Ämnesspecifika seminarier VT17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämnesspecifika seminarier VT17"

Transkript

1 Ämnesspecifika seminarier VT17 Nedan följer information om ämnesspecifika seminarier. Notera att seminarierna är obligatoriska för studenter som skriver uppsats inom aktuella områden. Schema över de ämnesspecifika seminarierna hittar du under schema på kurshemsidan. Anmälan till seminarierna sker via grupper i Fastreg. Du kan anmäla dig till en grupp i Fastreg efter att vi har registrerat dig på kursen examensarbete. Anmälan för studenter som läser period 1 öppnar kl den 16 januari i Fastreg. Anmälan för studenter som läser period 2 öppnar kl den 20 mars i Fastreg. Allmän rättslära Ämnesspecifikt seminarium i Allmän rättslära hålls en gång för varje period. Se schema på kurshemsidan för tid och plats. Civilrätt - arbetsrätt Ämnesspecifikt seminarium är uppdelat på två tillfällen där uppsatsförfattaren presenterar sin nuvarande skrivning vid första tillfället och det reviderade metodkapitel vid andra tillfället. Alla som deltager förväntas ingående ha läst och kunna kommentera övrigas metodkapitel i en löpande diskussion. Första tillfället Det är viktigt att alla deltagare skickar sitt metodkapitel till övriga deltagare och seminarieledaren, minst fyra vardagar innan det första seminariet (se tider nedan). Andra tillfället Det reviderade kapitlet skall skickas ut senast kl. 9:00 vardagen före det andra seminariet. Alla som skriver i arbetsrätt bereds möjlighet att få diskutera sitt metodkapitel, d.v.s. både inledning, problemformulering, syfte, ev. frågeställningar, avgränsning, metod och disposition. Det är möjligt att reflektera över många olika faktorer när man läser ett metodkapitel t.ex. 1) Finns möjlighet att nå syftesuppfyllelse eller är formuleringen för vid? 2) Är precisering möjlig av syfte och avgränsning? 3) Förklaras metoden och det sätt den skall användas på ett bra sätt? 4) Klargörs urvalsprinciper? 5) Finns det metodrisker? 6) Klargör dispositionen ett logiskt sätt att behandla rättsfrågorna? Ni bör därmed förbereda er väl innan seminariet för att uppsatsförfattaren skall få så god feedback som möjligt. Tider för studenter som skriver under period 1 Deadline för inlämning av metodkapitel är fredag 27 januari Seminarium 1: 2 feb, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning reviderat metodkapitel är tisdag 7 februari kl 9:00 Seminarium 2: 13 feb, se schema på kurshemsidan

2 Tider för studenter som skriver under period 2 Deadline för inlämning av metodkapitel är torsdag 30 mars Seminarium 1: 5 april, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning reviderat metodkapitel är torsdag 13 april kl 9:00 Seminarium 2: 19 april, se schema på kurshemsidan Civilrätt - associationsrätt (inkl. bolagsrätt och börsrätt) Datum för seminarierna framgår av schemat på kurshemsidan. Civilrätt - entreprenadrätt Hänvisas till civilrätt - förmögenhetsrätt. Civilrätt - familjerätt Obligatoriskt seminarium för studenter som laser examensarbete inom familjerätt. Seminariet kommer att vara upplagt som en workshop där vi särskilt inriktar oss på att tala om arbetet med att formulera och förfina problemformulering, syfte samt metod och material på familjerättens område. Tanken är att ni senast deadline för er period (se nedan) skickar uppsatsens inledande avsnitt (med inledning, problemformulering, syfte, metod m.m.) till Chris Lau som håller i seminariet Detta kommer att förmedlas till medstudent(er) som förbereder sig genom att läsa och formulera konstruktiva förslag till förbättring i dessa delar. Vid tillfället diskuterar vi under en stund gemensamt de ovan nämnda frågorna på ett övergripande plan och därefter ges ni tillfälle att i par ge konstruktiva förslag till förbättringar i en informell opponering. Hela idén med detta seminarium är att ge stöd under arbetet och tanken är inte att den text som lämnas in ska vara färdig och "perfekt". Tider för studenter som skriver under period 1 Deadline för inlämning av inledande avsnitt är den 20 feb. Seminarium: Mån. 27 feb. kl , se schemat på kurshemsidan för uppdateringar. Tider för studenter som skriver under period 2 Kommer snart Seminarium:, se schemat på kurshemsidan. Civilrätt - fastighetsrätt Hänvisas till civilrätt - förmögenhetsrätt.

3 Civilrätt - förmögenhetsrätt (allmän och speciell avtalsrätt, fordringsrätt, sakrätt, insolvensrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt och fastighetsrätt) Tillfälle 1 Inga förberedelser. Tillfälle 2 Individuell skrivuppgift mailas in till lärarna enligt deadline nedan. Uppgiften består i att på en halv A4-sida beskriva den egna problemställningen. Mera information om uppgiften ges vid Tillfälle 1. Observera att både tillfälle 1 och 2 är obligatoriska. Ansvarig lärare för båda tillfällena och perioderna är Göran Millqvist, under medverkan av Gustaf Sjöberg. Tider för studenter som skriver under period 1 Tillfälle 1-6 februari, kl , se schema på kurshemsidan. Deadline för inlämning av individuell skrivuppgift är 7 februari kl. 12:00. Tillfälle 2 8 februari, kl , se schema på kurshemsidan. Tider för studenter som skriver under period 2 Tillfälle 1-18 april, kl , se schema på kurshemsidan. Deadline för inlämning av individuell skrivuppgift är 19 april kl. 13:00. Tillfälle 2-20 april, kl , se schema på kurshemsidan. Samtliga seminarier sker i SCCL lokaler, Biblioteksbyggnaden, plan 6 (ovanför biblioteket). Civilrätt immaterial-, media- och marknadsrätt Syftet med kursen är dels att ge studenterna en orientering i immaterial-, marknads- och medierättens särskilda förhållanden, dels att ge studenterna möjlighet att själva reflektera såväl allmänt över den immaterial-, marknads och medierättsliga materien och metoden i sina egen uppsatser och uppsatsskrivande. Många ämnen överlappar varandra, varför deltagande i motsvarande kurs inom Europarätt eller IT-rätt i förekomande fall kan kompensera deltagande i denna kurs. Deltagande vid flera ämnesspecifika kurser för uppsatser med ämnesövergripande områden kan naturligtvis påverka det slutliga resultatet på uppsatsen. Kursen leds av en eller två erfarna handledare inom området immaterial-, marknads- eller medierätt. Kursen är indelad i två block: 1. Metod 2. Empiri Förkunskapskrav m.m. För att gå kursen rekommenderas att studenterna har genomgått Introduktionskurs för uppsatsskrivare. Inför kursens andra del ska varje student ha lämnat in dels ett förslag till disposition, dels en uppsats-pm omfattande ca två sidor med beskrivning av ämnet, syfte, frågeställningar, eventuella avgränsningar, metod och källmaterial. Disposition och PM ska sändas till senast onsdagen den 12 april Inför kursens andra del ska varje student ha tagit del av samtliga studenters dispositioner och PM.

4 1. Tisdag den 4 april kl i D231 : Metod Vid seminariet hålls ett allmänt seminarium som leds av två lärare vid fakulteten. Här behandlas hur immaterialrättigheter, marknadsrätt och tryck- och yttrandefrihet har uppkommit, utvecklats och tillämpats i vår del av världen över tid. Vidare behandlas rättsområdenas särdrag och hur man därifrån identifierar problemområden och behandlar källor och språk. Nedan ges en översiktlig bild över vad som avses att behandlas under förmiddagen: - Orientering om immaterial- marknads och medierättens utveckling: Internationellt, regionalt, nordiskt och nationellt - Immaterial- marknadsrätt och medierättsliga särdrag - Begrepp och terminologi - Metodfrågor - Källsökning och källbehandling - Uppsatsarbetet - Språk och formalia - Skrivregler. 2. Onsdag den 19 april kl i F3154 : Empiri Vid seminariet ges studenterna möjlighet att dels presentera sina uppsatsprojekt, dels diskutera projekten med övriga studenter och lärare. Till detta moment ska alla studenter lämna in dels ett förslag till disposition/innehållsförteckning, dels en PM om ca ett par sidor där studenten kortfattat beskriver och motiverar uppsatsämnet och arbetets genomförande: 1. När det gäller kravet på en disposition är det viktigt att påpeka att den inte behöver vara en färdig innehållsförteckning, utan snarare syftar till att strukturera arbetet och materialet. Den ska därför ses som ett arbetsredskap i uppsatsskrivandet, som kan komma att revideras under arbetets gång. 2. En PM om den egna uppsatsen är viktig, dels eftersom den tvingar studenten att sätta sig in i ämnet och selektera vad som är värt och viktigt för honom eller henne att behandla, dels därför att läraren/handledaren tidigt kan identifiera eventuella, materiella, strukturella, språkliga och formella frågor eller brister. PM:n ska ta upp ämnet, syfte, frågeställningar, eventuella avgränsningar, metod och källmaterial. Viktiga instruktioner inför inlämningen av disposition och PM är: 1. Sänd disposition och PM som ett dokument (antingen som Word-fil eller i PDF-format). 2. Ange tydligt Ditt namn i början av dokumentet. 3. Paginera dokumentet. Seminariet avser att gå till så att varje student först presenterar sitt arbete och hur man har resonerat kring innehåll, metod, genomförande och disposition samt tar upp eventuella problem och frågeställningar med anledning därav. Sedan ges möjlighet för övriga studenter att ge sina synpunkter, kommentarer och frågor. Samtliga studenter antas vara beredda att ge synpunkter och kommentarer på varandras uppsatsprojekt. Avslutningsvid ger kanske läraren några egna kommentarer. Alla ska ha haft möjlighet att ta del av och ge synpunkter på varandras uppsatser. Kursen är obligatorisk. Det betyder att alla studenter förutsätts var tillgängliga och närvarande under kursens gång. Förhinder anmäls hos Per Jonas Nordell. Däremot måste PM och disposition lämnas in. Kursen är öppen även för studenter som ännu inte har registrerat sig. Kursansvarig: Professor Per Jonas Nordell Rum: C 942 Telefon: Mobil: E-post:

5 Övriga lärare: Doktorand Johan Axhamn Rum: C 851 Tel Mobil: E-post: Civilrätt - sjö- och transporträtt Information för VT17 kommer senare. Seminarier anordnas när antal studenter är bestämt. De uppsatsförfattare som önskar delta ombeds e-posta utkast inledningskapitel med problemformulering, disposition och metodavsnitt till Johan Schelin, samt övriga deltagare senast två dagar före seminariet äger rum. Samtliga deltagare ska ha läst samt vara beredda att kommentera utkasten. Maila kursadministratören för att få övriga deltagares mailadresser. Europarätt Ansvarig lärare: Claes Granmar Lärare: Björn Lundqvist OBS! Seminarium 1 och 2 är öppet även för andra uppsatsskrivare som har europarättsliga inslag i sitt examensarbete. Seminarium 1: Att skriva uppsats i EU-rätt - metodseminarium Seminarium 1 kommer att ha följande upplägg: Formulering och avgränsning av forskningsfrågor inom EU-rätt Särskilda utmaningar med forskning inom ett rättssystem av "flerskiktskaraktär" Metodval och reflektion Särskilt om EU-rättslig metod: EU-rättens rättskällelära och tolkningsmetoder Alternativa metoder Källsökning och källkritik Formalia Seminarium 2: Diskussion av uppsatsämne och metodavsnitt Seminarium 2 kommer att ha följande upplägg: Uppsatsskrivare presenterar sitt ämne, sin forskningsfråga och sitt metodavsnitt Enskild kommentar Andra kursdeltagare kommenterar Lärare summerar och ger vägledning Inför seminarium 2 ska du förbereda en promemoria (högst tre sidor) innehållande en kort disposition (en sida), kort metodreflektion (en sida) och en preliminär litteraturlista med relevanta rättskällor för uppsatsen (en sida). På seminariet ska du kommentera en PM som har skrivits av en annan kursdeltagare. På det första seminariet meddelas vilken PM du ska kommentera. Kommentaren beräknas ta ca fem minuter och ska avse ämnesval, problemformulering, och metod. Efter den enskilda kommentaren kan alla kursdeltagare kommentera arbetet. Alla kursdeltagare förväntas därför ha läst alla promemorior som seminariet omfattar. Promemorian samt litteraturlistan ska skickas till senast deadline för inlämning

6 för respektive period (se nedan). Administratören för examensarbete kommer samma dag att vidarebefordra dessa dokument till lärare och anmälda kursdeltagare. Tider för studenter som skriver under block 1 Seminarium 1: mån 30 jan. kl. 9-12, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av PM inför seminarium 2: fredag 3 feb. senast kl. 9:00 Seminarium 2: mån 6 feb. kl. 9-12, se schema på kurshemsidan Tider för studenter som skriver under block 2 Seminarium 1: Tis 4 april kl. 9-12, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av PM inför seminarium 2 är: torsdag 6 april senast klockan 9:00 Seminarium 2: Fre 7 april kl. 9-12, se schema på kurshemsidan Finansmarknadsrätt Hänvisas till seminarier inom associations- eller förmögenhetsrätt. Folkrätt Tider för studenter som skriver under period 1 Deadline för inlämning av upplägg är 6 februari Pass 1: 10 februari kl , se schema på kurshemsidan Pass 2: 10 februari kl , se schema på kurshemsidan Tider för studenter som skriver under period 2 Deadline för inlämning av upplägg är 3 april Pass 1: 7 april kl , se schema på kurshemsidan Pass 2: 7 april kl , se schema på kurshemsidan Folkrättsseminariet innehåller sju moment uppdelade i två pass (ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass): Pass 1 Folkrättens källor Tolkning av rättsregler Teoretiska skolor inom folkrätten Metodologiska frågor Pass 2 Betygskrav och bedömningsgrunder Informationssökning och hantering av materialet Uppläggningsseminarium med diskussion av inlämnade upplägg. Därutöver ges en genomgång i att skriva på engelska; denna presentation innehåller mycket som är värdefullt även för den som skriver på svenska, varför närvaro rekommenderas för alla. Inför seminariet ska de deltagande studenterna ha tittat igenom seminariematerialet, vilket hämtas under material i Fastreg. Författaren ska under seminariet lägga fram sitt upplägg - 2 sidor med problem, syfte, frågeställning,

7 avgränsning, metod och disposition. Upplägget skickas till senast deadline för din period (se tider ovan). Ni kommer få övriga studenters text med upplägg, ni kommer instrueras att opponera på en av dessa. Mark Klamberg håller i kursen. Internationell privaträtt För uppfyllande av kursobligatoriet krävs deltagande i både Seminarium 1 och 2, inklusive seminarieförberedelser. Seminarierna återkommer varje termin. Seminarium 1: De studenter som påbörjade sitt skrivande under vårens B-period förväntas presentera en disposition samt ett centralt kapitel om sidor samt även redogöra för vad övrigt som är skrivet på uppsatsen (inlämning senast den i forum i Fastreg). De studenter som började sitt skrivande under hösten A-period förväntas presentera sitt ämne samt tankar om hur uppsatsen ska läggas upp. Seminarium 2: De studenter som påbörjade sitt skrivande under hösten A-period förväntas presentera en disposition samt ett centralt kapitel om sidor samt även redogöra för vad övrigt som är skrivet på uppsatsen(inlämning senast den i forum i Fastreg). De studenter som började sitt skrivande under hösten B-period förväntas presentera sitt ämne samt tankar om hur uppsatsen ska läggas upp. Tider för studenter som skriver under block 1 Seminarium 1:, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av PM är den Tider för studenter som skriver under block 2 Seminarium 1:, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av PM är den Miljörätt Hänvisas till seminarier inom offentlig rätt eller folkrätt. Offentlig rätt För uppfyllande av kursobligatoriet krävs deltagande i det inledande seminariet och grupphandledning. Seminariet ges vid ett tillfälle per termin. Vårterminen 2017 hålls seminariet torsdag den 19 januari av Pernilla Leviner och Åsa Örnberg. Se vidare schemat på kurshemsidan. Under det inledande seminariet behandlas övergripande frågor om att skriva uppsats inom offentlig rätt. Vad kan vara typiska problem som kan uppstå när man skriver i offentlig rätt? Hur formulerar man en väl avgränsad och lämplig rättsfråga, syfte osv? Vilken metod och vilket material är lämpligast att använda? Till detta tillfälle behöver inte studenterna förbereda sig särskilt, men ska ha funderat på sitt ämne. Tider för studenter som läser block 1

8 Seminarium: 19 januari , se schema på kurshemsidan Vårterminen 2017 hålls seminariet av Pernilla Leviner och Åsa Örnberg. Rättshistoria Ämnesspecifikt seminarium i Rättshistoria anordnas varje termin vid behov. Rättsinformatik Inom Rättsinformatiken arrangeras följande tre workshops inom ramen för examensarbetet. Syftet är att lyfta fram olika perspektiv och frågeställningar under skrivprocessen samt att ge er studenter möjlighet att diskutera frågor med varandra och med lärarna. Obligatorisk närvaro på alla tre workshops. Tider för studenter som läser period 1 1:a workshop: 30 januari, 13-16, se schema på kurshemsidan 2:a workshops: 13 februari, 13-16, se schema på kurshemsidan 3:e workshop: 20 mars. 9-12, se schema på kurshemsidan Tider för studenter som läser period 2 1:a seminariet: 30 mars, 13-16, se schema på kurshemsidan 2:a seminariet: 7 april, 9-12, se schema på kurshemsidan 3:e seminariet: 15 maj, 9-12, se schema på kurshemsidan Innehåll 1a workshop Metod och analys (Cecilia Magnusson Sjöberg) Att skriva uppsats i rättsinformatik Traditionella rättskällor och rättsinformatisk metod Informationssökning Studenter presenterar sina ämnen (5-10 min) Gruppdiskussion kring och frågor om hantering av relevanta fakta, fokus på centrala frågeställningar och presentation av uppsatsens innehåll, 2a workshop Skrivandet (Peter Wahlgren) Upprätta en kortare PM med presentation av ämne och metod. Inlämning senast 3 vardagar före seminariet. Inlämning sker till amanuens Ängla Eklund, Att skriva som process Analys av texter inom doktrin Studenter presenterar sina centrala frågeställningar (5-10 min) Studenter analyserar text som någon annan skrivit Studenter analyserar en egen text Gruppdiskussion och frågor 3e workshop Examination (Johan Axhamn) Examination inom rättsinformatik Tips inför examination, försvarsseminariet och opponering

9 Studenter presenterar sina ämnen (5-10 min) Studenter kommenterar varandra (10-15 min) Gruppdiskussion och frågor Gruppanmälan i Fastreg stänger två dagar innan varje workshop. Frågor om innehåll besvaras via mail av amanuens Ängla Eklund, Skatterätt Studenter som planerar att skriva uppsats inom Skatterätt ska kontakta kursadministratören för examensarbete på samt amanuens/kursadministratören för skatterätt. Förkunskapskrav för att skriva uppsats inom Skatterätt är godkänt resultat på en specialkurs i skatterätt vid institutionen alternativt kunskaper som motsvarar en specialkurs i skatterätt. Seminarium del 1: Vid första seminarietillfället ska ditt val av ämne eller problemställning läggas fram för diskussion under seminariet. En vecka före seminariet ska du ladda upp en kort text som beskriver ditt ämne till forumet Skatterätt - block 1, En kort text inför första seminariet. Förberedelse: Du ska läsa alla andra deltagares korta texter som beskriver ämnesvalet. Du ska vara beredd på att diskutera ämnesvalet och vilka utmaningar valet leder till utifrån rättsvetenskapliga överväganden. Seminarium del 2: På seminariet kommer vi att diskutera de särskilda metodfrågor som uppstår vid uppsatsskrivande i skatterätt. Efter en inledande diskussion om särskilda metodfrågor i skatterätt fokuserar vi på deltagande studenters ämnesval och metodkapitel (oftast det första kapitlet). Vi kommer framförallt att fokusera på följande punkter: Problemformulering Val av metod Avgränsningar Disposition Föreberedelse Du ska läsa metodkapitlet (vanligen det första kapitlet) i annan students uppsats. Efter att du har läst metodkapitlet ska du analysera det utifrån de ovan angivna punkterna. Du ska på seminariet föredra innehållet i kapitlet och diskutera innehållet med författaren. Du behöver enbart förbereda dig muntligt. Författaren ska vara beredd på att svara på frågor. Tider för studenter som skriver under block 1 Seminarium del 1 Deadline för inlämnande av text inför första seminariet är ons. 1 feb. kl Seminarium del 1: tis. 7 februari, se schema på kurshemsidan Seminarium del 2 Deadline för inlämnande av utkast (första kapitlet) är ons. 22 mars. Kl Seminarium grupp 1: tis. 28 mars, se schema på kurshemsidan Tider för studenter som skriver under block 2 Seminarium del 1

10 Deadline för inlämnande av text inför första seminariet är tis. 11 april. kl Seminarium del 1: ons. 19 april, se schema på kurshemsidan Seminarium del 2 Deadline för inlämnande av utkast (första kapitlet) är tis. 5 sep. kl Seminarium grupp 1: ons. 13 sep, se schema på kurshemsidan Viktig information Observera att vi håller enbart ett ämnesspecifikt seminarium (uppdelat i 2 delar) inför varje seminarieperiod. Du måste därför i god tid planera så att du kan delta på det seminarium som vi anordnar för din period. Du kan själv anmäla dig till det ämnesspecifikt seminarium via grupper i Fastreg. Det är du själv som ansvarar för att du deltar på ett ämnesspecifikt seminarium. Tänk på följande: Ca en vecka innan det ämnesspecifika uppsatsseminariet (se exakt datum för din period ovan) ska du ladda upp en text till forumet i Fastreg: Skatterätt - block 1, En kort text inför första seminariet. Döp dokumentet enligt formeln efternamn_förnamn-skatterätt.pdf Det är viktigt att du försöker skicka ett fylligt utkast annars blir det ingen bra diskussion. Det viktigaste är att du redovisar ditt ämne, vilket problem du vill lösa, och hur du tänker dig att det ska gå till. Har du inte kommit igång med skrivandet bör du överväga att anmäla dig till nästa seminarium. Om texten inte har inkommit före deadline kommer du inte få delta på seminariet och därmed kommer du inte kunna uppfylla obligatoriet. Statsrätt Hänvisas till seminarier inom offentlig rätt. Straff- och processrätt Tider för studenter som läser period 1 Deadline för inlämnande av skriftlig beskrivning är 7 februari Seminarium: 14 februari, kl 9-12 och 13-16, se schema på kurshemsidan Vid seminariet kommer undertecknade att inleda med en presentation om vad det innebär att skriva uppsats i straff- och processrätt och på vilken roll man har som uppsatsskrivare, handledare och examinator. Därefter kommer vi att gå igenom examinationsprotokollet och betygskriterierna. Vidare kommer vi att, med utgångspunkt från i förväg inlämnade skriftliga presentationer av de olika projekten, föra diskussioner under främst följande teman, nämligen: Syfte och frågeställning. Metod och material. Inför seminariet ska varje deltagande uppsatsskrivare dels förbereda en kort skriftlig beskrivning av projektet med fokus på ovan nämnda teman, dels vara beredd att presentera projektet muntligt vid seminariet. Den skriftliga beskrivningen ska skickas till kursadministratören, senast kl. 12:00 tisdagen den 7 februari. Döp filen enligt formeln efternamn_förnamn_straffrätt.pdf eller efternamn_förnamn_processrätt.pdf beroende på vilket ämne du skriver inom. Deltagande i ett ämnesspecifikt seminarium utgör ett obligatoriskt moment i kursen Examensarbete. Välkommen till seminariet! /Henrik Edelstam & Claes Lernestedt

11 Processrätt Tider för studenter som skriver block 2 Deadline för inlämnande av skriftlig beskrivning 16 april Seminarium: 26 april, se schema på kurshemsidan Vid seminariet kommer undertecknade att inleda med en presentation om vad det innebär att skriva uppsats i processrätt och på vilken roll man har som uppsatsskrivare, handledare och examinator. Därefter kommer vi att gå igenom examinationsprotokollet och betygskriterierna. Vidare kommer vi att, med utgångspunkt från i förväg inlämnade skriftliga presentationer av de olika projekten, föra diskussioner under främst följande teman, nämligen: Syfte och frågeställning. Metod och material. Inför seminariet ska varje deltagande uppsatsskrivare dels förbereda en kort skriftlig beskrivning av projektet med fokus på ovan nämnda teman, dels vara beredd att presentera projektet muntligt vid seminariet. Den skriftliga beskrivningen ska skickas till kursadministratören, senast den 16 april. Döp filen enligt formeln efternamn-förnamn-processs.pdf. Deltagande i ett ämnesspecifikt seminarium utgör ett obligatoriskt moment i kursen Examensarbete. Välkommen till seminariet! /Henrik Edelstam

Ämnesspecifika seminarier VT17

Ämnesspecifika seminarier VT17 Ämnesspecifika seminarier VT17 Nedan följer information om ämnesspecifika seminarier. Notera att seminarierna är obligatoriska för studenter som skriver uppsats inom aktuella områden. Schema över de ämnesspecifika

Läs mer

Ämnesspecifika seminarier VT16

Ämnesspecifika seminarier VT16 Ämnesspecifika seminarier VT16 Nedan följer information om ämnesspecifika seminarier. Notera att seminarierna är obligatoriska för studenter som skriver uppsats inom aktuella områden. Schema över de ämnesspecifika

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008 LINKÖPINGS UNIVERSITET 20080116 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-09-03 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Inlämning av examensarbete i LUP Student Papers

Inlämning av examensarbete i LUP Student Papers Inlämning av examensarbete i LUP Student Papers Gäller både för period 1 och 2 Juridiska fakulteten, Lunds universitet Har du frågor kontakta studievägledningen examensarbete@jur.lu.se Läs igenom hela

Läs mer

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-02-04 Ekonomiska institutionen Avdelningen för statsvetenskap Bo Persson Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 Schema Vecka Datum Tid

Läs mer

KURSHÄFTE. SKRIFTLIGT EXAMENSARBETE. ÄDELLAB 7,5 HP Handledare: Michell Zethson

KURSHÄFTE. SKRIFTLIGT EXAMENSARBETE. ÄDELLAB 7,5 HP Handledare: Michell Zethson KURSHÄFTE SKRIFTLIGT EXAMENSARBETE. ÄDELLAB 7,5 HP Handledare: Michell Zethson michell.zethson@konstfack.se innehåll: lärandemål & betygskriterier s. 2 3. kursinnehåll och schema: s. 4. innehåll forskningsskiss,

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 10/3 2014 Senast uppdaterad 17/3 2014 SEMINARIEPERIOD V. 13 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

Telefonnummer Mailadress Påbörjade juristprogrammet

Telefonnummer Mailadress Påbörjade juristprogrammet ANSÖKAN OM TILLGODORÄKNANDE PÅ JURISTPROGRAMMET Inkom: Dnr: Gatuadress Postnummer Ort Telefonnummer Mailadress Påbörjade juristprogrammet BESLUT PROGRAMANSVARIG Ansökan beviljas Ansökan avslås För motivering

Läs mer

Schema för uppsatskursen version 5, Lärare: Elisabeth Mansén & Martin Wiklund &

Schema för uppsatskursen version 5, Lärare: Elisabeth Mansén & Martin Wiklund & 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet IH 3000 Kandidatkursen ht 2018 3003, Uppsats 15 hp Schema för uppsatskursen version 5, 2018-08-31 Lärare: Elisabeth Mansén & Martin Wiklund elisabeth.mansen@idehist.su.se

Läs mer

Schema för uppsatskursen version 7, Lärare: Elisabeth Mansén & Martin Wiklund &

Schema för uppsatskursen version 7, Lärare: Elisabeth Mansén & Martin Wiklund & 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet IH 3000 Kandidatkursen vt 2019 3003, Uppsats 15 hp Schema för uppsatskursen version 7, 2019-01-22 Lärare: Elisabeth Mansén & Martin Wiklund elisabeth.mansen@idehist.su.se

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Schema för uppsatskursen version 3, Lärare: Elisabeth Mansén & Martin Wiklund &

Schema för uppsatskursen version 3, Lärare: Elisabeth Mansén & Martin Wiklund & 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet IH 3000 Kandidatkursen ht 2018 3003, Uppsats 15 hp Schema för uppsatskursen version 3, 2018-06-18 Lärare: Elisabeth Mansén & Martin Wiklund elisabeth.mansen@idehist.su.se

Läs mer

LAGF03, Rättsvetenskaplig uppsats, 15 högskolepoäng Essay in Legal Science, 15 credits Grundnivå / First Cycle

LAGF03, Rättsvetenskaplig uppsats, 15 högskolepoäng Essay in Legal Science, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten LAGF03, Rättsvetenskaplig uppsats, 15 högskolepoäng Essay in Legal Science, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G

Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen HT 2018 Dan Hedlin 2018-06-21 Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G KURSENS INNEHÅLL

Läs mer

KURSHANDLEDNING för. 790G64 Kristendomens historia, Uppsatskurs, 15 hp. och. 790G68 Kristen trosåskådning, Uppsatskurs, 15 hp.

KURSHANDLEDNING för. 790G64 Kristendomens historia, Uppsatskurs, 15 hp. och. 790G68 Kristen trosåskådning, Uppsatskurs, 15 hp. Linköpings universitet Religionsvetenskap Höstterminen 2013 Kjell O. Lejon KURSHANDLEDNING för 790G64 Kristendomens historia, Uppsatskurs, 15 hp och 790G68 Kristen trosåskådning, Uppsatskurs, 15 hp Kursansvarig:

Läs mer

Hej och välkomna till Europakunskap!

Hej och välkomna till Europakunskap! Hej och välkomna till Europakunskap! Kursen Europakunskap är en statsvetenskapskurs. Statsvetenskapliga perspektiv dominerar kursen, men även vi använder oss även av historiska, ekonomiska, geografiska

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 10/3 2014 Senast uppdaterad 12/3 2014 SEMINARIEPERIOD V. 13 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 2015-07-17 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Kursplan för Kandidatuppsats i sociologi HT 2015, 15hp (Syllabus for Bachelor thesis course in sociology, 15 ECTS) 1. Personal

Läs mer

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen vt 2015 Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1. INTRODUKTION tisdag 20 januari kl. 13-15 i sal 328. Uppsatsen är terminens stora

Läs mer

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 3,

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 3, 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2014 Uppsatskurs och förberedelse, schema version 3, 2014-09-03 1. INTRODUKTION onsdag 3 september kl. 13-15 i sal 300. Uppsatsen är terminens stora

Läs mer

Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012-

Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012- KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Psykologi Psykologprogrammet Examensarbete i psykologi; 30 hp Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012- vt 2013 Schema Uppdaterat

Läs mer

KURSHANDLEDNING för. 790G64 Kristendomens historia, Uppsatskurs, 15 hp. Kursansvarig: Kontor: Hus Key, rum E postadress:

KURSHANDLEDNING för. 790G64 Kristendomens historia, Uppsatskurs, 15 hp. Kursansvarig: Kontor: Hus Key, rum E postadress: Linköpings universitet Religionsvetenskap Höstterminen 2018 Torbjörn Aronson/ Kjell O. Lejon KURSHANDLEDNING för 790G64 Kristendomens historia, Uppsatskurs, 15 hp Kursansvarig: Torbjörn Aronson/Kjell O.

Läs mer

Kursbeskrivning Examensarbete 30 hp.

Kursbeskrivning Examensarbete 30 hp. 1 PM 2018-06-29 Kursbeskrivning Examensarbete 30 hp. Inledning I juristutbildningen ingår att du som student ska skriva ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Som termen antyder avslutar examensarbetet

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Information och Rätt (IoR)

Information och Rätt (IoR) Information och Rätt (IoR) Immaterialrätt, yttranderätt och Internet 30 hp KURSINFORMATION JURIDISKA INSTITUTIONEN Information och rätt - Immaterialrätt, yttranderätt och Internet, 30 hp HT 2012 Kursinformation

Läs mer

Institutionen för Informationsvetenskap Uppsala universitet. Anvisningar för kursen. Examensarbete, 10 p. Data och systemvetenskap, C - nivå

Institutionen för Informationsvetenskap Uppsala universitet. Anvisningar för kursen. Examensarbete, 10 p. Data och systemvetenskap, C - nivå Anvisningar för kursen, 10 p Data och systemvetenskap, C - nivå Läsåret 2006 Kursanvisningar Kursen skall fördjupa de kunskaper som förvärvats under studietiden inom IT-området. Viktiga komponenter är

Läs mer

Institutionen för Informationsvetenskap Uppsala universitet. Anvisningar för kursen. Examensarbete, 10 p. Data och systemvetenskap, D-nivå

Institutionen för Informationsvetenskap Uppsala universitet. Anvisningar för kursen. Examensarbete, 10 p. Data och systemvetenskap, D-nivå Anvisningar för kursen, 10 p Data och systemvetenskap, D-nivå Läsåret 2006 Kursanvisningar Kursen skall fördjupa de kunskaper som förvärvats under studietiden inom IT-området. Viktiga komponenter är skriftlig

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) VT 2013 Ansvarig lärare: Stefan Wiens, Ph.D., professor Rum 215, Frescati Hagväg 9 sws@psychology.su.se 08-163933 (nås

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Valentina Barrios Administratör för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet VT 2015 Senast uppdaterad 23/8 SEMINARIEPERIOD V. 3 2015 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2016-04-25 Logistik- och kvalitetsutveckling Bengt Ekdahl/KD Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Välkommen

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Folkrätt i militära operationer. Engelsk benämning: International Law of Military Operations

Kursplan. Kursens benämning: Folkrätt i militära operationer. Engelsk benämning: International Law of Military Operations 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Folkrätt i militära operationer Engelsk benämning: International Law of Military Operations Kurskod: 1FR005 Gäller från: HT 2017 Fastställd: Denna kursplan är fastställd

Läs mer

Kursplan för Kandidatuppsats i sociologi VT 2018, 15hp

Kursplan för Kandidatuppsats i sociologi VT 2018, 15hp 1(6) 2017-10-31 Kursplan för Kandidatuppsats i sociologi VT 2018, 15hp 1. Personal Kursansvarig lärare: Livia Oláh kontakt: livia.olah@sociology.su.se Kursassistent: Anna Borén kontakt: uppsats@sociology.su.se

Läs mer

Momentansvarig Doktorand Sebastian Sirén (SS), F838,

Momentansvarig Doktorand Sebastian Sirén (SS), F838, Sociologi II, Stockholms universitet, vårterminen 2017 KOMPARATIV SOCIOLOGI, UPPSATSKURS, 6 hp, Vt 2017 Momentansvarig Doktorand Sebastian Sirén (SS), sebastian.siren@sofi.su.se, F838, 162312. Lärare Doktorand

Läs mer

Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp

Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp KURSINFORMATION Undervisningsplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Makt och rätt 15 hp VT 2015 Kursinformation Makt och Rätt I Din

Läs mer

Del I - Administration

Del I - Administration Civilrätt C introduktion Juristprogrammet Del I - Administration Chris Lau Civilrätt C Viktigt! Förberedda studenter för yrkeslivet Tidsplanering - Plugg, tentamen, uppsats Ge verktyg för juristarbete

Läs mer

LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp. Stefan Stenbom

LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp. Stefan Stenbom LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Stefan Stenbom Närvaro ... Berätta om ditt exjobb!... Examensarbetens syfte Visa att du kan Tillämpa dina akademiska kunskaper

Läs mer

Kursbeskrivning med litteraturlista VT-13

Kursbeskrivning med litteraturlista VT-13 Kursbeskrivning med litteraturlista VT-13 Italienska- Examensarbete för Masterexamen, 15 hp Delkurs inom Italienska - Masterkurs, 30 hp. Undervisning 3 schemalagda uppsatsseminarier (6 timmar) samt ytterligare

Läs mer

Kursbeskrivning Examensarbete 30 hp. (vårterminen 2019)

Kursbeskrivning Examensarbete 30 hp. (vårterminen 2019) 1 PM 2018-12-21 Kursbeskrivning Examensarbete 30 hp. (vårterminen 2019) Inledning I juristutbildningen ingår att du som student ska skriva ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Som termen antyder avslutar

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 1) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) HT 2011 Ansvarig lärare: Assistent: Stefan Wiens, Ph.D., professor Joakim Norberg, doktorand Rum 219, Frescati Hagväg

Läs mer

MATK11, Matematik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng Mathematics: Bachelor's Degree Project, 15 credits Grundnivå / First Cycle

MATK11, Matematik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng Mathematics: Bachelor's Degree Project, 15 credits Grundnivå / First Cycle Naturvetenskapliga fakulteten MATK11, Matematik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng Mathematics: Bachelor's Degree Project, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle

HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Modevetenskap II. Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp, VT-16 Kursbeskrivning och Litteraturlista. Kursansvarig: Louise Wallenberg

Modevetenskap II. Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp, VT-16 Kursbeskrivning och Litteraturlista. Kursansvarig: Louise Wallenberg 1 (5) Modevetenskap II Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp, VT-16 Kursbeskrivning och Litteraturlista Kursansvarig: Louise Wallenberg Kursens innehåll och syften Kursen i vetenskapligt skrivande ger dig övning

Läs mer

EMG:s väg till examensarbeten av mycket hög kvalitet

EMG:s väg till examensarbeten av mycket hög kvalitet EMG:s väg till examensarbeten av mycket hög kvalitet Rolf Zale Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap rolf.zale@emg.umu.se Grundsyn Under examensarbetet ska studenten koncentrera sig på uppgiften

Läs mer

JUDN18, Internationell beskattning, 15 högskolepoäng International Taxation, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUDN18, Internationell beskattning, 15 högskolepoäng International Taxation, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUDN18, Internationell beskattning, 15 högskolepoäng International Taxation, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens

Läs mer

Seminarieserier för examensarbeten under kursen ME200X. Anvisningar och genomförande för examinatorer och handledare

Seminarieserier för examensarbeten under kursen ME200X. Anvisningar och genomförande för examinatorer och handledare Seminarieserier för examensarbeten under kursen ME200X Anvisningar och genomförande för examinatorer och handledare Innehåll Ämnesområden för seminarieserier institutionen inom Industriell ekonomi och

Läs mer

IDÉHISTORIA Stockholms universitet

IDÉHISTORIA Stockholms universitet 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen vt 2016 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskursen version 5, 2016-02-03 Lärare: Elisabeth Mansén & Staffan Bergwik elisabeth.mansen@idehist.su.se & staffan.bergwik@idehist.su.se

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Valentina Barrios Administratör för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet VT 2015 Senast uppdaterad 16/8 SEMINARIEPERIOD V. 3 2015 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle

HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Protokoll fo r examination av examensarbeten vid juridiska institutionen

Protokoll fo r examination av examensarbeten vid juridiska institutionen Juridiska institutionen Stockholms universitet Fastställt av prefekten 2013.08.13 För tillämpning på examensarbeten som examineras fr.o.m. 2013.11.04 Protokoll fo r examination av examensarbeten vid juridiska

Läs mer

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Att arbeta tillsammans utvärdering av nytt kursupplägg av examensarbeten

Att arbeta tillsammans utvärdering av nytt kursupplägg av examensarbeten Goda Exempel Högre utbildning Vol. 5, Nr. 2, 2015, 121-125 Att arbeta tillsammans utvärdering av nytt kursupplägg av examensarbeten Sofia Thorsson * och Björn Holmer Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs

Läs mer

Kandidatuppsats 729G40

Kandidatuppsats 729G40 Kandidatuppsats 729G40 1 Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:! självständigt behandla en förelagd kognitionsvetenskaplig uppgift av utrednings-, utvecklings- eller forskningskaraktär,! skriftligen

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap, 15 hp Degree Project in Nursing Science, 15 credits

Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap, 15 hp Degree Project in Nursing Science, 15 credits (6) 8SKG62 Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap, 5 hp Degree Project in Nursing Science, 5 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 208 Kursplan Fastställd

Läs mer

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR)

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) 2 ATT SKRIVA MAGISTER- OCH MASTERUPPSATS PÅ CTR Att skriva magister- och masteruppsats på

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN SK1523 Examensarbete i statsvetenskap, 15 högskolepoäng Dissertation, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhälls fakultetsnämnden 2006-11-14

Läs mer

Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016

Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Psykologi Psykologprogrammet Examensarbete i psykologi; 30 hp Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016 Schema Uppdaterat

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet 1 (3) Kursplan Kursens benämning: Vetenskaplig metod A Engelsk benämning: Scientific method A Kurskod: 1MV015 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet i Ledningsvetenskap

Läs mer

Kursbeskrivning Examensarbete

Kursbeskrivning Examensarbete 1 PM 2018-01-25 Kursbeskrivning Examensarbete Inledning I juristutbildningen ingår att du som student ska skriva ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Som termen antyder avslutar examensarbetet utbildningen.

Läs mer

Internationell politik, 7.5 hp

Internationell politik, 7.5 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET 2010-05-06 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Statsvetenskap Våren 2010 Kursansvarig: Rickard Mikaelsson, FD Internationell politik, 7.5 hp Vecka

Läs mer

Beslut Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden (del) Reviderad Reviderad Reviderad

Beslut Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden (del) Reviderad Reviderad Reviderad Utbildningsplan för Juristprogrammet Study Programme in Law 270.0 Högskolepoäng 270.0 ECTS credits Programkod: JJUPG Gäller från: HT 2014 Fastställd: 2011-10-17 Ändrad: 2013-12-04 Värdinstitution: Juridiska

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, VT 2014 Kursens upplägg Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt i samhällsvetenskapligt

Läs mer

PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013

PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013 PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013 Kursens upplägg Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt i samhällsvetenskapligt

Läs mer

RIKTLINJER 1 (5) J 2011/

RIKTLINJER 1 (5) J 2011/ RIKTLINJER 1 (5) 2013-10-02 J 2011/281 Juridiska fakultetsstyrelsens nämnd för utbildningen på grund- och avancerad nivå Riktlinjer för handledning och examination inom kursen Examensarbete, 30 hp, JURM

Läs mer

JUBN18, Offentlig upphandling, 15 högskolepoäng Public Procurement, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN18, Offentlig upphandling, 15 högskolepoäng Public Procurement, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN18, Offentlig upphandling, 15 högskolepoäng Public Procurement, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

Handledare: Sara Isaksson From: och Åsa Jungnelius,

Handledare: Sara Isaksson From: och Åsa Jungnelius, Kursbeskrivning Examensarbete Kandidatprogrammet Keramik och Glas, Vt. 2016 Kurskod: KGK310 Obligatoriskkurs grundnivå, årskurs 3 Förkunskaper: Enligt Konstfacks antagningskrav el. motsvarande kunskaper.

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Valentina Barrios Administratör för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet HT 2014 Senast uppdaterad 24/10 2014 SEMINARIEPERIOD V. 45 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom

Läs mer

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin. Juridiska fakulteten LAGD01, Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt, 30 högskolepoäng Public Law - Adm. Law, Municipal Law, Adm.

Läs mer

Kursinformation Tets 37 HT -2013

Kursinformation Tets 37 HT -2013 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2013-08-25 Logistik Ekdahl/KD Kursinformation Tets 37 HT -2013 Välkommen till kursen Grundläggande Logistik. Kursen innehåller

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

JFVA02, Juridik: Affärsjuridik, 15 högskolepoäng Business Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle

JFVA02, Juridik: Affärsjuridik, 15 högskolepoäng Business Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten JFVA02, Juridik: Affärsjuridik, 15 högskolepoäng Business Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) VT 2010 Ansvarig lärare: Assistent: Stefan Wiens, Ph.D., forskarassistent Joakim Norberg, doktorand Rum 327, Frescati

Läs mer

JAMM07, Masteruppsats, 30 högskolepoäng Master Thesis, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMM07, Masteruppsats, 30 högskolepoäng Master Thesis, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMM07, Masteruppsats, 30 högskolepoäng Master Thesis, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

JUDN09, Allmän företagsbeskattning, 15 högskolepoäng General Business Taxation, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUDN09, Allmän företagsbeskattning, 15 högskolepoäng General Business Taxation, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUDN09, Allmän företagsbeskattning, 15 högskolepoäng General Business Taxation, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

STVK02, Statsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Political Science: Bachelor's Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle

STVK02, Statsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Political Science: Bachelor's Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten STVK02, Statsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Political Science: Bachelor's Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Uppsatser och seminarier på C- och M-nivå i teoretisk filosofi

Uppsatser och seminarier på C- och M-nivå i teoretisk filosofi Uppsatser och seminarier på C- och M-nivå i teoretisk filosofi 1. Kursens uppläggning Vi träffas i början av terminen för ett planeringsmöte om seminariets innehåll. Då bestämmer vi också upplägget för

Läs mer

Sociologisk analys, Sociologi III, VT 2015 Kvalitativ del (3 hp)

Sociologisk analys, Sociologi III, VT 2015 Kvalitativ del (3 hp) Sociologisk analys, Sociologi III, VT 2015 Kvalitativ del (3 hp) Detta kursmoment syftar till att ge fördjupad förståelse av olika sätt att samla in och analysera kvalitativ empiri. Momentet är inriktat

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt Reflektera över värdet av normer för det akademiska samtalet

Värderingsförmåga och förhållningssätt Reflektera över värdet av normer för det akademiska samtalet Grunder i akademiskt skrivande (ej poänggivande) Lärandemål: Studenten ska efter aktivt deltagande kunna: Kunskap och förståelse Visa grundläggande insikter i skillnader mellan informellt och formellt

Läs mer

Kursen är en valfri kurs inom juristprogrammet. Den läses under programmets sjunde eller åttonde termin.

Kursen är en valfri kurs inom juristprogrammet. Den läses under programmets sjunde eller åttonde termin. Juridiska fakulteten JUEN11, Konflikt och immaterialrättsliga intrång, 15 högskolepoäng Conflict and Intellectual Property Infringement, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan HARH01, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatkurs med examensarbete, 30 högskolepoäng Business Law: Bachelor Course in Business Law, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd att gälla från och med , vårterminen 2019.

Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd att gälla från och med , vårterminen 2019. Naturvetenskapliga fakulteten MASK11, Matematisk statistik: Examensarbete - kandidatexamen, 15 högskolepoäng Mathematical Statistics: Bachelor's Degree Project, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

Kursens mål. Juridiska fakulteten. Undervisningsspråk: Svenska och Engelska. Introduktion till juristutbildningen

Kursens mål. Juridiska fakulteten. Undervisningsspråk: Svenska och Engelska. Introduktion till juristutbildningen Juridiska fakulteten LAGA01, Introduktion till juridiken, allmän rättslära och konstitutionell rätt, 30,0 högskolepoäng Introduction to Law, Legal Theory and Constitutional Law, 30.0 credits Grundnivå

Läs mer

JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Maria Fotiadis Forssjö Administratör för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet HT 2015 Senast uppdaterad 26/10 SEMINARIEPERIOD V. 45 2015 Schema för obligatoriska seminarier inom

Läs mer

Utbildningsplan för Högskolepoäng ECTS credits. Juristprogrammet Study Programme in Law

Utbildningsplan för Högskolepoäng ECTS credits. Juristprogrammet Study Programme in Law Utbildningsplan för Juristprogrammet Study Programme in Law 270.0 Högskolepoäng 270.0 ECTS credits Programkod: JJUPK Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2007-04-23 Ändrad: 2012-12-04 Värdinstitution: Juridiska

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2012 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng Sociology of Law: Bachelor Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle

RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng Sociology of Law: Bachelor Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng Sociology of Law: Bachelor Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

JUBN03, Kommersiell avtalsrätt, 15 högskolepoäng Commercial Contract Transactions, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN03, Kommersiell avtalsrätt, 15 högskolepoäng Commercial Contract Transactions, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN03, Kommersiell avtalsrätt, 15 högskolepoäng Commercial Contract Transactions, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer