Protokoll. Utbildningsnä mnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Utbildningsnä mnden"

Transkript

1 Utbildningsnä mnden 75-84

2 Utbildningsnä mnden sammanträ de 75. Val av ledamot i utbildningsnä mndens arbetsutskott 76. Ekonomisk uppföljning efter september år Uppföljning med prognos per den 30 september år Framtida organisation för Vuxenutbildningen 79. Faststä llande av kursutbud för Vuxenutbildningen våren Riktlinjer för arbete med jä mstä lldhet och mångfald remiss från KLK 81. Vaccinationsplanering pandemi 82. UN - sammanträ desdagar för år Anmä lan av delegationsbeslut 84. Meddelanden

3 Utbildningsnä mnden Sida 1 Plats och tid Utbildningens Hus kl Ajournering kl Paragrafer Beslutande Ö vriga deltagare Lars Lundgren (FP), ordförande Pä r-göran Björkman (S), vice ordförande Sven-Inge Claesson (FP), tjä nstgör för A Gunnevik (FP) Gun Aronsson (M) Karl H Wrede (M) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Anna-Karin Nord (C) Sture Holm (S) Annika Olofsson (S) Yoonis Hassan (S) kl , Å sa Svedjenä s (V) Fredrik Larsson (M), Stina Malmros (KD), Ebrahim Delafrouz (S) Peter Larsson (M), Daniel Jonsson (S), Peter Gustavsson (S) Peter Johansson, förvaltningschef, Carina Marklinder, sekreterare Information och överlä ggningar Kristina Avaheden, handikappkonsulent Jane Kyrklund, controller, Lars Windisch, LR, kl Ann-Charlotte Karnermo, Skolledarna, kl Utses att justera Pä r-göran Björkman Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen den 6 november 2009, kl Sekreterare Ordförande Justerande Carina Marklinder Lars Lundgren Pä r-göran Björkman Anslag / Bevis et ä r justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom anslag. Organ Utbildningsnä mnden Sammanträ desdatum Datum för anslags uppsä ttande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen Underskrift

4 Utbildningsnä mnden Sida 2 Information och överlä ggningar A/ Kristina Avaheden, handikappkonsulent -Policy för mä nniskor med funktionshinder i Alingsås kommun för åren B/ Peter Johansson, förvaltningschef - Budget år 2010, 2011 och 2012 Uppdrag: -Samtliga nä mnder får i uppdrag att omedelbart påbörja omstä llningen av sin verksamhet i enlighet med ekonomisk ram En åtgä rdsplan skall förelä ggas KS senast mars. -UN, BUN, SN och KFN får i uppdrag att inom BUS-samverkan redovisa hur de förebyggande ungdomsinsatserna kan utvecklas ytterligare. Å tterredovisning till KS senast i mars. -UN får i uppdrag att stä rka gymnasiets konkurrenskraft och marknadsföring. En åtgä rdsplan skall förelä ggas KS senast mars. - Temadag BUS den 2 okt C/ Göteborgsregionen (GR) Pä r-göran Björkman (S) - Utbildningsgruppen den 5 nov D/ Ledamöter Pä r-göran Björkman (S) - BUS styrgrupp den 22 okt - KFN , 73 Ev flytt av kulturskolan och event- och ungdomscenter till Alströmergymnasiet - Studiebesök IV-programmet Lars Lundgren (FP) - Informationsdag kring VGR:s handlingsprogram för kultur den 7 okt - Avsagt sig uppdraget som ordförande/ledamot i utbildningsnä mnden p g a flytt till annan kommun Lars Lundgren (FP), Pä r-göran Björkman (S) - BUN/UN presidieträ ff den 4 nov Karl H Wrede (M), Annika Olofsson (S) - Yrkesrådsprotokoll Stina Malmros (KD) - Avsä ger sig uppdraget som ersä ttare i utbildningsnä mnden p g a flytt till annan kommun Utbildningsnä mndens sammanträ de den 8 december - start kl (gruppmöte kl 14.30)

5 Utbildningsnä mnden Sida 3 UN 75 Dnr UN 011 Val av ledamot i utbildningsnä mndens arbetsutskott Utbildningsnä mnden har den 30 januari 2007, 3 utsett ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem personliga ersä ttare för mandatperioden 2007 till och med Linus Engberg (KD) har avsagt sig uppdraget i utbildningsnä mnden och dä rmed ä ven i arbetsutskottet. Enligt kommunfullmä ktige den 30 september 2009, 163 har Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) utsetts till ny ledamot i utbildningsnä mnden efter Linus Engberg (KD) för tiden fram till och med den 31 december Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 7 oktober 2009 lä mnat förslag till beslut. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 20 oktober 2009, 56. Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) utses till ledamot i utbildningsnä mndens arbetsutskott för tiden fram till och med den 31 december 2010.

6 Utbildningsnä mnden Sida 4 UN 76 Dnr UN 078 Ekonomisk uppföljning efter september å r 2009 Redovisning av ekonomisk uppföljning/prognos efter september år 2009, daterad , visar att utbildningsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 780 tkr gentemot budget. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 6 oktober 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Under våren genomförde Alströmergymnasiet ett omstä llningsarbete med personalminskning genom uppsä gningar och avgångsstimulanser. Resultatet av detta arbete börjar få effekt redan i höst, men full effekt kommer att uppnås först Skolan strä var dessutom att klara ett sparbeting på 15 % av programmets driftbudget. I denna prognos rä knar Alströmergymnasiet att visa ett underskott på tkr gentemot budget vilket ä r något bä ttre jä mfört med augustiprognosen.. De interkommunala ersä ttningarna på Alströmergymnasiet ser ut att bli tkr lä gre ä n budget. Detta beror på att vi får en kostnadsökning pga. att ca sexton elever vä ljer att resa ut i höst och ä ven att antalet inresande elever minskar. Farkostens gymnasium ökar dä remot de interkommunala ersä ttningarna med ca 400 tkr pga. ett ökat antal inresande elever till de individuella programmen och en viss minskning av kostnader pga. utresande elever. Dä remot har de en ökad kostnad för skolskjutsar. Integrationsavdelningen visar ett resultat på tkr för 2006 års flyktinggrupp års fond har en ingående behållning på tkr som tä cker flyktinggruppens kostnader. Enligt KF-beslut, den 26 september 2007, 163, ska introduktionstiden omfatta 3 år från mottagningsdatum med möjlighet till förlä ngning vid sä rskilda behov. Med tanke på rådande konjunktur låter Integrationsavdelningen hela flyktinggruppen vara kvar året ut för att öka möjligheterna till sjä lvförsörjning. Besparingar genomförs på övriga verksamheter enligt UN 24 februari 2009, 16. Farkostens gymnasium sparar bl a genom att inte ersä tta kä rnä mneslä rares pensionsavgång och att erbjuda fä rre kurser på individuella val, tkr. Vuxenutbildningen kommer bl a inte att köpa utbildningsplatser i samma utsträ ckning som tidigare, tkr. Campus minskar personalkostnaderna med tkr. Genom att minska förvaltningens övergripande kompetensutveckling och att personalkostnaderna blir lä gre ä n budgeterat, sparar förvaltningskontoret tkr. Inget nä mndsammanträ de i november och restriktivitet vad gä ller konferenser och resor gör det möjligt för nä mnden att spara + 40 tkr.

7 Utbildningsnä mnden Sida 5 UN 76, forts Dnr UN 078 Det negativa egna ingående kapitalet ä r tkr. UN beslutade den 25 maj, 46 att ge förvaltningen i uppdrag att presentera en handlingsplan gä llande den ekonomiska situationen. För Alströmergymnasiets del innebä r handlingsplanen en minskning på 15 % av programmens driftsbudget - knappt 800 tkr. Samtliga verksamheter kommer att vara återhållsamma med investeringar, för att minska kapitalkostnaderna. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 20 oktober 2009, 57. Ekonomisk uppföljning efter september 2009 godkä nns. Exp: samtliga verksamheter

8 Utbildningsnä mnden Sida 6 UN 77 Dnr UN 078 Uppföljning med prognos per den 30 september å r 2009 Nä mnderna skall redovisa underlag för den tredje uppföljningen efter september månad, enligt styrmodell, antagen av KF , 148 med tillä gg den 23 april 2008, 88. Uppföljningen ä r i huvudsak en ekonomisk uppföljning. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 12 oktober 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Den ekonomiska uppföljningen per den 30 september visar att utbildningsnä mnden prognostiserar ett underskott på 780 tkr gentemot budget. Detta ä r inklusive det underskott på 249 tkr som vi bä r med oss från föregående år. Anledningen till underskottet på Alströmergymnasiet beror på minskade elevkullar, att fler Alingsåsungdomar söker sig till andra kommuner eller friskolor och att fä rre elever reser in från andra kommuner. Genom att 2006 års flyktingfond kommer att lösas upp vid årets slut kommer detta att påverka förvaltningens resultat positivt. Uppföljningen efter mars månad 2009 visade ett underskott på tkr och i delårsbokslutet, den 30 juni 2009 visade utbildningsnä mnden ett underskott på tkr. Detta ä r inklusive det underskott på 249 tkr som vi bä r med oss från föregående år. Jä mfört med tidigare prognoser har underskottet minskat vilket ä r en konsekvens av personalförä ndringarna på Alströmergymnasiet i våras och att de sparbeting som har lagts på avdelningarna inom utbildningsförvaltningen i år hålls. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 20 oktober 2009, 58. Uppföljning per den 30 september 2009 godkä nnes. Exp: KLK

9 Utbildningsnä mnden Sida 7 UN 78 Dnr UN 640 Framtida organisation för Vuxenutbildningen Utbildningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda möjliga utvecklingsvä gar för vuxenutbildningen i Alingsås. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 19 maj 2009, 37 med följande förslag till beslut: Förvaltningen och ledningen för den kommunala vuxenutbildningen får i uppdrag att lä mna förslag på ny Vuxenutbildningsorganisation. Vid utbildningsnä mndens sammanträ det 26 maj 2009 togs beslut i linje med det arbetsutskottet förordat. Beredning Förvaltningens utredning presenteras i rapporten Framtida organisation för vuxenutbildningen daterad den 13 oktober Förvaltningen har i skrivelse den 13 oktober 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Alingsås Kompetenscentrum skall bli ett utbildningscentrum med fokus på utbildning, kompetensutveckling och utvecklingsprojekt. En mötesplats för studier, en motor för tillvä xt och utveckling och en mä klare av utbildning utifrån de behov som kan identifieras. Målet ä r att kunna erbjuda individer, företag och organisationer ett brett utbud av utbildningar som speglar arbetsmarknadens behov och önskemål, och dä rmed skapa förutsä ttningar för tillvä xt och utveckling i Alingsås. Utbildning skall ses som ett verktyg för att nå högre tillvä xt. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 20 oktober 2009, 59. Yrkanden Lars Lundgren (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ä ndring av punkt 2: Cirka 50% av utbildningsnä mndens utbildningsresurser avsä tts till egen finansierad utbildning och cirka 50% avsä tts till att upphandla utbildning. Pä r-göran Björkman (S), Sture Holm (S), Annika Olofsson (S), Yoonis Hassan (S) samt Å sa Svedjenä s (V) yrkar på återremiss med följande motiv: Förvaltningen ska utreda vilka konsekvenser som en successiv ökning av upphandlad utbildning medför. Detta för att på sikt uppnå en lä mplig balans mellan upphandlad och egenproducerad utbildning. Möjligheten till samverkan mellan vuxenutbildning och ungdomsgymnasiet ska ytterligare belysas. Proposition Ordföranden stä ller förslagen mot varandra och finner att utbildningsnä mnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med ä ndring av punkt 2.

10 Utbildningsnä mnden Sida 8 UN 78, forts Dnr UN Utbildningsnä mnden beslutar att ge förvaltningen och ledningen för den kommunala vuxenutbildningen i uppdrag att skapa ett kompetenscentrum och förä ndra Alingsås kommuns vuxenutbildning så att den ä r flexibel och tillhandahåller det som efterfrågas. 2. Cirka 50% av utbildningsnä mndens utbildningsresurser avsä tts till egen finansierad utbildning och cirka 50% avsä tts till att upphandla utbildning. 3. Förvaltningen får i uppdrag att presentera en plan för genomförandet som skall godkä nnas av utbildningsnä mnden vid sammanträ det den 8 december Reservation Pä r-göran Björkman (S), Sture Holm (S), Annika Olofsson (S), Yoonis Hassan (S) samt Å sa Svedjenä s (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. Exp: Vuxenutbildningen

11 Utbildningsnä mnden Sida 9 UN 79 Dnr UN 640 Faststä llande av kursutbud för Vuxenutbildningen vå ren 2010 Förslag till kursutbudet för vårterminen 2010 presenteras och följer det för höstterminen I samband med beslut om kommunbudget för år 2010 har utbildningsnä mnden begä rt att budgetberedningen skall bevilja extra medel till vuxenutbildningen. Det föreslagna kursutbudet kan faststä llas under förutsä ttning att kommunfullmä ktige beviljar dessa medel. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 13 oktober 2009 lä mnat förslag till beslut. Arbetsutskottet har behandlat ä rende den 20 oktober 2009, 60. Kursutbudet inom Vuxenutbildningen vårterminen 2010 faststä lls, under förutsä ttning att extra medel beviljas. Exp: Vuxenutbildningen

12 Utbildningsnä mnden Sida 10 UN 80 Dnr UN 025 Riktlinjer för arbete med jä mstä lldhet och må ngfald 2009 remiss frå n KLK Kommunfullmä ktige har i kommunstyrelsens nä mndbudget för 2009 faststä llt att en ny kommungemensam handlingsplan för samordning av jä mstä lldhets- och mångfaldsarbetet skall framstä llas under Detta arbete intieras bland annat av den nya diskrimineringslag som trä dde i kraft den 1/ och som ersä tter tidigare jä mstä lldhetslagstiftning. Remissvaren skall vara kommunledningskontoret tillhanda senast Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 29 september 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Dessa riktlinjer ä r utöver kommunens personalpolicy arbetsgivarens övergripande styrdokument i jä mstä lldhets- och mångfaldsarbetet. Den bör ge en sammanfattande inriktning i frågor som har långsiktig inverkan på kommunens arbete med dessa frågor. Riktlinjerna skall nä r de ä r fä rdigbehandlade faststä llas av Kommunstyrelsen och bör utvä rderas och vid behov revideras årligen. Riktlinjerna bör för att ä ga legitimitet vara kä nd bland de delar av personalen som har att arbeta med att omvandla dem till handlingsplaner. Utbildningsförvaltningen har haft en representant i arbetsgruppen som arbetat med att ta fram riktlinjerna för arbete med jä mstä lldhet och mångfald Riktlinjerna har ä ven diskuterats i förvaltningens ledningsgrupp som tillstyrker förslaget. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 20 oktober 2009, 61. Utbildningsnä mnden stä ller sig bakom förvaltningens yttrande och översä nder det till kommunstyrelsen. Exp: KLK

13 Utbildningsnä mnden Sida 11 UN 81 Dnr UN 167 Vaccinationsplanering pandemi Med anledning av rådande pandemi kommer massvaccinering att genomföras i Vä stra Götalandsregionen. Samarbete kommun och region ä r av största vikt och avtal har slutits mellan VÄ STKOM och regionen angående utförandet av vaccinering ä ven inom kommunerna. Skolhä lsovården Alingsås kommer att vara ansvarig att erbjuda vaccinering till elever i skolan med start vecka 49 som det ser ut i nulä get. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 6 oktober 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Skolhä lsovården har fått uppdraget att planera och genomföra vaccinering av nya influensan H1N1 för elever inom grundskolan och gymnasiet. Detta stä ller stora krav på oss som verksamhet, att genomföra detta för våra elever, totalt ca varav ca 1300 finns inom gymnasiet Verksamheten planerar för att kunna ta emot ett stort antal elever/dag för vaccinering på Alströmerskolan. För detta kommer vi att ha extra resurser bl a med extra inkallade skolsköterskor (pensionerade), administratörer som utför viss journaldokumentering och personal som hjä lper till med logistik av vaccin, material, elevflöden och blanketter. Situationen ä r svår att överblicka för alla inblandade. Osä kra faktorer ä r bl a Pandemins utbredning för personal och elever antal vaccindoser/vecka som finns tillgä ngliga antal elever som vä ljer att vaccinera sig Under denna period av massvaccinering så kommer ordinarie verksamhet att vara minimal. Det hä lsofrä mjande arbetet, övrig sjukvård och öppna mottagning kommer inte att kunna erbjudas våra elever under perioden. Lokala rekommendationer och rutiner för massvaccinering mot den nya influensan (H1N1) presenteras i sä rskild rapport. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 20 oktober 2009, 62. Utbildningsnä mnden, vårdgivaren godkä nner verksamhetens planering och dess konsekvenser för den ordinarie verksamheten. Exp: Skolhä lsovården

14 Utbildningsnä mnden Sida 12 UN 82 Dnr UN 010 UN sammanträ desdagar för å r 2010 Utbildningsnä mnden har att fatta beslut om sammanträ desdagar under året för utbildningsnä mnden och dess arbetsutskott. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 5 oktober 2009 lä mnat förslag till sammanträ desdagar och tider för år Våren 2010 Presidium 19 jan 9 mars 6 april 4 maj 1 juni kl Förslag till beslut 1 febr 15 mars 12 april 10 maj 7 juni för utskick senast kl Arbetsutskott 9 febr 23 mars 20 april 18 maj 15 juni kl Utbildningsnä mnd 23 febr 30 mars 27 april 25 maj 22 juni kl FÖSAM 9 febr 23 mars 20 april 18 maj 15 juni kl Hösten 2010 Presidium 17 aug 5 okt 2 nov 30 nov kl Förslag till beslut 23 aug 11 okt 8 nov 30 nov för utskick senast kl Arbetsutskott 31 aug 19 okt 16 nov 7 dec kl Utbildningsnä mnd 14 sept 26 okt 23 nov 14 dec kl FÖSAM 31 aug 19 okt 16 nov 7 dec kl. 8.15

15 Utbildningsnä mnden Sida 13 UN 82, forts Dnr UN 010 Strategidag (UN) 23 febr kl Skol-IT-dag (AU) 25 febr Budgetberedning 22 april em (förstä rkt AU med C och V) 23 april fm Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 20 oktober 2009, 63. Sammanträ desdagar för år 2010 godkä nns. Exp: KLK

16 Utbildningsnä mnden Sida 14 UN 83 Anmä lan av delegationsbeslut Delegering av ä renden inom en nä mnd regleras i Kommunallagen 6 kap Utbildningsnä mnden har överlåtit viss beslutanderä tt till arbetsutskott, ordförande och tjä nstemä n enligt nä mndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmä las till utbildningsnä mnden. Handlä ggare Integrationsavdelningen - Utbetalning av försörjningsstöd till mottagna flyktingar i Alingsås perioden september UN-009 Gymnasiechef - Lä sårstider 2010/2011 inom gymnasieskolan i Alingsås UN-001 Rektor Farkostens gymnasiesä rskola - Lä sårstider 2010/2011 Farkostens gymnasium UN-002 Förvaltningschef - Yttranden - Planä renden som ä r av ringa betydelse för UN:s verksamhet UN-001, UN-001 Redovisning av anmä lda delegationsbeslut godkä nns.

17 Utbildningsnä mnden Sida 15 UN 84 Meddelanden 1. KS , 165 Avrapportering 100 företagsbesök. 2. Yrkesrådsprotokoll för Barn- och fritidsprogrammet Yrkesrådsprotokoll för Omvårdnadsprogrammet Yrkesrådsprotokoll för Elprogrammet Yrkesrådsprotokoll för Medieprogrammet Information från Lena Klevenås gä llande (förslag till ny skollag) Skolbibliotek UN KF , 150 Förslag till organisation för det lokala folkhä lsoarbetet i Alingsås UN Beslut från Skolinspektionen gä llande ansökan från Humanus Utbildning Syd AB om statlig tillsyn och rä tt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun UN KFN , 71 Ö versyn av andrahandsuthyrning av samlings- och idrottslokaler UN KFN , 73 Eventuell flytt av kulturskolan och event- och ungdomscenter till Alströmergymnasiet UN KFN , 74 Begä ran från utbildningsförvaltningen att höja taxan för Alströmergymnasiets aula/teater UN SN , 98 - Projekt utvecklingstjä nster UN Yrkesrådsprotokoll för Samhä llsprogrammet Ekonomi & Entreprenörsprogrammet KF , 162 Avsä gelser från kommunala uppdrag UN KF , 163 Kommunalt kompletteringsval ledamot i utbildningsnä mnden efter Linus Engberg (KD) UN Yrkesrådsprotokoll för Fordonsprogrammet FÖ SAM-protokoll Skrivelse till utbildningsnä mnden inför beslut om framtida organisation av vuxenutbildningen i Alingsås kommun UN Förfrågan Projekt i Alingsås för invandrare UN-001