Protokoll. Utbildningsnä mnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Utbildningsnä mnden"

Transkript

1 Utbildningsnä mnden 75-84

2 Utbildningsnä mnden sammanträ de 75. Val av ledamot i utbildningsnä mndens arbetsutskott 76. Ekonomisk uppföljning efter september år Uppföljning med prognos per den 30 september år Framtida organisation för Vuxenutbildningen 79. Faststä llande av kursutbud för Vuxenutbildningen våren Riktlinjer för arbete med jä mstä lldhet och mångfald remiss från KLK 81. Vaccinationsplanering pandemi 82. UN - sammanträ desdagar för år Anmä lan av delegationsbeslut 84. Meddelanden

3 Utbildningsnä mnden Sida 1 Plats och tid Utbildningens Hus kl Ajournering kl Paragrafer Beslutande Ö vriga deltagare Lars Lundgren (FP), ordförande Pä r-göran Björkman (S), vice ordförande Sven-Inge Claesson (FP), tjä nstgör för A Gunnevik (FP) Gun Aronsson (M) Karl H Wrede (M) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Anna-Karin Nord (C) Sture Holm (S) Annika Olofsson (S) Yoonis Hassan (S) kl , Å sa Svedjenä s (V) Fredrik Larsson (M), Stina Malmros (KD), Ebrahim Delafrouz (S) Peter Larsson (M), Daniel Jonsson (S), Peter Gustavsson (S) Peter Johansson, förvaltningschef, Carina Marklinder, sekreterare Information och överlä ggningar Kristina Avaheden, handikappkonsulent Jane Kyrklund, controller, Lars Windisch, LR, kl Ann-Charlotte Karnermo, Skolledarna, kl Utses att justera Pä r-göran Björkman Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen den 6 november 2009, kl Sekreterare Ordförande Justerande Carina Marklinder Lars Lundgren Pä r-göran Björkman Anslag / Bevis et ä r justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom anslag. Organ Utbildningsnä mnden Sammanträ desdatum Datum för anslags uppsä ttande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen Underskrift

4 Utbildningsnä mnden Sida 2 Information och överlä ggningar A/ Kristina Avaheden, handikappkonsulent -Policy för mä nniskor med funktionshinder i Alingsås kommun för åren B/ Peter Johansson, förvaltningschef - Budget år 2010, 2011 och 2012 Uppdrag: -Samtliga nä mnder får i uppdrag att omedelbart påbörja omstä llningen av sin verksamhet i enlighet med ekonomisk ram En åtgä rdsplan skall förelä ggas KS senast mars. -UN, BUN, SN och KFN får i uppdrag att inom BUS-samverkan redovisa hur de förebyggande ungdomsinsatserna kan utvecklas ytterligare. Å tterredovisning till KS senast i mars. -UN får i uppdrag att stä rka gymnasiets konkurrenskraft och marknadsföring. En åtgä rdsplan skall förelä ggas KS senast mars. - Temadag BUS den 2 okt C/ Göteborgsregionen (GR) Pä r-göran Björkman (S) - Utbildningsgruppen den 5 nov D/ Ledamöter Pä r-göran Björkman (S) - BUS styrgrupp den 22 okt - KFN , 73 Ev flytt av kulturskolan och event- och ungdomscenter till Alströmergymnasiet - Studiebesök IV-programmet Lars Lundgren (FP) - Informationsdag kring VGR:s handlingsprogram för kultur den 7 okt - Avsagt sig uppdraget som ordförande/ledamot i utbildningsnä mnden p g a flytt till annan kommun Lars Lundgren (FP), Pä r-göran Björkman (S) - BUN/UN presidieträ ff den 4 nov Karl H Wrede (M), Annika Olofsson (S) - Yrkesrådsprotokoll Stina Malmros (KD) - Avsä ger sig uppdraget som ersä ttare i utbildningsnä mnden p g a flytt till annan kommun Utbildningsnä mndens sammanträ de den 8 december - start kl (gruppmöte kl 14.30)

5 Utbildningsnä mnden Sida 3 UN 75 Dnr UN 011 Val av ledamot i utbildningsnä mndens arbetsutskott Utbildningsnä mnden har den 30 januari 2007, 3 utsett ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem personliga ersä ttare för mandatperioden 2007 till och med Linus Engberg (KD) har avsagt sig uppdraget i utbildningsnä mnden och dä rmed ä ven i arbetsutskottet. Enligt kommunfullmä ktige den 30 september 2009, 163 har Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) utsetts till ny ledamot i utbildningsnä mnden efter Linus Engberg (KD) för tiden fram till och med den 31 december Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 7 oktober 2009 lä mnat förslag till beslut. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 20 oktober 2009, 56. Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) utses till ledamot i utbildningsnä mndens arbetsutskott för tiden fram till och med den 31 december 2010.

6 Utbildningsnä mnden Sida 4 UN 76 Dnr UN 078 Ekonomisk uppföljning efter september å r 2009 Redovisning av ekonomisk uppföljning/prognos efter september år 2009, daterad , visar att utbildningsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 780 tkr gentemot budget. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 6 oktober 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Under våren genomförde Alströmergymnasiet ett omstä llningsarbete med personalminskning genom uppsä gningar och avgångsstimulanser. Resultatet av detta arbete börjar få effekt redan i höst, men full effekt kommer att uppnås först Skolan strä var dessutom att klara ett sparbeting på 15 % av programmets driftbudget. I denna prognos rä knar Alströmergymnasiet att visa ett underskott på tkr gentemot budget vilket ä r något bä ttre jä mfört med augustiprognosen.. De interkommunala ersä ttningarna på Alströmergymnasiet ser ut att bli tkr lä gre ä n budget. Detta beror på att vi får en kostnadsökning pga. att ca sexton elever vä ljer att resa ut i höst och ä ven att antalet inresande elever minskar. Farkostens gymnasium ökar dä remot de interkommunala ersä ttningarna med ca 400 tkr pga. ett ökat antal inresande elever till de individuella programmen och en viss minskning av kostnader pga. utresande elever. Dä remot har de en ökad kostnad för skolskjutsar. Integrationsavdelningen visar ett resultat på tkr för 2006 års flyktinggrupp års fond har en ingående behållning på tkr som tä cker flyktinggruppens kostnader. Enligt KF-beslut, den 26 september 2007, 163, ska introduktionstiden omfatta 3 år från mottagningsdatum med möjlighet till förlä ngning vid sä rskilda behov. Med tanke på rådande konjunktur låter Integrationsavdelningen hela flyktinggruppen vara kvar året ut för att öka möjligheterna till sjä lvförsörjning. Besparingar genomförs på övriga verksamheter enligt UN 24 februari 2009, 16. Farkostens gymnasium sparar bl a genom att inte ersä tta kä rnä mneslä rares pensionsavgång och att erbjuda fä rre kurser på individuella val, tkr. Vuxenutbildningen kommer bl a inte att köpa utbildningsplatser i samma utsträ ckning som tidigare, tkr. Campus minskar personalkostnaderna med tkr. Genom att minska förvaltningens övergripande kompetensutveckling och att personalkostnaderna blir lä gre ä n budgeterat, sparar förvaltningskontoret tkr. Inget nä mndsammanträ de i november och restriktivitet vad gä ller konferenser och resor gör det möjligt för nä mnden att spara + 40 tkr.

7 Utbildningsnä mnden Sida 5 UN 76, forts Dnr UN 078 Det negativa egna ingående kapitalet ä r tkr. UN beslutade den 25 maj, 46 att ge förvaltningen i uppdrag att presentera en handlingsplan gä llande den ekonomiska situationen. För Alströmergymnasiets del innebä r handlingsplanen en minskning på 15 % av programmens driftsbudget - knappt 800 tkr. Samtliga verksamheter kommer att vara återhållsamma med investeringar, för att minska kapitalkostnaderna. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 20 oktober 2009, 57. Ekonomisk uppföljning efter september 2009 godkä nns. Exp: samtliga verksamheter

8 Utbildningsnä mnden Sida 6 UN 77 Dnr UN 078 Uppföljning med prognos per den 30 september å r 2009 Nä mnderna skall redovisa underlag för den tredje uppföljningen efter september månad, enligt styrmodell, antagen av KF , 148 med tillä gg den 23 april 2008, 88. Uppföljningen ä r i huvudsak en ekonomisk uppföljning. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 12 oktober 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Den ekonomiska uppföljningen per den 30 september visar att utbildningsnä mnden prognostiserar ett underskott på 780 tkr gentemot budget. Detta ä r inklusive det underskott på 249 tkr som vi bä r med oss från föregående år. Anledningen till underskottet på Alströmergymnasiet beror på minskade elevkullar, att fler Alingsåsungdomar söker sig till andra kommuner eller friskolor och att fä rre elever reser in från andra kommuner. Genom att 2006 års flyktingfond kommer att lösas upp vid årets slut kommer detta att påverka förvaltningens resultat positivt. Uppföljningen efter mars månad 2009 visade ett underskott på tkr och i delårsbokslutet, den 30 juni 2009 visade utbildningsnä mnden ett underskott på tkr. Detta ä r inklusive det underskott på 249 tkr som vi bä r med oss från föregående år. Jä mfört med tidigare prognoser har underskottet minskat vilket ä r en konsekvens av personalförä ndringarna på Alströmergymnasiet i våras och att de sparbeting som har lagts på avdelningarna inom utbildningsförvaltningen i år hålls. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 20 oktober 2009, 58. Uppföljning per den 30 september 2009 godkä nnes. Exp: KLK

9 Utbildningsnä mnden Sida 7 UN 78 Dnr UN 640 Framtida organisation för Vuxenutbildningen Utbildningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda möjliga utvecklingsvä gar för vuxenutbildningen i Alingsås. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 19 maj 2009, 37 med följande förslag till beslut: Förvaltningen och ledningen för den kommunala vuxenutbildningen får i uppdrag att lä mna förslag på ny Vuxenutbildningsorganisation. Vid utbildningsnä mndens sammanträ det 26 maj 2009 togs beslut i linje med det arbetsutskottet förordat. Beredning Förvaltningens utredning presenteras i rapporten Framtida organisation för vuxenutbildningen daterad den 13 oktober Förvaltningen har i skrivelse den 13 oktober 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Alingsås Kompetenscentrum skall bli ett utbildningscentrum med fokus på utbildning, kompetensutveckling och utvecklingsprojekt. En mötesplats för studier, en motor för tillvä xt och utveckling och en mä klare av utbildning utifrån de behov som kan identifieras. Målet ä r att kunna erbjuda individer, företag och organisationer ett brett utbud av utbildningar som speglar arbetsmarknadens behov och önskemål, och dä rmed skapa förutsä ttningar för tillvä xt och utveckling i Alingsås. Utbildning skall ses som ett verktyg för att nå högre tillvä xt. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 20 oktober 2009, 59. Yrkanden Lars Lundgren (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ä ndring av punkt 2: Cirka 50% av utbildningsnä mndens utbildningsresurser avsä tts till egen finansierad utbildning och cirka 50% avsä tts till att upphandla utbildning. Pä r-göran Björkman (S), Sture Holm (S), Annika Olofsson (S), Yoonis Hassan (S) samt Å sa Svedjenä s (V) yrkar på återremiss med följande motiv: Förvaltningen ska utreda vilka konsekvenser som en successiv ökning av upphandlad utbildning medför. Detta för att på sikt uppnå en lä mplig balans mellan upphandlad och egenproducerad utbildning. Möjligheten till samverkan mellan vuxenutbildning och ungdomsgymnasiet ska ytterligare belysas. Proposition Ordföranden stä ller förslagen mot varandra och finner att utbildningsnä mnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med ä ndring av punkt 2.

10 Utbildningsnä mnden Sida 8 UN 78, forts Dnr UN Utbildningsnä mnden beslutar att ge förvaltningen och ledningen för den kommunala vuxenutbildningen i uppdrag att skapa ett kompetenscentrum och förä ndra Alingsås kommuns vuxenutbildning så att den ä r flexibel och tillhandahåller det som efterfrågas. 2. Cirka 50% av utbildningsnä mndens utbildningsresurser avsä tts till egen finansierad utbildning och cirka 50% avsä tts till att upphandla utbildning. 3. Förvaltningen får i uppdrag att presentera en plan för genomförandet som skall godkä nnas av utbildningsnä mnden vid sammanträ det den 8 december Reservation Pä r-göran Björkman (S), Sture Holm (S), Annika Olofsson (S), Yoonis Hassan (S) samt Å sa Svedjenä s (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. Exp: Vuxenutbildningen

11 Utbildningsnä mnden Sida 9 UN 79 Dnr UN 640 Faststä llande av kursutbud för Vuxenutbildningen vå ren 2010 Förslag till kursutbudet för vårterminen 2010 presenteras och följer det för höstterminen I samband med beslut om kommunbudget för år 2010 har utbildningsnä mnden begä rt att budgetberedningen skall bevilja extra medel till vuxenutbildningen. Det föreslagna kursutbudet kan faststä llas under förutsä ttning att kommunfullmä ktige beviljar dessa medel. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 13 oktober 2009 lä mnat förslag till beslut. Arbetsutskottet har behandlat ä rende den 20 oktober 2009, 60. Kursutbudet inom Vuxenutbildningen vårterminen 2010 faststä lls, under förutsä ttning att extra medel beviljas. Exp: Vuxenutbildningen

12 Utbildningsnä mnden Sida 10 UN 80 Dnr UN 025 Riktlinjer för arbete med jä mstä lldhet och må ngfald 2009 remiss frå n KLK Kommunfullmä ktige har i kommunstyrelsens nä mndbudget för 2009 faststä llt att en ny kommungemensam handlingsplan för samordning av jä mstä lldhets- och mångfaldsarbetet skall framstä llas under Detta arbete intieras bland annat av den nya diskrimineringslag som trä dde i kraft den 1/ och som ersä tter tidigare jä mstä lldhetslagstiftning. Remissvaren skall vara kommunledningskontoret tillhanda senast Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 29 september 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Dessa riktlinjer ä r utöver kommunens personalpolicy arbetsgivarens övergripande styrdokument i jä mstä lldhets- och mångfaldsarbetet. Den bör ge en sammanfattande inriktning i frågor som har långsiktig inverkan på kommunens arbete med dessa frågor. Riktlinjerna skall nä r de ä r fä rdigbehandlade faststä llas av Kommunstyrelsen och bör utvä rderas och vid behov revideras årligen. Riktlinjerna bör för att ä ga legitimitet vara kä nd bland de delar av personalen som har att arbeta med att omvandla dem till handlingsplaner. Utbildningsförvaltningen har haft en representant i arbetsgruppen som arbetat med att ta fram riktlinjerna för arbete med jä mstä lldhet och mångfald Riktlinjerna har ä ven diskuterats i förvaltningens ledningsgrupp som tillstyrker förslaget. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 20 oktober 2009, 61. Utbildningsnä mnden stä ller sig bakom förvaltningens yttrande och översä nder det till kommunstyrelsen. Exp: KLK

13 Utbildningsnä mnden Sida 11 UN 81 Dnr UN 167 Vaccinationsplanering pandemi Med anledning av rådande pandemi kommer massvaccinering att genomföras i Vä stra Götalandsregionen. Samarbete kommun och region ä r av största vikt och avtal har slutits mellan VÄ STKOM och regionen angående utförandet av vaccinering ä ven inom kommunerna. Skolhä lsovården Alingsås kommer att vara ansvarig att erbjuda vaccinering till elever i skolan med start vecka 49 som det ser ut i nulä get. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 6 oktober 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Skolhä lsovården har fått uppdraget att planera och genomföra vaccinering av nya influensan H1N1 för elever inom grundskolan och gymnasiet. Detta stä ller stora krav på oss som verksamhet, att genomföra detta för våra elever, totalt ca varav ca 1300 finns inom gymnasiet Verksamheten planerar för att kunna ta emot ett stort antal elever/dag för vaccinering på Alströmerskolan. För detta kommer vi att ha extra resurser bl a med extra inkallade skolsköterskor (pensionerade), administratörer som utför viss journaldokumentering och personal som hjä lper till med logistik av vaccin, material, elevflöden och blanketter. Situationen ä r svår att överblicka för alla inblandade. Osä kra faktorer ä r bl a Pandemins utbredning för personal och elever antal vaccindoser/vecka som finns tillgä ngliga antal elever som vä ljer att vaccinera sig Under denna period av massvaccinering så kommer ordinarie verksamhet att vara minimal. Det hä lsofrä mjande arbetet, övrig sjukvård och öppna mottagning kommer inte att kunna erbjudas våra elever under perioden. Lokala rekommendationer och rutiner för massvaccinering mot den nya influensan (H1N1) presenteras i sä rskild rapport. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 20 oktober 2009, 62. Utbildningsnä mnden, vårdgivaren godkä nner verksamhetens planering och dess konsekvenser för den ordinarie verksamheten. Exp: Skolhä lsovården

14 Utbildningsnä mnden Sida 12 UN 82 Dnr UN 010 UN sammanträ desdagar för å r 2010 Utbildningsnä mnden har att fatta beslut om sammanträ desdagar under året för utbildningsnä mnden och dess arbetsutskott. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 5 oktober 2009 lä mnat förslag till sammanträ desdagar och tider för år Våren 2010 Presidium 19 jan 9 mars 6 april 4 maj 1 juni kl Förslag till beslut 1 febr 15 mars 12 april 10 maj 7 juni för utskick senast kl Arbetsutskott 9 febr 23 mars 20 april 18 maj 15 juni kl Utbildningsnä mnd 23 febr 30 mars 27 april 25 maj 22 juni kl FÖSAM 9 febr 23 mars 20 april 18 maj 15 juni kl Hösten 2010 Presidium 17 aug 5 okt 2 nov 30 nov kl Förslag till beslut 23 aug 11 okt 8 nov 30 nov för utskick senast kl Arbetsutskott 31 aug 19 okt 16 nov 7 dec kl Utbildningsnä mnd 14 sept 26 okt 23 nov 14 dec kl FÖSAM 31 aug 19 okt 16 nov 7 dec kl. 8.15

15 Utbildningsnä mnden Sida 13 UN 82, forts Dnr UN 010 Strategidag (UN) 23 febr kl Skol-IT-dag (AU) 25 febr Budgetberedning 22 april em (förstä rkt AU med C och V) 23 april fm Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 20 oktober 2009, 63. Sammanträ desdagar för år 2010 godkä nns. Exp: KLK

16 Utbildningsnä mnden Sida 14 UN 83 Anmä lan av delegationsbeslut Delegering av ä renden inom en nä mnd regleras i Kommunallagen 6 kap Utbildningsnä mnden har överlåtit viss beslutanderä tt till arbetsutskott, ordförande och tjä nstemä n enligt nä mndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmä las till utbildningsnä mnden. Handlä ggare Integrationsavdelningen - Utbetalning av försörjningsstöd till mottagna flyktingar i Alingsås perioden september UN-009 Gymnasiechef - Lä sårstider 2010/2011 inom gymnasieskolan i Alingsås UN-001 Rektor Farkostens gymnasiesä rskola - Lä sårstider 2010/2011 Farkostens gymnasium UN-002 Förvaltningschef - Yttranden - Planä renden som ä r av ringa betydelse för UN:s verksamhet UN-001, UN-001 Redovisning av anmä lda delegationsbeslut godkä nns.

17 Utbildningsnä mnden Sida 15 UN 84 Meddelanden 1. KS , 165 Avrapportering 100 företagsbesök. 2. Yrkesrådsprotokoll för Barn- och fritidsprogrammet Yrkesrådsprotokoll för Omvårdnadsprogrammet Yrkesrådsprotokoll för Elprogrammet Yrkesrådsprotokoll för Medieprogrammet Information från Lena Klevenås gä llande (förslag till ny skollag) Skolbibliotek UN KF , 150 Förslag till organisation för det lokala folkhä lsoarbetet i Alingsås UN Beslut från Skolinspektionen gä llande ansökan från Humanus Utbildning Syd AB om statlig tillsyn och rä tt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun UN KFN , 71 Ö versyn av andrahandsuthyrning av samlings- och idrottslokaler UN KFN , 73 Eventuell flytt av kulturskolan och event- och ungdomscenter till Alströmergymnasiet UN KFN , 74 Begä ran från utbildningsförvaltningen att höja taxan för Alströmergymnasiets aula/teater UN SN , 98 - Projekt utvecklingstjä nster UN Yrkesrådsprotokoll för Samhä llsprogrammet Ekonomi & Entreprenörsprogrammet KF , 162 Avsä gelser från kommunala uppdrag UN KF , 163 Kommunalt kompletteringsval ledamot i utbildningsnä mnden efter Linus Engberg (KD) UN Yrkesrådsprotokoll för Fordonsprogrammet FÖ SAM-protokoll Skrivelse till utbildningsnä mnden inför beslut om framtida organisation av vuxenutbildningen i Alingsås kommun UN Förfrågan Projekt i Alingsås för invandrare UN-001

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden

Protokoll. Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden 55-58 Utbildningsnä mnden sammanträ de 55. Ekonomisk uppfö ljning efter maj år 2009 56. Avtal avseende fö rdjupad regional satsning på vuxnas lä rande i Gö teborgsregionen Etapp 4 (2010-01-01

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS Utbildningsnämnden sammanträde 59. Uppföljning med prognos per den 30 september år 2011 60. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO Utbildningsnämnden sammanträde 67. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2011 68. Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden 69. Förslag till

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen

Protokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 176-178 Kommunstyrelsen sammanträ de 176. Nä mndbudget 2010 för kommunstyrelsen 177. Val av ledamot till styrgruppen för Fair trade city 178. Utseende av representant från kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20 Socialnä mnden 14-20 Socialnä mndens sammanträ de Ersä ttningar till familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner m.m. 2 Yttrande till Förvaltningsrä tten i Göteborg, mål 574-11 angående laglighetsprövning

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden

Protokoll. Socialnä mnden Socialnä mnden 106-111 Socialnä mnden sammanträ de Yttrande ö ver kommunens besparingsprocess 2 Ekonomisk uppfö ljning 3 Avgifter fö r serveringstillstånd och tillsyn i Alingsås kommun 4 Slutredovisning

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-12-08 85-98

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-12-08 85-98 Utbildningsnä mnden 85-98 Utbildningsnä mnden sammanträ de 85. Nä mndbudget 2010 samt plan 2011 och 2012 86. Förslag till Skolplan 2010 87. Ekonomisk uppföljning efter oktober och november år 2009 88.

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 73-80 Utbildningsnämnden sammanträde 73. Ekonomisk uppföljning efter november år 2011 74. Flerårsstrategi 2012 - Utbildningsnämnden 75. Uppdrag från KS - Ersättningsmodell 76. Förlängning

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden

Protokoll. Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden 21-29 Utbildningsnä mndens sammanträ de 21. Ekonomisk uppfö ljning efter februari år 2009 22. Uppsä gning av hyresavtal 23. Revidering av delegationsfö rteckning 24. Kompletteringsval

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 36-39 2 Avfallsföreskrifter Alingsås kommun remiss...5 Delårsbokslut 2013...6 Meddelanden 2013...7 Delegationsbeslut 2013...8 3 Plats och tid Utbildningens hus, Plangatan 13, 441 31

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 50-55 2 Genomlysning av utbildningsnämnden... 9 Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014, kompletteringsval... 10 Val av representanter till Programråden

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden

Protokoll. Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden 69-74 Utbildningsnä mnden sammanträ de 69. Ekonomisk uppfö ljning efter augusti år 2009 70. Lä rlingsråd - Gymnasial lä rlingsutbildning 71. Ö verenskommelse om flyktingmottagning år

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden

Protokoll. Socialnä mnden Socialnä mnden 115-120 Socialnä mndens sammanträ de Ekonomisk uppfö ljning 2010 3 Reglemente fö r Kommunala Rådet fö r Funktionshinderfrågor, KRF 4 Policy fö r funktionshinderfrågor i Alingsås kommun 6

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden

Protokoll. Socialnä mnden Socialnä mnden 1-10 Socialnä mndens sammanträ de Detaljplan fö r trygghetsboende vid Norra Ringgatan 14, Alingsås 2 Tillsynsrapport Vintergatan 3 Tillsynsrapport Mira Asylboende 4 Tillsynsrapport Hvidehus

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 1-6 2 1 Information och överläggningar...5 2 Val av Utbildningsnämndens arbetsutskott...6 3 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2017-2019...7 4 Digital agenda för utbildningsnämnden...9

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54 Utbildningsnä mnden 46-54 Utbildningsnä mnden extra sammanträ de 46 Ekonomisk uppfö ljning efter april år 2009 47 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering uppdrag 1-3 48 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25 Utbildningsnämnden 20-25 2 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...7 Programutbud 2014/2015...8 Riktlinjer integrationsarbetet...9 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...10 Meddelanden 2013...12 Delegationsbeslut

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 1-7 2 Information och överläggningar...5 Val av Utbildningsnämndens arbetsutskott...6 Val av representanter till Programråden 2015-2018...7 Val av ledamöter till Alströmergymnasiets

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden

Protokoll. Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden 30-35 Utbildningsnä mnden sammanträ de 30. Ekonomisk uppfö ljning efter april år 2010 31. Programutbud och platsantal, Alströ mergymnasiet 2011/2012 32. Remiss Skolinspektionen-Ansö

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 8-11 2 Organisation Alströmergymnasiet 2013/2014...6 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...8 Delegationsbeslut 2013...10 Meddelanden 2013...11 3 Plats och tid Utbildningens Hus, plangatan

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden sekretess (sä rskilt protokoll)

Protokoll. Utbildningsnä mnden sekretess (sä rskilt protokoll) Utbildningsnä mnden 30-42 43 sekretess (sä rskilt protokoll) Utbildningsnä mnden sammanträ de 30. Ekonomisk uppfö ljning efter mars år 2009 31. Uppfö ljning med prognos per den 31 mars år 2009 32. Konsekvensbeskrivning

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17 Utbildningsnämndens 14-17 2 Programutbud 2014/2015...5 Riktlinjer integrationsarbetet...6 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...7 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...9 3 Plats och tid Utbildningens

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden

Protokoll. Socialnä mnden Socialnä mnden 92-99 Socialnä mnden sammanträ de Ansö kan om tillstånd att servera alkoholdrycker The Lads 2 Delårsbokslut 2010 3 Riktlinjer fö r privata medel i socialfö rvaltningen 4 Genomlysning av

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMQJOS= = =ONJOT

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMQJOS= = =ONJOT = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMQJOS= = =ONJOT Utbildningsnämnden sammanträde 21. Uppföljning med prognos per den 31 mars år 2011 22. Remiss Skolinspektionen - Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2012-04-03 23-32

Protokoll. Utbildningsnämnden 2012-04-03 23-32 Utbildningsnämnden 23-32 Utbildningsnämnden sammanträde 23. Ombudgetering av medel till interkommunala kostnander 24. Ekonomisk uppföljning efter mars år 2012 25. Prislista fristående gymnasieskolor 26.

Läs mer

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1 I - ä < - Sammantfictesprotetall Barn- och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 09.00-10.50 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Thomas

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 26-33 2 Information och överläggningar...5 Verksamhetsberättelse 2013 - Vuxnas lärande...6 Våruppföljning 2014...7 Reviderade riktlinjer för programråd...8 Programutbud 2015/2016...9

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden

Protokoll. Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden 38-49 Utbildningsnä mnden sammanträ de 38. Ekonomisk uppfö ljning efter maj år 2010 39. Begä ran om att anvä nda eget kapital 40. Å rsredovisning Campus 41. Å rsredovisning Integrationsavdelningen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 55-64 2 Ändring av ärendelista...5 Information och överläggningar...6 Kompletteringsval ersättare AU...8 Förslag till avtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

PROTOKOLL. Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2009-11-30. Hanna Nicander. Ordförande Tommy Cedervall. Justerare Ingrid Fredriksson

PROTOKOLL. Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2009-11-30. Hanna Nicander. Ordförande Tommy Cedervall. Justerare Ingrid Fredriksson 1 (16) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (FP), ordförande Ingrid Fredriksson (M) Fredrik Hammarstrand

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8 Utbildningsnämnden 1-8 2 Information från skolhälsovårdens verksamhetschef Petra Lernås om skolhälsovårdens verksamhetsberättelse för 2013...5 Information och överläggningar...5 Ansökan om Teknikcollege...6

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden

Protokoll. Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden 59-68 Utbildningsnä mnden sammanträ de 59. Delå rsbokslut per den 30 juni å r 2009 60. Rapport - Uppföljning av internkontroll å r 2009 - utbildningsnä mnden 61. Förslag till Kommunbudget

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 39-43 2 Plats och tid Kungsgatan 9, nämndsammanträdesrummet Sunnerö. Kl. 17.00-18.50 Paragrafer 39-42 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Ulf Carmesund

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2010-04-20 57-65

Protokoll. Socialnä mnden 2010-04-20 57-65 Socialnä mnden 57-65 Socialnä mndens sammanträ de Ansö kan om serveringstillstånd Alingsås Golfrestaurang 3 Ansö kan om serveringstillstånd Restaurang Frid och Frö jd, Alingsås 4 Ansö kan om tillfä lligt

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 1 2 Plats och tid Skräddaren Paragrafer 1-4 kl. 10:00-11:30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Johan Karlsson (C) (ordförande) Bo Olsson

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2010-02-24 1-41

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2010-02-24 1-41 Kommunfullmä ktige 1-41 Kommunfullmä ktige sammanträ de Parentation 1. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnä mnden Monica Ivert (FP) 2. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Administrativ chef Lina Rådegård 68 Sekreterare Sandra Norsell

Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Administrativ chef Lina Rådegård 68 Sekreterare Sandra Norsell 1(12) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ers. ordförande Lena Svensson (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden 65-73 2 Information och överläggningar...5 Sammanträdesdagar 2015...7 Kartläggning gällande studieresultat för elever i åk 1 på Alströmergymnasiet...9 Prislista för fristående gymnasieskolor...10 Tillägg

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMOJOO= = =QJNP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMOJOO= = =QJNP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMOJOO= = =QJNP Utbildningsnämnden sammanträde 4. Årsredovisning enligt kommunbudget 2010 5. Begäran om att överföra investeringsmedel till år 2011 6. Uppföljning av internkontroll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Blomskogs skola, kl 15.30-19.30 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Beslutande Britta Bergström Thomas Uppman Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Fredrik Berg, fr o m 98 Lena Lundgren (s) (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17 Överförmyndarnämnden 15-17 2 15 Information från presidiedialog med kommunstyrelsens arbetsutskott...4 16 Månadsuppföljning för överförmyndarnämnden 2015...5 17 Kostnadsersättning för utbildning av gode

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 17 juni 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 17 juni 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-06-17 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 17 juni 2010, kl. 19.00 20.20 Beslutande Ersättare Karin Unnerstad (FP) Anders Idermark

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(20) Plats och tid: Partille Kulturhus, Partille kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (S), ordf Kent Carlsson (S) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (FP) Elisabeth Mörner (M) Åke Andersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning 2009-08-19 64 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsörummet, kl 13.00-15.50 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Bernt Ekström s ledamot Leif Andersson

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 5 movember 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den Lars Rundgren (m), ordförande Erik Sköldeberg (kd) Lars Hasselcrona (m) Hans Temrin (fp)

Läs mer

Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg (S)

Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg (S) 1(15) Plats och tid Ku-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 1-10 Utbildningsnämnden sammanträde 1. Rapport - Tillsyn av Alingsås kommun (Skolinspektionen) 2. Flerårsstrategi år 2012 - Utbildningsnämnden 3. Årsredovisning enligt kommunbudget 2011

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Tony Nilsson, Ordförande (MP) Daniel Markstedt (S) Ulla-Britt Svensson (S) Lena Svensson (S) Thord Andersson (C) Anneli

Läs mer

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden 1(11) Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-11.30 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Gunilla Nilsson, c Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c Runa Petersson, kd Benny

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden

Protokoll. Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden 13-20 Utbildningsnä mnden sammanträ de 13. Ekonomisk uppfö ljning efter februari 2010 14. Åtgä rdsplan fö r omstä llning av verksamheten i enlighet med ekonomisk ram 2011 15. Åtgä rdsplan

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-06-10 34-41

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-06-10 34-41 Utbildningsnämnden 34-41 2 Information och överläggningar...5 Plan för systematiskt kvalitetsarbete...7 Platsantal Alströmergymnasiet 2014/2015...8 Samverkansavtal för gymnasie- och gymnasiesärskolan 2015/2016-2018/2019...9

Läs mer

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 2015-09-22 1(8) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 16.00-16.40, Utbildningsförvaltningen Omfattning 135-158 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (FP) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Utbildningsnämnden (9)

Utbildningsnämnden (9) Utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 11.50 med ajournering klockan 11.05 11.18. Bodil

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Musikskolan, kl 17.30-19.30 ande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) justerande Maria Maric (KD) tjänstgörande ersättare för T. Johansson Ann Hall Gustafsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50 Lars Rundgren

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ekonomisk redovisning, första halvåret 2008 55 Kommentarer till sifferbudget 2009 56 Revidering

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114 Kommunfullmäktige 106-114 2 106 Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst... 5 107 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen... 7 108 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-03-08 i Skånes Fagerhultsrummet, 13.30-17.15 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande, 30-41 Thomas Bjertner (S) -

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 66-69 2 66 Information och överläggningar...5 67 Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Alströmergymnasiet...6 68 Meddelanden 2015...8 69 Delegation 2015...9 3 Plats och tid Nämndsammanträdesrummet

Läs mer