Protokoll. Utbildningsnä mnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54"

Transkript

1 Utbildningsnä mnden 46-54

2 Utbildningsnä mnden extra sammanträ de 46 Ekonomisk uppfö ljning efter april år Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering uppdrag Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering uppdrag 4 49 Framtida organisation fö r vuxenutbildningen 50 Revidering Delegationsfö rteckning UN 51 Revidering Krishanteringsplan fö r utbildningsfö rvaltningen 52 Lokalö versyn utbildningsfö rvaltningen - delrapport 53 Anmä lan av delegationsbeslut 54 Meddelanden

3 Utbildningsnä mnden Sida 1 Plats och tid Utbildningens Hus, Alingsås kl Ajournering kl samt kl Paragrafer Beslutande Lars Lundgren (FP), ordfö rande Pä r-gö ran Bjö rkman (S), vice ordfö rande Anne Gunnevik (FP) Gun Aronsson (M), , ej beslut Fredrik Larsson (M), tjä nstgö r fö r G Aronsson (M) , Karl H Wrede (M) Linus Engberg (KD) Anna-Karin Nord (C) Sture Holm (S) Annika Olofsson (S) Yoonis Hassan (S) Å sa Svedjenä s (V) Ö vriga deltagare Sven-Inge Claesson (FP), Fredrik Larsson (M) Bjö rn Dahlin (M) , Stina Malmros (KD), Margaretha Sjö berg (S) Ebrahim Delafrouz (S), Peter Larsson (S), Daniel Jonsson (S) Peter Gustavsson (S) Peter Johansson, fö rvaltningschef, Carina Marklinder, sekreterare Information och ö verlä ggningar Ingela Andersson, rektor Farkostens gymnasiesä rskola Magnus Thilén, gymnasiechef, Alströ mergymnasiet Susanna Andersson, lokalsamordnare, KLK Lena Frygne, controller, 46 Amanda Larsson, utvecklingsstrateg, Utses att justera Pä r-gö ran Bjö rkman Justeringens plats och tid Utbildningsfö rvaltningen den 27 maj kl Sekreterare Ordförande Justerande Carina Marklinder Lars Lundgren Pä r-gö ran Bjö rkman Anslag / Bevis et ä r justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom anslag. Organ Utbildningsnä mnden Sammanträ desdatum Datum för anslags uppsä ttande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsfö rvaltningen Underskrift

4 Utbildningsnä mnden Sida 2 Information och överlä ggningar A/ Ingela Andersson, rektor, Magnus Thilén, gymnasiechef - Utvecklingsuppdrag UN uppdrag 4 B/ Susanna Andersson, lokalsamordnare, KLK - Lokalsamordning C/ Peter Johansson, fö rvaltningschef - Uppsä gningsprocessen D/ Gö teborgsregionen (GR) Pä r-gö ran Bjö rkman (S) - Regional garanti - Hantverksprogrammet E/ Ledamö ter Karl H Wrede (M) - Lä rlingsutbildning

5 Utbildningsnä mnden Sida 3 UN 46 Dnr UN 078 Ekonomisk uppföljning efter april å r 2009 Ä rendebeskrivning Redovisning av ekonomisk uppfö ljning/prognos efter april år 2009, daterad , visar att utbildningsfö rvaltningen prognostiserar ett underskott på tkr gentemot budget. Beredning Fö rvaltningen har i skrivelse den 7 maj 2009 lä mnat fö rslag till beslut samt fö ljande yttrande: Under fö rutsä ttning att Alströ mergymnasiet genomfö r omstä llningsarbetet enligt de, av nä mnden faststä llda principerna, UN den 24 februari 2009, 15, visar skolan ca tkr gentemot budget. Preliminä ransö kningen den 1 februari 2009 ligger till grund fö r dimensionering av programorganisationen. Omstä llningsarbetet medfö r uppsä gningar av personal osä kert vilken effekt detta ger år En ny programorganisation medfö r också fö rä ndrade lokalbehov. De interkommunala ersättningarna påalströ mergymnasiet ser ut att bli tkr lä gre ä n budget. Fä rre inresande elever betyder mindre intä kter. GR (Gö teborgsregionens kommunalfö rbund) har redovisat preliminä rintagningen infö r hö stterminen. Eleverna har mö jlighet att ä ndra sitt val fram till definitivintagningen den 25 juni. Integrationsavdelningen visar ett resultat på tkr fö r 2006 års flyktinggrupp års fond har en ingående behållning på tkr som tä cker flyktinggruppens kostnader. Enligt KF-beslut, den 26 september 2007, 163, ska introduktionstiden omfatta 3 år från mottagningsdatum med mö jlighet till fö r- lä ngning vid sä rskilda behov. Med tanke på rådande konjunktur låter Integrationsavdelningen hela flyktinggruppen vara kvar året ut fö r att ö ka mö jligheterna till sjä lvfö rsö rjning. Besparingar genomfö rs på ö vriga verksamheter. Farkostens gymnasium sparar bl a genom att inte ersä tta kä rnä mneslä rares pensionsavgång och att erbjuda fä rre kurser på individuella val, tkr. Vuxenutbildningen kommer bl a inte att kö pa utbildningsplatser i samma utsträ ckning som tidigare, tkr. Campus minskar personalkostnaderna med tkr. Genom att minska fö rvaltningens ö vergripande kompetensutveckling och att personalkostnaderna blir lä gre ä n budgeterat, sparar fö rvaltningskontoret tkr. Inget nä mndsammanträ de i november och restriktivitet vad gä ller konferenser och resor gö r det mö jligt fö r nämnden att spara + 40 tkr.

6 Utbildningsnä mnden Sida 4 UN 46, forts Dnr UN 078 Det negativa egna ingående kapitalet ä r tkr. Prognostiserat underskott, tkr, medfö r att ytterligare åtgä rder kommer att vidtas. Fö rvaltningen har fått i uppdrag, UN den 16 december 2008, 97 p 2, att intensifiera arbetet med lokalö versyn med fortlö pande återrapportering till utbildningsnä mnden. En ö versyn av administrationen pågår enligt UN:s beslut den 16 december 2008, 97 p 1. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 19 maj 2009, 34 med fö ljande fö rslag till beslut: 1. Ekonomisk uppfö ljning efter april 2009 godkä nns. 2. Fö rvaltningen får i uppdrag att, till arbetsutskottets sammanträ de den 2 juni, redovisa en handlingsplan gä llande den ekonomiska situationen. Yrkande Pä r-gö ran Bjö rkman (S) yrkar på fö ljande under punkt 2: Fö rvaltningen får i uppdrag att, till utbildningsnä mndens sammanträ de den 16 juni, redovisa en fö rdjupad analys och presentera en handlingsplan gä llande den ekonomiska situationen. Proposition Ordfö randen stä ller proposition på arbetsutskottets fö rslag mot Pä r-gö ran Bjö rkmans fö rslag och finner att utbildningsnä mnden beslutar enligt Pä r-gö ran Bjö rkmans fö rslag. Utbildningsnä mndens beslut 1. Ekonomisk uppfö ljning efter april 2009 godkä nns. 2. Fö rvaltningen får i uppdrag att, till utbildningsnä mndens sammanträ de den 16 juni, redovisa en fö rdjupad analys och presentera en handlingsplan gä llande den ekonomiska situationen. Exp: samtliga verksamheter

7 Utbildningsnä mnden Sida 5 UN 47 Dnr UN 620 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering uppdrag 1-3 Ä rendebeskrivning I maj 2008 gav utbildningsnä mndens arbetsutskott fö rvaltningen i uppdrag att utreda fö ljande: 1. Analysera sambandet mellan GY 11 (gymnasiereformen 2011), YHS 09 (yrkeshö gskola 2009), vuxenutbildningen samt ö vriga reformer och vidareutveckla en idé fö r Alingsås. 2. Modell fö r och identifiering av kompetensbehov nu och i ett 10-års perspektiv avseende; individer/ungdomar, lokalt arbetsliv, staden Alingsås, regionalt, nationellt och internationellt. 3. Modell fö r och identifiering av intern befintlig kompetens och framtida kompetensbehov (i relation till 1 o 2). 4. Utred mö jligheter fö r ytterligare integrering av Alströ mergymnasiet och Farkostens gymnasiesä rskola (personal, lokaler, elever). Beredning Fö rvaltningen har i skrivelse den 12 maj 2009 lä mnat fö rslag till beslut samt fö ljande yttrande: Omvä rlden fö rä ndras stä ndigt och nya krav stä lls från statligt håll på hur de kommunala verksamheterna skall arbeta. På agendan just nu ä r fyra utredningar som direkt påverkar utbildningsfö rvaltningens verksamheter; gymnasieutredningen, yrkeshö gskoleutredningen, lots-utredningen och asylutredningen. Gymnasieutredningen har varit på remissrunda och i dagarna presenterades regeringens fö rslag på en ny gymnasieskola, som dä rmed gått på lagrådsremiss. Oavsett vad lagrådsremissen kommer fram till, kommer en ny gymnasieskola med nytt betygssystem att gä lla från och med HT Lagfö rslag gä llande integrationsavdelningens verksamhetsområde ä r fö rsenat, antagligen på grund av den pågående asylutredningen. Fö r att kunna erbjuda en verksamhet som svarar upp till de fyra uppdragen ser utbildningsfö rvaltningens ledning att en flexiblare fö rvaltningsorganisation ä r ö nskvä rd. En organisation dä r resurserna, både finansiellt och personellt, på ett flexibelt sä tt riktas dit behoven ä r som stö rst. Exempelvis sker det under kommande femårsperiod en minskning i elevantalet på gymnasiet, samtidigt som den nationella lågkonjunkturen kan generera fler sö kanden till fö rvaltningens verksamheter som riktas till vuxna. En snabb anpassning till sådant konjunkturlä ge krä ver utrymme fö r flexibilitet inom organisationen. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 19 maj 2009, 35. Utbildningsnä mndens beslut Utbildningsnä mnden godkä nner avrapporteringen av uppdrag 1-3 samt fö reslår fö rvaltningen att fortsä tta arbetet enligt tidigare antagen tidsplan.

8 Utbildningsnä mnden Sida 6 Exp: samtliga verksamheter UN 48 Dnr UN 620 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering uppdrag 4 Ä rendebeskrivning I maj 2008 gav utbildningsnä mndens arbetsutskott fö rvaltningen i uppdrag att utreda fö ljande: 1. Analysera sambandet mellan GY 11 (gymnasiereformen 2011), YHS 09 (yrkeshö gskola 2009), vuxenutbildningen samt ö vriga reformer och vidareutveckla en idé fö r Alingsås. 2. Modell fö r och identifiering av kompetensbehov nu och i ett 10-års perspektiv avseende; individer/ungdomar, lokalt arbetsliv, staden Alingsås, regionalt, nationellt och internationellt. 3. Modell fö r och identifiering av intern befintlig kompetens och framtida kompetensbehov (i relation till 1 o 2). 4. Utred mö jligheter fö r ytterligare integrering av Alströ mergymnasiet och Farkostens gymnasiesä rskola (personal, lokaler, elever). Beredning Fö rvaltningen har i skrivelse den 14 april 2009 lä mnat fö rslag till beslut samt fö ljande yttrande: Bakgrund En viktig strategisk fråga fö r gymnasiesä rskolan har i flera år varit ö kad samverkan med Alströ mergymnasiet. Ett mål med ett nä rmande mellan skolformerna ä r, fö rutom ö kad delaktighet och inkludering, att skapa fö rutsä ttningar som ger alla ungdomar i behov av sä rskilt stö d en god utbildning. På strategidagar 2008 fick fö rvaltningen i uppdrag att utreda mö jligheterna till ytterligare integrering av Alströ mergymnasiet och Farkostens gymnasiesä rskola (personal, lokaler, elever). Principerna fö r en inkluderande utbildning fö r alla barn och ungdomar i behov av sä rskilt stö d faststä lldes 1994 i och med Salamancadeklarationen. Dä r faststä lls målet att arbeta mot skolor fö r alla, som ä r till fö r alla elever, respekterar olikheter, stö djer inlä rning och tillgodoser individuella behov. Hö sten 2008 skrev Sverige under FN:s konvention om rä ttigheter fö r personer med funktionsnedsä ttning. Dä r framhålls vikten av att alla barn och ungdomar får tillgång till en inkluderande utbildning. Två elever från Farkostens gymnasiesä rskola var 2007 Sveriges representanter i en europeisk hearing i Lissabon om utbildning fö r ungdomar i behov av sä rskilt stö d. Sammanfattningen från de 78 delegaterna (från 29 lä nder) lö d så hä r: Det ä r vi som ska bygga framtiden. Vi behö ver riva hinder inom oss sjä lva såvä l som inom personer utan funktionshinder. Vi måste utvecklas bortom våra funktionshinder då kommer vä rlden att acceptera oss bä ttre. En gymnasieskola Målbilden framåt i Alingsås bö r vara inkludering och delaktighet på flera plan. Att gymnasieskolan blir en skola dä r alla ungdomar kä nner att de ä r inkluderade i

9 Utbildningsnä mnden Sida 7 gruppen gymnasieelever, att de har en sjä lvklar tillhö righet i gymnasieskolan. Att UN 48, forts Dnr UN 620 den ä r en plats, en arena fö r alla elevers vä xande, lä rande och utveckling. Då kan en skola skapas som på allvar kan mö ta alla elever med deras olika fö rutsä ttningar, erfarenheter, kunskaper och behov och som kan se olikheterna som en tillgång och inte ett problem. Detta krä ver ett långsiktigt och medvetet arbete med en skolledning som i ord och handling visar vart vi vill nå. I denna utmaning i att mö ta olikheter sä tts fö rvaltningens verksamhetsidé i fokus, utvecklande arbetssä tt och ett vä rdigt bemö tande blir ett måste. I februari var skolledningen på gymnasie och gymnasiesä rskola tillsammans på besö k i Nä ssjö. Dä r har man under flera år arbetat aktivt fö r att mö jliggö ra gymnasieutbildning fö r alla ungdomar tillsammans. Elever på gymnasiesä rskolans nationella program samlä ser i ett flertal kurser med gymnasiets motsvarande program. I Alingsås bö r detta sä tt att arbeta mö jliggö ras fö r elever på gymnasiesä rskolans nationella/specialutformade program. Kursplanerna fö r dessa program ä r skapade fö r att i så stor utsträ ckning som mö jligt likna motsvarande kurser på gymnasiet. Tidsplan Om beslut fattas om sammanslagning, bö r målet vara att den ä r klar till hö stterminens start Då skall också den organisation som bä st stö djer de inkluderande processer som ä r ö nskvä rda vara klar. Det skall vara en organisation som underlä ttar fö r alla elever i behov av sä rskilt stö d och som innehåller funktioner som på ett tydligt sä tt samverkar mot tidigare åldrar så att ett 0-20 perspektiv kan lä ggas på lä rande. En projektgrupp, med deltagare från Alströ mergymnasiet och Farkostens gymnasium, bö r snarast skapas som bö rjar med att faststä lla en handlingsplan fö r det fortsatta arbetet. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 21 april 2009, 31 med fö ljande fö rslag till beslut: Utbildningsnä mnden godkä nner avrapportering av uppdrag 4 och ger fö rvaltningen i uppdrag att tillsä tta en projektgrupp fö r det fortsatta arbetet. Utbildningsnä mnden har behandlat ä rende den 28 april 2009, 38 och beslutat att ä rendet bordlä ggs. Arbetsutskottet har beslutat den 19 maj 2009, 36 att ä rendet hä nskjuts till utbildningsnä mnden. Yrkande Pä r-gö ran Bjö rkman (S) yrkar på fö ljande: Konsekvenser av uppdrag 4 skall redovisas under december Proposition Ordfö randen stä ller proposition på arbetsutskottets tidigare fö rslag med Pä r-gö ran Bjö rkmans tillä ggsyrkande och finner att utbildningsnä mnden tillstyrker fö rslagen.

10 Utbildningsnä mnden Sida 8 UN 48, forts Dnr UN 620 Utbildningsnä mndens beslut 1. Utbildningsnä mnden godkä nner avrapportering av uppdrag 4 och ger fö rvaltningen i uppdrag att tillsä tta en projektgrupp fö r det fortsatta arbetet. 2. Konsekvenser av uppdrag 4 skall redovisas under december Exp: Farkostens gymnasiesä rskola Alströ mergymnasiet

11 Utbildningsnä mnden Sida 9 UN 49 Dnr UN 640 Framtida organisation för vuxenutbildningen Ä rendebeskrivning Utbildning en fö rutsättning fö r det demokratiska samhället Dagens samhä lle fö rutsä tter aktiva och kunniga medborgare, som kan tillvarata sina demokratiska fri- och rä ttigheter. Den tekniska utvecklingen påverkar såvä l arbetsliv som privatliv. Ö kad valfrihet stä ller krav på fö rmåga att inhä mta och kritiskt granska information. Fö r att fungera i det moderna samhä llet och i det sociala samspelet behö vs inte bara kompetens och kunskap utan också bildning, vilket skapar behov av en hö gkvalitativ och flexibel utbildning fö r både unga och vuxna. Utbildningsutbudet och formerna fö r lä rande måste utvecklas och fö rbä ttras i enlighet med vad fö rä ndringarna i samhä llet och på arbetsmarknaden krä ver. Utbildning som fö rberedelse fö r vidare studier Efterfrågan på arbetskraft med hö gre utbildning ö kar stä ndigt och allt fler vuxna ä r intresserade av vidareutbildning men hindras av att de saknar behö righet fö r hö gre studier. En del behö ver stimulans och stö d fö r att ta steget vidare. Genom att mö jlighet till kompletterande utbildning erbjuds på hemorten ö kar dels fö rutsä ttningarna fö r att den enskilde påbö rjar och genomfö r hö gre studier, dels att man fö rblir boende i kommunen under och efter studierna. En bred och hö gkvalitativ vuxenutbildning ä r ett effektivt sä tt att ö ka kommunens andel med hö gre utbildning. Utbildning som utveckling av kommunens näringsliv och offentliga verksamhet, samt stimulans till kreativitet och fö retagande Gymnasieskolan som vuxenutbildningen skall tillvarata och utveckla den enskildes mö jligheter till anstä llning och fö rsö rjning. Utgångspunkten skall vara arbetslivets efterfrågan av arbetskraft med rä tt kompetens. Detta skall tillgodoses genom en vä l utbyggd, flexibel organisation som till sin omfattning motsvarar kommuninvånarnas utbildningsbehov samt stimulerar till kreativitet och entreprenö rskap. Utbildningens samhällsekonomiska aspekter Mö jligheten till vuxenutbildning har stor betydelse fö r såvä l den enskilde som fö r samhä llets och nä ringslivets utveckling. Dagens organisation av vuxenutbildningen innebä r ett begrä nsat utbud, eftersom individen får vä lja utifrån ett organisationsutbud. Genom att erbjuda utbildningen med andra utbildningsanordnare kan verksamheten gö ras kostnadseffektiv genom att volymen anpassas till efterfrågan samtidigt som utbudet breddas och individen dä rmed kan erbjudas den utbildning han eller hon efterfrågar. Fö rutsä ttningarna att anpassa utbudet och vä gleda sö kanden i enlighet med efterfrågan på arbetsmarknaden maximeras.

12 Utbildningsnä mnden Sida 10 UN 49, forts Dnr UN 640 Beredning Fö rvaltningen har i skrivelse den 7 maj 2009 lä mnat fö rslag till beslut. Tidplan Maj 2009: September 2009: Beslut om att utreda ny organisation fö r vuxenutbildningen Inriktningsbeslut angående ny organisation Hö sten 2009 våren 2010: Organisationsutveckling Våren 2011 Ny organisation Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 19 maj 2009, 37 med fö ljande fö rslagt till beslut: Fö rvaltningen och ledningen fö r den kommunala vuxenutbildningen får i uppdrag att lä mna fö rslag på ny Vuxenutbildningsorganisation. Utbildningsnä mndens beslut Fö rvaltningen får i uppdrag att lä mna fö rslag på ny Vuxenutbildningsorganisation. Exp: Vuxenutbildningen

13 Utbildningsnä mnden Sida 11 UN 50 Dnr UN 031 Revidering av delegationsförteckning - UN Ä rendebeskrivning Utbildningsnä mnden har den 25 april 2006, 39 faststä llt delegationsfö rteckning fö r utbildningsnä mnden. I genomlysningen av utbildningsnä mnden steg 2, som genomfö rts av kommunledningskontoret, tas delegationsfö rteckningen upp. Dä r nä mns bl a att tydliggö ra fö rvaltningschefens ansvar samt att delegationsfö rteckningen bö r kompletteras med anstä llningar och ekonomiska ä renden. Fö rvaltningen har gjort en total ö versyn och revidering av delegationsfö rteckningen. Beredning Fö rvaltningen har i skrivelse den 11 maj 2009 lä mnat fö rslag till beslut. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 19 maj 2009, 38, dä r några ä ndringar gjordes i fö rslaget till delegationsfö rteckning. Utbildningsnä mndens beslut Revidering av delegationsfö rteckning fö r utbildningsnä mnden godkä nns. Exp: samtliga verksamheter

14 Utbildningsnä mnden Sida 12 UN 51 Dnr UN 162 Krishanteringsplan för utbildningsförvaltningen Ä rendebeskrivning Krishanteringsplanen gä ller vid extraordinä ra hä ndelser och hö jd beredskap. Exempel på extraordinä ra hä ndelser kan t ex vara allvarliga trafik-, brand- och gasolyckor med elever/personal drabbade eller allvarligt sabotage/terror (eller hot om) mot fö rvaltningens verksamheter. Krishanteringsplanen skall vara ett underlag och stö d fö r fö rvaltningen vid extraordinä ra hä ndelser och sä kerstä lla att verksamheten agerar så ä ndamålsenligt som mö jligt. Revideringen ä r fö ranledd av ett antal personer har bytts ut och adresser har uppdaterats. Vidare har en ny bilaga tillkommit, Prioriteringslista vid pandemi. Beredning Fö rvaltningen har i skrivelse den 11 maj 2009 lä mnat fö rslag till beslut. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 19 maj 2009, 39. Utbildningsnä mndens beslut Utbildningsnä mnden godkä nner den reviderade krishanteringsplanen. Exp: samtliga verksamheter

15 Utbildningsnä mnden Sida 13 UN 52 Dnr UN 270 Lokalöversyn - Utbildningsförvaltningen - delrapport Ä rendebeskrivning Utbildningsnä mnden har beslutat den 16 december 2008, 97, att ge fö rvaltningen i uppdrag att intensifiera arbetet med lokalö versyn och senast lä mna fö rslag till lokalanpassning av fö rvaltningens totala verksamhet. Arbetet har bedrivits i samverkan med kommunledningskontorets lokalsamordnare och FABS. FABS utfö r fö r nä rvarande två fö rstudier avseende projekt på Alströ mergymnasiet. Resultatet av dessa fö rstudier ä r ä nnu inte klart. Fö r att få en helhetsbild ö ver fö rvaltningens lokalanpassningsbehov bö r resultatet av dessa fö rstudier vä gas in. Det ä r dä rfö r inte mö jligt att avge en fullstä ndig rapport till nä mnden. Denna delrapport ger en ö versikt av de fö rä ndringar som kan komma att fö reslås. Det ä r inte mö jligt att ge exakta uppgifter om vad olika alternativ kommer att innebä ra nä r det gä ller hyreskostnader. Syftet med rapporten ä r att ge bild av lokalproblematiken samt att ge nä mnden underlag fö r att besluta om inriktning av det fortsatta arbetet. Beslut om åtgä rder utifrån rapporten skall understä llas nä mnden fö r beslut. Beredning Fö rvaltningen har i skrivelse den 18 maj 2009 lä mnat fö rslag till beslut. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 19 maj 2009, 40 med fö ljande fö rslag till beslut: Utbildningsnä mnden antar fö rvaltningens delrapport samt ger fö rvaltningen i uppdrag att återkomma till nä mndsammanträ det den 1 september med fö rslag till åtgä rder. Yrkande Fredrik Larsson (M) yrkar på fö ljande: 1. Fö rvaltningen får i uppdrag att utarbeta en lokalfö rsö rjningsplan från hö sten 2010 som skall presenteras fö r utbildningsnä mnden fö r beslut i december Fö rvaltningen får i uppdrag att minska lokalkostnaderna med minst 15%. Å tgä rder skall vara genomfö rda senast hö sten Ajournering Utbildningsnä mnden ajournerar sig fö r ö verlä ggning i partigrupperna kl Proposition Ordfö randen stä ller proposition på arbetsutskottets fö rslag mot Fredrik Larssons ä ndringsfö rslag och finner att utbildningsnä mnden beslutar enligt Fredrik Larssons fö rslag.

16 Utbildningsnä mnden Sida 14 UN 52, forts Dnr UN 270 Omröstning Omrö stning begä rs. Utbildningsnä mnden godkä nner fö ljande propositionsordning: Ja-rö st fö r bifall till arbetsutskottets fö rslag. Nej-rö st fö r bifall till Fredrik Larssons ä ndringsfö rslag. Ja Nej Avstå r Pä r-gö ran Bjö rkman (S) Anne Gunnevik (FP) Sture Holm (S) Fredrik Larsson (M) Annika Olofsson (S) Karl H Wrede (M) Yoonis Hassan (S) Linus Engberg (KD) Å sa Svedjenä s (V) Anna-Karin Nord (C) Lars Lundgren (FP) Omröstningsresultat Med 6 nej-rö ster mot 5 ja-rö ster beslutar utbildningsnä mnden enligt Fredrik Larssons fö rslag. Utbildningsnä mndens beslut 1. Fö rvaltningen får i uppdrag att utarbeta en lokalfö rsö rjningsplan från hö sten 2010 som skall presenteras fö r utbildningsnä mnden fö r beslut i december Fö rvaltningen får i uppdrag att minska lokalkostnaderna med minst 15%. Å tgä rder skall vara genomfö rda senast hö sten Exp: samtliga verksamheter

17 Utbildningsnä mnden Sida 15 UN 53 Anmä lan av delegationsbeslut Ä rendebeskrivning Delegering av ä renden inom en nä mnd regleras i Kommunallagen 6 kap Utbildningsnä mnden har ö verlåtit viss beslutanderä tt till arbetsutskott, ordfö rande och tjä nstemä n enligt nä mndens delegationsfö rteckning. Dessa beslut skall anmä las till utbildningsnä mnden. Handlä ggare Integrationsavdelningen - Utbetalning av fö rsö rjningsstö d till mottagna flyktingar, perioden april H00268 Utbildningsnä mndens beslut Redovisning av anmä lda delegationsbeslut godkä nns.

18 Utbildningsnä mnden Sida 16 UN 54 Meddelanden 1. Yrkesrådsprotokoll nr 16 fö r HV-Trä, mö belsnickeri och formgivning Yrkesrådsprotokoll nr 16 fö r Samhä llsprogrammet Ekonomi & Entreprenö rsprogr Yrkesrådsprotokoll nr 21 fö r Teknikprogrammet Yrkesrådsprotokoll nr 18 fö r Medieprogrammet KF , 95 Ombudgeteringar och ö verfö ring av eget kapital H Yrkesrådsprotokoll nr 28 fö r Barn- och Fritidsprogrammet Personalredovisning & Hä lsobokslut 2008 samt uppfö ljning av kvalitetsdeklarationer och synpunktshantering 8. Yrkesrådsprotokoll nr 11 fö r Omvårdnadsprogrammet Yrkesrådsprotokoll nr 21 fö r Elprogrammet Yrkesrådsprotokoll nr 21 fö r Naturvetenskapliga programmet Konsekvenser av att flytta Fordonsprogrammet skrivelse från Fordonsprogrammet 2009.H KS , 117 Uppdrag med anledning av fö rsä mrade ekonomiska fö rutsä ttningar H Fö rslag i samband med ö vertalighet skrivelse från B-G Carlsson, Alströ mer gymnasiet 2009.H Kungö relse - Detaljplan fö r bostä der och verksamheter vid Norra Strö mgatan, Alingsås 2009.H FÖ SAM-protokoll Utbildningsnä mndens beslut 1. Utbildningsnä mndens presidium får i uppdrag att besvara skrivelse (nr 11) från lä rarna på Fordonsprogrammet. 2. Fö rvaltningen får i uppdrag att besvara skrivelse (nr 13) från Bo Gö ran Carlsson, Alströ mergymnasiet.

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-01-27 1-11

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-01-27 1-11 Utbildningsnä mnden 1-11 Utbildningsnä mnden sammanträ de 1. Uppfö ljning av utbildningsnämndens beslut år 2008 2. Programkostnader i relation till GR:s prislista 3. Besparingsfö rslag på 3 respektive

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden sekretess (sä rskilt protokoll)

Protokoll. Utbildningsnä mnden sekretess (sä rskilt protokoll) Utbildningsnä mnden 30-42 43 sekretess (sä rskilt protokoll) Utbildningsnä mnden sammanträ de 30. Ekonomisk uppfö ljning efter mars år 2009 31. Uppfö ljning med prognos per den 31 mars år 2009 32. Konsekvensbeskrivning

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden

Protokoll. Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden 38-49 Utbildningsnä mnden sammanträ de 38. Ekonomisk uppfö ljning efter maj år 2010 39. Begä ran om att anvä nda eget kapital 40. Å rsredovisning Campus 41. Å rsredovisning Integrationsavdelningen

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2010-04-20 57-65

Protokoll. Socialnä mnden 2010-04-20 57-65 Socialnä mnden 57-65 Socialnä mndens sammanträ de Ansö kan om serveringstillstånd Alingsås Golfrestaurang 3 Ansö kan om serveringstillstånd Restaurang Frid och Frö jd, Alingsås 4 Ansö kan om tillfä lligt

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden

Protokoll. Socialnä mnden Socialnä mnden 106-111 Socialnä mnden sammanträ de Yttrande ö ver kommunens besparingsprocess 2 Ekonomisk uppfö ljning 3 Avgifter fö r serveringstillstånd och tillsyn i Alingsås kommun 4 Slutredovisning

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden

Protokoll. Socialnä mnden Socialnä mnden 92-99 Socialnä mnden sammanträ de Ansö kan om tillstånd att servera alkoholdrycker The Lads 2 Delårsbokslut 2010 3 Riktlinjer fö r privata medel i socialfö rvaltningen 4 Genomlysning av

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17 Kommunstyrelsen 1-17 Kommunstyrelsen sammanträ de 1. Proprieborgen fö r Alingsås Energi Nä t AB 2. Proprieborgen fö r AB Alingsåshem 3. Proprieborgen fö r Fabs AB 4. Organisation fö r projektet "Framtida

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS Utbildningsnämnden sammanträde 59. Uppföljning med prognos per den 30 september år 2011 60. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-12-08 85-98

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-12-08 85-98 Utbildningsnä mnden 85-98 Utbildningsnä mnden sammanträ de 85. Nä mndbudget 2010 samt plan 2011 och 2012 86. Förslag till Skolplan 2010 87. Ekonomisk uppföljning efter oktober och november år 2009 88.

Läs mer

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering Datum 2016-09-19 Upprättad av Kjell Wenna Michael Jacobsson Version 1.0 Diarienummer 1.3.6-Ä-2016-847 Godkänd av Mattias Åsander Syftet med rutinen Denna rutin syftar till att ge praktisk va gledning fo

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20 Socialnä mnden 14-20 Socialnä mndens sammanträ de Ersä ttningar till familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner m.m. 2 Yttrande till Förvaltningsrä tten i Göteborg, mål 574-11 angående laglighetsprövning

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2010-02-23 1-12

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2010-02-23 1-12 Utbildningsnä mnden 1-12 Utbildningsnä mnden sammanträ de 1. Å rsredovising enlig kommunbudget 2009 2. Begäran om att ö verfö ra resultatet till eget kapital 3. Begäran om att ö verfö ra investeringsmedel

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 1(6) 2016-10-24 Trygghetsplan för Solhagas förskola 2016-2017 Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2016-2017 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 1. ORGANISATORISKA FRÅ GOR

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25 Utbildningsnämnden 20-25 2 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...7 Programutbud 2014/2015...8 Riktlinjer integrationsarbetet...9 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...10 Meddelanden 2013...12 Delegationsbeslut

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden

Protokoll. Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden 59-65 Utbildningsnä mnden sammanträ de 59. Fö rslag till kommungemensam plattform fö r att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden - Remiss 60. Ö verenskommelse om mottagande

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden

Protokoll. Utbildningsnä mnden Utbildningsnä mnden 13-20 Utbildningsnä mnden sammanträ de 13. Ekonomisk uppfö ljning efter februari 2010 14. Åtgä rdsplan fö r omstä llning av verksamheten i enlighet med ekonomisk ram 2011 15. Åtgä rdsplan

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8 Utbildningsnämnden 1-8 2 Information från skolhälsovårdens verksamhetschef Petra Lernås om skolhälsovårdens verksamhetsberättelse för 2013...5 Information och överläggningar...5 Ansökan om Teknikcollege...6

Läs mer

Arbetsordning för Tillväxtverket

Arbetsordning för Tillväxtverket Datum 2016-04-26 Upprättad av Jenny Forkman Version 2.0 Diarienr/Projektnr 1.3.3-Ä 2016-983 Godkänd av Styrelsen Arbetsordning för Tillväxtverket Denna arbetsordning har beslutats med sto d av 4 myndighetsfo

Läs mer

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem La sår 2016/17 Ansvariga fo r uppra ttande av planen Rektor och bitra dande rektorer. Ansvariga att fo

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO Utbildningsnämnden sammanträde 67. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2011 68. Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden 69. Förslag till

Läs mer

FRAMTIDEN A R REDAN HA R

FRAMTIDEN A R REDAN HA R 1 FRAMTIDEN A R REDAN HA R Va r tids sto rsta utmaning a r klimatfo ra ndringarna och att naturresurserna a r a ndliga Fo r att kunna sta lla om samha llet kra vs det att vi ser utmaningarna redan nu Hur

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17 Utbildningsnämndens 14-17 2 Programutbud 2014/2015...5 Riktlinjer integrationsarbetet...6 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...7 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...9 3 Plats och tid Utbildningens

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-11-14 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-2017 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 50-55 2 Genomlysning av utbildningsnämnden... 9 Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014, kompletteringsval... 10 Val av representanter till Programråden

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 36-39 2 Avfallsföreskrifter Alingsås kommun remiss...5 Delårsbokslut 2013...6 Meddelanden 2013...7 Delegationsbeslut 2013...8 3 Plats och tid Utbildningens hus, Plangatan 13, 441 31

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen

Protokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 196-199 Kommunstyrelsens sammanträ de 196. Kommunbudget 2009 fö r Alingsås kommun Ö vergripande mål fö r ett hållbart Alingsås SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp? Bilaga 8 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Länsstyrelsen jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen till la rosa ten samt

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen

Protokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 236-238 Kommunstyrelsen sammanträ de 236. Kommunbudget 2011 fö r Alingsås kommun Ö vergripande mål fö r ett hållbart Alingsås SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2012-04-03 23-32

Protokoll. Utbildningsnämnden 2012-04-03 23-32 Utbildningsnämnden 23-32 Utbildningsnämnden sammanträde 23. Ombudgetering av medel till interkommunala kostnander 24. Ekonomisk uppföljning efter mars år 2012 25. Prislista fristående gymnasieskolor 26.

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen?

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen? Bilaga 9 KARTLÄGGNING Denna kartläggning syftar till att ta fram information kring hur Arbetsförmedlingen jobbar för att integrera nyanlända akademiker i näringslivet. UTVECKLINGSARBETEN MED ANKNYTNING

Läs mer

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1 (7) Datum 2015 10 12 Ärendebeteckning GYF 2015/0681 05.01 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1. Varför behövs en digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund? Syfte De utmaningar

Läs mer

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982 1(10) rsredovisning f r BRF Essingesl tten 8 769611-6982 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖR LILLA AKADEMIENS GRUNDSKOLA OCH FRITIDSVERKSAMHET, GYMNASIUM OCH PRE-COLLEGE Beslutad på studiedag med personalen 2017-01-30 1. Ma l På Lilla Akademien

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-25 202-208

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-25 202-208 Kommunfullmä ktige 202-208 Kommunfullmä ktiges sammanträ de Parentation fö r Karl Berglund 202. Avsägelser från kommunala uppdrag ärendet utgår 203. Kommunalt kompletteringsval ärendet utgår 204. Kommunbudget

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tanumskolan 3-6 2015-2016 Innehållsförteckning Plan mot kränkande behandling 2015-2016... 2 Tanumskolan åk 3-6 och fritidshemmet.... 2 Diskriminering, trakasseri

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-05-27 104-125

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-05-27 104-125 Kommunfullmä ktige 104-125 Kommunfullmä ktige sammanträ de 104. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmä ktige - Monika Ivert (FP) 105. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ersä ttare

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-06-11 26-35

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-06-11 26-35 Utbildningsnämnden 26-35 2 Verksamhetsberättelse 2012 Integrationsavdelningen...7 Verksamhetsberättelse 2012 Vuxnas lärande...8 Remiss KSAU 59 Motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP)...9

Läs mer

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola.

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola. Verksamhetsplan Hardemo förskola 2016-2017 Inledning Det som ligger till grund fo r Hardemo fo rskolas verksamhetsplan 2016-2017 a r: La roplan fo r fo rskolan, Lpfo 98/16 och fo rskolans trygghetsplan.

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 26-33 2 Information och överläggningar...5 Verksamhetsberättelse 2013 - Vuxnas lärande...6 Våruppföljning 2014...7 Reviderade riktlinjer för programråd...8 Programutbud 2015/2016...9

Läs mer

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1 I - ä < - Sammantfictesprotetall Barn- och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 09.00-10.50 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Thomas

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR Innehåll Skaffa en licens... 2 Ö versikt ö ver mina prödukter... 4 Ansö k öm bedö mning... 6 Dökumentatiönskrav fö r bedö mning... 9 Kömplettera en bedö mning... 10 Publicera

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggetorpsskolan, kl 17.30-20.45 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Torbjörn Andersson (Fp) Annika Singleton (KD) Ann Hall Gustafsson (C) Kl.

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2010-02-24 1-41

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2010-02-24 1-41 Kommunfullmä ktige 1-41 Kommunfullmä ktige sammanträ de Parentation 1. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnä mnden Monica Ivert (FP) 2. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot

Läs mer

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Datum 2017-11-03 Upprättad av Pontus Värmhed Version 1.0 Diarienr/Projektnr Ä 2016-1868 Godkänd av Jenny Forkman Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Detta styrdokument

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden

Protokoll. Socialnä mnden Socialnä mnden 41-56 Socialnä mndens sammanträ de Ansö kan om tillfälligt serveringstillstånd att servera alkoholdrycker ATN Party Handelsbolag, Alingsås 2 Ansö kan om tillfälligt serveringstillstånd att

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(20) Plats och tid: Partille Kulturhus, Partille kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (S), ordf Kent Carlsson (S) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (FP) Elisabeth Mörner (M) Åke Andersson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen

Protokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 121 Kommunstyrelsen sammanträ de 121. Projekt Nolhaga Om- och tillbyggnad Nolhagahall Kommunstyrelsen Sida 1 Plats och tid Rå dslaget, Rå dhuset, Alingså s kl 16.00-17.20 Ajournering kl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014

FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014 1 FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014 1. Regiönsta mmans ö ppnande 2. Faststa llande av rö stla ngd 3. Val av regiönsta mmans: Ordfö rande Vice ördfö rande Sekreterare

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 8-11 2 Organisation Alströmergymnasiet 2013/2014...6 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...8 Delegationsbeslut 2013...10 Meddelanden 2013...11 3 Plats och tid Utbildningens Hus, plangatan

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

DETALJPLAN FÖ R INGARED BOSTÄ DER VID SJÖ BOVÄ GEN 4 M FL PLANBESKRIVNING 2007-12-04

DETALJPLAN FÖ R INGARED BOSTÄ DER VID SJÖ BOVÄ GEN 4 M FL PLANBESKRIVNING 2007-12-04 Handlä ggare: Kerstin Andersson, tfn 0322-61 71 22 Dnr 2006-1250 211 ANTAGANDEHANDLING INGARED DETALJPLAN FÖ R INGARED BOSTÄ DER VID SJÖ BOVÄ GEN 4 M FL PLANBESKRIVNING 2007-12-04 HANDLINGAR Planhandlingar:

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-04-14 32-41

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-04-14 32-41 Utbildningsnämnden 32-41 2 32 Information och överläggningar...5 33 Remiss från Kultur- och fritidsnämnden gällande omlokalisering av verksamhet vid Arena Elva...6 34 Remisser från Skolinspektionen 2015...8

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17 Överförmyndarnämnden 15-17 2 15 Information från presidiedialog med kommunstyrelsens arbetsutskott...4 16 Månadsuppföljning för överförmyndarnämnden 2015...5 17 Kostnadsersättning för utbildning av gode

Läs mer

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, kl. 09:00-11:30

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, kl. 09:00-11:30 1(12) MORA- ORSA ÄLVDALEN Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2015-10-21 kl. 09:00-11:30 Beslutande: Jan Lovén (C) Orsa Johan Hed (C) Mora Anders Björklund (S) Älvdalen Lars

Läs mer

Denna text ga ller fo r dig som a r skribent fo r a rsredovisningen 2017.

Denna text ga ller fo r dig som a r skribent fo r a rsredovisningen 2017. Instruktioner 2017 Innehåll 1 Årsredovisning 2017... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Resultatredovisningens uppbyggnad... 2 2 Att skriva i årsredovisningen... 3 2.1 Instruktion fo r samtliga skribenter... 3 2.2

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-09-22 70-80

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-09-22 70-80 Utbildningsnämnden 70-80 2 70 Information och överläggningar...5 71 Val av ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott...6 72 Ansökan att delta i ICLD-projekt...7 73 Uppföljning gällande kränkande behandlingar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-23 1 (16) Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg. Orvar Carlsson ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-23 1 (16) Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg. Orvar Carlsson ANSLAG/BEVIS 2007-10-23 1 (16) Plats Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 23 oktober 2007, kl 14.00-18.10. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-06-01 122-131

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-06-01 122-131 Kommunstyrelsen 122-131 Kommunstyrelsen sammanträ de 121. Fastighetsreglering mellan Jordala 2:3 och Bjä rke Hä radsallmä nning s:1 122. Förordnande av ytterligare en borgerlig begravningsförrä ttare 123.

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 2015-09-22 1(8) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 16.00-16.40, Utbildningsförvaltningen Omfattning 135-158 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (FP) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ekonomisk redovisning, första halvåret 2008 55 Kommentarer till sifferbudget 2009 56 Revidering

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5 Innehåll 1 Årsredovisning 2016... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Resultatredovisningens uppbyggnad... 2 2 Att skriva i årsredovisningen... 3 2.1 Instruktion fo r samtliga skribenter... 3 2.2 Fo r skribenter

Läs mer

Gymnasienämnden (8)

Gymnasienämnden (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Joakim Sjöling (s), tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1 Året utdelning av ipads MO#JLIGHETERNA ATT SPRIDA INFORMATION O#KAR I OCH MED ATT TEKNIKEN UTVECKLAS Fo r andra a ret i rad har ipads delats ut bland Ekebyskolans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

2011-06-20. S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.15

2011-06-20. S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.15 Sammanträdesdatum s i d a 1-1 3 Plats och tid ande S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.15 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114 Kommunfullmäktige 106-114 2 106 Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst... 5 107 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen... 7 108 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige

Protokoll. Kommunfullmä ktige Kommunfullmä ktige 42-68 Kommunfullmä ktiges sammanträ de 42. Avsä gelse från kommunalt uppdrag som ersä ttare i barn- och ungdomsnä mnden Mathias Forsell (FP) 43. Avsä gelse från kommunalt uppdrag som

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL

ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL Beteckning ÅG-ST-2016-17-PR Föredragande Sammanträdestid Sammanträdesplats Inger Rosenberg-Mattsson 18:30 19:30 Neptunigatan 21 Ärendeförteckning 191. Inledning...2 192. Kallelse och beslutförhet...2 193.

Läs mer

Gymnasienämnden 2006-01-24 1 (13)

Gymnasienämnden 2006-01-24 1 (13) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 55-64 2 Ändring av ärendelista...5 Information och överläggningar...6 Kompletteringsval ersättare AU...8 Förslag till avtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer