SÖRBYN TURISM & KONFERENS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖRBYN TURISM & KONFERENS"

Transkript

1 SOMMAR D E S I G N KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR SÖRBYN TURISM & KONFERENS

2

3 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys Koncept 1 Tallskogen Koncept 2 Björkängen Koncept 3 Konferensträdgården Analys av utbyggnaden 9 05 Slutgiltigt koncept Översiktsplan Innergården Växter & material Ritningar på utbyggnaden Rekommendationer English summary Projektteam 22 3

4

5 01 Om Sommardesignkontoret När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultaten slående. I Sommardesignkontoret får företag möta de ungas värderingar, kunskaper och ohämmade kreativitet och studenterna kommer i kontakt med verkliga uppdrag hos riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesignkontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett Sommardesignkontor består av studenter från högskolor och universitet med olika inriktning. Studenterna samarbetar i flera projekt och får arbeta med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor. Designarena Nord är ett projekt i Norrbotten som drivs av Centek vid Luleå tekniska universitet i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Syftet är att öka intresset för industriell design som verktyg för att höja företagens konkurrenskraft och möjligheter att nå nya marknader. Och på så sätt öka tillväxten i Norrbotten. Sommardesignkontoret Luleå/Boden 2011 består av en grupp på sex studenter från hela Sverige med anknytning till design i utbildningen. Kompetensen består av två designingenjörer, två industridesigners, en landskapsarkitekt och en arkitekt. Dokumentet i din hand beskriver kortfattat utgångspunkt och resultat av sommarens arbete. 1

6 02 Uppdraget Under mer än ett halvt sekel har människor färdats till Sörbyn för att dansa, lyssna på musik och uppleva idrottsarrangemang. Många Sörbybor kan även vittna om att självaste Roger Moore har besökt byn! Idag väljer människor allt oftare att byta den lilla hembyn mot stadsmiljöer istället, och detta leder till att byarna måste anpassa sig efter detta för att överleva. Sörbyn har nyligen moderniserats med en kritikerrosad konferensanläggning,, som har Den naturliga mötesplatsen som motto. Anläggningen innehåller en restaurang samt nya hotell- och konferenslokaler och är redan mycket populär. För att locka fler till området vill de ansvariga satsa mer på konferenser för företag och har därför tagit hjälp av Sommardesignkontoret. Idag finns det för få rum, framförallt enkelrum saknas. Även ytterligare ett konferensrum och en lounge skulle behövas. Området kring den nya anläggningen är fortfarande ofärdigt och entrésituationen är rörig och otydlig. Sörbyn Turism och Konferens vill gärna ha en ekologisk profil och den behöver förstärkas något. Man behöver även utveckla hur hotellet och konferensbyggnaden ska förhålla sig till omgivningen som har mycket historia. Gästerna uppehåller sig också i stugor, på badplatsen, på campingen, på fotbollsplanen och i den omgivande skogen. Sommardesignkontorets uppdraget består av flera delar; dels att rita en tillbyggnad med hotellrum, lounge och konferensrum och dels att planera och gestalta området runt hotellet för att göra det mer funktionellt och attraktivt. Ett tydligare rörelsemönster med enhetlig skyltning skulle förenkla orienteringen på anläggningen. 2

7 03 Arbetsprocessen Projektet inleddes med ett studiebesök i Sörbyn. Projektgruppen fick lära sig om historien bakom anläggningen och hur byn varit tvungen att moderniseras för att inte, som så många andra mindre samhällen, dö ut på grund av utflyttande bybor. Med hjälp av studiebesöket och den informationen som givits, identifierades ett antal problem och kärnvärden. Mottot Den naturliga mötesplatsen stod i fokus, och tillsammans med problem- och kärnvärdesanalysen togs en projektbeskrivning fram. Denna kontrollerades även av kunden för att dubbelkolla så att gruppen verkligen identifierat de krav och önskemål som skulle arbetas efter. Då en projektbeskrivning tagits fram kunde gruppen börja arbeta på lösningar. Tre olika koncept för att göra hotellets närmiljö mer attraktivt togs fram, samtliga med någon anknytning till platsen och dess olika karaktärer. Parallellt med detta experimenterade gruppen fram fyra olika alternativ för utbyggnaden som skapade olika förutsättningar för närmiljön. Då endast ritningar kan vara ganska intetsägande modellerades även dessa utbyggnader upp i ett 3D-program. De gav en känsla om former och vilka rum som kunde skapas mellan byggnaderna. Under delpresentationen diskuterade projektgruppen med kunden och valde tillsammans ut vilka koncept som tycktes mest rimliga och vilka lösningar som tycktes mest attraktiva. Ett av förslagen förkastades och de resterande arbetades om till ett nytt förslag, där de bästa delarna från båda koncepten sammanställdes. Slutligen framställdes presentaionsmaterial med planer, vyer, skisser och perspektiv. 3

8 04 Analys Skogens rum Grillplats Björk/Äng Tallskog Folkparken Camping Stugorna Vitträsket Folkpark P a r k e r i n g Konferens & Restaurang Parkering Fotbollsplan Personalparkering Hotell Råneå 34km Gunnarsbyn 4km Grillplats Tallskogen Strand Lekplats Motionsspår Boden 37km Luleå 72km 4 Fotbollsplanen Översiktskarta

9 Värderingar Lokalt förankrat Ekologiskt Den naturliga mötesplatsen Pedagogiskt Naturnära Tillgängligt Lättskött Kvalitéer natursköna läge intill vattenkällan Vitträsket och den omgivande tallskogen sätter stor prägel på anläggningen. Tillsammans med Folkparken skapas en unik plats som bör avspeglas i det fortsatta arbetet. Omgivningen bjuder på varierande aktiviteter under året och de kontrastrika årstiderna. Restaurangbyggnaden Behov Tio enkelrum Lounge Konferensrum Parkering Skyltning Sophantering Helhetsidé Grillplats Tre koncept togs fram till delredovisningen, alla med stark anknytning till den nuvarande platsen men ändå med helt olika uttryck. De går från vilt till kultiverat där tallskogen är den mest vilda och konferensträdgården den mest kultiverade. Hotellbyggnaden Entrén och utsikt över sjön Restaurangen 5

10 04.01 Koncept 1: Tallskogen Idag består anläggningens naturtyp till stor del av tall- och blåbärsskog med inslag av lingon och ljung. Vegetationen är tvåskiktad med träd- och fältskikt, buskskikt saknas vilket ger en lång sikt. Jordarten är morän vilket ger upphov till stora klippblock i omgivningen, något som tagits tillvara i den nuvarande grillplatsen. Tallskogen som koncept utökar den befintliga tallskogen och skapar en hotell- och konferensanläggning i skogen. Växtligheten kommer bestå av den naturligt växande floran i området, exempelvis blåbärsris. Blåbärsris Många tallar Vintergröna barrträd, liknande uttryck året runt Vedskulptur Grå utbyggnad i skogen Klippblock Skyltförslag 6

11 04.02 Koncept 2: Björkängen Skyltförslag Sörbyn har en lång folkparkstradition och människor kommer fortfarande, om än inte lika många, för att dansa och ha roligt. Den intilliggande folkparksdelen består till stor del av björkar. Likaså fotbollsplanen norr om hotell- och konferensanläggningen omringas av ståtliga björkar. Konceptet Björkängen förstärker denna karaktär och låter björkarna vandra söderut in på anläggningen. Ett buskskikt med traditionella trädgårdsväxter och perenner introduceras och anläggs i rabatter som ramar in och välkomnar. Blomsterängen agerar fältskikt. Folkparkskänsla Björkar - föränderligt, starka höstfärger, vintersilhuetter Röd tillbyggnad i samma stil skapar en innergård Brunn Koppling till fotbollsplan i nordöst med terrassering 7

12 04:03 Koncept 3: Konferensträdgården Anläggningen idag har redan börjat anlägga gångar med ett strikt formspråk. Konceptet Konferensträdgården bygger vidare på detta och skapar en innegård mellan de befintliga byggnaderna och den nya tillbyggnaden. Där anläggs en ordnad trädgård som innehåller mycket sten samt förädlade former av björk och tall. En stiliserad myr i cortenstål blir ett blickfång på innegården samt en mossträdgårdsdel. En uteplats för konferens- och hotellgäster blir en ny samlingsplats. Konceptet är avskalat och formstarkt. Strikt formspråk Öppet, siktlinjer Vedskulpturer Perenner, förädlade växter Raka gångar Modern utbyggnad Cortenstål Skyltförslag 8

13 04.04 Analys av utbyggnaden Utbyggnaden görs bakpå den befintliga hotellbyggnaden. Detta för att minimalisera exploateringen av området samt för att minska kostnaderna. Man bryter även av den långa korridoren i den befintliga hotellbyggnaden om den nya lobbyn läggs i anslutning. En diskussion om en- eller tvåplansbyggnad har förts under projektets gång. Sörbyn Turism & Konferns har tidigare stött på problem med flera våningar i tidigare byggnationer men då i samband med en restaurangdel. Volymstudierna här bredvid visar olika varianter på hur utbyggnaden skulle kunna utföras. Projektgruppen anser att en utbyggnad i enplan är mycket stor ytmässigt och tar lätt över hela området med sin storlek. Tvåplan är också att föredra när det gäller dragningar av avlopp med mera. Om utbyggnaden byggs norrut bildas en trevlig gård mellan husen och man får även in mycket ljus i huset. Om byggnaden även görs långsmal behöver inga utförligare markarbeten göras vilket sparar tid och pengar. Enplan Tvåplan, ned mot söder Större tvåplan, upp mot norr Korridoren i det befintliga huset Skiss på lobbyn Vald volym, smalare tvåplan, upp mot norr 9

14 05 Slutgiltigt koncept Sörbyns Skogsträdgård De bästa idéerna från de koncept som presenterades vid delredovisningen har tillsammans formats till ett starkt konceptförslag, Sörbyns Skogsträdgård. Naturtypen bygger vidare på den befintliga tallskogen likt konceptet Tallskogen men med ett strikt formspråk som redan börjat anläggas. Även förädlade mindre former av tall och björk adderas på den nya innergården för att skapa en mer intim skala samt ett intressant uttryck. Tillsammans med de klassiska pelarformade tallarna skapar de en spänning och även ett nytt sätt att se på skogen som omger anläggningen. En kontrast men även ett starkt samspel. Naturligt formade klippblock möter kvadratiskt uthuggna. Från konceptet Konferensträdgården har drömmen om en stiliserad myr i cortenstål fått en central del i trädgården. Här finner man även en eldstad i samma material och möjlighet att sitta ner och koppla av. Vatten och eld är starka element i trädgården. Mossträdgård Kar i cortenstål Raka gångar möter vilda växter 10 Inramad växtlighet

15 Utbyggnaden Den nya huskroppen är har en långsmal form i östvästlig riktining. Fasadmaterialetsom består av naturligt grånad träpanel knyter väl an till den historiska platsen medans takbrytningen relaterar till något mer modernt. Grå fasad, behandlad med järnvitrol Flyttning av personalparkering För att skapa Sörbyns Skogsträdgård krävs det att personalparkeringen flyttas från den nuvarande placeringen. Fördelen att flytta den är möjligheten att skapa ett rum och en trädgård mellan byggnaderna och utnyttja det för att ge en bättre helhetsbild i området. Det blir även ett trevligt blickfång för de gäster som har sitt hotellrum ut mot trädgården samt skapar en relation mellan byggnaderna. Konferensrummen får något av en visuell kontakt med varandra samt utsikt över en inspirerande form och växtlighet. En nackdel är att det kostar tid och pengar att flytta den. Dessutom ligger personalingången i närhet av den nuvarande personalparkeringen och om parkeringen flyttas måste personalen måste gå en något längre sträcka för att komma in. Sommardesignkontoret förslår ändå att parkeringen flyttas till varuintaget så att alla de potentiella värden som skulle skapas på innergården kan börja ta form. Snedtak och en öppen trappa skapar rymd och intressanta vinklar Byggnaden smälter in i omgivningen De befintliga stugorna på området har samma fasaduttryck 11

16 05.01 Översiktsplan Fotbollsplan Björk Personalparkering Äng Sopstation Personalgång Terrasering Varuintag Befintlig konferensoch restaurangbyggnad Trädgård Ny hotell- & konferensbyggnad Mot Folkparken Uteservering Rabatt Flaggstång Huvudentré Ambulansinfart Befintlig hotellbyggnad Stenröse Tall Parkering Björk Stig Uteplats Parkering Blåbärs- och tallskog 12

17 Vy över Sörbyns Skogsträdgård 13

18 05.02 Innergården Den nya innergården som skapas mellan de gamla och den nya byggnaderna blir en naturlig mötesplats för både hotell- och konferensgäster. Formspråket är strikt och anspelar på de redan anlagda gångarna i rödfärgad betongsten som behålls och utökas för att hålla ihop trädgården med ett enhetligt markmaterial för de större stråken. De mindre stråken består av sten, samma sten återfinns i terrasseringen vid fotbollsplanen samt de kvadratiska sittstenarna. Uteplatsen i centrum av trädgården erbjuder avkoppling och värme i form av en eldstad i cortenstål intill den stiliserade myren. Tre rabatter finns placerade på strategiska platser, vid uteserveringen, vid huvudentrén samt vid entrén till den nya byggnaden. En mossträdgårdsdel blir ett fint blickfång utanför det befintliga konferensrummet. Fotbollsplan Äng Befintlig björk Personalgång Terrasering i sten Trappa Klippt gräs Befintlig konferensoch restaurangbyggnad Personalentré Mossträdgård Fältskikt av blåbär/ljung/lingon Tall Gång av sten Sittstenar Dvärgtall Eldstad Ved Uteplats i grus Vattenkar Gång av färgad betongmarksten Konferensrum Entré Grusgång Rabatt Befintlig hotellbyggnad 14

19 05.03 Växter och material De hårda material som används är naturnära och rustika av både trä, sten och cortenstål. Cortenstål är ett formbart och beständigt material som rostar för att skydda sig. Det har en värmande färg och ger karaktär åt trädgården, här i form av ett vattenkar, eldstad samt vedförvaring. Den nya personalparkeringsplatsen har kantsten av samma slags betongsten som gångarna och markerar parkeringsrutorna för att minska oreda. Vid gästparkeringen kan man använda sig av samma stil för Kar i cortenstål att tydligt markera var bilarna får parkera. Blåbärsris Betongsten Sittstenar Växtmaterialet består tre skikt. Fältskiktet utgörs av blåbär, lingon och ljung, träd- och buskskiktet består av tall samt prydnadstall och förädlade björkformer. Den växtlighet som har föreslagits här passar väl in i Norrbottens biotop och kräver minimal skötsel. I de tre rabatterna planteras perenner som olika typer av prydnadsgräs och ormbunkar. Den valda skylten är en avlång skylt i cortenstål. Bokstäverna är utskurna ur plåten så att kontrasten mot stålet är bakgrunden som lyser igenom. Tillsammans med ett modernt geometriskt typsnitt ger skylten en känsla av en blandning av modernt och rustikt, som det nya konceptet. Skylten är tänkt att placeras både i inom- och utomhusmiljö för att ge en mer genomgående helhetsbild i området. Tallskog Ved Prydnadsgräs Prydnadstall 15

20 05.04 Utbyggnaden Den tillbyggda huskroppen är avlång med samtliga hotellrum mot skogen. Varje enkelrum är cirka 12 kvm och har wc, dusch, skrivbord, förvaring och en 110 cm bred säng. Korridoren på övervåningen får in mycket ljus från takfönstren. Från konferensrummet har man god sikt utöver trädgården och restaurangbyggnaden på ena sidan och ut i skogen på den andra. Konferensrummet kan även möbleras på andra sätt. Den befintliga hotellbyggnadens korridor möter den nya lobbyn. Den är stor och välkomnande och vid pentryt kan man ta sig en kopp kaffe. Mitt i rummet finns en öppen spis. Konferensrum Kapprum Kamin Pentry Den befintliga byggnaden Lounge Enkelrum Plan 1 16 Enkelrum Plan 2

21 Lobbyn och konferensrummet 17

22 Utbyggnaden har en fasadfärgsättning som liknar de grå stugorna vid vattnet. Fasadens trä kan behandlas med järnvitriol för att anta den naturligt åldrade gråa färgen. Fönsterfodrets röda färg matchar husen bredvid. Husets höjd är här sex meter och taknocken möter den befintliga med det sneda taket. Fasad mot skogen Fasad mot trädgården Fasad mot fotbollsplanen Kortsektion 18 Långsektion

23 Fasadperspektiv mot infarten 19

24 06 Rekommendationer Vi rekommenderar att gå vidare med det utvalda konceptet då det tar vara på Sörbyns historia och värderingar, men ändå har en modern känsla. För att ge en mer helgjuten helhetsbild rekommenderas även att vara mer konsekvent i skyltning än tidigare, då en dålig skylt lätt kan sticka ut. Innan vidare byggnationer görs bör noga utvärderingar göras om vilka behov som finns inför framtiden. Det gör att inget byggs i onödan eller visar sig vara otillräckligt. Utomhusmiljöerna bör hållas enhetligt med referenser från den omgivande tallskogen med stigar och blåbärsris. Intill byggnaderna kan striktare former och mer kultiverade växter användas likt Sörbyns Skogsträdgård. 20

25 07 English summary For more than a century people have visited Sörbyn for entertainment, but recently, the village suffered from migration and has been forced to adapt to survive. With new acclaimed restaurant and conference facilities has tried modernizing the concept. To further progress this development, the company has asked Sommardesignkontoret to assist them. The project started with a visit to Sörbyn and the current facilities to discuss the project and what the team had to work with. Together with the company the team compiled a specification of requirements for the project on which the project would be based. Using Sörbyns epigraph The natural meeting place together with the companies values the team designed three concepts for the surrounding environment and four different concepts for the hotel addition. With feedback from the company the project team decided to go with one of the concepts for the hotel addition and a mix of two of the environmental concepts for further development. The resulting hotel addition is a relatively untraditional building with roofing in different angles and windows on one of the sides of the roof. Since the idea was make the new building stand out a bit, the team also chose to have paneling in a different color. A garden is created between the old buildings and the new addition. The design is strict and plays with the existing stone pavement. The smaller trails are made from the same stones found in the new terracing. The central patio offers relaxation and warmth from the fireplace. 21

26 08 Projektteam Gruppen har bestått av Christoffer Rudeklint, Malin Mirsch och Rebecka Rosén Projektledare Karoline Pettersson Handledare Jon Håkansson Handledare David Larsson 22

27 Daniel Cook Civilingenjör, Teknisk design Luleå tekniska universitet Caroline Johansson MA Industridesign Lunds tekniska högskola Malin Mirsch Arkitekt Chalmers tekniska högskola Rebecka Rosén Landskapsarkitekt Sveriges lantbruksuniversitet Christoffer Rudeklint Civilingenjör, Teknisk design Luleå tekniska universitet Michael Östman BA Industridesign Designhögskolan, Umeå universitet 23

28 Designarena Nord är ett projekt i Norrbotten som drivs av Centek vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID. Syftet är att öka intresset för industriell design som verktyg för att höja företagens konkurrenskraft och möjligheter att nå nya marknader. Och på så sätt öka tillväxten i Norrbotten. Sommardesignkontoret är en unik satsning från SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, med syftet att sammanföra studenter och näringsliv för att öka kunskapen om design bland företag och kommuner. I Bodens kommun ligger en kritikerrosad konferensanläggning,, som har Den naturliga mötesplatsen som motto. Anläggningen innehåller restaurang, hotell och konferenslokaler. För att locka fler till området vill företaget satsa mer på att bygga ut och har därför tagit hjälp av Sommardesignkontoret. Uppdraget består av flera delar; dels att rita en tillbyggnad med hotellrum, lounge och konferensrum och dels att planera och gestalta området runt hotellet för att göra det mer funktionellt och attraktivt. Projektet sammanfattas i den här rapporten som beskriver hur gruppen gått till väga. SVIDs regionkontor i Norrbotten och Västerbotten Centek vid Luleå tekniska universitet Luleå

BASTUSTUGAN I BODEN AB

BASTUSTUGAN I BODEN AB SOMMAR D E S I G N KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR BASTUSTUGAN I BODEN AB Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 04.01 Inspirationsbilder 5 04.02 Målgrupp

Läs mer

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer

HS COPY & media service ab

HS COPY & media service ab SOMMAR DESIGN KONTORET design som utvecklar HS COPY & media service ab Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 04.01 Tjänsten 4 04.02 Utvärdering av tjänst

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

SOMMAR KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR INFART LULEÅ. Sommardesignkontoret 2011 Boden/Luleå

SOMMAR KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR INFART LULEÅ. Sommardesignkontoret 2011 Boden/Luleå SOMMAR D E S I G N KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR INFART LULEÅ Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 04.01 Sträckan idag 4 04.02 Delområden 6 04.03 Luleås

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC Skeppsgatan 040-627 83 80 WTC jungmansgatan 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC jungmansgatan: tokyo Tokyo är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

Lidingö. Bosön Lovik Skogshem & Wijk Meetings. www.fazerkonferens.se

Lidingö. Bosön Lovik Skogshem & Wijk Meetings. www.fazerkonferens.se Lidingö Bosön Lovik Skogshem & Wijk Meetings www.fazerkonferens.se Lidingö Den gröna ön vid Stockholms sida Endast en kort resa från centrala Stockholm på norra Lidingö ligger Bosön, Lovik och Skogshem

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR HAPARANDABOSTÄDER. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda

SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR HAPARANDABOSTÄDER. Sommardesignkontoret 2010 Arvidsjaur/Arjeplog/Haparanda SOMMAR DESIN KONTORET DESIN SOM UTVECKLAR HAPARANDABOSTÄDER Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 SWOT 4 Identifiering av målgrupper 6 Målgruppsbehov 7

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC SKEPPSGATAN 040-627 83 80 WTC JUNGMANSGATAN 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC JUNGMANSGATAN: TOKYO TOKYO är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem www.grastorp.se Ekedals säteri Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Stuga i Bjärby Ekarnas Golfmotell Dillingen Ekarnas Golfmotell

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Kraja. Sommardesignkontoret 2013 Arjeplog/Pajala/Piteå

SOMMAR DESIGN KONTORET. Kraja. Sommardesignkontoret 2013 Arjeplog/Pajala/Piteå SOMMAR DESIGN KONTORET 2013 Arjeplog/Pajala/Piteå Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 04.01 Läge 4 04.02 SWOT-analys 5 04.03 Utsiktsanalys 6 04.04 Funktioner på området 7

Läs mer

Dags att välja lägenhet

Dags att välja lägenhet Önneröd Dags att välja lägenhet För en tid sedan anmälde du ditt intresse till Härryda kommun för vårt nybyggnadsprojekt i Önneröd, Landvetter, där vi bygger 30 lägenheter enligt IKEA och Skanskas gemensamma

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

HANTVERKARGÅRDEN INTRAPRENADEN SOMMARDESIGNKONTORET 2006 LJUSDAL/OVANÅKER

HANTVERKARGÅRDEN INTRAPRENADEN SOMMARDESIGNKONTORET 2006 LJUSDAL/OVANÅKER HANTVERKARGÅRDEN INTRAPRENADEN SOMMARDESIGNKONTORET 2006 LJUSDAL/OVANÅKER UPPDRAGET FORMULERING&BEGRÄNSNING Uppdragets mål är att utveckla Intraprenadens/Hantverkargårdens utomhusmiljö. Målet är att skapa

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Effecta Sommardesignkontoret Varberg 2009

SOMMAR DESIGN KONTORET. Effecta Sommardesignkontoret Varberg 2009 SOMMAR DESIGN KONTORET Effecta Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 5 Fokus och målgrupp 5 Synen på pellets 5 Logistik problemet 6 Pelletsförråd 6 Transport och kostnader 6 Eldstaden

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Norrländsk vindkraft Sommardesignkontoret Skellefteå 2010

SOMMAR DESIGN KONTORET. Norrländsk vindkraft Sommardesignkontoret Skellefteå 2010 SOMMAR DESIGN KONTORET Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 6 Image 6 Konkurrenter positionering 8 Konkurrenter grafiskt uttryck 10 Produkten 13 Produkten - stödprodukter / tjänster

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD BENGTSFORS SITUATIONSPLAN :800 EN NY KLASSIKER I LANDSKAPET Med klassiska proportioner och en renodlad gestaltning hittar vi en ny och igenkännlig klassiker i natursköna Dalsland.

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill.

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen Kalmar Lindsdal Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen» Kul i stadens vimmel, men ännu skönare att komma hem igen « Det lätta livet i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva

Läs mer

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang Många ljusinsläpp SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang En analys av den traditionella Dalslandstugan har fått ligga till grund för förslaget, som tar fasta på naturnära kvaliteter, enkla flexibla

Läs mer

CITY VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 2 400 KVM

CITY VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 2 400 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! CITY VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 2 400 KVM Sida 1 av 11 BESKRIVNING Västra Trädgårdsgatan 2, 400 kvm Unika och spännande lokaler i Drottning Kristinas lusthus. Fantastisk utsikt

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. Jokkmokkshus. Sommardesignkontoret Jokkmokk/Älvsbyn 2009

SOMMAR DESIGN KONTORET. design som utvecklar. Jokkmokkshus. Sommardesignkontoret Jokkmokk/Älvsbyn 2009 SOMMAR DESIGN KONTORET design som utvecklar Jokkmokkshus Jokkmokk/Älvsbyn 2009 Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 04.01 Tre stilar 5 04.02 JokkmokksHus val av stil 8 04.03

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson ? Knappt 20 km söder om Göteborg ligger Billdal med sin brokiga villabebyggelse och ett mindre närcentrum. Villorna ligger på pendlingsavstånd till Göteborg men den stora attraktionen är havet, det är

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

ARNA Kulturum / Harlösa. KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats. Visionskiss 2014-06-25

ARNA Kulturum / Harlösa. KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats. Visionskiss 2014-06-25 KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats Visionskiss 2014-06-25 BAKGRUND ARNA (Art and Nature) 2011 startades i Fågelriket ett artist in residence med namnet ARNA som snabbt

Läs mer

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni.

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni. NYA BJÖRKHAGA Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM När naturen har ordet talar tystnaden. Området Nordkalotten är i stort sett gränslöst, därför väcktes idén med Nordkalottcenter

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur

hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur station/kontor situationsplan 1:5oo O 1O 2O 3O 4O 5O m norr Hotel post studentbostäder Den nya Åkareplatsen är en plats som ger skäl

Läs mer

Barfotalek i stenträdgården

Barfotalek i stenträdgården 80 Barfotalek i stenträdgården Natursten ger trädgården en rustik karaktär. Anders och Kajsa har förstärkt de olika funktionerna med väl valda material. Av Hélène Lundgren Foto Helena Bévengut-Lasson Majken,

Läs mer

SKABRAMS GRAFISKA PROFIL

SKABRAMS GRAFISKA PROFIL SOMMAR DESIGN KONTORET DESIGN SOM UTVECKLAR SKABRAMS GRAFISKA PROFIL Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Projektsammanfattning 3 04 Arbetsprocessen 4 04.01 Analys 4 04.02 Moodboard 5 04.03 Logotyputveckling

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Top of the line hus, nära centrum

Top of the line hus, nära centrum Top of the line hus, nära centrum Vi vann markanvisningstävlingen och kan stolt erbjuda er ett top of the line hus i centrala Luleå med byggstart i oktober. Husen är ritade av Arkitekterna Krook & Tjäder

Läs mer

skärgårdsupplevelse arpa w w w. a r p a. s e

skärgårdsupplevelse arpa w w w. a r p a. s e R å g ö skärgårdsupplevelse arpa a r k i t e k t u r & p l a n e r i n g w w w. a r p a. s e Vi ser Rågöprojektet som en unik möjlighet att utveckla och bevara ett stycke fantastisk och orörd skärgård.

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01 RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG antagen i BN 2011.12.01 innehållsförteckning inledning sid 3 när behöver jag bygglov? sid 3 arkitektens vision sid 4 bygga till i vallda heberg? sid 5 tomtavgränsning och

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113

KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113 KONTOR 2 369M 2 STOCKHOLM SANKT ERIKSGATAN 113 HÖGT BELÄGET KONTOR I FUNKISHUS NÄRA DEN NYA STADSDELEN HAGASTADEN. På attraktiv adress i gränslandet mellan Stockholms nya stadsdel Hagastaden och Vasastaden

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 A s t e r n 3 Roger Albrecht Ägare Astern 3 & 7 Andra verksamheter: Kvalitetshem Sommarhus Andreas Gahne Ägare Astern 3 & 7 Andra

Läs mer

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG South Helsingborg In Progress SHIP är en mötesplats och samtidigt ett spännande fram tidsprojekt.

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

L Å T O S S T A H A N D O M D I G

L Å T O S S T A H A N D O M D I G V Ä L K O M M E N H E M T I L L O S S L Å T O S S T A H A N D O M D I G Fyra stjärnor är uppsatta vid vår entré. Vi är stolta över dem. Men de starkast lysande stjärnorna i vårt liv är våra gäster, och

Läs mer

CROSSROAD HOTEL AV JIMMY BUSSENIUS

CROSSROAD HOTEL AV JIMMY BUSSENIUS CROSSROD OTL V JMMY USSNUS CROSSROD OTL JMMY USSNUS, TRMN 4, LT 2009 Crossroad otel är ett hotell/hostel Tanken är att kunna dra en hel del på Möllevången i Malmö har varit kombinerat med en restaurang/krog

Läs mer

Offert Kontur Konferens/Praktikertjänst

Offert Kontur Konferens/Praktikertjänst Vi på Hotel Riverton ser framemot möjligheten att få hälsa Er välkomna! Hotel Riverton är ett fyrstjärnigt affärs- och konferenshotell och hos oss finner du en av Göteborgs största konferensanläggningar

Läs mer

Simma lugnt! Visst kan pool vara snyggt. Går det att ha en pool som smälter in i trädgården? Javisst! Här får du veta hur du gör!

Simma lugnt! Visst kan pool vara snyggt. Går det att ha en pool som smälter in i trädgården? Javisst! Här får du veta hur du gör! Se till helheten och låt stilen på huset och området i stort avspegla sig även runt poolen. Simma lugnt! Visst kan pool vara snyggt Går det att ha en pool som smälter in i trädgården? Javisst! Här får

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö.

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö. KONFERENS BLAND TOPPARNA Möten och avkoppling i exklusiv miljö. PRISEXEMPEL KONFERENSPAKET Deluxe TREEHOTEL KONFERENS Likt ett av våra trädrum, The Cabin, kan även ni försvinna in bland norrländska, högresta

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu

Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu för byggande av Ekeforshus eller Kungshus www.ekeforshus.se www.kungshus.se Tänk dig. Kanske har du länge haft en dröm om att få bo vid vatten.

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN 2.0 EN TÄVLING OM HÅLLBAR ARKITEKTUR I VATTENNÄRA LANDSKAP TYP A, 4 RUM. Huset med själ och identitet, mitt i den svenska naturen

DALSLANDSSTUGAN 2.0 EN TÄVLING OM HÅLLBAR ARKITEKTUR I VATTENNÄRA LANDSKAP TYP A, 4 RUM. Huset med själ och identitet, mitt i den svenska naturen DALSLANDSSTUGAN 2.0 EN TÄVLING OM HÅLLBAR ARKITEKTUR I VATTENNÄRA LANDSKAP Det röda huset, delvist dolt bakom höga tallar eller stående likt en solitär på slätten. Detta hus är väl förankrat i landskapet,

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN 3 Malmö Arena Hotell Öresundsbron SKANDINAVIENS MEST LÄTTILLGÄNGLIGA MÖTESANLÄGGNING! Hotell Quality View Tågstation Malmö Arena Emporia Köpcentrum Endast fantasin

Läs mer

Hur ska människor våga och ekonomiskt ha möjlighet att bosätta sig på en ort där prisutvecklingen är noll eller negativ?

Hur ska människor våga och ekonomiskt ha möjlighet att bosätta sig på en ort där prisutvecklingen är noll eller negativ? Gnistan SMALL Illustrationen visar Gnistan SMALL, en hustyp på 82 kvm i ett plan med en stor terasserad uteplats i sydvästläge mot sjön Västra Silen. Fasaden av bränt trä är en gammal metod för att göra

Läs mer

DESIGNFöRSL G ALFA LAVAL

DESIGNFöRSL G ALFA LAVAL DESIGNFöRSL G ALFA LAVAL Uppdrag Skapa rumsmöjligheter för tre parallella möten, helst två mindre och ett större mötesrum. De små rummen skall anpassas för 2-4 personer och det större för upp till 15 personer.

Läs mer

Nära Halmstad och havet.

Nära Halmstad och havet. Nära Halmstad och havet. Högt beläget i Ringenäs med en vacker utsikt över havet och solnedgången i väster hittar du Strandlida. Här bygger Derome Mark & Bostad villor i gränslandet där slätt möter skog,

Läs mer

Solslänten STADSSKOGEN I ALINGSÅS

Solslänten STADSSKOGEN I ALINGSÅS Solslänten STADSSKOGEN I ALINGSÅS 12 10 11 8 9 6 7 4 5 2 3 1 Stadsskogen Välkommen till Stadsskogen i Alingsås. Här bor du i vacker omgivning med närhet till lekplatser, motionsspår, cykelvägar och sjön

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Lakaträsk 2:10. Snabbfakta LAKATRÄSK. Litet charmigt gårdsställe med uthuslänga i vinkel. Nära till skog och sjöar.

Lakaträsk 2:10. Snabbfakta LAKATRÄSK. Litet charmigt gårdsställe med uthuslänga i vinkel. Nära till skog och sjöar. Lakaträsk 2:10 LAKATRÄSK Litet charmigt gårdsställe med uthuslänga i vinkel. Nära till skog och sjöar. Litet charmigt gårdsställe med timrad uthuslänga i vinkel. Nära till skog och sjöar. Perfekt fritidsboende

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer