Slutrapport Havsbaserad vindkraftsmöjligheter i Sölvesborg och Region Blekinge. Dnr Projekt nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Havsbaserad vindkraftsmöjligheter i Sölvesborg och Region Blekinge. Dnr2013-002584 Projekt nr 37450-1"

Transkript

1 Slutrapport Havsbaserad vindkraftsmöjligheter i Sölvesborg och Region Blekinge. Dnr Projekt nr Slutrapport 1. Sammanfattning Detta är en slutrapport av projektet Havsbaserad vindkrafts möjligheter i Sölvesborg och Region Blekinge. Ett arbete som startade den 1 augusti 2013 och avslutades den 30 april Anledningen till projektet var att skapa bra förutsättningar i regionen att tillvarata de möjligheter som kommande vindkraftsetableringar innebär för den regionala utvecklingen och dess näringsliv. Detta har skett genom informations- och kunskapsspridning samt nätverkskapande aktiviteter med företag, projektör samt kommunala och regionala företagsorganisationer, utbildare och organisationer. Arbete har förutom nämnda aktiviteter också varit att inhämta kunskaper och erfarenheter från andra regioner där samverkan för regional utveckling kopplat till vindkraftsetableringar funnits. Projektet har bl.a. inhämtat kunskap från Strömsund och Anholt Vindmöllepark i Djurskommun i Danmark, två bra exempel på hur man tillvara tagit vidkraftsetableringarna lokalt och regionalt. Vi har också tagit vara på kunskaperna från etableringen vid Kårehamn ett exempel på hur svårt det var att ta tillvara på den lokala nyttan vid en vindkraftsetablering. I projektet har vi också skaffat oss erfarenheter och kunskaper när det gäller utbildning och kompetens. Både vad det gäller säkerhet och språk men också vad som gäller för att starta en YH utbildning regionalt för att försörja parkerna med kompetent drifts- och underhålls personal som redan bor lokalt. Slutsatserna från projektet är: För att lyckas med att investeringar skall göra lokal och regional nytta handlar det mycket om kommunikation, dialog, bygga förtroende och tillit mellan projektör, kommun, region, företag, arbetsmarknad, utbildning och med medborgarna. Att skaffa kunskap och att inte vänta på någon annan utan att ta initiativ, avsätta resurser och tänka långsiktigt för att ta vara på investeringarna så att etableringarna gör nytta för företag och invånare. Det handlar om att som kommun och region arbeta tillsammans. Ta täten i detta arbete, att stimulera företag, förmedla kunskaper och samarbeta med företagsorganisationer som Tech Network och med energiorganisationer som Energikontor Sydost, ett mycket lyckat samarbete i detta projekt. Att samarbeta med projektör och vindkraftsleverantör så tidigt som möjligt runt frågan: Hur involveras lokala och regionala företag i de olika faserna på bästa sätt och vad kräver ni av dem? Att involvera högskola och gymnasier för att skapa kompetensutvecklings möjligheter för anställda och arbetssökande så de har möjlighet att skaffa den kompetens som gäller för säkerhet och språk vid vindkraftsetableringar. 1

2 2. Bakgrund Utanför Blekinges kust planeras tre större vindkraftsparker som innebär en möjlighet till fler jobb i regionen och regional utveckling. Sölvesborgs kommun, företagsnätverket Tech Network och Energikontor Sydost ville genom detta projekt initiera en lokal och regional samverkan för att tillvarata de möjligheter till regional utveckling som kommande etableringar av havsbaserad vindkraft innebär. Erfarenheter från likande samarbetsprojekt i andra delar har tillvaratas. Detta projekt har fokuserat på arbetsmarknad, utbildning och utveckling av nätverk av företag som bl.a. initierats i EU projektet SB OFF.E.R. Projektet har setts som en start på ett fördjupat samarbete och har resulterat i nya projektansökningar för att kunna ta tillvara på de kommande investeringarna. 3 Verksamhetsbeskrivning/projektbeskrivning och uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp 3.1 Syfte Projektets syfte har varit kunskaps- och erfarenhetsinhämtning för att skapa bra förutsättningar i regionen att tillvarata de möjligheter som kommande vindkraftsetableringar innebär för det regionala näringslivet, arbetsmarknad och utbildning. 3.2 Mål Projektet mål har varit att inhämta kunskaper och erfarenheter från andra regioner och länder där samverkan för lokal och regional utveckling och utbildning kopplats till vindkrafts etableringar och som har pågått under en längre tid. Parallellt med denna kunskapsinhämtning har vunna erfarenheter sprits lokalt och regionalt, genom nyhetsbrev, möten och nätverksskapande aktiviteter. De konkreta projektmålen under projekttiden har varit: Att genomföra minst tre studieresor för att inhämta kunskaper och erfarenheter från andra regioner och delar av Nätverket för vindbruk. Under projekttiden har vi inhämtat kunskap från Västra Götaland via Havsvindsforum, PowerWest där Tech Network även ingår i styrgruppen. Via deltagande vid Baltic Windpower, Studiebesök Kårehamn, Konferens Energimyndigheten Balingsholm, och Konferens VIND Vi har också besökt Strömsund den januari 2014 samt Djurs kommun på Grenå, Danmark den 3 5 mars Deltagit i Business Network for Blue and Safe Innovation, Gdynia, 18 Febr 2014, tillsammans med representanter från Polen och Litaun. Involvera minst 50 individer genom projektets aktiviteter. Bara i våra två referensgruppsmöten har 72 personer deltagit från företag, offentlig förvaltning, myndigheter och utbildning. På föreläsning på Marinmuseet för 40 personer 2

3 från allmänheten, på regionalt kompetensråd i Blekinge 6 personer, vid ca 10 lokala företagsbesök, Hässleholms företagsgrupp ca 50 personer, kickoff Offshoreväst 30 personer m.fl. se vidare under projektets aktiviteter. Arrangera minst ett kunskapshöjande seminarium med fokus på framtida möjligheter inom vindkraftsområdet. Vid vårt referensgruppsmöte den 9 oktober var det föreläsning av Kjell Olofsson, site Manger Kårehamn Offshore Wind Farm samt från Hans-Olof Svensson från Blekinge Offshore. Föreläsningarna var även ett inspel till andra halvan av referensgruppsmötet där vi ställde frågan Hur får vi investeringarna att bli lokala och regionala? För att fånga upp deltagarnas idéer och deras behov av kunskap för att det på sikt kan leda till affärer. En kort sammanfattning finns att hämta via länken Projektet har även tagit initiativ till ett kunskapshöjande seminarium om offshore vindkraft för ledamöter i Region Blekinges styrelse med inspel från projektgruppen, Blekinge offshore och professor Staffan Jacobsson från Chalmers. Arrangera minst en nätverksträff för företagsnätverket för att sprida information om affärsmöjligheter inom vindkraftsområdet, om påbörjade eller planerade vindkraftssatsningar och skapa en bättre samverkan mellan aktörerna som kan stimulera till nya affärer. Vi har arrangerat referensgruppsträffar för att inhämta kunskaper och sprida information om affärsmöjligheter där en del av affärsnätverket medverkade den 9 oktober Den 9 april 2014 hade vi ett nytt referensgruppsmöte på temat lärdomar bl.a. från Strömsund och Anholts Havmöllepark i Danmark. Mötet var mycket uppskattat och de flesta företagen tror vi uppfattade budskapet att det är dags att börja samarbeta och skaffa den utbildning/certifiering som behövs för att kunna vara med vid kommande etableringar inom regionen. Med på mötet var bland annat Marian Strane, Grövikssjöns Husvangscamping och Ole Kristiansson näringslivsutvecklare Vindkraftcentrum Strömsund. Vi har tagit fram bilder om processen från tillstånd till färdig park i Blekinge. Tanken är att företagen själva skall kunna se var i processen de kan vara med att göra affärer. Vi har deltagit och informerat på olika företagssammanslutningar i länet och omkringliggande län samt vid nätverksluncher för företag i länet. Arrangera minst 5 lokala träffar, en i vardera av Blekinge kommuner, för att sprida information till nya intressenter på lokal nivå om möjligheterna som kommande vindkraftssatsningar innebär. Projektet har haft en lokal träff i vardera av Blekinges kommuner. De flesta har varit i 3

4 samarbete med lokala näringslivsträffar. Genomföra en utvärdering av projektet samt ta fram förslag på hur parterna bäst skall kunna ta tillvara de möjligheter till en regional utveckling som kommande etableringar av havsbaserad vindkraft innebär. Genom alla olika träffar med regioner, kommuner, organisationer och företag har det tydligt framkommit vikten av att vid en kommande vindkraftsetablering: - var ute i god tid och planera politiskt för att ta vara på möjligheterna. - avsätta resurser lokalt och regionalt samt involvera näringslivsorganisationer. - inhämta kunskaper och erfarenheter från andra kommuner och länder där man etablerat vindkraft och gjort kopplingen till lokal och regional utveckling. - för kontinuerliga dialoger och kommunicera med invånare, företag och organisationer. - etablera ett långsiktigt samarbete med projektören och vindkraftsleverantörer så fort det är möjligt och arbeta med förtroendeskapande aktiviter. - involvera gymnasier, högskola och arbetsförmedlingen i utbildning och kompetensspår. - informera och sprid kunskaper till företagen om vikten av att samarbeta och klustra sig inför etableringar av stora parker för att vara konkurrenskraftiga. - att stimulera företag att skapar strategiska allianser och visa på vinsterna av dessa allianser. - arbeta med förtag utifrån olika temanområden vid vindkraftsetablering tex. via arbetsgrupper för service, turism, fundamenttillverkning etc. - visa på vikten av och skapa förutsättningar för säkerhet, GWO certifieringar, engelska och andra kunskapshöjande åtgärder för både anställda och arbetssökande för att ha möjlighet att komma ifråga. - skapa en plan, en exitstrategi, för vad som händer efter etableringen är klar, hur man förädlar all den nya kunskapen och erfarenheterna till nya affärer vid andra etableringar/nya projekt. 3.3 Målgrupp Målgruppen i projektet har varit företagare, företagsorganisationer, kommunala näringslivsenheter, gymnasier och Blekinge tekniska högskola, regionala och lokala beslutsfattare både förtroendevalda och tjänstemän och Arbetsförmedlingen. 3.4 Verksamhetsbeskrivningen Arbetsgruppen har träffats den 21/8, 4/9, 18/9, 7/10, 16/10, 30/10, 13/11, 11/12 under 2013 och 12/2, 25/2, 26/3 och den 23/4 under Mötena har varit fysiska möten och webbmöten. På de flesta arbetsgruppsmöten har Hans Olof Svensson från Blekinge Offshore deltagit som expert. Syfte har varit att få deras syn och kunskap som input i projektet för att vi skall kunna göra så realistiska bedömningar som möjligt på hur affärer kan gå till vid etablering av parkerna i 4

5 Hanöbukten. Ett annat syfte har också varit att skapa tillit och förtroende mellan oss. Tillit och förtroende är en viktig framgångsfaktor för att lyckas nå målen vid kommande investeringar. Referensgruppen har bildats och träffats på Kreativum i Karlshamn den 9 oktober 2013 och efter detta har en process från tillstånd till färdig park tagits fram. Referensgruppen träffade också den 9 april 2014 på Ronnebybrunn med fokus på lärdomar från Strömsund och Anholt Havmöllepark i Danmark. Projektet har en egen plats på Sölvesborgs hemsida, som informationskanal till allmänhet, organisationer och företag. Projektet har skickat ut tio nyhetsbrev. Projektet är omnämnt i lokalpressen och i Sölvesborgs Näringslivskontors nyhetsbrev som utkommer var 3dje vecka. Blekinge läns tidning den 11 sept och 31 oktober, Sydöstan den 11 sept, Commersen den 25 sept, Sölvesborgs kommuns egen tidning Naturligtvis som skickades ut i oktober. Partnerskap i BMSP Hemsidan Arbetsgruppen för arbetsmarknad och utbildning, har bildats och har haft möten mellan projektledaren och Lottie Mattsson rektor vid Furulundskolan i Sölvesborg. Kontakter är tagna med Blekinge tekniska högskola, Sölvesborg och Bromölla kommunalförbund. Under studiebesöket i Strömsund träffade vi ansvariga för utbildningen på Hjalmar Strömerskolan samt elever. Här pratade vi om hur man startar upp en YH utbildning för vindkraftstekniker om vad som behövs och vad man behöver tänka på. Eftersom intresset har varit svalt från gymnasierna i västra Blekinge bestämdes att vi i Sölvesborg kommer att driva ansökan om YH utbildningen och kompetensbehov. I detta kommer vi att sammarbeta med BTH där det är möjligt. Projektets arbetsgrupps har informerat, deltagit och inhämtat kunskap i olika konferenser, företagsföreningar, kompetensmöten, näringslivsluncher m.m. I dessa möten har ibland externa experter anlitats och intresserade från de andra kommunernas näringslivsenheter allt för att sprida kunskapen och få upp angelägenhetsgraden hos respektive organisation. I följande lista räknas dessa möten upp. Förutom nedan nämnda möten har projektet pratats om i kommunalrådets och näringslivskontorets i Sölvesborgs regelbundna företagsbesök. 22/8 Havsvindforum Göteborg 28/8-13 Möte med SP, Borås ang. uppbyggnad av OffshoreVäst 29/8 Näringslivsråd Sölvesborg, 11 personer 9/9-13 Möte med Hässleholms företagsgrupp i Kristianstad, / Baltic Wind Power, Ulf Hansson Energikontor Sydost 5

6 11/9-13 Möte med Acustic Agree och Fauncut för att ge info om vårt projekt. (AA är ensam om sin produkt i hela världen och kan med fördel användas i vindparker) 12/9-13 Möte med Weibulls produktion AB, Hässleholm, Sven Åke Andersson. (W är utrustade för att exempelvis kunna bygga torn) 13/9-13 Besökte Trygghetsrådet och informerade deras chef och samtliga rådgivare om projektet och dess möjligheter för Trygghetsrådet. 14/9-13 Tech Networks styrelse och en del medlemmar informerades om projektet i samband med ett möte på Guön. 16/9 Lokalt Arbetsmarknadsråd i Sölvesborg, 10 personer 11/9 Studiebesök Kårehamn tillsammans med Klimatsamverkan Blekinge 25/9-26/9 Kickoff OFFSHOREVÄST, Borås, informerad ett 30-tal företag om vårt projekt. Knöt kontakt med PowerVäst, Västra Götalandsregionen. 26/9 Näringslivsråd Sölvesborg, 10 2/10-3/10 Konferens Energimyndigheten Balingsholm, Huddinge 4/10 Informerade 12 företag vid möte hos Noicy cricket, Ronneby Brunn 9/10 Kickoff Referensgruppen, Kreativum Karlshamn. 11/10 Lunchmöte på Näringslivsdagen i Karlskrona. Info till 8 företag. 15/10 Arbetsgruppen för regionalt kompetensråd i Olofström 22/10 Informerad styrelsen för Nyföretagarcentrum 8 företag 23/10-24/10 Konferens VIND2013, Waterfront Stockholm. 24/10 Marinmuseet Karlskrona, allmänheten, ca 40 kom. 25/10 Tillväxtforum i Blekinge, 15 31/10 Näringslivsråd Sölvesborg, 10 5/11 Möte PowerVäst Västra Götalandsregionens styrgrupp. 7/11Energiting sydost, ca 50 politiker, tjänstemän och näringsliv. 7/11 Näringslivschefsmöte med Region Blekinge 6

7 8/11 Möte med Åsa Westrin i Kalmar ang. anordnande av Vindkonferens den 11-12/ för Sverige och Östersjöländerna. Arrangörer Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Kalmarregionen och Region Blekinge. 14/11 Informerade 20 företag från Landskrona om vårt projekt i Blekingemontern på Elmia Subcontractor /11 South Baltic annual conferens, Szczein, Polen. Information till ca 140 konferensdeltagare från Polen, Litaun, Tyskland, Danmark och Sverige om vårt projekt i Blekinge 16/12 Information till Ronneby och Karlskronas näringslivsenheter. 10/1 Information till Näringslivsenheten och Jobb till 1000 i Olofström 14-16/1 Studiebesök i Strömsund 20/1 Möte och information med Affärsverken Karlskrona, Näringslivsenheten Karlskrona, Kockumsvarvet, Region Blekinge, Hexicon AB. 30/1 Företagslunch i Sölvesborg med ca 50 deltagande företag. 3/2 Information till ca 40 medlemmar i Rotari, Ronneby 4/2 Styrgruppsmöte Havsvindsforum Power West, VGR Göteborg 5/2 Seminarium om offshore vindkraft för ledamöter i Region Blekinges styrelse från pårojektgruppen, Blekinge offshore och professor Staffan Jacobsson, Chalmers. 26/2 Möte med Länsstyrelsen i Karlskrona om projektstatus. 3/3 Information till ca 20 tal entreprenadföretagarna i Blekinge i Ronneby 3 5/3 Studiebesök Djurs kommun, Grenå, Danmark samt Anholts Havsvindpark. 7/3 Information till Almi i Blekinges styrelse. 10/3 Möte med BTH:s Prorektor Henrik Johnsson och BTH:s Inovationschef Anders Nilsson 10/3 Möte med Regionsdirektören Anna-Lena Cederström, Chefen för regional utveckling Åza Rydén och näringslivsanvarig Elisabeth Landén. 31/3 Styrgruppsmöte Havsvindsforum Power West, VGR Göteborg 9/4 Referensgruppsmöte med 47 deltagare. 16/4 Möte med Uppstart Landskrona 7

8 Avvikelser från projektansökan. Vid genomförandet av projektet bildades en arbetsgrupp bestående av representanter från Tech Network, Energikontorsydost och Sölvesborgs kommun som har ansvar för projektets dagliga drift tillsammans med projektledaren. Styrgruppen består av arbetsgruppen samt kommundirektören i Sölvesborg och sammanträder när/om arbetsgruppen inte kommer överens eller projektet inte når upp till målen. Detta för att inte bli uppbundna till möten med avrapportering utan istället arbetsmöten. Kommundirektören informeras av projektledaren om status och nästa steg var 14 dag. För att nå ut till fler företag och organisationer snabbare beslutade vi att tillsätta en referensgrupp tillika målgrupp bestående av nyckelpersoner med egna nätverk. 3.5 Uppföljning och utvärdering Utifrån projektets mål så har vi inhämtat kunskaper och erfarenheter via studiebesök både i Strömsund och Anholts Vindmöllepark i Danmark. Genom deltagande i olika konferenser, seminarier och möten samt genom inhämtning av kunskap genom olika rapporter och dokument. Projektet har också haft ett förtroendefullt sammarbete med Blekinge Offshore för att stämma av hur deras process och behov kommer att se ut under kommande faser. En mycket viktig framgångsfaktor för det nya projektets kommande arbete. Denna erfarenhet och kunskap har vi sedan spridit till företagare, företagsorganisationer, kommunala näringslivsenheter, gymnasier och Blekinge tekniska högskola, regionala och lokala beslutsfattare både förtroendevalda och tjänstemän, från kommuner, regionen, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. När man ser tillbaka på allt detta arbete och jämför det med när projektet startade så är vår upplevelse att kunskapsnivån har höjts i målgruppen om vad kommande investeringar kommer att innebära för den lokala och regional utveckling. Inte minst ser vi det i den uppslutning som finns i vår nya projektansökan från Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Blekinge tekniska högskola, Almi Blekinge samt numer alla Blekingska kommuner. Samt i den aldrig sinande frågan: När kommer beslutet från regeringen? från företagare i länet. 3.6 Diskussion, slutsatser och effekter av projektet. När vi summerar måluppfyllelsen och effekterna av projektet konstaterar vi att vi nått målen i projektet samt det förväntade resultaten: - vi har fått ett utökat och stärkt befintligt företagnätverk. - i Klimat och Energistrategin för Blekinge är 2020 målet att 80% skall vara förnybar energi, utan havsbaserad vindkraft kommer detta mål att vara svårt att nå. - vi har ökat kunskapen hos det regionala och lokala näringslivet om vilka möjligheter de kommande vindkraftsetableringarna kommer att ge. - Via den erfarenhets och kunskapsförmedling som skett har förutsättningarna för deltagande i upphandlingar till mindre och större vindkraftsetableringar klart ökat. Här återstår ett mer konkret arbete med företagen i det kommande projektet dvs. samarbete och klustring mellan företagen. - Planen för fortsatt samverkan mellan utbildning, företag och arbetsmarknad är vår nya projektansökan. Likadant anser vi att planen för involvering och utveckling av det lokala 8

9 samhället är att fortsätta med alla de informationsinsatser som redan gjorts samt när beslutet kommit bjuda in till olika dialoger vilket också finns med i vår nya projektansökan. - Företagarnätverket och den regionala samverkan finns redan idag och kommer att förstärkas via vårt fortsatta arbete som finns beskrivet i vår nya projektansökan med den breda uppslutning från näringslivsenheterna i kommuner, regionala myndigheter, Almi och Blekinge tekniska högskola. - I vår ansökan har vi angivit att vi skall involvera minst 50 individer och det har vi uppnått med råge. Slutsatserna från projektet är: För att lyckas med att investeringar skall göra lokal och regional nytta handlar det mycket om kommunikation, dialog, bygga förtroende och tillit mellan projektör, kommun, region, företag, arbetsmarknad, utbildning och med medborgarna. Att skaffa kunskap och att inte vänta på någon annan utan att ta initiativ, avsätta resurser och tänka långsiktigt för att ta vara på investeringarna så att etableringarna gör nytta för företag och invånare. Det handlar om att som kommun och region arbeta tillsammans. Ta täten i detta arbete, att stimulera företag, förmedla kunskaper och samarbeta med företagsorganisationer som Tech Network och med energiorganisationer som Energikontor Sydost, ett mycket lyckat samarbete i detta projekt. Att samarbeta med projektör och vindkraftsleverantör så tidigt som möjligt runt frågan: Hur involveras lokala och regionala företag i de olika faserna på bästa sätt och vad kräver ni av dem? Att involvera högskola och gymnasier för att skapa kompetensutvecklings möjligheter för anställda och arbetssökande så de har möjlighet att skaffa den kompetens som gäller för säkerhet och språk vid vindkraftsetableringar. Clemens Malmberg, projektledare Sölvesborgs kommun

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Omvärldsbevakning i Västerbotten

Omvärldsbevakning i Västerbotten Omvärldsbevakning i Västerbotten Jenny Rönngren CERUM Report Nr 30/2011 ISBN 978-91-7459-243-6 ISSN 0282-0277 CERUM Report Nr 30/2011 ISBN: 978-91-7459-243-6 ISSN: 0282-0277 CERUM; Umeå universitet; 901

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2005 Utvärdering Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...2 Internatet...3 Bakgrund...3 Mål...3 Förväntade effekter...4 Utgångspunkter...4 Målgrupp...4

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer