Ämnesspecifika seminarier VT16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämnesspecifika seminarier VT16"

Transkript

1 Ämnesspecifika seminarier VT16 Nedan följer information om ämnesspecifika seminarier. Notera att seminarierna är obligatoriska för studenter som skriver uppsats inom aktuella områden. Schema över de ämnesspecifika seminarierna hittar du under schema på kurshemsidan. Anmälan till seminarierna sker via grupper i Fastreg. Du kan anmäla dig till en grupp i Fastreg efter att vi har registrerat dig på kursen examensarbete. Anmälan för studenter som läser period 1 öppnar kl den 15 januari i Fastreg. Anmälan för studenter som läser period 2 och 3 öppnar kl den 25 mars i Fastreg. Allmän rättslära Ämnesspecifikt seminarium i Allmän rättslära hålls en gång för varje period. Se schema på kurshemsidan för tid och plats. Civilrätt - arbetsrätt Ämnesspecifikt seminarium är uppdelat på två tillfällen där uppsatsförfattaren presenterar sin nuvarande skrivning vid första tillfället och det reviderade metodkapitel vid andra tillfället. Det reviderade kapitlet skall skickas ut senast kl. 9:00 vardagen före det andra seminariet. Alla som skriver i arbetsrätt bereds möjlighet att få diskutera sitt metodkapitel, d.v.s. både inledning, problemformulering, syfte, ev. frågeställningar, avgränsning, metod och disposition. Alla som deltager förväntas ingående ha läst och kunna kommentera övrigas metodkapitel i en löpande diskussion. Det är därför viktigt att alla deltagare skickar sitt metodkapitel till övriga deltagare och seminarieledaren, minst fyra vardagar innan det första seminariet (se tider nedan). Det är möjligt att reflektera över många olika faktorer när man läser ett metodkapitel t.ex. Finns möjlighet att nå syftesuppfyllelse eller är formuleringen för vid? Är precisering möjlig av syfte och avgränsning? Förklaras metoden och det sätt den skall användas på ett bra sätt? Klargörs urvalsprinciper? Finns det metodrisker? Klargör dispositionen ett logiskt sätt att behandla rättsfrågorna? Ni bör därmed förbereda er väl innan seminariet för att uppsatsförfattaren skall få så god feedback som möjligt. Deadline för inlämning av metodkapitel är onsdag 20 januari Seminarium 1: 26 jan, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning reviderat metodkapitel är fredag 29 januari kl 9:00 Seminarium 2: 1 feb, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av metodkapitel är onsdag 30 mars Seminarium 1: 6 apr, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning reviderat metodkapitel är tisdag 11 april januari kl 9:00 Seminarium 2: 12 apr, se schema på kurshemsidan

2 Civilrätt - associationsrätt (inkl. bolagsrätt och börsrätt) Datum för seminarierna framgår av schemat på kurshemsidan. Civilrätt - entreprenadrätt Hänvisas till civilrätt - förmögenhetsrätt. Civilrätt - familjerätt Obligatoriskt seminarium för studenter som laser examensarbete inom familjerätt. Seminariet kommer att vara upplagt som en workshop där vi särskilt inriktar oss på att tala om arbetet med att formulera och förfina problemformulering, syfte samt metod och material på familjerättens område. Tanken är att ni senast deadline för er period (se nedan) skickar uppsatsens inledande avsnitt (med inledning, problemformulering, syfte, metod m.m.) till Chirs Lau som håller i seminariet Detta kommer att förmedlas till medstudent(er) som förbereder sig genom att läsa och formulera konstruktiva förslag till förbättring i dessa delar. Vid tillfället diskuterar vi under en stund gemensamt de ovan nämnda frågorna på ett övergripande plan och därefter ges ni tillfälle att i par ge konstruktiva förslag till förbättringar i en informell opponering. Hela idén med detta seminarium är att ge stöd under arbetet och tanken är inte att den text som lämnas in ska vara färdig och "perfekt". Deadline för inlämning av inledande avsnitt är 8 februari Seminarium: 16 februari, se schemat på kurshemsidan. Kommer senare. Civilrätt - fastighetsrätt Hänvisas till civilrätt - förmögenhetsrätt.

3 Civilrätt - förmögenhetsrätt (allmän och speciell avtalsrätt, fordringsrätt, sakrätt, insolvensrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt och fastighetsrätt) Del 1 Inga förberedelser. Del 2 Individuell skrivuppgift mailas in till lärarna enligt deadline nedan. Information om uppgiften ges under del 1. Observera att både del 1 och 2 är obligatoriska. Ansvarig lärare för period 1 är Elisabeth Ahlinder. Ansvarig lärare för period 2 är Gustaf Sjöberg. Del 1-4 februari, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av individuell skrivuppgift är 5 februari kl 07:00 Del 2-5 februari, se schema på kurshemsidan Del 1-12 april, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av individuell skrivuppgift är 13 april kl 15:00 Del 2-14 april, se schema på kurshemsidan Samtliga seminarier sker i SCCL lokaler, Biblioteksbyggnaden, plan 6 (ovanför biblioteket). Civilrätt immaterial-, media- och marknadsrätt Syftet med kursen är dels att ge studenterna en orientering i immaterial-, marknads- och medierättens särskilda förhållanden, dels att ge studenterna möjlighet att själva reflektera såväl allmänt över den immaterial-, marknads och medierättsliga materien och metoden i sina egen uppsatser och uppsatsskrivande. Många ämnen överlappar varandra, varför deltagande i motsvarande kurs inom Europarätt eller IT-rätt i förekomande fall kan kompensera deltagande i denna kurs. Deltagande vid flera ämnesspecifika kurser för uppsatser med ämnesövergripande områden kan naturligtvis påverka det slutliga resultatet på uppsatsen. Förkunskapskrav För att gå kursen rekommenderas att studenterna har genomgått Claes Sandgrens Introduktionskurs för uppsatsskrivare. Kursen är indelad i två block: Block 1 - Metod Vid seminariet hålls ett allmänt seminarium som leds av två lärare vid fakulteten. Här behandlas hur immaterialrättigheter, marknadsrätt och tryck- och yttrandefrihet har uppkommit, utvecklats och tillämpats i vår del av världen över tid. Vidare behandlas rättsområdenas särdrag och hur man

4 därifrån identifierar problemområden och behandlar källor och språk. Nedan ges en översiktlig bild över vad som avses att behandlas under förmiddagen: Orientering om immaterial- marknads och medierättens utveckling: Internationellt, regionalt, nordiskt och nationellt Immaterial- marknadsrätt och medierättsliga särdrag Begrepp och terminologi Metodfrågor Källsökning och källbehandling Uppsatsarbetet Språk och formalia Skrivregler. Block 2 - Empiri Vid seminariet ges studenterna möjlighet att dels presentera sina uppsatsprojekt, dels diskutera projekten med övriga studenter och lärare. Till detta moment ska alla studenter lämna in dels ett förslag till disposition/innehållsförteckning, dels en PM om ca ett par sidor där studenten kortfattat beskriver och motiverar uppsatsämnet och arbetets genomförande: 1. När det gäller kravet på en disposition är det viktigt att påpeka att den inte behöver vara en färdig innehållsförteckning, utan snarare syftar till att strukturera arbetet och materialet. Den ska därför ses som ett arbetsredskap i uppsatsskrivandet, som kan komma att revideras under arbetets gång. 2. En PM om den egna uppsatsen är viktig, dels eftersom den tvingar studenten att sätta sig in i ämnet och selektera vad som är värt och viktigt för honom eller henne att behandla, dels därför att läraren/handledaren tidigt kan identifiera eventuella, materiella, strukturella, språkliga och formella frågor eller brister. PM:n ska ta upp ämnet, syfte, frågeställningar, eventuella avgränsningar, metod och källmaterial. Seminariet avser att gå till så att varje student först presenterar sitt arbete och hur man har resonerat kring innehåll, metod, genomförande och disposition samt tar upp eventuella problem och frågeställningar med anledning därav. Sedan ges möjlighet för övriga studenter att ge sina synpunkter, kommentarer och frågor. Samtliga studenter antas vara beredda att ge synpunkter och kommentarer på varandras uppsatsprojekt. Avslutningsvid ger kanske läraren några egna kommentarer. Alla ska ha haft möjlighet att ta del av och ge synpunkter på varandras uppsatser. Block 1 Metod: 4 februari, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av disposition och PM är 12 februari Block 2 Empiri: 18 februari, se schema på kurshemsidan Block 1 Metod: 14 april, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av disposition och PM är 22 april Block 2 Empiri: 28 april, se schema på kurshemsidan Viktiga instruktioner inför inlämningen av disposition och PM Ange tydligt ditt namn i början av dokumentet. Paginera dokumentet. Sänd disposition och PM som ett dokument (antingen som Word-fil eller i PDF-format). Döp filen enligt formeln eftenamn-förnamn-immaterialrätt.pdf Disposition och PM ska sändas till senast den deadline som gäller för din period (se ovan). Kursen är obligatorisk. Det betyder att alla studenter förutsätts var tillgängliga och närvarande under kursens gång. Förhinder anmäls hos Per Jonas Nordell. Däremot måste PM och disposition lämnas in.

5 Kursansvarig: Professor Per Jonas Nordell Rum: C 942 Telefon: , Mobil: E-post: Övriga lärare: Doktorand Johan Axhamn Rum: C 851 Tel , Mobil: E-post: Civilrätt - sjö- och transporträtt Information för VT16 kommer senare. Seminarier anordnas när antal studenter är bestämt. De uppsatsförfattare som önskar delta ombeds e-posta utkast inledningskapitel med problemformulering, disposition och metodavsnitt till Johan Schelin, samt övriga deltagare senast två dagar före seminariet äger rum. Samtliga deltagare ska ha läst samt vara beredda att kommentera utkasten. Maila kursadministratören för att få övriga deltagares mailadresser. Europarätt Ansvarig lärare: Claes Granmar Lärare: Katharina Voss OBS! Seminarium 1 och 2 är öppet även för andra uppsatsskrivare som har europarättsliga inslag i sitt examensarbete. Seminarium 1: Att skriva uppsats i EU-rätt - metodseminarium Seminarium 1 kommer att ha följande upplägg: Formulering och avgränsning av forskningsfrågor inom EU-rätt Särskilda utmaningar med forskning inom ett rättssystem av "flerskiktskaraktär" Metodval och reflektion Särskilt om EU-rättslig metod: EU-rättens rättskällelära och tolkningsmetoder Alternativa metoder Källsökning och källkritik Formalia Seminarium 2: Diskussion av uppsatsämne och metodavsnitt Seminarium 2 kommer att ha följande upplägg: Uppsatsskrivare presenterar sitt ämne, sin forskningsfråga och sitt metodavsnitt Enskild kommentar Andra kursdeltagare kommenterar Lärare summerar och ger vägledning Inför seminarium 2 ska du förbereda en promemoria (högst tre sidor) innehållande en kort disposition (en sida), kort metodreflektion (en sida) och en preliminär litteraturlista med relevanta rättskällor för uppsatsen (en sida). På seminariet ska du kommentera en PM som har skrivits av en annan kursdeltagare. På det första seminariet meddelas vilken PM du ska kommentera. Kommentaren beräknas ta ca fem minuter och ska avse ämnesval, problemformulering, och metod.

6 Efter den enskilda kommentaren kan alla kursdeltagare kommentera arbetet. Alla kursdeltagare förväntas därför ha läst alla promemorior som seminariet omfattar. Promemorian samt litteraturlistan ska skickas till senast deadline för inlämning för respektive period (se nedan). Administratören för examensarbete kommer samma dag att vidarebefordra dessa dokument till lärare och anmälda kursdeltagare. Seminarium 1: 11 februari, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av PM inför seminarium 2 är 22 februari kl 12:00 Seminarium 2: 25 februari, se schema på kurshemsidan Seminarium 1: 14 april, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av PM inför seminarium 2 är 25 april kl 12:00 Seminarium 2: 28 april, se schema på kurshemsidan Finansmarknadsrätt Hänvisas till seminarier inom associations- eller förmögenhetsrätt. Folkrätt Deadline för inlämning av upplägg är 7 februari Pass 1: 12 februari kl , se schema på kurshemsidan Pass 2: 12 februari kl , se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av upplägg är 8 april Pass 1: 15 april kl , se schema på kurshemsidan Pass 2: 15 april kl , se schema på kurshemsidan Folkrättsseminariet innehåller sju moment uppdelade i två pass (ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass): Pass 1 Folkrättens källor Tolkning av rättsregler Teoretiska skolor inom folkrätten Metodologiska frågor Pass 2 Betygskrav och bedömningsgrunder Informationssökning och hantering av materialet Uppläggningsseminarium med diskussion av inlämnade upplägg. Därutöver ges en genomgång i att skriva på engelska; denna presentation innehåller mycket som är värdefullt även för den som skriver på svenska, varför närvaro rekommenderas för alla.

7 Inför seminariet ska de deltagande studenterna ha tittat igenom seminariematerialet, vilket beställs hos kursadministratören för examensarbete på Författaren ska under seminariet lägga fram sitt upplägg - 2 sidor med problem, syfte, frågeställning, avgränsning, metod och disposition. Upplägget skickas till senast deadline för din period (se tider ovan). Mark Klamberg och Sally Longworth håller i kursen. Internationell privaträtt Seminarium: 15 februari, se schema på kurshemsidan. Miljörätt Hänvisas till seminarier inom offentlig rätt eller folkrätt. Offentlig rätt För uppfyllande av kursobligatoriet krävs deltagande i både Seminarium 1 och 2, inklusive seminarieförberedelser. Seminarierna återkommer varje termin. Tider för studenter som läser period 1 Seminarium 1: 1 februari, se schema på kurshemsidan Deadline: texter till seminarium 2 skickas in senast den 19 februari Seminarium 2: 26 februari, se schema på kurshemsidan Tider för studenter som läser period 2 och 3 Seminarium 1: 12 april, se schema på kurshemsidan Deadline: texter till seminarium 2 skickas in senast den 3 maj Seminarium 2: 10 maj, se schema på kurshemsidan Vårterminen 2016 hålls seminarierna av Åsa Örnberg. Seminarium 1 behandlar övergripande frågor om att skriva uppsats inom offentlig rätt. Vad kan vara typiska problem som kan uppstå när man skriver i offentlig rätt? Hur formulerar man en väl avgränsad och lämplig rättsfråga, syfte osv? Vilken metod och vilket material är lämpligast att använda? Till detta tillfälle behöver inte studenterna förbereda sig särskilt, men ska ha funderat på sitt ämne. Seminarium 2 är ett hantverksseminarium där vi kommer att behandla mer konkreta frågor i skrivandet. Inför detta tillfälle ska alla studenter skicka in ett textavsnitt om ca 2-3 sidor exempelvis uppsatsens inledande avsnitt som en medstudent granskar inför seminariet. Till detta andra tillfälle ska studenterna även ha med sig frågor som har aktualiserats under skrivandet. Frågorna kan gälla källhantering, stil i skrivandet eller annat som rör konkreta problem som uppstår i skrivandet. Vid seminarium 2 kommer ca halva tiden ägnas åt att i grupp ge konstruktiv feedback på de inskickade texterna. Ni kommer att få instruktioner om vems text ni ska granska några dagar före seminariet. Den andra halvan av tillfället ägnas åt en frågestund dvs. diskussion av de frågor som studenterna

8 brottas med i skrivandet. För information och inlämning av text och frågor används Forum i Fastreg. Instruktioner för inlämning av texter inför seminarium 2 i varje omgång Inför seminarium 2 ska alla studenter ladda upp en PDF med texter via Forum i Fastreg (se deadline för respektive period ovan). Döp filen enligt formeln efternamn-förnamn.pdf. Ni ska dela in er i grupper om 3 eller 4 personer baserat på listan i forumet efter sista inlämningsdatum. De första tre studenter på listan utgör en grupp, nästkommande en grupp osv. OBS! Indelningen görs av studenterna själva i Forum i Fastreg. Rättshistoria Ämnesspecifikt seminarium i Rättshistoria anordnas varje termin vid behov. Rättsinformatik Inom Rättsinformatik arrangeras följande tre workshops inom ramen för examensarbetet. Syftet är att lyfta fram olika perspektiv och frågeställningar under skrivprocessen samt att ge er studenter möjlighet att diskutera frågor med varandra och med lärarna. Obligatorisk närvaro på två av tre workshops men vi rekommenderar att ni deltar vid alla tre. Tider för studenter som läser period 1 1:a workshop: 26 januari, se schema på kurshemsidan 2:a workshop: 7 april, se schema på kurshemsidan 3:e workshop: 2 maj, se schema på kurshemsidan Tider för studenter som läser period 2 och 3 Information kommer senare. Innehåll 1a workshop metod och verktyg (3 timmar i början av terminen) rättsinformatiska metodfrågor rättskällor inom rättsinformatik informationssökning studenter presenterar sina ämnen (5-10 min) gruppdiskussion om möjliga frågor, både angående innehåll, formulering av frågeställningen och metod 2a workshop skrivandet (3 timmar i mitten av terminen) att skriva som process analys av texter inom doktrin studenter presenterar sina frågeställningar (5-10 min) studenter analyserar text som någon annan skrivit studenter analyserar en egen text gruppdiskussion 3e workshop examination (3 timmar i slutet av terminen) examination inom rättsinformatik tips för examination, försvarsseminariet och opponering studenter presenterar sina ämnen (5-10 min) studenter kommenterar varandra (10-15 min) gruppdiskussion

9 Gruppanmälan i Fastreg stänger två dagar innan varje workshop. Frågor om innehåll besvaras via mail av Christine Kirchberger, Skatterätt Studenter som planerar att skriva uppsats inom Skatterätt ska kontakta kursadministratören för examensarbete på samt amanuens/kursadministratören för skatterätt. Förkunskapskrav för att skriva uppsats inom Skatterätt är godkänt resultat på en specialkurs i skatterätt vid institutionen alternativt kunskaper som motsvarar en specialkurs i skatterätt. Seminariets innehåll På seminariet kommer vi att diskutera de särskilda metodfrågor som uppstår vid uppsatsskrivande i skatterätt. Efter en inledande diskussion om särskilda metodfrågor i skatterätt fokuserar vi på deltagande studenters ämnesval och metodkapitel (oftast det första kapitlet). Vi kommer framförallt att fokusera på följande punkter: Problemformulering Val av metod Avgränsningar Disposition Föreberedelse Du ska läsa metodkapitlet (vanligen det första kapitlet) i annan students uppsats. Efter att du har läst metodkapitlet ska du analysera det utifrån de ovan angivna punkterna. Du ska på seminariet föredra innehållet i kapitlet och diskutera innehållet med författaren. Du behöver enbart förbereda dig muntligt. Författaren ska vara beredd på att svara på frågor. Tider för studenter som läser period 1 Deadline för inlämnande av utkast (första kapitlet) är 18 februari Seminarium grupp 1: 25 februari, se schema på kurshemsidan Seminarium grupp 2: 26 februari, se schema på kurshemsidan Tider för studenter som läser period 2 och 3 Deadline för inlämnande av utkast (första kapitlet) är 22 april Seminarium grupp 1: 29 april, se schema på kurshemsidan Seminarium grupp 2: 29 april, se schema på kurshemsidan Viktig information Observera att vi håller enbart ett ämnesspecifikt seminarium (uppdelat i 2 grupper) inför varje seminarieperiod. Du måste därför i god tid planera så att du kan delta på det seminarium som vi anordnar för din period. Du kan själv anmäla dig till det ämnesspecifikt seminarium via grupper i Fastreg. Det är du själv som ansvarar för att du deltar på ett ämnesspecifikt seminarium. Tänk på följande: Ca en vecka innan det ämnesspecifika uppsatsseminariet (se exakt datum för din period ovan) ska du skicka ett utkast av ditt första kapitel från uppsatsen (innehåller lämpligen innehållsförteckning, disposition, bakgrund, frågeställning, metod mm.) till Har du utkast till disposition kan den med fördel biläggas. Döp dokumentet enligt formeln efternamn-förnamn-skatterätt.pdf Alla som skickat in utkast delas in i 2 grupper. Varje student tilldelas en diskutant/respondent. Diskutant/respondent samt vilken grupp du tillhör meddelas en dag efter inlämnande av utkast. Fortsättning nästa sida

10 Det är viktigt att du försöker skicka ett fylligt utkast annars blir det ingen bra diskussion. Det viktigaste är att du redovisar ditt ämne, vilket problem du vill lösa, och hur du tänker dig att det ska gå till. Har du inte kommit igång med skrivandet bör du överväga att anmäla dig till nästa seminarium. Om det första kapitlet inte har inkommit före deadline kommer du inte få delta på seminariet och därmed kommer du inte kunna uppfylla obligatoriet. Statsrätt Hänvisas till seminarier inom offentlig rätt. Straff- och processrätt Tider för studenter som läser period 1 Deadline för inlämnande av skriftlig beskrivning är 3 februari kl 12:00 Seminarium: 10 februari, kl 9-12 och 13-16, se schema på kurshemsidan Vid seminariet kommer undertecknade att inleda med en presentation om vad det innebär att skriva uppsats i straff- och processrätt och på vilken roll man har som uppsatsskrivare, handledare och examinator. Därefter kommer vi att gå igenom examinationsprotokollet och betygskriterierna. Vidare kommer vi att, med utgångspunkt från i förväg inlämnade skriftliga presentationer av de olika projekten, föra diskussioner under främst följande teman, nämligen: Syfte och frågeställning. Metod och material. Inför seminariet ska varje deltagande uppsatsskrivare dels förbereda en kort skriftlig beskrivning av projektet med fokus på ovan nämnda teman, dels vara beredd att presentera projektet muntligt vid seminariet. Den skriftliga beskrivningen ska skickas till kursadministratören, senast kl. 12:00 onsdagen den 3 februari. Döp filen enligt formeln efternamn-förnamn-straffprocesss.pdf. Deltagande i ett ämnesspecifikt seminarium utgör ett obligatoriskt moment i kursen Examensarbete. Välkommen till seminariet! Henrik Edelstam & Petter Asp Processrätt Tider för studenter som läser period 2 och 3 Deadline för inlämnande av skriftlig beskrivning är 17 april kl 15:00 Seminarium: 27 april, se schema på kurshemsidan Vid seminariet kommer undertecknade att inleda med en presentation om vad det innebär att skriva uppsats i processrätt och på vilken roll man har som uppsatsskrivare, handledare och examinator. Därefter kommer vi att gå igenom examinationsprotokollet och betygskriterierna. Vidare kommer vi att, med utgångspunkt från i förväg inlämnade skriftliga presentationer av de olika projekten, föra diskussioner under främst följande teman, nämligen: Syfte och frågeställning. Metod och material.

11 Inför seminariet ska varje deltagande uppsatsskrivare dels förbereda en kort skriftlig beskrivning av projektet med fokus på ovan nämnda teman, dels vara beredd att presentera projektet muntligt vid seminariet. Den skriftliga beskrivningen ska skickas till kursadministratören, senast kl måndagen den 17 april. Döp filen enligt formeln efternamn-förnamn-processs.pdf. Deltagande i ett ämnesspecifikt seminarium utgör ett obligatoriskt moment i kursen Examensarbete. Välkommen till seminariet! Henrik Edelstam & Anna Kaldal

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Uppdatering: Datum för anmälan för boende samt datum för middag. Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Examensarbetet ska ni genomföra på det universitet som ni är

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016

Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Psykologi Psykologprogrammet Examensarbete i psykologi; 30 hp Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016 Schema Uppdaterat

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Kursrapport Redovisningsrätt och företagsekonomi (15 hp, halvfart)

Kursrapport Redovisningsrätt och företagsekonomi (15 hp, halvfart) Kursrapport Redovisningsrätt och företagsekonomi (15 hp, halvfart) Höstterminen 2013 Jan Bjuvberg 1. Kursens innehåll Delmomentet redovisningsrätt omfattar en genomgång av det redovisningsrättsliga normsystemet

Läs mer

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Informationsmaterial 1. Skrivinstruktioner för projektplan 2. Instruktioner för kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande 3. Skrivinstruktioner

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursledare: Carin Roos, carin.roos@kau.se, tfn 054-700

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Svensk och internationell skogspolitik SH0121, 40173.1213 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Camilla Widmark Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-04-30-2013-05-26 Antal

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Sammansta llning av projekt fo r kursen Skriva fo r att la ra

Sammansta llning av projekt fo r kursen Skriva fo r att la ra Sammansta llning av projekt fo r kursen Skriva fo r att la ra Detta Metaprojekt utgör dels en sammanställning och synkronisering av de projekt som genomförs på kursen, med ett övergripande perspektiv.

Läs mer

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1)

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Medverkade på kursen gjorde även: Camilla Hentschel (handledning och rättning) Ramona Mattisson

Läs mer

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu.

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. 2015-06-24 Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. Välkomna till UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS290 Teoretisk affärsjuridik - Rollperspektiv på rätten, 15 högskolepoäng Theoretical business law - Role Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-09-10

Läs mer

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II Portfölj Termin 3-5, Stadium II Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare III, vt 2003. Katarina Westerlund, Teologiska institutionen Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Teologiämnet på teologiska institutionen

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Studiehandledning L9ID45 Idrottsfysiologi med träningslära för idrott och hälsa, 5 hp Avancerad nivå Kursansvarig: Jesper

Läs mer

Delkurs 2: Tal, läs och skrivlärande, utveckling och bedömning

Delkurs 2: Tal, läs och skrivlärande, utveckling och bedömning Delkurs 2: Tal, läs och skrivlärande, utveckling och bedömning Delkurs 2: Tal, läs och skrivlärande, utveckling och bedömning (27/11 2015 18/3 2016) Kursens innehåll: lässtrategier och tolkning av texter

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-09-03 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 1 (7) 2013-12-19 Kursbeskrivning Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 7,5 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB431F Våren 2014 Kursansvarig/kursledare Mats Börjesson mats.borjesson@buv.su.se

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

Uppsatser i Informatik

Uppsatser i Informatik LINKÖPINGS UNIVERSITET 2008-02-22 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Informatik Ulf Melin Uppsatser i Informatik Systemvetenskapliga programmet, vt 2008 Att skriva uppsats inom Informatik

Läs mer

Förklara långsamt så fattar jag snabbt

Förklara långsamt så fattar jag snabbt Förklara långsamt så fattar jag snabbt En handledning för kursledare, handledare och examinatorer i kursen Examensarbete i Byggteknik 15 hp Byggteknik 1 Handledarinstruktion för examensarbete i Introduktion

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008 LINKÖPINGS UNIVERSITET 20080116 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen

Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen 1 (5) PM 2014-09-03 Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen Föreskrifterna har antagits av Juridiska fakultetens utbildningsutskott den 3 september 2014. Vilka kursmoment utgör examination?

Läs mer

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen vt 2015 Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1. INTRODUKTION tisdag 20 januari kl. 13-15 i sal 328. Uppsatsen är terminens stora

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp

Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa studentinflytandet. Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation,

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk

1. Bakgrund. 2. Vad är fusk - Policy för hantering av fusk vid den Statsvetenskapliga Institutionen 1. Bakgrund För att bevara utbildningens kvalitet och trovärdighet är det viktigt att vi förebygger fusk och vidtar disciplinära

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp Anvisningar och schema till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp Vårterminen 2011 Kursansvariga

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp

Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp Kursbok, Delkurs 2, studiehandledning, v 9-13 Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp Kurskod: 971G20 Kursansvarig

Läs mer

Guide till projektarbetet

Guide till projektarbetet Guide till projektarbetet 10 Guide till projektarbete, 100p Projektarbete 2010/2011 2010 Ett projektarbete är en obligatorisk kurs i gymnasieskolan. Kursen är på 100 poäng, vilket skall motsvaras av 100

Läs mer

Tidsramarna för de olika momenten inom kandidatprojektet är följande:

Tidsramarna för de olika momenten inom kandidatprojektet är följande: KSM KRAVSPECIFIKATION. P6. Projektansökan ht2013 De första veckorna inom P6 syftar till att den studerande formulerar ett väl utarbetat förslag till kandidatprojekt (omfattande uppsats, pilotarbete samt

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Studiehandledning Utbildningsvetenskaplig kärna 8 Vetenskap, teori och metod 9hp Termin: HT 2015 Kurskod: 970A01 (9hp) 1 Välkommen till kursen Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskap,

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Studiehandledning. MTA102, Cad inom Robotiken, 7,5 hp 1 2016-01-17

Studiehandledning. MTA102, Cad inom Robotiken, 7,5 hp 1 2016-01-17 Studiehandledning MTA102, Cad inom Robotiken, 7,5 hp 1 2016-01-17 Välkommen till kursen! Du som tänker läsa kursen läser till Civilingenjör inom robotik. Normalt läser du kursen under ditt första år. Dessa

Läs mer

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-02-04 Ekonomiska institutionen Avdelningen för statsvetenskap Bo Persson Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 Schema Vecka Datum Tid

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Anvisningar för utformning av sammandrag som mognadsprov

Anvisningar för utformning av sammandrag som mognadsprov För studerande vid ARTS som ska skriva ett sammandrag av sitt examensarbete som sitt mognadsprov Anvisningar för utformning av sammandrag som mognadsprov Vad är ett mognadsprov? Studerande som har svenska

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Dnr: 30-88-2013 Inledning För alla kurser vid Dans och Cirkushögskolan

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. Välkommen till kursen Pedagogisk dokumentation med

Läs mer

3. Läs på om språklig variation i BRUS och gör frågorna som hör till. Skicka in på its.

3. Läs på om språklig variation i BRUS och gör frågorna som hör till. Skicka in på its. Information om prövning i Svenska 1, Kurskod: SVESVE01 Prövningen kommer att bestå av följande delar: 1. Bokläsning - läslogg om skönlitterär roman. 2. Språklig variation inlämningsuppgift. 3. Textgranskning

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Maskinteknik M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2014

Maskinteknik M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2014 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2014 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT13 Kandidatarbete om 15 högskolepoäng i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Kurs: Att möta människor med psykisk ohälsa 30 Kursort: Linköping/Karlstad/Örebro Placering: Psykiatrisk verksamhet Januari 2012 Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering. Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Svarsfrekvens 71 %

Sammanställning av kursutvärdering. Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Svarsfrekvens 71 % 2012-01-15 Page 1 (9) Kursnamn Sammanställning av kursutvärdering År 1 Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Studenterna anser att kursen har ett bra upplägg och att den

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Praktisk retorik 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Praktisk retorik, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

Delkursen Rekrytering, 5 hp

Delkursen Rekrytering, 5 hp 1 Delkursen Rekrytering, 5 hp Delkursansvarig: Lotta Stern (Sociologiska institutionen) Lärare på kursen Camilla Thunborg (Institutionen för didaktik och pedagogik) kommer att prata om anställningsbarhet

Läs mer

Skrivprocessen. Varför skriva för att lära? Min kunskapssyn

Skrivprocessen. Varför skriva för att lära? Min kunskapssyn Skrivprocessen Skrivprocessens viktigaste grundtanke att sätta eleven och hans/hennes förutsättningar i centrum. Skrivprocessen är inte bara ett sätt att skriva uppsatser utan framförallt skriva för att

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Information och kommunikation 2 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala

Läs mer

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 1, Ht 2015 Anvisningar till kursen Socialpsykologi (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 Senaste uppdatering: 2015-10-26 Välkommen

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Husdjursavel HV0081, 10057.1516 15 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Anna Maria Johansson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-14-2016-01-31 Antal svar 20 Studentantal 35 Svarsfrekvens

Läs mer

Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng

Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng Distriktsskötersskeprogrammet, 70 hp Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5hp Reguljär kurs 2DS001 VT 10 Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng Allmän farmakologi samt

Läs mer

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare.

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare. Riktlinjer för PM Det är nu dags att påbörja ert examensarbete som ska ha anknytning till ämnet odontologisk profylaktik. Examensarbetet skall skrivas enligt Kis riktlinjer som gäller från och med VT11.

Läs mer

Studiehandledning. Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008

Studiehandledning. Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008 Tandhygienist programmet Institutionen för odontologi Karolinska Institutet HT2013-VT2014 Studiehandledning Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008 Kursansvarig och Examinator: Annsofi Johannsen,

Läs mer

INVISNING AV KARIESPATIENT

INVISNING AV KARIESPATIENT UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för odontologi/ Kariologi Ingegerd Johansson ingegerd.johansson@odont.umu.se 2012-01-09 INVISNING AV KARIESPATIENT När en behandling är färdig SKALL patienten SNARAST avslutas.

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Ämnesplan i Engelska

Ämnesplan i Engelska Ämnesplan i Engelska Mål kriterier för engelska årskurs 9 vad eleven ska nå sina mål. Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven: använda engelska för att kommunicera i tal skrift

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning Verksamhetsförlagd utbildning Medie- och kommunikationsvetenskap För studenter och handledare Allt du behöver veta om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga

Läs mer

Projektarbete 2010-2011.

Projektarbete 2010-2011. Projektarbete 2010-2011. Projektarbete Syfte Utveckla förmågan att planera, genomföra och ta ansvar för ett större arbete Ge erfarenheter av att arbeta i projektform Tillämpa och fördjupa kunskaper inom

Läs mer

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Undervisningens utformning Kursen pågår i 5 veckor och omfattar klinisk tjänstgöring på slutenvårdsavdelning,

Läs mer

Informationsträff 4 nov 2015

Informationsträff 4 nov 2015 Informationsträff 4 nov 2015 UOO36P VFU 3 Förskolan 7,5hp Period vecka 47-51 Vem är jag och vem är du? Examinator: Anna Öqvist Kursledare: Monica Grape Övriga involverade lärare: Kattis Edström. Ull-Britt

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Så här skrivs faktablad om MSB-finansierade forskningsprojekt

Så här skrivs faktablad om MSB-finansierade forskningsprojekt MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Avdelningen för utvärdering och lärande Enheten för inriktning av forskning Anvisningar Så här skrivs faktablad om MSB-finansierade forskningsprojekt

Läs mer

Google Apps For Education

Google Apps For Education GAFE Google Apps For Education Manual för elev; Classroom, Drive, Mail mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Google apps for Education... 2 Logga in med ditt gapp-konto första gången (elev)... 2 Vanligaste apparna...

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 7,5 ects 1 KURSINFORMATION Välkomna till kursen i Medieanalys som ges inom ramen för MKV A. Här är lite information om vilken inriktning kursen

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp STUDIEHANDLEDNING Farmakoterapi 13,5 hp Receptarieutbildningen vid Umeå Universitet Välkommen till Farmakoterapi 13,5 hp Vi heter Sofia Mattsson och Maria Sjölander och är lärare på kursen i farmakoterapi.

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects

Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects Medie- och kommunikationsvetenskap A Delkurs 2: Medieanalys 5p/7,5 ects 1 KURSINFORMATION Välkomna till kursen i Medieanalys som ges inom ramen för MKV A. Här är lite information om vilken inriktning kursen

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAPSDIDAKTIK

SAMHÄLLSKUNSKAPSDIDAKTIK 1 CESAM Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Lars Nohagen [lars.nohagen@cesam.su.se] ÄMNESDIDAKTIK FÖR ÄMNESLÄRARE I SAMHÄLLSKUNSKAP MOT ARBETE I GYMNASIESKOLAN KURSKOD: CEKÄ22 SAMHÄLLSKUNSKAPSDIDAKTIK

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Skoglig planering ur ett företagsperspektiv SG0060, 20013.1112 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Ola Eriksson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-01-20-2012-02-03 Antal

Läs mer

Statistik och vetenskapsmetodik Tony Pansell och Gustaf Öqvist Seimyr

Statistik och vetenskapsmetodik Tony Pansell och Gustaf Öqvist Seimyr Statistik och vetenskapsmetodik Tony Pansell och Gustaf Öqvist Seimyr Mål enligt kursplan Huvudsyftet är att lägga grunden till ett vetenskapligt förhållningssätt för att som optiker kunna arbeta med evidensbaserad

Läs mer

Förberedelse-PM Examensarbete för Byggteknik

Förberedelse-PM Examensarbete för Byggteknik Förberedelse-PM Examensarbete för Byggteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper och färdigheter från

Läs mer

Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012-

Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012- KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Psykologi Psykologprogrammet Examensarbete i psykologi; 30 hp Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012- vt 2013 Schema Uppdaterat

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och är en

Läs mer

Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan

Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan Sida 1 (6) - 2010-01-27 Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan Sammanfattning Syftet med projektet är att utveckla resultatbedömningar av utbildningarna

Läs mer

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6 LHS Akademin för lärande, humaniora och samhälle Avdelning: Lärarutbildningen Reviderad 2015-09-16 Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare och Inom ramen för 15 hp, UVK 1 Den

Läs mer

Kursbeskrivning med litteraturlista VT-13

Kursbeskrivning med litteraturlista VT-13 Kursbeskrivning med litteraturlista VT-13 Italienska- Examensarbete för Masterexamen, 15 hp Delkurs inom Italienska - Masterkurs, 30 hp. Undervisning 3 schemalagda uppsatsseminarier (6 timmar) samt ytterligare

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II!

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II! 1 ( 6) TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II Sändlista Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Sandra Gustavsson Li Li Tunek Johan Holtström Kurskod Examinator TEII41 Li Li Tunek Kursen

Läs mer

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual Linköpings Universitet CUL Lärarmanual 2011-09-05 Lärarmanual It s learning OBS! Vi rekommenderar att du går in på Its learnings hjälpsidor för att få korrekt beskrivning av hur de olika elementen fungerar.

Läs mer