Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik"

Transkript

1 Uppdragsnummer Älmhult Gångbro Alvesta Hässleholm, km Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik MUR/Geo Bygghandling Objektnummer: xxxxx Datum: Rev datum: Handling nr RSG_14021_G031 Kontraktsnr Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Undersökningar utförda Malmö David Galbraith ÅF Infrastructure AB ÅFInfrastructure AB Hallenborgs gata 4, Box 585 SE Malmö Telefon Fax Säte i Stockholm. Org.nr VAT nr SE Certifierat enligt SSEN ISO 9001 och ISO X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\dokument\mur\rsg_14021_g031_mur.docx,

2 ÄLMHULT GÅNGBRO Handling nr RSG_14021_G031_MUR Kontraktsnr Titel MUR/Geo Objektnummer xxxxxxx Dokumentsdatum Ärendenummer Rev datum 2 (13) Objektdata Objektnamn Älmhult gångbro Objektnummer xxxxxx Bandel 815 Kommun Älmhult Län Skåne Dokumentdata Titel Älmhult gångbro Dokumentslag Vägplan, MUR Utgivningsdatum Utgivare Trafikverket Kontaktperson RadeMladenovic/Björn Åstedt (geoteknik) Konsult ÅFInfrastructure AB Teknikansvarig David Galbraith X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\dokument\mur\rsg_14021_g031_mur.docx,

3 ÄLMHULT GÅNGBRO Handling nr RSG_14021_G031_MUR Kontraktsnr Titel MUR/Geo Objektnummer xxxxxxx Dokumentsdatum Ärendenummer Rev datum 3 (13) Innehållsförteckning 1 Objekt Blivande anläggning/konstruktion Topografi och ytbeskaffenhet Syfte och begränsningar Underlag Tidigare utförda undersökningar Styrande dokument Utsättning / Inmätning Geotekniska undersökningar Fältundersökningar Utförda undersökningar Undersökningsperiod Fältingenjör Laboratorieundersökningar Härledda värden Deformationsegenskaper Övriga egenskaper Hydrogeologiska egenskaper Redovisning av fältundersökningar Bilagor Ritningar... 9 X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\dokument\mur\rsg_14021_g031_mur.docx,

4 ÄLMHULT GÅNGBRO Handling nr RSG_14021_G031_MUR Kontraktsnr Titel MUR/Geo Objektnummer xxxxxxx Dokumentsdatum Ärendenummer Rev datum 4 (13) 1 Objekt 1.1 Blivande anläggning/konstruktion ÅF Infrastructure har på uppdrag av Trafikverket utfört en geoteknisk och miljöteknisk utredning för den planeradegångbron samt plattformar vid Älmhults tågstation. Geotekniska och miljötekniska fältundersökningar har utförts av ÅF Infrastructure AB. Miljöanalyser har utförts av ALS Scandinavia. Projektet är i bygghandlingsskede. 1.2 Topografi och ytbeskaffenhet Området består av dels asfalterade, dels markstenbelagda ytor och dels gräsbevuxen ytor. Marknivåer i utförda undersökningspunkterna varierar mellan ca +142 och ca Syfte och begränsningar Syftet med den geotekniska utredningen har varit att kartlägga jordlagerföljden och jordlagrens tekniska egenskaper. Utredningens resultat skall utgöra förfrågningsunderlag för konstruktion av en gånbro samt ombyggnad av huvud och mittplattformar samt plattformtack (mittplattform). I uppdraget har det ingått att utföra en geoteknisk och miljöteknisk undersökning på området samt analys och redovisning av dessa. Denna rapport presenterar endast resultat och härleda värden. I föreliggande rapport redovisas resultaten av de utförda geotekniska och miljötekniska fältundersökningarna i form av ritningar och bilagor. Geotekniska samt miljötekniska tolkningar och rekommendationer presenteras i separata handlingar. 3 Underlag 3.1 Tidigare utförda undersökningar Inga tidigare utförda undersökningar har utförts. 3.2 Styrande dokument Följande styrande dokument eller standard har använts: TK Geo TRVK Bro TRVK Väg TRVK Tunnel AMA Anläggning SGF Fälthandbok 1:2013 SGF Beteckningssystem X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\dokument\mur\rsg_14021_g031_mur.docx,

5 ÄLMHULT GÅNGBRO Handling nr RSG_14021_G031_MUR Kontraktsnr Titel MUR/Geo Objektnummer xxxxxxx Dokumentsdatum Ärendenummer Rev datum 5 (13) Beteckningsblad Berg och Jord, SGF:s beteckningssystem till beteckningar enligt SSEN , IEG daterad SSEN och SSEN med tillhörande nationell bilaga För hänvisning av relevant styrande dokument för respektive undersökningsmetod, se Tabell 12. Tabell 1 Planering och redovisning Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SSEN Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013samt SSENISO Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 Tabell 2. Fältundersökningar Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Prov Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SSENISO Trt Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Slb Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 CPT Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1: Utsättning / Inmätning Utsättning/inmätning av undersökningspunkter har utförts av ÅFInfrastructure AB med GPSutrustning och uppfyller krav för mätningsklass B enligt SGF Fälthandbok 1:96. Varje undersökningspunkt har markerats på plats med sprayfärg med numrering i enlighet med borrprogrammet. Följande koordinat och höjdsystem har använts: Koordinatsystem: Sweref Höjdsystem: RH70 5 Geotekniska undersökningar 5.1 Fältundersökningar De geotekniska undersökningarna utfördes under september 2014 och bestod av: X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\dokument\mur\rsg_14021_g031_mur.docx,

6 ÄLMHULT GÅNGBRO Handling nr RSG_14021_G031_MUR Kontraktsnr Titel MUR/Geo Dokumentsdatum Rev datum 6 (13) Objektnummer xxxxxxx Ärendenummer 12 st skruvprovtagningar 5 st trycksonderingar 6 st slagsonderingar 1 st CPTsondering Tre grundvattenrör installerades och lästes av vid undersökningstillfället. Undersökningspunkter är benämnda 16, 6A och 712. Undersökningspunkternas placering illustreras av planritningar G031C052 Resultat av skruvprovtagningar och sonderingarna i profil och sektion presenteras i profilrespektive sektionsritningar G031C053 till G031C057 Störda prover har jordartsklassificerats okulärt i fält och redovisas på bilaga 1G14MUB1. Skruvprovtagningarna och sonderingarna utfördes av ÅF:s fältgeotekniker Dennis Sköld mellan och med en geoteknisk borrbandvagn av typ Geotech G504DD. Resultat av skruvprovtagningen redovisas på bilaga 1. Provtagningskategori är enligt SGF Notat 3:2007 LABORATORIEPROVNING FÖR GEOTEKNISKA UTREDNINGAR, En vägledning, daterad , Resultat av CPTsondering redovisas på bilaga 2. För kalibreringsinformation se bilaga 3. 6 Miljötekniska undersökningar 6.1 Utförda undersökningar Miljöteknisk provtagning har skett i punkterna 112. Resultaten av den miljötekniska provtagningen presenteras i ett separat dokument Miljöteknisk markundersökning daterad upprättad av ÅF Infrastructure AB, uppdragsnummer Undersökningsperiod Undersökningarna är utförda under perioden till Fältingenjör Miljöprovtagningen har utförts av miljögeotekniker Philip Nilsson och Denniis Sköld, ÅF Infrastructure AB. X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\dokument\mur\rsg_14021_g031_mur.docx,

7 ÄLMHULT GÅNGBRO Handling nr RSG_14021_G031_MUR Kontraktsnr Titel MUR/Geo Objektnummer xxxxxxx Dokumentsdatum Ärendenummer Rev datum 7 (13) 6.4 Laboratorieundersökningar Laboratorieundersökningar omfattande alifater, aromater, BTEX samt PAH16 samt metallermetaller har utförts. Samtliga analyser har utförts av ALS Scandinavia. 7 Härledda värden För friktionsjord gäller följande värde: Jordart Fyllning av sand (befintlig) Friktionsvinkel (Ф ) 36 Sandig morän Deformationsegenskaper För friktionsjord gäller följande värde: Jordart Fyllning av sand (befintlig) Elasticitetsmodul (E k ) MPa 20 Sandig morän Övriga egenskaper För friktionsjord gäller följande värde: Jordart Tunghet (KN/m 3 ) Naturfuktig jord över GVY Tunghet (KN/m 3 ) Effektiv tunghet under GVY Fyllning av sand (befintlig) Sandig morän X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\dokument\mur\rsg_14021_g031_mur.docx,

8 ÄLMHULT GÅNGBRO Handling nr RSG_14021_G031_MUR Kontraktsnr Titel MUR/Geo Objektnummer xxxxxxx Dokumentsdatum Ärendenummer Rev datum 8 (13) 7.3 Hydrogeologiska egenskaper Grundvattenytan uppmättes vid undersökningstillfället i tre grundvattenrör (punkt 1, 6A och 11) på nivån mellan +139,3 och +140 vilket motsvarar 2,3 m under befintlig markytan. Vid observationer i provtagnings hål har fri vattenyta uppmätts och på nivån mellan ca +139,4 och +14 vilket motsvarar ett djup av 2,3 m under markytan. Grundvattennivån kan förväntas variera med årstiderna och nederbördsförhållanden. Samtliga grundvattennivåer är angivna i höjdsystem RH 70. X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\dokument\mur\rsg_14021_g031_mur.docx,

9 ÄLMHULT GÅNGBRO Handling nr RSG_14021_G031_MUR Kontraktsnr Titel MUR/Geo Objektnummer xxxxxxx Dokumentsdatum Ärendenummer Rev datum 9 (13) 8 Redovisning av fältundersökningar Redovisning av gjorda fältundersökningar görs på plan samt profil och sektionsritningar. Redovisade värden visar uppmätta värden enligt respektive metods standard eller SGF metodbeskrivning. På provtagningsprotokoll har gamla beteckningar med avseende på jordartsbenämning använts i enlighet SGF/BGS/SGF beteckningssystem 2001:2 Ritningsförteckning för redovisade plan, profilritningar anges under kapitel Bilagor Bilaga nr Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Innehåll Provtagningsprotokoll Resultat av CPTsondering Kalibrering borrbandvagn 10 Ritningar Ritningsnr Innehåll Skala G031C052 Plan 1:1000 G031C053 G031C055 Sektion 1:200/1:100 G031C056 G031C057 Profil 1:400/1:100 G031C058 Plan och sektion 1:200 X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\dokument\mur\rsg_14021_g031_mur.docx,

10 ÄLMHULT GÅNGBRO Handling nr RSG_14021_G031_MUR Kontraktsnr Titel MUR/Geo Objektnummer xxxxxxx Dokumentsdatum Ärendenummer Rev datum 10 (13) BILAGA 1 Provtagningsprotokoll X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\dokument\mur\rsg_14021_g031_mur.docx,

11 Provtagningsprotokoll Störd provtagning Ver (ALFA) Copyright ÅF Infrastructure Bilaga 1 sid 1/12 Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt Älmhult gångbro och plattformar 1 Positionering Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss Datum Sekt Sida Z Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av Geotech 504DD BV10425 BandvagnC D Sköld Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning Befintlig Statisk Dynamisk Rotation Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) A B C 1,0m 70mm Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod Skr Sp Ps K Annat: Protokoll Start Stopp 0,1 Betongplatta 0,1 1,0 F: grsa + tegel 1,0 2,4 F: (si) grsa + tegel 2,4 3,0 samn Stopp Djup (m u my) Fältklassificering av jordart enligt SSEN ISO ,4m filter 2m rör rök = 0,86m ö my Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt Prov nr Anmärkning ,5 0,51 mörk ,5 1,52 ljus 3 GVrör eller Pp installerad: Provtagning utförd enligt SSEN samt metodbeskrivning. /IEG 2010 ÅF Infrastructure AB

12 Provtagningsprotokoll Störd provtagning Ver (ALFA) Copyright ÅF Infrastructure Bilaga 1 sid 2/12 Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt Älmhult gångbro och plattformar 2 Positionering Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss Datum Sekt Sida Z Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av Geotech 504DD BV10425 BandvagnC D Sköld Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning Befintlig Statisk Dynamisk Rotation Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) A B C 1,0m 70mm Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod Skr Sp Ps K Annat: Protokoll Start Stopp 0,1 0,1 1,1 Djup (m u my) Fältklassificering av jordart enligt SSEN ISO Betongplatta F: grsa stopp Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt Prov nr Anmärkning 00,5 0,51,1 GVrör eller Pp installerad: Provtagning utförd enligt SSEN samt metodbeskrivning. /IEG 2010 ÅF Infrastructure AB

13 Provtagningsprotokoll Störd provtagning Bilaga 1 sid 3/12 Ver (ALFA) Copyright ÅF Infrastructure Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt Älmhult gångbro och plattformar 3 Positionering Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss Datum Sekt Sida Z Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av Geotech 504DD BV10425 BandvagnC D Sköld Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning Befintlig Statisk Dynamisk Rotation Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) A B C 1,0m 70mm Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod Skr Sp Ps K Annat: Protokoll Start Stopp 0,1 0,1 0,6 Djup (m u my) Fältklassificering av jordart enligt SSEN ISO Betongplatta F: grsa stopp Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt Prov nr Anmärkning 00,6 GVrör eller Pp installerad: Provtagning utförd enligt SSEN samt metodbeskrivning. /IEG 2010 ÅF Infrastructure AB

14 Provtagningsprotokoll Störd provtagning Ver (ALFA) Copyright ÅF Infrastructure Bilaga 1 sid 4/12 Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt Älmhult gångbro och plattformar 4 Positionering Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss Datum Sekt Sida Z Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av Geotech 504DD BV10425 BandvagnC D Sköld Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning Befintlig Statisk Dynamisk Rotation Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) A B C 1,0m 70mm Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod Skr Sp Ps K Annat: Protokoll Start Stopp 0,1 0,1 0,8 Djup (m u my) Fältklassificering av jordart enligt SSEN ISO Asfalt F: grsa stopp Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt Prov nr Anmärkning Asfalt 00,8 GVrör eller Pp installerad: Provtagning utförd enligt SSEN samt metodbeskrivning. /IEG 2010 ÅF Infrastructure AB

15 Provtagningsprotokoll Störd provtagning Ver (ALFA) Copyright ÅF Infrastructure Bilaga 1 sid 5/12 Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt Älmhult gångbro och plattformar 5 Positionering Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss Datum Sekt Sida Z Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av Geotech 504DD BV10425 BandvagnC D Sköld Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning Befintlig Statisk Dynamisk Rotation Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) A B C 1,0m 70mm Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod Skr Sp Ps K Annat: Protokoll Start Stopp 0,1 0,1 1.0 Djup (m u my) Fältklassificering av jordart enligt SSEN ISO Asfalt F: grsa Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt Prov nr Anmärkning Asfalt 01,0 GVrör eller Pp installerad: Provtagning utförd enligt SSEN samt metodbeskrivning. /IEG 2010 ÅF Infrastructure AB

16 Provtagningsprotokoll Störd provtagning Ver (ALFA) Copyright ÅF Infrastructure Bilaga 1 sid 6/12 Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt Älmhult gångbro och plattformar 6 Positionering Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss Datum Sekt Sida Z Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av Geotech 504DD BV10425 BandvagnC D Sköld Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning Befintlig Statisk Dynamisk Rotation Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) A B C 1,0m 70mm Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod Skr Sp Ps K Annat: Protokoll Start Stopp 0,1 0, ,9 Djup (m u my) Fältklassificering av jordart enligt SSEN ISO Asfalt F: grsa F: grsa stopp Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt Prov nr Anmärkning ,5 0,51 mörk 2 + 1,01,5 1,51,9 ljus GVrör eller Pp installerad: Provtagning utförd enligt SSEN samt metodbeskrivning. /IEG 2010 ÅF Infrastructure AB

17 Provtagningsprotokoll Störd provtagning Ver (ALFA) Copyright ÅF Infrastructure Bilaga 1 sid 7/12 Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt Älmhult gångbro och plattformar 7 Positionering Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss Datum Sekt Sida Z Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av Geotech 504DD BV10425 BandvagnC D Sköld Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning Befintlig Statisk Dynamisk Rotation Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) A B C 1,0m 70mm Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod Skr Sp Ps K Annat: Protokoll Start Stopp 0,1 Asfalt 0,1 0,5 F: grsa 0,5 1,0 F: grsa 1,0 1,5 F: grsa 1,5 2,0 F: grsa Djup (m u my) Fältklassificering av jordart enligt SSEN ISO Stopp Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt Prov nr Anmärkning ,5 0, ,5 1,52 GVrör eller Pp installerad: Provtagning utförd enligt SSEN samt metodbeskrivning. /IEG 2010 ÅF Infrastructure AB

18 Provtagningsprotokoll Störd provtagning Ver (ALFA) Copyright ÅF Infrastructure Bilaga 1 sid 8/12 Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt Älmhult gångbro och plattformar 8 Positionering Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss Datum Sekt Sida Z Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av Geotech 504DD BV10425 BandvagnC D Sköld Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning Befintlig Statisk Dynamisk Rotation Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) A B C 1,0m 70mm 2,2 Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod Skr Sp Ps K Annat: Protokoll Start Stopp 0,1 0,1 1,1 1,1 2,0 2,0 2,5 Djup (m u my) Fältklassificering av jordart enligt SSEN ISO Asfalt F: grsa F: (saf) Si F: (saf) Si stopp Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt Prov nr Anmärkning Asfalt 1 + 0,5 0,51, ,11,5 1,52,0 2,02,5 GVrör eller Pp installerad: Provtagning utförd enligt SSEN samt metodbeskrivning. /IEG 2010 ÅF Infrastructure AB

19 Provtagningsprotokoll Störd provtagning Ver (ALFA) Copyright ÅF Infrastructure Bilaga 1 sid 9/12 Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt Älmhult gångbro och plattformar 9 Positionering Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss Datum Sekt Sida Z Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av Geotech 504DD BV10425 BandvagnC D Sköld Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning Befintlig Statisk Dynamisk Rotation Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) A B C 1,0m 70mm Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod Skr Sp Ps K Annat: Protokoll Start Stopp 0,1 0,1 1,0 Djup (m u my) Fältklassificering av jordart enligt SSEN ISO Asfalt F: grsa Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt Prov nr Anmärkning Asfalt 1,0 GVrör eller Pp installerad: Provtagning utförd enligt SSEN samt metodbeskrivning. /IEG 2010 ÅF Infrastructure AB

20 Provtagningsprotokoll Störd provtagning Ver (ALFA) Bilaga 1 sid 10/12 Copyright ÅF Infrastructure Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt Älmhult gångbro och plattformar 10 Positionering Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss Datum Sekt Sida Z Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av Geotech 504DD BV10425 BandvagnC D Sköld Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning Befintlig Statisk Dynamisk Rotation Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) A B C 1,0m 70mm Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod Skr Sp Ps K Annat: Protokoll Start Stopp 0,1 0,1 0,5 0,5 1,0 1,0 1,6 Djup (m u my) Fältklassificering av jordart enligt SSEN ISO Asfalt F: grsa F: grsa F: (gr) Sa stopp Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt Prov nr Anmärkning Asfalt 0,5 0,51,0 Svart 1,01,6 Ljus GVrör eller Pp installerad: Provtagning utförd enligt SSEN samt metodbeskrivning. /IEG 2010 ÅF Infrastructure AB

21 Provtagningsprotokoll Störd provtagning Ver (ALFA) Bilaga 1 sid 11/12 Copyright ÅF Infrastructure Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt Älmhult gångbro och plattformar 11 Positionering Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss Datum Sekt Sida Z Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av Geotech 504DD BV10425 BandvagnC D Sköld Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning Befintlig Statisk Dynamisk Rotation Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) A B C 1,0m 70mm 2,2 Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod Skr Sp Ps K Annat: Protokoll Start Stopp 0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 0,7 1,3 1,3 1,9 1,9 3,4 Djup (m u my) Fältklassificering av jordart enligt SSEN ISO F: Mu F: grsa F: grsa + slagg F: grsa grsa samn stopp 2m rör 1,4m filter rök= 0,92m ö my Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt Prov nr Anmärkning 00,4 0,40, ,71, ,31,8 3 GVrör eller Pp installerad: Provtagning utförd enligt SSEN samt metodbeskrivning. /IEG 2010 ÅF Infrastructure AB

22 Provtagningsprotokoll Störd provtagning Bilaga 1 sid 12/12 Ver (ALFA) Copyright ÅF Infrastructure Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt Älmhult gångbro och plattformar 12 Positionering Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss Datum Sekt Sida Z Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av Geotech 504DD BV10425 BandvagnC D Sköld Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning Befintlig Statisk Dynamisk Rotation Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) A B C 1,0m 70mm Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod Skr Sp Ps K Annat: Protokoll Start Stopp 0,1 0,1 1,6 1,6 2,1 2,1 2,9 Djup (m u my) Fältklassificering av jordart enligt SSEN ISO F: Mu F: (st) grsa F: grsa samn Stopp Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt Prov nr Anmärkning GVrör eller Pp installerad: Provtagning utförd enligt SSEN samt metodbeskrivning. /IEG 2010 ÅF Infrastructure AB

23 ÄLMHULT GÅNGBRO Handling nr RSG_14021_G031_MUR Kontraktsnr Titel MUR/Geo Objektnummer xxxxxxx Dokumentsdatum Ärendenummer Rev datum 11 (13) BILAGA 2 Resultat av CPTsondering X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\dokument\mur\rsg_14021_g031_mur.docx,

24 Bilaga 2 sid 1/5 Allmhult gångbro och plattformar Älmhult Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum CPTsondering utförd enligt EN ISO Olje Vätska i filter Borrpunktens koord. my m Utrustning Geotech Sond nr 3759 Normal Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri 1.10 m 1.10 m 2.04 m 2.50 m Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Lutning (grader) Spetstryck q c (MPa) Friktion f s (kpa) Portryck u, u o, u (kpa) Friktionskvot R f (%) Portrycksparameter B q U U U U o U o U o U o U U Djup (m) X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\conrad\8.cpw

25 Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Friktionsvinkel ( o ) x x x x + o x + x o x o x o x 1.10 m Geotech Normal Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri my m 2.50 m 1.10 m Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Klassificering o 0 Bilaga 2 sid 2/5 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Allmhult gångbro och plattformar Älmhult X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\conrad\8.cpw Med v L L Med Modul (MPa) Sa Si Sa Relativ lagringstäthet I D (%) x x x x o Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad ((x)) ((x)) Utvärderare Datum för utvärdering David Galbraith Djup (m)

26 1.10 m Geotech Normal Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri my m 2.50 m 1.10 m Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Klassificering Bilaga 2 sid 3/5 Allmhult gångbro och plattformar Älmhult Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum David Galbraith Utvärderare Datum för utvärdering Med Sa ((x)) ((x)) v L Si L Med Sa Djup (m) X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\conrad\8.cpw

27 Bilaga 2 sid 4/ C P T sondering Projekt Allmhult gångbro och plattformar Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens Kalibreringsdata Spets 3759 Datum 2013 Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer 1.10 m 1.10 m 2.04 m 2.50 m my m Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning x Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck Område Faktor Område Faktor Område Faktor 0.0 kpa 0.0 kpa Plats Borrhål Datum Normal Olje Dennis Sköld Geotech Portryck registrerat vid sondering Nollvärden, kpa Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Älmhult Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering Djup (m) 2.50 Portryck (kpa) 0.00 Djup (m) Djup (m) Från Till Densitet (ton/m 3 ) 1.90 Flytgräns Jordart Anmärkning X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\conrad\8.cpw

28 C P T sondering Projekt Allmhult gångbro och plattformar Plats Borrhål Datum Älmhult Bilaga 2 sid 5/ Sida 1 av 1 Djup (m) Från Till Klassificering Sa Med Si v L Si v L Sa L Sa Med ρ t/m w L τ fu kpa ((36.1)) ((49.0)) φ o 51.5 (36.6) σ vo σ' vo σ' c kpa kpa kpa OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\conrad\8.cpw

29 ÄLMHULT GÅNGBRO Handling nr RSG_14021_G031_MUR Kontraktsnr Titel MUR/Geo Objektnummer xxxxxxx Dokumentsdatum Ärendenummer Rev datum 12 (13) BILAGA 3 Kalibrering borrbandvagn X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\dokument\mur\rsg_14021_g031_mur.docx,

30 Bilaga 3 sid 1/6

31 Bilaga 3 sid 2/6

32 Bilaga 3 sid 3/6

33 Bilaga 3 sid 4/6

34 Bilaga 3 sid 5/6

35 Bilaga 3 sid 6/6

36 ÄLMHULT GÅNGBRO Handling nr RSG_14021_G031_MUR Kontraktsnr Titel MUR/Geo Objektnummer xxxxxxx Dokumentsdatum Ärendenummer Rev datum 13 (13) RITNINGAR X:\Göteborg\Geoteknik 13955\produkter\Geobankar\GEOARKIV MALMÖ\13534 Älmhult gångbro och ombyggnad\dokument\mur\rsg_14021_g031_mur.docx,

37

38

39

40

41

42

43

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Göteborg 2014-12-19 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig:

Läs mer

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur. 2 (7) RAPPORT \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.docx repo001.docx 2012-03-29 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Omgivningsbeskrivning

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan Status:

Läs mer

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport, MUR Status: Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå Kommun Jonas Johansson

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) HANDLING 6.8 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) ALVESTA KOMMUN Vislandabadet Fastigheten Vislanda 30:1, Vislanda UPPDRAGSNUMMER 2293160000 SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ANDERS PETERSSON Sweco

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK 2016-12-21 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK Säby 3:69 Planerat flerbostadshus KUND Stocksundshem AB/Gerson Real Estate AB KONSULT WSP

Läs mer

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Beställare:

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK STADSBYGGNADSFÖRVATNINGEN, MÖNDAS STAD Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 747 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

STRAND 3:4, HUDIKSVALL

STRAND 3:4, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning STRAND 3:4, HUDIKSVALL 2013-05-14 Uppdrag: 248291 - Stand 3:4, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1 Färila, Ljusdals kommun Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Kungbäck 1: m.fl. Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-27 NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND MAF Arkitektkontor

Läs mer

KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL

KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL 2013-05-13 Uppdrag: 248291 - Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN TÅSTORP 7:7 M.FL, FALKÖPING UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO

Läs mer

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 Uppdrag: 249451, GÖRLA 9:2, NORRTÄLJE Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-07-05 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrtälje kommun Björn Engardt Konsult:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) AVESTA VA OCH AVFALL AB KARLSLUNDS DEPONI, ÅKER NORR OM DEPONI UPPDRAGSNUMMER 152927 RAPPORT FALUN 213-6-1 SWECO INFRASTRUCTURE AB FALUN GEOTEKNIK 1 (5) repo1.docx

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3, Kund Gällivare kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) FÖRHANDSKOPIA

REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) FÖRHANDSKOPIA REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2016-09-09 FÖRHANDSKOPIA REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Beställare: MUNKEDALS KOMMUN

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SEVAB, STRÄNGNÄS ENERGI OCH ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ KJULA, STÄLLVERK UPPDRAGSNUMMER: 5471243 2015-10-29 STOCKHOLM SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK HENRIK BLOMQUIST 1 (8) Sweco Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun MUR Markteknisk Undersökningsrapport - Geoteknik Klippans Kommun Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Del av Klippan 3:8 Malmö 2013-01-11 Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Markteknisk Undersökningsrapport

Läs mer

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Befintliga förhållanden 2 1.2 Befintliga ledningar 2 1.3 Underlag för undersökningen 2 2 Styrande dokument 3 3 Geoteknisk kategori 4 4 Fältundersökningar

Läs mer

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Göteborg 2016-02-05 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Bollmora,

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR NYBYGGNATION MARGRETELUND, ÅKERSBERGA, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Erik Warberg Larsson Magnus Palm

Läs mer

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar NORDMALINGSHUS AB 2016-05-02 Upprättad av: Imran Zafar Granskad av: Lars Berge/ Joakim Alström MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) KUND Roger Berggren 914 32 Nordmaling KONSULT WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10179380 KRISTINEHAMNS KOMMUN KV UTTERN PLANERAD BUSSDEPÅ GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Örebro 2013-06-14 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MORA KOMMUN Morkarlby nedre skola UPPDRAGSNUMMER 1520986000 SWECO CIVIL AB FALUN GEOTEKNIK JOHAN DANIELSEN Sweco Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Befintliga förhållanden 1 3 Syfte / omfattning 1 4 Underlag

Läs mer

Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta

Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta 2015-06-18 Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskad av: David Stenman Utredningar Gredelby 7:85, Rosendal Fastigheter i Uppsala AB Kund Villavägen 7 752 36 Uppsala

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 INFÖR DETALJPLAN GREBBESTAD 2:291 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD 2016-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OBJEKT... 4 1.1 ALLMÄNT...4 1.2 SYFTE...4 2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN... 4 3 STYRANDE DOKUMENT...

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A038657 Sidan 1 av 9 BOTKYRKA KOMMUN RÅGÅNGEN UTREDNING AV LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo)

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 215-5-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Uppdragsnr: 129335

Läs mer

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR RGS:14-017_G038_MUR 2014-09-01 Uppdrag: 253423 Kågeröd, Nya GC-portar Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Gamla stan 2:26 KV Megaliten, Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Gamla

Läs mer

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB, Geoteknik Upprättat av: Caesar Kardan 010 480 10 18 Granskat av: Axel Lehmann 010 480 15 65 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt...

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) TROLLHÄTTANS STAD Sanering Järnsågen 3, Trollhättan Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 1351995100 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK GÖTEBORG 2014-03-26

Läs mer

PM Geoteknik. Kanalgården, Trygghetsboende, Sandviken. PM Geoteknik. Kenneth Larsson. David Stenman. Magnus Larsson 2014-03-05. Tel.

PM Geoteknik. Kanalgården, Trygghetsboende, Sandviken. PM Geoteknik. Kenneth Larsson. David Stenman. Magnus Larsson 2014-03-05. Tel. Uppdragsnr: 10194635 1 (6) Handläggare Uppdragsansvarig Datum Er referens David Stenman Magnus Larsson 2014-03-05 Kenneth Larsson Tel +46 010 722 51 64 david.stenman@wspgroup.se PM Geoteknik Kanalgården,

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Projekteringsunderlag Objekt: Sundsta Torg, Karlstad Uppdragsnummer: Beställare: Karlstads kommun Stockholm, 2014-11-05 Grontmij AB Geoteknik Fadi Halabi Handläggare

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Rapport

KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Rapport KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN Markteknisk undersökningsrapport () Rapport 2015-11-25 Reviderad: Upprättad av: Anders Andersson Granskad av: Godkänd av: Per Rendahl KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB

KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB (MUR/GEO) Förhandskopia 2016-06-22 Upprättad av: Zana Piroti Granskad av: Daniel Elm Godkänd av: Daniel Elm Handläggare: Zana Piroti Status:Förhandskopia

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) TOLUST EXPLOATERINGS AB Södra Munksjöområdet, kv. Lappen 5 m fl. UPPDRAGSNUMMER 1300778240 GEOTEKNSIK UNDERSÖKNING FÖR ETAPP 1 JÖNKÖPING 20130926 Sweco Upprättad

Läs mer

Järfälla kommun, Ormbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Ormbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport MUR

Markteknisk undersökningsrapport MUR Mullsjö kommun Markteknisk undersökningsrapport MUR Nykyrka Ruder 1:7 m.fl. Mullsjö Grontmij AB Linköping Vår referens Linköping MUR Datum 2013-06-12 Uppdragsnr 10010753 Namnteckning Märta Lidén Granskad

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

RAPPORT UTBYGGNAD AV TOTT HOTELL I ÅRE LILJESTRAND FASTIGHETER AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

RAPPORT UTBYGGNAD AV TOTT HOTELL I ÅRE LILJESTRAND FASTIGHETER AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK LILJESTRAND FASTIGHETER AB UPPDRAGSNUMMER: 31110000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK repo001.docx 01-03-91 1 3 5 6 7 7.1 8 9

Läs mer

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan Härryda kommun Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 202-0-2 H:\RGeo Djupedalens IP.docx Handläggare Bahatin Gündüz

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Klippans kommun Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Del av Östra Ljungby 3:2, Klippans kommun Översiktlig geoteknisk undersökning Malmö 2009-10-05 Anders Dahlberg Malena Thomé FB ENGINEERING AB Postadress:

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN PM GEOTEKNIK ÅRJÄNG BOSTADS AB Töcksfors, Solängen Årjäng kommun UPPDRAGSNUMMER 233.7238 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN 2017-03-10 KARLSTAD GEOTEKNIK ANDERS NILSSON / TOMAS

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

Sammanfattning Geoteknisk utredning

Sammanfattning Geoteknisk utredning Sammanfattning Geoteknisk utredning Datum 2014-10-21 Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö Uppdrag Beställare Från Till PM nummer Skogshyddan, geoteknisk undersökning Borås Stad Anna Falk Erika

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Kyrkonäs Tanumshede, Tanums kommun. Detaljplan, Tanum 1:3 m.fl. Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning:

Läs mer

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 Datum: 2013-06-20 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-417 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Innehåll 1 UPPDRAG... 3 2 PLANERAD

Läs mer

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo 2011-06-15 Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Magnus Palm 010-452

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Hovenäset, Sotenäs Kommun. Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr: 15065

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Ny detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR -Geoteknik Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Galären i Luleå AB Kv. Radiomasten Luleå Luleå 2014-02-14 Kv. Radiomasten Luleå Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning Rgeo_112802.doc Dokumentinformation Uppdragsnummer 112802

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 16063 Däldvägen 17, Tumba, Botkyrka kommun Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 16063 Däldvägen 17, Tumba,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) NORA BO AB Nora Torg, Danderyds kommun UPPDRAGSNUMMER 241795900 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Ändamål och syfte 1 3 Underlag för undersökningen

Läs mer

Häradsvägen, Huddinge

Häradsvägen, Huddinge Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm T: 010-615 60 00 Teknikområde VA-teknik Uppdrag Häradsvägen, Huddinge Dokumentnummer Casdse17051814243 6 Handläggare Cecilia Sköld Datum

Läs mer

INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN. Översiktlig geoteknisk utredning. Daterad: Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg

INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN. Översiktlig geoteknisk utredning. Daterad: Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg BESTÄLLARE Oskarshamn kommun KONSULT WSP Sverige AB Box 503 SE-391 25 Kalmar Besök:

Läs mer

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK repo001.docx 2012-03-2914 ÖSTERSUNDS KOMMUN Lillsjöhögen 2:10 UPPDRAGSNUMMER: 2454611000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK Väg 87 DEL I DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK repo001.docx

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum:

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-163 GEOTEKNIK Datum: 2012-09-27 INFÖR NY DETALJPLAN HEDVIGSBORG 1:2 BORÅS STAD Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2

Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2 408-103 Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 CPT-sondering Skövde den 6

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U2783 Markteknisk undersökningsrapport Almarevägen, Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U2783 Sida 2 (6) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn Almarevägen Järfälla kommun

Läs mer

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola EKSANS FOKHÖGSKOA Geteknisk undersökning för byggnatin vid eksands flkhögskla Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR) 1--5 Uppdragsnummer :\fln1\sgt\13\ leksands flkhögskla\3_teknik\g\mur\mur.dc

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Nya Hemlingby bosta der, etapp 1

Nya Hemlingby bosta der, etapp 1 Nya Hemlingby bosta der, etapp 1 Samha llsbyggnad, Ga vle kommun 2015-12-18 Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskad av: David Harrysson Nya Hemlingby bostäder, etapp 1 Kund Gävle kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat

Läs mer

GENERALKONSULT ROSENDAL. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsnummer: 10197660 2015-06-03

GENERALKONSULT ROSENDAL. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsnummer: 10197660 2015-06-03 GENERALKONSULT ROSENDAL Uppdragsnummer: 10197660 2015-06-03 MUR upprättad av: Anna-Lisa Mårtensson Granskare: Björn Sjögren GENERALKONSULT ROSENDAL Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Uppdragsnummer:

Läs mer

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök)

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

Markundersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer:

Markundersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer: Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-11 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström RAPPORT Detaljplan för Del av Luspen 1:158 Kund Storumans

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) MÖLNDALS STAD KÅLLEREDGÅRDEN DETALJPLAN, MÖLNDAL MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2016-06-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, Box 1551, SE-401 51 GÖTEBORG, Registered office:

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun Datum: 2014-05-12 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-635 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Kv. Rådhuset 1, Skara PM Geoteknik 140512 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1 MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1 SLUTRAPPORT 2016-06-03 UPPDRAG 270317, Geoteknisk undersökning, Önnestad, 112:1 Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun.

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK Kv. Städet 2 Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i. 2015-07-29 Upprättad av: Lars O Johansson RAPPORT Geoteknisk undersökning inom kv. Städet

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

Geoteknisk undersökning Ödåkra 4:23, Helsingborg Stad

Geoteknisk undersökning Ödåkra 4:23, Helsingborg Stad Geoteknisk undersökning Ödåkra 4:23, Helsingborg Stad 2011-09-16 Uppdragsnummer: 231021 Uppdragsansvarig: Magnus Palm Handläggare Kvalitetsgranskning Magnus Palm 010-452 27 90 Anna-Karin Jönsson 010-452

Läs mer