Ämnesspecifika seminarier VT17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämnesspecifika seminarier VT17"

Transkript

1 Ämnesspecifika seminarier VT17 Nedan följer information om ämnesspecifika seminarier. Notera att seminarierna är obligatoriska för studenter som skriver uppsats inom aktuella områden. Schema över de ämnesspecifika seminarierna hittar du under schema på kurshemsidan. Anmälan till seminarierna sker via grupper i Fastreg. Du kan anmäla dig till en grupp i Fastreg efter att vi har registrerat dig på kursen examensarbete. Anmälan för studenter som läser period 1 öppnar kl den 16 januari i Fastreg. Anmälan för studenter som läser period 2 öppnar kl den 20 mars i Fastreg. Allmän rättslära Ämnesspecifikt seminarium i Allmän rättslära hålls en gång för varje period. Se schema på kurshemsidan för tid och plats. Civilrätt - arbetsrätt Ämnesspecifikt seminarium är uppdelat på två tillfällen där uppsatsförfattaren presenterar sin nuvarande skrivning vid första tillfället och det reviderade metodkapitel vid andra tillfället. Alla som deltager förväntas ingående ha läst och kunna kommentera övrigas metodkapitel i en löpande diskussion. Första tillfället Det är viktigt att alla deltagare skickar sitt metodkapitel till övriga deltagare och seminarieledaren, minst fyra vardagar innan det första seminariet (se tider nedan). Andra tillfället Det reviderade kapitlet skall skickas ut senast kl. 9:00 vardagen före det andra seminariet. Alla som skriver i arbetsrätt bereds möjlighet att få diskutera sitt metodkapitel, d.v.s. både inledning, problemformulering, syfte, ev. frågeställningar, avgränsning, metod och disposition. Det är möjligt att reflektera över många olika faktorer när man läser ett metodkapitel t.ex. 1) Finns möjlighet att nå syftesuppfyllelse eller är formuleringen för vid? 2) Är precisering möjlig av syfte och avgränsning? 3) Förklaras metoden och det sätt den skall användas på ett bra sätt? 4) Klargörs urvalsprinciper? 5) Finns det metodrisker? 6) Klargör dispositionen ett logiskt sätt att behandla rättsfrågorna? Ni bör därmed förbereda er väl innan seminariet för att uppsatsförfattaren skall få så god feedback som möjligt. Tider för studenter som skriver under period 1 Deadline för inlämning av metodkapitel är fredag 27 januari Seminarium 1: 2 feb, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning reviderat metodkapitel är tisdag 7 februari kl 9:00 Seminarium 2: 13 feb, se schema på kurshemsidan

2 Tider för studenter som skriver under period 2 Deadline för inlämning av metodkapitel är torsdag 30 mars Seminarium 1: 5 april, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning reviderat metodkapitel är torsdag 13 april kl 9:00 Seminarium 2: 19 april, se schema på kurshemsidan Civilrätt - associationsrätt (inkl. bolagsrätt och börsrätt) Datum för seminarierna framgår av schemat på kurshemsidan. Civilrätt - entreprenadrätt Hänvisas till civilrätt - förmögenhetsrätt. Civilrätt - familjerätt Obligatoriskt seminarium för studenter som laser examensarbete inom familjerätt. Seminariet kommer att vara upplagt som en workshop där vi särskilt inriktar oss på att tala om arbetet med att formulera och förfina problemformulering, syfte samt metod och material på familjerättens område. Tanken är att ni senast deadline för er period (se nedan) skickar uppsatsens inledande avsnitt (med inledning, problemformulering, syfte, metod m.m.) till Chris Lau som håller i seminariet Detta kommer att förmedlas till medstudent(er) som förbereder sig genom att läsa och formulera konstruktiva förslag till förbättring i dessa delar. Vid tillfället diskuterar vi under en stund gemensamt de ovan nämnda frågorna på ett övergripande plan och därefter ges ni tillfälle att i par ge konstruktiva förslag till förbättringar i en informell opponering. Hela idén med detta seminarium är att ge stöd under arbetet och tanken är inte att den text som lämnas in ska vara färdig och "perfekt". Tider för studenter som skriver under period 1 Deadline för inlämning av inledande avsnitt är den 20 feb. Seminarium: Mån. 27 feb. kl , se schemat på kurshemsidan för uppdateringar. Tider för studenter som skriver under period 2 Kommer snart Seminarium:, se schemat på kurshemsidan. Civilrätt - fastighetsrätt Hänvisas till civilrätt - förmögenhetsrätt.

3 Civilrätt - förmögenhetsrätt (allmän och speciell avtalsrätt, fordringsrätt, sakrätt, insolvensrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt och fastighetsrätt) Tillfälle 1 Inga förberedelser. Tillfälle 2 Individuell skrivuppgift mailas in till lärarna enligt deadline nedan. Uppgiften består i att på en halv A4-sida beskriva den egna problemställningen. Mera information om uppgiften ges vid Tillfälle 1. Observera att både tillfälle 1 och 2 är obligatoriska. Ansvarig lärare för båda tillfällena och perioderna är Göran Millqvist, under medverkan av Gustaf Sjöberg. Tider för studenter som skriver under period 1 Tillfälle 1-6 februari, kl , se schema på kurshemsidan. Deadline för inlämning av individuell skrivuppgift är 7 februari kl. 12:00. Tillfälle 2 8 februari, kl , se schema på kurshemsidan. Tider för studenter som skriver under period 2 Tillfälle 1-18 april, kl , se schema på kurshemsidan. Deadline för inlämning av individuell skrivuppgift är 19 april kl. 13:00. Tillfälle 2-20 april, kl , se schema på kurshemsidan. Samtliga seminarier sker i SCCL lokaler, Biblioteksbyggnaden, plan 6 (ovanför biblioteket). Civilrätt immaterial-, media- och marknadsrätt Syftet med kursen är dels att ge studenterna en orientering i immaterial-, marknads- och medierättens särskilda förhållanden, dels att ge studenterna möjlighet att själva reflektera såväl allmänt över den immaterial-, marknads och medierättsliga materien och metoden i sina egen uppsatser och uppsatsskrivande. Många ämnen överlappar varandra, varför deltagande i motsvarande kurs inom Europarätt eller IT-rätt i förekomande fall kan kompensera deltagande i denna kurs. Deltagande vid flera ämnesspecifika kurser för uppsatser med ämnesövergripande områden kan naturligtvis påverka det slutliga resultatet på uppsatsen. Kursen leds av en eller två erfarna handledare inom området immaterial-, marknads- eller medierätt. Kursen är indelad i två block: 1. Metod 2. Empiri Förkunskapskrav m.m. För att gå kursen rekommenderas att studenterna har genomgått Introduktionskurs för uppsatsskrivare. Inför kursens andra del ska varje student ha lämnat in dels ett förslag till disposition, dels en uppsats-pm omfattande ca två sidor med beskrivning av ämnet, syfte, frågeställningar, eventuella avgränsningar, metod och källmaterial. Disposition och PM ska sändas till senast onsdagen den 12 april Inför kursens andra del ska varje student ha tagit del av samtliga studenters dispositioner och PM.

4 1. Tisdag den 4 april kl i D231 : Metod Vid seminariet hålls ett allmänt seminarium som leds av två lärare vid fakulteten. Här behandlas hur immaterialrättigheter, marknadsrätt och tryck- och yttrandefrihet har uppkommit, utvecklats och tillämpats i vår del av världen över tid. Vidare behandlas rättsområdenas särdrag och hur man därifrån identifierar problemområden och behandlar källor och språk. Nedan ges en översiktlig bild över vad som avses att behandlas under förmiddagen: - Orientering om immaterial- marknads och medierättens utveckling: Internationellt, regionalt, nordiskt och nationellt - Immaterial- marknadsrätt och medierättsliga särdrag - Begrepp och terminologi - Metodfrågor - Källsökning och källbehandling - Uppsatsarbetet - Språk och formalia - Skrivregler. 2. Onsdag den 19 april kl i F3154 : Empiri Vid seminariet ges studenterna möjlighet att dels presentera sina uppsatsprojekt, dels diskutera projekten med övriga studenter och lärare. Till detta moment ska alla studenter lämna in dels ett förslag till disposition/innehållsförteckning, dels en PM om ca ett par sidor där studenten kortfattat beskriver och motiverar uppsatsämnet och arbetets genomförande: 1. När det gäller kravet på en disposition är det viktigt att påpeka att den inte behöver vara en färdig innehållsförteckning, utan snarare syftar till att strukturera arbetet och materialet. Den ska därför ses som ett arbetsredskap i uppsatsskrivandet, som kan komma att revideras under arbetets gång. 2. En PM om den egna uppsatsen är viktig, dels eftersom den tvingar studenten att sätta sig in i ämnet och selektera vad som är värt och viktigt för honom eller henne att behandla, dels därför att läraren/handledaren tidigt kan identifiera eventuella, materiella, strukturella, språkliga och formella frågor eller brister. PM:n ska ta upp ämnet, syfte, frågeställningar, eventuella avgränsningar, metod och källmaterial. Viktiga instruktioner inför inlämningen av disposition och PM är: 1. Sänd disposition och PM som ett dokument (antingen som Word-fil eller i PDF-format). 2. Ange tydligt Ditt namn i början av dokumentet. 3. Paginera dokumentet. Seminariet avser att gå till så att varje student först presenterar sitt arbete och hur man har resonerat kring innehåll, metod, genomförande och disposition samt tar upp eventuella problem och frågeställningar med anledning därav. Sedan ges möjlighet för övriga studenter att ge sina synpunkter, kommentarer och frågor. Samtliga studenter antas vara beredda att ge synpunkter och kommentarer på varandras uppsatsprojekt. Avslutningsvid ger kanske läraren några egna kommentarer. Alla ska ha haft möjlighet att ta del av och ge synpunkter på varandras uppsatser. Kursen är obligatorisk. Det betyder att alla studenter förutsätts var tillgängliga och närvarande under kursens gång. Förhinder anmäls hos Per Jonas Nordell. Däremot måste PM och disposition lämnas in. Kursen är öppen även för studenter som ännu inte har registrerat sig. Kursansvarig: Professor Per Jonas Nordell Rum: C 942 Telefon: Mobil: E-post:

5 Övriga lärare: Doktorand Johan Axhamn Rum: C 851 Tel Mobil: E-post: Civilrätt - sjö- och transporträtt Information för VT17 kommer senare. Seminarier anordnas när antal studenter är bestämt. De uppsatsförfattare som önskar delta ombeds e-posta utkast inledningskapitel med problemformulering, disposition och metodavsnitt till Johan Schelin, samt övriga deltagare senast två dagar före seminariet äger rum. Samtliga deltagare ska ha läst samt vara beredda att kommentera utkasten. Maila kursadministratören för att få övriga deltagares mailadresser. Europarätt Ansvarig lärare: Claes Granmar Lärare: Björn Lundqvist OBS! Seminarium 1 och 2 är öppet även för andra uppsatsskrivare som har europarättsliga inslag i sitt examensarbete. Seminarium 1: Att skriva uppsats i EU-rätt - metodseminarium Seminarium 1 kommer att ha följande upplägg: Formulering och avgränsning av forskningsfrågor inom EU-rätt Särskilda utmaningar med forskning inom ett rättssystem av "flerskiktskaraktär" Metodval och reflektion Särskilt om EU-rättslig metod: EU-rättens rättskällelära och tolkningsmetoder Alternativa metoder Källsökning och källkritik Formalia Seminarium 2: Diskussion av uppsatsämne och metodavsnitt Seminarium 2 kommer att ha följande upplägg: Uppsatsskrivare presenterar sitt ämne, sin forskningsfråga och sitt metodavsnitt Enskild kommentar Andra kursdeltagare kommenterar Lärare summerar och ger vägledning Inför seminarium 2 ska du förbereda en promemoria (högst tre sidor) innehållande en kort disposition (en sida), kort metodreflektion (en sida) och en preliminär litteraturlista med relevanta rättskällor för uppsatsen (en sida). På seminariet ska du kommentera en PM som har skrivits av en annan kursdeltagare. På det första seminariet meddelas vilken PM du ska kommentera. Kommentaren beräknas ta ca fem minuter och ska avse ämnesval, problemformulering, och metod. Efter den enskilda kommentaren kan alla kursdeltagare kommentera arbetet. Alla kursdeltagare förväntas därför ha läst alla promemorior som seminariet omfattar. Promemorian samt litteraturlistan ska skickas till senast deadline för inlämning

6 för respektive period (se nedan). Administratören för examensarbete kommer samma dag att vidarebefordra dessa dokument till lärare och anmälda kursdeltagare. Tider för studenter som skriver under block 1 Seminarium 1: mån 30 jan. kl. 9-12, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av PM inför seminarium 2: fredag 3 feb. senast kl. 9:00 Seminarium 2: mån 6 feb. kl. 9-12, se schema på kurshemsidan Tider för studenter som skriver under block 2 Seminarium 1: Tis 4 april kl. 9-12, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av PM inför seminarium 2 är: torsdag 6 april senast klockan 9:00 Seminarium 2: Fre 7 april kl. 9-12, se schema på kurshemsidan Finansmarknadsrätt Hänvisas till seminarier inom associations- eller förmögenhetsrätt. Folkrätt Tider för studenter som skriver under period 1 Deadline för inlämning av upplägg är 6 februari Pass 1: 10 februari kl , se schema på kurshemsidan Pass 2: 10 februari kl , se schema på kurshemsidan Tider för studenter som skriver under period 2 Deadline för inlämning av upplägg är 3 april Pass 1: 7 april kl , se schema på kurshemsidan Pass 2: 7 april kl , se schema på kurshemsidan Folkrättsseminariet innehåller sju moment uppdelade i två pass (ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass): Pass 1 Folkrättens källor Tolkning av rättsregler Teoretiska skolor inom folkrätten Metodologiska frågor Pass 2 Betygskrav och bedömningsgrunder Informationssökning och hantering av materialet Uppläggningsseminarium med diskussion av inlämnade upplägg. Därutöver ges en genomgång i att skriva på engelska; denna presentation innehåller mycket som är värdefullt även för den som skriver på svenska, varför närvaro rekommenderas för alla. Inför seminariet ska de deltagande studenterna ha tittat igenom seminariematerialet, vilket hämtas under material i Fastreg. Författaren ska under seminariet lägga fram sitt upplägg - 2 sidor med problem, syfte, frågeställning,

7 avgränsning, metod och disposition. Upplägget skickas till senast deadline för din period (se tider ovan). Ni kommer få övriga studenters text med upplägg, ni kommer instrueras att opponera på en av dessa. Mark Klamberg håller i kursen. Internationell privaträtt För uppfyllande av kursobligatoriet krävs deltagande i både Seminarium 1 och 2, inklusive seminarieförberedelser. Seminarierna återkommer varje termin. Seminarium 1: De studenter som påbörjade sitt skrivande under vårens B-period förväntas presentera en disposition samt ett centralt kapitel om sidor samt även redogöra för vad övrigt som är skrivet på uppsatsen (inlämning senast den i forum i Fastreg). De studenter som började sitt skrivande under hösten A-period förväntas presentera sitt ämne samt tankar om hur uppsatsen ska läggas upp. Seminarium 2: De studenter som påbörjade sitt skrivande under hösten A-period förväntas presentera en disposition samt ett centralt kapitel om sidor samt även redogöra för vad övrigt som är skrivet på uppsatsen(inlämning senast den i forum i Fastreg). De studenter som började sitt skrivande under hösten B-period förväntas presentera sitt ämne samt tankar om hur uppsatsen ska läggas upp. Tider för studenter som skriver under block 1 Seminarium 1:, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av PM är den Tider för studenter som skriver under block 2 Seminarium 1:, se schema på kurshemsidan Deadline för inlämning av PM är den Miljörätt Hänvisas till seminarier inom offentlig rätt eller folkrätt. Offentlig rätt För uppfyllande av kursobligatoriet krävs deltagande i det inledande seminariet och grupphandledning. Seminariet ges vid ett tillfälle per termin. Vårterminen 2017 hålls seminariet torsdag den 19 januari av Pernilla Leviner och Åsa Örnberg. Se vidare schemat på kurshemsidan. Under det inledande seminariet behandlas övergripande frågor om att skriva uppsats inom offentlig rätt. Vad kan vara typiska problem som kan uppstå när man skriver i offentlig rätt? Hur formulerar man en väl avgränsad och lämplig rättsfråga, syfte osv? Vilken metod och vilket material är lämpligast att använda? Till detta tillfälle behöver inte studenterna förbereda sig särskilt, men ska ha funderat på sitt ämne. Tider för studenter som läser block 1

8 Seminarium: 19 januari , se schema på kurshemsidan Vårterminen 2017 hålls seminariet av Pernilla Leviner och Åsa Örnberg. Rättshistoria Ämnesspecifikt seminarium i Rättshistoria anordnas varje termin vid behov. Rättsinformatik Inom Rättsinformatiken arrangeras följande tre workshops inom ramen för examensarbetet. Syftet är att lyfta fram olika perspektiv och frågeställningar under skrivprocessen samt att ge er studenter möjlighet att diskutera frågor med varandra och med lärarna. Obligatorisk närvaro på alla tre workshops. Tider för studenter som läser period 1 1:a workshop: 30 januari, 13-16, se schema på kurshemsidan 2:a workshops: 13 februari, 13-16, se schema på kurshemsidan 3:e workshop: 20 mars. 9-12, se schema på kurshemsidan Tider för studenter som läser period 2 1:a seminariet: 30 mars, 13-16, se schema på kurshemsidan 2:a seminariet: 7 april, 9-12, se schema på kurshemsidan 3:e seminariet: 15 maj, 9-12, se schema på kurshemsidan Innehåll 1a workshop Metod och analys (Cecilia Magnusson Sjöberg) Att skriva uppsats i rättsinformatik Traditionella rättskällor och rättsinformatisk metod Informationssökning Studenter presenterar sina ämnen (5-10 min) Gruppdiskussion kring och frågor om hantering av relevanta fakta, fokus på centrala frågeställningar och presentation av uppsatsens innehåll, 2a workshop Skrivandet (Peter Wahlgren) Upprätta en kortare PM med presentation av ämne och metod. Inlämning senast 3 vardagar före seminariet. Inlämning sker till amanuens Ängla Eklund, Att skriva som process Analys av texter inom doktrin Studenter presenterar sina centrala frågeställningar (5-10 min) Studenter analyserar text som någon annan skrivit Studenter analyserar en egen text Gruppdiskussion och frågor 3e workshop Examination (Johan Axhamn) Examination inom rättsinformatik Tips inför examination, försvarsseminariet och opponering

9 Studenter presenterar sina ämnen (5-10 min) Studenter kommenterar varandra (10-15 min) Gruppdiskussion och frågor Gruppanmälan i Fastreg stänger två dagar innan varje workshop. Frågor om innehåll besvaras via mail av amanuens Ängla Eklund, Skatterätt Studenter som planerar att skriva uppsats inom Skatterätt ska kontakta kursadministratören för examensarbete på samt amanuens/kursadministratören för skatterätt. Förkunskapskrav för att skriva uppsats inom Skatterätt är godkänt resultat på en specialkurs i skatterätt vid institutionen alternativt kunskaper som motsvarar en specialkurs i skatterätt. Seminarium del 1: Vid första seminarietillfället ska ditt val av ämne eller problemställning läggas fram för diskussion under seminariet. En vecka före seminariet ska du ladda upp en kort text som beskriver ditt ämne till forumet Skatterätt - block 1, En kort text inför första seminariet. Förberedelse: Du ska läsa alla andra deltagares korta texter som beskriver ämnesvalet. Du ska vara beredd på att diskutera ämnesvalet och vilka utmaningar valet leder till utifrån rättsvetenskapliga överväganden. Seminarium del 2: På seminariet kommer vi att diskutera de särskilda metodfrågor som uppstår vid uppsatsskrivande i skatterätt. Efter en inledande diskussion om särskilda metodfrågor i skatterätt fokuserar vi på deltagande studenters ämnesval och metodkapitel (oftast det första kapitlet). Vi kommer framförallt att fokusera på följande punkter: Problemformulering Val av metod Avgränsningar Disposition Föreberedelse Du ska läsa metodkapitlet (vanligen det första kapitlet) i annan students uppsats. Efter att du har läst metodkapitlet ska du analysera det utifrån de ovan angivna punkterna. Du ska på seminariet föredra innehållet i kapitlet och diskutera innehållet med författaren. Du behöver enbart förbereda dig muntligt. Författaren ska vara beredd på att svara på frågor. Tider för studenter som skriver under block 1 Seminarium del 1 Deadline för inlämnande av text inför första seminariet är ons. 1 feb. kl Seminarium del 1: tis. 7 februari, se schema på kurshemsidan Seminarium del 2 Deadline för inlämnande av utkast (första kapitlet) är ons. 22 mars. Kl Seminarium grupp 1: tis. 28 mars, se schema på kurshemsidan Tider för studenter som skriver under block 2 Seminarium del 1

10 Deadline för inlämnande av text inför första seminariet är tis. 11 april. kl Seminarium del 1: ons. 19 april, se schema på kurshemsidan Seminarium del 2 Deadline för inlämnande av utkast (första kapitlet) är tis. 5 sep. kl Seminarium grupp 1: ons. 13 sep, se schema på kurshemsidan Viktig information Observera att vi håller enbart ett ämnesspecifikt seminarium (uppdelat i 2 delar) inför varje seminarieperiod. Du måste därför i god tid planera så att du kan delta på det seminarium som vi anordnar för din period. Du kan själv anmäla dig till det ämnesspecifikt seminarium via grupper i Fastreg. Det är du själv som ansvarar för att du deltar på ett ämnesspecifikt seminarium. Tänk på följande: Ca en vecka innan det ämnesspecifika uppsatsseminariet (se exakt datum för din period ovan) ska du ladda upp en text till forumet i Fastreg: Skatterätt - block 1, En kort text inför första seminariet. Döp dokumentet enligt formeln efternamn_förnamn-skatterätt.pdf Det är viktigt att du försöker skicka ett fylligt utkast annars blir det ingen bra diskussion. Det viktigaste är att du redovisar ditt ämne, vilket problem du vill lösa, och hur du tänker dig att det ska gå till. Har du inte kommit igång med skrivandet bör du överväga att anmäla dig till nästa seminarium. Om texten inte har inkommit före deadline kommer du inte få delta på seminariet och därmed kommer du inte kunna uppfylla obligatoriet. Statsrätt Hänvisas till seminarier inom offentlig rätt. Straff- och processrätt Tider för studenter som läser period 1 Deadline för inlämnande av skriftlig beskrivning är 7 februari Seminarium: 14 februari, kl 9-12 och 13-16, se schema på kurshemsidan Vid seminariet kommer undertecknade att inleda med en presentation om vad det innebär att skriva uppsats i straff- och processrätt och på vilken roll man har som uppsatsskrivare, handledare och examinator. Därefter kommer vi att gå igenom examinationsprotokollet och betygskriterierna. Vidare kommer vi att, med utgångspunkt från i förväg inlämnade skriftliga presentationer av de olika projekten, föra diskussioner under främst följande teman, nämligen: Syfte och frågeställning. Metod och material. Inför seminariet ska varje deltagande uppsatsskrivare dels förbereda en kort skriftlig beskrivning av projektet med fokus på ovan nämnda teman, dels vara beredd att presentera projektet muntligt vid seminariet. Den skriftliga beskrivningen ska skickas till kursadministratören, senast kl. 12:00 tisdagen den 7 februari. Döp filen enligt formeln efternamn_förnamn_straffrätt.pdf eller efternamn_förnamn_processrätt.pdf beroende på vilket ämne du skriver inom. Deltagande i ett ämnesspecifikt seminarium utgör ett obligatoriskt moment i kursen Examensarbete. Välkommen till seminariet! /Henrik Edelstam & Claes Lernestedt

11 Processrätt Tider för studenter som skriver block 2 Deadline för inlämnande av skriftlig beskrivning 16 april Seminarium: 26 april, se schema på kurshemsidan Vid seminariet kommer undertecknade att inleda med en presentation om vad det innebär att skriva uppsats i processrätt och på vilken roll man har som uppsatsskrivare, handledare och examinator. Därefter kommer vi att gå igenom examinationsprotokollet och betygskriterierna. Vidare kommer vi att, med utgångspunkt från i förväg inlämnade skriftliga presentationer av de olika projekten, föra diskussioner under främst följande teman, nämligen: Syfte och frågeställning. Metod och material. Inför seminariet ska varje deltagande uppsatsskrivare dels förbereda en kort skriftlig beskrivning av projektet med fokus på ovan nämnda teman, dels vara beredd att presentera projektet muntligt vid seminariet. Den skriftliga beskrivningen ska skickas till kursadministratören, senast den 16 april. Döp filen enligt formeln efternamn-förnamn-processs.pdf. Deltagande i ett ämnesspecifikt seminarium utgör ett obligatoriskt moment i kursen Examensarbete. Välkommen till seminariet! /Henrik Edelstam