SÖRBYN TURISM & KONFERENS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖRBYN TURISM & KONFERENS"

Transkript

1 SOMMAR D E S I G N KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR SÖRBYN TURISM & KONFERENS

2

3 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys Koncept 1 Tallskogen Koncept 2 Björkängen Koncept 3 Konferensträdgården Analys av utbyggnaden 9 05 Slutgiltigt koncept Översiktsplan Innergården Växter & material Ritningar på utbyggnaden Rekommendationer English summary Projektteam 22 3

4

5 01 Om Sommardesignkontoret När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultaten slående. I Sommardesignkontoret får företag möta de ungas värderingar, kunskaper och ohämmade kreativitet och studenterna kommer i kontakt med verkliga uppdrag hos riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesignkontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett Sommardesignkontor består av studenter från högskolor och universitet med olika inriktning. Studenterna samarbetar i flera projekt och får arbeta med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor. Designarena Nord är ett projekt i Norrbotten som drivs av Centek vid Luleå tekniska universitet i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Syftet är att öka intresset för industriell design som verktyg för att höja företagens konkurrenskraft och möjligheter att nå nya marknader. Och på så sätt öka tillväxten i Norrbotten. Sommardesignkontoret Luleå/Boden 2011 består av en grupp på sex studenter från hela Sverige med anknytning till design i utbildningen. Kompetensen består av två designingenjörer, två industridesigners, en landskapsarkitekt och en arkitekt. Dokumentet i din hand beskriver kortfattat utgångspunkt och resultat av sommarens arbete. 1

6 02 Uppdraget Under mer än ett halvt sekel har människor färdats till Sörbyn för att dansa, lyssna på musik och uppleva idrottsarrangemang. Många Sörbybor kan även vittna om att självaste Roger Moore har besökt byn! Idag väljer människor allt oftare att byta den lilla hembyn mot stadsmiljöer istället, och detta leder till att byarna måste anpassa sig efter detta för att överleva. Sörbyn har nyligen moderniserats med en kritikerrosad konferensanläggning,, som har Den naturliga mötesplatsen som motto. Anläggningen innehåller en restaurang samt nya hotell- och konferenslokaler och är redan mycket populär. För att locka fler till området vill de ansvariga satsa mer på konferenser för företag och har därför tagit hjälp av Sommardesignkontoret. Idag finns det för få rum, framförallt enkelrum saknas. Även ytterligare ett konferensrum och en lounge skulle behövas. Området kring den nya anläggningen är fortfarande ofärdigt och entrésituationen är rörig och otydlig. Sörbyn Turism och Konferens vill gärna ha en ekologisk profil och den behöver förstärkas något. Man behöver även utveckla hur hotellet och konferensbyggnaden ska förhålla sig till omgivningen som har mycket historia. Gästerna uppehåller sig också i stugor, på badplatsen, på campingen, på fotbollsplanen och i den omgivande skogen. Sommardesignkontorets uppdraget består av flera delar; dels att rita en tillbyggnad med hotellrum, lounge och konferensrum och dels att planera och gestalta området runt hotellet för att göra det mer funktionellt och attraktivt. Ett tydligare rörelsemönster med enhetlig skyltning skulle förenkla orienteringen på anläggningen. 2

7 03 Arbetsprocessen Projektet inleddes med ett studiebesök i Sörbyn. Projektgruppen fick lära sig om historien bakom anläggningen och hur byn varit tvungen att moderniseras för att inte, som så många andra mindre samhällen, dö ut på grund av utflyttande bybor. Med hjälp av studiebesöket och den informationen som givits, identifierades ett antal problem och kärnvärden. Mottot Den naturliga mötesplatsen stod i fokus, och tillsammans med problem- och kärnvärdesanalysen togs en projektbeskrivning fram. Denna kontrollerades även av kunden för att dubbelkolla så att gruppen verkligen identifierat de krav och önskemål som skulle arbetas efter. Då en projektbeskrivning tagits fram kunde gruppen börja arbeta på lösningar. Tre olika koncept för att göra hotellets närmiljö mer attraktivt togs fram, samtliga med någon anknytning till platsen och dess olika karaktärer. Parallellt med detta experimenterade gruppen fram fyra olika alternativ för utbyggnaden som skapade olika förutsättningar för närmiljön. Då endast ritningar kan vara ganska intetsägande modellerades även dessa utbyggnader upp i ett 3D-program. De gav en känsla om former och vilka rum som kunde skapas mellan byggnaderna. Under delpresentationen diskuterade projektgruppen med kunden och valde tillsammans ut vilka koncept som tycktes mest rimliga och vilka lösningar som tycktes mest attraktiva. Ett av förslagen förkastades och de resterande arbetades om till ett nytt förslag, där de bästa delarna från båda koncepten sammanställdes. Slutligen framställdes presentaionsmaterial med planer, vyer, skisser och perspektiv. 3

8 04 Analys Skogens rum Grillplats Björk/Äng Tallskog Folkparken Camping Stugorna Vitträsket Folkpark P a r k e r i n g Konferens & Restaurang Parkering Fotbollsplan Personalparkering Hotell Råneå 34km Gunnarsbyn 4km Grillplats Tallskogen Strand Lekplats Motionsspår Boden 37km Luleå 72km 4 Fotbollsplanen Översiktskarta

9 Värderingar Lokalt förankrat Ekologiskt Den naturliga mötesplatsen Pedagogiskt Naturnära Tillgängligt Lättskött Kvalitéer natursköna läge intill vattenkällan Vitträsket och den omgivande tallskogen sätter stor prägel på anläggningen. Tillsammans med Folkparken skapas en unik plats som bör avspeglas i det fortsatta arbetet. Omgivningen bjuder på varierande aktiviteter under året och de kontrastrika årstiderna. Restaurangbyggnaden Behov Tio enkelrum Lounge Konferensrum Parkering Skyltning Sophantering Helhetsidé Grillplats Tre koncept togs fram till delredovisningen, alla med stark anknytning till den nuvarande platsen men ändå med helt olika uttryck. De går från vilt till kultiverat där tallskogen är den mest vilda och konferensträdgården den mest kultiverade. Hotellbyggnaden Entrén och utsikt över sjön Restaurangen 5

10 04.01 Koncept 1: Tallskogen Idag består anläggningens naturtyp till stor del av tall- och blåbärsskog med inslag av lingon och ljung. Vegetationen är tvåskiktad med träd- och fältskikt, buskskikt saknas vilket ger en lång sikt. Jordarten är morän vilket ger upphov till stora klippblock i omgivningen, något som tagits tillvara i den nuvarande grillplatsen. Tallskogen som koncept utökar den befintliga tallskogen och skapar en hotell- och konferensanläggning i skogen. Växtligheten kommer bestå av den naturligt växande floran i området, exempelvis blåbärsris. Blåbärsris Många tallar Vintergröna barrträd, liknande uttryck året runt Vedskulptur Grå utbyggnad i skogen Klippblock Skyltförslag 6

11 04.02 Koncept 2: Björkängen Skyltförslag Sörbyn har en lång folkparkstradition och människor kommer fortfarande, om än inte lika många, för att dansa och ha roligt. Den intilliggande folkparksdelen består till stor del av björkar. Likaså fotbollsplanen norr om hotell- och konferensanläggningen omringas av ståtliga björkar. Konceptet Björkängen förstärker denna karaktär och låter björkarna vandra söderut in på anläggningen. Ett buskskikt med traditionella trädgårdsväxter och perenner introduceras och anläggs i rabatter som ramar in och välkomnar. Blomsterängen agerar fältskikt. Folkparkskänsla Björkar - föränderligt, starka höstfärger, vintersilhuetter Röd tillbyggnad i samma stil skapar en innergård Brunn Koppling till fotbollsplan i nordöst med terrassering 7

12 04:03 Koncept 3: Konferensträdgården Anläggningen idag har redan börjat anlägga gångar med ett strikt formspråk. Konceptet Konferensträdgården bygger vidare på detta och skapar en innegård mellan de befintliga byggnaderna och den nya tillbyggnaden. Där anläggs en ordnad trädgård som innehåller mycket sten samt förädlade former av björk och tall. En stiliserad myr i cortenstål blir ett blickfång på innegården samt en mossträdgårdsdel. En uteplats för konferens- och hotellgäster blir en ny samlingsplats. Konceptet är avskalat och formstarkt. Strikt formspråk Öppet, siktlinjer Vedskulpturer Perenner, förädlade växter Raka gångar Modern utbyggnad Cortenstål Skyltförslag 8

13 04.04 Analys av utbyggnaden Utbyggnaden görs bakpå den befintliga hotellbyggnaden. Detta för att minimalisera exploateringen av området samt för att minska kostnaderna. Man bryter även av den långa korridoren i den befintliga hotellbyggnaden om den nya lobbyn läggs i anslutning. En diskussion om en- eller tvåplansbyggnad har förts under projektets gång. Sörbyn Turism & Konferns har tidigare stött på problem med flera våningar i tidigare byggnationer men då i samband med en restaurangdel. Volymstudierna här bredvid visar olika varianter på hur utbyggnaden skulle kunna utföras. Projektgruppen anser att en utbyggnad i enplan är mycket stor ytmässigt och tar lätt över hela området med sin storlek. Tvåplan är också att föredra när det gäller dragningar av avlopp med mera. Om utbyggnaden byggs norrut bildas en trevlig gård mellan husen och man får även in mycket ljus i huset. Om byggnaden även görs långsmal behöver inga utförligare markarbeten göras vilket sparar tid och pengar. Enplan Tvåplan, ned mot söder Större tvåplan, upp mot norr Korridoren i det befintliga huset Skiss på lobbyn Vald volym, smalare tvåplan, upp mot norr 9

14 05 Slutgiltigt koncept Sörbyns Skogsträdgård De bästa idéerna från de koncept som presenterades vid delredovisningen har tillsammans formats till ett starkt konceptförslag, Sörbyns Skogsträdgård. Naturtypen bygger vidare på den befintliga tallskogen likt konceptet Tallskogen men med ett strikt formspråk som redan börjat anläggas. Även förädlade mindre former av tall och björk adderas på den nya innergården för att skapa en mer intim skala samt ett intressant uttryck. Tillsammans med de klassiska pelarformade tallarna skapar de en spänning och även ett nytt sätt att se på skogen som omger anläggningen. En kontrast men även ett starkt samspel. Naturligt formade klippblock möter kvadratiskt uthuggna. Från konceptet Konferensträdgården har drömmen om en stiliserad myr i cortenstål fått en central del i trädgården. Här finner man även en eldstad i samma material och möjlighet att sitta ner och koppla av. Vatten och eld är starka element i trädgården. Mossträdgård Kar i cortenstål Raka gångar möter vilda växter 10 Inramad växtlighet

15 Utbyggnaden Den nya huskroppen är har en långsmal form i östvästlig riktining. Fasadmaterialetsom består av naturligt grånad träpanel knyter väl an till den historiska platsen medans takbrytningen relaterar till något mer modernt. Grå fasad, behandlad med järnvitrol Flyttning av personalparkering För att skapa Sörbyns Skogsträdgård krävs det att personalparkeringen flyttas från den nuvarande placeringen. Fördelen att flytta den är möjligheten att skapa ett rum och en trädgård mellan byggnaderna och utnyttja det för att ge en bättre helhetsbild i området. Det blir även ett trevligt blickfång för de gäster som har sitt hotellrum ut mot trädgården samt skapar en relation mellan byggnaderna. Konferensrummen får något av en visuell kontakt med varandra samt utsikt över en inspirerande form och växtlighet. En nackdel är att det kostar tid och pengar att flytta den. Dessutom ligger personalingången i närhet av den nuvarande personalparkeringen och om parkeringen flyttas måste personalen måste gå en något längre sträcka för att komma in. Sommardesignkontoret förslår ändå att parkeringen flyttas till varuintaget så att alla de potentiella värden som skulle skapas på innergården kan börja ta form. Snedtak och en öppen trappa skapar rymd och intressanta vinklar Byggnaden smälter in i omgivningen De befintliga stugorna på området har samma fasaduttryck 11

16 05.01 Översiktsplan Fotbollsplan Björk Personalparkering Äng Sopstation Personalgång Terrasering Varuintag Befintlig konferensoch restaurangbyggnad Trädgård Ny hotell- & konferensbyggnad Mot Folkparken Uteservering Rabatt Flaggstång Huvudentré Ambulansinfart Befintlig hotellbyggnad Stenröse Tall Parkering Björk Stig Uteplats Parkering Blåbärs- och tallskog 12

17 Vy över Sörbyns Skogsträdgård 13

18 05.02 Innergården Den nya innergården som skapas mellan de gamla och den nya byggnaderna blir en naturlig mötesplats för både hotell- och konferensgäster. Formspråket är strikt och anspelar på de redan anlagda gångarna i rödfärgad betongsten som behålls och utökas för att hålla ihop trädgården med ett enhetligt markmaterial för de större stråken. De mindre stråken består av sten, samma sten återfinns i terrasseringen vid fotbollsplanen samt de kvadratiska sittstenarna. Uteplatsen i centrum av trädgården erbjuder avkoppling och värme i form av en eldstad i cortenstål intill den stiliserade myren. Tre rabatter finns placerade på strategiska platser, vid uteserveringen, vid huvudentrén samt vid entrén till den nya byggnaden. En mossträdgårdsdel blir ett fint blickfång utanför det befintliga konferensrummet. Fotbollsplan Äng Befintlig björk Personalgång Terrasering i sten Trappa Klippt gräs Befintlig konferensoch restaurangbyggnad Personalentré Mossträdgård Fältskikt av blåbär/ljung/lingon Tall Gång av sten Sittstenar Dvärgtall Eldstad Ved Uteplats i grus Vattenkar Gång av färgad betongmarksten Konferensrum Entré Grusgång Rabatt Befintlig hotellbyggnad 14

19 05.03 Växter och material De hårda material som används är naturnära och rustika av både trä, sten och cortenstål. Cortenstål är ett formbart och beständigt material som rostar för att skydda sig. Det har en värmande färg och ger karaktär åt trädgården, här i form av ett vattenkar, eldstad samt vedförvaring. Den nya personalparkeringsplatsen har kantsten av samma slags betongsten som gångarna och markerar parkeringsrutorna för att minska oreda. Vid gästparkeringen kan man använda sig av samma stil för Kar i cortenstål att tydligt markera var bilarna får parkera. Blåbärsris Betongsten Sittstenar Växtmaterialet består tre skikt. Fältskiktet utgörs av blåbär, lingon och ljung, träd- och buskskiktet består av tall samt prydnadstall och förädlade björkformer. Den växtlighet som har föreslagits här passar väl in i Norrbottens biotop och kräver minimal skötsel. I de tre rabatterna planteras perenner som olika typer av prydnadsgräs och ormbunkar. Den valda skylten är en avlång skylt i cortenstål. Bokstäverna är utskurna ur plåten så att kontrasten mot stålet är bakgrunden som lyser igenom. Tillsammans med ett modernt geometriskt typsnitt ger skylten en känsla av en blandning av modernt och rustikt, som det nya konceptet. Skylten är tänkt att placeras både i inom- och utomhusmiljö för att ge en mer genomgående helhetsbild i området. Tallskog Ved Prydnadsgräs Prydnadstall 15

20 05.04 Utbyggnaden Den tillbyggda huskroppen är avlång med samtliga hotellrum mot skogen. Varje enkelrum är cirka 12 kvm och har wc, dusch, skrivbord, förvaring och en 110 cm bred säng. Korridoren på övervåningen får in mycket ljus från takfönstren. Från konferensrummet har man god sikt utöver trädgården och restaurangbyggnaden på ena sidan och ut i skogen på den andra. Konferensrummet kan även möbleras på andra sätt. Den befintliga hotellbyggnadens korridor möter den nya lobbyn. Den är stor och välkomnande och vid pentryt kan man ta sig en kopp kaffe. Mitt i rummet finns en öppen spis. Konferensrum Kapprum Kamin Pentry Den befintliga byggnaden Lounge Enkelrum Plan 1 16 Enkelrum Plan 2

21 Lobbyn och konferensrummet 17

22 Utbyggnaden har en fasadfärgsättning som liknar de grå stugorna vid vattnet. Fasadens trä kan behandlas med järnvitriol för att anta den naturligt åldrade gråa färgen. Fönsterfodrets röda färg matchar husen bredvid. Husets höjd är här sex meter och taknocken möter den befintliga med det sneda taket. Fasad mot skogen Fasad mot trädgården Fasad mot fotbollsplanen Kortsektion 18 Långsektion

23 Fasadperspektiv mot infarten 19

24 06 Rekommendationer Vi rekommenderar att gå vidare med det utvalda konceptet då det tar vara på Sörbyns historia och värderingar, men ändå har en modern känsla. För att ge en mer helgjuten helhetsbild rekommenderas även att vara mer konsekvent i skyltning än tidigare, då en dålig skylt lätt kan sticka ut. Innan vidare byggnationer görs bör noga utvärderingar göras om vilka behov som finns inför framtiden. Det gör att inget byggs i onödan eller visar sig vara otillräckligt. Utomhusmiljöerna bör hållas enhetligt med referenser från den omgivande tallskogen med stigar och blåbärsris. Intill byggnaderna kan striktare former och mer kultiverade växter användas likt Sörbyns Skogsträdgård. 20

25 07 English summary For more than a century people have visited Sörbyn for entertainment, but recently, the village suffered from migration and has been forced to adapt to survive. With new acclaimed restaurant and conference facilities has tried modernizing the concept. To further progress this development, the company has asked Sommardesignkontoret to assist them. The project started with a visit to Sörbyn and the current facilities to discuss the project and what the team had to work with. Together with the company the team compiled a specification of requirements for the project on which the project would be based. Using Sörbyns epigraph The natural meeting place together with the companies values the team designed three concepts for the surrounding environment and four different concepts for the hotel addition. With feedback from the company the project team decided to go with one of the concepts for the hotel addition and a mix of two of the environmental concepts for further development. The resulting hotel addition is a relatively untraditional building with roofing in different angles and windows on one of the sides of the roof. Since the idea was make the new building stand out a bit, the team also chose to have paneling in a different color. A garden is created between the old buildings and the new addition. The design is strict and plays with the existing stone pavement. The smaller trails are made from the same stones found in the new terracing. The central patio offers relaxation and warmth from the fireplace. 21

26 08 Projektteam Gruppen har bestått av Christoffer Rudeklint, Malin Mirsch och Rebecka Rosén Projektledare Karoline Pettersson Handledare Jon Håkansson Handledare David Larsson 22

27 Daniel Cook Civilingenjör, Teknisk design Luleå tekniska universitet Caroline Johansson MA Industridesign Lunds tekniska högskola Malin Mirsch Arkitekt Chalmers tekniska högskola Rebecka Rosén Landskapsarkitekt Sveriges lantbruksuniversitet Christoffer Rudeklint Civilingenjör, Teknisk design Luleå tekniska universitet Michael Östman BA Industridesign Designhögskolan, Umeå universitet 23

28 Designarena Nord är ett projekt i Norrbotten som drivs av Centek vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID. Syftet är att öka intresset för industriell design som verktyg för att höja företagens konkurrenskraft och möjligheter att nå nya marknader. Och på så sätt öka tillväxten i Norrbotten. Sommardesignkontoret är en unik satsning från SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv för att öka kunskapen om design bland företag och kommuner. I Bodens kommun ligger en kritikerrosad konferensanläggning,, som har Den naturliga mötesplatsen som motto. Anläggningen innehåller restaurang, hotell och konferenslokaler. För att locka fler till området vill företaget satsa mer på att bygga ut och har därför tagit hjälp av Sommardesignkontoret. Uppdraget består av flera delar; dels att rita en tillbyggnad med hotellrum, lounge och konferensrum och dels att planera och gestalta området runt hotellet för att göra det mer funktionellt och attraktivt. Projektet sammanfattas i den här rapporten som beskriver hur gruppen gått till väga. SVIDs regionkontor i Norrbotten och Västerbotten Centek vid Luleå tekniska universitet Luleå

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Norrländsk vindkraft Sommardesignkontoret Skellefteå 2010

SOMMAR DESIGN KONTORET. Norrländsk vindkraft Sommardesignkontoret Skellefteå 2010 SOMMAR DESIGN KONTORET Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 6 Image 6 Konkurrenter positionering 8 Konkurrenter grafiskt uttryck 10 Produkten 13 Produkten - stödprodukter / tjänster

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Visuell identitet och designförslag på hemsida Sommardesignkontoret Gävelborg/Dalarna 2010

SOMMAR DESIGN KONTORET. Visuell identitet och designförslag på hemsida Sommardesignkontoret Gävelborg/Dalarna 2010 SOMMAR DESIGN KONTORET Gävelborg/Dalarna 2010 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 4 04 Analys 7 04.01 Nulägesanalys 9 04.02 Enkätundersökning 11 04.03 Ledord och namn 13 05 Konceptförslag

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Kontorshotell Jonsereds fabriker Fastighetsutveckling av gammal verkstadslokal SIMON GRIMBERG JAKOB HISE KALDMA EXAMENSARBETE

Kontorshotell Jonsereds fabriker Fastighetsutveckling av gammal verkstadslokal SIMON GRIMBERG JAKOB HISE KALDMA EXAMENSARBETE Kontorshotell Jonsereds fabriker Fastighetsutveckling av gammal verkstadslokal SIMON GRIMBERG JAKOB HISE KALDMA EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS

Läs mer

Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE

Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE Teknologiekandidatprogrammet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggteknik Institutionen för Arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

EN RESA TILL FOTS I TID OCH RUM - En gestaltning av ett gångstråk mellan Enköpings stad och Paddeborg vattenpark.

EN RESA TILL FOTS I TID OCH RUM - En gestaltning av ett gångstråk mellan Enköpings stad och Paddeborg vattenpark. EN RESA TILL FOTS I TID OCH RUM - En gestaltning av ett gångstråk mellan Enköpings stad och Paddeborg vattenpark. A JOURNEY BY FOOT IN TIME AND PLACE - A Design of a Public Footpath between the City of

Läs mer

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Ett arbete om att ta fram kärnvärden i ett företag och utformningen av en ny grafisk profil. Designing a new graphic identity for Swedish Export

Läs mer

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Konferens är inte bara ett möte det är även en upplevelse!

Konferens är inte bara ett möte det är även en upplevelse! Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidat 15 högskolepoäng Turismvetenskap Vårterminen 2008 Konferens är inte bara ett möte det är även en upplevelse! En undersökning

Läs mer

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPERJOHANSSON JOEL BERGE 2011

Läs mer

EXAMENSARBETE I LANDSKAPSARKITEKTUR 20P MÅRTEN SETTERBLAD HANDLEDARE MARIA HELLSTRÖM. uldfabriken

EXAMENSARBETE I LANDSKAPSARKITEKTUR 20P MÅRTEN SETTERBLAD HANDLEDARE MARIA HELLSTRÖM. uldfabriken EXAMENSARBETE I LANDSKAPSARKITEKTUR 20P MÅRTEN SETTERBLAD HANDLEDARE MARIA HELLSTRÖM Institutionen för Landskapsplanering SLU Alnarp The Department of Landscape Planning SLU Alnarp uldfabriken BYGGNAD

Läs mer

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk -

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN 15 hp Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - Emma Johansson 2009 Fakulteten för

Läs mer

Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park

Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park NASTA: O NERED Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park Stort tack till alla som tagit sig tid att prata med oss och bidragit till vårt projekt. Ett särskilt tack till Katarina Frändberg,

Läs mer

Parc de la Villette - Bulltoftaparken

Parc de la Villette - Bulltoftaparken SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN Landskapsarkitektprogrammet 15 hp Parc de la Villette Bulltoftaparken Titel Undertitel Parc de la Villette - Bulltoftaparken - en jämförelse av parkerna Fakulteten

Läs mer

KARLHOLMSBRUK 3.0. Karlholm 2014-02-11

KARLHOLMSBRUK 3.0. Karlholm 2014-02-11 KARLHOLMSBRUK 3.0 Karlholm 2014-02-11 1 Bild sid 1 här utfallande Karlholmsbruk har en intressant utvecklingshistoria från 1720-talet då den första masugnen anlades av Louis de Geer till lancashirsmedjans

Läs mer

Turistanläggningars form och funktion Ett utvecklingsprogram för turistföretagare i Halland

Turistanläggningars form och funktion Ett utvecklingsprogram för turistföretagare i Halland Turistanläggningars form och funktion Ett utvecklingsprogram för turistföretagare i Halland 1 2 Att utveckla en turistanläggning med hjälp av arkitektur och design Det första intrycket gör hela skillnaden

Läs mer

Konsten att skapa SinnesEkonomi

Konsten att skapa SinnesEkonomi Konsten att skapa SinnesEkonomi Författare: Handledare: Carola Holm Ida Lindström Helena Östansjö Hans Wessblad Program: Turismprogrammet Ämne: Turismvetenskap C Nivå och Termin: Kandidatuppsats VT 2008

Läs mer

Från konferensrum till skogsglänta En studie av hur grön miljö påverkar neurologisk rehabilitering i form av diagnoskurs ur ett behandlarperspektiv

Från konferensrum till skogsglänta En studie av hur grön miljö påverkar neurologisk rehabilitering i form av diagnoskurs ur ett behandlarperspektiv Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Från konferensrum till skogsglänta En studie av hur grön miljö påverkar neurologisk rehabilitering i form av diagnoskurs ur ett

Läs mer

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. 2 Denna rapport är framtagen i samarbete

Läs mer

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm Institutionen för Fastigheter och byggande Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr: 306 Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm en studie av stadstypiska attributs

Läs mer

Tänk på Figuren, konferera i naturen!

Tänk på Figuren, konferera i naturen! Tänk på Figuren, konferera i naturen! - hur en konferensanläggning kan påverka hälsan hos gästerna Linnéa Westling GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 19:2012 Hälsopedagogprogrammet 2009-2012

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

DRAFT. Förbättra världen med hjälp av webbdesign Improve the world with the help of web design. Nina Mujdzic EXAMENSARBETE 2012

DRAFT. Förbättra världen med hjälp av webbdesign Improve the world with the help of web design. Nina Mujdzic EXAMENSARBETE 2012 Förbättra världen med hjälp av webbdesign Improve the world with the help of web design Nina Mujdzic EXAMENSARBETE 2012 Teknikens tillämpning med inriktning Grafisk design och Webbutveckling Postadress:

Läs mer

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Byggemenskaper Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Joakim Jansson & Robert Trell Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Strategier för framtida utveckling av fastigheter Ombyggnation Masthugget 11:13 PATRIK EKSTRÖM GABRIEL ENVALL KANDIDATARBETE

Strategier för framtida utveckling av fastigheter Ombyggnation Masthugget 11:13 PATRIK EKSTRÖM GABRIEL ENVALL KANDIDATARBETE Strategier för framtida utveckling av fastigheter Ombyggnation Masthugget 11:13 PATRIK EKSTRÖM GABRIEL ENVALL KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

Utveckling av nya generationens städvagn

Utveckling av nya generationens städvagn 2006:145 CIV EXAMENSARBETE Utveckling av nya generationens städvagn Ett arbete inom forskningsprojektet Aktionsprogram för optimal ergonomi och färre arbetsskador vid städning BERIT PERSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

Vägledningsskyltar på servicekontor

Vägledningsskyltar på servicekontor Vägledningsskyltar på servicekontor Examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning Katarina Andersson Akademin för Innovation, design och teknik Examinator: Yvonne Eriksson Handledare:

Läs mer