Årsredovisning RÄTTSMEDICINALVERKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. RÄTTSMEDICINALVERKET www.rmv.se"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 RÄTTSMEDICINALVERKET

2 ÅRSREDOVISNING 2011 Rättsmedicinalverket Box 206, Vasagatan 52, 3 tr STOCKHOLM Tel: E-post: Internet: Grafisk formgivning och orginalproduktion: Forma Viva, Linköping Foto: Mark Olson, Forma Viva Foto sid 5: Karl Ekenhem Illustrationer: Shutterstock Tryck: Davidsons Tryckeri AB

3 ÅRSREDOVISNING 2011 Rättsmedicinalverket Innehåll 5 Generaldirektören har ordet 6 Resultatredovisning 6 Rättspsykiatri 24 Rättsmedicin 36 Rättskemi 44 Rättsgenetik 50 Övrig återrapportering och redovisning 63 Kostnader och intäkter redovisat på verksamhetsområden 66 Finansiell redovisning Läsanvisning: Årsredovisningen följer kraven i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag samt strukturen i det regleringsbrev som gällt för Rättsmedicinal verket (RMV) år RMV:s verksamhet återfinns inom utgiftsområdet Rättsväsendet och indelas i verksamhetsområdena Rättspsykiatri Rättsmedicin Rättskemi Rättsgenetik

4

5 Generaldirektören har ordet Rättsmedicinalverket (RMV) bedriver verksamhet inom fyra verksamhetsområden rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. Verksam heten vilar på vetenskaplig grund och är beroende av både specialistkunskaper, kunniga och engagerade medarbetare och modern och avancerad teknisk utrustning. Verk samheten är geografiskt spridd över landet, vilket ställer stora krav på samordning när det gäller bl.a. rutiner, planering och uppföljning samt kompetensutvecklingsinsatser. Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring är och kommer att fortsatt vara centralt inom alla verksamhetsområden liksom förmågan att internt och externt till våra uppdragsgivare och andra kommunicera RMV:s uppdrag och de sakkunnigutlåtanden verket avger. De fyra stora utmaningarna för RMV framöver är att säkra resurserna för den fortsatta och nödvändiga satsningen på rekryteringen av fler läkare till de rättspsykiatriska och rättsmedicinska verksamheterna, om- och nybyggnationerna av verkets lokaler, moderniseringen av den tekniska utrustningen, samt att förbereda den rättspsykiatriska utredningsverksamheten på kommande ny psykiatrilagstiftning. Dessa satsningar stöds bl.a. av de verksgemensamma prioriteringarna för 2012 som är Teknikstödet nu och framöver och Forskning och utveckling. I slutet av 2011 beslöts att under 2012 ta fram en tioårsplan för forskningen inom RMV. En fortsatt vetenskaplig kunskaps- och metodutveckling måste säkras och för att klara detta behöver resurser i form av tid, medarbetare och pengar säkras på både kort och lång sikt. För att lyckas med att fortsatt utveckla verksamheten i enlighet med vårt uppdrag så behövs alla medarbetares engagemang och kunskaper tas till vara på bästa möjliga sätt och de ekonomiska resurserna användas klokt. Som ett led i detta har nu RMV börjat förbereda verksamheten på att införa ett arbetssätt i s.k. LEAN-anda. I maj firade RMV tjugo år som myndighet. I samband med detta invigdes också den nya logotypen som ett led i arbetet med en ny verksgemensam grafisk profil. En viktig markering både externt och internt att RMV är en sammanhållen myndighet inom rättsväsendet. Erna Zelmin-Ekenhem Generaldirektör 5

6

7 Resultatredovisning Rättspsykiatri Rättspsykiatri Mål för verksamhetsområdet Rättspsykiatri Verksamheten ska svara mot uppdragsgivarnas behov och bedrivas med hög kvalitet och effektivitet. De undersöktas personliga integritet ska respekteras. Återrapportering Rättsmedicinalverket ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket samt utifrån ovan angivna mål samt utifrån den statistikindelning som myndigheten använder. Rättsmedicinalverkets uppgifter inom rättspsykiatri Av förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket framgår att myndigheten särskilt ska svara för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och läkarintyg som avses i 7 lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m., utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter och enskilda, internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde, utvecklingsarbete och stöd åt forskning av betydelse för verksamheten. Rättsmedicinalverket får också inom sitt ansvarsområde utföra uppdrag om verksamheten i övrigt medger det. Beskrivning och analys av resultatet Allmänt Den rättspsykiatriska utredningsverksamheten bedrivs vid tre olika undersökningsenheter. Två enheter ingår i Rättsmedicinalverkets (RMV) organisation de rättspsykiatriska avdelningarna i Stockholm respektive i Göteborg och en i Umeå vid den rättspsykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus som bedriver rättspsykiatrisk utredningsverksamhet åt RMV enligt ett avtal 1 mellan Västerbottens läns landsting och staten genom RMV. Undersökningsenheternas upptagningsområden framgår av RMV:s före 1 Enligt avtalet ska Umeå genomsnittligt per år genomföra maximalt 37 RPU. Antalet 7 undersökningar är inte reglerat. 7

8 Rättspsykiatri skrift (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenhet vid särskilda personundersökningar i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar. De sammanlagda personalresurserna för den rättspsykiatriska utredningsverksamheten inom RMV består av ca 150 fast anställda medarbetare. Dessa utgörs av läkare med specialistkompetens i rättspsykiatri (rättspsykiater), läkare under specialiseringsutbildning till rättspsykiater, psykologer, forensiska socialutredare, administrativ personal, personal som handhar port och säkerhet samt personal vid vistelseavdelningarna. Det är den enda verksamheten inom RMV som bedrivs dygnet runt. Av det skälet har RMV också ett hundratal timanställda medarbetare för att säkra bemanningen bland personalen vid vistelseavdelningarna dygnet runt, året runt. Häktade undersökningsfall vistas i verkets lokaler under i genomsnitt tre veckor. Nattetid och helger finns alltid rättspsykiater i beredskap förutom tjänstgörande personal vid vistelseavdelningarna. Kapaciteten för den rättspsykiatriska utredningsverksamheten är förutom platstillgång också beroende av tillgänglig utredningspersonal. Det är framför allt inom kategorin rättspsykiater som brist förelegat och alltjämt föreligger. Ett systematiskt och långsiktigt arbete pågår inom ramen för den tioåriga bemanningsplanen RMV 2018 för läkare inom RMV för att lösa denna resursbrist (se vidare avsnittet Övrig återrapportering och redovisning). Sedan den 1 januari 2010 är ett 40 tal externa läkare kontrakterade för att utfärda läkarintyg enligt 7 lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. (s.k. 7 läkare och 7 intyg). Sammanlagt har 58 länsvisa områdeskontrakt ingåtts. Även inom verket anställda rättspsykiater utfärdar s.k. 7 intyg. Utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid genomförs uteslutande med RMV:s egna medarbetare. Dessa utredningar sker vid undersökningsenheterna och/eller vid den kriminalvårdsanstalt där den som ska undersökas är placerad. Under 2011 har ett fortsatt förberedelsearbete pågått vid RMV:s undersökningsenheter i Stockholm och i Göteborg inför kommande lokalförändringar. Vid enheten i Stockholm kommer en nyuppförd byggnad att kunna disponeras av Stockholms läns landsting med RMV som hyresgäst från hösten I början av december kommer överflyttningen av verksamheten att påbörjas. Vid enheten i Göteborg gäller som utgångspunkt för fastigheten i vilken verksamheten bedrivs att hyresavtalet med Västra Götalandsregionen som hyresgäst förlängts till den 28 februari I och med hyresavtalets upphörande per den 1 mars 2013 kommer RMV att disponera hela fastigheten och hyresvärden, Specialfastigheter AB, kommer inför detta att anpassa lokalerna till moderna verksamhets och säkerhetsmässiga krav. Den 9:e Nordiska Rättspsykiatriska konferensen ägde rum i Sverige den 24 8

9 26 augusti med Rättsmedicinalverket som huvudarrangör. Konferensen samlade 140 deltagare från företrädesvis de nordiska länderna. Med internationell medverkan diskuterades rättspsykiatriska och kriminalvårdsfrågor samt bl.a. utbildning för personalen inom in dessa områden. Rättspsykiatri Ärendeutvecklingen Allmänt Av 1 lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning framgår att i brott mål får rätten besluta om rättspsykiatrisk undersökning (s.k. RPU) i syfte att kunna bedöma om det finns medicinska förutsättningar att överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 2, eller om den misstänkte har begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning och i så fall tillståndets betydelse för frågan om valet av påföljd. Under året noterades en ökning av antalet expedierade utlåtanden efter RPU med drygt 14 procent (jfr tabell 1). Det innebär att antalet expedierade utlåtanden åter nått upp till vad som, sett över ett större antal års sikt, får betraktas som en normal nivå 3. Av 7 lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. framgår att rätten får, när det finns skäl till det, förordna en läkare att avge läkarintyg (s.k. 7 utredning och 7 intyg) om de medicinska förutsättningarna för att överlämna en misstänkt till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning. Antalet expedierade intyg enligt lagen minskade med ca 5 procent (jfr tabell 1). Det innebär att antalet expedierade intyg ligger något under vad som, sett över ett större antal års sikt, får betraktas som en normal nivå 4. Av 10 lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid framgår att rätten får inhämta en utredning med utlåtande om risken för att den dömde återfaller i brottslighet (s.k. riskbedömning). Antalet expedierade utlåtanden efter riskbedömning enligt lagen ökade något jämfört med tidigare år (se tabell 1). 2 3 Lider den som har begått ett brott, för vilket påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter, av en allvarlig psykisk störning, får rätten överlämna honom till rättspsykiatrisk vård, om det med hänsyn till hans psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, som är förenad med frihetsberövande och annat tvång. Har brottet begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, får rätten besluta att särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall äga rum vid vården, om det till följd av den psykiska störningen finns risk för att han återfaller i brottslighet, som är av allvarligt slag. Om det med hänsyn till den tilltalades tidigare brottslighet eller av andra särskilda skäl är påkallat, får rätten i samband med överlämnande till rättspsykiatrisk vård döma till annan påföljd, dock inte fängelse eller överlämnande till annan särskild vård. 3 Under de senaste tio åren har antalet ärenden fluktuerat mellan (källa: RMV:s ärendehanteringssystem PsykBase). 4 Under de senaste tio åren har antalet ärenden fluktuerat mellan (källa: RMV:s ärendehanteringssystem PsykBase). 9

10 Rättspsykiatri Tabell 1. Antal expedierade utlåtanden och intyg Typ av undersökning RPU varav häktade varav på frifot undersökning Riskbedömning 21 19* 22 Källa: RMV:s ärendehanteringssystem PsykBase Anm: * Reviderad uppgift Ärendefördelningen mellan utredningsenheterna Ca 90 procent av de rättspsykiatriska undersökningarna genomförs vid RMV:s undersökningsenheter i Stockholm och i Göteborg. Resterande undersökningar genomförs vid undersökningsenheten i Umeå (jfr tabell 2). 5 Tabell 2. RPU - Ärendefördelning mellan undersökningsenheterna (procent) Undersökningsenhet Stockholm Göteborg Malmö Umeå Totalt Källa: RMV:s ärendehanteringssystem PsykBase Anm: Tabellen innehåller avrundade värden som kan påverka summeringen. Ärendefördelningen mellan anställda inom RMV och kontrakterade specialistläkare Bristen på rättspsykiater inom RMV har medfört att sådana specialister i varierande grad särskilt måste kontrakteras för att i viss utsträckning, och utöver det som görs vid undersökningsenheten i Umeå, genomföra rättspsykiatriska utredningar på uppdrag av RMV. En ökning av andelen undersökningar som genomförts av inom RMV anställda rättspsykiater har kunnat ske under perioden i kraft av att rekryteringen av dessa har kunnat ökas i viss mån. Majoriteten av antalet utlåtanden avges av inom RMV anställda rättspsykiater (se tabell 3). Tabell 3. Antal expedierade utlåtanden fördelningen mellan anställda inom RMV och kontrakterade rättspsykiater Rättspsykiater Stockholm Göteborg anställda inom RMV kontrakterade Totalt per enhet Andel utlåtanden avgivna av anställda inom RMV (procent) Källa: RMV:s ärendehanteringssystem PsykBase. Anm. Andelen beräknas på utlåtanden expedierade från Stockholm och Göteborg Fr.o.m. den 1 januari 2010 upphörde RMV:s avtal med Region Skåne om genomförande av rättspsykiatriska utredningar.

11 Av tabell 4 framgår att andelen av inom RMV anställda rättspsykiater avgivna 7 intyg har ökat under perioden i Stockholm medan en motsvarande minskning skett i Göteborg. I Göteborg har ytterligare externa 7 läkare kontrakterats under 2011 vilket bidragit till en minskning av andelen 7 undersökningar som genomförts av inom RMV anställda rättspsykiater. Ambitionen är att så stor andel som möjligt av genomförda RPU och 7 undersökningarna ska genomföras av inom RMV anställda medarbetare. Rättspsykiatri Tabell 4. Antal expedierade 7-intyg fördelningen mellan anställda inom RMV och kontrakterade rättspsykiater Rättspsykiater Stockholm Göteborg anställda inom RMV kontrakterade Totalt per enhet Andel intyg avgivna av anställda inom RMV (procent) Anm 1: Fr. o. m görs alla 7-undersökningar i det som tillhörde Malmö-området av enheten i Göteborg, huvudsakligen av kontrakterade läkare. Detta förklarar den lägre andelen intyg avgivna av anställda läkare inom det utvidgade upptagningsområdet för Göteborg. Anm 2: Andelen beräknad på intyg expedierade från Stockholm och Göteborg Källa: RMV:s ärendehanteringssystem PsykBase Domstolsfrågor angående förmågan att inse gärningens innebörd m.m./självförvållat rus Genom de ändringar som trädde i kraft den 1 juli 2008 i brottsbalken 6 och i lagen (1991:1137) om rättspsykiatriska undersökningar 7, kan en domstol begära att en rättspsykiatrisk utredning ska ge domstolen underlag för bedömning av frågan om den tilltalade till följd av sin allvarliga psykiska störning (APS) har saknat förmågan att inse gärningens innebörd, eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt, eller om den allvarliga psykiska störningen är självförvållad genom rus eller på något annat liknande sätt. När det gäller domstolarnas benägenhet att begära underlag för bedömning av den tilltalades förmåga att inse gärningens innebörd förefaller det som om andelen ärenden i vilket detta efterfrågas har stabiliserats på en nivå strax över 60 procent under de tre senaste verksamhetsåren (jfr tabell 5). Tabell 5. Förmågan att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt antal och andel förfrågningar från domstolarna Antal förfrågningar under perioden 278* 301* 333 Andel av alla avgivna utlåtanden under perioden (procent) 61* 65* 63 Källa: RMV:s ärendehanteringssystem PsykBase. * Reviderad uppgift. 6 Jfr 30 kap 6 första stycket punkten 2 brottsbalken (BrB). 7 Jfr 1 lagen (1991:1137) om rättspsykiatriska undersökningar. 11

12 Rättspsykiatri Antal fall och andel av det totala antalet undersökningsfall där domstolarna begärt belysning av eventuell förekomst av självförvållat rus framgår av tabell 6. Tabell 6. Självförvållat rus vid APS - antal och andel förfrågningar från domstolarna Antal förfrågningar 123* 149* 129 Andel av alla avgivna utlåtanden (procent) 27 32* 25 Källa: RMV:s ärendehanteringssystem PsykBase. *Reviderad uppgift. I tabell 7 redovisas en sammanställning av andelen bedömda fall av APS som RMV lämnat i expedierade utlåtanden. Under 2011 uppvisar andelen bedömda APS en ökning med ca 5 procentenheter i jämförelse med Tabell 7. Bedömning av APS i expedierade utlåtanden Antal utlåtanden i vilka bedömningen är APS Andel av totala antalet expedierade utlåtanden i vilka bedömningen är APS (procent) Källa: RMV:s ärendehanteringssystem PsykBase. Väntetider, anstånd och utredningstider avseende RPU Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 pekat på behovet av att bl.a. handläggningstiderna inom rättsväsendet behöver kortas 8. Inom den rättsspsykiatriska verksamheten är handläggningstiderna lagreglerade. En RPU skall enligt 6 lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning utföras med största möjliga skyndsamhet. Den skall anpassas efter domstolens syfte med undersökningen och övriga omständigheter i det enskilda fallet. Ett utlåtande beträffande undersökning skall utan dröjsmål ges in till rätten sedan undersökningsarbetet har avslutats. Under 2011 överskreds i fem fall den i 8 lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning föreskrivna tidsfristen (se tabell 8). Den som är häktad och ska genomgå en RPU ska utan dröjsmål och senast inom sju dagar från det att beslutet om undersökning kom in till undersökningsenheten föras över till denna. Tidsutdräkten i de fem nämnda fallen berodde bl.a. på förseningar i transporten från häktet till undersökningsenheten. I inget fall har plats eller kapacitetsbrist på undersökningsenheten varit orsaken. Andelsmässigt är utfallet oförändrat i jämförelse med föregående två verksamhetsår. Andelen häktade undersökningsfall som överskridit den i 6 lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning föreskrivna tidsfristen om 8 Prop. 2011/12:1, UO4, s

13 fyra veckor (28 dagar) ligger på samma nivå som närmast föregående verksamhetsår (se tabell 8). Rätten får medge RMV anstånd med avgivandet av utlåtandet om det finns synnerliga skäl. Anståndsbegäran är regelmässigt betingad av förhållanden som rör ärendets komplexitet eller liknande utredningsskäl. Rättspsykiatri Andelen av de på fri fot undersökta fallen som inte expedierats inom den i 6 lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning föreskrivna tidsfristen om sex veckor (42 dagar) minskade under 2011 i jämförelse med Anledningen till att utredningstiden i dessa ärenden dock alltjämt överskrids i relativt hög grad är de betydande svårigheter att nå den tilltalade då det i stor utsträckning rört sig om personer med missbruksproblem, psykiska problem och med okända bostadsförhållanden (se tabell 8). Tabell 8. Väntetider, utredningstid och anstånd avseende andelen av totala antalet expedierade utlåtanden (procent) Antal Andel Antal Andel Antal Andel Väntetid för häktade överstiger sju dagar 4* 1 2* 1* 5 1 Utredningstid för häktade överstiger 28 dagar 46* 14* för de på fri fot överstiger 42 dagar Anstånd för häktade för de på fri fot Källa: RMV:s ärendehanteringssystem PsykBase. *Reviderad uppgift. Kvalitetsarbete Vilka åtgärder som vidtagits för att kvalitetsutveckla och kvalitetssäkra verksamheten samt resultaten av kvalitetsuppföljningarna Allmänt Kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning bedrivs ständigt inom de rättspsykiatriska undersökningsenheterna och respektive verksamhetschef är ytterst ansvarig för detta. Regeringen har i budgetpropositionen för pekat på vikten av ökad enhetlighet i rättstillämpningen och att detta är av största vikt för rättssäkerheten. Utsikterna för att ett brott ska klaras upp och leda till lagföring ska inte vara beroende av var i landet brottet begås. För att verksamheterna ska vidareutvecklas måste rättsväsendets myndigheter enligt regeringen vara lärande organisationer som tar tillvara kunskap och erfarenheter, både från den egna verksamheten och utifrån. 9 Prop.2011/12:1, UO4, s

14 Rättspsykiatri De projekt som pågår inom den rättspsykiatriska utredningsverksamheten i syfte att utvärdera, följa och utveckla metoder och arbetssätt, och som beskrivs nedan, har alla som utgångspunkt bl.a. att en ökad enhetlighet ska uppnås i ärendehanteringen mellan de tre undersökningsenheterna i verket. För RMV:s översyn av IT stödet för ärendehanteringen i den rättspsykiatriska verksamheten som har påbörjats under 2011 och projektet för genomgång av verkets personregister och författningsstödet för dessa se avsnittet Övrig återrapportering och redovisning. Generaldirektören, verksamhetscheferna, de biträdande cheferna, chefsöverläkarna och de funktionsansvariga cheferna vid ledningskansliet träffas fyra gånger per år för Verksamhetsområdesmöte (VO möte). Vid dessa möten diskuteras kvalitetsfrågor och för närvarande inte minst det kvalitetsarbete som nu bedrivs inom det rättspsykiatriska området. Vid dessa möten konkretiseras också de övergripande prioriteringarna och riktlinjerna som lagts fast av verksledningsgruppen. Sedan lång tid tillbaka anordnas de årliga rättspsykiatriska utbildningsdagarna (RP dagarna) för all personal inom den rättspsykiatriska verksamheten. Dessa dagar ger verksamhetsområdet en möjlighet att samlat diskutera och skapa en samsyn i bl.a. kvalitetsarbetet. Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor (Rättsliga rådet 10 ) Rättsliga rådet avger utlåtande på begäran av en domstol eller myndighet. Det gäller främst allmänmedicinska och rättsmedicinska samt rättpsykiatriska och psykiatriska frågor. Tabell 9 visar antalet expedierade utlåtanden efter RPU som prövats av Rättsliga rådet under senare år. Som framgår så är det ett fåtal ärenden som efter domstolens beslut lämnas till Rättsliga rådet för prövning och en än mindre andel i vilka rådet gör en annan bedömning än RMV av frågan om APS. Fr.o.m. denna årsredovisning sker även denna redovisning kalenderårsvis. Det kan innebära att enstaka ärenden som anhängiggjorts verksamhetsåret innan ett redovisat verksamhetsår således kan ingå i redovisningen. Tabell 9. Rättsliga rådets yttranden över expedierade utlåtanden Antalet expedierade utlåtanden som prövats av rådet Andel av totala antalet expedierade utlåtanden som 3* 4* 4 prövats av rådet (procent) antal där rådet gör en annan bedömning än RMV av APS 4 31) 7 andel av totala antalet expedierade utlåtanden där rådet gör en annan bedömning än RMV av APS (procent) 1* 1* 1 Källa: Kopior av yttranden från Rättsliga rådet som inkommit till RMV. * Reviderad uppgift. 1) I ett ärende utöver dessa tre har Rättsliga rådet inte tagit ställning år Se Rättsliga rådet

15 Ny lagstiftning i vardande Den statliga Psykiatrilagsutredningen (S 2008:09) 11 har regeringens uppdrag att se över regleringen av den psykiatriska tvångsvården. Utredningen har inom ramen för sitt arbete att också utreda frågor som rör RMV:s rättspsykiatriska utredningsverksamhet. Utredningens arbete ska avslutas senast den 30 mars Rättspsykiatri RMV har under hela utredningstiden haft en expert med i utredningen och de utredningsförslag som förväntas bli resultatet av utredningens arbete bedöms komma att påverka RMV:s framtida uppdrag i hög grad såväl när det gäller verksamhetens inriktning som arbetssätt och omfattning. I syfte att förbereda verksamheten inför kommande förändringar påbörjades redan under 2009 ett internt översynsarbete inom ramen för det s.k. RPU projektet. Det interna översynsarbetet har inledningsvis inriktats på att utveckla kvalitetsrutiner för den rättspsykiatriska verksamheten men kommer, i takt med att Psykiatrilagsutredningen lägger fram sina förslag också att omfatta föreskriftsarbete, utveckling av en handbok och andra riktlinjer för verksamheten samt utveckling av utredningspersonalens roller i utredningsarbetet. Berörda medarbetare måste bl.a. förberedas och utbildas för nya uppgifter och ett förändrat arbetssätt. Särskilt viktig är att ta till vara möjligheterna till nya roller för den utredande personalen inom ramen för en ny lagstiftning och därigenom också skapa en resurseffektivare utredningsverksamhet. De olika personalgrupper som berörs har engagerats i arbetet och i olika delprojekt. RPU projektet kan alltså ses som ett första steg i införandeprocessen av en kommande ny lagstiftning. RPU projektet kommer att slutföras samtidigt med att en ny lagstiftning kan tänkas träda i kraft troligen någon gång 2015/2016. Inom ramen för RPU projektet genomförs också en revidering av det ITbaserade ärendehanteringssystemet för RPU verksamheten (se vidare Övrig återrapportering och redovisning). Uppföljning av reformen med utvidgade frågeställningar från domstol vid RPU Under 2011 presenterades två verksinterna rapporter med en kvalitativ granskning av rättspsykiatriska utlåtanden med syftet att belysa i vilken utsträckning som domstolens frågor 12 om den tilltalade till följd av sin allvarliga psykiska störning har saknat förmågan att inse gärningens innebörd, eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt, eller om den allvarliga psykiska störningen är självförvållad genom rus eller på något annat liknande sätt behandlats i rättspsykiatriska utlåtanden och domar. Uppföljningen ger viktig återkoppling till den praktiska utredningsverksamheten inte minst genom att potentialen för ett närmande i arbetssätten vid de båda undersökningsenheterna i Stockholm och i Göteborg lagts i dagen. 11 Direktiv 2008:93, 2009:93, 2010: Jfr 30 kap. 6 brottsbalken, 1 lagen (191:1137) om rättspsykiatrisk undersökning. 15

16 Rättspsykiatri Riskhantering metodutveckling Ett sannolikt resultat av Psykiatrilagsutredningens arbete är att RMV kommer att få ett mer omfattande uppdrag när det gäller riskbedömningar och riskhantering i samband med bl.a. utlåtanden i anslutning till ärenden som rör kategorin psykiskt störda med påtaglig risk för återfall i allvarlig brottslighet. RMV:s nuvarande uppdrag rör dels frågeställningen om särskild utskrivningsprövning inom ramen för rättspsykiatrisk undersökning samt riskutlåtande i anslutning till lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid. En ytterligare erfarenhetsuppbyggnad och utveckling av metoder för riskhantering och riskbedömning är därför angelägen. Ett sådant arbete pågår och användningen och utvecklingen av den svenska versionen av checklistan för riskhantering, LSI R (Level of Service Inventory) har därför fortsatt under LSI R har under 2011 också kommit att introduceras i Kriminalvårdens verksamhet genom att användas i ett pilotprojekt inom frivården. Sammanlagt har ett drygt 50 tal tjänstemän inom frivården fått användarutbildning genom RMV:s försorg. Även landstingens rättspsykiatriska verksamhet har visat intresse för LSI R. Ett 20 tal användare från ett flertal olika kliniker har utbildats under verksamhetsåret. I ett erfarenhetsuppbyggnads och kvalitetsperspektiv kan det vara av ett särskilt värde att metoden kommer till användning i en större omfattning och inom flera näraliggande verksamhetsområden. Det ger ett större underlag för utvärdering av instrumentet. Under 2011 har en basutbildning påbörjats för att utbilda fler riskutredare inom RMV. Ur ett kvalitetsäkringsperspektiv är det särskilt viktigt att en kontinuerlig uppföljning av de metoder som tillämpas i verksamheten sker. Under 2011 har därför preliminära kontakter tagits med Risk Management Authority (RMA) i Skottland för att etablera ett erfarenhetsutbyte kring databasuppbyggnad för uppföljning av riskbedömningsinstrument. RMA har i Skottland en viktig roll för att etablera en god standard för riskhantering och riskbedömning beträffande personer som dömts för vissa vålds och sexualbrott. 16

17 Åtgärder för ökad effektivitet och kvalitet Insatser som vidtagits för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande Rättspsykiatri Det är huvudsakligen fyra parametrar som inverkar på kapaciteten och effektiviteten i den rättspsykiatriska utredningsverksamheten. Antalet tillgängliga utredningsplatser vid utredningsenheterna Tillgängliga personalresurser Flexibilitet i resursutnyttjandet Genomförandet och organiseringen av undersökningarna Antalet utredningsplatser Vid undersökningsenheten i Stockholm kommer antalet utredningsplatser att i och med flytten till nya lokaler öka från dagens 12 till 20. Vid enheten i Göteborg kommer antalet platser att efter ombyggnationen vid avdelningen att ökas från dagens 12 till 18 platser. En kommande ny psykiatrilagstiftning kan komma att medföra ett ökat behov av utredningsplatser inte minst mot bakgrunden att RMV:s uppdrag kan komma att vidgas. Det är därför bra att den pågående om- och nybyggnationen av RMV:s lokaler för den utredande rättspsykiatrin, när den får full verkan 2013 och 2014, kommer att innebära både en modernisering av lokalerna och att antalet tillgängliga utredningsplatser ökas i förhållande till dagsläget. Under 2011 har tillgången på antalet utredningsplatser för häktade undersökningsfall varit tillräcklig. Den genomsnittliga beläggningen av RMV:s tillgängliga undersökningsplatser vid undersökningsenheterna i Stockholm och i Göteborg har under 2011 uppgått till 67 procent 13 och har inte nått sådana nivåer vid enskilda tillfällen under året som medfört att utredningsarbetet fördröjts på grund av platsbrist. Tillgängliga personalresurser Som sagts inledningsvis så bedrivs den rättspsykiatriska utredningsverksamheten dygnet runt. Den är därigenom personalkrävande inte minst när det gäller vistelseavdelningen där de personer som ska undersökas befinner sig. Förläggningen av arbetstiden för personalen som är verksam vid vistelseavdelningarna är ett viktigt instrument för att forma en väl fungerande verksamhet som tillgodoser kraven på effektivt resursutnyttjande, konti x365+17x365= antalet vistelsedygn vid utredningsenheterna i Stockholm och i Göteborg uppgår till 7106 ( ) ger en ca 67-procentig beläggning. Källa RMV:s ärendehanteringssystem PsykBase. 17

18 Rättspsykiatri nuitet i verksamheten och arbetsmiljömässiga krav. Sedan en längre tid har diskussioner förts tillsammans med medarbetarna på vistelseavdelningen och de fackliga företrädarna vid undersökningsenheten i Stockholm om införande av s.k. periodplanerad arbetstid. Diskussionerna har under slutet av 2011 kunnat konkretiseras och en försöksverksamhet kommer att genomföras med start under våren Det långsiktiga arbetet, som påbörjades under 2009 för att förbättra läkarbemanningen, har under 2011 fortsatt i enlighet med tioårsplanen RMV 2018 (se avsnittet Övrig återrapportering och redovisning). Flexibilitet i resursanvändningen Kapacitetsbehoven i utredningsverksamheten fluktuerar över tid och att exakt förutse och planera resursanvändningen vid givna tillfällen är inte helt enkelt. RMV ser det därför som angeläget att skapa och förstärka en flexibilitet i utredningsverksamheten som medger att förändringar i ärendeflödet kan hanteras på ett effektivt sätt utan att kvalitetskraven sänks. Ett led i en sådan strävan är att bygga upp en bas av kontrakterade externa utredare inom de utredarkategorier som finns inom RMV som tillfälligtvis kan genomföra enstaka utredningar vid situationer med högt ärendeinflöde. Sådana externa utredare behöver i likhet med den fast anställda personalen ges fortlöpande fortbildning, viss teknisk utrustning och verksamhetsinformation för att kunna fullgöra sina uppdrag. Genom den nybyggnation som pågår kommer vistelseavdelningarnas utformning vara sådan att under perioder av lägre beläggning så kan lokalerna utnyttjas med en motsvarande lägre personalbemanning, vilket är en viktig faktor för ett effektivt utnyttjande av resurserna i en förhållandevis personalintensiv verksamhet. I budgetpropositionen för pekar regeringen på vikten av att rättsväsendets aktörer lägger mer kraft på att försäkra sig om ett ändamålsenligt utnyttjande av de tilldelade resurserna. Organisation, arbetsmetoder och rutiner behöver ses över och i vissa fall anpassas och utvecklas efter nya förutsättningar. Under 2011 har förberedelserna inför ett införande av ett arbetssätt i s.k. LEAN anda inom samtliga verksamheter påbörjats. Bl.a. har verksledningsgruppen genomgått en utbildning i LEAN. Ambitionen är att under 2012 fortsätta denna utbildning och inkludera alla medarbetarna med målet att verket inför 2013 ska rusta sig för att kunna arbeta i denna anda. Syftet är att gå igenom rutiner och arbetssätt för att få ett så effektivt utnyttjande som möjligt av de samlade resurser som verket har. Förutom ett mer rationellt arbetssätt innebär detta också ett ökat medarbetarinflytande och engagemang. 14 Prop. 2011/12:1, UO4, s

19 Ur kvalitetssynpunkt är det också viktigt att säkerhetsfrågorna hålls levande i verksamheten. Ett mer långsiktigt arbete pågår för att generellt höja säkerhetsnivån vid RMV:s undersökningsenheter genom återkommande utbildningsinsatser. Säkerhetsarbetet vid enheterna regleras till sin inriktning och form av Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2006:9) säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk vård samt enheter för rättspsykiatrisk undersökning. Rättspsykiatri Det pågående planeringsarbetet inför lokalanpassningen vid RMVs undersökningsenheter innefattar en viktig och långsiktig utveckling av säkerhetsnivån på enheterna. Genom lokalförändringarna har förutom ett förbättrat skalskydd säkerhetsmässiga vinster kunnat göras genom att de planerade lokalerna på ett konsekvent sätt ger möjligheterna att separera den ren odlade klientinriktade verksamheten från enheternas administrativa funktioner. Detta kommer inte enbart att innebära säkerhetsmässiga vinster utan också en tryggare miljö ur integritetssynpunkt för de intagna och polikliniska klienterna vid undersökningsenheterna. I avvaktan på att nya lokaler tas i anspråk i Stockholm och i Göteborg sker dock ett fortlöpande arbete inom säkerhetsområdet utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. Årligen genomförs gemensamma säkerhetsdagar för personalen vid vistelseavdelningarna. Också särskilda händelser i verksamheten eller näraliggande verksamhet kan utgöra grund för revision och översyn av säkerheten. Analyser och åtgärder bör dock inte okritiskt styras av en enskild händelse så att vittgående restriktivitetsåtgärder utan hänsyn till konsekvenser för omhändertagande och bemötande av den enskilde intagna införs. Den mycket allvarliga händelsen vid häktet i Huddinge under hösten 2011 när en vårdare överfölls och bragdes om livet av en häktad person har dock kommit att aktualisera en revision av befintliga rutiner inte minst när det gäller frågan om ensamarbete. Från och med hösten 2011 förekommer inget ensamarbete på vistelseavdelningarna. Händelsen har också lett till en översyn av RMV:s interna skyddsföreskrifter när det gäller ensamarbete och hur säkerheten bl.a. ska säkras för den utredande personalen i samband med samtal, tester m.m. Detta har ställt nya krav på hur personalresurserna används och viss resursförstärkning har också skett på vistelseavdelningarna. Nämnas kan också att de nya lokalerna som undersökningsenheten i Stockholm flyttar till i slutet av året är utformade helt i enlighet med de höga säkerhetskrav som ställs på den verksamhet som ska bedrivas där. Inom ramen för RMV:s arbetsmiljöarbete har kontakt initierats med Kri minalvården för att närmare diskutera informationsöverföringen mellan RMV:s undersökningsenheter och Kriminalvårdens häkten inför och under det att häktade personer ska föras från häkte till RMV:s undersökningsenheter för att genomgå rättspsykiatrisk undersökning. 19

20 Rättspsykiatri Inga rymningar eller avvikelser från undersökningsenheterna förekom under Ett försök noterades dock vid undersökningsenheten i Göteborg i samband med transport från enheten. Hot och våld Tabell redovisar antalet hot och våldsincidenter under verksamhetsåret vid RMV:s undersökningsenheter i Stockholm och i Göteborg. Antalet incidenter som inträffat ligger på samma relativt sett låg nivå som närmast föregående verksamhetsår. Merparten av hot och våldshändelserna riktades mot personal. Medarbetare eller intagna har inte drabbats av allvarligare eller bestående skador vid våldsamma händelser som företrädesvis också handlat om hot om våld. De ändrade rutinerna avseende ensamarbete förväntas också ha en avhållande verkan på situationer där hot och våld kan riskera att uppkomma. Under verksamhetsåret har medarbetare vid undersökningsenheten i Göteborg rapporterat smärre incidenter vid färd till och från arbetsplatsen genom att utomstående personer försökt efterforska vilka de är. Händelserna bedöms inte ha direkt bäring på att personalen har anställning vid RMV utan är snarast en exponent av att undersökningsenheten är lokaliserad nära ett bostadsområde som präglas av ordningsproblem, våldsincidenter och gängproblematik. Vissa förebyggande åtgärder har vidtagits och utvecklingen följs noga av enhetens ledning. Tabell 10. Antal hot- och våldsincidenter på undersökningsenheterna i Stockholm och i Göteborg Hot och våld mot personal Stockholm Göteborg Totalt Hot och våld mellan medintagna Stockholm Göteborg Totalt Hot och våld totalt Stockholm Göteborg Totalt Källa: Avdelningarnas incidentrapporter. 15 Uppgifter om incidenter vid undersökningsenheten i Umeå särredovisas inte i dagsläget såvitt avser de fall som utreds på uppdrag av RMV. 20

21 Tabell 11. Antal hot- och våldsincidenter/1000 vistelsedygn vid undersökningsenheterna i Stockholm och i Göteborg Hot och våld totalt Stockholm 1 5,0 3,8 4,8 Göteborg 2 13,6 5,3 4,2 Totalt genomsnitt för båda avd 9,1 4,6 4,5 Rättspsykiatri Källa: Avdelningarnas incidentrapporter vistelsedygn vistelsedygn Tvångsmedel Beslut om avskiljning utgör en viktig del av den förekommande tvångsmedelsanvändningen vid undersökningsenheterna. Dit kan också t.ex. beslut om anläggning av fängsel räknas. Det är viktigt att beslut om att vidta tvångsåtgärder är välgrundade, att de är väl dokumenterade och att själva åtgärden vidtas och genomförs på ett korrekt sätt. Tvång får som huvudregel enbart användas utifrån ett medicinskt perspektiv och med stöd av psykiatrisk lagstiftning enligt nu gällande regler. Detta gäller således samtliga intagna som vistas på undersökningsenheterna. Frågan om tvångsmedelsanvändningen vid undersökningsenheternas vistelseavdelningar saknar alltjämt ett fullödigt lagstöd för att en (rätts ) säker verksamhet skall kunna bedrivas. Problematiken är belyst i betänkandet Ny häkteslag (SOU 2006:17) från februari 2005 men har ännu inte fått sin lösning. Psykiatrilagsutredningen har att enligt sina direktiv hantera frågan. Utredningen ska lämna sina förslag senast den 31 mars Det kan noteras att det vid undersökningsenheten i Stockholm vistades 30 intagna (av totalt 195) under verksamhetsåret som vårdades enligt 5 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Motsvarande siffra för undersökningsenheten i Göteborg uppgick till 16 stycken av totalt 150. Det understryker behovet av en adekvat reglering av tvångsmedelsanvändningen vid de rättspsykiatriska undersökningsenheterna utifrån beslut om häktning som den primära och enda grunden för frihetsberövandet, som är fallet för ca 87 procent av de intagna. Omfattningen av avskiljningsbeslut beträffande intagna framgår av tabell Incidensen av avskiljningar under 2011 var den lägsta vid jämförelse mellan de tre senaste verksamhetsåren. I inget fall har intagna/patienter lagts i bälte under verksamhetsåret vid någon av undersökningsenheterna. 16 Uppgifter om avskiljningsbeslut vid undersökningsenheten i Umeå särredovisas inte i dagsläget såvitt avser de fall som utreds på uppdrag av RMV. 21

22 Rättspsykiatri Tabell 12. Avskiljningsbeslut vid undersökningsenheterna i Stockholm och i Göteborg Avskiljning Incidens/ (5 lagen [1991:1129] om > rättspsykiatrisk vård) dygn dygn dygn dygn dygn vistelsedygn Stockholm , , ,8 Göteborg , , ,3 Totalt antal , , ,7 Avskiljning (26 lagen Incidens/ [1976:371]om behandling av > häktade och anhållna m.fl.) dygn dygn dygn dygn dygn vistelsedygn Stockholm , , ,0 Göteborg , , ,2 Totalt antal , , ,9 Källa: Avdelningarnas ärendesammanställning. Vilka åtgärder som myndigheten vidtagit eller planerar att vidta för att hantera en ökad ärendetillströmning Åter en normal ärendenivå År 2011 innebar att antalet expedierade utlåtanden efter RPU åter nått upp till vad som, sett över ett större antal års sikt, får betraktas som en normal nivå 17. Antalet expedierade s.k. 7 intyg låg något under vad som, sett över ett större antal års sikt, får betraktas som en normal nivå 18. Antalet s.k. riskutredningar låg på ungefär samma nivå som tidigare år. Sammantaget innebar detta att ingen större förändring skett av det totala antalet ärenden inom den rättspsykiatriska utredningsverksamheten. Som nämnts ovan synes under de senaste budgetåren en stabilisering av ärendemängden ha ägt rum. RMV har redan tidigare kunnat konstatera att de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2008 i den rättspsykiatriska utredningsverksamheten inneburit en ökad komplexitet hos ärendena och Se not Se not 4.

23 krav på ökad arbetsinsats totalt sett för att genomföra dem. Domstolarna kan numera utvidga sina frågeställningar utöver frågan om förekomsten av en allvarlig psykisk störning till att begära underlag från RMV för bedömning av den tilltalades förmåga av att inse gärningens innebörd och underlag för en bedömning av om en allvarlig psykisk störning varit självförvållad. I drygt 60 procent av ärendena har domstolarna gjort en utvidgad frågeställning enligt de nya reglerna. Detta är en markant ökning i jämförelse med det första halvåret som den nya lagstiftningen var i kraft. I första hand har det ställt ökade krav på insatserna hos ansvariga rättspsykiater, dvs. en kategori som redan tidigare varit tungt arbetsbelastad på grund av den underbemanning som råder. Rättspsykiatri Psykiatrilagsutredningens (S 2008:09) förslag kommer, som också nämnts ovan, att med största sannolikhet om de blir ny lagstiftning, och inom ett par års tid, att innebära utvidgade arbetsuppgifter för RMV. Volymmässigt kan motsvarigheten till dagens RPU antas vara i huvudsak oförändrad, men sannolikt kommer ytterligare utredningskategorier att tillkomma. Hur dessa utredningar ska hanteras tids och innehållsmässigt återstår att se. Dessa utredningar kan komma att röra verkställighetsformer för utvecklingsstörda och för kategorien psykiskt störda med påtaglig risk för återfall i allvarlig brottslighet. De nya utredningsformerna kommer i viss mån att påverka kompetensprofilen för RMV:s medarbetare som ska delta i den delen av utredningsverksamheten. RMV:s kontinuerligt upprättade kompetensförsörjningsplan är ett viktigt instrument för att möta beslutade och aviserade kommande förändringar i kompetenskravhänseende hos utredningspersonalen liksom tioårsplanen för läkare RMV 2018 är det när det gäller tillgången på bl.a. rättspsykiater. I detta sammanhang är det också viktigt att påpeka att den som det synes stabiliserade nivån på antalet ärenden bidrar till ambitionerna i tioårsplanen att ge varje läkare, men även andra yrkeskategorier, utrymme för kvalitetsutveckling, forskning och utveckling områden som under många år varit eftersatta. Styckkostnaden för de olika ärendetyperna Tabell 13. Styckkostnad per ärendetyp (i kronor) Ärendetyp RPU häktad RPU ej häktad intyg Källa: RMV:s ärendehanteringssystem PsykBase samt ekonomisystemet Agresso. Kommentar: Ärendetypen RPU häktad har högre kostnader 2011 pga fler egna läkare men samtidigt ett ökat antal ärenden med ca 10 procent vilket ger en något lägre styckkostnad. Inom ärendetypen RPU ej häktad har en ökning av antalet ärenden skett med 25 procent vilket har gett en motsvarande lägre styckkostnad. Resultatet för hela verksamhetsområdet rättspsykiatri Måluppfyllelsen bedöms som mycket god. 23

24 Rättsmedicinalverket Årsredovisning

25 Rättsmedicin Mål för verksamhetsområdet Rättsmedicin Rättsmedicin Rättsmedicinalverket ska på sätt som motsvarar uppdragsgivarnas behov bedriva sin verksamhet med hög kvalitet och effektivitet. Återrapportering Rättsmedicinalverket ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket samt utifrån ovan angivet mål samt annan författning. Redovisningen ska göras utifrån myndighetens verksamhetsområden (rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik) och enligt den statistikindelning som myndigheten använder. Betydande förändringar i resultatutvecklingen eller i verksamheten under året ska redovisas och analyseras. De åtgärder som har vid tagits för att undanröja hinder mot måluppfyllelsen ska ägnas särskild uppmärksamhet. Rättsmedicinalverkets uppgifter inom rättsmedicin Av förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket framgår att myndigheten särskilt ska svara för rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska undersökningar, verksamhet med utfärdande av sådana intyg som avses i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott, rättsmedicinsk medverkan i övrigt på begäran av domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet, information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter och enskilda, internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde, utvecklingsarbete och stöd åt forskning av betydelse för verksamheten. Rättsmedicinalverket får också inom sitt ansvarsområde utföra uppdrag om verksamheten i övrigt tillåter det. Rättsmedicinalverket bedriver, i anslutning till den rättsmedicinska verksamheten, också rättsodontologisk verksamhet. Rättsodontologen utför även registreringar och sökningar i det register som verket för över försvunna personer i landet. Vidare åldersbedömer rättsodontologen personer på uppdrag av Polisen och skriver rättsintyg när det gäller odontologiska traumafall. I rutinarbetet ingår också hjälp åt Interpol med identifiering av okända avlidna utomlands samt saknade utlänningar i Sverige. 25

26 Rättsmedicin Beskrivning och analys av resultatet Allmänt Den rättsmedicinska verksamheten bedrivs vid de rättsmedicinska avdelningarna i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Där arbetar ett hundratal fast anställda som läkare med specialistkompetens i rättsmedicin (rättsläkare), läkare som genomför sin specialiseringsutbildning i rättsmedicin (ST-läkare), rättsmedicinska assistenter, rättsmedicinskautredare, biomedicinska analytiker och administratörer. Nattetid och helger finns alltid en läkare i beredskap på varje avdelning. Därutöver har Rättsmedicinalverket (RMV) kontrakterat ett femtiotal externa läkare på 35 olika platser i landet för att skriva läkarintyg enligt lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott (rättsintyg). Avdelningarnas upptagningsområden bygger på länsindelningen 19. Det långsiktiga arbetet, som påbörjades under 2009 för att förbättra läkarbemanningen, har under 2011 fortsatt i enlighet med tioårsplanen RMV 2018 (se avsnittet Övrig återrapportering och redovisning). RMV:s rättsodontologiska verksamhet består av en heltidsanställd rättsodontolog med placering på den rättsmedicinska avdelningen i Stockholm. Vidare finns det inom RMV två rättsläkare som tillika är utbildade tandläkare och som utför de rättsodontologiska identifieringarna vid avdelningarna i Linköping och Lund. Två kontrakterade tandläkare (identifieringskunniga tandläkare) utför identifieringar vid avdelningarna i Göteborg och Umeå. Under 2011 har en tillbyggnad skett av lokalerna för avdelningen i Stockholm. Byggnationen av nya lokaler för avdelningen i Göteborg har påbörjats och inflyttning är planerad till slutet av Ärendeutvecklingen Allmänt Med rättsmedicinsk undersökning avses enligt 12 lagen (1995:832) om obduktion m.m (obduktionslagen) rättsmedicinsk obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning. Rättsmedicin handlar oftast om att hitta dödsorsaken när en människa avlidit oväntat eller som polisen bedömer på ett onaturligt sätt. En rättsmedicinsk undersökning av en avliden får enligt obduktionslagen göras om undersökningen kan antas vara av betydelse för utredningen av ett dödsfall som inträffat under sådana omständigheter att det inte skäligen kan bortses från möjligheten att dödsfallet har samband med ett brott, eller det 19 Se Län som tillhör respektive rättsmedicinsk avdelning. 26

27 kan misstänkas ha förekommit fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården. En rättsmedicinsk undersökning får också göras om ett dödsfall kan antas ha orsakats av yttre påverkan och undersökningen behövs för att fastställa dödsorsaken, eller vinna upplysningar av särskild vikt för miljöskydd, arbetarskydd, trafiksäkerhet eller annat liknande intresse. En rättsmedicinsk undersökning får också göras om det behövs för att fastställa en avlidens identitet. Rättsmedicin De flesta ärenden som verket hanterar är s.k. rättsmedicinsk obduktion. Med detta avses enligt 4 obduktionslagen att kroppen efter en avliden öppnas och undersöks invändigt. En rättsmedicinsk obduktion skall också innefatta en yttre undersökning av kroppen. Den andra typen av rättsmedicinsk undersökning är s.k. rättsmedicinsk likbesiktning. Med detta avses enligt 4 obduktionslagen en yttre undersökning av kroppen efter en avliden. Undersök ningen kan innefatta blodprovstagning och andra mindre ingrepp. Det totala antalet expedierade utlåtanden efter rättsmedicinska undersökningar i landet har under många år varit strax över per år (se tabell 14). Inom ramen för en rättsmedicinsk undersökning tas också blod eller andra kroppsvätskor för analys och för dessa analyser vänder sig rättsläkarna till RMV:s avdelning för rättsgenetik och rättskemi i Linköping (se vidare avsnitten om Rättskemi och Rättsgenetik). Vidare kan röntgenundersökning eller neuropatologisk undersökning användas inom ramen för den rättsmedicinska undersökningen. Rättsläkare utfärdar också s.k. rättsintyg enligt lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott och dessa baserade på antingen kroppsundersökningar som RMV:s egna läkare gör av personer som överlevt allvarliga våldsoch sexualbrott eller som är misstänkta gärningsmän eller på journalanteckningar från läkarundersökningar som andra än RMV:s läkare gjort. Samtliga skador dokumenteras och bedöms. RMV har de senaste tre åren i genomsnitt gjort kroppsundersökningar på offer och misstänkta. Som framgår av tabell 15, ligger antalet expedierade rättsintyg totalt sett på samma nivå som under Inom ramen för rättsintygen kan dock konstateras att antalet rättsintyg gått ner i alla kategorier med undantag av kroppsundersökningar utförda av RMV:s egna läkare 2011 jämfört med Antalet identifieringsundersökningar genom rättsodontologisk såväl som DNA-undersökning ligger i princip på samma nivå som 2010 (se tabell 14). Jämfört med 2010 är det totala antalet genomförda förrättningar 2011 ungefär detsamma (se tabell 14). 27

Årsredovisning 2013. ÅRSREDOVISNING 2014-02-21 Dnr X13-90112 1 (93)

Årsredovisning 2013. ÅRSREDOVISNING 2014-02-21 Dnr X13-90112 1 (93) Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2013 1 (93) 2 (93) Innehållsförteckning Generaldirektören

Läs mer

Årsredovisning 2014. ÅRSREDOVISNING 2015-02-19 dnr X15-90031 1 (93)

Årsredovisning 2014. ÅRSREDOVISNING 2015-02-19 dnr X15-90031 1 (93) Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2014 1 (93) 2 (93) Innehållsförteckning Generaldirektören

Läs mer

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING Dnr X (93)

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING Dnr X (93) Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2012 1 (93) 2 (93) Innehållsförteckning Generaldirektören

Läs mer

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2010 dnr X11-90010 2011-02-22 1 (60)

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2010 dnr X11-90010 2011-02-22 1 (60) 2011-02-22 1 (60) 2011-02-22 2 (60) Innehåll Generaldirektören har ordet 3 Resultatredovisning 5 Rättspsykiatri 5 Rättsmedicin 18 Rättskemi 27 Rättsgenetik 32 Övrig återrapportering och redovisning 36

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Rättsmedicinalverket Vasagatan 52, 1 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv.

ÅRSREDOVISNING 2009 Rättsmedicinalverket Vasagatan 52, 1 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv. Rättsmedicinalverket Rättsmedicin Rättsp sy kiatri Rättskemi Rättsgenetik ÅRSREDOVISNING Rättsmedicinalverket Vasagatan 52, 1 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv.se

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2015-12-31 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Rättsmedicinalverkets

Läs mer

Årsredovisning RÄTTSMEDICINALVERKET

Årsredovisning RÄTTSMEDICINALVERKET Årsredovisning 2015 RÄTTSMEDICINALVERKET www.rmv.se ÅRSREDOVISNING 2015 Rättsmedicinalverket Box 206, 101 24 Stockholm Besök: Klarabergsviadukten 90, hus D Tel: 010-483 41 00 E-post: rmv@rmv.se Internet:

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid

Socialstyrelsens författningssamling. Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid SOSFS 2006:16 (M) och allmänna råd Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg 2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg Den 1 januari 2006 infördes en ny ordning för utfärdande av rättsintyg. Syftet var att höja kvaliteten på rättsintygen. Grunden för den nya ordningen är lagen (2005:225)

Läs mer

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2008

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2008 Rättsmedicin ättsgenetik Rättspsykiatri R Rättskemi ÅRSREDOVISNING Vasagatan 52, 1 tr 111 20 STOCKHOLM Tel: 08-441 76 00 E-post: rmv@rmv.se Internet: www.rmv.se Grafisk formgivning: Forma Viva, Linköping

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Psykiatrilagsutredning en Ny svensk lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård m.m.

Psykiatrilagsutredning en Ny svensk lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård m.m. Psykiatrilagsutredning en Ny svensk lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård m.m. Trondheim den 14 november 2013 Betänkandet (SOU 2012:17) Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-26 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Pär Ödman SOSFS 20XX:XX (M) Utkom från trycket den dag månad år Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 november 2010 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Olsson Advokatfirman Peter Olsson AB Box 53116 400 15 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2007

Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2007 Rättsmedicinalverket Rättsmedicin Rättspykiatri Rättskemi Rättsgenetik Innehåll 5 Generaldirektören har ordet Rättsmedicinalverket 8 Resultatredovisning 8 Verksamhetsstyrning 9 Rättspsykiatri 18 Rättsmedicin

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 februari 2017 KLAGANDE Östergötlands läns landsting 581 91 Linköping MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:9 (M) Föreskrifter Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

En expertmyndighet inom rättsväsendet

En expertmyndighet inom rättsväsendet En expertmyndighet inom rättsväsendet 1 Rättsmedicinalverket Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom svenskt rättsväsende. Hos oss finns specialister som rättsläkare, rättspsykiater, kemister och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård; SFS 2008:416 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Omtryck utfärdad den 29 maj 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Nyutgåva Regionstyrelsen 2016-05-25, 132 3(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 BERÖRDA ENHETER...4

Läs mer

Målbeskrivningen i Rättspsykiatri, Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer version

Målbeskrivningen i Rättspsykiatri, Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer version Målbeskrivningen i Rättspsykiatri, Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer version 2012-08-20 Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska genomförandet

Läs mer

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott Frances Hagelbäck Hansson Bakgrund 1998 2004 omfattande utredning om rättspsykiatri

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17) YTTRANDE 1(4) Socialdepartementet Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17) Sammanfattning Utredningen föreslår omvälvande förändringar vars konsekvenser är mycket

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Datum 2012-11-12 Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Region Halland har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2005 Ö 2472-04 KLAGANDE 1. EVP 2. JS MOTPART Domstolsverket, 551 81 JÖNKÖPING SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Rekommendationer av Svenska Rättspsykiatriska Föreningen

Rekommendationer av Svenska Rättspsykiatriska Föreningen Målbeskrivning Rättspsykiatri Rekommendationer av Svenska Rättspsykiatriska Föreningen Rekommendationerna är inklippta i fetstil i Socialstyrelsens text. Kompetensbeskrivning Specialiteten rättspsykiatri

Läs mer

Uppgift till Polismyndigheten om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4.

Uppgift till Polismyndigheten om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4. 1 RI-UPPGIFT A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 UPPGIFT OM DOM OCH SLUTLIGT BESLUT I HOVRÄTT Hovrätt ska lämna Polismyndigheten uppgift om dom och slutligt beslut i brottmål; se 5 förordningen (1970:517) om rättsväsendets

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

7 Rättsintygets utformning och innehåll

7 Rättsintygets utformning och innehåll 7 Rättsintygets utformning och innehåll Administrativa uppgifter Vissa administrativa uppgifter skall alltid redovisas: datum och tidpunkt för undersökningen uppdragsgivande myndighet denna myndighets

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5april 2007 B 788-07 KLAGANDE KS Ombud och offentlig försvarare: Advokat CS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån m.m.

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2006:891 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet. Dir. 2016:75. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016

Kommittédirektiv. Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet. Dir. 2016:75. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Kommittédirektiv Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet Dir. 2016:75 Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur regelverket för

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-30 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Utredningar avseende barn som har

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. Lars Hedengran (Socialdepartementet)

Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 januari 2008 Göran Hägglund Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

SOSFS 2008:18 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:18 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:18 (M) Föreskrifter och allmänna råd Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Häktesförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2011 Utkom från trycket den 30 december 2010 Regeringen föreskriver följande. Förordningens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4.

Uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4. 1 RI-UPPGIFT A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 UPPGIFT OM DOM OCH SLUTLIGT BESLUT I HOVRÄTT Hovrätt skall lämna Rikspolisstyrelsen uppgift om dom och slutligt beslut i brottmål; se 5 förordningen (1970:517) om

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Remiss av Nya påföljder (SOU 2012:34)

Remiss av Nya påföljder (SOU 2012:34) SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-09-27 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-10-25

Läs mer

Rättsintyg En ny lag

Rättsintyg En ny lag Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2005 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapport nr. 190 Rättsintyg En ny lag Rättsintyg En ny lag 05-09-06 Sammanfattning I den här rapporten har vi som författare

Läs mer

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott Bilaga 21 2017-01-17 Ju2017/00537/LP Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

Läs mer

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2014-2016

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2014-2016 Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se BUDGETUNDERLAG Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Rättsmedicinalverkets

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten PaN A1503-00103-55 BILAGA Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRVALTNINGENS ORGANISATION OCH RUTINER... 3 UTVECKLING AV FÖRORDNANDEN... 4 STÖDPERSONERNA...

Läs mer

Riktlinjer för rättsintyg i Jämtlands läns landsting (Läkarundersökning och dokumentation) Version: 1

Riktlinjer för rättsintyg i Jämtlands läns landsting (Läkarundersökning och dokumentation) Version: 1 (Läkarundersökning och dokumentation) Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektör Karin Strandberg-Nöjd 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2009-05-07 Nyutgåva Karin Strandberg-

Läs mer

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) EE316B4AD438/10638/

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen)  EE316B4AD438/10638/ LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) http://www.socialstyrelsen.se/nr/rdonlyres/eea81f8a-e973-4612-9b4d- EE316B4AD438/10638/20021147.pdf 2. Utdrag ur sekretesslagen (1980:100) 7 kap. Sekretess

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen,

Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, 7 kap. 1 c Sekretess gäller, om inte annat följer av 2, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Transporter av frihetsberövade

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Transporter av frihetsberövade 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-11-01 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. Transporter av frihetsberövade Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17) Utdrag från Förslag och bedömningar i utredningen som är kommenterade i Region Skånes remissvar

Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17) Utdrag från Förslag och bedömningar i utredningen som är kommenterade i Region Skånes remissvar Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17) Utdrag från Förslag och bedömningar i utredningen som är kommenterade i Region Skånes remissvar Det som benämns vårt förslag respektive vår bedömning är utredningens

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2007-05-25 Ert ÅM 2007/1729 Er beteckning B 5251-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HK./. Riksåklagaren angående grovt

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

EA./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

EA./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-10-03 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-09-10 B 4135-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM EA./. riksåklagaren

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Psykiatrin Södra Innehållsförteckning Allmänt Allmänt...3 Förutsättningar för intagning enligt LPT...4 Hur länge kan man vårdas under tvång?...6

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

MEDIAS RAPPORTERING OM RÄTTSPSYKIATRI

MEDIAS RAPPORTERING OM RÄTTSPSYKIATRI MEDIAS RAPPORTERING OM RÄTTSPSYKIATRI David Lerdell 27 november 2012 2/23 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Om begreppet "rättspsykiatrisk undersökning"... 3 Begreppet personutredning i brottmål ( 7-undersökning)...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

När överklagat mål kommer in till Högsta domstolen ska Högsta domstolen lämna Polismyndigheten uppgift om målets registrering i Högsta domstolen.

När överklagat mål kommer in till Högsta domstolen ska Högsta domstolen lämna Polismyndigheten uppgift om målets registrering i Högsta domstolen. 1 RI-UPPGIFT A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 UPPGIFT OM DOM OCH SLUTLIGT BESLUT Högsta domstolen ska lämna Polismyndigheten uppgift om dom och slutligt beslut i brottmål; se 5 förordningen (1970:517) om rättsväsendets

Läs mer

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018 Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se BUDGETUNDERLAG Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Rättsmedicinalverkets

Läs mer

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5 2007-05-07 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5 Förslagen i promemorian Utredningen har haft i uppdrag

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Transporter av frihetsberövade. - Nya regler från 1 april

Transporter av frihetsberövade. - Nya regler från 1 april 1(7) Datum Vårt diarienummer Transporter av frihetsberövade - Nya regler från 1 april 2(7) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Nya bestämmelser... 3 2.1 Genomgång av berörda lagar... 3 2.1.1 LVM vård av missbrukare...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Allmänt om rättspsykiatrisk undersökning

Allmänt om rättspsykiatrisk undersökning Allmänt om rättspsykiatrisk undersökning För att en rättspsykiatrisk undersökning över huvud taget skall bli aktuell, måste den som skall undersökas vara misstänkt eller åtalad för brott, och det måste

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Rättsmedicin i praktisk yrkesutövning för läkare inom HSV

Rättsmedicin i praktisk yrkesutövning för läkare inom HSV Rättsmedicin i praktisk yrkesutövning för läkare inom HSV Gisela Pettersson Specialistläkare i rättsmedicin Karlstad 2016-05-19 Disposition - fm www.rmv.se Rättsmedicin i Sverige - organisation Handläggning

Läs mer

Socialstyrelsens fdrfattningssamling

Socialstyrelsens fdrfattningssamling r SOSFS 1999:19 (M) Socialstyrelsen Foreskrifter Fordelning pa undersokningsenheter av lakarundersokningar vid sarskild personutredning i brottmal och av rattspsykiatriska undersokningar Socialstyrelsens

Läs mer

Resande i sexuella övergrepp mot barn

Resande i sexuella övergrepp mot barn Resande i sexuella övergrepp mot barn Ett metodstöd för handläggningen RättsPM 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN... 3 2.1 INLEDANDE

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

I Central förvaltning Personalen het

I Central förvaltning Personalen het . Landstinget II DALARNA I Personalen het ~'taga BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen LS ~ 1 ~i A Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02597 Uppdnr 643 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-11-04

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer