TEKNISK PM GEOTEKNIK 1(10) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN, MUNKEDAL STABILITETSUTREDNING FÖR SLÄNT MOT MUNKEDALSÄLVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK PM GEOTEKNIK 1(10) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN, MUNKEDAL STABILITETSUTREDNING FÖR SLÄNT MOT MUNKEDALSÄLVEN"

Transkript

1 1(10) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN, MUNKEDAL STABILITETSUTREDNING FÖR SLÄNT MOT MUNKEDALSÄLVEN TEKNISK PM GEOTEKNIK Göteborg Fredrik Olsson FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Bo 12076, GÖTEBORG Telefon: Telefa: Dokumentnr: /04-PME-004 k:\uppdrag08\161733\16-prj\04-bsk\pme-004.doc/ia

2 2(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. 1 UPPDRAGSGIVARE TIDIGARE UTREDNINGAR UPPDRAG SLUTSATSER OCH KOMMENTARER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Topografi Jordlagerföljd Geohydrologiska förhållanden SLÄNTSTABILITETSUTREDNING Allmänt Val av materialegenskaper och laster Val av säkerhetsfaktorer Beräkningsresultat Övrigt RITNINGSBILAGOR G12 Stabilitetsutredning, plan Skala 1:500 ÖVRIGA BILAGOR B1 Stabilitetsberäkningar, sektion K-K B2 Conradutvärdering av CPT-sondering i punkt 22 k:\uppdrag08\161733\16-prj\04-bsk\pme-004.doc/ia

3 Fackområde, Avd / Discipline, Dept GEOTEKNIK Dokumenttyp / Type of document PM Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB Detaljplan, slänt mot Munkedalsälven Teknisk PM, geoteknik Kapitel / Chapter Sida nr / Page No. 3(10) Dokumentnr / Document No. Rev /04-PME-004 Utfärdare / Issuer Fredrik Olsson Datum / Date Rev.dat. / Date of rev UPPDRAGSGIVARE Uppdragsgivare för utredningen är Arctic Paper Munkedals AB. 2 TIDIGARE UTREDNINGAR Arctic Paper AB planerar att anlägga byggnader för ett nytt bränslelager och en ny panna på företagets fastighet i Munkedal. Stra väster om de planerade byggnaderna finns ett höjdområde. Eftersom stabiliteten hos höjdområdets slänter bedömdes kunna påverkas av planerade arbeten utfördes en geoteknisk utredning av FB Engineering AB (dokumentnr /04-PME-001, daterad ). 3 UPPDRAG För att kunna utvidga verksamheten i Munkedal avser Arctic Paper Munkedals AB låta upprätta en detaljplan för ett område som bl.a. omfattar företagets fastigheter Munkedal 6:1 och 6:3. Ett förslag till detaljplan för det berörda området har tagits fram av WSP Samhällsbyggnad ("Detaljplan för Munkedal 6:1, 6:3 m.fl.", samrådshandling daterad ). SGI rekommenderar i sitt yttrande över samrådshandlingen att restriktioner avseende maimal markbelastning tillförs planen mellan lokalgatan och Munkedalsälven. (Se figur 3.1) I detta PM redovisas stabilitetsberäkningar för aktuell slänt och förslag till belastningsrestriktioner för planen. k:\uppdrag08\161733\16-prj\04-bsk\pme-004.doc/ia

4 Fackområde, Avd / Discipline, Dept GEOTEKNIK Dokumenttyp / Type of document PM Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB Detaljplan, slänt mot Munkedalsälven Teknisk PM, geoteknik Kapitel / Chapter Sida nr / Page No. 4(10) Dokumentnr / Document No. Rev /04-PME-004 Utfärdare / Issuer Fredrik Olsson Datum / Date Rev.dat. / Date of rev Figur 3.1 Översiktskarta med aktuellt område markerat. 4 SLUTSATSER OCH KOMMENTARER För att säkerställa en tillfredsställande stabilitet får slänten enligt utförda beräkningar ej belastas närmare släntkrön än två meter. Vidare får en utbredd last på planen ej överstiga 90 kpa. Släntens och stensättningens kondition bör övervakas så att tecken på erosion som kan påverka stabiliteten negativt upptäcks i tid. k:\uppdrag08\161733\16-prj\04-bsk\pme-004.doc/ia

5 Fackområde, Avd / Discipline, Dept GEOTEKNIK Dokumenttyp / Type of document PM Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB Detaljplan, slänt mot Munkedalsälven Teknisk PM, geoteknik Kapitel / Chapter Sida nr / Page No. 5(10) Dokumentnr / Document No. Rev /04-PME-004 Utfärdare / Issuer Fredrik Olsson Datum / Date Rev.dat. / Date of rev GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR Tidigare utförda geotekniska fältundersökningar redovisas i följande rapporter; - Rapport över geotekniska undersökningar (R/geo), FB Engineering AB, Val av plats för ny energianläggning, daterad , dokumentnummer /04-RAP Rapport över geotekniska undersökningar (R/geo), FB Engineering AB, daterad , dokumentnummer /04-RAP-001. Detaljerad jordartskarta saknas för området. 6 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 6.1 Topografi Planen begränsas i söder av en tvåvåningsbyggnad och en inbyggd gångbro över Munkedalsälven. Utmed planens västra sida löper Bruksvägen och i norr och öster begränsas den av en slänt mot älven. Se även figur 3.1. Planen, vars nivå ligger stra under +22, används idag till bilparkering. I dagsläget finns inga planer på förändrad markanvändning. Bruksvägen ligger, där den passerar planen, på nivån ca +23. Marken stiger vidare till nivåer kring ca +25 för den större planen väster om Bruksvägen. Älvbotten, som är inmätt i två sektioner enligt ritning G12, ligger som lägst kring nivån ca +18. I östra delen av älvbotten finns berg i dagen, även detta parti är inmätt och redovisas i ritning G12. Slänten mot planen är delvis stensatt och trädbevuen. Stensättningen och det ovannämnda partiet med berg i dagen framgår av fotografiet i bild 6.1. k:\uppdrag08\161733\16-prj\04-bsk\pme-004.doc/ia

6 Fackområde, Avd / Discipline, Dept GEOTEKNIK Dokumenttyp / Type of document PM Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB Detaljplan, slänt mot Munkedalsälven Teknisk PM, geoteknik Kapitel / Chapter Sida nr / Page No. 6(10) Dokumentnr / Document No. Rev /04-PME-004 Utfärdare / Issuer Fredrik Olsson Datum / Date Rev.dat. / Date of rev Bild 6.1 Fotografi av Munkedalsälven mot aktuell plan. 6.2 Jordlagerföljd Antagen jordlagerföljd baseras på förhållandena i undersökningspunkter enligt planritning G12. Marken består överst av fyllning, huvudsakligen mullhaltig sand med inslag av grövre fraktioner. Under fyllningen finns i västra delen ett ca 0,5 m tjockt lager av sand som underlagras av en huvudsakligen sandig, siltig lera. Leran övergår under nivån ca +19 i en morän som sannolikt har en relativt hög lerhalt. (Prov av lera från undersökningspunkt 22 har av laboratoriet betecknats vara av moränkaraktär. Övergången mellan lera och morän är svårtolkad och den angivna nivån är därmed osäker). Närmast slänten mot älven saknas lerlagret och jorden mellan fyllningen och moränen består av friktionsmaterial med stort inslag av sten, vilket även är synligt i själva slänten. Berg i dagen är synligt i älvfåran. Vid släntkrön påträffades berg 8 m under markytan vid jord-bergsondering. Därifrån sjunker bergytan västerut. k:\uppdrag08\161733\16-prj\04-bsk\pme-004.doc/ia

7 Fackområde, Avd / Discipline, Dept GEOTEKNIK Dokumenttyp / Type of document PM Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB Detaljplan, slänt mot Munkedalsälven Teknisk PM, geoteknik Kapitel / Chapter Sida nr / Page No. 7(10) Dokumentnr / Document No. Rev /04-PME-004 Utfärdare / Issuer Fredrik Olsson Datum / Date Rev.dat. / Date of rev Geohydrologiska förhållanden Närmaste observationspunkt för grundvattnets trycknivå vid planen är ett grundvattenrör med filterspets i undersökningspunkt 22. Uppmätta nivåer i denna punkt framgår av tabell 6.1. Tabell 6.1 Grundvattennivåer uppmätta i punkt 22. Punkt Markyta Spetsnivå Datum Grundvattennivå ,47 +15, , , , , ,50 Vattennivån i Munkedalsälven är tidvis låg, ungefär motsvarande grundvattennivåer enligt tabell 6.1. Enligt uppgift kan dock vattennivån under kortare perioder stiga mycket högt i älvfåran. I stabilitetsberäkningarna har en ytvattennivå motsvarande älvbotten antagits, vilket är på säkra sidan. 7 SLÄNTSTABILITETSUTREDNING 7.1 Allmänt Stabiliteten vid olika belastningar av planen har beräknats i en sektion, betecknad K-K, med placering enligt planritning G12. Beräkningsresultaten presenteras i bilaga B1. Stabilitetsanalyserna har utförts i datorprogrammet Slope/W, som är ett program som använder jämviktsteorier för att beräkna säkerhetsfaktorer mot skred i jordslänter. I analyserna har cirkulärcylindriska glidytor beräknats med Morgenstern-Price's lamellmetod. 7.2 Val av materialegenskaper och laster Materialegenskaper De geotekniska parametrarna för naturligt lagrad jord har ansatts utifrån resultatet av utförda vikt- och CPT-sonderingar i tidigare undersökningar. k:\uppdrag08\161733\16-prj\04-bsk\pme-004.doc/ia

8 Fackområde, Avd / Discipline, Dept GEOTEKNIK Dokumenttyp / Type of document PM Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB Detaljplan, slänt mot Munkedalsälven Teknisk PM, geoteknik Kapitel / Chapter Sida nr / Page No. 8(10) Dokumentnr / Document No. Rev /04-PME-004 Utfärdare / Issuer Fredrik Olsson Datum / Date Rev.dat. / Date of rev För befintlig fyllning har parametrarna ansatts till φ =36 och ρ=1,9 t/m³. Det tunnare jordlagret huvudsakligen bestående av sand har antagits vara ett dränerat material med materialegenskaperna φ =36 och ρ=1,8 t/m³. En Conradutvärdering av CPT-sondering utförd i undersökningspunkt 22 visar att leran under planen är mycket fast med en okorrigerad odränerad skjuvhållfasthet (τ fu ) mellan 150 och 200 kpa. Den utvärderade hållfastheten baseras helt på empiri eftersom värden på konflytgränsen saknas. Då värdet kan anses vara osäkert har den korrigerade odränerade skjuvhållfastheten i beräkningarna satts till 50 kpa, ett värde som överensstämmer med utvärderingar i tidigare undersökningar utförda norr och söder om området. Lerans dränerade hållfasthet har beskrivits med en friktionsvinkel på φ =30, samt med en kohesion på c =0.1 τ fu. Densiteten för leran har antagits vara ρ=1,7 t/m³. Utifrån registrerade sonderingsmotstånd har moränen delats in i ett övre, relativt tunt, lager i västra delen av sektionen och ett mäktigare lager som vilar på berg. Materialegenskaperna för moränlagren har ansatts till φ =35, ρ=1,8 t/m³ och ρ m =2,1 t/m³, respektive φ =37, ρ=1,9 t/m³ och ρ m =2,2 t/m³. Friktionsmaterialet med stort inslag av sten i slänten mot älven har antagits vara ett dränerat material med materialegenskaperna φ =37 och ρ=2,0 t/m³ Portryck Portrycket i sektionen är ansatt utifrån uppmätta grundvattennivåer med hydrostatisk tryckfördelning på djupet. Årstidsvariationerna kan, med ledning av utförda mätningar enligt tabell 6.1, antas vara relativt små Geometri och materialgränser Markytans och älvfårans topografi är bestämd genom inmätning enligt avsnitt 6.1. Materialgränserna är ansatta utifrån de utvärderade jordegenskaperna. Modellen för stabilitetsberäkningarna presenteras i bilaga B Laster Belastningen på planen (öster om Bruksvägen) har i beräkningarna ansatts som en jämnt utbredd ytlast med varierande utbredning och storlek för att bestämma den största belastning som kan tillåtas med hänsyn till vald säkerhetsfaktor. k:\uppdrag08\161733\16-prj\04-bsk\pme-004.doc/ia

9 Fackområde, Avd / Discipline, Dept GEOTEKNIK Dokumenttyp / Type of document PM Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB Detaljplan, slänt mot Munkedalsälven Teknisk PM, geoteknik Kapitel / Chapter Sida nr / Page No. 9(10) Dokumentnr / Document No. Rev /04-PME-004 Utfärdare / Issuer Fredrik Olsson Datum / Date Rev.dat. / Date of rev För Bruksvägen har en trafiklast på 10 kpa ansatts i de fall lasten har en negativ inverkan på stabiliteten. Utförda beräkningar visar att en belastning på "prickmarken" (industrimark som inte får bebyggas) väster om Bruksvägen inte kan medföra en försämrad stabilitet för slänten mot älven. I beräkningsbilagan redovisas därför ingen belastning på denna yta. 7.3 Val av säkerhetsfaktorer Enligt Skredkommissionens riktlinjer för detaljerad utredning för annan mark klassas en slänt som tillfredställande stabil om säkerhetsfaktorn i odränerad analys är större än 1,4-1,6 (F C 1,4-1,6) och om säkerhetsfaktorn i kombinerad analys är större än 1,3-1,4 (F Komb 1,3-1,4). Erforderlig säkerhetsfaktor inom spannen bedöms enligt aktuella försättningar med hänsyn till gynnsamma och ogynnsamma förhållanden. För aktuell slänt har de olika förhållandena bedömts och sammanställts i Tabell 7.1. Utifrån denna sammanställning har de erforderliga säkerhetsfaktorerna för en tillfredställande stabil slänt valts till 1,55 i odränerad analys (F C 1,55) och 1,35 i kombinerad analys (F Komb 1,35). Tabell 7.1 Bedömning av gynnsamma och ogynnsamma förutsättningar för slänt Förutsättning Gynnsam Ogynnsam 1. Fältundersökningens innehåll och omfattning 2. Laboratorieundersökningens innehåll och omfattning Trycksondering, CPTsondering och skruvprovtagning utförd. Litet antal undersökningar. Skruvprovtagning ej möjlig till större djup. Liten omfattning. 3. Släntens beständighet Intakt trädvegetation. Grovt material eller stensättning. Risk för erosion från vattendrag. 4. Släntens geometri Inmätning av plan, slänt och åfåra utförd. 5. Grundvatten- och portrycksförhållanden Låg trycknivå. Långtidsobservationer finns. 6. Ytvattenförhållanden Väldränerat område. Stora vattenståndsvariationer. 7. Jordens egenskaper Svårt att utföra undersökningar för bestämning av materialegenskaper. k:\uppdrag08\161733\16-prj\04-bsk\pme-004.doc/ia

10 Fackområde, Avd / Discipline, Dept GEOTEKNIK Dokumenttyp / Type of document PM Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB Detaljplan, slänt mot Munkedalsälven Teknisk PM, geoteknik Kapitel / Chapter Sida nr / Page No. 10(10) Dokumentnr / Document No. Rev /04-PME-004 Utfärdare / Issuer Fredrik Olsson Datum / Date Rev.dat. / Date of rev Tidigare förändringar i slänten 9. Nuvarande och förväntade verksamheter i området Inga synliga tecken på skred. Planen används endast som bilparkering. Inga planer på förändrad markanvändning. 10. Konsekvens av ett skred Liten risk för människoliv. Begränsad utbredning av skred. 11. Analys- och beräkningsarbetets innehåll och omfattning Ogynnsammaste värden för vattenstånd. Tvådimensionell analys (resultat på säkra sidan) Kritiska glidytan omfattar mindre jordvolymer med ett fåtal hållfasthetsbestämningar. 7.4 Beräkningsresultat För att säkerställa en tillfredsställande stabilitet får slänten enligt utförda beräkningar ej belastas närmare släntkrön än två meter. Vidare får en utbredd last på planen ej överstiga 90 kpa. Under dessa förutsättningar är i odränerad analys säkerhetsfaktorn för en kort glidyta F C =1,65 och för en längre glidyta (där trafiklast från Bruksvägen verkar pådrivande) F C =2,83. För den längre glidytan har den mothållande delen av lasten på planen tagits bort. (Se sid. 1 resp. 2 i bilaga B1). Motsvarande säkerhetsfaktorer i kombinerad analys är F komb =1,54 och F komb =2,18. (Se sid. 3 resp. 4 i bilaga B1). I slänten har en grund glidyta med lägre säkerhetsfaktor (F ø =1,33) beräknats. Denna finns markerad på sid. 1 och 3 i bilaga B1. Glidytan går dock enbart genom friktionsmaterial som kan anses vara dränerat. (Fyllning samt friktionsmaterial med stort inslag av sten enligt avsnitt 6.2). För detta material kan en något lägre säkerhetsfaktor tillåtas, F ø 1,3 enligt Skredkommissionens anvisningar. Förslag till belastningsrestriktion och beräkningssektionens läge framgår av planritning G Övrigt För eventuella massupplag på planen bör avvattning anordnas så att massorna hålls ordentligt dränerade. Släntens och stensättningens kondition bör övervakas så att tecken på erosion som kan påverka stabiliteten negativt upptäcks i tid. k:\uppdrag08\161733\16-prj\04-bsk\pme-004.doc/ia

11 BILAGA B1 STABILITETSBERÄKNINGAR, SEKTION K-K

12 Stabilitetsberäkning Sektion K-K Odränerad analys k:\uppdrag08\161733\16-prj\04-bsk\pme-004-b1.doc Dokumenttyp / Type of document PM Ärende / Subject ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB, Slänt mot Munkedalsälven Utfärdare / Issuer Fredrik Olsson Datum / Date Sida nr / Page No (4) Dokumentnr / Document No /04-PME-004-B1

13 Stabilitetsberäkning Sektion K-K Odränerad analys k:\uppdrag08\161733\16-prj\04-bsk\pme-004-b1.doc Dokumenttyp / Type of document PM Ärende / Subject ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB, Slänt mot Munkedalsälven Utfärdare / Issuer Fredrik Olsson Datum / Date Sida nr / Page No (4) Dokumentnr / Document No /04-PME-004-B1

14 Stabilitetsberäkning Sektion K-K Kombinerad analys k:\uppdrag08\161733\16-prj\04-bsk\pme-004-b1.doc Dokumenttyp / Type of document PM Ärende / Subject ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB, Slänt mot Munkedalsälven Utfärdare / Issuer Fredrik Olsson Datum / Date Sida nr / Page No (4) Dokumentnr / Document No /04-PME-004-B1

15 Stabilitetsberäkning Sektion K-K Kombinerad analys k:\uppdrag08\161733\16-prj\04-bsk\pme-004-b1.doc Dokumenttyp / Type of document PM Ärende / Subject ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB, Slänt mot Munkedalsälven Utfärdare / Issuer Fredrik Olsson Datum / Date Sida nr / Page No (4) Dokumentnr / Document No /04-PME-004-B1

16 BILAGA B2 CONRADUTVÄRDERING AV CPT-SONDERINGAR I PUNKT 22 (22C OCH 22D)

17 Friktionskvot R f (%) Portryckskvot DPPR CPT sondering uppmätta parametrar my m 6.95 m 3.70 m Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Spetstryck q T (MPa) Friktion f T (kpa) Portryck u, u o, u (kpa) Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Arctic Paper Munkedals AB Munkedal 22C Lutning (grader) K:\uppdrag08\161733\16-prj\02-pun\22C.CPW m F, Sa, Le Normal Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri U U o U o 4.0 U U o U U o U 4.5 U

18 CPT sondering utvärderad enligt SGI Info m F, Sa, Le Normal Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri my m 6.95 m 3.70 m Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Friktionsvinkel ( o ) Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Arctic Paper Munkedals AB Munkedal 22C Modul (MPa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Klassificering K:\uppdrag08\161733\16-prj\02-pun\22C.CPW F/grsaMu, (le), v F/musaGr, v 1.5 Relativ lagringstäthet I D (%) o + Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad (gr)sa 2.5 (gr)sale 3.0 sasile (gr)sasile 4.5

19 Arctic Paper Munkedals AB Munkedal 22C Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum CPT sondering utvärderad enligt SGI Info m F, Sa, Le Normal Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri my m 6.95 m 3.70 m Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Klassificering F/grsaMu, (le), v F/musaGr, v (gr)sa 2.5 (gr)sale 3.0 sasile (gr)sasile 4.5 K:\uppdrag08\161733\16-prj\02-pun\22C.CPW

20 C P T - sondering Projekt Arctic Paper Munkedals AB Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 3.70 m 3.70 m 4.82 m 6.95 m my m Kalibreringsdata Spets 3127 Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck Område Faktor Område Faktor Område Faktor 0.0 kpa 0.0 kpa Plats F, Sa, Le Normal Borrhål Datum Portryck registrerat vid sondering Före Efter Diff Munkedal 22C Inmatade nollvärden Före Efter Portryck Friktion Spetstryck Beräknade nollvärden (kpa) Portryck Friktion Spetstryck Korrigering Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering 6.95 Portryck (kpa) Från Till Densitet (ton/m 3 ) 1.80 Flytgräns Jordart F/grsaMu, (le), v F/musaGr, v (gr)sa (gr)sale sasile (gr)sasile Anmärkning Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fa K:\uppdrag08\161733\16-prj\02-pun\22C.CPW

21 C P T - sondering Projekt Arctic Paper Munkedals AB Plats Borrhål Datum Munkedal 22C Sida 1 av 1 Från Till Klassificering F/grsaMu, (le), v F/musaGr, v (gr)sa (gr)sale sasile (gr)sasile (gr)sasile (gr)sasile (gr)sasile (gr)sasile ρ w L t/m τ fu kpa ( ) (214.8) (161.1) (157.9) (148.2) (149.9) φ OCR I D E M OC M NC o % MPa MPa MPa σ vo σ' vo σ' c kpa kpa kpa Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fa K:\uppdrag08\161733\16-prj\02-pun\22C.CPW

22 C P T - sondering Projekt Arctic Paper Munkedals AB Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens 3.70 m 3.70 m 4.82 m 6.95 m my m Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning Plats F, Sa, Le Normal Borrhål Datum Portryck registrerat vid sondering Munkedal 22C MPa Friktion f T (kpa) kpa Portryck (kpa) Spetstryck (MPa) Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fa K:\uppdrag08\161733\16-prj\02-pun\22C.CPW

23 CPT sondering uppmätta parametrar Spetstryck q T (MPa) Friktion f T (kpa) Portryck u, u o, u (kpa) Friktionskvot R f (%) Portryckskvot DPPR my m 6.95 m 5.00 m Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup U U o 5 6 U U o 7 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Arctic Paper Munkedals AB Munkedal 22D Lutning (grader) K:\uppdrag08\161733\16-prj\02-pun\22D.CPW m F, Sa, Le Normal Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri U U o 8 U U o 9 U 10 U

24 CPT sondering utvärderad enligt SGI Info m F, Sa, Le Normal Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri my m 6.95 m 5.00 m Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Friktionsvinkel ( o ) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Klassificering Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Arctic Paper Munkedals AB Munkedal 22D o + o + o + o + o L 5 Modul (MPa) F/grsaMu, (le), v F/musaGr, v (gr)sa (gr)sale sasile (gr)sasile Sa Si M Relativ lagringstäthet I D (%) o + Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad + o + () o + o K:\uppdrag08\161733\16-prj\02-pun\22D.CPW Sa L () 9 M My F () F My F M Si Le Si Le Sa

25 Arctic Paper Munkedals AB Munkedal 22D Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum CPT sondering utvärderad enligt SGI Info m F, Sa, Le Normal Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri my m 6.95 m 5.00 m Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Klassificering 0 F/grsaMu, (le), v 1 F/musaGr, v 2 (gr)sa (gr)sale 3 sasile 4 (gr)sasile L 5 () Sa Si M Sa L () 9 M My F () F My F M Si Le Si Le Sa K:\uppdrag08\161733\16-prj\02-pun\22D.CPW

26 C P T - sondering Projekt Arctic Paper Munkedals AB Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens Kalibreringsdata Spets 3088 Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer 5.00 m 5.00 m m 6.95 m my m Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck Område Faktor Område Faktor Område Faktor 0.0 kpa 0.0 kpa Plats F, Sa, Le Normal Borrhål Datum Portryck registrerat vid sondering Före Efter Diff Munkedal 22D Inmatade nollvärden Före Efter Portryck Friktion Spetstryck Beräknade nollvärden (kpa) Portryck Friktion Spetstryck Korrigering Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering 6.95 Portryck (kpa) Från Till Densitet (ton/m 3 ) 1.80 Flytgräns Jordart F/grsaMu, (le), v F/musaGr, v (gr)sa (gr)sale sasile (gr)sasile Anmärkning Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fa K:\uppdrag08\161733\16-prj\02-pun\22D.CPW

27 C P T - sondering Projekt Arctic Paper Munkedals AB Plats Borrhål Datum Munkedal 22D Sida 1 av 1 Från Till Klassificering F/grsaMu, (le), v F/musaGr, v (gr)sa (gr)sale sasile (gr)sasile Sa L Si M Sa M Sa M Sa L Si M Si F Sa M ρ w L t/m τ fu kpa ( ) ( ) ( ) ((222.9)) (198.1) (194.0) (174.8) (171.9) (196.4) (237.9) (256.6) (220.9) (201.8) (195.6) (193.9) (200.7) (252.6) (207.3) (194.7) ((233.3)) (183.6) ((375.0)) (264.7) φ o 34.4 (33.7) (33.5) 36.7 σ vo σ' vo σ' c kpa kpa kpa OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fa K:\uppdrag08\161733\16-prj\02-pun\22D.CPW

28 C P T - sondering Projekt Arctic Paper Munkedals AB Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens 5.00 m 5.00 m m 6.95 m my m Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning Plats F, Sa, Le Normal Borrhål Datum Portryck registrerat vid sondering Munkedal 22D MPa Friktion f T (kpa) kpa Portryck (kpa) Spetstryck (MPa) Statens geotekniska institut Linköping, telefon , fa K:\uppdrag08\161733\16-prj\02-pun\22D.CPW

29

TEKNISK PM 1(7) KUNGÄLVS KOMMUN SLÄNTSTABILITETSUTREDNING DELOMRÅDE: HÄLJERÖD GEOTEKNIK. Göteborg 2003-10-27. Lars Hall FB ENGINEERING AB

TEKNISK PM 1(7) KUNGÄLVS KOMMUN SLÄNTSTABILITETSUTREDNING DELOMRÅDE: HÄLJERÖD GEOTEKNIK. Göteborg 2003-10-27. Lars Hall FB ENGINEERING AB 1(7) KUNGÄLVS KOMMUN SLÄNTSTABILITETSUTREDNING DELOMRÅDE: HÄLJERÖD TEKNISK PM GEOTEKNIK Göteborg 2003-10-27 Lars Hall FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Klippans kommun Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Del av Östra Ljungby 3:2, Klippans kommun Översiktlig geoteknisk undersökning Malmö 2009-10-05 Anders Dahlberg Malena Thomé FB ENGINEERING AB Postadress:

Läs mer

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Beställare: MUNKEDALS KOMMUN

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2

Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2 408-103 Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 CPT-sondering Skövde den 6

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK 2016-12-21 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK Säby 3:69 Planerat flerbostadshus KUND Stocksundshem AB/Gerson Real Estate AB KONSULT WSP

Läs mer

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Beställare:

Läs mer

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Ängelholms kommun, Tekniska kontoret Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo FRIDHEM, Ängelholms kommun Översiktlig geoteknisk undersökning Malmö 2008-02-28 Anders Dahlberg FB ENGINEERING AB Postadress:

Läs mer

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Göteborg 2014-12-19 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning

Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning Bilaga G.1 (5) Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning Förutsättningar (enligt IEG rapport 4:21) I samband med utförandet av tillståndsbedömningen (stabilitetsutredningen) ska en noggrann

Läs mer

Kammarkollegiet. Göteborg 2009-02-10 SWECO Geoteknik, Göteborg. Uppdragsnummer 2305 248-000

Kammarkollegiet. Göteborg 2009-02-10 SWECO Geoteknik, Göteborg. Uppdragsnummer 2305 248-000 H Kammarkollegiet Hedefors KRV, erum Detaljerad stabilitetsutredning P Geoteknik (ersätter tidigare Detaljerad Stabilitetsutredning, daterad 2007-04-26, reviderad 2007-06-12 och 2008-07-25, uppdragsnummer

Läs mer

Heljered Nordväst. Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar

Heljered Nordväst. Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar Heljered Nordväst Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM -06-40 2.05 30 0 40 60 80 0 1 0 0 Arb.nr: U08008 Uddevalla

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE

Läs mer

Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun. PM Geoteknik. Handläggare: Carmen Fontes Borg. Granskare: David Stenman

Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun. PM Geoteknik. Handläggare: Carmen Fontes Borg. Granskare: David Stenman -12-18 102093 Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun PM Geoteknik Handläggare: Carmen Fontes Borg Granskare: David Stenman WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 Gävle Tel: 010-722 50 00 Fax: 010-722 52 14

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Kungbäck 1: m.fl. Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

Uppdragsnummer

Uppdragsnummer Tyresö kommun MÅSVÄGEN, TYRESÖ Geoteknisk stabilitetsutredning Stockholm 2007-10-08 SWECO VBB AB Stockholm, Geoteknik Per Engström Uppdragsnummer 211156 ra02s 2005-11-11 SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik 20150515 Uppdragsnummer 599217 Älmhult Gångbro Alvesta Hässleholm, km 483+500 483+900 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik MUR/Geo Bygghandling Objektnummer: xxxxx Datum: 20150515 Rev datum: Handling

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och bebyggelseförutsättningar Planeringsunderlag Göteborg 2011-05-10 Ärendenr. 10-169 Handläggare

Läs mer

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK STADSBYGGNADSFÖRVATNINGEN, MÖNDAS STAD Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 747 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Inkm till Stckhlms stadsbyggnadskntr - 2015-05-13, Dnr 2014-01201 CPT-sndering utförd enligt EN ISO 22476-1 Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3.45 m Förbrrat material Gemetri my [R2000]

Läs mer

Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51

Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51 Norrtälje kommun Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51 Stockholm 2012-09-14 Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51 Datum 2012-09-14 Uppdragsnummer 61250935783 Andreas Åberg Filip Kumlin Mats Oscarsson

Läs mer

Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-15 Arb.

Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-15 Arb. Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 212-1-15 Arb.nr: U183 Uddevalla 212-1-15 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök)

Läs mer

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat Vässje 3: m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan Geoteknik Fält- och laboratorieresultat Rapport 0-09-3 Ersätter helt Rapport 0--0 Obs! Enbart undersökningsresultat!

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan 215-6-25 Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan 215-6-25 Beställare: Kommunstyrelsens förvaltning

Läs mer

Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning

Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning PM Skanska Sverige AB 2012-02-07 Vår referens/nr 136931.050 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning

Läs mer

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur. 2 (7) RAPPORT \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.docx repo001.docx 2012-03-29 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Omgivningsbeskrivning

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

PM GEOTEKNIK TANUMS HAMN & TURISM AB GREBBESTADSBRYGGAN DETALJPLAN FÖR GREBBESTAD 2:1 M FL. Göteborg 2009-04-30. Handläggare: Kristin Sandberg

PM GEOTEKNIK TANUMS HAMN & TURISM AB GREBBESTADSBRYGGAN DETALJPLAN FÖR GREBBESTAD 2:1 M FL. Göteborg 2009-04-30. Handläggare: Kristin Sandberg DETALJPLAN FÖR GREBBESTAD 2:1 M FL PM Göteborg Handläggare: FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 010-850 10 00 Telefax: 010-850 11 33 Dokumentnr:

Läs mer

STORA VALL, GÄVLE. Gävle kommun. Geoteknisk stabilitetsutredning. Planeringsunderlag Falun SWECO Infrastructure AB Falun

STORA VALL, GÄVLE. Gävle kommun. Geoteknisk stabilitetsutredning. Planeringsunderlag Falun SWECO Infrastructure AB Falun STORA VALL, GÄVLE Planeringsunderlag Falun 2008-06-30 SWECO Infrastructure AB Falun Uppdragsnummer 2417317 SWECO Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun.

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun. Projektnummer: Dokumentbeteckning: 9531 Utlåtande-1 : : F Forslund 9-11-3 Revidering: 11-- Handläggare: Charlotte Andersson Granskare: Jonas Axelsson Tanums kommun Utlåtande kring stabilitetsförhållandet

Läs mer

Detaljerad stabilitetsutredning

Detaljerad stabilitetsutredning Eskilstuna kommun Mesta 6:40 m.fl. Eskilstuna kommun Teknisk PM Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB Samhällsbyggnad/Geoteknik Andreas Alpkvist Teknikansvarig eller Handläggare Axel Lehmann

Läs mer

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Stockholm 2008-01-21 Uppdragsnummer: 215668 Stephan Hellgren Tyréns AB Vegastaden Dpl 2 PM GEOTEKNIK 2 (8) Stephan Hellgren 08-566 41

Läs mer

Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL

Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL PM Geoteknik Göteborg 2015-12-11 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Detaljplan Hallsås 4:1 m fl STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB Uppdragsansvarig:

Läs mer

DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT

DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1, Färila Ljusdals kommun Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2016-09-09

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport, MUR Status: Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå Kommun Jonas Johansson

Läs mer

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 Datum: 2013-06-20 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-417 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Innehåll 1 UPPDRAG... 3 2 PLANERAD

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun Datum: 2014-05-12 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-635 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Kv. Rådhuset 1, Skara PM Geoteknik 140512 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder RGe Skanska Sverige AB Teknik ch Prjekteringsledning Geteknik ch Infra Handläggare Cecilia Edmark 2009-12-15 Vår referens/nr DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE, STRÖMSTAD KOMMUN Rapprt, geteknisk undersökning,

Läs mer

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Underlag för detaljplan 211-1-7 Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) Stockholm 211-1-7 Beställare: PEAB Bostad AB Beställarens projektbeteckning: Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Structor

Läs mer

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan Beställare: KB Öarnas Mark Östra Hamnen 17 475 42 Hönö Beställarens representant: Magnus Hansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar David Rudebeck Uppdragsnr:

Läs mer

PM Geoteknisk undersökning för detaljplan

PM Geoteknisk undersökning för detaljplan 2011-01-27 10145578 SANDBACKA - STRÖMSBRO Nytt bostadsområde PM Geoteknisk undersökning för detaljplan Handläggare: Magnus Larsson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel: 026-54 38

Läs mer

Detaljplan PM Geoteknisk utredning

Detaljplan PM Geoteknisk utredning Del av Mjölkeröd 1:1 Tanums kommun Detaljplan PM Geoteknisk utredning Datum: 2008-05-28 Uppdrag: 2260044 Handläggare: Axel Josefson Granskad av: Henrik Lundström Affärsområde Syd Postadress Besöksadress

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Anna Norder. Segersby 2 Miljö och geoteknik. Tassos Mousiadis (6) UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV UPPDRAGSNUMMER

PM GEOTEKNIK. Anna Norder. Segersby 2 Miljö och geoteknik. Tassos Mousiadis (6) UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV UPPDRAGSNUMMER UPPDRAG Segersby 2 Miljö och geoteknik UPPDRAGSNUMMER 1156429100 UPPDRAGSLEDARE Anna Norder UPPRÄTTAD AV Tassos Mousiadis DATUM 2016-12-17 Handläggare Tassos Mousiadis Granskare Lars Engvall -14 S w e

Läs mer

Järfälla kommun, Ormbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Ormbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, rmbacka, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:5. Skövde den 20 december 2007

407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:5. Skövde den 20 december 2007 407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SG-utdrag Ritning G:1 G:5 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök) Bilaga 4 (CPT-sondering)

Läs mer

WSP 1 018 5029 DEGERFORS KOMMUN PLANOMRÅDET VÄSTRA MÖCKELSTRANDEN. Geoteknisk undersökning. Örebro 2014-02-14

WSP 1 018 5029 DEGERFORS KOMMUN PLANOMRÅDET VÄSTRA MÖCKELSTRANDEN. Geoteknisk undersökning. Örebro 2014-02-14 WSP 1 018 5029 DEGERFORS KOMMUN PLANOMRÅDET VÄSTRA MÖCKELSTRANDEN Geoteknisk undersökning Örebro WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706 88 57 44 Handläggare: Jan-Eric Carlring WSP 1 018 5029

Läs mer

Baerum kommune. Geoteknisk rapport. Rud, Baerum kommune. Rapport nr Oppdragsnr.:

Baerum kommune. Geoteknisk rapport. Rud, Baerum kommune. Rapport nr Oppdragsnr.: Baerum kommune Geoteknisk rapport Rud, Baerum kommune Rapport nr. 201 04 50-2 2012-11-19 Oppdragsnr.: 2010450 Dokument nr.2010450-2 00 2012-11-19 Geoteknisk rådgivning AMP BA BGE Rev. Dato: Beskrivelse

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) PEAB BOSTAD AB FRÖSJÖSTRAND, GNESTA UPPDRAGSNUMMER 2180536 000, REV 2180598. Sweco Infrastructure AB.

PM GEOTEKNIK (PMGEO) PEAB BOSTAD AB FRÖSJÖSTRAND, GNESTA UPPDRAGSNUMMER 2180536 000, REV 2180598. Sweco Infrastructure AB. PM GEOTEKNIK (PMGEO) PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 2180536 000, REV 2180598 PROJEKTERINGSUNDERLAG STOCKHOLM Sweco Infrastructure AB Max Årbrink ra04s 2010-05-18 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26

Läs mer

Stabilitetsanalyser Föreskrift

Stabilitetsanalyser Föreskrift Föreskrift Utgivare Antal sidor Bilagor CB 13 Handläggare Giltig från BBG, Anna Andrén, 0243-44 56 43 2002-11-01 Sändlista Alla CU Stabilitetsanalyser Föreskrift BANVERKET STABILITETSANALYSER FÖRESKRIFT

Läs mer

Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Geoteknisk undersökning för detaljplan

Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Geoteknisk undersökning för detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare PM Villastad AB Odinslundsgatan 11 412 66 Göteborg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Jimmy He Uppdragsnr: 103 21 85 Filnamn och sökväg:

Läs mer

PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV

PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV 2015-11-03 Uppdrag: 262825, Detaljplan för Lycke-Ryd 2:6 m.fl gällande Geoteknik och bergteknik Titel på rapport: PM Geoteknik, detaljplan Status: Slutrapport

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

På uppdrag av Lars Samuelsson har Tellstedt i Göteborg AB utfört en geoteknisk bedömning inför nybyggnad av bostadshus.

På uppdrag av Lars Samuelsson har Tellstedt i Göteborg AB utfört en geoteknisk bedömning inför nybyggnad av bostadshus. 115-228 KÅHÖG 106:8, PARTILLE KOMMUN På uppdrag av Lars Samuelsson har Tellstedt i Göteborg AB utfört en geoteknisk bedömning inför nybyggnad av bostadshus. Platsen besöktes 2015-09-18. Inom den sydöstra

Läs mer

Detaljplan för Bogesund 1:143 Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Detaljerad stabilitetsutredning PM Planeringsunderlag 20110230 Uppdragsnummer: 1 014 7584 Upprättad av: Johan Bengtsson, JBN Granskad

Läs mer

OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING VÄG, GEOTEKNIK OTBv/geo

OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING VÄG, GEOTEKNIK OTBv/geo Kontraktshandling 11.4 Förfrågningshandling 11.4 Revideringar under anbudstiden Rev.datum Avsnitt Sida nr VÄG 44 TORP - UDDEVALLA DELEN TAVLEGATAN - FRÖLANDSVÄGENS VÄSTRA GÖTALANDS LÄN OBJEKTNR 428257

Läs mer

Geotekniskt PM 1 - Planeringsunderlag. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan Glänninge sjö, Laholm 2014-03-31

Geotekniskt PM 1 - Planeringsunderlag. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan Glänninge sjö, Laholm 2014-03-31 Geotekniskt PM 1 - Planeringsunderlag 2014-03-31 Upprättad av: Fredrik Stenfeldt Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt Uppdragsnr: 101943 GEOTEKNISKT PM 1 - PLANERINGSUNDERLAG för detaljplan

Läs mer

KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL

KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL 2013-05-13 Uppdrag: 248291 - Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk

Läs mer

GEOSIGMA. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan inom Hallinden. Teknisk PM, Geoteknik. Grap 09184

GEOSIGMA. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan inom Hallinden. Teknisk PM, Geoteknik. Grap 09184 Grap Hallind 3:3, 3:18, 3:23 och 5:3 samt Gröv 1:5 Lysekils kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan inom Hallinden Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Uppdragsnr 601643 Göteborg 2009-08-31

Läs mer

WSP Samhällsbyggnad Skåne

WSP Samhällsbyggnad Skåne BORSTAHUSEN Stabilitetsutredning Landskrona Stad 2016-02-08 Upprättad av: Martin Dreifaldt Granskad av: Per Klasson Godkänd av: Martin Dreifaldt Uppdragsnummer: 10224306 BORSTAHUSEN Stabilitetsutredning

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Uppdrag: Uppdragsnummer: Datum: Ändringshistorik för mall. Asknäs bussgata. Datum Version Beskrivning

PM GEOTEKNIK. Uppdrag: Uppdragsnummer: Datum: Ändringshistorik för mall. Asknäs bussgata. Datum Version Beskrivning Uppdrag: Asknäs bussgata Uppdragsnummer: 2175047 Datum: Ansvarig: Tassos Mousiadis Handläggare: Tassos Mousiadis Ändringshistorik för mall Datum Version Beskrivning 1 (8) undersökningsrapport rev.docx

Läs mer

PM Geoteknik Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun

PM Geoteknik Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun PM Geoteknik 140128 Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun Datum: 2014-01-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-550 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik HJ Brinketorp, etapp 2 Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Göteborg 2007-05-11 SWECO VBB Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305 243 SWECO VBB Gullbergs Strandgata

Läs mer

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Kåhög 2:36 m.fl. detaljplan för förskola Geoteknisk undersökning Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 2305 727 GÖTEBORG SWECO CIVIL AB GÖTEBORG GEOTEKNIK Sweco

Läs mer

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION MAJ 2016 AKZONOBEL AB PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION PM AVSEENDE STABILITET FÖR RIVNING AV SPONT VID KAJEN I PROJEKT TERRA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro

Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro VÄGPLAN Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro Jämförelse av förstärkningsåtgärder öster om ravinen, km 2/670 2/800 Uddevalla kommun, Västra Götalands län, Geoteknik Objektnummer: 102225, Geoteknik 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma. Projekterings PM Geoteknik (PMGeo) Botrygg Bygg AB. Uppdragsnummer: 10005597. Linköping 11 april 2012

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma. Projekterings PM Geoteknik (PMGeo) Botrygg Bygg AB. Uppdragsnummer: 10005597. Linköping 11 april 2012 Vårt datum 2012-04-11 Vår referens Geoteknik, Magnus Strömhag Uppdragsnummer 10005597 Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Projekterings PM Geoteknik (PMGeo) Botrygg Bygg AB Uppdragsnummer: 10005597 Linköping

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport MUR

Markteknisk undersökningsrapport MUR Mullsjö kommun Markteknisk undersökningsrapport MUR Nykyrka Ruder 1:7 m.fl. Mullsjö Grontmij AB Linköping Vår referens Linköping MUR Datum 2013-06-12 Uppdragsnr 10010753 Namnteckning Märta Lidén Granskad

Läs mer

PM GEOTEKNIK STRÖMSTADS KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV BASTEKÄRR 1:18 VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

PM GEOTEKNIK STRÖMSTADS KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV BASTEKÄRR 1:18 VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING BASTEKÄRR 1:18 Göteborg 2008-05-23 Reviderad och kompletterad 2009-05-29 FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 031-775 10 00 Telefax: 031-775 11 33

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rge) Detaljplan 5:1 m.fl. Geteknisk utredning 2011-06-22 Reviderad Upprättad av: ra Jrild Granskad av: Magnus undgren Uppdrags nr: Uppdragsnr: Daterad: 2011-06-22 Reviderad:

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPLANDS-BRO KOMMUN KUNGSÄNGENS - TIBBLE 1:21 OCH 1:41 PLANERADE BOSTÄDER I GRÖNA DALEN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM NR 1 BETR. MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN PLANERINGSUNDERLAG Stockholm

Läs mer

Linköpings Kommun. Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors. Översiktlig geoteknisk undersökning.

Linköpings Kommun. Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors. Översiktlig geoteknisk undersökning. 1 Linköpings Kommun Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors Översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2006-08 22 D nr 1161 2 Innehållsförteckning

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

GEOTEKNISK PM. Mossenskolan 1, Motala MOTALA KOMMUN SWECO CIVIL AB UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK PM. Mossenskolan 1, Motala MOTALA KOMMUN SWECO CIVIL AB UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MOTALA KOMMUN Mossenskolan 1, Motala UPPDRAGSNUMMER 2204249000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON Innehållsförteckning 1 Allmänt 1 1.1 Objektsbeskrivning

Läs mer

Geotekniskt PM 1 - Planeringsunderlag. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan Vrangelsro 1:1 m.fl., Kårarp södra, Halmstad 2014-03-18

Geotekniskt PM 1 - Planeringsunderlag. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan Vrangelsro 1:1 m.fl., Kårarp södra, Halmstad 2014-03-18 Geotekniskt PM 1 - Planeringsunderlag, Halmstad 2014-03-18 Upprättad av: Fredrik Stenfeldt Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 - PLANERINGSUNDERLAG för detaljplan,

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

1 (10) ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan 4 Box 1094, 405 23 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se

1 (10) ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan 4 Box 1094, 405 23 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 FÖR DETALJPLAN GÖTEBORG Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Del av Snöstorp 19:79 och 19:80 samt hela 19:82, Halmstad Kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan 2013-03-01

Geotekniskt PM 1. Del av Snöstorp 19:79 och 19:80 samt hela 19:82, Halmstad Kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan 2013-03-01 Geotekniskt PM 1 hela 19:82, Halmstad Kommun 2013-03-01 Upprättad av: Fredrik Stenfeldt Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 för detaljplan hela 19:82, Halmstad Kommun

Läs mer

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan Sverigehuset AB Kv Stiernhielm, Mölndal Kv Stiernhielm PM beträffande detaljplan 2007-12-20 1(6) PM beträffande detaljplan Beställare: Sverigehuset AB Jan Madås Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg Konsult:

Läs mer

Näsby 8:1 och 8:3, Sofieberg, Tyresö kommun

Näsby 8:1 och 8:3, Sofieberg, Tyresö kommun Underlag för detaljplan Näsby 8:1 och 8:3, Sofieberg, med översiktliga rekommendationer Stockholm Beställare: Projektbeteckning: Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anders

Läs mer

SOTENÄS KOMMUN ÖSTORM. Detaljplan. Geoteknisk utredning

SOTENÄS KOMMUN ÖSTORM. Detaljplan. Geoteknisk utredning SOTENÄS KOMMUN ÖSTORM Detaljplan Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och grundläggningsförutsättningar Planeringsunderlag Göteborg 2006-08-31 Ärende nr. 06-142 Handläggare Jan-Ove Gustafsson/Mattias

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl.

Hamburgsund 3:220 m.fl. Hamburgsund 3:220 m.fl. Projekterings PM Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark Göteborg AB Uppdragsnummer: 4017-1201 Uppdragsansvarig: Jimmy

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29 HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 HAMMARÖ

Läs mer

Kärr 1:8 Stenungsund. Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag

Kärr 1:8 Stenungsund. Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag Kärr 1:8 Stenungsund Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag 10093648 2007-08-30 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Per Riise Godkänd av: Magnus Lundgren 1 009 3648 Kärr 1:8 Stenungsund Geoteknisk

Läs mer