MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK"

Transkript

1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK STADSBYGGNADSFÖRVATNINGEN, MÖNDAS STAD Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR) GÖTEBORG Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg 1(7) repo001.doc Sweco Skånegatan 3 Bo 5397 SE Göteborg, Sverige Telefon +46 (0) Fa +46 (0) Sweco Civil AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SC \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\mur geoteknik_leverans doc

2 INNEHÅSFÖRTECKNING 1 Objekt 3 2 Syfte 3 3 Underlag för undersökningar 4 4 Styrande dokument 4 5 Geoteknisk kategori 4 6 Befintliga förhållanden Topografi Ytbeskaffenhet Befintliga konstruktioner 4 7 Positionering 5 8 Geotekniska fältundersökningar Utförda fältförsök Utförda provtagningar Undersökningsperiod Fältingenjör 5 9 Hydrogeologiska undersökningar 5 10 Härledda/utvärderade värden Hållfasthetsegenskaper 6 11 Övrigt Värdering av undersökningar 7 Bilagor 1 Försöksrapport Fält 2 Utvärderade CPT-sonderingar Ritningar G1 Plan skala 1:500 (A3) G2 Sektion skala 1:200 (A3) 2(7) repo001.doc MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SC \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\mur geoteknik_leverans doc

3 1 Objekt På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndals stad, har Sweco Civil utfört en geoteknisk utredning som underlag för upprättande av detaljplan för flerbostadshus inom fastigheten Syltlöken 1 vid Toltorpsgatan / Bagerigatan / Fässbergsgatan. Fastigheten har tidigare inrymt en bensinstation som nu är borttagen. Undersökningarna ska ligga till grund för bedömning av geotekniska säkerhetsfrågor (stabilitet) samt för översiktlig bedömning av grundläggningsförhållandena för planerad byggnation enligt skissförslag daterat , se nedan. 2 Syfte Syftet med denna geotekniska undersökning har varit att klarlägga de geotekniska förutsättningarna och ta reda på jordens egenskaper så som jordlagerföljd och djup till fast botten samt klargöra områdets grundläggningsförhållanden. I denna rapport redovisas undersökningar som utförts i samband med denna utredning. 3(7) repo001.doc MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SC \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\mur geoteknik_leverans doc

4 3 Underlag för undersökningar Digital primärkarta Jordartskarta från SGU edningskartering har sammanställts av ledningskollen.se 4 Styrande dokument Denna rapport ansluter till SS EN med tillhörande nationell bilaga. Tabell 1 Planering och redovisning Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SS-EN-ISO Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 Tabell 2 Fältundersökningar Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument CPT Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SGF Rapport 1:93, Rekommenderad standard för CPT-sondering Trycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Vingförsök Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SGF Rapport 2:93 Rekommenderad standard för vingförsök i fält Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1: Geoteknisk kategori Utförda undersökningar är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk kategori 2 (GK2). 6 Befintliga förhållanden 6.1 Topografi Befintlig marknivå är plan och ligger på nivå Ytbeskaffenhet Fastigheten inrymde tidigare en bensinstation som numera är borttagen. Området består idag av en grusad plan med mindre område med gräs och träd närmast tomtgräns. 6.3 Befintliga konstruktioner Det finns inga kända befintliga konstruktioner inom aktuellt område. Tidigare bensinstation och dess anläggningar är enligt uppgift från beställaren borttagen. 4(7) repo001.doc MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SC \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\mur geoteknik_leverans doc

5 7 Positionering Undersökningar utförda i samband med denna utredning redovisas i koordinatsystemet SWEREF samt höjdsystemet RH2000. Borrpunkternas läge har bestämts med GPS. 8 Geotekniska fältundersökningar 8.1 Utförda fältförsök Resultat från fältundersökningar redovisas i plan och sektion enligt ritningsförteckning och redovisas sin helhet i Försöksrapport/Fält, se Bilaga 1. Antalet utförda sonderingar är fördelade enligt nedan. Tabell 3 Antal utförda fältundersökningar fördelat på metod. Fältundersökning Antal Tr 3 CPT 3 Vb Utförda provtagningar Skruvprovtagning har utförts enligt provtagningskategori C med kvalitetsklass 5. Antalet utförda provtagningar redovisas nedan. Tabell 4 Antal utförda provtagningar fördelat på metod. Provtagning Antal Skr Undersökningsperiod Geotekniska undersökningar har utförts Fältingenjör Ansvarig borrningsledare för fältundersökningar är Michael Karlsson, Sweco Civil AB. 9 Hydrogeologiska undersökningar Inga hydrogeologiska undersökningar har utförts. Vid undersökningstillfället har fri vattenyta noterats i skruvborrhål 1501 på nivå +41, i 1504 och 1506 noterades fri vattenyta på nivå +41,5. 5(7) repo001.doc MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SC \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\mur geoteknik_leverans doc

6 10 Härledda/utvärderade värden 10.1 Hållfasthetsegenskaper Utvärderade CPT-sonderingar redovisas i Bilaga 2. Redovisad odränerad skjuvhållfasthet är korrigerad med antagen konflytgräns w = 43%. Figur 1 Härledda värden, odränerad skjuvhållfasthet korrigerad utifrån antagen konflytgräns. 6(7) repo001.doc MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SC \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\mur geoteknik_leverans doc

7 11 Övrigt 11.1 Värdering av undersökningar Vid sammanställning av resultat från utförda undersökningar erhålls en viss spridning av data med, i vissa fall, avvikande etremvärden. Orsaker till spridning och etremvärden ligger både i utformningen av testmetoderna (så som vilken noggrannhet respektive metod kan registrera) och i yttre faktorer (så som manuell hantering och störning av jordprover). Egenskaps- och hållfasthetsbestämningar inom projektområdet visar generellt en spridning som kan förväntas vid jämförelse av olika undersökningsmetoder utförda på lera i Göteborgsområdet. Göteborg Sweco Civil AB Carolina Sellin Annouise Elliot 7(7) repo001.doc MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SC \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\mur geoteknik_leverans doc

8 FÖRSÖKSRAPPORT FÄT GEOTEKNIK UPPDRAG Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 BIAGA Bilaga 1 DOKUMENT MUR - Geoteknik UPPDRAGSNUMMER DATUM pm04s Sweco Civil AB \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\försättsblad bilaga 1.doc

9 FÖRSÖKSRAPPORT FÄT, GEOTEKNIK STADSBYGGNADSFÖRVATNINGEN, MÖNDAS STAD Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER FÖRSÖKSRAPPORT-FÄT GÖTEBORG Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg 1(5) repo001.doc Sweco Skånegatan 3 Bo 5397 SE Göteborg, Sverige Telefon +46 (0) Fa +46 (0) Sweco Civil AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SC \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\försöksrapport fält bilaga 1 till mur\försöksrapport_fält_geoteknik_leverans doc

10 INNEHÅSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Allmän projektinformation 3 3 Försöksrapport Allmänt Omfattning ägesinformation 4 4 Utförande 4 5 Resultatredovisning 4 6 Bilagor 5 Bilagor 1.1 Koordinatlista, utförda undersökningar 1.2 Skruvprotokoll, fältbedömning 1.3 Kalibreringsprotokoll, CPT 2(5) repo001.doc FÖRSÖKSRAPPORT FÄT, GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SC \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\försöksrapport fält bilaga 1 till mur\försöksrapport_fält_geoteknik_leverans doc

11 1 Inledning På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen inom Mölndals stad har Sweco Civil utfört en geoteknisk undersökning som underlag för detaljplaneläggning av flerbostadshus inom fastigheten Syltlöken 1 vid Toltorpsgatan / Bagerigatan / Fässbergsgatan. 2 Allmän projektinformation Projektnamn: Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 Plats: Fässbergsgatan/Bagerigatan/Toltorpsgatan Projektnummer: (konsultens uppdragsnr.) Beställare: Stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndals stad Konsult: Sweco Civil AB Uppdragsansvarig: Annouise Elliot, Sweco Civil AB Ansvarig fältingenjör: Michael Karlsson, Sweco Civil AB 3 Försöksrapport 3.1 Allmänt Geotekniska fältundersökningar har utförts med syftet att bestämma markens beskaffenhet samt djupet till fast botten inom läget för detaljplaneområdet. 3.2 Omfattning I nedanstående tabell redovisas utförda undersökningspunkter och metoder inom ramen för denna geotekniska undersökning Tabell 1 Utförda undersökningar. Borrhål Metod Datum Filnamn vid digital lagring gn 1501 CPT, Skr cpt MK 1502 Tr, Vb _1057.TRT MK 1503 Tr _1056.TRT MK 1504 CPT, Skr cpt MK 1505 Tr _1058.TRT MK 1506 CPT, Skr cpt MK 3(5) repo001.doc FÖRSÖKSRAPPORT FÄT, GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SC \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\försöksrapport fält bilaga 1 till mur\försöksrapport_fält_geoteknik_leverans doc

12 Således har följande antal undersökningar utförts med respektive metod enligt gällande standarder: Tabell 2 Antal utförda undersökningar fördelat på metod. Metod Antal Provtagning Skr 3 Sondering Vb 1 Tr 3 CPT ägesinformation äget för utförda borrpunkter har bestämts med GPS och i höjdled tolkats från kartmaterial, vilket redovisas i följande koordinatsystem; Plan: SWEREF Höjd: RH2000 Borrpunkternas lägen redovisas i separat koordinatlista i Bilaga Utförande Vid utförandet av geotekniska fältundersökningar har en geoteknisk borrbandvagn använts, typ GeoTech 604D. Undersökningarna har utförts i enlighet med Geoteknisk fälthandbok (SGF Rapport 1:2013). 5 Resultatredovisning Utförda undersökningar redovisas på ritningarna G1 (plan) respektive G2 (sektion). Undersökningarna redovisas med beteckningar enligt SGF/BGS beteckningssystem 2001:2. 4(5) repo001.doc FÖRSÖKSRAPPORT FÄT, GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SC \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\försöksrapport fält bilaga 1 till mur\försöksrapport_fält_geoteknik_leverans doc

13 6 Bilagor Bilaga Antal sidor 1.1 Koordinatlista utförda geotekniska borrpunkter Skruvprotokoll, fältbedömning Kalibreringsprotokoll, CPT 1 Göteborg Sweco Civil AB Carolina Sellin Annouise Elliot 5(5) repo001.doc FÖRSÖKSRAPPORT FÄT, GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SC \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\försöksrapport fält bilaga 1 till mur\försöksrapport_fält_geoteknik_leverans doc

14 UPPDRAG Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 BIAGA Bilaga DOKUMENT Försöksrapport Fält Geoteknik UPPDRAGSNUMMER DATUM Bilagor 1.1 Koordinatlista, utförda undersökningar 1.2 Skruvprotokoll, fältbedömning 1.3 Kalibreringsprotokoll, CPT pm04s Sweco Civil AB \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\försöksrapport fält bilaga 1 till mur\försättsblad bilaga 1.doc

15 Id X Y Z , ,225 43, , ,902 42, , ,633 43, , ,311 43, , ,757 42, , ,653 43,068 Bilaga 1.1

16 Bilaga 1.2 (sida 1 av 3) Provtagnings protokoll UPPDRAG UPPDRAGSNUMMER Anmärkningar UPPDRAGSEDARE DATUM syltlöken carolina FÄTGEOTEKNIKER Michael Karlsson BORRHÅ 1501 Datum Tid Vy i bh 2,1 Djup m Prov nr Jordartsbedömning Anmärkning 0,5 F/Gr,sa 1,1 F/Sa,le 1,6 e,j organiskt brun 2,5 et grå rostfläckar 3,3 e,si sk rosfläckar fast grå 4 e,si Grå sk (3) \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\05_inkommande\fält\provtagning 1501

17 Bilaga 1.2 (sida 2 av 3) Provtagnings protokoll UPPDRAG UPPDRAGSEDARE DATUM syltlöken carolina UPPDRAGSNUMMER FÄTGEOTEKNIKER BORRHÅ Anmärkningar Michael Karlsson 1504 Datum Tid Vy i bh rasat 1,5 Djup m Prov nr Jordartsbedömning Anmärkning 0,5 F/Gr,sa 2,5 F/Sa 3,3 et 4 e,si fast sk (3) \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\05_inkommande\fält\provtagning 1501

18 Bilaga 1.2 (sida 3 av 3) Provtagnings protokoll UPPDRAG UPPDRAGSEDARE DATUM syltlöken carolina UPPDRAGSNUMMER FÄTGEOTEKNIKER BORRHÅ Anmärkningar Michael Karlsson 1506 Datum Tid Vy i bh 1,5 Djup m Prov nr Jordartsbedömning Anmärkning 0,05 asfalt 0,5 F/Sa 1,1 F/Sa,gr 2,3 et 3,4 e/si 4 e/si Fast Grå rostfläkar sk grå (3) \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\05_inkommande\fält\provtagning 1501

19 Bilaga 1.3 CERTIFICATE FOR CPT PROBE 4640 Probe No 4640 Date of Calibration Replacement of Calibrated by Christoffer Hurtig File name doc Point Resistance Tip Area 10cm² Maimum oad 50 MPa Range 25 MPa Scaling Factor 3359 Resolution kpa Area factor (a) at 1MPa ERRORS Ma. Temperature effect when not loaded Temperature range 0 40 deg. Celsius. ocal Friction kpa Sleeve Area 150cm² Maimum oad 0.5 MPa Range 0.5 MPa Scaling Factor 3902 Resolution kpa Area factor (b) at 1MPa ERRORS Ma. Temperature effect when not loaded Temperature range 0 40 deg. Celsius kpa Pore Pressure Maimum oad 2.5 MPa Range 2 MPa Scaling Factor 3739 Resolution kpa ERRORS Ma. Temperature effect when not loaded Temperature range 0 40 deg. Celsius kpa Tilt Angle. Scaling Factor 1 Range 0-40 Deg. BACK-UP MEMORY Ingenjörsfirman Geotech AB +46 (0) Datavägen (0) VAT No. SE ASKIM, Sweden SE

20 UTVÄRDERADE CPT-SONDERINGAR UPPDRAG Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 BIAGA Bilaga 2 DOKUMENT MUR - Geoteknik UPPDRAGSNUMMER DATUM pm04s Sweco Civil AB \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\försättsblad bilaga 2.doc

21 C P T - sondering Projekt DP Syltlöken, Mölndal Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens m 2.50 m my m Kalibreringsdata Spets 4640 Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck Område Faktor Område Faktor Område Faktor 0.0 kpa 0.0 kpa Plats Borrhål Datum F / et / sie Normal Glycerin Michael Karlsson Geotech Portryck registrerat vid sondering Nollvärden, kpa Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Syltlöken Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass CPT2 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering 2.50 Portryck (kpa) 0.00 Från Till Densitet (ton/m 3 ) Flytgräns 0.43 Jordart F Crust M Anmärkning \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\11_mätningar_och_analyser\conrad\1501.cpw

22 CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå m 2.50 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my m F / et / sie Normal Vätska i filter Glycerin Borrpunktens koord. Utrustning Geotech Sond nr 4640 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum DP Syltlöken, Mölndal Syltlöken Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, Du (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q utning (grader) DU U o 6 7 U o DU 8 DU 9 U o DU 10 U o 11 DU 12 \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\11_mätningar_och_analyser\conrad\1501.cpw

23 CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 2.50 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri F / et / sie Geotech Normal Utvärderare Datum för utvärdering Carolina Sellin Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum DP Syltlöken, Mölndal Syltlöken Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Friktionsvinkel ( o ) Relativ lagringstäthet I D (%) Modul (MPa) F 1 2 Crust 3 M v v v M M M D (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) + o + o + o + o + o + o + o + o + o + o + o + o + o + o + o + \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\11_mätningar_och_analyser\conrad\1501.cpw o + Svensk empiri unne, överkonsoliderad unne, normalkonsoliderad o

24 CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 2.50 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri F / et / sie Geotech Normal Utvärderare Datum för utvärdering Carolina Sellin Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum DP Syltlöken, Mölndal Syltlöken Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) F 1 2 Crust 3 M v v v M M M D (()) \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\11_mätningar_och_analyser\conrad\1501.cpw (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (())

25 C P T - sondering Projekt DP Syltlöken, Mölndal Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 9.83 m 3.30 m my m Kalibreringsdata Spets 4640 Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck Område Faktor Område Faktor Område Faktor 0.0 kpa 0.0 kpa Plats Borrhål Datum F / et / sie Normal Glycerin Michael Karlsson Geotech Portryck registrerat vid sondering Nollvärden, kpa Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Syltlöken Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass CPT2 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering 3.30 Portryck (kpa) 0.00 Från Till Densitet (ton/m 3 ) Flytgräns 0.43 Jordart F Crust M Anmärkning \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\11_mätningar_och_analyser\conrad\1504.cpw

26 CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå 9.83 m 3.30 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my m F / et / sie Normal Vätska i filter Glycerin Borrpunktens koord. Utrustning Geotech Sond nr 4640 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum DP Syltlöken, Mölndal Syltlöken Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, Du (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q utning (grader) U o DU 6 7 U o DU U o 8 DU 9 U o DU \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\11_mätningar_och_analyser\conrad\1504.cpw

27 CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 3.30 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri F / et / sie Geotech Normal Utvärderare Datum för utvärdering Carolina Sellin Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum DP Syltlöken, Mölndal Syltlöken Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Friktionsvinkel ( o ) Relativ lagringstäthet I D (%) Modul (MPa) F 2 3 Crust M M M NC + o + o o + Svensk empiri unne, överkonsoliderad unne, normalkonsoliderad 10 \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\11_mätningar_och_analyser\conrad\1504.cpw

28 CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 3.30 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri F / et / sie Geotech Normal Utvärderare Datum för utvärdering Carolina Sellin Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum DP Syltlöken, Mölndal Syltlöken Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) F 2 3 Crust M M M NC 10 \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\11_mätningar_och_analyser\conrad\1504.cpw

29 C P T - sondering Projekt DP Syltlöken, Mölndal Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 8.96 m 2.30 m my m Kalibreringsdata Spets 4640 Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck Område Faktor Område Faktor Område Faktor 0.0 kpa 0.0 kpa Plats Borrhål Datum F / et / sie Normal Glycerin Michael Karlsson Geotech Portryck registrerat vid sondering Nollvärden, kpa Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Syltlöken Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass CPT2 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering 2.30 Portryck (kpa) 0.00 Från Till Densitet (ton/m 3 ) Flytgräns 0.43 Jordart F Crust M Anmärkning \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\11_mätningar_och_analyser\conrad\1506.cpw

30 CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå 8.96 m 2.30 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my m F / et / sie Normal Vätska i filter Glycerin Borrpunktens koord. Utrustning Geotech Sond nr 4640 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum DP Syltlöken, Mölndal Syltlöken Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, Du (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q utning (grader) DU U o 6 U o DU 7 U o DU DU 8 U o DU 9 U o \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\11_mätningar_och_analyser\conrad\1506.cpw

31 CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 2.30 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri F / et / sie Geotech Normal Utvärderare Datum för utvärdering Carolina Sellin Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum DP Syltlöken, Mölndal Syltlöken Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Friktionsvinkel ( o ) Relativ lagringstäthet I D (%) Modul (MPa) F 1 2 Crust 3 M v v v v v Med NC (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) + o + o + o + o + o + o + o + o + o + o + o + o o + Svensk empiri unne, överkonsoliderad unne, normalkonsoliderad \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\11_mätningar_och_analyser\conrad\1506.cpw

32 CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 2.30 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri F / et / sie Geotech Normal Utvärderare Datum för utvärdering Carolina Sellin Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum DP Syltlöken, Mölndal Syltlöken Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) F 1 2 Crust 3 M 4 5 v (()) (()) (()) v v v v Med NC o o o o o o o o o (()) (()) (()) (()) \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\11_mätningar_och_analyser\conrad\1506.cpw

33 RITNINGAR UPPDRAG Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 BIAGA Plan- och sektionsritning DOKUMENT MUR - Geoteknik UPPDRAGSNUMMER DATUM Ritningar G1 Plan skala 1:500 (A3) G2 Sektion skala 1:200 (A3) pm04s Sweco Civil AB \\segotfs001\projekt\2321\ _syltlöken_mölndal\000\16_tet\mur\försättsblad ritningar.doc

34 // A // // // B A B SWECO Civil AB Skånegatan 3, Bo Göteborg Telefon

35 SWECO Civil AB Skånegatan 3, Bo Göteborg Telefon

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK 2016-12-21 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK Säby 3:69 Planerat flerbostadshus KUND Stocksundshem AB/Gerson Real Estate AB KONSULT WSP

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE

Läs mer

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Göteborg 2014-12-19 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Beställare:

Läs mer

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Kungbäck 1: m.fl. Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

1 Allmänt 2. 1.1 Befintliga förhållanden 2 1.2 Befintliga ledningar 2 1.3 Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3. 3 Fältundersökningar 4

1 Allmänt 2. 1.1 Befintliga förhållanden 2 1.2 Befintliga ledningar 2 1.3 Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3. 3 Fältundersökningar 4 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Befintliga förhållanden 2 1.2 Befintliga ledningar 2 1.3 Underlag för undersökningen 2 2 Styrande dokument 3 3 Fältundersökningar 4 3.1 Tidigare

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport, MUR Status: Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå Kommun Jonas Johansson

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik 20150515 Uppdragsnummer 599217 Älmhult Gångbro Alvesta Hässleholm, km 483+500 483+900 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik MUR/Geo Bygghandling Objektnummer: xxxxx Datum: 20150515 Rev datum: Handling

Läs mer

KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL

KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL 2013-05-13 Uppdrag: 248291 - Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk

Läs mer

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur. 2 (7) RAPPORT \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.docx repo001.docx 2012-03-29 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Omgivningsbeskrivning

Läs mer

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Beställare: MUNKEDALS KOMMUN

Läs mer

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) HANDLING 6.8 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) ALVESTA KOMMUN Vislandabadet Fastigheten Vislanda 30:1, Vislanda UPPDRAGSNUMMER 2293160000 SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ANDERS PETERSSON Sweco

Läs mer

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1 Färila, Ljusdals kommun Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

Rapport Geoteknik - RGeo. Härryda kommun. Kullbäckstorp. Enebacken Etapp I och Etapp II. Göteborg

Rapport Geoteknik - RGeo. Härryda kommun. Kullbäckstorp. Enebacken Etapp I och Etapp II. Göteborg Rapport Geoteknik - RGeo Härryda kommun Enebacken Etapp I och Etapp II Göteborg 2013-05-31 Rapport Geoteknik - RGeo Datum 2013-05-31 Uppdragsnummer 23537 Utgåva/Status Peter Lindqvist Tobias Kristensson

Läs mer

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun MUR Markteknisk Undersökningsrapport - Geoteknik Klippans Kommun Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Del av Klippan 3:8 Malmö 2013-01-11 Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Markteknisk Undersökningsrapport

Läs mer

Järfälla kommun, Ormbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Ormbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) TROLLHÄTTANS STAD Sanering Järnsågen 3, Trollhättan Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 1351995100 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK GÖTEBORG 2014-03-26

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3 3:11 1:3 1:26 3:19 3:16 1:47 1:46 1:50 1:45 48 47 46 45 49 40 39 38 46 Kallebystenen P Återvinning +45,5 +45,6 +43,4 +45,5 +40,3 +41,7 +43,9 +45,7 +48,7 +46,3 +46,3 +46,6 +46,5 +47,0 +47,4 +47,8 +48,0

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Befintliga förhållanden 2 1.2 Befintliga ledningar 2 1.3 Underlag för undersökningen 2 2 Styrande dokument 3 3 Geoteknisk kategori 4 4 Fältundersökningar

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10179380 KRISTINEHAMNS KOMMUN KV UTTERN PLANERAD BUSSDEPÅ GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Örebro 2013-06-14 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan Status:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Hovenäset, Sotenäs Kommun. Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr: 15065

Läs mer

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD 2016-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OBJEKT... 4 1.1 ALLMÄNT...4 1.2 SYFTE...4 2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN... 4 3 STYRANDE DOKUMENT...

Läs mer

RAPPORT UTBYGGNAD AV TOTT HOTELL I ÅRE LILJESTRAND FASTIGHETER AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

RAPPORT UTBYGGNAD AV TOTT HOTELL I ÅRE LILJESTRAND FASTIGHETER AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK LILJESTRAND FASTIGHETER AB UPPDRAGSNUMMER: 31110000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK repo001.docx 01-03-91 1 3 5 6 7 7.1 8 9

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning Rgeo_112802.doc Dokumentinformation Uppdragsnummer 112802

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MORA KOMMUN Morkarlby nedre skola UPPDRAGSNUMMER 1520986000 SWECO CIVIL AB FALUN GEOTEKNIK JOHAN DANIELSEN Sweco Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Befintliga förhållanden 1 3 Syfte / omfattning 1 4 Underlag

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SEVAB, STRÄNGNÄS ENERGI OCH ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ KJULA, STÄLLVERK UPPDRAGSNUMMER: 5471243 2015-10-29 STOCKHOLM SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK HENRIK BLOMQUIST 1 (8) Sweco Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Ny detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR -Geoteknik Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark

Läs mer

STRAND 3:4, HUDIKSVALL

STRAND 3:4, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning STRAND 3:4, HUDIKSVALL 2013-05-14 Uppdrag: 248291 - Stand 3:4, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Underlag för detaljplan 211-1-7 Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) Stockholm 211-1-7 Beställare: PEAB Bostad AB Beställarens projektbeteckning: Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Structor

Läs mer

GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN FÖR HULEBÄCK 1:116 M FL, IDROTTSVÄGEN, MÖLNLYCKE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN FÖR HULEBÄCK 1:116 M FL, IDROTTSVÄGEN, MÖLNLYCKE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) HÄRRYDA KOMMUN GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETAJPAN FÖR HUEBÄCK 1:116 M F, IDROTTSVÄGEN, MÖNYCKE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2016-02-12 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, Box

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 INFÖR DETALJPLAN GREBBESTAD 2:291 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) AVESTA VA OCH AVFALL AB KARLSLUNDS DEPONI, ÅKER NORR OM DEPONI UPPDRAGSNUMMER 152927 RAPPORT FALUN 213-6-1 SWECO INFRASTRUCTURE AB FALUN GEOTEKNIK 1 (5) repo1.docx

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB, Geoteknik Upprättat av: Caesar Kardan 010 480 10 18 Granskat av: Axel Lehmann 010 480 15 65 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt...

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Projekteringsunderlag Objekt: Sundsta Torg, Karlstad Uppdragsnummer: Beställare: Karlstads kommun Stockholm, 2014-11-05 Grontmij AB Geoteknik Fadi Halabi Handläggare

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR NYBYGGNATION MARGRETELUND, ÅKERSBERGA, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Erik Warberg Larsson Magnus Palm

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) TOLUST EXPLOATERINGS AB Södra Munksjöområdet, kv. Lappen 5 m fl. UPPDRAGSNUMMER 1300778240 GEOTEKNSIK UNDERSÖKNING FÖR ETAPP 1 JÖNKÖPING 20130926 Sweco Upprättad

Läs mer

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK repo001.docx 2012-03-2914 ÖSTERSUNDS KOMMUN Lillsjöhögen 2:10 UPPDRAGSNUMMER: 2454611000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK Väg 87 DEL I DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK repo001.docx

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN TÅSTORP 7:7 M.FL, FALKÖPING UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3, Kund Gällivare kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) UDDEVALLA KOMMUN HerrestadsTorp 1:23 Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 135162969 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GÖTEBORG 20130508 Sweco Infrastructure

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Kyrkonäs Tanumshede, Tanums kommun. Detaljplan, Tanum 1:3 m.fl. Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning:

Läs mer

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar NORDMALINGSHUS AB 2016-05-02 Upprättad av: Imran Zafar Granskad av: Lars Berge/ Joakim Alström MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) KUND Roger Berggren 914 32 Nordmaling KONSULT WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat Vässje 3: m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan Geoteknik Fält- och laboratorieresultat Rapport 0-09-3 Ersätter helt Rapport 0--0 Obs! Enbart undersökningsresultat!

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun.

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK Kv. Städet 2 Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i. 2015-07-29 Upprättad av: Lars O Johansson RAPPORT Geoteknisk undersökning inom kv. Städet

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun Datum: 2014-05-12 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-635 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Kv. Rådhuset 1, Skara PM Geoteknik 140512 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

PM Geoteknik Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun

PM Geoteknik Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun PM Geoteknik 140128 Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun Datum: 2014-01-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-550 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A038657 Sidan 1 av 9 BOTKYRKA KOMMUN RÅGÅNGEN UTREDNING AV LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo)

Läs mer

REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) FÖRHANDSKOPIA

REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) FÖRHANDSKOPIA REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2016-09-09 FÖRHANDSKOPIA REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE

Läs mer

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Nytt bostadsområde i Brattås Halden, Norge Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg Uppdrag nr. Handläggare Granskad av 2014-03-21 14.216 Mikael Bjurmalm

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) NORA BO AB Nora Torg, Danderyds kommun UPPDRAGSNUMMER 241795900 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Ändamål och syfte 1 3 Underlag för undersökningen

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR. Alstahaugs kommun. Sandnessjøen GRANSKNINGSHANDLING. Boden

Markteknisk undersökningsrapport, MUR. Alstahaugs kommun. Sandnessjøen GRANSKNINGSHANDLING. Boden Markteknisk undersökningsrapport, MUR Alstahaugs kommun Sandnessjøen GRANSKNINGSHANDLING Boden 2014-07-09 Sandenessjøen Markteknisk undersökningsrapport, MUR Datum 2014-05-09 Uppdragsnummer 1350003433

Läs mer

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 Uppdrag: 249451, GÖRLA 9:2, NORRTÄLJE Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-07-05 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrtälje kommun Björn Engardt Konsult:

Läs mer

Kammarkollegiet. Göteborg 2009-02-10 SWECO Geoteknik, Göteborg. Uppdragsnummer 2305 248-000

Kammarkollegiet. Göteborg 2009-02-10 SWECO Geoteknik, Göteborg. Uppdragsnummer 2305 248-000 H Kammarkollegiet Hedefors KRV, erum Detaljerad stabilitetsutredning P Geoteknik (ersätter tidigare Detaljerad Stabilitetsutredning, daterad 2007-04-26, reviderad 2007-06-12 och 2008-07-25, uppdragsnummer

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 215-5-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Uppdragsnr: 129335

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Vägplan, Granskningshandling Projektnummer:

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Vägplan, Granskningshandling Projektnummer: E1 Lönnemossa - Klingvägen Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Vägplan, Granskningshandling Projektnummer: 13 Datum: 15--1 Rev datum: Handling nr G1 Version 1. E1 LÖNNEMOSSA - KLINGVÄGEN

Läs mer

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola EKSANS FOKHÖGSKOA Geteknisk undersökning för byggnatin vid eksands flkhögskla Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR) 1--5 Uppdragsnummer :\fln1\sgt\13\ leksands flkhögskla\3_teknik\g\mur\mur.dc

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Galären i Luleå AB Kv. Radiomasten Luleå Luleå 2014-02-14 Kv. Radiomasten Luleå Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691

Läs mer

Tanums Kommun, Hamburgsund Hamburgsund 3:3

Tanums Kommun, Hamburgsund Hamburgsund 3:3 Tanums Kommun, Hamburgsund Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik Datum: 2014-01-16 Uppdragsansvarig: Jonas Thelander Uppdragsnr: 116094 Dokumentnamn: MUR_Hamburgsund3_3 Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

Häradsvägen, Huddinge

Häradsvägen, Huddinge Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm T: 010-615 60 00 Teknikområde VA-teknik Uppdrag Häradsvägen, Huddinge Dokumentnummer Casdse17051814243 6 Handläggare Cecilia Sköld Datum

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 16063 Däldvägen 17, Tumba, Botkyrka kommun Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 16063 Däldvägen 17, Tumba,

Läs mer

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan Härryda kommun Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 202-0-2 H:\RGeo Djupedalens IP.docx Handläggare Bahatin Gündüz

Läs mer

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Göteborg 2016-02-05 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Bollmora,

Läs mer

Heljered Nordväst. Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar

Heljered Nordväst. Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar Heljered Nordväst Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM -06-40 2.05 30 0 40 60 80 0 1 0 0 Arb.nr: U08008 Uddevalla

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1 MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1 SLUTRAPPORT 2016-06-03 UPPDRAG 270317, Geoteknisk undersökning, Önnestad, 112:1 Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-15 Arb.

Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-15 Arb. Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 212-1-15 Arb.nr: U183 Uddevalla 212-1-15 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U27727 Markteknisk undersökningsrapport Uppland Väsby KommunVilunda 18:1 Granskningshandling 2016-03-16 www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 2 (5) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Kåhög 2:36 m.fl. detaljplan för förskola Geoteknisk undersökning Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 2305 727 GÖTEBORG SWECO CIVIL AB GÖTEBORG GEOTEKNIK Sweco

Läs mer

PM Geoteknik. Kanalgården, Trygghetsboende, Sandviken. PM Geoteknik. Kenneth Larsson. David Stenman. Magnus Larsson 2014-03-05. Tel.

PM Geoteknik. Kanalgården, Trygghetsboende, Sandviken. PM Geoteknik. Kenneth Larsson. David Stenman. Magnus Larsson 2014-03-05. Tel. Uppdragsnr: 10194635 1 (6) Handläggare Uppdragsansvarig Datum Er referens David Stenman Magnus Larsson 2014-03-05 Kenneth Larsson Tel +46 010 722 51 64 david.stenman@wspgroup.se PM Geoteknik Kanalgården,

Läs mer

Kv Magistern. Försöksrapport/Fält - Geoteknik. Strömstad Detaljplan BOHUSGEO AB. Undersökningarna utförda i augusti 2014

Kv Magistern. Försöksrapport/Fält - Geoteknik. Strömstad Detaljplan BOHUSGEO AB. Undersökningarna utförda i augusti 2014 BOHUSGEO AB Kv Magistern Strömstad Detaljplan Försöksrapport/Fält - Geoteknik Undersökningarna utförda i augusti 2014 Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Upprättad av: Daniel Lindberg Granskning: Bengt Leking

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Gamla stan 2:26 KV Megaliten, Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Gamla

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK 1(10) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN, MUNKEDAL STABILITETSUTREDNING FÖR SLÄNT MOT MUNKEDALSÄLVEN

TEKNISK PM GEOTEKNIK 1(10) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN, MUNKEDAL STABILITETSUTREDNING FÖR SLÄNT MOT MUNKEDALSÄLVEN 1(10) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN, MUNKEDAL STABILITETSUTREDNING FÖR SLÄNT MOT MUNKEDALSÄLVEN TEKNISK PM GEOTEKNIK Göteborg 2008-09-08 Fredrik Olsson FB ENGINEERING AB

Läs mer

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Inkm till Stckhlms stadsbyggnadskntr - 2015-05-13, Dnr 2014-01201 CPT-sndering utförd enligt EN ISO 22476-1 Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3.45 m Förbrrat material Gemetri my [R2000]

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN PM GEOTEKNIK ÅRJÄNG BOSTADS AB Töcksfors, Solängen Årjäng kommun UPPDRAGSNUMMER 233.7238 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN 2017-03-10 KARLSTAD GEOTEKNIK ANDERS NILSSON / TOMAS

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum:

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-163 GEOTEKNIK Datum: 2012-09-27 INFÖR NY DETALJPLAN HEDVIGSBORG 1:2 BORÅS STAD Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR RGS:14-017_G038_MUR 2014-09-01 Uppdrag: 253423 Kågeröd, Nya GC-portar Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik

Läs mer

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo 2011-06-15 Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Magnus Palm 010-452

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK LEKSANDSBOSTÄDER UPPDRAGSNUMMER 2417990 SWECO CIVIL AB GEOTEKNIK FALUN repo002.docx 2013-06-14 Sweco Södra Mariegatan 18E Falun Telefon [växeln] Fax +46 (0)8

Läs mer

Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2

Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2 408-103 Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 CPT-sondering Skövde den 6

Läs mer