RÄTTSMEDICINALVERKET. Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTTSMEDICINALVERKET. Årsredovisning"

Transkript

1 RÄTTSMEDICINALVERKET 2000 Årsredovisning

2 Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2000 INNEHÅLL GD:s kommentar 1 RESULTATREDOVISNING Verksgemensamt 2 Rättspsykiatri 9 Rättsmedicin 13 Rättskemi 17 Rättsgenetik 21 FINANSIELL REDOVISNING Resultaträkning 25 Balansräkning 27 Anslagsredovisning 28 Finansieringsanalys 29 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 30 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 35 UNDERSKRIFTER 36 Rättsmedicinalverket, Vasagatan 52, Stockholm, tel: , fax: , e-post: internet: Omslagsbild: Fotoavdelningen, Universitetssj. Link. På bilden: Birgitta Andersson, assistent vid rättskemiska avdelningen. Grafisk formgivning och layout samt bild av GD: Adriana Arsenijevic, Rättsmedicinalverket Tryckeri: Norstedts Tryckeri, Stockholm, feb 2001

3 GD:s kommentar Ulf Westerberg Verksamheten har under år 2000 i stort kunnat genomföras som planerat. Verkets styrelse och ledning har också i år kunnat konstatera att statsmakternas övergripande mål för myndigheten enligt regleringsbrevets krav i allt väsentligt uppfyllts. I förhållande till anvisade medel har anslagsverksamheten gått med underskott vilket i huvudsak kunnat täckas upp genom tidigare anslagssparande. Den totala omfattningen av utredningsverksamheten inom de fyra verksamhetsområdena har i stort legat på samma nivå som året innan. Antalet drograttfyllerianalyser har dock fortsatt att öka utöver de nivåer som prognostiserades när den nya lagstiftningen beslutades. Bristen på utbildade rättsläkare har under året varit ett fortsatt svårt problem. Ett antal läkare har dock kunnat rekryterats till specialistutbildningen inom rättsmedicin och flera har eller kommer under den närmaste tiden att ha fått sin specialistkompetens. Ytterligare rekryteringar pågår. Under året har en försöksverksamhet påbörjats vid tre avdelningar med särskilda utredare inom rättsmedicinen som bl.a. har till uppgift att komplettera underlagen inför undersökningarna och därmed också till viss del avlasta rättsläkarna. På grund av de långa utbildningstiderna och ett antal pensionsavgångar under de kommande åren dröjer det dock ytterligare en tid innan läkarbemanningen kan anses vara tillfredställande. Ett utvecklingsprogram som kallas RMV-PLUSS vilket står för: Program för Ledning, Utveckling, Strategi och god Service genomförs nu inom verket. Syftet är att åstadkomma en brett förankrad förnyelse av ledarskap och organisation. En viktig del i detta syfte är att skapa goda arbetsmiljöer och attraktiva arbetsplatser för vår nuvarande personal och nya kompetenta medarbetare. Programmet har under året konkretiserats, utvecklats och lett till en rad aktiviteter på avdelningarna och vid olika verksövergripande seminarier. Drygt ett trettiotal lokala projekt och sju gemensamma projekt pågår. Programmet ligger väl i linje med regeringens och riksdagens ambitioner om att medborgarna ska sättas i fokus i en demokratisk, rättssäker och effektiv förvaltning utvecklat bl.a. i handlingsprogrammet En förvaltning i demokratins tjänst. Bland ytterligare en rad initiativ och aktiviteter under året skulle jag särskilt vilja nämna några. RMV har efter samråd med andra berörda myndigheter lämnat ett förslag till Justitiedepartementet om att RMV skulle kunna åta sig ett huvudmannaskap för kontrakterade läkare över hela landet som skriver s.k. rättsintyg. Syftet är att avsevärt kunna förbättra kvaliteten i rättsintygen som ofta är viktiga underlag i rättsprocessen. Flera av våra rättsmedicinska avdelningar har redan tidigare varit aktiva i att leverera vävnader för transplantationer. RMV har efter samarbete med bl.a. sjukvården utarbetat riktlinjer för hur rättsmedicinens deltagande bör vara i syfte att kunna åstadkomma en bättre ordning än tidigare och i större utsträckning bidra till att fler människor kan leva längre och med bättre livskvalitet. RMV anordnade under hösten ett seminarium tillsammans med Kriminalvårdsstyrelsen och Brottsförebyggande rådet kring riskbedömningar och riskhantering. Programmet hade formen av en dialog mellan forskare och myndighetsföreträdare där också domare och åklagare deltog. Seminariet väckte stort intresse och uppskattning och har resulterat i fortsatt samarbete inom området. Personalen inom RMV har under året gjort ett utmärkt arbete med genomgående hög kvalitet och i gott samarbete med våra avnämare. Vid sidan om det ordinarie arbetet i kärnverksamheterna har engagemanget också varit stort för att bidra till utvecklingen och förnyelsen av organisationen genom arbetet i PLUSS-programmet. Jag vill tacka samtliga anställda i RMV för en god och helhjärtad arbetsinsats under år

4 Verksgemensamt Ansvarsområde och organisation Effektmål rättssäkerhet, effektivitet, information Verksamhetsmål 1: Kvalitet och bemötande Verksamhetsmål 2: Forsknings- och utvecklingsarbete Verksamhetsmål 3: Brottsförebyggande perspektiv Verksamhetsmål 4: Personalförsörjning Särskilda uppdrag Ekonomi RMV:s huvuduppgift är att avge sakkunnigbedömningar i medicinskt-rättsliga frågor till rättsvårdande myndigheter, med hög och jämn kvalitet och med tillämpande av vetenskapligt förhållningssätt och modern teknik. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION Rättsmedicinalverket (RMV) är central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik i den utsträckning sådana frågor inte skall handläggas av någon annan statlig myndighet. Sedan den 1 juli 1999 tillhör RMV Justitiedepartementets ansvarsområde. Under 2000 har verksamhet bedrivits vid tio avdelningar och inom rättspsykiatrin dessutom genom entreprenadavtal med två sjukvårdshuvudmän. Verkets nuvarande organisation framgår av omslagets baksida. Generaldirektören och ett ledningskansli har svarat för ledning, samordning, organisations- och personalutveckling, uppföljning samt utvärdering av verksamheten. Kansliet har lämnat stöd till avdelningarna när det gäller personal-, löne- och ekonomiadministration, juridiska frågor samt i IT-frågor. En rådgivande forskningsoch utvecklings (FoU)-nämnd har biträtt verksledningen i FoU-frågor. I verkets styrelse med generaldirektören som ordförande har under året ingått tre företrädare för allmänintresset (riksdagsledamöter), två medicinska experter och en juridiskt sakkunnig. Regleringsbrevets återrapporteringskrav när det gäller effektmålen och gemensamma frågor vad gäller personal- och kompetensutveckling samt forsknings- och utvecklingsarbete redovisas i huvudsak nedan medan återrapporteringskraven i övrigt tillgodoses i de verksamhetsområdesvisa avsnitten. EFFEKTMÅL RMV skall skapa goda förutsättningar för rättssäkerhet och effektivitet inom rättsväsendet och bidra till samhällets brottsförebyggande arbete genom att informera om de erfarenheter som vunnits inom verkets verksamhetsområden. Rättssäkerhet och effektivitet RMV:s bidrag till rättssäkerheten och effektiviteten i rättsväsendet ligger främst i att den egna verksamheten bedrivs rationellt, med hög och jämn kvalitet oavsett vid vilken enhet som undersökning eller analys utförts samt med korta utrednings- och handläggningstider. Detta redovisas mer specifikt under respektive verksamhetsområdes avsnitt. RMV:s ambition är också att, främst i samverkan med andra myndigheter inom rättsväsendet, ta initiativ och lägga förslag som bidrar till att stärka rättssäkerheten och öka effektiviteten. I detta syfte har RMV t.ex. inlett en försöksverksamhet med en ny personalkategori med utbildning som sjuksköterska eller motsvarande vid tre rättsmedicinska avdelningar. Avsikten med den nya personalkategorin, utredare inom rättsmedicin, är att dels avlasta rättsläkaren vissa uppgifter, dels förbättra underlaget för den rättsmedicinska bedömningen i oklara fall. RMV har vidare i en skrivelse till regeringen föreslagit att RMV ges ett huvudmannaskap för rättsin- 2 RESULTATREDOVISNING Verksgemensamt

5 tyg vid allvarliga brott (se vidare avsnittet om rättsmedicin nedan). Brottsförebyggande arbete och information Flertalet lagöverträdare begår upprepade brott. Sedan 1997 har RMV prioriterat arbetet med att utveckla förutsättningarna för att höja kvaliteten i bedömningarna av risken för återfall i brott av allvarligt slag. Under år 2000 har RMV meddelat riktlinjer (2/2000) för Riskbedömning vid rättspsykiatrisk undersökning. Dessa riktlinjer, tillsammans med reflexioner kring detta svåra och kontroversiella område, har redovisats i RMV-rapport 2000:1, Riskbedömning vid rättspsykiatrisk undersökning - Riktlinjer och reflexioner. RMV har tillsammans med Kriminalvårdsstyrelsen och Brottsförebyggande rådet arrangerat ett seminarium om riksbedömningar inom skilda delar av rättsväsendet. Seminariet har resulterat i skriften Riskbedömning och riskhantering (RMV-information ). Med stöd av RMV:s databaser har omkring 200 dödsfall per år identifierats där intag av dextropropoxifen antingen varit bidragande till eller orsakat dödsfallet. Studierna har sammanfattats i rapporten Dödsfall genom bruk och missbruk av värktabletter (RMV-rapport 1999:1), publicerad i februari Med stöd av rapporten har RMV hos Läkemedelsverket hemställt om att åtgärder vidtas för att så långt möjligt eliminera denna typ av onödiga dödsfall. Företagna studier och debatten i samband med rapportens publicering synes ha medverkat till en viss begränsning vad gäller förskrivning av medlet. Läkemedelsverket har nyligen föreslagit åtgärder för att ytterligare begränsa förskrivning av medlet. En sedan 1999 årligen återkommande rapport om verksamhetens omfattning och resultat har publicerats i form av Statistisk årsbok (RMV Information ). Uppgifterna från årsboken finns även på RMV:s hemsida på Internet. På denna finns även basal information om RMV:s uppgifter, organisation mm. Ett utvecklingsarbete i syfte att höja ambitionsnivån på denna hemsida har inletts. Företrädare för RMV har deltagit i flera nationella och internationella konferenser och möten med posters och föredrag och publicerat artiklar av skilda slag med utgångspunkt från de erfarenheter som vunnits i verksamheten. Inom det rättsmedicinska fältet finns sedan tidigare en närmare samverkan mellan RMV och Rikspolisstyrelsen, RPS, genom halvårsvis återkommande möten för diskussion av frågor av gemensamt intresse och med deltagande även från Riksåklagarn, RÅ. Diskussioner om områden av gemensamt intresse har även förts med Socialstyrelsen, Domstolsverket, Kriminalvårdsstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Läkemedelsverket, Brottsförebyggande Rådet samt Karolinska institutet. RMV är representerat med experter i den utredning om Ansvar och påföljder för psykiskt störda lagöverträdare (Ju 1999:08) som regeringen tillsatt. Resultat i förhållande till mål RMV har i allt väsentligt kunnat uppfylla statsmakternas övergripande mål för myndighetens verksamheter samt bedriva verksamheten enligt regleringsbrevets krav. Verksamhetsuppföljning och resultatanalys är tillgodosedda genom de system för ärendehantering, kvalitetsövervakning och erfarenhetsåterföring som utvecklats och tillämpas inom verket, vilket framgår av redovisningen för respektive verksamhetsgren. Den efterfrågade undersökningsvolymen inkl. den höga volymen rättspsykiatriska undersökningar och det utökade antalet drograttfyllerianalyser har inte kunnat rymmas inom anvisat ramanslag varför tidigare års anslagssparande har behövt tas i anspråk. Informationsverksamheten har genom publikationer, artiklar, föredrag och direktkontakter varit relativt omfattande. Inte minst har rapporten om dextropropoxifen rönt ett betydande intresse i form av tidningsartiklar och närmare 5000 sålda exemplar. Efterfrågan från massmedia, myndigheter, forskare och studerande på skilda nivåer på faktaunderlag från RMV:s databaser och på kommentarer kring förfarandet vid skilda slag av undersökningar mm har under senare år ökat väsentligt. VERKSAMHETSMÅL 1: Kvalitet och bemötande Verksamheten och dess resultat skall präglas av hög kvalitet i relation till uppdragsgivarnas behov. Verksamheten skall bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet. Verksamhetens resultat redovisas under respektive verksamhetsavsnitt. VERKSAMHETSMÅL 2: Forsknings- och utvecklingsarbete RMV skall bedriva utvecklingsarbete och ge stöd åt forskning av betydelse för verksamheten. Ju större krav som ställs på verksamheten, desto mer omsorg måste ägnas åt forskning och utvecklingsarbete, FoU. Ett fortlöpande FoU-arbete har en avgörande betydelse för att bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheten och för att kunna hålla en hög kompetens inom myndigheten. Stöd till forskning utgör en av RMV:s uppgifter enligt instruktionen. RMV:s insatser för FoU har under året bestått främst i att RMV bidragit till finansiering av vissa professorstjänster m.m, drivit egna projekt, delat ut projektmedel och samverkat med såväl svenska som internationella forskare. De av RMV utvecklade datoriserade ärendehanteringssystemen inom rättsmedicin (RättsBase), rättskemi (ToxBase) och rättspsykiatri (PsykBase) är RESULTATREDOVISNING Verksgemensamt 3

6 också att betrakta som ett konkret FoU-stöd liksom den rättsmedicinska centrala databasen (RMCA) och Rättsmedicinalverkets centrala arkiv (RCA) för rättspsykiatriska utlåtanden och 7-intyg. Ett Rättspsykiatriskt forskningsregister med uppgifter från såväl den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten som från den efterföljande rättspsykiatriska vården alternativt kriminalvården är under uppbyggnad i enlighet med riksdagens beslut med anledning av betänkandet Rättspsykiatriskt forskningsregister (SOU 1996:72). Samarbete med universitet och högskolor FoU-arbetet har prioriterats, men den bristande läkarbemanningen är fortfarande gränssättande vid flera avdelningar. För att påskynda kunskapsuppbyggnaden inom RMV:s olika verksamhetsområden har RMV under 2000 fortsatt finansierat adjungerade professurer inom forensisk farmakologi, experimentell alkoholforskning och rättspsykiatri samt delfinansierat en fakultetsprofessur i rättsmedicin. Härutöver finns en myndighetsprofessur på den rättsgenetiska avdelningen. Betydande belopp har satsats för finansiering av forskningen vid den rättspsykiatriska avdelningen i Göteborg och vid Karolinska Institutets, KI:s, sektion för rättspsykiatri vid avdelningen i Stockholm (Huddinge). Vid båda dessa enheter bedrivs forskning som tar sikte på säkrare risk- och farlighetsbedömningar. Samtliga rättsmedicinska avdelningar är samlokaliserade med en motsvarande universitetsenhet, vilket underlättar det praktiskt orienterade FoU-arbete som ingår i RMV:s uppdrag. Två professorer inom rättsmedicin och ytterligare en rättsläkare är fn tjänstlediga under vardera ett år för forskning. Två av dem verksamma vid rättsmedicinska centra i USA. För att stödja den akademiska kunskapsuppbyggnaden har RMV under år 2000 fastställt särskilda riktlinjer (nr 1/2000) för tjänstledighet för forskning. Enligt dessa får avdelningschef, under förutsättning av att kärnverksamheten kan bedrivas ändamålsenligt, medge att 25% av den betalda arbetstiden får användas för forskarutbildning under upp till fyra år för vid universitet registrerade doktorander. Vidare får avdelningschef medge tjänstledighet motsvarande 25% av heltid för fortsatt forskarutbildning med bibehållen lön under två år efter disputation med sikte på docentur. Detta under förutsättning att överenskommelse slutits med närliggande universitetsinstitution om i varje enskilt fall lämplig tjänstekonstruktion. Förutsättningarna att utnyttja nämnda möjligheter för forskarutbildning är givetvis beroende på såväl de krav som kärnverksamheten ställer som tillgången på ekonomiska och personella resurser för att kompensera det arbetstidsbortfall som forskarledigheten innebär. Projektmedel m.m. Under år 2000 fördelades efter förslag från RMV:s rådgivande FoU-nämnd 1,4 mkr till 19 FoU-projekt. FoUnämnden initierade också under året en gemensam fortbildningsdag för samtliga doktorander inom eller med anknytning till RMV samt under året nydisputerade i syfte att bland annat stärka den verksgemensamma identiteten även i forskningssammanhang. Denna gång fokuserades fortbildningsdagen på forskningsfinansiella frågor. Nordisk FoU-samverkan I verkets instruktion anges att RMV skall verka för ett nordiskt och internationellt samarbete. Under året har RMV representerats vid ett nordiskt möte i rättsmedicin i Island, avrapporterat i Nordisk Rettsmedisin nr RMV har också deltagit aktivt i planering av nordisk rättspsykiatrisk konferens i Helsingör Ett nordiskt rättsmedicinskt informationsnät och en gemensam databas för barndödsfall, mord/dråp, dödsfall vid myndighetsingripande samt dödsfall vid fel/ försummelse eller olycka inom sjukvården har under ledning av företrädare för RMV utvecklats under 1999/ Arbetet har avrapporteras vid den nordiska rättsmedicinkongressen i Island och väntas vara i bruk under En motsvarande nordisk databas inom det rättskemiska området har också aktualiserats och kommer att vidareutvecklas under året. RMV:s samlade kostnader inom FoU-området RMV:s samlade kostnader för FoU beräknas uppgå till ca 8,5 mkr, vilket är i paritet med föregående år. Av dessa bruttokostnader avser drygt 1,3 mkr projektstöd och resterande ca sju mkr kostnad för lön, lokaler och övriga driftkostnader för RMV-relaterad FoU m.m. Härtill kommer kostnader för vad som kan betecknas som metodutveckling. Dessa uppgår till drygt 3 mkr, vilket är betydligt lägre än åren dessförinnan (8,5 mkr för 1998 och 4 mkr 1999). Detta är en följd av de omprioriteringar som nödvändiggjorts framförallt inom de rättskemiska och rättsgenetiska avdelningarna för att klara kärnverksamheten. Resultat i förhållande till mål De projekt som stötts finansiellt av RMV har resulterat i ett stort antal publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter/motsvarande. I flera fall har genomförda arbeten dessutom redovisats vid nationella och internationella vetenskapliga konferenser etc. Under 2000 har delvis med stöd av lämnade bidrag av RMV tre doktorander disputerat varav en inom rättsmedicin samt två inom rättspsykiatri. För att kunna ta itu med angelägna forskningsområden och befintliga kompetensutvecklingsbehov krävs både finansiellt och tidsmässigt utrymme. Syftet med de särskilda projektmedel som RMV fördelat under senare år har varit att stödja nya projekt och ge icke-graduerade forskare möjlighet att komma igång med vetenskapligt arbete. Genom fördelning av forskningsmedlen har det också varit möjligt att stödja och motivera en samverkan mellan forskargrupper från de olika vetenskapsområden som finns representerade inom RMV och att bredda kompetensen och forskningsbasen. Ett ytterligare och mycket viktigt motiv bakom RMV:s särskilda FoU-satsning har varit att på sikt lyfta den vetenskap- 4 RESULTATREDOVISNING Verksgemensamt

7 liga nivån i ett antal utvecklingsprojekt så att de framgångsrikt kan konkurrera om externa anslag från nationella och internationella forskningsorgan. Förutsättningarna för att framgångsrikt konkurrera om externa medel har förbättrats och flera avdelningar har erhållit sådana medel under året, vilket belyses i de verksamhetsområdesvisa avsnitten. De anslagsmedel som hittills har använts för FoU-ändamål har verksamt bidragit till ett ökat intresse för FoU och till breddning av denna verksamhet. I ett längre perspektiv är inte dessa medel tillräckliga. Den riktigt trånga sektorn är emellertid inte forskningsmedel i sig utan tid, dvs medel att anställa ytterligare personal för att samtidigt kunna bedriva kärnverksamheten. Möjligheter behöver tillskapas för utökade FoU-insatser för hugad personal, såväl fram till disputation som därefter. Möjligheterna att få fram professorskompetenta medarbetare som kan driva utvecklingen vidare under kommande årtionden är i annat fall mycket begränsade. VERKSAMHETSMÅL 3: Brottsförebyggande perspektiv RMV skall, där det är lämpligt och där verksamheten kan skapa särskilda förutsättningar, vinnlägga sig om att bidra till det brottsförebyggande arbetet. RMV:s möjligheter att verka brottsförebyggande ligger framförallt i att minska risken för återfall i brottslighet bland dem som blivit föremål för rättspsykiatrisk undersökning. Detta har berörts under effektmål samt verksamhetsmål 2 och avser i första hand extern information och seminarium kring riskbedömningar mm samt FoU-projekt med denna inriktning. VERKSAMHETSMÅL 4: Personalförsörjning RMV skall verka för en långsiktigt god försörjning av personal med ändamålsenlig kompetens och specialistkunskap. RMV:s verksamhet är tämligen personalintensiv, de personalrelaterade kostnaderna utgör 65 procent (63%) av totalkostnaderna under 2000 (1999). RMV hade under året i medeltal 363 (357) personer tills vidare och visstidsanställda. Tillsammans omfattar deras arbetstid 301 (292) årsarbetskrafter. Ökningen ligger framförallt inom rättsmedicin och i viss mån inom rättskemi. En del av ökningen inom rättsmedicin utgörs av personal för försöksverksamhet med polititransporter vid avdelningen i Uppsala och med utredare vid tre avdelningar. Minskningen av antalet årsarbetskrafter vid rättsgenetiska avdelningen sammanhänger med ett ökat antal långtidssjukskrivna och deltidspensionerade. Förändringen av antalet årsarbetskrafter inkl. visstidsanställda per verksamhetsområde och totalt för verket vid slutet av 1998, 1999 och 2000 framgår av tabell 1. Motsvarande uppgifter avdelningsvis redovisas i bilagetabell 1. Medeltalet anställda inklusive visstidsanställda på respektive verksamhetsområde, avdelning och totalt för RMV under perioden framgår av bilagetabell 2. Tabell 1. Årsarbetskrafter inklusive visstidsanställda vid respektive års slut Verksamhetsområde Dec 1998 Dec 1999 Dec 2000 Andel (%) Verksledning/- ledningskansli 12,5 12,4 10,6 4% Rättspsykiatri 123,5 131,1 129,0 43% Rättsmedicin 76,1 77,1 91,1 30% Rättskemi 46,4 48,1 50,8 17% Rättsgenetik 24,2 23,6 19,3 6% Summa 283,0 292,3 300,8 100% Eftersom många av uppgifterna inom RMV är av monopolkaraktär är personalrörligheten låg och många anställda har arbetat länge eller mycket länge inom verksamheten. Genom den fleråriga reduceringen av personalresurserna och få nyrekryteringar har medelåldern successivt ökat. För hela verket var vid utgången av 2000, i likhet med föregående år, 42 procent 50 år och äldre. Av RMV:s personal var vid senaste årsskiftet 62 (60) procent kvinnor och 38 (40) procent män. Figur 1. Ålders- och könsfördelning (RMV totalt) år och yngre år år Män år Kvinnor 60 år och äldre RMV:s personalomsättning, definierad som tillsvidareanställda som slutat sin anställning eller avgått med pension, var ca åtta procent under budgetåret Omkring åtta procent beräknas avgå med ålderspension inom fem år, således en betydande avtappning av äldre erfaren personal. Särskilt besvärlig är läkarsituationen inom rättsmedicinen och i någon mån inom rättspsykiatrin genom den långa tid som åtgår för utbildning och erhållande av full kompetens inom dessa yrkesområden. Den rekrytering av nya läkare under utbildning som genomförts kommer successivt att för- RESULTATREDOVISNING Verksgemensamt 5

8 bättra läkarsituationen inom rättsmedicinen, men ge väsentlig effekt först om tre till fem år. Inom övriga yrkesgrupper har möjligheterna att erhålla kompetent personal i tillräcklig omfattning hittills varit goda för RMV:s del, men konkurrensen om välutbildad arbetskraft har ökat. Ett särskilt bekymmer med tanke på RMV:s finansiella situation är den kostnadsdrivande löneutveckling, inte minst för läkare, som sker av konkurrensskäl. Den variation av uppgifter som myndighetens fyra verksamhetsgrenar spänner över ställer stora krav på en både hög och högst varierande kompetens framförallt från de naturvetenskapliga, medicinska och beteendevetenskapliga områdena. Eftersom RMV skall arbeta med vetenskapligt baserad metodik är inslaget av akademisk kompetens bland RMV:s personal betydande ca 35 procent. Avgörande för förmågan att bibehålla hög kvalitet är tillräckliga resurser och insatser för att utveckla organisationen och för ledarskaps-, personalkompetensutveckling samt en verksamhetsanpassad personalrekrytering. Den utbildning som ges inom det allmänna utbildningssystemet behöver vanligen kompletteras genom intern arbetsplatsrelaterad utbildning eftersom RMV:s verksamheter är unika. Gemensam återkommande fortbildning av allmän karaktär är viktig för att bibehålla en ändamålsenlig och likvärdig kompetens samt för att stärka sammanhållningen mellan verkets olika delar. En form för detta är och har varit de kompetensutvecklingsinsatser som bedrivits i regi av RMV i form av årligen återkommande möten för all rättspsykiatrisk utredningspersonal samt med samtliga i landet kontrakterade läkare som på RMV:s uppdrag utför 7-utredningar. Varje yrkesgrupp inom RMV har härutöver egna årliga fortbildningsmöten i syfte att dra lärdom av varandra och för att få en så långt möjligt enhetlig bedömningsnivå oavsett vid vilken undersökningsenhet i landet som undersökningen genomförs. I syfte att ytterligare höja kompetensen och effektiviteten samt att göra myndighetens arbetsplatser mer attraktiva har ett brett utvecklingsprogram initierats och påbörjats, RMV-PLUSS. Inom programmets ram ska en väl förankrad verksamhetsstrategi utarbetas, ett bättre ledarskap främjas och ytterligare stimulans ges till en god serviceanda. Inom projektets ram har hittills sju verksgemensamma och ett trettiotal avdelningsprojekt igångsatts med brett deltagande från samtliga personalkategorier med sikte på implementering under året. Resultat i förhållande till mål Svårigheterna att rekrytera utbildade rättsläkare har kvarstått under året. Några erfarna rättsläkare har under året slutat, eller tagit tjänstledigt från, sin tjänst vid RMV. Nya läkare under ST-utbildning har tillkommit. Det tar emellertid relativt lång tid, fem år, till att dessa uppnått specialistkompetens inom området. Av totalt 29 läkare i tjänst inom rättsmedicinen är 11 under utbildning vilket i sig ställer stora krav på verksamheten när det gäller handledning och andra utbildningsinsatser. Situationen inom området är således fortfarande bekymmersam, även om det kan finnas anledning att se något ljusare på framtiden i detta hänseende nu än tidigare. För övriga personalkategorier har rekryteringsläget under året varit gott, men i takt med ökade personalavgångar av åldersskäl och starkt ökad konkurrens av yngre välutbildad arbetskraft kan en försämrad situation befaras. Även under 2000 har betydande resurser vid sidan om RMV-PLUSS-programmet, i stort sett i samma omfattning som under närmast föregående år, använts för personal- och kompetensutveckling. En ST-kurs för nyanställda läkare under utbildning till rättsläkare har hållits. Som nämnts har på försök under året en ny personalkategori anställts vid tre av de rättsmedicinska avdelningarna utredare inom rättsmedicin med syfte att dels avlasta rättsläkare vissa uppgifter, dels komplettera bedömningsunderlaget inför rättsläkarens slutliga ställningstagande. Personalens kompetens fyller väl de krav som ställs på verksamheten, men den snabba utvecklingen inte minst inom de medicin-tekniska och biomedicinska områdena ställer fortsatt stora krav på fortbildningsinsatser. En ny personalchef har rekryterats med inriktning mot i första hand ledar- och personalutvecklingsfrågor. Till dennes uppgifter hör även att ta initiativ för att stimulera till en jämnare könsfördelning, se över och successivt revidera jämställdhetsplan och arbetsmiljöprogram med ambitionen att införliva ett genderperspektiv som genomsyrar hela verksamheten. SÄRSKILDA UPPDRAG RMV har, liksom övriga myndigheter inom rättsväsendet, lämnat erforderliga uppgifter till den samlade resultatredovisningen för rättsväsendet 1999, vilken redovisats i form av en rapport från Justitiedepartementet i oktober RMV har också medverkat till den särskilda skrivelse från Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, där genomförda insatser vad avser personalens kunskapsuppbyggnad kring rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska brott redovisats. RMV:s egna insatser inom området består främst i genomförande av två seminarier, nämligen ett i januari 1994 på temat Att möta invandrare och flyktingar inom rättpsykiatri och kriminalvård (RMV-rapport 1994:3)och ett i mars 2000 på temat Kan oförklarligt våld förklaras (RMV Information ) där ett huvudtema var kriminella subgrupper. Därvid uppmärksammades särskilt dagens rasistiska grupperingar och dessas anknytning till de senaste årens rasistiska våldsbrott. RMV deltar också i den för rättsväsendets myndigheter gemensamma arbetsgrupp som syftar till att utarbeta en utbildningsstrategi för personal inom rättsväsendet om brott med rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska inslag och som BRÅ har huvudansvar för. 6 RESULTATREDOVISNING Verksgemensamt

9 EKONOMI Verksamheten finansieras till ca 80 % genom anslag via statsbudgeten och till ca 20 % genom intäkter i olika delar av verksamheten. De rättspsykiatriska och rättsmedicinska verksamheterna är i huvudsak anslagsfinansierade. Den rättskemiska verksamheten är till ca hälften uppdragsfinansierad medan den rättsgenetiska verksamheten är helt avgiftsfinansierad. I tabellerna 2 och 3 redovisas de totala kostnaderna och intäkterna fördelade på verksamhetsgrenar samt verksgemensamt under de senaste tre räkenskapsåren. Tabell 2. Sammanställning över kostnader (i tkr) Verksamhetsområde Andel 2000 Verksgemensamt % Rättspsykiatri % Rättsmedicin % Rättskemi % Rättsgenetik % Summa % Verkets samlade kostnader har under år 2000 i löpande priser blivit närmare 20 mkr (9 %) högre än föregående år, vilket framgår av tabell 2. Huvuddelen av ökningen (16 mkr) består av ökade personalkostnader vilket till största delen är en följd av högre pensionskostnader (9 mkr) samt högre lönekostnader beroende på lönerevision och nyrekryteringar (6 mkr). Detta är särskilt märkbart inom det rättsmedicinska området där ökningen mot föregående år är drygt 11 mkr (21 %) varav 4 mkr utgör ökade pensionskostnader och 3,4 mkr ökade lönekostnader, till stor del beroende på att antalet årsarbetskrafter ökat med 18 procent. Inom den rättskemiska verksamheten är kostnadsökningen 3,5 mkr (11 %) bl.a. till följd av kraftigt ökat antal drograttfylleriärenden. För övriga verksamhetsområden ligger kostnadsökningarna under den genomsnittliga för verket. Trots dessa kostnadsökningar har RMV:s totala kostnader omräknat till fasta priser sänkts med tre procent eller ca 7 mkr räknat från RMV:s tillkomst 1991 till följd av tidigare genomförda struktur- och avvecklingsåtgärder. Under samma period har anslaget minskat med 7 procent eller drygt 14 mkr i fasta priser, medan uppdrags- och avgiftsintäkterna ökat. Av de totala kostnaderna utgör personalkostnaderna ca 65 (63) procent, lokalkostnaderna 10 (10) procent och övriga kostnader 25 (27) procent. Denna kostnadsfördelning har varit relativt stabil under de senaste tre åren dock med en liten förskjutning mot ökade personalkostnader. RMV:s anslagsintäkter har varit 185,2 mkr jämfört med 169,7 mkr och 172 mkr under de föregående två åren. Uppdragsintäkterna har under 2000 ökat med ca 3,6 mkr mot föregående år. Denna ökning är till största delen hänförlig till de rättskemiska och rättsgenetiska uppdragsverksamheterna och beror på såväl ökat antal uppdrag som höjda avgifter under året. Tabell 3. Sammanställning över uppdrags- och avgiftsintäkter (i tkr) Verksgemensamt Rättspsykiatri Rättsmedicin Rättskemi Rättsgenetik Summa Totalt sett har verksamheten under år 2000, i likhet med föregående år, medfört underskott. För den anslagsfinansierade verksamheten har utgifterna överstigit årets anslag med ca 3,2 mkr (0,5 mkr) som tagits från det tidigare anslagssparandet. Om hänsyn tas till periodavgränsningsposter har utgifterna överstigit tilldelat anslag med 6,7 mkr (2,1 mkr). Underskottet inom den anslagsfinansierade verksamheten beror på att RMV inte erhållit full kostnadstäckning på anslaget för de senaste årens ökningar av rättspsykiatriska undersökningar och drograttfylleriundersökningar samt för nödvändig utökning av antalet rättsläkare. Detta har hittills klarats av genom att utvecklingsarbete eftersatts, genom rationaliseringar och ökad arbetsbelastning på personalen samt genom utnyttjande av anslagssparandet. Uppdragsverksamheterna har resulterat i mindre överskott i motsats till föregående års underskott: rättskemi ca 0,2 mkr (-0,8 mkr) och rättsgenetik ca 0,7 mkr (-0,7 mkr). Uppdragsintäkternas fördelning på kundkategorier framgår av tabell 4. Tabell 4. Intäkternas fördelning på kundkategorier tkr % tkr % tkr % Statliga myndigheter Kommuner/ landsting Övriga Redovisningsprinciper i resultatredovisningen I resultatredovisningen har de s.k. overheadkostnaderna, dvs. gemensamma omkostnader för bl.a. verkets ledning, administration, FoU, IT och information fördelats på verksamhetsområden och slutprestationer. RESULTATREDOVISNING Verksgemensamt 7

10 Tabellbilaga Tabell 1. Årsarbetskrafter inklusive visstidsanställda vid respektive budgetårs slut Tabell 2. Medeltal anställda inklusive visstidsanställda Avdelning Ort Dec Dec Dec Generaldirektör Stockholm 1,0 1,0 1,0 Ledningskansli Stockholm 11,5 11,4 9,6 RCA 2,0 2,0 2,0 Rättspsykiatrisk avd. Stockholm 71,2 72,5 73,5 Göteborg 50,3 56,6 53,5 Rättsmedicinsk avd. Stockholm 24,1 22,9 22,8 Uppsala 8,7 9,0 12,0 Linköping 12,7 12,5 13,6 Lund 14,6 14,9 18,9 Göteborg 8,5 10,3 11,8 Umeå 7,5 7,5 12,0 Rättskemisk avd. Linköping 46,4 48,1 50,8 Rättsgenetisk avd. Linköping 24,2 23,6 19,3 Summa (avrundade tal) 283,0 292,3 300,8 Avdelning Ort Generaldirektör Stockholm 1,0 1,0 1,0 Ledningskansli Stockholm 14,0 13,0 11,5 RCA 2,0 2,0 2,0 Rättspsykiatrisk avd. Stockholm 86,0 91,5 83,5 Uppsala 25,0 - - Göteborg 62,5 69,0 68,0 Rättsmedicinsk avd. Stockholm 26,5 27,0 27,5 Uppsala 10,0 10,0 14,5 Linköping 13,5 14,0 16,0 Lund 19,0 19,0 21,0 Göteborg 11,0 12,5 13,0 Umeå 9,0 8,0 11,5 Rättskemisk avd. Linköping 63,0 60,5 64,5 Rättsgenetisk avd. Linköping 28,5 29,0 29,0 Summa (avrundade tal) 370,0 357,0 363,0 8 RESULTATREDOVISNING Verksgemensamt

11 Rättspsykiatri Huvuduppgiften är att utföra rättspsykiatriska undersökningar (RPU) och utredningar enligt 7 lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. ( 7-intyg) på uppdrag av domstol samt utredningar enligt 9 samma lag på uppdrag av Justitiedepartementets nådeenhet. UTREDNINGSORGANISATIONEN RPU utfördes under 2000 vid RMV:s rättspsykiatriska avdelningar i Stockholm och Göteborg samt på entreprenad åt staten (RMV) enligt avtal vid Malmö Östra Sjukhus och Norrlands universitetssjukhus i Umeå. För utfärdande av 7-intyg har RMV härutöver avtal med 30 läkare med psykiatrisk specialistkompetens runt om i landet. EFFEKTMÅL Verksamheten skall skapa goda förutsättningar för rättssäkerhet och effektivitet inom rättsväsendet och bidra till samhällets brottsförebyggande arbete genom att informera om de erfarenheter som vunnits inom verksamheten. Verksamhetens omfattning är så gott som helt beroende av domstolarnas efterfrågan på undersökningar. Såväl antalet 7-intyg som antalet RPU var något färre under år 2000 jämfört med året dessförinnan. När det gäller RPU avser minskningen helt undersökning av personer som inte är häktade medan antalet häktade, för vilka intagning på undersökningsenheten krävs, ökade något. RMV:s egna avdelningar har svarat för 80 procent av samtliga RPU under Tabell 1. Rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet Förändring intyg RMV:s avdelningar % Entreprenörer % TOTALT % RPU RMV:s avdelningar % Entreprenörer % TOTALT % Under 2000 förordade undersökningsläkarna att en RPU borde genomföras i 38 procent av samtliga 7-intyg och i 7 procent av intygen bedömdes att förutsättning fanns för överlämnande till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning. Vid RPU bedömdes 47 procent av de undersökta lida av en allvarlig psykisk störning. I 41 procent av undersökningarna föreslogs rättspsykiatrisk vård som påföljd och i 14 procent skyddstillsyn. Handläggningstider, anstånd Medianhandläggningstiderna för RPU av häktade personer var 28 dagar och för ej häktade 42 dagar under Andelen ärenden där väntetiden i häkte överstigit sju dagar har minskat något under 2000 i jämförelse med Den är dock fortfarande högre än motsvarande andel fram till 1998 som en följd av en särskilt hög efterfrågan på RPU av häktade personer. I flertalet fall avsåg överskridandet dock endast någon enstaka dag. Andelen anstånd avseende undersökning av häktade har minskat från 10 till 7 procent under året. För ej häktade motiveras, liksom tidigare år, anstånden främst av att den undersökte inte kunnat nås eller inte infunnit sig till undersökningen. Under 2000 har antalet ej häktade undersökningsfall som tagits in på vårdavdelning Tabell 2. Väntetider, anstånd och utredningstider Väntetid för häktade: överstiger sju dagar 15 = 3 % 34 = 7% 31 = 6% Anstånd för: häktade 27 = 6 % 50 = 10% 32 = 7% ej häktade 29 = 18 % 29 = 17% 22 = 17% Utredningstider för: häktade överstiger 28 dagar 40 = 9 % 60 = 12% 45 = 9% ej häktade överstiger 42 dagar 39 = 24% 35 = 21% 26 = 20% RESULTATREDOVISNING Rättspsykiatri 9

12 enligt 10 LRU varit 13 mot 18 under Skälen för dessa intagningar utgörs huvudsakligen av vägran att infinna sig för undersökningen enligt domstolens beslut. Andelen RPU av häktade, där utredningstiden (inklusive väntetiden) överstigit fyra veckor, är låg. En del av dessa undersökningar har överskridit tidsgränsen med någon enstaka dag. I dessa fall har anstånd i regel inte begärts. De beräknade genomsnittliga styckkostnaderna per prestation inom RMV:s egen rättspsykiatriska verksamhet (exklusive kostnader för FoU och undervisning, men inklusive verksamhetens andel av verksgemensamma kostnader) under budgetåren framgår av tabell 3. Jämfört med avtalade entreprenadpriser har verkets egna styckkostnader för RPU ökat, medan kostnaderna för 7-intyg är oförändrade. Vid jämförelse med entreprenadpriserna bör de tillkommande kostnader som RMV har för entreprenadverksamheten (del av verksledning, administration, kvalitetssäkring, seminarier etc.), och som beräknas till ca 8 procent, beaktas. Tabell 3. Genomsnittliga kostnader (i kr) per ärendegrupp samt gällande entreprenadpriser Entreprenad RPU- häktad RPU - ej häktad intyg för vård intyg, övriga Information och uppdragsverksamhet Stöd och hjälp från rättspsykiatrin efterfrågas alltmer från skilda delar av såväl rättsväsendet som hälso- och sjukvården samt det sociala området. Sådant kontinuerligt stöd ges enligt avtal mellan den rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm och kriminalvårdsanstalterna Hall/Håga och Mariefred samt med Statens institutionsstyrelse, SIS. I uppdragen från SIS ingår att peka på risksituationer och ge rekommendationer om behandlingsinsatser. Såväl socialförvaltningar som enstaka kriminalvårdsenheter har under år 2000 begärt och erhållit stöd i form av mer ingående psykiatrisk bedömning och bedömning av risk för återfall av klienter som ansetts vara svårbedömda. Konsultation och handledning av personal inom den rättspsykiatriska vården har varit ytterligare inslag av stöd vid sidan av den egentliga rättspsykiatriska kärnverksamheten. Chefsöverläkaren vid den rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm har i samarbete med kriminalvårdens frivård fortlöpande kontakt med vissa patienter som tidigare genomgått rättspsykiatrisk undersökning och för vilka en välfungerande öppenvårdskontakt lokalt inte kunnat komma till stånd. Resultat i förhållande till mål Genom domstolarnas under senare år kraftigt ökade efterfrågan på RPU samtidigt som antalet undersökningsenheter, av i första hand ekonomiska skäl, reducerats från tidigare sex till fyra enheter har det periodvis uppstått vissa svårigheter att ta in häktade personer för RPU inom föreskrivna sju dagar samt att hålla föreskrivna totala utredningstider för dessa. RMV redovisade genom skrivelse till regeringen redan att det fanns risk för ökande svårigheter att tillämpa 8 Lagen om rättspsykiatrisk undersökning (LRU) och hemställde att regeringen vidtar lämpliga åtgärder mot bakgrund av anmält problem, en hemställan som hittills inte föranlett någon åtgärd. För att optimera beläggningen på undersökningsenheterna tillämpas ett riksintag för RPU administrerat av avdelningscheferna i Stockholm och Göteborg i samråd. Härigenom har en del av variationerna i efterfrågan på undersökningar kunnat jämnas ut mellan enheterna. Vidare har försök gjorts att differentiera undersökningsinsatserna för att kunna ta hand om det ökade antalet undersökningar. Trots detta har det inte alltid varit möjligt att ta in nyanmälda i önskvärd takt enär efterfrågan på RPU växlar starkt över tid utan något i förväg planeringsbart mönster och då någon egentlig buffertkapacitet inte finns numera. Som framgår av tabell 3 har kostnaderna för RPU ökat. En fortsatt ökning av undersökningsfall kommer inte att kunna tas om hand med bibehållen kvalitet vid RMV:s avdelningar utan kapacitetstillskott alternativt fordra ett utökat utnyttjande av kapacitet hos entreprenörerna. De insatser som ovan beskrivits som olika former av uppdrag och information utgör såväl bidrag till det återfallsförebyggande arbetet som till en effektivisering av rättsväsendets arbete förutom att det ger berörda patienter/klienter ett förbättrat omhändertagande och berörd personal ett bredare arbetsinnehåll. VERKSAMHETSMÅL 1 * : Kvalitet och bemötande Verksamheten och dess resultat skall präglas av hög kvalitet i relation till uppdragsgivarnas behov. Verksamheten skall bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet. Huvudmedlet för att nå en hög och jämn standard har varit, och är alltjämt, en kontinuerlig personal- och kompetensutveckling samt vidareutbildning främst genom inom verket organiserade utbildningsinternat i vilka också personal från samverkande entreprenörer deltar. Under året har sådana internat hållits för såväl lä- * Verksamhetsmål 4 har redovisats under det verksgemensamma avsnittet 10 RESULTATREDOVISNING Rättspsykiatri

13 kare som psykologer och kuratorer samt för avdelningsföreståndare. Läkare, som åtagit sig att svara för 7-utredningar, har deltagit i ett nationellt fortbildningsmöte under två dagar. En nationell konferens för all utredningspersonal vid samtliga undersökningsenheter under tre dagar hölls också under året. Rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet är komplex vilket bl a kommer till uttryck i de lokala PLUSS-projekt som inletts vid de rättspsykiatriska avdelningarna. Bland aktuella projekt kan nämnas projekt som tar sikte på att analysera och främja samverkan mellan utredningsavdelning och utredningsteam, utveckla former för teamsamverkan, respektive samverkan mellan utredningsverksamhet och forskning samt utveckling av riskbedömning vid RPU. Intern kvalitetssäkring tillämpas vid samtliga enheter enligt gemensamt antagna riktlinjer under ledning av lokala kvalitetsråd. Varje RPU genomförs av tre fyra personer med skilda kompetenser i ett team vilket innebär att ett inte obetydligt mått av kvalitetssäkring är inbyggd i utredningsförfarandet. I vissa fall, särskilt när det är fråga om s.k. knäckfall, diskuteras undersökningen och dess föreslagna resultat internt med fler sakkunniga innan ärendet slutligen justeras och expedieras. En kontinuerlig form av extern uppföljning görs genom fortlöpande statistisk bearbetning av de uppgifter som lämnats från undersökningsenheterna inom ramen för ärendehanteringssystemet PsykBase. Totala antalet ärenden som av domstol överlämnades till Socialstyrelsens Rättsliga råd för bedömning utgjorde t o m oktober 2000 fyra procent (21 ärenden) av samtliga ärenden som expedierats t.o.m. oktober månad, se tabell 4. Av dessa kom Rättsliga rådet i fyra Tabell 4. Bedömning av RPU i Socialstyrelsens rättsliga råd (tio mån) Granskade RPU 27 = 4,4 % 31 = 4,7 % 21 = 4,2 % Ändrade RPU 8 = 1,3 % 10 = 1,5 % 4 = 0,8 % ärenden fram till en annan slutsats med avseende på allvarlig psykisk störning vid gärningen än den som framgått av RPU:n. Domstolarna följde även under 2000 i hög grad de förslag till påföljd som förordats i det rättspsykiatriska utlåtandet. Av hittills inkomna domar framgår att förslagen om rättspsykiatrisk vård följdes till 98 procent. I övriga fall hade Rättsliga rådet gjort en annan bedömning än det rättspsykiatriska teamet i ett par fall. I vissa av de fall där skyddstillsyn föreslagits vid RPU dömdes till fängelse. Den sammanlagda överensstämmelsen mellan förslagen till påföljd i RPU och domstolens beslut i påföljdsdelen blev 93 procent under året. Domstolarnas följsamhet till lämnade påföljdsförslag och den låga frekvensen ärenden överlämnande till Rättsliga rådet talar för att undersökningsverksamheten håller en hög standard och åtnjuter ett stort förtroende hos uppdragsgivande myndigheter. En fördjupad uppföljning av uppdragsgivarnas syn på verksamheten kommer att genomföras under innevarande år. Respekten för de undersökta värnas bl.a. genom RMV:s föreskrifter och allmänna råd för undersökningsverksamheten samt i lednings- och kompetensutvecklingsarbetet. Under år 2000 genomfördes en uppföljning avseende de rättspsykiatriskt undersöktas syn på den rättspsykiatriska undersökningen. Skalskydd och tekniska övervaknings- och säkerhetssystem har fungerat väl efter genomförd uppgradering under Säkerhetsrutinerna ses fortlöpande över. Utbildning i brandskydd och hur man bemöter våld bedrivs kontinuerligt. Incidenter med våld och hot om våld dokumenteras. Resultat i förhållande till mål Någon incident av allvarligare slag inträffade inte under 2000 vid de rättspsykiatriska avdelningarna. Uppföljningen av de undersöktas syn på den rättspsykiatriska verksamheten besvarades av 100 häktade intagna av de 167 som under perioden september-december genomgick RPU. Som orsak till att man ej velat/kunnat delta anges skäl som psykisk sjukdom, språksvårigheter samt den undersöktes ovilja att besvara enkäten. Av de som besvarat enkäten var 54 procent positiva till att genomgå RPU medan 11 procent var negativa. Ungefär samma andelar ansåg också att undersökningen medfört något positivt resp negativt för dem själva. 87 procent ansåg bemötandet från personalen på avdelningen vara bra eller ganska bra och 75 procent att bemötandet från det rättspsykiatriska undersökningsteamet var bra eller ganska bra. Två procent ansåg bemötandet dåligt. Närmare 70 procent instämde i utredningsteamets bedömning och lika stor andel ansåg att informationen om undersökningsresultatet varit bra eller ganska bra, medan ungefär 15 procent var av annan mening. De mest negativa omdömena gällde möjligheten till sysselsättning på avdelningen där 39 procent ansåg denna vara otillräcklig. Något högre andel, 45 procent fann sysselsättningsmöjligheterna rimliga. VERKSAMHETSMÅL 2: Forsknings- och utvecklingsarbete RMV skall bedriva utvecklingsarbete och ge stöd åt forskning av betydelse för verksamheten Vid den rättspsykiatriska avdelningen i Göteborg har forskningen fokuserats kring studier av mycket grov eller tvångsmässig brottslighet i förhållande till kliniska, biologiska och psykologiska observationer. Undersök- RESULTATREDOVISNING Rättspsykiatri 11

14 ningspopulationerna hämtas bland individer som av domstol förordnats genomgå rättspsykiatrisk utredning, konsekutivt häktade personer och från arkiverade domar. Brotten utgörs av grova våldsbrott, vissa tvångsmässigt styrda brott samt sexualbrott riktade mot minderåriga. Häktesstudien liksom sexualbrottsstudien är populationsbaserad och kan därför ange vissa epidemiologiska mått (förekomster i befolkningen). Kliniska bedömningar baseras bland annat på omfattande diagnostiska intervjuer och neuropsykologiska undersökningar. Bland biologiska variabler kan nämnas hjärnavbildande tekniker med magnetröntgenkamera, blodflödesmätningar i hjärnan med isotopteknik, mätningar av proteiner samt signalämnen och deras metaboliter i cerebrospinalvätska, samt enzymer och hormoner i blod. I en mer renodlat klinisk och uppföljande del studeras sjukdomsförlopp, dödlighet och risk för återfall i såväl sjuklighet som kriminalitet i allmänpsykiatriska och rättspsykiatriska populationer. I samarbete med Barnneuropsykiatriska Kliniken (BNP) studeras sambandet mellan barnneuropsykologiska och psykiatriska störningar under uppväxten, personlighetsstörningar och psykisk sjuklighet i vuxen ålder och risken för antisocial eller kriminell utveckling. I Göteborg finns ingen självständig rättspsykiatrisk institution. Forskargruppen har personalunion med andra delar av den Neurovetenskapliga Institutionen vid Göteborgs Universitet och benämns Forskargruppen för biologisk och forensisk psykiatri. De rättspsykiatriskt verksamma forskarna uppbär sedan flera år, ur Rättsmedicinalverkets synvinkel, externa anslag från universitetet, Medicinska Forskningsrådet, Vårdalstiftelsen, Söderström-Königska stiftelsen och Göteborgs Läkarsällskap, totalt cirka 0,5 mkr årligen. Forskarna har också medverkat i en rättspsykiatrisk uppföljningsstudie under ledning av professor Sheilagh Hodgins med finansiering från forskningsanslag från EU. Vid den rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm utgörs de huvudsakliga intresseområdena av allvarliga trauma med utveckling av posttraumatiskt stressyndrom, neuropsykiatriska funktionsstörningar, psykopati och riskbedömningar samt riskprevention. Studierna bedrivs vanligen i samverkan med Karolinska Institutet eller annan universitetsinstitution. Vid Karolinska Institutets sektion för rättspsykiatri som till en del samfinansieras med RMV bedrivs en omfattande forskningsverksamhet med epidemiologisk inriktning och utveckling och analys av metoder för riskbedömning/riskhantering mm. Vidare bedrivs utbildnings- och forskarhandledning mm inom ramen för uppdragsverksamhet åt andra myndigheter, främst Kriminalvårdsstyrelsen och Statens Institutionsstyrelse. De externa anslagen främst från Vårdalstiftelsen och EU uppgick under året till ca 1,5 mkr och uppdragsintäkterna till närmare 0,7 mkr. DEL AV VERKSAMHETSMÅL 2 OCH 3: Brottsförebyggande arbetet RMV skall själv och i samverkan med andra utveckla förutsättningarna att göra säkrare risk- och farlighetsbedömningar. RMV skall även bidra till det brottsförebyggande arbetet Den särskilda satsningen för att förbättra metoder och tekniker för riskbedömningar, som pågått sedan 1996, har fortsatt även år 2000 och lett till att RMV nu funnit tiden mogen att utfärda särskilda riktlinjer (2/2000) för riskbedömning vid rättspsykiatrisk undersökning. En väl genomförd riskbedömning med åtföljande analys av möjligheterna att hantera befintliga risker utgör ett väsentligt bidrag till det brottsförebyggande arbetet avseende de personer som genomgår rättspsykiatrisk undersökning. RMV anser att riskbedömning med stöd av systematiserade bedömningsinstrument och den mer traditionella kliniska bedömningen, som bygger på en väl genomförd rättspsykiatrisk undersökning med samtliga i ärendet relevanta kompetenser representerade, kompletterar varandra. Det till domstolen redovisade resultatet skall enligt RMV:s uppfattning utgöra en sammanvägd bedömning där den kliniska bedömningen är den utslagsgivande. Det är också väsentligt att konstatera att riskbedömning har ett vidare syfte än att enbart ligga till grund för domstolens beslut om påföljd, nämligen att medverka till att våldshandlingar så långt möjligt undviks. Resultat i förhållande till mål Förutsättningen för den ovannämnda utvecklingen har varit den FoU-satsning som RMV gjort under de senaste fem åren. Ett stort antal FoU-projekt har genomförts eller pågår för att studera förutsättningarna för att göra bättre riskbedömningar. Som ett led i pågående kvalitetsutvecklingsarbete och för att ytterligare höja kvaliteten i de bedömningar av risken för återfall i allvarlig brottslighet som ingår i den rättspsykiatriska verksamheten har RMV under året publicerat rapporten Riskbedömning vid rättspsykiatrisk undersökning, RMV-rapport 2000:1. RMV anordnade under hösten 2000 tillsammans med Kriminalvårdsstyrelsen och Brottsförebyggande Rådet ett seminarium om riskbedömningar på skilda nivåer inom rättsväsendet. Seminariet hade formen av en dialog mellan forskare och myndighetsföreträdare från polis, åklagare, domstolar, kriminalvård, rättspsykiatri och den slutna ungdomsvården. Seminariet har dokumenterats i skriften Riskbedömningar och riskhantering, RMV Information RESULTATREDOVISNING Rättspsykiatri

15 Rättsmedicin Rättsmedicinens huvuduppgift är att ge polismyndigheter, åklagare och domstolar medicinskt underlag för sina beslut. Verksamheten är i huvudsak anslagsfinansierad och omfattningen styrs av uppdragsgivande myndigheters efterfrågan på rättsmedicinska undersökningar. Rättsmedicinska avdelningar finns i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. EFFEKTMÅL Verksamheten skall skapa goda förutsättningar för rättssäkerhet och effektivitet inom rättsväsendet Antalet förrättningar har under senare år minskat något. Uppdragsgivarnas efterfrågan på dödsfallsundersökningar har gått ner med fyra procent totalt i landet under perioden , framförallt till följd av en minskning med 15 procent från polismyndigheterna i Stockholmsområdet och med tio procent i Göteborgsområdet. I Skåne har efterfrågan på dödsfallsutredningar ökat med fyra procent sedan Minskningen av antalet kroppsundersökningar av levande förklaras framförallt av att avdelningen i Stockholm pga rättsläkarbrist temporärt tvingats begränsa sina insatser i denna del väsentligt. Antalet kroppsundersökningar har fördubblats vid avdelningen i Göteborg. Antalet brottsplatsundersökningar har totalt sett minskat medan efterfrågan på yttranden ökat något. Vid undersökning av dödsfall är huvudsyftet att upptäcka, utreda eller utesluta brott, vilket ofta har en avgörande betydelse för ärendenas polisiära och rättsliga handläggning. Antalet undersökta fall av mord, dråp och dödsmisshandel har lång tid legat omkring 100 per år, men synes ha sjunkit under det senaste året med omkring 20 procent. I första hand har minskningen skett i Stockholmsområdet och i Skåne, medan en viss ökning noteras i Västsverige. Även antalet självmord och antalet undersökta fall av yttre våld eller förgiftning där dödssättet (våldsbrott, självmord, olycksfall) är Tabell 1. Antalet rättsmedicinska förrättningar av olika typer Rättsmedicinsk obduktion Likbesiktning Klinisk obduktion Kroppsundersökning Brottsplatsundersökning Domstolsförhandling Tandidentifiering** Yttranden Övrigt* TOTALT Tabell 2. Antalet dödsfallsutredningar efter händelsetyp Mord/dråp/dödsmisshandel Självmord Olycksfall Oklart Naturlig död (sjukdom)/missbruk ej avslutade SUMMA * I flertalet fall avses konsultationer, yttranden och intyg av skilda slag till sjukvården, åklagare och domstol samt provtagning åt polismyndighet. ** Utförda vid rättsodontologiska sektionen vid rättsmedicinska avdelningen i Stockholm. Anm: Uppgifterna för 2000 kan komma att förändras något då uppgifter för ännu ej avslutade obduktionsfall (ca 530, varav 20 utvidgade rättsmedicinska obduktioner) föreligger. Detta innebär att antalet fall av naturlig död kommer att minska och antalet i övriga grupper kommer att öka något. RESULTATREDOVISNING Rättsmedicin 13

16 oklart har minskat medan antalet olycksfall ligger på oförändrad nivå i förhållande till föregående år. Studier inom RMV visar att dödsfallsutredningarna inom RMV motsvarar ca 100%, 90% resp. 60 % av de i landet inträffade dödsfallen inom kategorierna mord/dråp, självmord och olycksfall. Omkring 2500 per år av de undersökta dödsfallen bedöms vara orsakade av sjukdom. Det är inte ovanligt att det finns en skillnad mellan polisens primära rubricering och rättsläkarens bedömning efter obduktion. Omkring fem-tio procent av våldsbrotten med dödlig utgång har under senare år uppdagats först genom den rättsmedicinska utredningen. Ett väsentligt resultat av den rättsmedicinska undersökningen är också att ett inte obetydligt antal initialt misstänkta våldsbrott kan avskrivas antingen som självmord, olycksfall eller naturlig död resp. bedömas vara oklart uppsåt. Kroppsundersökning av levande personer för rättsintyg är en viktig del i förundersökningen vid vålds- och sexualbrott. Endast några få procent av alla undersökningar för utfärdande av rättsintyg i landet utförs vid de rättsmedicinska avdelningarna. Merparten av samtliga uppskattningsvis omkring rättsintyg per år utfärdas av läkare inom den allmänna hälso- och sjukvården och av privatpraktiserande läkare. Genom de på grundval av undersökningsresultaten utfärdade rättsintygen får de rättsvårdande myndigheterna kunskap om huruvida de medicinska fynden talar för eller emot ett uppgivet händelseförlopp samt skadornas allvarlighetsgrad, särskilt om de varit livshotande. Det sistnämnda kan vara av stor betydelse för brottsrubriceringen. I en del fall kan man genom den rättsmedicinska undersökningen klargöra att skadorna varit självtillfogade, vilket oftast medför att en resurskrävande polisutredning kan läggas ner i ett tidigt skede. Antalet yttranden främst för bedömning av skador och kausalitet i komplicerade ärenden har ökat något under senare år men är fortfarande litet. Specialistfunktioner En rättsodontolog är knuten till avdelningen i Stockholm och har lednings- och kvalitetssäkringsansvar för den rättsodontologiska verksamheten i landet och svarar primärt för Stockholms och Uppsala rättsläkardistriktens behov. För verksamheten finns även kontrakterade tandläkare i Umeå, Göteborg och Lund medan Linköping svarar för denna verksamhet genom en av de egna rättsläkare, som är tandläkare. Rättsodontologen svarar också för den odontologiska delen av Rikskriminalpolisens register över försvunna personer (f.n. drygt 800 försvunna och 25 ännu ej identifierade döda) samt ingår tillsammans med rättsläkare som ledamot i den av Rikspolisstyrelsen, RPS, ledda Expertgruppen för identifiering vid katastroffall, ID-kommissionen. Rättsodontologens, inkl de kontrakterade tandläkarnas, ärenden under 2000 (1999) var 270 (310), varav 65 (47) procent avsåg identifiering av okända döda, drygt 28 (40) procent rörde försvinnanderegistret medan resterande sju procent omfattade åldersbestämning, bitmärkesanalys eller antropologisk undersökning samt yttranden. Förfrågningar inkommer regelmässigt från INTERPOL om i annat land anträffad oidentifierad kropp kan vara försvunnen svensk medborgare eller om försvunnen utländsk medborgare kan finnas i svenskt bårhus. Vid den neuropatologiska serviceenheten vid avdelningen i Lund har under 2000 handlagts 43 (35) ärenden från samtliga avdelningar för utredning av svårbedömda hjärnförändringar. Medianhandläggningstiden har varit i stort sett oförändrad under 2000 jämfört med För dödsfallsutredningarna var den under år 2000 i genomsnitt 37 (38) dagar och för rättsintygen 10 (9) dagar. De beräknade styckkostnaderna (exklusive kostnader för FoU och undervisning, men inklusive rättsmedicinens andel av verksgemensamma kostnader) för de senaste åren redovisas i tabell 3. För mer lågfrekventa åtgärder som medverkan vid brottsplatsundersökning och i domstolsförhandling är det inte meningsfullt att beräkna genomsnittliga styckkostnader eftersom tidsåtgången för dessa växlar relativt mycket. Tabell 3. Genomsnittliga kostnader per ärendegrupp (i kr) Dödsfallsutredning (exkl likbesiktning) Rättsmedicinsk kroppsundersökning Utöver kostnaderna vid de rättsmedicinska avdelningarna tillkommer i obduktionsärendena 1400 (1 100) kr för rättskemisk analys respektive 310 (530) kr i de fall enbart alkoholanalys utförs. Som framgår av tabell 3 har styckkostnaderna ökat väsentligt, vilket är orsakat av en något minskad efterfrågan på rättsmedicinska utredningar under året och den 21-procentiga kostnadsökning som skett inom rättsmedicinska området. Huvudorsaken till denna är ökade löne- och pensionskostnader. Detta redovisas närmare i det verksgemensamma avsnittet. Information och undervisning m.m. Rättsläkarna bedriver utbildning och konsultservice inom sitt område till läkare inom sjukvården, såväl beträffande handläggningen av dödsfall som för utfärdande av rättsintyg. Vidare deltar rättsläkare i undervisning på polishögskolan och SKL, vid juridiska fakulteter samt för poliser, åklagare och advokater m.fl. Inom de medicinska fakulteternas ram sker undervisning för läkarstuderande och annan vårdpersonal. 14 RESULTATREDOVISNING Rättsmedicin

17 I syfte att förbättra rättssäkerheten har RMV efter samråd med Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Socialstyrelsen i skrivelse till regeringen föreslagit en organisation för vissa rättsintygsskrivande läkare. Förslaget innebär att, vid grövre vålds- och sexualbrott, rättsintyg i huvudsak bör utfärdas av särskilt utbildade och kontrakterade läkare eller av läkare anställda vid de rättsmedicinska enheterna. Vidare innebär förslaget att RMV ges ett huvudmannaskap för denna del av rättsintygsverksamheten med ansvar för organisation, innehåll, uppföljning och kvalitetssäkring och ges bemyndigande att utfärda nödvändiga föreskrifter och allmänna råd på detta område. De kontrakterade läkarna ska enligt förslaget erhålla handledning och fortbildning från den rättsmedicinska avdelningen inom upptagningsområdet. Resultat i förhållande till mål Den rättsmedicinska undersökningsverksamheten bedrivs oförändrat på ett effektivt sätt till måttliga kostnader. Den tekniska bevisningen blir allt viktigare i brottmål, vilket ställer stora krav på undersökningarnas och utlåtandenas kvalitet. Handläggningstiderna har hållits i huvudsak oförändrad, trots fortsatt brist på utbildade rättsläkare och utökad handledning av nyanställda. VERKSAMHETSMÅL 1 1 : Kvalitet och bemötande Verksamheten och dess resultat skall präglas av hög kvalitet i relation till uppdragsgivarnas behov. Verksamheten skall bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet. Kvalitetssäkringsarbetet leds av en senior rättsläkare som också är ordförande i en särskild kvalitetsutvecklingsgrupp (KU-gruppen) bestående av samtliga rättsmedicinska avdelningschefer. KU-gruppens uppgift är även att fortlöpande följa teknisk/vetenskaplig utveckling och vid behov initiera metodikförbättring och förnyelse m.m. I gruppens uppgifter ingår att se över och vid behov revidera/komplettera gällande riktlinjer för undersökningsarbetet i olika typer av ärenden, Underlag för nationella riktlinjer inom rättsmedicin och rättskemi vid dödsorsaksutredningar (RMV-rapport 1993:2). Gruppen har också medverkat till beslut om särskilda kriterier för när undersökning bör göras av specialsakkunnig neuropatolog. Det interna kvalitetssäkringsarbetet bedrivs enligt tidigare beslut, som innebär att varje utlåtande och yttrande innan det expedieras skall ha granskats av en annan läkare än den som handlagt ärendet. Vid utvidgade rättsmedicinska obduktioner krävs därutöver, att 1 Verksamhetsmål (3-4) har redovisats under det verksgemensamma avsnittet en andra läkare om möjligt har granskat samtliga undersökningsfynd och kontrasignerat ärendet. För att ytterligare höja kvaliteten i den rättsmedicinska verksamheten har en försöksverksamhet inletts vid tre rättsmedicinska avdelningar under hösten år Försöksverksamheten, som kommer att pågå hela 2001, innebär att en utredare inom rättsmedicinen med sjuksköterskeutbildning (motsv) anställts vid var och en av de tre berörda avdelningarna. Utredarens huvuduppgift är att via kontakter med hälso- och sjukvården, anhöriga med flera komplettera bilden av den avlidnes hälsotillstånd och sociala situation vid tiden för dödsfallet i de fall där sedvanliga polisiära och rättsmedicinska utredningsinsatser inte kunnat klargöra dödssättet eller dödsorsaken. Inom ramen för PLUSS-programmet har vid de rättsmedicinska avdelningarna bedrivits lokala projekt avseende inre organisation och kommunikation, rekryteringsfrågor samt lokalfrågor. Vid några avdelningar har projekt bedrivits för att närmare utmejsla arbetsinnehåll mm för de tidigare nämnda utredarna. Resultat i förhållande till mål De nationella riktlinjer som nämnts ovan, och som gäller för den svenska rättsmedicinen, uppfyller i allt väsentligt de krav som ställs i EU:s rekommendation No R (99) 3 om harmonisering av reglerna för rättsmedicinska dödsfallsutredningar. Önskemålet om ett tvåläkarförfarande vid samtliga sådana utredningar bedöms dock inte möjligt att nå de närmaste åren till följd av rådande rättsläkarbrist. Med anledning av denna brist har RMV under 2000 varit nödsakad att medge tidsbegränsade dispenser från det svenska kravet på tvåläkarförfarande vid utvidgad rättsmedicinsk obduktion vid ett par avdelningar under året. Tillgängligheten har hållits fortsatt hög bl.a. genom att rättsläkare finns i ständig beredskap vid samtliga rättsmedicinska avdelningar utom vid avdelningen i Stockholm där beredskapen temporärt varit begränsad under vardagskvällar/nätter. En uppföljning av avnämarnas syn på den rättsmedicinska verksamhetens kvalitet kommer att genomföras under Övrig verksamhet Även under år 2000 har rättsläkare på begäran av Haagtribunalen medverkat i rättsmedicinskt utredningsarbete i Kosovo Inom Uppsalaavdelningens upptagningsområde bedrivs en uppdragsfinansierad försöksverksamhet med polititransporter av avlidna från Västmanlands och Uppsala läns polisdistrikt. Försöksverksamheten skulle ha utvärderats under år 2000, men har efter neddragning förlängts och kommer att utvärderas under RMV har från och med den 1 juli 2000 beslutat om interna föreskrifter för vävnadsdonation och rättsmedi- RESULTATREDOVISNING Rättsmedicin 15

18 cinsk verksamhet. Dessa föreskrifter syftar till att säkerställa att donationsverksamheten bedrivs på ett juridiskt, etiskt och ekonomiskt godtagbart sätt. RMV:s intention är att i ökad omfattning kunna medverka till att vävnad tillvaratas för transplantation inom hälsooch sjukvården. Avtal med sjukvårdshuvudmän har träffats vid ett par rättsmedicinska avdelningar och ytterligare avtal kommer att träffas under början av år VERKSAMHETSMÅL 2: Forsknings- och utvecklingsarbete RMV skall bedriva utvecklingsarbete och ge stöd åt forskning av betydelse för verksamheten Forskningsaktiviteten skiljer sig åt mellan de rättsmedicinska avdelningarna. En stor del av forskningen sker i universitetsregi och med universitetsanställda forskare. Vissa projekt stöds av RMV och med deltagande av RMV-anställda. Vid avdelningen i Uppsala forskas i första hand kring diagnostik och prevention av plötslig hjärtdöd. De externa forskningsanslagen i projekt som medfinansieras av RMV uppgick under år 2000 till ca kr. Vid avdelningen i Linköping har RMV medverkat i finansiering av projekt rörande plötslig spädbarnsdöd och plötslig hjärrtdöd mm. Den omfattande forskningsverksamheten vid rättsmedicinska avdelningen i Umeå fokuseras på suicid, skoterolyckor och på effekterna av skador, droger, missbruk och i viss mån hastig naturlig död. Finansieringen vid Umeå-avdelningen har under året helt gått utanför RMV. Detsamma gäller den forskning som bedrivits vid avdelningen i Stockholm och som främst har gällt dödliga effekter av bruk av droger och anabola steroider. 16 RESULTATREDOVISNING Rättsmedicin

19 Rättskemi Rättskemins huvuduppgift är att i biologiska prover göra bestämningar av alkoholer, läkemedel, narkotiska preparat och andra gifter särskilt i rättsliga sammanhang, bedriva konsult/rådgivningsservice och undervisning av personal inom närliggande områden, avge yttranden och uppträda som sakkunnig i domstol samt bedriva FoUarbete av betydelse för verksamheten. Uppdragsgivare är de rättsmedicinska avdelningarna, kriminal- och frivårdsmyndigheter, polismyndigheter samt åklagare och advokater. Därtill kommer ärenden från hälso- och sjukvården. Verksamheten är såväl anslags- som intäktsfinansierad. Rättskemiska avdelningen är lokaliserad till Linköping. Avdelningen är ackrediterad av SWEDAC sedan november EFFEKTMÅL RMV skall skapa goda förutsättningar för rättssäkerhet och effektivitet inom rättsväsendet. AVDELNINGENS VERKSAMHET Ärendeutvecklingen underperioden 1997 till 2000 redovisas i tabell 1 vilken kommenteras nedan. Anslagsfinansierad verksamhet Antalet rättsmedicinska ärenden har varit tämligen konstant sedan början av 90-talet (knappt 5 000), vilket innebär att rättskemiska analyser utförs i mer än 90 % av alla rättsmedicinska dödsfallsutredningar. I nästan alla fall utfördes under 2000 en bred screening av läkemedelssubstanser samt analys av alkohol. Totalt utfördes analyser jmf med analyser år Antalet trafikärenden för undersökning av alkoholhalt i blod är väsentligen oförändrat jmf med tidigare år, detta som en följd av att alkoholbestämning har utförts även på de som misstänks för drograttfylleri. Dessa ärenden uppvisar en dramatisk ökning sedan andra halvåret 1999 då ny lagstiftning trädde i kraft. Ökningen har fortsatt under 2000 då närmare 4000 ärenden behandlats. I samtliga dessa utfördes en screening avseende illegala droger och läkemedel. Positiva screeningfynd, som påträffades i 95 % av ärendena, verifierades vilket är mycket resurskrävande. Totalt antal analyser Tabell 1. Ärendeutveckling Obduktionsärenden Trafik ärenden, alkohol Trafikärenden, droger Kriminalvårdsärenden Frivårdsärenden Polisärenden eget narkotikabruk Övriga uppdrag RESULTATREDOVISNING Rättskemi 17

20 uppgick i drograttfylleriärenden till jfr. med under år Antalet utlåtanden på begäran av polis, åklagare, domstolar och advokater har under året ökat med ca 25 % till 255. Majoriteten (2/3) rörde trafikärenden med frågeställningar om bl.a. efterförtäring, s.k. eftersupning, och betydelsen av påvisade droger i förhållande till eventuell påverkansgrad. Även telefonkonsultationer från nämnda instanser var mycket vanliga. Avdelningens medarbetare har deltagit i domstolsförhandlingar 40 gånger under året. Uppdragsfinansierad verksamhet Antal ärenden från kriminalvården och frivården är sammantaget väsentligen oförändrade. Huvuddelen av ärendena utgörs av screeningundersökningar avseende narkotika. Positiva screeningprover oavsett om de undersökts med ute på anstalterna eller på avdelningen analyseras alltid med annan och mer avancerad teknik (verifiering) dels för att avslöja falskt positiva eller manipulerade prov, dels för att fastställa vilken (typ av) drog som vederbörande intern har intagit. Antalet verifikationsanalyser uppgick under år 2000 till drygt Uppdragsverksamheten har pågått sedan 1978 och regleras genom avtal med Kriminalvårdsstyrelsen. Nu gällande avtal med KVS omfattar Intäkterna under 2000 uppgick till 6,3 mkr jämfört med 5,8 mkr under året innan. Antalet ärenden från polisen vid misstanke om eget bruk av narkotika ligger på samma nivå som 1999 och uppgick under 2000 till ärenden. Även i dessa ärenden är andelen positiva screeninganalyser högt vilket leder till verifikationsanalyser i mer än 90 % av ärendena. Antalet verifieringar uppgick under 2000 till Den ekonomiska ersättningen regleras genom avtal med RPS vilket löper t.o.m Under 2000 var ersättningen 7,9 mkr jämfört med 7,7 mkr under Övrig uppdragsverksamhet har fortsatt att öka och ligger nu drygt ärenden. Den omfattar i första hand screening och verifikation av narkotika. Ärenden med prov från misstänkta gärningsmän och brottsoffer har ökat stadigt sedan Prover från sjukvården, f a i form av urinprover har ökat sedan RKA från den 1 februari 1999 utför missbruksanalyser åt landstinget i Östergötland. Debitering görs enligt särskild prislista. Intäkterna uppgick under 2000 till 2,4 mkr jämfört med 2 mkr under Handläggningstider och styckkostnader Det kan konstateras att handläggningstiderna för Trafikärenden, droger ökat jämfört med föregående år. Detta som en följd av den ökade ärendetillströmningen. Under år 2000 handlades 28 % av drograttfylleriärendena inom 10 dagar mot 46 % under år Medianhandläggningstider för Kriminal- och frivård, för Trafikärenden, alkohol, för Obduktionsärenden samt för Polisärenden är väsentligen oförändrade jmf med föregående år medan medianhandläggningstiden ökat för Ringa narkotikabrott, detta som en följd av den ökade belastning med Trafikärenden droger. Handläggningstiden för ringa narkotikabrott har ökat framförallt där blodprov analyseras. Under år 2000 handlades 35 % inom 10 dagar jfr. med 68 % under år Tabell 2. Genomsnittliga kostnader per ärendegrupp (kr) Obduktionsärenden Trafikärenden, alkohol Trafikärenden, droger KVS-ärenden inkl frivård Polisärenden Vårdärenden Service och information Kontakter med polis och rättsläkare är omfattande och handlar om allt från telefonbesked av delresultat i brådskande ärenden till diskussion om tolkning av de rättskemiska fynden i specifika ärenden. Kontakter med företrädare för Kriminalvårdsstyrelsen sker regelbundet där bland annat redovisning av produktionsstatistik, förändringar i begärda analyser, funna analysresultat och genomgång av eventuella klagomål är återkommande punkter. Under året har avdelningen haft flera studiebesök från polisen. Vidare tillhandahöll avdelningen olika sammanställningar över analysresultat och antal prover allt efter önskemål från de olika polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen. Resultat i förhållande till mål Ärendetillströmningen har i stort varit oförändrad vad avser obduktionsärenden, ärenden från kriminalvården samt vad gäller ringa narkotikabrott. En ökning av ärenden från sjukvården noteras. I samtliga dessa ärendetyper har handläggningstiderna kunnat hållas väsentligen oförändrade jfr. med tidigare. Detsamma gäller Trafikärenden avseende alkoholrattfylleri. Antalet Trafikärenden avseende drograttfylleri har ökat kraftigt jfr. med tidigare år vilket medfört att handläggningstider för dessa ärenden liksom för ärenden rörande ringa narkotikabrott ökat och avdelningens ambitioner vad gäller handläggningstider har inte kunnat hållas. VERKSAMHETSMÅL 1: Kvalitet och bemötande Verksamheten och dess resultat skall präglas av hög kvalitet i relation till uppdragsgivarnas behov. Verksamheten skall bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet. Avdelningen är sedan den 11 nov 1996 ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium. Detta är ett status som måste försvaras genom att avdelningens kvalitetssystem stän- 18 RESULTATREDOVISNING Rättskemi

Rekommendationer av Svenska Rättspsykiatriska Föreningen

Rekommendationer av Svenska Rättspsykiatriska Föreningen Målbeskrivning Rättspsykiatri Rekommendationer av Svenska Rättspsykiatriska Föreningen Rekommendationerna är inklippta i fetstil i Socialstyrelsens text. Kompetensbeskrivning Specialiteten rättspsykiatri

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Målbeskrivningen i Rättspsykiatri, Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer version

Målbeskrivningen i Rättspsykiatri, Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer version Målbeskrivningen i Rättspsykiatri, Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer version 2012-08-20 Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska genomförandet

Läs mer

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten PaN A1503-00103-55 BILAGA Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRVALTNINGENS ORGANISATION OCH RUTINER... 3 UTVECKLING AV FÖRORDNANDEN... 4 STÖDPERSONERNA...

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2015-12-31 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Rättsmedicinalverkets

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid

Socialstyrelsens författningssamling. Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid SOSFS 2006:16 (M) och allmänna råd Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott Frances Hagelbäck Hansson Bakgrund 1998 2004 omfattande utredning om rättspsykiatri

Läs mer

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg 2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg Den 1 januari 2006 infördes en ny ordning för utfärdande av rättsintyg. Syftet var att höja kvaliteten på rättsintygen. Grunden för den nya ordningen är lagen (2005:225)

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende

Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende 2010-10-26 Mats Persson 1 Hälso- och sjukvårdslagen Lagen om rättspsykiatrisk vård Patientsäkerhetslagen 2010-10-26 Mats Persson 2

Läs mer

Studieförbundens ekonomi

Studieförbundens ekonomi Studieförbundens ekonomi 2009 Inledning Folkbildningsrådet har sedan 2005 sammanställt uppgifter om studieförbundens samlade ekonomi på samtliga organisationsnivåer: nationell, regional- och lokal nivå.

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund Bättre ut Kriminalvårdens vision och värdegrund En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger mening och identitet och förmedlar en bärande värdegrund. Samtidigt är den en målbild

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2010 dnr X11-90010 2011-02-22 1 (60)

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2010 dnr X11-90010 2011-02-22 1 (60) 2011-02-22 1 (60) 2011-02-22 2 (60) Innehåll Generaldirektören har ordet 3 Resultatredovisning 5 Rättspsykiatri 5 Rättsmedicin 18 Rättskemi 27 Rättsgenetik 32 Övrig återrapportering och redovisning 36

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

Överenskommelse om forskning 2010

Överenskommelse om forskning 2010 Överenskommelse om forskning 2010 Mellan Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen och Forskningsnämnden, Örebro läns landsting avseende forskningsverksamheten inom Habiliteringen Överenskommelse om forskning

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

En expertmyndighet inom rättsväsendet

En expertmyndighet inom rättsväsendet En expertmyndighet inom rättsväsendet 1 Rättsmedicinalverket Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom svenskt rättsväsende. Hos oss finns specialister som rättsläkare, rättspsykiater, kemister och

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Årsredovisning 2011. RÄTTSMEDICINALVERKET www.rmv.se

Årsredovisning 2011. RÄTTSMEDICINALVERKET www.rmv.se Årsredovisning 2011 RÄTTSMEDICINALVERKET www.rmv.se ÅRSREDOVISNING 2011 Rättsmedicinalverket Box 206, Vasagatan 52, 3 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv.se Grafisk

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5 2007-05-07 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5 Förslagen i promemorian Utredningen har haft i uppdrag

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Rättsmedicinalverket Vasagatan 52, 1 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv.

ÅRSREDOVISNING 2009 Rättsmedicinalverket Vasagatan 52, 1 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv. Rättsmedicinalverket Rättsmedicin Rättsp sy kiatri Rättskemi Rättsgenetik ÅRSREDOVISNING Rättsmedicinalverket Vasagatan 52, 1 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv.se

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet. Dir. 2016:75. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016

Kommittédirektiv. Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet. Dir. 2016:75. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Kommittédirektiv Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet Dir. 2016:75 Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur regelverket för

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga1 2015-06-12 Avdelning för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Socialdepartementet Fredsgatan 8 Postadress 103 33Stockholm För kvalitet

Läs mer

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018 Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se BUDGETUNDERLAG Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Rättsmedicinalverkets

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Förslag beträffande Tobias Registret

Förslag beträffande Tobias Registret Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-02-09 LS 0503-0447 Handläggare: Eric Paulson Förslag beträffande Tobias Registret Ärendet I detta ärende behandlas en hemställan från Stockholm Care

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

Årsredovisning 2013. ÅRSREDOVISNING 2014-02-21 Dnr X13-90112 1 (93)

Årsredovisning 2013. ÅRSREDOVISNING 2014-02-21 Dnr X13-90112 1 (93) Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2013 1 (93) 2 (93) Innehållsförteckning Generaldirektören

Läs mer

Årsredovisning 2014. ÅRSREDOVISNING 2015-02-19 dnr X15-90031 1 (93)

Årsredovisning 2014. ÅRSREDOVISNING 2015-02-19 dnr X15-90031 1 (93) Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2014 1 (93) 2 (93) Innehållsförteckning Generaldirektören

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-14 SN-/4901.710 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Redovisning av verksamhet med personliga ombud år Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 47 2006-12-21 S2006/10212/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Datum 2012-11-12 Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Region Halland har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2012-12-17 1 (5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013-2016 2(5) Samverkan för utveckling Direktionen för Norrlandstingens regionförbund har

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder; SFS 2007:1069 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Kommittédirektiv. Skärpta regler för lagöverträdare år. Dir. 2017:122. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017

Kommittédirektiv. Skärpta regler för lagöverträdare år. Dir. 2017:122. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Kommittédirektiv Skärpta regler för lagöverträdare 18 20 år Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Dir. 2017:122 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga och föreslå

Läs mer

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2007

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2007 Rättsmedicinalverket Rättsmedicin Rättspykiatri Rättskemi Rättsgenetik Innehåll 5 Generaldirektören har ordet Rättsmedicinalverket 8 Resultatredovisning 8 Verksamhetsstyrning 9 Rättspsykiatri 18 Rättsmedicin

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen Landstingsdirektörens stab 2015-01-09 Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad 2015-01-12 Kristine Thorell Anna Lengstedt Landstingstyrelsen För en bättre läkemedelsanvändning i Landstinget Blekinge Sammanfattning

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Årsredovisning Innehåll

Årsredovisning Innehåll RÄTTSMEDICINALVERKET Årsredovisning 2002 Innehåll Rättsmedicinalverkets årsredovisning gavs med början för verksamhetsåret 2001 ett innehåll som följer kraven i förordningen om årsredovisning och strukturen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Allmänt om rättspsykiatrisk undersökning

Allmänt om rättspsykiatrisk undersökning Allmänt om rättspsykiatrisk undersökning För att en rättspsykiatrisk undersökning över huvud taget skall bli aktuell, måste den som skall undersökas vara misstänkt eller åtalad för brott, och det måste

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder 2012-11-23 Dnr 1.4 31600/2012 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning Håkan Aronsson håkan.aronsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande angående

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer