SÖRBYN TURISM & KONFERENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖRBYN TURISM & KONFERENS"

Transkript

1 SOMMAR D E S I G N KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR SÖRBYN TURISM & KONFERENS

2

3 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys Koncept 1 Tallskogen Koncept 2 Björkängen Koncept 3 Konferensträdgården Analys av utbyggnaden 9 05 Slutgiltigt koncept Översiktsplan Innergården Växter & material Ritningar på utbyggnaden Rekommendationer English summary Projektteam 22 3

4

5 01 Om Sommardesignkontoret När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultaten slående. I Sommardesignkontoret får företag möta de ungas värderingar, kunskaper och ohämmade kreativitet och studenterna kommer i kontakt med verkliga uppdrag hos riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesignkontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett Sommardesignkontor består av studenter från högskolor och universitet med olika inriktning. Studenterna samarbetar i flera projekt och får arbeta med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor. Designarena Nord är ett projekt i Norrbotten som drivs av Centek vid Luleå tekniska universitet i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Syftet är att öka intresset för industriell design som verktyg för att höja företagens konkurrenskraft och möjligheter att nå nya marknader. Och på så sätt öka tillväxten i Norrbotten. Sommardesignkontoret Luleå/Boden 2011 består av en grupp på sex studenter från hela Sverige med anknytning till design i utbildningen. Kompetensen består av två designingenjörer, två industridesigners, en landskapsarkitekt och en arkitekt. Dokumentet i din hand beskriver kortfattat utgångspunkt och resultat av sommarens arbete. 1

6 02 Uppdraget Under mer än ett halvt sekel har människor färdats till Sörbyn för att dansa, lyssna på musik och uppleva idrottsarrangemang. Många Sörbybor kan även vittna om att självaste Roger Moore har besökt byn! Idag väljer människor allt oftare att byta den lilla hembyn mot stadsmiljöer istället, och detta leder till att byarna måste anpassa sig efter detta för att överleva. Sörbyn har nyligen moderniserats med en kritikerrosad konferensanläggning,, som har Den naturliga mötesplatsen som motto. Anläggningen innehåller en restaurang samt nya hotell- och konferenslokaler och är redan mycket populär. För att locka fler till området vill de ansvariga satsa mer på konferenser för företag och har därför tagit hjälp av Sommardesignkontoret. Idag finns det för få rum, framförallt enkelrum saknas. Även ytterligare ett konferensrum och en lounge skulle behövas. Området kring den nya anläggningen är fortfarande ofärdigt och entrésituationen är rörig och otydlig. Sörbyn Turism och Konferens vill gärna ha en ekologisk profil och den behöver förstärkas något. Man behöver även utveckla hur hotellet och konferensbyggnaden ska förhålla sig till omgivningen som har mycket historia. Gästerna uppehåller sig också i stugor, på badplatsen, på campingen, på fotbollsplanen och i den omgivande skogen. Sommardesignkontorets uppdraget består av flera delar; dels att rita en tillbyggnad med hotellrum, lounge och konferensrum och dels att planera och gestalta området runt hotellet för att göra det mer funktionellt och attraktivt. Ett tydligare rörelsemönster med enhetlig skyltning skulle förenkla orienteringen på anläggningen. 2

7 03 Arbetsprocessen Projektet inleddes med ett studiebesök i Sörbyn. Projektgruppen fick lära sig om historien bakom anläggningen och hur byn varit tvungen att moderniseras för att inte, som så många andra mindre samhällen, dö ut på grund av utflyttande bybor. Med hjälp av studiebesöket och den informationen som givits, identifierades ett antal problem och kärnvärden. Mottot Den naturliga mötesplatsen stod i fokus, och tillsammans med problem- och kärnvärdesanalysen togs en projektbeskrivning fram. Denna kontrollerades även av kunden för att dubbelkolla så att gruppen verkligen identifierat de krav och önskemål som skulle arbetas efter. Då en projektbeskrivning tagits fram kunde gruppen börja arbeta på lösningar. Tre olika koncept för att göra hotellets närmiljö mer attraktivt togs fram, samtliga med någon anknytning till platsen och dess olika karaktärer. Parallellt med detta experimenterade gruppen fram fyra olika alternativ för utbyggnaden som skapade olika förutsättningar för närmiljön. Då endast ritningar kan vara ganska intetsägande modellerades även dessa utbyggnader upp i ett 3D-program. De gav en känsla om former och vilka rum som kunde skapas mellan byggnaderna. Under delpresentationen diskuterade projektgruppen med kunden och valde tillsammans ut vilka koncept som tycktes mest rimliga och vilka lösningar som tycktes mest attraktiva. Ett av förslagen förkastades och de resterande arbetades om till ett nytt förslag, där de bästa delarna från båda koncepten sammanställdes. Slutligen framställdes presentaionsmaterial med planer, vyer, skisser och perspektiv. 3

8 04 Analys Skogens rum Grillplats Björk/Äng Tallskog Folkparken Camping Stugorna Vitträsket Folkpark P a r k e r i n g Konferens & Restaurang Parkering Fotbollsplan Personalparkering Hotell Råneå 34km Gunnarsbyn 4km Grillplats Tallskogen Strand Lekplats Motionsspår Boden 37km Luleå 72km 4 Fotbollsplanen Översiktskarta

9 Värderingar Lokalt förankrat Ekologiskt Den naturliga mötesplatsen Pedagogiskt Naturnära Tillgängligt Lättskött Kvalitéer natursköna läge intill vattenkällan Vitträsket och den omgivande tallskogen sätter stor prägel på anläggningen. Tillsammans med Folkparken skapas en unik plats som bör avspeglas i det fortsatta arbetet. Omgivningen bjuder på varierande aktiviteter under året och de kontrastrika årstiderna. Restaurangbyggnaden Behov Tio enkelrum Lounge Konferensrum Parkering Skyltning Sophantering Helhetsidé Grillplats Tre koncept togs fram till delredovisningen, alla med stark anknytning till den nuvarande platsen men ändå med helt olika uttryck. De går från vilt till kultiverat där tallskogen är den mest vilda och konferensträdgården den mest kultiverade. Hotellbyggnaden Entrén och utsikt över sjön Restaurangen 5

10 04.01 Koncept 1: Tallskogen Idag består anläggningens naturtyp till stor del av tall- och blåbärsskog med inslag av lingon och ljung. Vegetationen är tvåskiktad med träd- och fältskikt, buskskikt saknas vilket ger en lång sikt. Jordarten är morän vilket ger upphov till stora klippblock i omgivningen, något som tagits tillvara i den nuvarande grillplatsen. Tallskogen som koncept utökar den befintliga tallskogen och skapar en hotell- och konferensanläggning i skogen. Växtligheten kommer bestå av den naturligt växande floran i området, exempelvis blåbärsris. Blåbärsris Många tallar Vintergröna barrträd, liknande uttryck året runt Vedskulptur Grå utbyggnad i skogen Klippblock Skyltförslag 6

11 04.02 Koncept 2: Björkängen Skyltförslag Sörbyn har en lång folkparkstradition och människor kommer fortfarande, om än inte lika många, för att dansa och ha roligt. Den intilliggande folkparksdelen består till stor del av björkar. Likaså fotbollsplanen norr om hotell- och konferensanläggningen omringas av ståtliga björkar. Konceptet Björkängen förstärker denna karaktär och låter björkarna vandra söderut in på anläggningen. Ett buskskikt med traditionella trädgårdsväxter och perenner introduceras och anläggs i rabatter som ramar in och välkomnar. Blomsterängen agerar fältskikt. Folkparkskänsla Björkar - föränderligt, starka höstfärger, vintersilhuetter Röd tillbyggnad i samma stil skapar en innergård Brunn Koppling till fotbollsplan i nordöst med terrassering 7

12 04:03 Koncept 3: Konferensträdgården Anläggningen idag har redan börjat anlägga gångar med ett strikt formspråk. Konceptet Konferensträdgården bygger vidare på detta och skapar en innegård mellan de befintliga byggnaderna och den nya tillbyggnaden. Där anläggs en ordnad trädgård som innehåller mycket sten samt förädlade former av björk och tall. En stiliserad myr i cortenstål blir ett blickfång på innegården samt en mossträdgårdsdel. En uteplats för konferens- och hotellgäster blir en ny samlingsplats. Konceptet är avskalat och formstarkt. Strikt formspråk Öppet, siktlinjer Vedskulpturer Perenner, förädlade växter Raka gångar Modern utbyggnad Cortenstål Skyltförslag 8

13 04.04 Analys av utbyggnaden Utbyggnaden görs bakpå den befintliga hotellbyggnaden. Detta för att minimalisera exploateringen av området samt för att minska kostnaderna. Man bryter även av den långa korridoren i den befintliga hotellbyggnaden om den nya lobbyn läggs i anslutning. En diskussion om en- eller tvåplansbyggnad har förts under projektets gång. Sörbyn Turism & Konferns har tidigare stött på problem med flera våningar i tidigare byggnationer men då i samband med en restaurangdel. Volymstudierna här bredvid visar olika varianter på hur utbyggnaden skulle kunna utföras. Projektgruppen anser att en utbyggnad i enplan är mycket stor ytmässigt och tar lätt över hela området med sin storlek. Tvåplan är också att föredra när det gäller dragningar av avlopp med mera. Om utbyggnaden byggs norrut bildas en trevlig gård mellan husen och man får även in mycket ljus i huset. Om byggnaden även görs långsmal behöver inga utförligare markarbeten göras vilket sparar tid och pengar. Enplan Tvåplan, ned mot söder Större tvåplan, upp mot norr Korridoren i det befintliga huset Skiss på lobbyn Vald volym, smalare tvåplan, upp mot norr 9

14 05 Slutgiltigt koncept Sörbyns Skogsträdgård De bästa idéerna från de koncept som presenterades vid delredovisningen har tillsammans formats till ett starkt konceptförslag, Sörbyns Skogsträdgård. Naturtypen bygger vidare på den befintliga tallskogen likt konceptet Tallskogen men med ett strikt formspråk som redan börjat anläggas. Även förädlade mindre former av tall och björk adderas på den nya innergården för att skapa en mer intim skala samt ett intressant uttryck. Tillsammans med de klassiska pelarformade tallarna skapar de en spänning och även ett nytt sätt att se på skogen som omger anläggningen. En kontrast men även ett starkt samspel. Naturligt formade klippblock möter kvadratiskt uthuggna. Från konceptet Konferensträdgården har drömmen om en stiliserad myr i cortenstål fått en central del i trädgården. Här finner man även en eldstad i samma material och möjlighet att sitta ner och koppla av. Vatten och eld är starka element i trädgården. Mossträdgård Kar i cortenstål Raka gångar möter vilda växter 10 Inramad växtlighet

15 Utbyggnaden Den nya huskroppen är har en långsmal form i östvästlig riktining. Fasadmaterialetsom består av naturligt grånad träpanel knyter väl an till den historiska platsen medans takbrytningen relaterar till något mer modernt. Grå fasad, behandlad med järnvitrol Flyttning av personalparkering För att skapa Sörbyns Skogsträdgård krävs det att personalparkeringen flyttas från den nuvarande placeringen. Fördelen att flytta den är möjligheten att skapa ett rum och en trädgård mellan byggnaderna och utnyttja det för att ge en bättre helhetsbild i området. Det blir även ett trevligt blickfång för de gäster som har sitt hotellrum ut mot trädgården samt skapar en relation mellan byggnaderna. Konferensrummen får något av en visuell kontakt med varandra samt utsikt över en inspirerande form och växtlighet. En nackdel är att det kostar tid och pengar att flytta den. Dessutom ligger personalingången i närhet av den nuvarande personalparkeringen och om parkeringen flyttas måste personalen måste gå en något längre sträcka för att komma in. Sommardesignkontoret förslår ändå att parkeringen flyttas till varuintaget så att alla de potentiella värden som skulle skapas på innergården kan börja ta form. Snedtak och en öppen trappa skapar rymd och intressanta vinklar Byggnaden smälter in i omgivningen De befintliga stugorna på området har samma fasaduttryck 11

16 05.01 Översiktsplan Fotbollsplan Björk Personalparkering Äng Sopstation Personalgång Terrasering Varuintag Befintlig konferensoch restaurangbyggnad Trädgård Ny hotell- & konferensbyggnad Mot Folkparken Uteservering Rabatt Flaggstång Huvudentré Ambulansinfart Befintlig hotellbyggnad Stenröse Tall Parkering Björk Stig Uteplats Parkering Blåbärs- och tallskog 12

17 Vy över Sörbyns Skogsträdgård 13

18 05.02 Innergården Den nya innergården som skapas mellan de gamla och den nya byggnaderna blir en naturlig mötesplats för både hotell- och konferensgäster. Formspråket är strikt och anspelar på de redan anlagda gångarna i rödfärgad betongsten som behålls och utökas för att hålla ihop trädgården med ett enhetligt markmaterial för de större stråken. De mindre stråken består av sten, samma sten återfinns i terrasseringen vid fotbollsplanen samt de kvadratiska sittstenarna. Uteplatsen i centrum av trädgården erbjuder avkoppling och värme i form av en eldstad i cortenstål intill den stiliserade myren. Tre rabatter finns placerade på strategiska platser, vid uteserveringen, vid huvudentrén samt vid entrén till den nya byggnaden. En mossträdgårdsdel blir ett fint blickfång utanför det befintliga konferensrummet. Fotbollsplan Äng Befintlig björk Personalgång Terrasering i sten Trappa Klippt gräs Befintlig konferensoch restaurangbyggnad Personalentré Mossträdgård Fältskikt av blåbär/ljung/lingon Tall Gång av sten Sittstenar Dvärgtall Eldstad Ved Uteplats i grus Vattenkar Gång av färgad betongmarksten Konferensrum Entré Grusgång Rabatt Befintlig hotellbyggnad 14

19 05.03 Växter och material De hårda material som används är naturnära och rustika av både trä, sten och cortenstål. Cortenstål är ett formbart och beständigt material som rostar för att skydda sig. Det har en värmande färg och ger karaktär åt trädgården, här i form av ett vattenkar, eldstad samt vedförvaring. Den nya personalparkeringsplatsen har kantsten av samma slags betongsten som gångarna och markerar parkeringsrutorna för att minska oreda. Vid gästparkeringen kan man använda sig av samma stil för Kar i cortenstål att tydligt markera var bilarna får parkera. Blåbärsris Betongsten Sittstenar Växtmaterialet består tre skikt. Fältskiktet utgörs av blåbär, lingon och ljung, träd- och buskskiktet består av tall samt prydnadstall och förädlade björkformer. Den växtlighet som har föreslagits här passar väl in i Norrbottens biotop och kräver minimal skötsel. I de tre rabatterna planteras perenner som olika typer av prydnadsgräs och ormbunkar. Den valda skylten är en avlång skylt i cortenstål. Bokstäverna är utskurna ur plåten så att kontrasten mot stålet är bakgrunden som lyser igenom. Tillsammans med ett modernt geometriskt typsnitt ger skylten en känsla av en blandning av modernt och rustikt, som det nya konceptet. Skylten är tänkt att placeras både i inom- och utomhusmiljö för att ge en mer genomgående helhetsbild i området. Tallskog Ved Prydnadsgräs Prydnadstall 15

20 05.04 Utbyggnaden Den tillbyggda huskroppen är avlång med samtliga hotellrum mot skogen. Varje enkelrum är cirka 12 kvm och har wc, dusch, skrivbord, förvaring och en 110 cm bred säng. Korridoren på övervåningen får in mycket ljus från takfönstren. Från konferensrummet har man god sikt utöver trädgården och restaurangbyggnaden på ena sidan och ut i skogen på den andra. Konferensrummet kan även möbleras på andra sätt. Den befintliga hotellbyggnadens korridor möter den nya lobbyn. Den är stor och välkomnande och vid pentryt kan man ta sig en kopp kaffe. Mitt i rummet finns en öppen spis. Konferensrum Kapprum Kamin Pentry Den befintliga byggnaden Lounge Enkelrum Plan 1 16 Enkelrum Plan 2

21 Lobbyn och konferensrummet 17

22 Utbyggnaden har en fasadfärgsättning som liknar de grå stugorna vid vattnet. Fasadens trä kan behandlas med järnvitriol för att anta den naturligt åldrade gråa färgen. Fönsterfodrets röda färg matchar husen bredvid. Husets höjd är här sex meter och taknocken möter den befintliga med det sneda taket. Fasad mot skogen Fasad mot trädgården Fasad mot fotbollsplanen Kortsektion 18 Långsektion

23 Fasadperspektiv mot infarten 19

24 06 Rekommendationer Vi rekommenderar att gå vidare med det utvalda konceptet då det tar vara på Sörbyns historia och värderingar, men ändå har en modern känsla. För att ge en mer helgjuten helhetsbild rekommenderas även att vara mer konsekvent i skyltning än tidigare, då en dålig skylt lätt kan sticka ut. Innan vidare byggnationer görs bör noga utvärderingar göras om vilka behov som finns inför framtiden. Det gör att inget byggs i onödan eller visar sig vara otillräckligt. Utomhusmiljöerna bör hållas enhetligt med referenser från den omgivande tallskogen med stigar och blåbärsris. Intill byggnaderna kan striktare former och mer kultiverade växter användas likt Sörbyns Skogsträdgård. 20

25 07 English summary For more than a century people have visited Sörbyn for entertainment, but recently, the village suffered from migration and has been forced to adapt to survive. With new acclaimed restaurant and conference facilities has tried modernizing the concept. To further progress this development, the company has asked Sommardesignkontoret to assist them. The project started with a visit to Sörbyn and the current facilities to discuss the project and what the team had to work with. Together with the company the team compiled a specification of requirements for the project on which the project would be based. Using Sörbyns epigraph The natural meeting place together with the companies values the team designed three concepts for the surrounding environment and four different concepts for the hotel addition. With feedback from the company the project team decided to go with one of the concepts for the hotel addition and a mix of two of the environmental concepts for further development. The resulting hotel addition is a relatively untraditional building with roofing in different angles and windows on one of the sides of the roof. Since the idea was make the new building stand out a bit, the team also chose to have paneling in a different color. A garden is created between the old buildings and the new addition. The design is strict and plays with the existing stone pavement. The smaller trails are made from the same stones found in the new terracing. The central patio offers relaxation and warmth from the fireplace. 21

26 08 Projektteam Gruppen har bestått av Christoffer Rudeklint, Malin Mirsch och Rebecka Rosén Projektledare Karoline Pettersson Handledare Jon Håkansson Handledare David Larsson 22

27 Daniel Cook Civilingenjör, Teknisk design Luleå tekniska universitet Caroline Johansson MA Industridesign Lunds tekniska högskola Malin Mirsch Arkitekt Chalmers tekniska högskola Rebecka Rosén Landskapsarkitekt Sveriges lantbruksuniversitet Christoffer Rudeklint Civilingenjör, Teknisk design Luleå tekniska universitet Michael Östman BA Industridesign Designhögskolan, Umeå universitet 23

28 Designarena Nord är ett projekt i Norrbotten som drivs av Centek vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID. Syftet är att öka intresset för industriell design som verktyg för att höja företagens konkurrenskraft och möjligheter att nå nya marknader. Och på så sätt öka tillväxten i Norrbotten. Sommardesignkontoret är en unik satsning från SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv för att öka kunskapen om design bland företag och kommuner. I Bodens kommun ligger en kritikerrosad konferensanläggning,, som har Den naturliga mötesplatsen som motto. Anläggningen innehåller restaurang, hotell och konferenslokaler. För att locka fler till området vill företaget satsa mer på att bygga ut och har därför tagit hjälp av Sommardesignkontoret. Uppdraget består av flera delar; dels att rita en tillbyggnad med hotellrum, lounge och konferensrum och dels att planera och gestalta området runt hotellet för att göra det mer funktionellt och attraktivt. Projektet sammanfattas i den här rapporten som beskriver hur gruppen gått till väga. SVIDs regionkontor i Norrbotten och Västerbotten Centek vid Luleå tekniska universitet Luleå

BASTUSTUGAN I BODEN AB

BASTUSTUGAN I BODEN AB SOMMAR D E S I G N KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR BASTUSTUGAN I BODEN AB Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 04.01 Inspirationsbilder 5 04.02 Målgrupp

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. arjeplogs marknad. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. arjeplogs marknad. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda SOMMAR DESIGN KONTORET design som utvecklar arjeplogs marknad Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 5 Förundersökning 5 SWOT analys 7 Delområden 8 Inspiration

Läs mer

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer

BRITTAS PENSIONAT TREEHOTEL

BRITTAS PENSIONAT TREEHOTEL SOMMAR D E S I G N KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR BRITTAS PENSIONAT TREEHOTEL Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 04.01 Värderingar/Associationer 4 04.01

Läs mer

Koppling till dalslandsstugan

Koppling till dalslandsstugan Dalslandsstugan 2. Koppling till dalslandsstugan Den rustika, 2 år gamla Dalslandsstugan, bär på många kvalitéer och karaktärsdrag som fortfarande känns aktuella idag, för Dalslandsstugan 2.. Entré åt

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Plats för bild. Hjertell. Sommardesignkontoret 2012 Gällivare/Kiruna

SOMMAR DESIGN KONTORET. Plats för bild. Hjertell. Sommardesignkontoret 2012 Gällivare/Kiruna SOMMAR DESIGN KONTORET Plats för bild Sommardesignkontoret 2012 Gällivare/Kiruna Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 4 04 Analys 6 04.1 Inspirationsbilder 7 04.2 Placeringsalternativ

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR GLOMMERSHUS. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda

SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR GLOMMERSHUS. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR GLOMMERSHUS Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 Logotyp 4 Hemsida 5 Presentationsmaterial 5 Moodboard 6 05

Läs mer

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2 L ustgården AB Arrhov Frick Arkitektkontor - - Innehållsförteckning 1 - Platsen idag 2 - Utveckling, beskrivning; Hotell, bostadsbebyggelse. 3 - Materialpalett, utkast

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR HW4IT AB. Sommardesignkontoret 2011 Boden/Luleå

SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR HW4IT AB. Sommardesignkontoret 2011 Boden/Luleå SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR HW4IT AB Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 4 04 Analys 5 05 Konceptförslag 15 06 Slutgiltigt koncept 19 07 Rekommendationer

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Gestaltningsbilaga. Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik)

Gestaltningsbilaga. Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik) Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik) Gestaltningsbilaga samrådshandling SPN 2013-01-22 dnr:11spn/0312 samhällsbyggnadskontoret GESTALTNINGSBILAGA INNEHÅLL Gestaltningsbilagan

Läs mer

HS COPY & media service ab

HS COPY & media service ab SOMMAR DESIGN KONTORET design som utvecklar HS COPY & media service ab Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 04.01 Tjänsten 4 04.02 Utvärdering av tjänst

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

Mellan sjö och skog. entréplan 1:100. Plan 2 1:100. Från entrén har man en siktlinje rakt genom köket ut mot skogen och sjön.

Mellan sjö och skog. entréplan 1:100. Plan 2 1:100. Från entrén har man en siktlinje rakt genom köket ut mot skogen och sjön. Mellan sjö och skog Blanka sjöar, täta skogar, djupa dalar och höga höjder. Dalsland- Årjäng har fantastiska förutsättningar att erbjuda ett bra boende. Dalslandsstugan 2.0 byggs inte bara i ett fantastiskt

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN 2.0. Dalslandsstugan: Ett hus i Harmoni

DALSLANDSSTUGAN 2.0. Dalslandsstugan: Ett hus i Harmoni DALSLANDSSTUGAN 2.0 Dalsland är ett landskap av varierande natur. Kullar rullar över slätter som planar ut mot de många sjöar som finns i området. Skogens närvaro sätter sin absoluta prägel på landskapet.

Läs mer

Översiktlig naturinventering

Översiktlig naturinventering Översiktlig naturinventering Mastodonten 1, Västervik 2013-12-05 Upprättad av Rebecca Martinsson och Louise Olofsson, Sweco Infrastructure Växjö 1 INLEDNING Avgränsning Naturinventeringen är gjord för

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Nybyggnation av särskilt boende. Noret Norra, del av Noret 1:27, Mora kommun.

Nybyggnation av särskilt boende. Noret Norra, del av Noret 1:27, Mora kommun. . Vy över trädgård med lusthuset i förgrunden. Sinnenas trädgård planteras, för ett varierat intryck, med häckar, bärbuskar, andra blommande buskar och perenner, fruktträd och andra vackra träd. I anslutning

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Rebecca Johansson, Josefina Widerström, Embla Jensen och Martin Hagland. Arkitektur åk 2, Chalmers tekniska högskola PROJEKT BAGARBERGET

Rebecca Johansson, Josefina Widerström, Embla Jensen och Martin Hagland. Arkitektur åk 2, Chalmers tekniska högskola PROJEKT BAGARBERGET Rebecca Johansson, Josefina Widerström, Embla Jensen och Martin Hagland. Arkitektur åk 2, Chalmers tekniska högskola PROJEKT BAGARBERGET berget och brödet det lilla brödet den stora tuggan tog kvar blev

Läs mer

VEDDÖKILEN LANDSKAPSANALYS 2012-05-09

VEDDÖKILEN LANDSKAPSANALYS 2012-05-09 Innehållsförteckning Inledning 3 Naturgeografi 4 Kulturgeografi 6 Rumslig visuell analys 9 Landskapskaraktärsområden 12 Framställt av: Liljewall Arkitekter AB www.liljewall-arkitekter.se tel. 031-350 70

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar INFART ARJEPLOG. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar INFART ARJEPLOG. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda SOMMAR DESIGN KONTORET design som utvecklar INFART ARJEPLOG Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 Förutsättningar 2 Problemformulering 2 Uppdragsbeskrivning 2 Avgränsningar 2 03 Arbetsprocessen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD,

ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD, ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD, DETALJPLAN FÖR NYTT TURISTISKT BOENDE M.M. VID FJÄLLGÅRDEN SAMT UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FJÄLLGÅRDEN FRÅN 1994 MED TILLHÖRANDE OMRÅDESBESTÄMMELSER

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL HAVSNÄRA I FRÖSAKULL I attraktiva Frösakull, vid havet nära Tylösand kommer A-hus att uppföra 15 villor. Förutom den idylliska miljö som kännetecknar Frösakull lockar också närheten

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

SOMMAR KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR INFART LULEÅ. Sommardesignkontoret 2011 Boden/Luleå

SOMMAR KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR INFART LULEÅ. Sommardesignkontoret 2011 Boden/Luleå SOMMAR D E S I G N KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR INFART LULEÅ Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 04.01 Sträckan idag 4 04.02 Delområden 6 04.03 Luleås

Läs mer

FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER

FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER OMRÅDETS BEFINTLIGA ARKITEKTUR Malmfältets folkhögskola invigdes1960, arkitekturen är väl förankrad på platsen.

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC Skeppsgatan 040-627 83 80 WTC jungmansgatan 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC jungmansgatan: tokyo Tokyo är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL HAVSNÄRA I FRÖSAKULL I attraktiva Frösakull, vid havet nära Tylösand kommer A-hus att uppföra 15 villor. Förutom den idylliska miljö som kännetecknar Frösakull lockar också närheten

Läs mer

Lidingö. Bosön Lovik Skogshem & Wijk Meetings. www.fazerkonferens.se

Lidingö. Bosön Lovik Skogshem & Wijk Meetings. www.fazerkonferens.se Lidingö Bosön Lovik Skogshem & Wijk Meetings www.fazerkonferens.se Lidingö Den gröna ön vid Stockholms sida Endast en kort resa från centrala Stockholm på norra Lidingö ligger Bosön, Lovik och Skogshem

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC SKEPPSGATAN 040-627 83 80 WTC JUNGMANSGATAN 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC JUNGMANSGATAN: TOKYO TOKYO är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Elect. Sommardesignkontoret 2013 Arjeplog/Pajala/Piteå

SOMMAR DESIGN KONTORET. Elect. Sommardesignkontoret 2013 Arjeplog/Pajala/Piteå SOMMAR DESIGN KONTORET 2013 Arjeplog/Pajala/Piteå Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 04.01 Ställningstagande 4 04.02 Utsikt 5 04.03 Flexibilitet 5 04.04 Material 6 04.05 Inspiration

Läs mer

VÄXJÖ KONSERTHUS KONFERENS & KONGRESS. Möten, fest & konferens

VÄXJÖ KONSERTHUS KONFERENS & KONGRESS. Möten, fest & konferens VÄXJÖ KONSERTHUS KONFERENS & KONGRESS Möten, fest & konferens Möten i centrum I Växjö finns två av Elitekedjans hotell. Elite Park Hotel med tillhörande Växjö Konserthus Kongress & Konferens, är en av

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Olof Palmes Torg Sommardesignkontoret Sundsvall 2012

Olof Palmes Torg Sommardesignkontoret Sundsvall 2012 Sommardesignkontoret Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 3 03 Arbetsprocessen 5 04 Analys 6-12 Idégenerering 6-7 Fokusomåden 8 Idékoncept 9-10 Skissprocess 11 Skissmodell 12 05 Konceptförslag

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9)

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Gestaltningsprogram för fastigheterna Hunnebostrand Sotenäs kommun Antagandehandling 2008-12-11 Gestaltningsprogrammets syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

På våran gård En pusselbit med egen identitet

På våran gård En pusselbit med egen identitet På våran gård Nöjda hyresgäster hållbart byggande. Ålidhem har som område genomgått en klassresa från i det närmaste ett miljonprojekt där produktion och kranspår styrde utformning till ett bevarandevärt

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. spikab. Sommardesignkontoret Jokkmokk/Älvsbyn 2009

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. spikab. Sommardesignkontoret Jokkmokk/Älvsbyn 2009 SOMMAR DESIGN KONTORET design som utvecklar spikab Jokkmokk/Älvsbyn 2009 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 04.01 Moodboard 4 04.02 Konkurrensanalys 5 04.03 Kreativa tekniker

Läs mer

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA Bilaga 8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Enens Samfällighetsförening

Läs mer

LINGHEM - MANSTORP MANSTORPS ÄNGAR. Markanvisning Februari 2016. Manstorps ängar

LINGHEM - MANSTORP MANSTORPS ÄNGAR. Markanvisning Februari 2016. Manstorps ängar MANSTORPS ÄNGAR Manstorps ängar 1 Markanvisning Februari 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Förutsättningar i området i Linghem... 4 Kvaitéer och siktstråk... 5 Det offentliga och privata rummet... 5 Gårdsgatan,

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. delikatessfabriken. Sommardesignkontoret Jokkmokk/Älvsbyn 2009

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. delikatessfabriken. Sommardesignkontoret Jokkmokk/Älvsbyn 2009 SOMMAR DESIGN KONTORET design som utvecklar delikatessfabriken Jokkmokk/Älvsbyn 2009 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 04.01 Moodboard över kärnvärden 5 04.02 Butiksexponering

Läs mer

Dröm läge på Ferragudos klippor in Ferragudo

Dröm läge på Ferragudos klippor in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 950.000 Konstruerad (år) 2001 område (län) Lagoa Tomtarea 1083 Stad Ferragudo Konstruktion område 222 sida 3/5 Det finns väldigt få villor i Ferragudo på vackra platser,

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Jobba femstjärnigt. vid Malmö Live

Jobba femstjärnigt. vid Malmö Live Jobba femstjärnigt vid Malmö Live Malmö Live torg och entré Ett kvarter fullt av möjligheter Malmö Live är ett arkitektoniskt utmärkande kvarter på Universitetsholmen. Här byggs konserthus, kongressanläggning,

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

CIT Recycling Development AB Sommardesignkontoret Dalarna/Gävleborg 2010

CIT Recycling Development AB Sommardesignkontoret Dalarna/Gävleborg 2010 SOMMAR D E S I G N KONTORET Innehåll 1 Om 1 2 Uppdraget 2 3 Arbetsprocessen 1 3.1 Förstudie 1 3.2 Idégenerering 1 3.2.1 Brainwriting 1 3.2.2 Brainstorming 1 3.2.3 Scenariobaserad brainwriting 1 3.2.4

Läs mer

Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Adress Hammarby Allé 47

Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Adress Hammarby Allé 47 Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Typ Kontor Storlek 690 kvm Adress Hammarby Allé 47 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang Många ljusinsläpp SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang En analys av den traditionella Dalslandstugan har fått ligga till grund för förslaget, som tar fasta på naturnära kvaliteter, enkla flexibla

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD BENGTSFORS SITUATIONSPLAN :800 EN NY KLASSIKER I LANDSKAPET Med klassiska proportioner och en renodlad gestaltning hittar vi en ny och igenkännlig klassiker i natursköna Dalsland.

Läs mer

Projektet Trulsibrunn

Projektet Trulsibrunn Projektet Trulsibrunn I ett nära och varmt samarbete med våra beställare Ingrid Kristensson och Jan Rosengren har vi ritat ett trähus med många detaljer, på den fina tomten längs Trulsibrunnsvägen i Höllviken.

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01 RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG antagen i BN 2011.12.01 innehållsförteckning inledning sid 3 när behöver jag bygglov? sid 3 arkitektens vision sid 4 bygga till i vallda heberg? sid 5 tomtavgränsning och

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Hotell Mariefred Examensarbete Hotel Mariefred Degree Project. Jim Hederus. Martin Öhman / Konrad Krupinski. Supervisor. Examiner

Hotell Mariefred Examensarbete Hotel Mariefred Degree Project. Jim Hederus. Martin Öhman / Konrad Krupinski. Supervisor. Examiner Hotell Mariefred Examensarbete Hotel Mariefred Degree Project Jim Hederus Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Martin Öhman / Konrad Krupinski Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

skärgårdsupplevelse arpa w w w. a r p a. s e

skärgårdsupplevelse arpa w w w. a r p a. s e R å g ö skärgårdsupplevelse arpa a r k i t e k t u r & p l a n e r i n g w w w. a r p a. s e Vi ser Rågöprojektet som en unik möjlighet att utveckla och bevara ett stycke fantastisk och orörd skärgård.

Läs mer

Checklista för trädgårdsdesign

Checklista för trädgårdsdesign Denna checklista är tänkt att vara en inspirationskälla och ge mer vidgade vyer, inom ett område som man inte nödvändigtvis är insatt i. I de fall då man vill ha en designad trädgård, skall den också ligga

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

DEL AV UTTERBYN 1:193 (SAHLSTRÖMSGÅRDEN) PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

DEL AV UTTERBYN 1:193 (SAHLSTRÖMSGÅRDEN) PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN Uppdragsnr: 10109847 1 (7) DETALJPLAN FÖR DEL AV UTTERBYN 1:193 (SAHLSTRÖMSGÅRDEN) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Chalmers kårhus på landet

Chalmers kårhus på landet Chalmers kårhus på landet Vision och förslag 2013 Sportstugan och lill-bastun 1961, fem år senare kompletterades området med CS-bastun. chalmers studentkårs fritidsområde idag Fritidsanläggning, idylliskt

Läs mer

Stockholm Bibliotek Asplund >>>

Stockholm Bibliotek Asplund >>> Stockholm Bibliotek Asplund >>> P Stockholm Bibliotek Asplund projekt utbyggnad av Asplunds bibliotek plats Stockholm, Sverige formgivare Patrick Verhoeven Ellemijk Marks Remco Rolvink Jonas Strous partners

Läs mer

Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage

Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage CBI Betonginstitutet GRÖNA TAK Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage Vinnova UDI Steg 2 Samverkansprojekt inom Hållbara Attraktiva Städer

Läs mer

Enkelhet som utmanar svenskt byggande Modulbyggnation i samverkan

Enkelhet som utmanar svenskt byggande Modulbyggnation i samverkan 2015-05-08 / PRESENTATION CMB / ÖIJARED HOTELL / S A M V E R K A N / s. 1 Svenskt byggande torde ha en del att lära i Öijared. - Per Bornstein, Arkitektur nr 1, 2015 Frukostmöte den 8 maj 2015, CMB Enkelhet

Läs mer

Tallboda Östra. Brf Kärntallen 3, Linköping

Tallboda Östra. Brf Kärntallen 3, Linköping Tallboda Östra Brf Kärntallen 3, Linköping Succén fortsätter på Tallboda Östra Bilden är hämtad från Kärntallen 1. Med Malmskogen som granne Tallboda Östra är en plats som tillhandahåller såväl naturens

Läs mer

DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR.

DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR. DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR. Granit murbeklädnad Detta är en tunn naturstensplatta som används som murbeklädnad för montering på en stabil murstomme. Fronten är råkilad, medan baksidan och sidorna är

Läs mer

OGRÄSET. En paviljong i parken. Lunds Konst/Designskola 2014 OGRÄSET. ARKITEKTURPROJEKT 2014 LUNDS KONST/DESIGNSKOLA. Alexandra Nylander

OGRÄSET. En paviljong i parken. Lunds Konst/Designskola 2014 OGRÄSET. ARKITEKTURPROJEKT 2014 LUNDS KONST/DESIGNSKOLA. Alexandra Nylander OGRÄSET En paviljong i parken Lunds Konst/Designskola 2014 Alexandra Nylander PROJEKTBESKRIVNING Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre paviljong där du tar hänsyn till estetik,

Läs mer

Huset vid havet. Huset i landskapet. Idé

Huset vid havet. Huset i landskapet. Idé Huset vid havet Vitenvågen sett från ankomstvägen Idé Huset i landskapet På en plats som Tungevika, som är så vacker, behövs inte något nytt koncept, någon ny idé eller en ny spektakulär form för att skapa

Läs mer

soprum - finrum låt dig inspireras en skrift framtagen av vasyd

soprum - finrum låt dig inspireras en skrift framtagen av vasyd soprum - finrum låt dig inspireras en skrift framtagen av vasyd innehåll s. 3 Fina soprum s. 4 Färg, form och material s. 5 Placering s. 6 Trygghet och trivsel s. 7 Sammanfattning soprum - finrum Ett fint

Läs mer

Telefonplan. Generatorn, Dialoggatan kvm

Telefonplan. Generatorn, Dialoggatan kvm Telefonplan Generatorn, Dialoggatan 16 900 kvm Kontorsyta Ca 900 kvm Antal arbetsplatser 70 TILLTRÄDE Enligt överenskommelse Adress Dialoggatan 16/Tellusgatan 9 Fastighetsbeteckning Telefonfabriken 1 Byggår

Läs mer

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16 GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 Stockholm 2015.03.16 HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA DAGENS UTEMILJÖ OCH BIBEHÅLLA GÖSTA ÅBERGS ANDA? GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 VAD SAKS IDAG

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE, BRÖSARP BAKGRUND Sydväst om Brösarp finns ett stort, kuperat skogsområde. Mellan Brösarp och Brunsvik planeras

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR HAPARANDABOSTÄDER. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda

SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR HAPARANDABOSTÄDER. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda SOMMAR DESIN KONTORET DESIN SOM UTVECKLAR HAPARANDABOSTÄDER Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 SWOT 4 Identifiering av målgrupper 6 Målgruppsbehov 7

Läs mer

HANDLINGAR PLANENS SYFTE PLANDATA. Lägesbestämning

HANDLINGAR PLANENS SYFTE PLANDATA. Lägesbestämning HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser samt illustration Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsägarförteckning PLANENS SYFTE Planens syfte är att fastställa de befintliga verksamheterna. Området

Läs mer

Smakrike Krog, Bruna Dörren och Strandcaféet ligger inom gångavstånd. Ljugarn ligger på ca 45 minuters avstånd från Visby.

Smakrike Krog, Bruna Dörren och Strandcaféet ligger inom gångavstånd. Ljugarn ligger på ca 45 minuters avstånd från Visby. Köp en lägenhet i ett av Gotlands mest spännande hus, beläget i hjärtat av Ljugarn. Det enda bevarade köpmanshuset som finns kvar på Gotland, med närhet till både stranden och hamnen. Smakrike Krog, Bruna

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Kungshamns Samfällighetsförening Anders Larsson Mammut konsult Yxlan 22 April 2014 Sid 1 Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. Kungshamns Samfällighetsförening. Området är mycket vackert,

Läs mer

Förslag till design program för Ekskär 20090915

Förslag till design program för Ekskär 20090915 Förslag till design program för Ekskär 20090915 Förslaget innerhåller ett första utkast till en samlad design idé för en upprustning av Ekskär. Vi har besökt och inventerat ön och föreslår nu en tre stegs

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Upprättad i mars 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 286/2010 Planområde Plan - och

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

STENINGE SLOTTSBY TUN 1 E OLIKA BYRUMMEN. årdsgatorna inne i tunen. sad gårdsgata i Toarp, Malmö. Acer Tataricum, exempel på flerstammigt träd på tu

STENINGE SLOTTSBY TUN 1 E OLIKA BYRUMMEN. årdsgatorna inne i tunen. sad gårdsgata i Toarp, Malmö. Acer Tataricum, exempel på flerstammigt träd på tu STENINGE SLOTTSBY TUN 1 E OLIKA BYRUMMEN årdsgatorna inne i tunen sad gårdsgata i Toarp, Malmö Acer Tataricum, exempel på flerstammigt träd på tu VÄLKOMMEN TILL SLOTTSBYN Steninge Slottsby ligger i en

Läs mer