Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (24)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (24) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:00 Plats och tid Beslutande Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson, S Cecilia Vilhelmsson, S Rainer Fredriksson, S Franco Sincic, V Leif Ekström, SPI KjellGustafsson,S, 175 Birgitta Gunnarsson, C Ersättare Birgitta Gunnarsson, Kjell Gustafsson, Fredrik Stolt, Lena Höjdevall Övriga deltagande Peter Karlsson Roger Fridell Dag Segrell, Anette Ekman, 176 Utses att justera Carina Jönsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Annika Eriksson paragrafer Ordförande Carina Johansson Justerande Carina Jönsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Annika Eriksson

2 Kommunstyrelsen (24) KS 167 Investeringsbudget 2011 samt plan för investeringar FÖRSLAG FRÅN ALLIANSEN Från alliansen presenteras förslag till investeringsbudget enligt bilaga 1a. Summa investeringar inom skattefinansierad verksamhet: tkr tkr tkr Summa investeringar inom markexploatering: tkr tkr tkr Summa investeringar inom VA-verksamhet och avfallshantering: tkr tkr tkr 2. FÖRSLAG FRÅN DE RÖDGRÖNA Från de rödgröna presenteras förslag till investeringsbudget enligt bilaga 1b. Summa investeringar inom skattefinansierad verksamhet: tkr tkr tkr Summa investeringar inom markexploatering: tkr tkr tkr Summa investeringar inom VA-verksamhet och avfallshantering: tkr tkr tkr Ingemar Nycander yrkar bifall till alliansens förslag. Carina Jönsson yrkar bifall till de rödgrönas förslag.

3 Kommunstyrelsen (24) Ordföranden finner två förslag föreligga, Ingemar Nycanders och Carina Jönssons, och finner genom hörande av kommunstyrelsen med acklamation att Ingemar Nycanders förslag bifallits, varefter votering begärs. Följande voteringsproposition läses upp och godkännes Den som bifaller Ingemar Nycanders förslag röstar ja. Den som följer Carina Jönssons förslag röstar nej. Vid omröstningen röstar fem ledamöter ja, och fyra röstar nej. Ja-röster avger Ingemar Nycander, Birgitta Engholm, Leif Ekström, Håkan Wass och Carina Johansson. Nej-röster avger Carina Jönsson, Cecilia Vilhelmsson, Rainer Fredriksson och Franco Sincic. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa investeringsbudget 2011 samt plan för investeringar enligt alliansens förslag. Oppositionen, S och V, reserverar sig till förmån för eget yrkande.

4 Kommunstyrelsen (24) KS 168 KS2010:17 Driftbudget 2011 samt ekonomisk plan för driften FÖRSLAG FRÅN ALLIANSEN Nämndernas driftramar Alliansen föreslår ramändringar 2011 på följande punkter, jämfört med de preliminära ramar Kommunfullmäktige beslutade i maj Ökad ram anges med plustecken och minskad ram med minustecken. Beloppen anges i tusental kronor. Nämndernas ramar enligt alliansens förslag framgår av bilaga 2 a. Byggnads- och räddningsnämnd, byggnadskontor Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur -35 Byggnads- och räddningsnämnd, räddningstjänst Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur -45 Förskole- och skolnämnd Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur -383 Omfördelning IT-tjänster mot ADM +600 Rektorsutbildning, motsv ökning i generellt statsbidrag +21 HPV-vaccinering, motsv ökning i generellt statsbidrag +52 Ny skollag, motsv ökning i generellt statsbidrag +60 Kostavtal +500 IT i lärmiljöer, En till en Vasaskolan, arbetsmiljöåtgärder, i bruk vilket är tidigare än budgeterat, internhyra 183 tkr Blåklintskolan, till- och ombyggnad, i bruk , internhyra tkr mot tidigare budgeterat tkr +220 Blåklintskolan, ökad kapitalkostnad för inventarieanskaffning +70 Barnomsorg på obekväm arbetstid, nattis, halvår Kommunfullmäktige Politiska organ Budgetreglering löner Överförmyndare, ökat anslag till verksamheten +200 KS-Administrativt servicekontor Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur Omfördelning IT-tjänster mot FSN och UAN

5 Kommunstyrelsen (24) IT-infrastruktur (inkl Rustorp) budgeteras på KS oförutsedda Skuldsaneringslag, motsv ökning i generellt statsbidrag +12 KS-Kommunledningskontor och Övrig verksamhet Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur -41 Samverkansavtal med LiU, ökning till 82 tkr +5 KS-Tekniskt kontor: Budgetreglering löner Tilläggsanslag priser Omfördelning IT-infrastruktur -72 Kollektivtrafik, prisökningar +315 Kapital- och driftkostnader som följd av investeringar, jämfört med ram +462 Kultur- och fritidsnämnd: Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur -103 Quick-stop i Skänninge, kapital- och driftkostnad, delår +50 Miljönämnd: Budgetreglering löner Revidering löner 2010, nya förhandlingsdirektiv +19 Omfördelning IT-infrastruktur -28 Omsorgs- och socialnämnd Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur -457 Försörjningsstöd, minskning av ram till 2010 års budgetnivå Äldreboenden - arbetsmiljöåtgärder, i bruk 1/ vilket är tidigare än budgeterat, internhyra 604 tkr Bokens kök, ombyggnad, i bruk 1/1 2011, lägre internhyra än budgeterat -47 Länkarnas lokal, minskad internhyra -321 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur -292 Omfördelning IT-tjänster mot ADM +580 Tilläggsanslag priser Rektorsutbildning, motsv ökning i generellt statsbidrag +5 Ny skollag, motsv ökning i generellt statsbidrag +18 Dackeskolan, ombyggnad kök HR-program, i bruk 1/3 2011, högre internhyra än budgeterat +30 Dackeskolan, ombyggnad skolmåltidskök, i bruk 1/ vilket är tidigare än budgeterat, internhyra 198 tkr

6 Kommunstyrelsen (24) Kungshögaskolan, ombyggnad skolmåltidskök, i bruk 1/9 2011, internhyra 88 tkr IT i lärmiljöer, En till en Summa ramändringar enligt alliansens förslag Jämfört med budgetberedningens förslag innehåller alliansens förslag enligt ovan utökad ram för nattis med +450 tkr, minskad ram för Lundbyvallen/ Kungshögaskolans plan med -130 tkr samt minskad ram för Länkarnas lokal med -321 tkr. Finansiering Alliansen föreslår följande anslag 2011 för oförutsedda/ofördelade kostnader till Kommunstyrelsens förfogande. Beloppen anges i tusental kronor. Ospecificerat IT-infrastruktur Alliansen föreslår följande anslag 2011 för oförutsedda/ofördelade kostnader till Kommunfullmäktiges förfogande. Beloppen anges i tusental kronor. Ofördelade medel, demografiskt relaterade Löne- och prisökning Jämfört med budgetberedningens förslag innehåller alliansens förslag enligt ovan utökning med 400 tkr av det ospecificerade anslaget till Kommunstyrelsens förfogande. 2. FÖRSLAG FRÅN DE RÖDGRÖNA Nämndernas driftramar De rödgröna föreslår ramändringar 2011 på följande punkter, jämfört med de preliminära ramar Kommunfullmäktige beslutade i maj (Ramändringar som avviker mot alliansens förslag anges med fet stil.) Ökad ram anges med plustecken och minskad ram med minustecken. Beloppen anges i tusental kronor. Nämndernas ramar enligt de rödgrönas förslag framgår av bilaga 2 b. Byggnads- och räddningsnämnd, byggnadskontor Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur -35 Byggnads- och räddningsnämnd, räddningstjänst Budgetreglering löner

7 Kommunstyrelsen (24) Omfördelning IT-infrastruktur -45 Förskole- och skolnämnd Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur -383 Omfördelning IT-tjänster mot KS-ADM +600 Rektorsutbildning, motsv ökning i generellt statsbidrag +21 HPV-vaccinering, motsv ökning i generellt statsbidrag +52 Ny skollag, motsv ökning i generellt statsbidrag +60 Kostavtal +500 IT i lärmiljöer, En till en Vasaskolan, arbetsmiljöåtgärder, i bruk vilket är tidigare än budgeterat, internhyra 183 tkr Blåklintskolan, till- och ombyggnad, i bruk , internhyra tkr mot tidigare budgeterat tkr +220 Blåklintskolan, ökad kapitalkostnad för inventarieanskaffning +70 Barnomsorg på obekväm arbetstid, nattis, halvår Frukt i förskolan +335 Kommunfullmäktige Politiska organ Budgetreglering löner Överförmyndare, ej ökat anslag till verksamheten 0 KS-Administrativt servicekontor Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur Omfördelning IT-tjänster mot FSN och UAN IT-infrastruktur (inkl Rustorp) budgeteras på KS oförutsedda Skuldsaneringslag, motsv ökning i generellt statsbidrag +12 KS-Kommunledningskontor och Övrig verksamhet Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur -41 Samverkansavtal med LiU, ökning till 82 tkr +5 KS-Tekniskt kontor: Budgetreglering löner Tilläggsanslag priser Omfördelning IT-infrastruktur -72 Kollektivtrafik, prisökningar +315 Kapital- och driftkostnader som följd av investeringar, jämfört med ram +462 Kultur- och fritidsnämnd: Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur -103 Ej Quick-stop i Skänninge, kapital- och driftkostnad 0

8 Kommunstyrelsen (24) Väderkvarnsbacken i Skänninge, kapital- och driftkostnad, delår +10 Miljönämnd: Budgetreglering löner Revidering löner 2010, nya förhandlingsdirektiv +19 Omfördelning IT-infrastruktur -28 Omsorgs- och socialnämnd Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur -457 Försörjningsstöd, minskning av ram till 2010 års budgetnivå Äldreboenden - arbetsmiljöåtgärder, i bruk 1/ vilket är tidigare än budgeterat, internhyra 604 tkr Bokens kök, ombyggnad, i bruk 1/1 2011, lägre internhyra än budgeterat -47 Äldreomsorg, ramökning Länkarnas lokal, minskad internhyra -321 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Budgetreglering löner Omfördelning IT-infrastruktur -292 Omfördelning IT-tjänster mot KS-ADM +580 Tilläggsanslag priser Rektorsutbildning, motsv ökning i generellt statsbidrag +5 Ny skollag, motsv ökning i generellt statsbidrag +18 Dackeskolan, ombyggnad kök HR-program, i bruk 1/3 2011, högre internhyra än budgeterat +30 Dackeskolan, ombyggnad skolmåltidskök, i bruk 1/ vilket är tidigare än budgeterat, internhyra 198 tkr Kungshögaskolan, ombyggnad skolmåltidskök, i bruk 1/9 2011, budgeterat senare, internhyra 88 tkr IT i lärmiljöer, En till en Summa ramändringar enligt de rödgrönas förslag Jämfört med de rödgrönas förslag i budgetberedningen innehåller de rödgrönas förslag enligt ovan minskad ram för hållbar utveckling med -250 tkr, minskad ram för Lundbyvallen/ Kungshögaskolans plan med -130 tkr samt minskad ram för Länkarnas lokal med -321 tkr. Finansiering De rödgröna föreslår följande anslag 2011 för oförutsedda/ofördelade kostnader till Kommunstyrelsens förfogande. Beloppen anges i tusental kronor. (Ramändringar som avviker mot alliansens förslag anges med fet stil.)

9 Kommunstyrelsen (24) Ospecificerat IT-infrastruktur Ungdomsinflytande (halvår) 250 De rödgröna föreslår följande anslag 2011 för oförutsedda/ofördelade kostnader till Kommunfullmäktiges förfogande. Beloppen anges i tusental kronor. Ofördelade medel, demografiskt relaterade Löne- och prisökning Jämfört med de rödgrönas förslag i budgetberedningen innehåller de rödgrönas förslag enligt ovan utökning med 700 tkr av det ospecificerade anslaget till Kommunstyrelsens förfogande. 3. BESLUT Ingemar Nycander yrkar bifall till alliansens förslag. Carina Jönsson yrkar bifall till de rödgrönas förslag. Ordföranden finner två förslag föreligga, Ingemar Nycanders och Carina Jönssons, och finner genom hörande av kommunstyrelsen med acklamation att Ingemar Nycanders förslag bifallits, varefter votering begärs. Följande voteringsproposition läses upp och godkänns: Den som bifaller Ingemar Nycanders förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har budgetberedningen beslutat enligt Carina Jönssons förslag. Vid omröstningen röstar fem ledamöter ja och fyra nej. Ja-röster avger Birgitta Engholm, Birgitta Gunnarsson, Håkan Wass, Leif Ekström och Carina Johansson. Nej-röster avger Carina Jönsson, Cecilia Vilhelmsson, Rainer Fredriksson och Franco Sincic. Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa driftbudget 2011 samt ekonomisk plan för driften enligt alliansens förslag. Oppositionen reserverar sig till förmån för eget yrkande.

10 Kommunstyrelsen (24) KS 169 Skattesats 2011 Ingemar Nycander yrkar på oförändrad skattesats 2011, dvs 21,15 kr. Carina Jönsson instämmer i yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen för 2011 till 21,15 kr.

11 Kommunstyrelsen (24) KS 170 Kommunmål I kommunallagen föreskrivs att kommuner och landsting ska ange finansiella mål samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Mjölby kommun har valt att benämna dessa mål för kommunmål och de knyter an till kommunens vision. De är långsiktiga och fokuserar på utvecklingen över tid. Målen följs upp årligen genom indikatorer vid bokslut. Den 15 juni 2010 antog kommunfullmäktige en ny vision, Vision Med anledning av den nya visionens färdriktning föreslås två nya kommunmål, nämligen: Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras. Då Mjölby kommun under år 2009 uppnådde målet med sänkt sjukskrivningstal till 15 dagar per årsarbetare föreslås nu att omformulera målet till: År 2011 ska sjukskrivningstalet för kommunens personal vara nere på 11 dagar per årsarbetare. Utöver de två finansiella målen som gäller för årets resultat och låneskulden föreslås ytterligare ett mål som gäller investeringsnivån åren : Investeringsnivån för all verksamhet utom VA- verksamhet, avfallshantering och markexploatering ska under perioden högst uppnå till genomsnittligt 77 mkr per år, d v s maximalt 308 mkr under fyraårsperioden. Det finansiella resultatmålet föreslås få ett tillägg med innebörden att målet för 2011 års resultat är att klara budgeterad nivå, detta för att underlätta målavstämning efter året. I övrigt föreslås att tidigare angivna kommunmål som fastställdes inför år 2010 ligger kvar även Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa följande kommunmål:

12 Kommunstyrelsen (24) En kommun med livskraft Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras. Livslångt lärande Utbildningsnivån ska höjas Försörjningsstödskostnaderna ska minska i jämförelse med riksgenomsnittet. Hållbar tillväxt Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 % bästa kommunerna i landet. Utvecklande mötesplatser Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra. Medborgarnas inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska öka. God miljö Förbrukningen av icke förnyelsebar energi ska minska. Kommunens som organisation Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka. År 2011 ska sjukskrivningstalet för kommunens personal vara nere på 11 dagar per årsarbetare. Andelen nöjda medarbetare i kommunen ska öka. Finansiella mål Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, före extraordinära poster, ska genomsnittligt över en konjunkturcykel uppgå till 2 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2011 är målet att klara budgeterat resultat 11,8 mkr vilket motsvarar 1,0 %. Låneskulden för skattefinansierad verksamhet bör uppgå till högst 285 mkr. Investeringsnivån för all verksamhet utom VA-verksamhet, avfallshantering och markexploatering ska under perioden högst uppgå till genomsnittligt 77 mkr per år, d v s maximalt 308 mkr under fyraårsperioden.

13 Kommunstyrelsen (24) Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förändring till kommunmål för Mjölby kommun.

14 Kommunstyrelsen (24) KS 171 Dnr KS/2010:488 Utredningsuppdrag - Ny idrottshall i Skänninge Alliansens förslag till investeringsbudget innehåller 15 mkr 2013 till en ny idrottshall i Skänninge. De rödgrönas förslag till investeringsbudget innehåller 20 mkr 2011 och 10 mkr 2012 till en ny idrottshall i Skänninge. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att i samråd med Tekniska kontoret utreda frågor som rör en ny idrottshall i Skänninge, såsom ändamål, geografiskt läge, investeringsutgift och driftskostnad.

15 Kommunstyrelsen (24) KS 172 Dnr KS/2010:489 Utredningsuppdrag - Utveckling av Kungsvägen och Stora Torget De rödgrönas förslag till investeringsbudget innehåller 2 mkr 2012 och 3 mkr 2013 till upprustning av Stora Torget i Mjölby. Alliansen har inget investeringsförslag för detta Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Tekniska kontoret att utreda utvecklingsfrågor som rör Kungsvägen och Stora Torgets framtida utformning i syfte att utveckla och stärka centrumhandeln.

16 Kommunstyrelsen (24) KS 173 Dnr KS/2010:490 Utredningsuppdrag - Framtida nyttjande av utbildningslokaler Alliansens förslag till investeringsbudget innehåller tkr till Blåklintskolan De rödgrönas förslag till investeringsbudget innehåller tkr till Blåklintskolan 2012 samt tkr 2012 och tkr 2013 till en ny förskola i Mjölby, östra stadsdelen. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till Förskole- och skolnämnden samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att i samråd med Tekniska kontoret utreda behov och nyttjande av kommunens utbildningslokaler, detta med hänsyn till förändrade elevunderlag i olika årsklasser. Utredningen ska ta hänsyn till en god integration och hur årsklasserna kan vara organiserade. Vidare ska utredning ske av möjligheten att genomföra försäljning av Lundbyskolan.

17 Kommunstyrelsen (24) KS 174 Dnr KS/2010:491 Utredningsuppdrag - Framtida behov av omsorgslokaler Alliansens förslag till investeringsbudget 2011 innehåller tkr till arbetsmiljöåtgärder i äldreboenden, tillbyggnad av korttidsboendet Villekulla, nytt gruppboende för funktionshindrade vid Berga gård, nytt gruppboende för psykiskt funktionshindrade vid Slomarp samt uppgradering av Bokens kök. För åren föreslår alliansen tkr till fortsatta investeringar i omsorgslokaler. De rödgrönas förslag till investeringsbudget 2011 innehåller kr till arbetsmiljöåtgärder i äldreboenden, nytt gruppboende för funktionshindrade vid Berga gård samt uppgradering av Bokens kök. För åren föreslår de rödgröna tkr till fortsatta investeringar i omsorgslokaler. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till Omsorgs- och socialnämnden att i samråd med Tekniska kontoret utreda framtida behov av omsorgslokaler för såväl äldreomsorg som övrig omsorgsverksamhet. Detta med anledning av det ökade behovet av omsorgslokaler. Utredningen ska belysa eventuella nyinvesteringar samt innehålla en inventering av kommunens befintliga lokaler som kan vara lämpliga för ändamålet. Utredningen ska dock inte fördröja igångsättningen av de projekt som kommunfullmäktige anslår medel till för 2011.

18 Kommunstyrelsen (24) KS 175 Dnr KS/2010:389 Försäljning av fastigheten Mjölby Vallsberg 4:30 (fd biblioteket i Väderstad) Cecilia Vilhelmsson, S, anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Istället inträder Kjell Gustavsson som beslutande för S. I samband med genomförandet av det så kallade Väderstadspaketet (ny matsal, ombyggnad av fd badet till omklädningsrum m m samt upprustning av Folkungasalen) omlokaliserades biblioteket i april 2010, från Vallsbergsvägen till Folkungasalen inne på skoltomten. Före detta biblioteksbyggnaden har sedan dess stått tom. Tekniska kontoret har sedan dess undersökt om det finns något annat internt behov av lokalerna och konstaterar att kommunen inte längre har något behov av fastigheten. Tekniska kontoret har därför via mäklare annonserat ut fastigheten och har nu en intressent. Mjölby Kyrkliga Samfällighet erbjuder sig att köpa fastigheten för kr med tillträde 3 januari, Kyrkan avser att använda byggnaden som församlingshem och i samband med köpet investera i en ombyggnad för att anpassa lokalerna till det nya ändamålet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat förslag till köpekontrakt innebärande en försäljning av fastigheten Mjölby Vallsberg 4:30 till Mjölby Kyrkliga Samfällighet för kr samt att uppdra till Tekniska kontoret att genomföra försäljningen.

19 Kommunstyrelsen (24) KS 176 VA-taxa höjning 6 % Avfallschef Anette Ekman föredrar ärendet angående höjning av VA-taxa med 6 %. Tekniska kontoret föreslår att en höjning med 6 % sker på grund av förändrade kostnader. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Tekniska kontoret för kompletterande av missiv.

20 Kommunstyrelsen (24) KS 177 Dnr KS/2010:54 Sammanläggning av Service- och entreprenadkontoret En utredning har genomförts av Industrikompetens AB där olika förslag har lämnats avseende den framtida organisationen av verksamheterna under Service-och entreprenadstyrelsen. Slutsatserna av rapporten har översiktligt diskuterats i kommunstyrelsen. Därefter har kommunledningskontoret fått i uppdrag av kommunstyrelsen att skriva fram förslag till beslut utifrån denna rapport Ärendet har också behandlats och diskuterats under budgetberedningen inför 2011 års budget. Carina Jönsson yrkar på att förslaget skall avslås. Ingemar Nycander yrkar på att förslaget skall godkännas. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och finner efter hörande med kommunstyrelsen genom acklamation att man beslutat enligt Ingemar Nycanders förslag. Votering begärs. Följande voteringsproposition läses upp och godkännes Den som bifaller Ingemar Nycanders förslag röstar ja. Den som följer Carina Jönssons förslag röstar nej. Fem ledamöter röstar ja, och fyra ledamöter röster nej. Ja- röster avger Ingemar Nycander, Birgitta Engholm, Leif Ekström, Håkan Wass samt Carina Johansson. Nej- röster avger Carina Jönsson, Cecilia Vilhelmsson, Rainer Fredriksson samt Franco Sincic. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avveckla Service- och entreprenadstyrelsen från och med den 1 januari 2011 att undanröja antaget reglemente för Service- och entreprenadstyrelsen från och med den 1 januari 2011 att kommunstyrelsen övertar Service- och entreprenadstyrelsens uppgifter med verkan från och med den 1 januari 2011

21 Kommunstyrelsen (24) att anta upprättat förslag till ändrat reglemente för kommunstyrelsen med verkan från 1 januari 2011 att organisatoriskt överföra verksamheterna inom nuvarande Service- och entreprenadförvaltning till kommunstyrelsen och dess tekniska kontor med verkan senast från och med 1 juni 2011 att uppdra till tekniska chefen att planera och genomföra omstruktureringen av verksamheterna med sikte på en sammanslagning senast 1 juni 2011 Oppositionspartierna, S + V, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Håkan Wass, KD, lämnar sammanträdet.

22 Kommunstyrelsen (24) KS 178 Dnr KS/2010:456 Översyn av överförmyndarfunktion Överförmyndaren utövar tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas överförmyndarverksamhet och vissa påpekanden har gjorts vid inspektionen i Mjölby. I samband med beslut om mottagande om ensamkommande barn utökades uppdraget som överförmyndare i tid. Omfattningen av verksamheten har diskuterats vid ett flertal tillfällen med överförmyndaren. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en organisatorisk översyn av överförmyndarverksamheten.

23 Kommunstyrelsen (24) KS 179 Meddelanden Länsstyrelsen, Östergötland, Inbjudan till Cannabiskonferens Länsstyrelsen, Östergötland, Ett år med de nya strandskyddsreglerna Samordningsförbundet Mjölby- Ödeshög-Boxholm, Protokoll Kommunstyrelsen beslutar att man har tagit del av meddelanden.

24 Kommunstyrelsen (24) KS 180 Extra ärenden Carina Jönsson lägger förslaget att samtliga utredningsuppdrag skall finnas i en tidsplan som presenteras av Peter Karlsson, kommunchef, på Kommunstyrelsens möte den 10 november. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Peter Karlsson att presentera tidsplan för utredningsuppdrag på nästkommande möte den 10 oktober.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer