Slutrapport Havsbaserad vindkraftsmöjligheter i Sölvesborg och Region Blekinge. Dnr Projekt nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Havsbaserad vindkraftsmöjligheter i Sölvesborg och Region Blekinge. Dnr2013-002584 Projekt nr 37450-1"

Transkript

1 Slutrapport Havsbaserad vindkraftsmöjligheter i Sölvesborg och Region Blekinge. Dnr Projekt nr Slutrapport 1. Sammanfattning Detta är en slutrapport av projektet Havsbaserad vindkrafts möjligheter i Sölvesborg och Region Blekinge. Ett arbete som startade den 1 augusti 2013 och avslutades den 30 april Anledningen till projektet var att skapa bra förutsättningar i regionen att tillvarata de möjligheter som kommande vindkraftsetableringar innebär för den regionala utvecklingen och dess näringsliv. Detta har skett genom informations- och kunskapsspridning samt nätverkskapande aktiviteter med företag, projektör samt kommunala och regionala företagsorganisationer, utbildare och organisationer. Arbete har förutom nämnda aktiviteter också varit att inhämta kunskaper och erfarenheter från andra regioner där samverkan för regional utveckling kopplat till vindkraftsetableringar funnits. Projektet har bl.a. inhämtat kunskap från Strömsund och Anholt Vindmöllepark i Djurskommun i Danmark, två bra exempel på hur man tillvara tagit vidkraftsetableringarna lokalt och regionalt. Vi har också tagit vara på kunskaperna från etableringen vid Kårehamn ett exempel på hur svårt det var att ta tillvara på den lokala nyttan vid en vindkraftsetablering. I projektet har vi också skaffat oss erfarenheter och kunskaper när det gäller utbildning och kompetens. Både vad det gäller säkerhet och språk men också vad som gäller för att starta en YH utbildning regionalt för att försörja parkerna med kompetent drifts- och underhålls personal som redan bor lokalt. Slutsatserna från projektet är: För att lyckas med att investeringar skall göra lokal och regional nytta handlar det mycket om kommunikation, dialog, bygga förtroende och tillit mellan projektör, kommun, region, företag, arbetsmarknad, utbildning och med medborgarna. Att skaffa kunskap och att inte vänta på någon annan utan att ta initiativ, avsätta resurser och tänka långsiktigt för att ta vara på investeringarna så att etableringarna gör nytta för företag och invånare. Det handlar om att som kommun och region arbeta tillsammans. Ta täten i detta arbete, att stimulera företag, förmedla kunskaper och samarbeta med företagsorganisationer som Tech Network och med energiorganisationer som Energikontor Sydost, ett mycket lyckat samarbete i detta projekt. Att samarbeta med projektör och vindkraftsleverantör så tidigt som möjligt runt frågan: Hur involveras lokala och regionala företag i de olika faserna på bästa sätt och vad kräver ni av dem? Att involvera högskola och gymnasier för att skapa kompetensutvecklings möjligheter för anställda och arbetssökande så de har möjlighet att skaffa den kompetens som gäller för säkerhet och språk vid vindkraftsetableringar. 1

2 2. Bakgrund Utanför Blekinges kust planeras tre större vindkraftsparker som innebär en möjlighet till fler jobb i regionen och regional utveckling. Sölvesborgs kommun, företagsnätverket Tech Network och Energikontor Sydost ville genom detta projekt initiera en lokal och regional samverkan för att tillvarata de möjligheter till regional utveckling som kommande etableringar av havsbaserad vindkraft innebär. Erfarenheter från likande samarbetsprojekt i andra delar har tillvaratas. Detta projekt har fokuserat på arbetsmarknad, utbildning och utveckling av nätverk av företag som bl.a. initierats i EU projektet SB OFF.E.R. Projektet har setts som en start på ett fördjupat samarbete och har resulterat i nya projektansökningar för att kunna ta tillvara på de kommande investeringarna. 3 Verksamhetsbeskrivning/projektbeskrivning och uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp 3.1 Syfte Projektets syfte har varit kunskaps- och erfarenhetsinhämtning för att skapa bra förutsättningar i regionen att tillvarata de möjligheter som kommande vindkraftsetableringar innebär för det regionala näringslivet, arbetsmarknad och utbildning. 3.2 Mål Projektet mål har varit att inhämta kunskaper och erfarenheter från andra regioner och länder där samverkan för lokal och regional utveckling och utbildning kopplats till vindkrafts etableringar och som har pågått under en längre tid. Parallellt med denna kunskapsinhämtning har vunna erfarenheter sprits lokalt och regionalt, genom nyhetsbrev, möten och nätverksskapande aktiviteter. De konkreta projektmålen under projekttiden har varit: Att genomföra minst tre studieresor för att inhämta kunskaper och erfarenheter från andra regioner och delar av Nätverket för vindbruk. Under projekttiden har vi inhämtat kunskap från Västra Götaland via Havsvindsforum, PowerWest där Tech Network även ingår i styrgruppen. Via deltagande vid Baltic Windpower, Studiebesök Kårehamn, Konferens Energimyndigheten Balingsholm, och Konferens VIND Vi har också besökt Strömsund den januari 2014 samt Djurs kommun på Grenå, Danmark den 3 5 mars Deltagit i Business Network for Blue and Safe Innovation, Gdynia, 18 Febr 2014, tillsammans med representanter från Polen och Litaun. Involvera minst 50 individer genom projektets aktiviteter. Bara i våra två referensgruppsmöten har 72 personer deltagit från företag, offentlig förvaltning, myndigheter och utbildning. På föreläsning på Marinmuseet för 40 personer 2

3 från allmänheten, på regionalt kompetensråd i Blekinge 6 personer, vid ca 10 lokala företagsbesök, Hässleholms företagsgrupp ca 50 personer, kickoff Offshoreväst 30 personer m.fl. se vidare under projektets aktiviteter. Arrangera minst ett kunskapshöjande seminarium med fokus på framtida möjligheter inom vindkraftsområdet. Vid vårt referensgruppsmöte den 9 oktober var det föreläsning av Kjell Olofsson, site Manger Kårehamn Offshore Wind Farm samt från Hans-Olof Svensson från Blekinge Offshore. Föreläsningarna var även ett inspel till andra halvan av referensgruppsmötet där vi ställde frågan Hur får vi investeringarna att bli lokala och regionala? För att fånga upp deltagarnas idéer och deras behov av kunskap för att det på sikt kan leda till affärer. En kort sammanfattning finns att hämta via länken Projektet har även tagit initiativ till ett kunskapshöjande seminarium om offshore vindkraft för ledamöter i Region Blekinges styrelse med inspel från projektgruppen, Blekinge offshore och professor Staffan Jacobsson från Chalmers. Arrangera minst en nätverksträff för företagsnätverket för att sprida information om affärsmöjligheter inom vindkraftsområdet, om påbörjade eller planerade vindkraftssatsningar och skapa en bättre samverkan mellan aktörerna som kan stimulera till nya affärer. Vi har arrangerat referensgruppsträffar för att inhämta kunskaper och sprida information om affärsmöjligheter där en del av affärsnätverket medverkade den 9 oktober Den 9 april 2014 hade vi ett nytt referensgruppsmöte på temat lärdomar bl.a. från Strömsund och Anholts Havmöllepark i Danmark. Mötet var mycket uppskattat och de flesta företagen tror vi uppfattade budskapet att det är dags att börja samarbeta och skaffa den utbildning/certifiering som behövs för att kunna vara med vid kommande etableringar inom regionen. Med på mötet var bland annat Marian Strane, Grövikssjöns Husvangscamping och Ole Kristiansson näringslivsutvecklare Vindkraftcentrum Strömsund. Vi har tagit fram bilder om processen från tillstånd till färdig park i Blekinge. Tanken är att företagen själva skall kunna se var i processen de kan vara med att göra affärer. Vi har deltagit och informerat på olika företagssammanslutningar i länet och omkringliggande län samt vid nätverksluncher för företag i länet. Arrangera minst 5 lokala träffar, en i vardera av Blekinge kommuner, för att sprida information till nya intressenter på lokal nivå om möjligheterna som kommande vindkraftssatsningar innebär. Projektet har haft en lokal träff i vardera av Blekinges kommuner. De flesta har varit i 3

4 samarbete med lokala näringslivsträffar. Genomföra en utvärdering av projektet samt ta fram förslag på hur parterna bäst skall kunna ta tillvara de möjligheter till en regional utveckling som kommande etableringar av havsbaserad vindkraft innebär. Genom alla olika träffar med regioner, kommuner, organisationer och företag har det tydligt framkommit vikten av att vid en kommande vindkraftsetablering: - var ute i god tid och planera politiskt för att ta vara på möjligheterna. - avsätta resurser lokalt och regionalt samt involvera näringslivsorganisationer. - inhämta kunskaper och erfarenheter från andra kommuner och länder där man etablerat vindkraft och gjort kopplingen till lokal och regional utveckling. - för kontinuerliga dialoger och kommunicera med invånare, företag och organisationer. - etablera ett långsiktigt samarbete med projektören och vindkraftsleverantörer så fort det är möjligt och arbeta med förtroendeskapande aktiviter. - involvera gymnasier, högskola och arbetsförmedlingen i utbildning och kompetensspår. - informera och sprid kunskaper till företagen om vikten av att samarbeta och klustra sig inför etableringar av stora parker för att vara konkurrenskraftiga. - att stimulera företag att skapar strategiska allianser och visa på vinsterna av dessa allianser. - arbeta med förtag utifrån olika temanområden vid vindkraftsetablering tex. via arbetsgrupper för service, turism, fundamenttillverkning etc. - visa på vikten av och skapa förutsättningar för säkerhet, GWO certifieringar, engelska och andra kunskapshöjande åtgärder för både anställda och arbetssökande för att ha möjlighet att komma ifråga. - skapa en plan, en exitstrategi, för vad som händer efter etableringen är klar, hur man förädlar all den nya kunskapen och erfarenheterna till nya affärer vid andra etableringar/nya projekt. 3.3 Målgrupp Målgruppen i projektet har varit företagare, företagsorganisationer, kommunala näringslivsenheter, gymnasier och Blekinge tekniska högskola, regionala och lokala beslutsfattare både förtroendevalda och tjänstemän och Arbetsförmedlingen. 3.4 Verksamhetsbeskrivningen Arbetsgruppen har träffats den 21/8, 4/9, 18/9, 7/10, 16/10, 30/10, 13/11, 11/12 under 2013 och 12/2, 25/2, 26/3 och den 23/4 under Mötena har varit fysiska möten och webbmöten. På de flesta arbetsgruppsmöten har Hans Olof Svensson från Blekinge Offshore deltagit som expert. Syfte har varit att få deras syn och kunskap som input i projektet för att vi skall kunna göra så realistiska bedömningar som möjligt på hur affärer kan gå till vid etablering av parkerna i 4

5 Hanöbukten. Ett annat syfte har också varit att skapa tillit och förtroende mellan oss. Tillit och förtroende är en viktig framgångsfaktor för att lyckas nå målen vid kommande investeringar. Referensgruppen har bildats och träffats på Kreativum i Karlshamn den 9 oktober 2013 och efter detta har en process från tillstånd till färdig park tagits fram. Referensgruppen träffade också den 9 april 2014 på Ronnebybrunn med fokus på lärdomar från Strömsund och Anholt Havmöllepark i Danmark. Projektet har en egen plats på Sölvesborgs hemsida, som informationskanal till allmänhet, organisationer och företag. Projektet har skickat ut tio nyhetsbrev. Projektet är omnämnt i lokalpressen och i Sölvesborgs Näringslivskontors nyhetsbrev som utkommer var 3dje vecka. Blekinge läns tidning den 11 sept och 31 oktober, Sydöstan den 11 sept, Commersen den 25 sept, Sölvesborgs kommuns egen tidning Naturligtvis som skickades ut i oktober. Partnerskap i BMSP Hemsidan Arbetsgruppen för arbetsmarknad och utbildning, har bildats och har haft möten mellan projektledaren och Lottie Mattsson rektor vid Furulundskolan i Sölvesborg. Kontakter är tagna med Blekinge tekniska högskola, Sölvesborg och Bromölla kommunalförbund. Under studiebesöket i Strömsund träffade vi ansvariga för utbildningen på Hjalmar Strömerskolan samt elever. Här pratade vi om hur man startar upp en YH utbildning för vindkraftstekniker om vad som behövs och vad man behöver tänka på. Eftersom intresset har varit svalt från gymnasierna i västra Blekinge bestämdes att vi i Sölvesborg kommer att driva ansökan om YH utbildningen och kompetensbehov. I detta kommer vi att sammarbeta med BTH där det är möjligt. Projektets arbetsgrupps har informerat, deltagit och inhämtat kunskap i olika konferenser, företagsföreningar, kompetensmöten, näringslivsluncher m.m. I dessa möten har ibland externa experter anlitats och intresserade från de andra kommunernas näringslivsenheter allt för att sprida kunskapen och få upp angelägenhetsgraden hos respektive organisation. I följande lista räknas dessa möten upp. Förutom nedan nämnda möten har projektet pratats om i kommunalrådets och näringslivskontorets i Sölvesborgs regelbundna företagsbesök. 22/8 Havsvindforum Göteborg 28/8-13 Möte med SP, Borås ang. uppbyggnad av OffshoreVäst 29/8 Näringslivsråd Sölvesborg, 11 personer 9/9-13 Möte med Hässleholms företagsgrupp i Kristianstad, / Baltic Wind Power, Ulf Hansson Energikontor Sydost 5

6 11/9-13 Möte med Acustic Agree och Fauncut för att ge info om vårt projekt. (AA är ensam om sin produkt i hela världen och kan med fördel användas i vindparker) 12/9-13 Möte med Weibulls produktion AB, Hässleholm, Sven Åke Andersson. (W är utrustade för att exempelvis kunna bygga torn) 13/9-13 Besökte Trygghetsrådet och informerade deras chef och samtliga rådgivare om projektet och dess möjligheter för Trygghetsrådet. 14/9-13 Tech Networks styrelse och en del medlemmar informerades om projektet i samband med ett möte på Guön. 16/9 Lokalt Arbetsmarknadsråd i Sölvesborg, 10 personer 11/9 Studiebesök Kårehamn tillsammans med Klimatsamverkan Blekinge 25/9-26/9 Kickoff OFFSHOREVÄST, Borås, informerad ett 30-tal företag om vårt projekt. Knöt kontakt med PowerVäst, Västra Götalandsregionen. 26/9 Näringslivsråd Sölvesborg, 10 2/10-3/10 Konferens Energimyndigheten Balingsholm, Huddinge 4/10 Informerade 12 företag vid möte hos Noicy cricket, Ronneby Brunn 9/10 Kickoff Referensgruppen, Kreativum Karlshamn. 11/10 Lunchmöte på Näringslivsdagen i Karlskrona. Info till 8 företag. 15/10 Arbetsgruppen för regionalt kompetensråd i Olofström 22/10 Informerad styrelsen för Nyföretagarcentrum 8 företag 23/10-24/10 Konferens VIND2013, Waterfront Stockholm. 24/10 Marinmuseet Karlskrona, allmänheten, ca 40 kom. 25/10 Tillväxtforum i Blekinge, 15 31/10 Näringslivsråd Sölvesborg, 10 5/11 Möte PowerVäst Västra Götalandsregionens styrgrupp. 7/11Energiting sydost, ca 50 politiker, tjänstemän och näringsliv. 7/11 Näringslivschefsmöte med Region Blekinge 6

7 8/11 Möte med Åsa Westrin i Kalmar ang. anordnande av Vindkonferens den 11-12/ för Sverige och Östersjöländerna. Arrangörer Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Kalmarregionen och Region Blekinge. 14/11 Informerade 20 företag från Landskrona om vårt projekt i Blekingemontern på Elmia Subcontractor /11 South Baltic annual conferens, Szczein, Polen. Information till ca 140 konferensdeltagare från Polen, Litaun, Tyskland, Danmark och Sverige om vårt projekt i Blekinge 16/12 Information till Ronneby och Karlskronas näringslivsenheter. 10/1 Information till Näringslivsenheten och Jobb till 1000 i Olofström 14-16/1 Studiebesök i Strömsund 20/1 Möte och information med Affärsverken Karlskrona, Näringslivsenheten Karlskrona, Kockumsvarvet, Region Blekinge, Hexicon AB. 30/1 Företagslunch i Sölvesborg med ca 50 deltagande företag. 3/2 Information till ca 40 medlemmar i Rotari, Ronneby 4/2 Styrgruppsmöte Havsvindsforum Power West, VGR Göteborg 5/2 Seminarium om offshore vindkraft för ledamöter i Region Blekinges styrelse från pårojektgruppen, Blekinge offshore och professor Staffan Jacobsson, Chalmers. 26/2 Möte med Länsstyrelsen i Karlskrona om projektstatus. 3/3 Information till ca 20 tal entreprenadföretagarna i Blekinge i Ronneby 3 5/3 Studiebesök Djurs kommun, Grenå, Danmark samt Anholts Havsvindpark. 7/3 Information till Almi i Blekinges styrelse. 10/3 Möte med BTH:s Prorektor Henrik Johnsson och BTH:s Inovationschef Anders Nilsson 10/3 Möte med Regionsdirektören Anna-Lena Cederström, Chefen för regional utveckling Åza Rydén och näringslivsanvarig Elisabeth Landén. 31/3 Styrgruppsmöte Havsvindsforum Power West, VGR Göteborg 9/4 Referensgruppsmöte med 47 deltagare. 16/4 Möte med Uppstart Landskrona 7

8 Avvikelser från projektansökan. Vid genomförandet av projektet bildades en arbetsgrupp bestående av representanter från Tech Network, Energikontorsydost och Sölvesborgs kommun som har ansvar för projektets dagliga drift tillsammans med projektledaren. Styrgruppen består av arbetsgruppen samt kommundirektören i Sölvesborg och sammanträder när/om arbetsgruppen inte kommer överens eller projektet inte når upp till målen. Detta för att inte bli uppbundna till möten med avrapportering utan istället arbetsmöten. Kommundirektören informeras av projektledaren om status och nästa steg var 14 dag. För att nå ut till fler företag och organisationer snabbare beslutade vi att tillsätta en referensgrupp tillika målgrupp bestående av nyckelpersoner med egna nätverk. 3.5 Uppföljning och utvärdering Utifrån projektets mål så har vi inhämtat kunskaper och erfarenheter via studiebesök både i Strömsund och Anholts Vindmöllepark i Danmark. Genom deltagande i olika konferenser, seminarier och möten samt genom inhämtning av kunskap genom olika rapporter och dokument. Projektet har också haft ett förtroendefullt sammarbete med Blekinge Offshore för att stämma av hur deras process och behov kommer att se ut under kommande faser. En mycket viktig framgångsfaktor för det nya projektets kommande arbete. Denna erfarenhet och kunskap har vi sedan spridit till företagare, företagsorganisationer, kommunala näringslivsenheter, gymnasier och Blekinge tekniska högskola, regionala och lokala beslutsfattare både förtroendevalda och tjänstemän, från kommuner, regionen, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. När man ser tillbaka på allt detta arbete och jämför det med när projektet startade så är vår upplevelse att kunskapsnivån har höjts i målgruppen om vad kommande investeringar kommer att innebära för den lokala och regional utveckling. Inte minst ser vi det i den uppslutning som finns i vår nya projektansökan från Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Blekinge tekniska högskola, Almi Blekinge samt numer alla Blekingska kommuner. Samt i den aldrig sinande frågan: När kommer beslutet från regeringen? från företagare i länet. 3.6 Diskussion, slutsatser och effekter av projektet. När vi summerar måluppfyllelsen och effekterna av projektet konstaterar vi att vi nått målen i projektet samt det förväntade resultaten: - vi har fått ett utökat och stärkt befintligt företagnätverk. - i Klimat och Energistrategin för Blekinge är 2020 målet att 80% skall vara förnybar energi, utan havsbaserad vindkraft kommer detta mål att vara svårt att nå. - vi har ökat kunskapen hos det regionala och lokala näringslivet om vilka möjligheter de kommande vindkraftsetableringarna kommer att ge. - Via den erfarenhets och kunskapsförmedling som skett har förutsättningarna för deltagande i upphandlingar till mindre och större vindkraftsetableringar klart ökat. Här återstår ett mer konkret arbete med företagen i det kommande projektet dvs. samarbete och klustring mellan företagen. - Planen för fortsatt samverkan mellan utbildning, företag och arbetsmarknad är vår nya projektansökan. Likadant anser vi att planen för involvering och utveckling av det lokala 8

9 samhället är att fortsätta med alla de informationsinsatser som redan gjorts samt när beslutet kommit bjuda in till olika dialoger vilket också finns med i vår nya projektansökan. - Företagarnätverket och den regionala samverkan finns redan idag och kommer att förstärkas via vårt fortsatta arbete som finns beskrivet i vår nya projektansökan med den breda uppslutning från näringslivsenheterna i kommuner, regionala myndigheter, Almi och Blekinge tekniska högskola. - I vår ansökan har vi angivit att vi skall involvera minst 50 individer och det har vi uppnått med råge. Slutsatserna från projektet är: För att lyckas med att investeringar skall göra lokal och regional nytta handlar det mycket om kommunikation, dialog, bygga förtroende och tillit mellan projektör, kommun, region, företag, arbetsmarknad, utbildning och med medborgarna. Att skaffa kunskap och att inte vänta på någon annan utan att ta initiativ, avsätta resurser och tänka långsiktigt för att ta vara på investeringarna så att etableringarna gör nytta för företag och invånare. Det handlar om att som kommun och region arbeta tillsammans. Ta täten i detta arbete, att stimulera företag, förmedla kunskaper och samarbeta med företagsorganisationer som Tech Network och med energiorganisationer som Energikontor Sydost, ett mycket lyckat samarbete i detta projekt. Att samarbeta med projektör och vindkraftsleverantör så tidigt som möjligt runt frågan: Hur involveras lokala och regionala företag i de olika faserna på bästa sätt och vad kräver ni av dem? Att involvera högskola och gymnasier för att skapa kompetensutvecklings möjligheter för anställda och arbetssökande så de har möjlighet att skaffa den kompetens som gäller för säkerhet och språk vid vindkraftsetableringar. Clemens Malmberg, projektledare Sölvesborgs kommun

HAVSBASERAD VINDKRAFT I BLEKINGE

HAVSBASERAD VINDKRAFT I BLEKINGE HAVSBASERAD VINDKRAFT I BLEKINGE Energikontor Sydost i sölvesborgs kommun i tech network i energimyndigheten i region blekinge länsstyrelsen blekinge i blekinge tekniska högskola i almi företagspartner

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Program 24 april 09.30 Samling Deltagarpresentation 10.00 Presentation projekt Vindkraft Öst 10.10 Nulägesbild

Läs mer

Nätverket för vindbruk Energimyndigheten. kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se

Nätverket för vindbruk Energimyndigheten. kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se Nätverket för vindbruk Energimyndigheten kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se Nätverket för vindbruk - främjar en kraftfull utbyggnad av vindkraften - arbetar med lokal förankring

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 FÄRDPLAN Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 Färdplan 2015-2020 Skånes vindkraftsakademi Inledning Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att öka utbytet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Sölvesborg december 2006 Verksamhetsberättelse 2005-2006 Bakgrund Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Blekinge (RRC Blekinge) var ett projekt som drevs av Region Blekinge i samarbete med NUTEK och Länsstyrelsen.

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Chalmers 2011-05-04 Vindkraften en folkrörelse Historik Vindkraft gör skillnad, men är inte hela lösningen Ett vindkraft- verk försörjer 1 200 hushåll med el Lillgrund och Öresundsbron

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH En ny industriell revolution? En ny industriell revolution? 1. Förnybar energi En ny industriell revolution?

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Blekinges nya energi och klimatstrategi Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Klimatsamverkan Blekinge Bildandemöte 23 november 2011 på Residenset Varför behövs Klimatsamverkan?

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Årsrapport för Nätverket för vindbruk 2013

Årsrapport för Nätverket för vindbruk 2013 Årsrapport för Nätverket för vindbruk 2013 Innehåll Många nya projekt under 2013... 6 Stort fokus på näringslivsutveckling... 6 Nya insatser på utbildnings- och kompetensområdet... 7 Intensivt nätverkande

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge Projektets namn: GreenCharge Sydost Elfordon i småstadsregioner Projektperiod: 20130401-20140331 Huvudstödmottagare: Blekinge tekniska

Läs mer

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Rosie Rothstein, VGR Marie-Ann

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Föredragande Ärendeförteckning Sida

Föredragande Ärendeförteckning Sida 1 Plats och tid för sammanträde Ånge Medborgarhus, rum Gillet, Ånge, onsdag 26 januari 2011, kl 8.00-12.00 Föredragande Ärendeförteckning 1. Upprop och justering 1 2. Föregående protokoll (Dnr: ) 2 3.

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft Remiss 2017-03-21 M2017/00518/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Johan Leymann Tel: 08-405 98 53 johan.leymann@regeringskansliet.se Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk ER 2015:08 Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Företagsevent PreFast AB

Företagsevent PreFast AB Företagsevent PreFast AB Fredagen 10 november 1 Bakgrund 2017 blev PreFast AB utsedda till årets företagare i Sölvesborg. Detta event är ett samarrangemang mellan Näringslivskontoret, Svensk Näringsliv

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Karlskrona NÄRINGSLIV

Karlskrona NÄRINGSLIV Karlskrona NÄRINGSLIV Karlskrona kommuns företagsklimat Kommunens attityder till företagande, kommunens service, tillämpning av lagar och regler mm. Fokus på Dialogen mellan företagare och kommunen Kommunens

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Staffan Jacobsson, Chalmers tekniska högskola Stefan Ivarsson, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut OECD Europas elproduktion 2013

Läs mer

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten PROTOKOLL 2012-02-15 Dnr: 10RV155 Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten Tid: Onsdag den 15 februari, 2012 mellan kl 10.00 och 12.15. Plats: Region Västerbotten, rum Aspen Ledamöter: Hans Lindberg,

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

GR:s uppdrag

GR:s uppdrag GR:s uppdrag Social hållbarhet på agendan i flera nätverk Samhällsbyggnadschefer Socialchefer Nätverket för EU-samordnare Mistra Urban Futures-nätverket Nätverket för hållbart resande Förslag på inriktning

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

10 november 2009 1. Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården tisdagen den 10 november 2009, kl 08.30 10.35

10 november 2009 1. Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården tisdagen den 10 november 2009, kl 08.30 10.35 10 november 2009 1 Plats och tid Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården tisdagen den 10 november 2009, kl 08.30 10.35 Beslutande: Ordförande Mats Lindbom (C) Ledamöter Carl-Göran Svensson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Hem Vad vi gör Vision och strategi Område FGS Bli medlem Medlemmar och samarbeten Kontakt

Hem Vad vi gör Vision och strategi Område FGS Bli medlem Medlemmar och samarbeten Kontakt Norra Djurgårdsstadens vision och mål 2016-2020 Vi gör skillnad - och det vill vi fortsätt med! Vad gör vi? Nätverkar med företagare, organisationer, politiker och personer med agenda. Aktiviteter som

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Strategi för Nätverket för vindbruk 2015 1 (17)

Strategi för Nätverket för vindbruk 2015 1 (17) Strategi för Nätverket för vindbruk 2015 1 (17) 2 (17) Förord Detta dokument beskriver Energimyndighetens strategi för Nätverket för vindbruk. Strategin ska bidra till myndighetens främjandeuppdrag av

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR HÅLLBARA PERSONTRANSPORTER - Bortom fossilfriheten

EN FÄRDPLAN FÖR HÅLLBARA PERSONTRANSPORTER - Bortom fossilfriheten EN FÄRDPLAN FÖR HÅLLBARA PERSONTRANSPORTER - Bortom fossilfriheten Dr. Henrik Ny, BTH Energiting Sydost, Karlshamn, 10 november 2016 Varför hållbarhet? Hållbarhet utmaning OCH affärsmöjlighet Icke hållbarhet

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20 Tid och plats: den 20 december 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström (S) Joakim Becker,

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015 Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015 Tid: fredag den 26 juni, kl. 8.30-11.30 Deltagare Styrgrupp Ulf Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län Harald Hjalmarsson, Regionförbundet i Kalmar

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT November 2009 Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 30 juni 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 mars 2012 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) Februari 2010 (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Kemikalieproduktionen i världen ökar kraftigt. På cirka 50 år har den ökat från under tio miljoner ton till över 400 miljoner ton per år.

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

Verksamhetsplan Sida 1

Verksamhetsplan Sida 1 Verksamhetsplan 2011-04-01--2014-03-31 Sida 1 Övergripande mål för Biogas Sydost Biogas Sydost skall: Verka för att produktionen av biogas i hela regionen ökar i väsentlig omfattning. Med region menas

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland n Verksamhetsplan 2013 Energikontor Norra Småland Energikontorets verksamhetsplan är styrgruppens instrument för styrning av verksamheten. Styrgruppen fastslog Verksamhetsplan 2013 den 4 februari 2013.

Läs mer

Nyheter inom planering för vindkraft

Nyheter inom planering för vindkraft Nyheter inom planering för vindkraft Planering Vindkraftverkens storlekar, behov av större markområden Stora investeringar Vilka behöver aktuell kompetens om vindkraft? Presentation av Nätverket för vindbruk

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse.

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Projektbeskrivning och budget Skola & Kultur - samverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern har gemensamt tagit initiativ till ett

Läs mer

Vindkraft Öst Nätverksträff Eskilstuna

Vindkraft Öst Nätverksträff Eskilstuna Vindkraft Öst Nätverksträff 2016-05-31 Eskilstuna Vindkraft Öst - Vi bidrar till det hållbara vindbruket i Östra Mellansverige! I nätverket Vindkraft Öst samlas, stödjs och inspireras aktörerna i Östra

Läs mer

Regionala aktiviteter i Sydost Kalmar, Kronoberg och Blekinge

Regionala aktiviteter i Sydost Kalmar, Kronoberg och Blekinge Regionala aktiviteter i Sydost Kalmar, Kronoberg och Blekinge Nedan beskrivna aktiviteter kompletterar punkten 6. Genomförande sidan 11 i projektbeskrivningen KNUT 3 6.1 Utveckling och spridning av koncept

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer