Slutrapport Havsbaserad vindkraftsmöjligheter i Sölvesborg och Region Blekinge. Dnr Projekt nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Havsbaserad vindkraftsmöjligheter i Sölvesborg och Region Blekinge. Dnr2013-002584 Projekt nr 37450-1"

Transkript

1 Slutrapport Havsbaserad vindkraftsmöjligheter i Sölvesborg och Region Blekinge. Dnr Projekt nr Slutrapport 1. Sammanfattning Detta är en slutrapport av projektet Havsbaserad vindkrafts möjligheter i Sölvesborg och Region Blekinge. Ett arbete som startade den 1 augusti 2013 och avslutades den 30 april Anledningen till projektet var att skapa bra förutsättningar i regionen att tillvarata de möjligheter som kommande vindkraftsetableringar innebär för den regionala utvecklingen och dess näringsliv. Detta har skett genom informations- och kunskapsspridning samt nätverkskapande aktiviteter med företag, projektör samt kommunala och regionala företagsorganisationer, utbildare och organisationer. Arbete har förutom nämnda aktiviteter också varit att inhämta kunskaper och erfarenheter från andra regioner där samverkan för regional utveckling kopplat till vindkraftsetableringar funnits. Projektet har bl.a. inhämtat kunskap från Strömsund och Anholt Vindmöllepark i Djurskommun i Danmark, två bra exempel på hur man tillvara tagit vidkraftsetableringarna lokalt och regionalt. Vi har också tagit vara på kunskaperna från etableringen vid Kårehamn ett exempel på hur svårt det var att ta tillvara på den lokala nyttan vid en vindkraftsetablering. I projektet har vi också skaffat oss erfarenheter och kunskaper när det gäller utbildning och kompetens. Både vad det gäller säkerhet och språk men också vad som gäller för att starta en YH utbildning regionalt för att försörja parkerna med kompetent drifts- och underhålls personal som redan bor lokalt. Slutsatserna från projektet är: För att lyckas med att investeringar skall göra lokal och regional nytta handlar det mycket om kommunikation, dialog, bygga förtroende och tillit mellan projektör, kommun, region, företag, arbetsmarknad, utbildning och med medborgarna. Att skaffa kunskap och att inte vänta på någon annan utan att ta initiativ, avsätta resurser och tänka långsiktigt för att ta vara på investeringarna så att etableringarna gör nytta för företag och invånare. Det handlar om att som kommun och region arbeta tillsammans. Ta täten i detta arbete, att stimulera företag, förmedla kunskaper och samarbeta med företagsorganisationer som Tech Network och med energiorganisationer som Energikontor Sydost, ett mycket lyckat samarbete i detta projekt. Att samarbeta med projektör och vindkraftsleverantör så tidigt som möjligt runt frågan: Hur involveras lokala och regionala företag i de olika faserna på bästa sätt och vad kräver ni av dem? Att involvera högskola och gymnasier för att skapa kompetensutvecklings möjligheter för anställda och arbetssökande så de har möjlighet att skaffa den kompetens som gäller för säkerhet och språk vid vindkraftsetableringar. 1

2 2. Bakgrund Utanför Blekinges kust planeras tre större vindkraftsparker som innebär en möjlighet till fler jobb i regionen och regional utveckling. Sölvesborgs kommun, företagsnätverket Tech Network och Energikontor Sydost ville genom detta projekt initiera en lokal och regional samverkan för att tillvarata de möjligheter till regional utveckling som kommande etableringar av havsbaserad vindkraft innebär. Erfarenheter från likande samarbetsprojekt i andra delar har tillvaratas. Detta projekt har fokuserat på arbetsmarknad, utbildning och utveckling av nätverk av företag som bl.a. initierats i EU projektet SB OFF.E.R. Projektet har setts som en start på ett fördjupat samarbete och har resulterat i nya projektansökningar för att kunna ta tillvara på de kommande investeringarna. 3 Verksamhetsbeskrivning/projektbeskrivning och uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp 3.1 Syfte Projektets syfte har varit kunskaps- och erfarenhetsinhämtning för att skapa bra förutsättningar i regionen att tillvarata de möjligheter som kommande vindkraftsetableringar innebär för det regionala näringslivet, arbetsmarknad och utbildning. 3.2 Mål Projektet mål har varit att inhämta kunskaper och erfarenheter från andra regioner och länder där samverkan för lokal och regional utveckling och utbildning kopplats till vindkrafts etableringar och som har pågått under en längre tid. Parallellt med denna kunskapsinhämtning har vunna erfarenheter sprits lokalt och regionalt, genom nyhetsbrev, möten och nätverksskapande aktiviteter. De konkreta projektmålen under projekttiden har varit: Att genomföra minst tre studieresor för att inhämta kunskaper och erfarenheter från andra regioner och delar av Nätverket för vindbruk. Under projekttiden har vi inhämtat kunskap från Västra Götaland via Havsvindsforum, PowerWest där Tech Network även ingår i styrgruppen. Via deltagande vid Baltic Windpower, Studiebesök Kårehamn, Konferens Energimyndigheten Balingsholm, och Konferens VIND Vi har också besökt Strömsund den januari 2014 samt Djurs kommun på Grenå, Danmark den 3 5 mars Deltagit i Business Network for Blue and Safe Innovation, Gdynia, 18 Febr 2014, tillsammans med representanter från Polen och Litaun. Involvera minst 50 individer genom projektets aktiviteter. Bara i våra två referensgruppsmöten har 72 personer deltagit från företag, offentlig förvaltning, myndigheter och utbildning. På föreläsning på Marinmuseet för 40 personer 2

3 från allmänheten, på regionalt kompetensråd i Blekinge 6 personer, vid ca 10 lokala företagsbesök, Hässleholms företagsgrupp ca 50 personer, kickoff Offshoreväst 30 personer m.fl. se vidare under projektets aktiviteter. Arrangera minst ett kunskapshöjande seminarium med fokus på framtida möjligheter inom vindkraftsområdet. Vid vårt referensgruppsmöte den 9 oktober var det föreläsning av Kjell Olofsson, site Manger Kårehamn Offshore Wind Farm samt från Hans-Olof Svensson från Blekinge Offshore. Föreläsningarna var även ett inspel till andra halvan av referensgruppsmötet där vi ställde frågan Hur får vi investeringarna att bli lokala och regionala? För att fånga upp deltagarnas idéer och deras behov av kunskap för att det på sikt kan leda till affärer. En kort sammanfattning finns att hämta via länken Projektet har även tagit initiativ till ett kunskapshöjande seminarium om offshore vindkraft för ledamöter i Region Blekinges styrelse med inspel från projektgruppen, Blekinge offshore och professor Staffan Jacobsson från Chalmers. Arrangera minst en nätverksträff för företagsnätverket för att sprida information om affärsmöjligheter inom vindkraftsområdet, om påbörjade eller planerade vindkraftssatsningar och skapa en bättre samverkan mellan aktörerna som kan stimulera till nya affärer. Vi har arrangerat referensgruppsträffar för att inhämta kunskaper och sprida information om affärsmöjligheter där en del av affärsnätverket medverkade den 9 oktober Den 9 april 2014 hade vi ett nytt referensgruppsmöte på temat lärdomar bl.a. från Strömsund och Anholts Havmöllepark i Danmark. Mötet var mycket uppskattat och de flesta företagen tror vi uppfattade budskapet att det är dags att börja samarbeta och skaffa den utbildning/certifiering som behövs för att kunna vara med vid kommande etableringar inom regionen. Med på mötet var bland annat Marian Strane, Grövikssjöns Husvangscamping och Ole Kristiansson näringslivsutvecklare Vindkraftcentrum Strömsund. Vi har tagit fram bilder om processen från tillstånd till färdig park i Blekinge. Tanken är att företagen själva skall kunna se var i processen de kan vara med att göra affärer. Vi har deltagit och informerat på olika företagssammanslutningar i länet och omkringliggande län samt vid nätverksluncher för företag i länet. Arrangera minst 5 lokala träffar, en i vardera av Blekinge kommuner, för att sprida information till nya intressenter på lokal nivå om möjligheterna som kommande vindkraftssatsningar innebär. Projektet har haft en lokal träff i vardera av Blekinges kommuner. De flesta har varit i 3

4 samarbete med lokala näringslivsträffar. Genomföra en utvärdering av projektet samt ta fram förslag på hur parterna bäst skall kunna ta tillvara de möjligheter till en regional utveckling som kommande etableringar av havsbaserad vindkraft innebär. Genom alla olika träffar med regioner, kommuner, organisationer och företag har det tydligt framkommit vikten av att vid en kommande vindkraftsetablering: - var ute i god tid och planera politiskt för att ta vara på möjligheterna. - avsätta resurser lokalt och regionalt samt involvera näringslivsorganisationer. - inhämta kunskaper och erfarenheter från andra kommuner och länder där man etablerat vindkraft och gjort kopplingen till lokal och regional utveckling. - för kontinuerliga dialoger och kommunicera med invånare, företag och organisationer. - etablera ett långsiktigt samarbete med projektören och vindkraftsleverantörer så fort det är möjligt och arbeta med förtroendeskapande aktiviter. - involvera gymnasier, högskola och arbetsförmedlingen i utbildning och kompetensspår. - informera och sprid kunskaper till företagen om vikten av att samarbeta och klustra sig inför etableringar av stora parker för att vara konkurrenskraftiga. - att stimulera företag att skapar strategiska allianser och visa på vinsterna av dessa allianser. - arbeta med förtag utifrån olika temanområden vid vindkraftsetablering tex. via arbetsgrupper för service, turism, fundamenttillverkning etc. - visa på vikten av och skapa förutsättningar för säkerhet, GWO certifieringar, engelska och andra kunskapshöjande åtgärder för både anställda och arbetssökande för att ha möjlighet att komma ifråga. - skapa en plan, en exitstrategi, för vad som händer efter etableringen är klar, hur man förädlar all den nya kunskapen och erfarenheterna till nya affärer vid andra etableringar/nya projekt. 3.3 Målgrupp Målgruppen i projektet har varit företagare, företagsorganisationer, kommunala näringslivsenheter, gymnasier och Blekinge tekniska högskola, regionala och lokala beslutsfattare både förtroendevalda och tjänstemän och Arbetsförmedlingen. 3.4 Verksamhetsbeskrivningen Arbetsgruppen har träffats den 21/8, 4/9, 18/9, 7/10, 16/10, 30/10, 13/11, 11/12 under 2013 och 12/2, 25/2, 26/3 och den 23/4 under Mötena har varit fysiska möten och webbmöten. På de flesta arbetsgruppsmöten har Hans Olof Svensson från Blekinge Offshore deltagit som expert. Syfte har varit att få deras syn och kunskap som input i projektet för att vi skall kunna göra så realistiska bedömningar som möjligt på hur affärer kan gå till vid etablering av parkerna i 4

5 Hanöbukten. Ett annat syfte har också varit att skapa tillit och förtroende mellan oss. Tillit och förtroende är en viktig framgångsfaktor för att lyckas nå målen vid kommande investeringar. Referensgruppen har bildats och träffats på Kreativum i Karlshamn den 9 oktober 2013 och efter detta har en process från tillstånd till färdig park tagits fram. Referensgruppen träffade också den 9 april 2014 på Ronnebybrunn med fokus på lärdomar från Strömsund och Anholt Havmöllepark i Danmark. Projektet har en egen plats på Sölvesborgs hemsida, som informationskanal till allmänhet, organisationer och företag. Projektet har skickat ut tio nyhetsbrev. Projektet är omnämnt i lokalpressen och i Sölvesborgs Näringslivskontors nyhetsbrev som utkommer var 3dje vecka. Blekinge läns tidning den 11 sept och 31 oktober, Sydöstan den 11 sept, Commersen den 25 sept, Sölvesborgs kommuns egen tidning Naturligtvis som skickades ut i oktober. Partnerskap i BMSP Hemsidan Arbetsgruppen för arbetsmarknad och utbildning, har bildats och har haft möten mellan projektledaren och Lottie Mattsson rektor vid Furulundskolan i Sölvesborg. Kontakter är tagna med Blekinge tekniska högskola, Sölvesborg och Bromölla kommunalförbund. Under studiebesöket i Strömsund träffade vi ansvariga för utbildningen på Hjalmar Strömerskolan samt elever. Här pratade vi om hur man startar upp en YH utbildning för vindkraftstekniker om vad som behövs och vad man behöver tänka på. Eftersom intresset har varit svalt från gymnasierna i västra Blekinge bestämdes att vi i Sölvesborg kommer att driva ansökan om YH utbildningen och kompetensbehov. I detta kommer vi att sammarbeta med BTH där det är möjligt. Projektets arbetsgrupps har informerat, deltagit och inhämtat kunskap i olika konferenser, företagsföreningar, kompetensmöten, näringslivsluncher m.m. I dessa möten har ibland externa experter anlitats och intresserade från de andra kommunernas näringslivsenheter allt för att sprida kunskapen och få upp angelägenhetsgraden hos respektive organisation. I följande lista räknas dessa möten upp. Förutom nedan nämnda möten har projektet pratats om i kommunalrådets och näringslivskontorets i Sölvesborgs regelbundna företagsbesök. 22/8 Havsvindforum Göteborg 28/8-13 Möte med SP, Borås ang. uppbyggnad av OffshoreVäst 29/8 Näringslivsråd Sölvesborg, 11 personer 9/9-13 Möte med Hässleholms företagsgrupp i Kristianstad, / Baltic Wind Power, Ulf Hansson Energikontor Sydost 5

6 11/9-13 Möte med Acustic Agree och Fauncut för att ge info om vårt projekt. (AA är ensam om sin produkt i hela världen och kan med fördel användas i vindparker) 12/9-13 Möte med Weibulls produktion AB, Hässleholm, Sven Åke Andersson. (W är utrustade för att exempelvis kunna bygga torn) 13/9-13 Besökte Trygghetsrådet och informerade deras chef och samtliga rådgivare om projektet och dess möjligheter för Trygghetsrådet. 14/9-13 Tech Networks styrelse och en del medlemmar informerades om projektet i samband med ett möte på Guön. 16/9 Lokalt Arbetsmarknadsråd i Sölvesborg, 10 personer 11/9 Studiebesök Kårehamn tillsammans med Klimatsamverkan Blekinge 25/9-26/9 Kickoff OFFSHOREVÄST, Borås, informerad ett 30-tal företag om vårt projekt. Knöt kontakt med PowerVäst, Västra Götalandsregionen. 26/9 Näringslivsråd Sölvesborg, 10 2/10-3/10 Konferens Energimyndigheten Balingsholm, Huddinge 4/10 Informerade 12 företag vid möte hos Noicy cricket, Ronneby Brunn 9/10 Kickoff Referensgruppen, Kreativum Karlshamn. 11/10 Lunchmöte på Näringslivsdagen i Karlskrona. Info till 8 företag. 15/10 Arbetsgruppen för regionalt kompetensråd i Olofström 22/10 Informerad styrelsen för Nyföretagarcentrum 8 företag 23/10-24/10 Konferens VIND2013, Waterfront Stockholm. 24/10 Marinmuseet Karlskrona, allmänheten, ca 40 kom. 25/10 Tillväxtforum i Blekinge, 15 31/10 Näringslivsråd Sölvesborg, 10 5/11 Möte PowerVäst Västra Götalandsregionens styrgrupp. 7/11Energiting sydost, ca 50 politiker, tjänstemän och näringsliv. 7/11 Näringslivschefsmöte med Region Blekinge 6

7 8/11 Möte med Åsa Westrin i Kalmar ang. anordnande av Vindkonferens den 11-12/ för Sverige och Östersjöländerna. Arrangörer Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Kalmarregionen och Region Blekinge. 14/11 Informerade 20 företag från Landskrona om vårt projekt i Blekingemontern på Elmia Subcontractor /11 South Baltic annual conferens, Szczein, Polen. Information till ca 140 konferensdeltagare från Polen, Litaun, Tyskland, Danmark och Sverige om vårt projekt i Blekinge 16/12 Information till Ronneby och Karlskronas näringslivsenheter. 10/1 Information till Näringslivsenheten och Jobb till 1000 i Olofström 14-16/1 Studiebesök i Strömsund 20/1 Möte och information med Affärsverken Karlskrona, Näringslivsenheten Karlskrona, Kockumsvarvet, Region Blekinge, Hexicon AB. 30/1 Företagslunch i Sölvesborg med ca 50 deltagande företag. 3/2 Information till ca 40 medlemmar i Rotari, Ronneby 4/2 Styrgruppsmöte Havsvindsforum Power West, VGR Göteborg 5/2 Seminarium om offshore vindkraft för ledamöter i Region Blekinges styrelse från pårojektgruppen, Blekinge offshore och professor Staffan Jacobsson, Chalmers. 26/2 Möte med Länsstyrelsen i Karlskrona om projektstatus. 3/3 Information till ca 20 tal entreprenadföretagarna i Blekinge i Ronneby 3 5/3 Studiebesök Djurs kommun, Grenå, Danmark samt Anholts Havsvindpark. 7/3 Information till Almi i Blekinges styrelse. 10/3 Möte med BTH:s Prorektor Henrik Johnsson och BTH:s Inovationschef Anders Nilsson 10/3 Möte med Regionsdirektören Anna-Lena Cederström, Chefen för regional utveckling Åza Rydén och näringslivsanvarig Elisabeth Landén. 31/3 Styrgruppsmöte Havsvindsforum Power West, VGR Göteborg 9/4 Referensgruppsmöte med 47 deltagare. 16/4 Möte med Uppstart Landskrona 7

8 Avvikelser från projektansökan. Vid genomförandet av projektet bildades en arbetsgrupp bestående av representanter från Tech Network, Energikontorsydost och Sölvesborgs kommun som har ansvar för projektets dagliga drift tillsammans med projektledaren. Styrgruppen består av arbetsgruppen samt kommundirektören i Sölvesborg och sammanträder när/om arbetsgruppen inte kommer överens eller projektet inte når upp till målen. Detta för att inte bli uppbundna till möten med avrapportering utan istället arbetsmöten. Kommundirektören informeras av projektledaren om status och nästa steg var 14 dag. För att nå ut till fler företag och organisationer snabbare beslutade vi att tillsätta en referensgrupp tillika målgrupp bestående av nyckelpersoner med egna nätverk. 3.5 Uppföljning och utvärdering Utifrån projektets mål så har vi inhämtat kunskaper och erfarenheter via studiebesök både i Strömsund och Anholts Vindmöllepark i Danmark. Genom deltagande i olika konferenser, seminarier och möten samt genom inhämtning av kunskap genom olika rapporter och dokument. Projektet har också haft ett förtroendefullt sammarbete med Blekinge Offshore för att stämma av hur deras process och behov kommer att se ut under kommande faser. En mycket viktig framgångsfaktor för det nya projektets kommande arbete. Denna erfarenhet och kunskap har vi sedan spridit till företagare, företagsorganisationer, kommunala näringslivsenheter, gymnasier och Blekinge tekniska högskola, regionala och lokala beslutsfattare både förtroendevalda och tjänstemän, från kommuner, regionen, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. När man ser tillbaka på allt detta arbete och jämför det med när projektet startade så är vår upplevelse att kunskapsnivån har höjts i målgruppen om vad kommande investeringar kommer att innebära för den lokala och regional utveckling. Inte minst ser vi det i den uppslutning som finns i vår nya projektansökan från Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Blekinge tekniska högskola, Almi Blekinge samt numer alla Blekingska kommuner. Samt i den aldrig sinande frågan: När kommer beslutet från regeringen? från företagare i länet. 3.6 Diskussion, slutsatser och effekter av projektet. När vi summerar måluppfyllelsen och effekterna av projektet konstaterar vi att vi nått målen i projektet samt det förväntade resultaten: - vi har fått ett utökat och stärkt befintligt företagnätverk. - i Klimat och Energistrategin för Blekinge är 2020 målet att 80% skall vara förnybar energi, utan havsbaserad vindkraft kommer detta mål att vara svårt att nå. - vi har ökat kunskapen hos det regionala och lokala näringslivet om vilka möjligheter de kommande vindkraftsetableringarna kommer att ge. - Via den erfarenhets och kunskapsförmedling som skett har förutsättningarna för deltagande i upphandlingar till mindre och större vindkraftsetableringar klart ökat. Här återstår ett mer konkret arbete med företagen i det kommande projektet dvs. samarbete och klustring mellan företagen. - Planen för fortsatt samverkan mellan utbildning, företag och arbetsmarknad är vår nya projektansökan. Likadant anser vi att planen för involvering och utveckling av det lokala 8

9 samhället är att fortsätta med alla de informationsinsatser som redan gjorts samt när beslutet kommit bjuda in till olika dialoger vilket också finns med i vår nya projektansökan. - Företagarnätverket och den regionala samverkan finns redan idag och kommer att förstärkas via vårt fortsatta arbete som finns beskrivet i vår nya projektansökan med den breda uppslutning från näringslivsenheterna i kommuner, regionala myndigheter, Almi och Blekinge tekniska högskola. - I vår ansökan har vi angivit att vi skall involvera minst 50 individer och det har vi uppnått med råge. Slutsatserna från projektet är: För att lyckas med att investeringar skall göra lokal och regional nytta handlar det mycket om kommunikation, dialog, bygga förtroende och tillit mellan projektör, kommun, region, företag, arbetsmarknad, utbildning och med medborgarna. Att skaffa kunskap och att inte vänta på någon annan utan att ta initiativ, avsätta resurser och tänka långsiktigt för att ta vara på investeringarna så att etableringarna gör nytta för företag och invånare. Det handlar om att som kommun och region arbeta tillsammans. Ta täten i detta arbete, att stimulera företag, förmedla kunskaper och samarbeta med företagsorganisationer som Tech Network och med energiorganisationer som Energikontor Sydost, ett mycket lyckat samarbete i detta projekt. Att samarbeta med projektör och vindkraftsleverantör så tidigt som möjligt runt frågan: Hur involveras lokala och regionala företag i de olika faserna på bästa sätt och vad kräver ni av dem? Att involvera högskola och gymnasier för att skapa kompetensutvecklings möjligheter för anställda och arbetssökande så de har möjlighet att skaffa den kompetens som gäller för säkerhet och språk vid vindkraftsetableringar. Clemens Malmberg, projektledare Sölvesborgs kommun

HAVSBASERAD VINDKRAFT I BLEKINGE

HAVSBASERAD VINDKRAFT I BLEKINGE HAVSBASERAD VINDKRAFT I BLEKINGE Energikontor Sydost i sölvesborgs kommun i tech network i energimyndigheten i region blekinge länsstyrelsen blekinge i blekinge tekniska högskola i almi företagspartner

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Nätverket för vindbruk Energimyndigheten. kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se

Nätverket för vindbruk Energimyndigheten. kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se Nätverket för vindbruk Energimyndigheten kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se Nätverket för vindbruk - främjar en kraftfull utbyggnad av vindkraften - arbetar med lokal förankring

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH En ny industriell revolution? En ny industriell revolution? 1. Förnybar energi En ny industriell revolution?

Läs mer

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk ER 2015:08 Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten PROTOKOLL 2012-02-15 Dnr: 10RV155 Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten Tid: Onsdag den 15 februari, 2012 mellan kl 10.00 och 12.15. Plats: Region Västerbotten, rum Aspen Ledamöter: Hans Lindberg,

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge Projektets namn: GreenCharge Sydost Elfordon i småstadsregioner Projektperiod: 20130401-20140331 Huvudstödmottagare: Blekinge tekniska

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Blekinges nya energi och klimatstrategi Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Klimatsamverkan Blekinge Bildandemöte 23 november 2011 på Residenset Varför behövs Klimatsamverkan?

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland n Verksamhetsplan 2013 Energikontor Norra Småland Energikontorets verksamhetsplan är styrgruppens instrument för styrning av verksamheten. Styrgruppen fastslog Verksamhetsplan 2013 den 4 februari 2013.

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Skärgårdshamnar som nav för tillväxt i Blekinge

Skärgårdshamnar som nav för tillväxt i Blekinge Projektstart 2012-08-01 Projektslut 2014-06-30 Projektansökan ur Regionalt Struktursfondprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007 2012 Omfattar, Skåne och Kalmar län Kommunerna Karlskrona,

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Med- och motvind Chalmers, Göteborg 2010-12-09 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06)

Läs mer

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen 100 000 nya jobb I takt med vindkraftens snabba expansion växer också en helt ny arbetsmarknad fram i Sverige. Enligt siffror från 2012 byggs det ungefär ett

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Nyheter inom planering för vindkraft

Nyheter inom planering för vindkraft Nyheter inom planering för vindkraft Planering Vindkraftverkens storlekar, behov av större markområden Stora investeringar Vilka behöver aktuell kompetens om vindkraft? Presentation av Nätverket för vindbruk

Läs mer

Lägesrapport Slutrapport

Lägesrapport Slutrapport 7-01-15 1 Lägesrapport Slutrapport x Allmänna uppgifter Projektägare: Haparanda stad Diarienummer Mål 1: 304-3745-05 Diarienummer Länsstyrelsen: Projektet bedrivs under tiden: 6-01-01 7-02-28 Projektnamn:

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 SEK - Samhällsekonomisk kalkyl Beräkningen omfattas av verklig sysselsättning och dess ekonomiska effekter vid investering i Havsbaserad vindkraft Modell som använts:

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring?

Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring? NordVind - VINDKRAFT OG LOKAL FORANKRING Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring? Projektledare Jens Sperens / Vindfyr Agenda Vindfyr Tack till finansiär Vad kommuner gör idag för ökad

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna.

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Nyföretagarcentrum Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Det projektet har skapat 230 nya företag f och 300 nya arbetstillfällen

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20 Tid och plats: den 20 december 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström (S) Joakim Becker,

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB - en regional satsning på bioenergi för värme och el. Kort info vid seminarium den 21 mars 2012, LNU. Hans Gulliksson Historia Första mötet hölls den 26 september 1996 Ordföranden

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011 Karin Alkeberg Regionförbundet i Kalmar län 2 Maria Sjödin Ljungby Kommun 5 Hans Österlund Medborgarskolan Projekt & Utveckling 1 Victor Moreira Medborgarskolan Projekt & Utveckling 2 Fredrika Plessen

Läs mer

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Sven Borén, doktorand BTH projekt GreenCharge http://www.barometern.se/kalmar/tysta-elbussar-imponerade-pa-passagerarna/ Foto: Stefan Nilsson Hållbarhetsutmaningen

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer