Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018"

Transkript

1 Box 206, Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel Fax: E-post: BUDGETUNDERLAG Regeringen Justitiedepartementet STOCKHOLM Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren - RMV överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåren. Utgångspunkten för beräkningarna är regleringsbrevet för 2015 och verkets tilldelade anslag under utgiftsområde Rättsväsendet för anslaget 4:1:8. Sammanfattning RMV bedriver en verksamhet som till mycket stor del är efterfrågestyrd och författningsreglerad och som därigenom är svår att påverka och planera till omfattning och att styra ekonomiskt. Verkets unika expertkunnande och de utlåtanden som avges är mycket efterfrågade och har en viktig betydelse som ett led i teknisk bevisning men även inom andra områden som t.ex. identifieringsärenden, faderskaps- och andra släktskapsutredningar. Det är avgörande för hela rättskedjan att RMV:s verksamhet är väl fungerande, effektiv och tillförlitlig. När obduktioner, rättsintygsundersökningar, rättspsykiatriska undersökningar eller genetiska och kemiska analyser beställs av rättsväsendet är det verkets skyldighet att genomföra dessa och i många fall inom i lag eller i avtal stipulerad tid. Dessutom är RMV:s verksamhet geografiskt spridd över landet, vilket ställer stora krav på ledning och samordning när det gäller t.ex. gemensamma rutiner och kompetensutvecklingsinsatser. RMV har under de senaste åren successivt tillförts mer resurser vilket bl.a. har gjort det möjligt att långsiktigt rekrytera och utbilda specialistläkare för att säkra läkarkompetensen på ett sätt som inte tidigare varit möjligt, påbörja genomförandet av en nödvändig modernisering av det medicintekniska stödet och delar av verksamhetens lokaler och ett nödvändigt forsknings- och utvecklingsarbete. Det är angeläget för uppdragets genomförande att dessa satsningar får fortsätta. Detta utvecklas närmare i bilaga 1. 1 (12)

2 RMV gör bedömningen att verkets ramanslag behöver höjas med 5,5 miljoner kronor för år, med 9,5 miljoner kronor för år och med 15,5 miljoner kronor för år. Den föreslagna ramhöjningen utgår från ramanslaget för. Höjningen för är exklusive den planerade ramhöjningen på 25 miljoner kronor. De närmare motiven redovisas i bilaga 1. I bilaga 2 återfinns förslag till finansiering av verksamheten, redogörelse för beräknade avgifts-/uppdragsinkomster, investerings- och lånebehov, beräknade lånekostnader och förslag till låneram samt behov av anslags- respektive räntekontokredit. Hemställan Med stöd av vad som anförs i budgetunderlaget hemställer RMV att att att att att regeringen godkänner den föreslagna finansieringen av verksamheten för de närmaste tre räkenskapsåren, regeringen föreslår riksdagen att inom utgiftsområde Rättsväsendet, anslaget 4:1:8 Rättsmedicinalverket, anvisa ett ramanslag (i 2015 års prisnivå) för år på tkr, för år på tkr och för år på tkr, regeringen fastställer låneramen för investeringar i anläggningstillgångar till tkr för år, regeringen bestämmer anslagskrediten för år till 3 procent av anslaget, regeringen bestämmer RMV:s räntekontokredit till 5 procent av totalt disponibelt belopp. Beslut Detta beslut har fattats av t.f. generaldirektören Johan Ahlner. Ekonomidirektören Johan Karlsson har varit föredragande. Johan Ahlner Johan Karlsson 2 (12)

3 Bilagor: 1. Motiv för utökning av Rättsmedicinalverkets ramanslag, sid till finansiering m.m. (tabeller), sid. 10 Sändlista: Justitiedepartementet Finansdepartementet Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (12)

4 Bilaga 1 Motiv för utökning av Rättsmedicinalverkets (RMV) ramanslag från och med år Nuläge säkra den uppbyggnad som skett RMV bedriver en verksamhet som till mycket stor del är efterfrågestyrd och författningsreglerad och som därigenom är svår att påverka och planera till omfattning och att styra ekonomiskt. Verkets unika expertkunnande och de utlåtanden som avges är mycket efterfrågade och har en viktig betydelse som ett led i teknisk bevisning men även inom andra områden som t.ex. identifieringsärenden, faderskaps- och andra släktskapsutredningar. Det är avgörande för hela rättskedjan att RMV:s verksamhet är väl fungerande, effektiv och tillförlitlig. När obduktioner, rättsintygsundersökningar, rättspsykiatriska undersökningar eller genetiska och kemiska analyser beställs av rättsväsendet är det verkets skyldighet att genomföra dessa och i många fall inom i lag eller i avtal stipulerad tid. RMV:s verksamhet är geografiskt spridd över landet, vilket ställer stora krav på ledning och samordning när det gäller t.ex. gemensamma rutiner och kompetensutvecklingsinsatser. RMV har i budgetunderlagen sedan år 2008 beskrivit de satsningar som gjorts. Det har varit och är till vissa delar fortfarande avgörande att dessa satsningar får slutföras för att myndigheten ska kunna fortsätta att utvecklas till en modern myndighet och för att fullgöra myndighetens uppdrag. RMV:s anslag har under åren successivt ökats för att möjliggöra en mer långsiktig strategisk planering av för verket centrala utvecklingsområden än som tidigare varit möjligt. I budgetunderlaget för bedömde RMV att anslagsnivån, för att täcka behoven i den del av verksamheten som kan betecknas som mer löpande, är i stort sett bra men att nivån under ytterligare några år successivt behöver höjas något ytterligare för att klara kostnaderna för de långsiktiga satsningarna på rekryteringen och utbildningen av fler läkare, upprustningen av lokalerna, forskning och utveckling samt upprustningen av den medicintekniska utrustningen. Myndigheten är på god väg att nå de mål som satts för de nämnda områdena. Det är angeläget för uppdragets genomförande att det som uppnåtts inte riskeras utan att den uppbyggnad som skett säkras och får fortsätta bl.a. genom en anslagsnivå i paritet med planerade nödvändiga förändringar. Dessa områden kräver en långsiktig planeringshorisont och ett målinriktat och uthålligt genomförande över tid. Det handlar om investeringar och åtaganden under lång tid. Det ekonomiska läget och effekterna därav som uppkom under 2013 till följd av att RMV inte tilldelades det anslag som myndigheten bedömde att det fanns ett behov av beskrevs utförligt i budgetunderlaget för åren och har också behandlats i årsredovisningen för I och med att regeringen under 4 (12)

5 Bilaga 1 hösten 2013 beslöt ge RMV ett tillskott av medel dels på tilläggsbudget för 2013, dels ett engångsbelopp för 2014 på 30 miljoner kronor, kunde de mest negativa effekterna av besparingsåtgärderna undvikas och planerna på att säga upp medarbetare behövde aldrig realiseras. För 2015 har RMV tilldelats en ramhöjning på 20 miljoner kronor vilket i realiteten innebär en anslagssänkning jämfört med För att kunna upprätthålla kvalitet och effektivitet, samt fortsätta utveckla verksamheten krävs att RMV under 2015 utnyttjar hela sitt anslagssparande, samt större delen av anslagskrediten. RMV:s totala anslagsbelastning under 2015 bedöms bli i nivå med den planerade anslagsbelastningen för, då RMV förväntas tilldelas ytterligare 25 miljoner kronor i ramhöjning. I detta läge är det av väsentlig betydelse att inför år och framåt poängtera vikten av att den planerade nivåhöjningen av anslagsramen verkställs och att behov att fortsatt utveckla verksamhetens kvalitet och bibehålla effektivitet kvarstår, vilket kräver vissa resurstillskott, dock i mindre omfattning. Ökade anslagsbehov 1. Fortsatt rekrytering av läkare genomförandet av den tioåriga bemanningsplanen RMV får inte äventyras Rekrytering och utbildning av fler läkare inom rättspsykiatrin och rättsmedicinen har varit ett prioriterat mål inom RMV och också särskilt kommenterats i budgetpropositionerna för åren Målet i tioårsplanen för rekrytering av läkare RMV är att fram till ha fördubblat antalet rättspsykiater och tredubblat antalet rättsläkare allt för att kunna möta behovet av läkarkompetens, kompetens- och kvalitetsutveckling samt forskning och utveckling. Under 2013 har en halvtidsavstämning genomförts av planen och vid den har myndigheten kunnat konstatera att planen i huvudsak följs och att utsikterna att nå målet är mycket goda. Under 2014 har planen fortsatt att genomföras. Läkarbristen har varit ett mycket stort problem under årtionden så den nu positiva utvecklingen när det gäller rekrytering och utbildning får inte äventyras. RMV har blivit en attraktiv arbetsgivare och har numera inte svårt att rekrytera och behålla läkare. Läget är dock fortsatt skört eftersom andelen läkare som är under utbildning (ca hälften) är stort och det tar några år till innan de är färdiga specialister. 1 Jfr Prop. 2009/10:1, UO4, s. 59f., Prop. 2010/11:1, UO4, s. 60, Prop. 2011/12:1, UO4, s. 57f. 5 (12)

6 Bilaga 1 För att fortsätta genomförandet av den tioåriga bemanningsplanen behöver verket under den kommande treårsperioden tillföras ytterligare medel: 4 mnkr (år ), 7 mnkr (år ) och 9 mnkr (år ). Medlen ska finansiera kostnaderna för ytterligare läkare. 2. Teknikstödet - fortsatt satsning för framtiden RMV har en verksamhet som ständigt kräver nya investeringar särskilt i apparatur, instrument samt tillhörande IT-system inom laboratorieverksamheterna eftersom den tekniska utvecklingen inom detta område sker mycket snabbt. Ny teknik ger nya möjligheter att analysera allt fler substanser ur allt mindre provmängder. Detta ställer krav på RMV att följa med i teknik- och metodutvecklingen så att myndigheten kan ge de svar som omvärlden förväntar sig att kunna få nu och i framtiden. För RMV:s del handlar det i dessa fall inte minst om att både utveckla metoder men också om att se till att ha toppmodern laboratorieutrustning för att kunna utföra de analyser som rättsväsendet efterfrågar. Inte minst gäller det upptäckten och analysen av s.k. internetdroger, en ärendetyp som för myndighetens rättskemiska verksamhet fortsatt stadigt ökar i antal och komplexitet. Dessutom krävs långsiktiga investeringar i farmakologisk/ toxikologisk kompetens för att tolka och bedöma analysresultaten. Systemen behöver snabbas upp och allmänt få större kapacitet bl.a. mot bakgrund av det som RIF [1] -arbetet kommer att kräva av myndigheten när det gäller kommunikation med omvärlden, ärendehantering m.m. RMV arbetar ständigt med detta och har under åren utvecklat en elektronisk ärendehantering med flera av uppdragsgivarna, bl.a. Polisen och Kriminalvården och detta arbete kommer att fortsätta. Under 2014 tog Polisen beslut att utveckla deras gamla system DurTvå till att bli ett system som nu har informationsutbyte med RMV. Vi har tillsammans med Polisen gjort anpassningar på båda sidor och kommer att utveckla det vidare. Vi har nu 97 % av missbruksärenden, eget bruk och trafikärenden elektroniskt. Nu pågår ett utvecklingsarbete att kunna hantera de övriga ärenden från polisen, de så kallade våldsbrotten elektroniskt. Då kommer RMV att behöva göra ytterligare tekniska anpassningar och det kräver resurser både från oss och vår systemleverantör. Det finns en mycket stor potential att effektivisera och göra verksamheten mera säker genom att utnyttja moderna IT-system. RMV planerar att fokusera på att se till att verksamheten har den IT-miljö som kommer att krävas för att fortsatt kunna leverera resultat i världsklass. RMV har både i årsredovisningen för 2013 och 2014 mer i detalj redogjort för hittills vidtagna åtgärder när det gäller det medicintekniska stödet. Under 2015 kommer den kraftsamling som påbörjades 2014 i syfte att lyfta stödet kompetens- och funktionsmässigt för att möta framtida krav att fortsätta. [1] Rättsväsendets Informations Försörjning 6 (12)

7 Bilaga 1 Utvecklingen enligt ovan kan leda till ytterligare medelsbehov under perioden -. Om så är fallet kommer RMV att avisera detta så snart det är känt. Outsourcing av IT uppdelning för framtidssäkring RMV har under en tjugoårsperiod outsourcat sin drift och systemutveckling till en mindre, lokalt verksam, IT-leverantör. Fram till 2013 var all IT outsourcad, men i och med uppbyggnaden av en egen IT-organisation som inleddes under 2014 och slutförs under 2015 kommer bl.a. strategiskt arbete, upprättande av kravspecifikationer och kritisk granskning av leverans att kunna genomföras inom myndigheten. Områdena drift och systemutveckling behöver även fortsättningsvis upphandlas, och denna upphandling beräknas genomföras under RMV kommer i upphandlingen kräva en högre nivå av kompetenssäkring (för att bli mindre sårbart för sjukdomar och personalrotation) och en högre täckningsgrad i landet (vilket skulle minska reskostnader och möjliggöra en lokal närvaro vid RMV:s lokaliseringar i landet) än vad dagens leverantör kan erbjuda. Då nuvarande leverantör ej ingår i Kammarkollegiets ramavtal planerar RMV för ett byte av leverantör och då kommer även de ökade kraven enligt ovan att kunna implementeras. Ett byte av IT-leverantör bedöms leda till ökade kostnader med 1,5 mkr per år under - i det överlämningsarbete som föranleder en sådan process. Från 2019 bedöms kostnaderna uppgå till samma nivå som Lokalerna genomförd och planerad upprustning ger kostnader under lång tid (långa hyreskontrakt) RMV:s lokaler är till sin karaktär speciallokaler som måste anpassas exakt efter verksamhetens behov och de krav som finns på myndighetens lokaler när det gäller en säker och god arbetsmiljö. Verksamheten kan inte av bl.a. etiska skäl bedrivas var som helst. Det är ingen slump att verkets lokaler, med undantag av ledningskansliet, ligger på eller i närheten till sjukhus- eller universitetsområden. De senaste årens ny- och ombyggnationer är i huvudsak färdigställda, långa hyresavtal 2 tecknade efter regeringens godkännande och inflyttning genomförd. Kostnaderna för detta har nu slagit igenom fullt ut och omfattar ca 17 mnkr per år. Under 2013 påbörjades planeringen av viss ombyggnad av lokalerna för den rättspsykiatriska avdelningen i Göteborg. Planeringen stoppades med anledning 2 År 2010 godkände regeringen ett 20-årigt hyresavtal avseende de nybyggda lokalerna för den rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm (Dnr Ju2010/589/Å) och år 2011 godkände regeringen ett 20-årigt hyresavtal avseende de nybyggda lokalerna för den rättsmedicinska avdelningen i Göteborg (Dnr Ju2011/3323/Å). 7 (12)

8 Bilaga 1 av de besparingar som gjordes under Denna ombyggnad är föranledd dels av behovet att ytterligare anpassa lokalerna till de säkerhetskrav som gäller för rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, dels det faktum att den rättspsykiatriska vården flyttade ut ur den byggnad myndigheten hyr för sin verksamhet. Myndigheten disponerar nu hela byggnaden. Under 2014 har omfattningen av den planerade ombyggnationen analyserats och beslut har fattats om att fokusera på de mest väsentliga åtgärderna. Av denna anledning har den förväntade kostnadsökningen minskat. Ombyggnationen förväntas genomföras under och medföra en ökad kostnad på 2 mnkr per år från kvartal 4. Den rättsmedicinska avdelningen i Umeå är i behov av nya lokaler bl.a. mot bakgrund av att lokalerna är för små för verksamheten som bedrivs där. Planeringen har av olika skäl stått stilla under men är nu aktuell att återupptas. Från början var planen att endast bygga om de befintliga lokalerna med syfte att få ett effektivare utnyttjande men vi ser inga möjligheter till en sådan lösning längre då även den totala lokalytan behöver utökas. Landstiget har även aviserat ett stort intresse av att komma åt lokalerna för sina egna verksamheter. En närmare beskrivning av lokalbehovet liksom en sökning efter hyreslediga objekt, alternativt planerad nybyggnation, inom radie av 1 km från sjukhusområdet kommer att göras under Nuvarande avtal löper ut Marknadshyran för nya lokaler förväntas ligga väsentligt över nuvarande hyresnivå. Vid den rättsmedicinska avdelningen i Uppsala stoppades av ekonomiska skäl den planerade om- och tillbyggnaden av lokalerna under Tanken var att detta arbete skulle tillgodose satsningen på datorskiktröntgen (CT) och ökningen av antalet läkare och annan personal. Det visar sig nu att de prisindikationer vi fått från landstinget för om- och tillbyggnaden överskrider kostnaden för en flytt till nya lokaler. Landstinget har även själva visa stort intresse av att komma åt de lokaler vi hyr. Med anledning av detta har ett arbete påbörjats med att hitta nya lokaler. Vasakronan kommer att uppföra ett nytt objekt ett par hundra meter från nuvarande lokalisering och diskussioner förs just nu om möjligheten att få hyra lokaler i detta hus. När en flytt kan bli aktuell är inte klart och RMV får återkomma framöver med en precisering av resursbehov för detta. RMV gör bedömningen att en flytt, bl.a. mot bakgrund av gällande hyresavtal, kan bli aktuell först någon gång under. RMV förväntar sig i nuläget inte någon större ökning i hyreskostnader vid en flytt. För beräknar verket ett utökat anslagsbehov på ca 1 mnkr och för ca 5 mnkr per år för att finansiera ökade lokalkostnader. 8 (12)

9 Bilaga 1 Sammanfattning av behoven av höjd anslagsnivå för nuvarande verksamhet Föreslagna höjningar utgår från ett anslag på kronor d.v.s. verkets ramanslag inklusive den planerade ramhöjningen på kronor för år. Anslagsbehoven anges i 2015 års prisnivå. Anslagsbehov (tusental kronor) Höjning av anslagsram (2015 års prisnivå) År År År 1. Rekrytering av läkare Teknikstöd Lokaler Summa behov av höjd anslagsram behov av anslag (exklusive pris- och löneomräkning) (12)

10 Bilaga 2 1. till finansiering av verksamheten åren - (tkr i 2015 års prisnivå) Finansiering Ramanslag (4:1:8) Avgiftsinkomster Övriga inkomster (varav bidrag) 2014 Utfall (2 556) 2015 Prognos (2 000) (400) (400) (400) Summa Avgifter som disponeras av RMV 2a. Avgiftsbelagd verksamhet och andra inkomster år (tkr) Balanserat resultat Prognos resultat 2015 Verksamhet Avgiftsintäkter Kostnader Resultat Kostnadstäckning (%) Uppdragsgivare Staten (%-andel) Uppdragsgivare Övriga (%-andel) Rättsgenetik Rättskemi Rättsintyg Övriga inkomster b. Avgiftsbelagd verksamhet och andra inkomster år (tkr) Prognos balanserat resultat resultat Verksamhet Avgiftsintäkter Kostnader Resultat Kostnadstäckning (%) Uppdragsgivare Staten (%-andel) Uppdragsgivare Övriga (%-andel) Rättsgenetik Rättskemi Rättsintyg Övriga inkomster (12)

11 2c. Avgiftsbelagd verksamhet och andra inkomster år (tkr) BUDGETUNDERLAG Bilaga 2 balanserat resultat resultat Verksamhet Avgiftsintäkter Kostnader Resultat Kostnadstäckning (%) Uppdragsgivare Staten (%-andel) Uppdragsgivare Övriga (%-andel) Rättsgenetik Rättskemi Rättsintyg Övriga inkomster Investeringar 3a. Lån i Riksgäldskontoret (tkr) År 2015 Prognos År År År IB lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning varav immateriella anläggningstillgångar Beräknad amortering UB lån i Riksgäldskontoret Beslutad/föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantaganden nyupplåning 0 0,0 % 200 0,25 % % ,5 % Finansiering av räntor och amorteringar Anslag 4:1:8 Avgiftsbelagd verksamhet (12)

12 Bilaga 2 Behov av låneram RMV tilldelades för 2015 en låneram på 120 mnkr. Verket har inför budgetunderlaget gjort en inventering och prioritering av upprustningsbehoven inom alla verksamhetsområden och kan konstatera att ramen beräknas vara tillräcklig för de kommande årens investeringsbehov. Satsningarna i ny- och ersättningsinvesteringar i laboratorieutrustning fortsätter. Även för verkets IT- och ärendehanteringssystem pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete som kräver stora investeringar. Vidare leder vissa mindre lokal- och säkerhetsupprustningar till behov av investeringsmedel. 3b. Investeringsbehov i anläggningstillgångar åren - (tkr) Verksamhetsområde År År År Rättspsykiatri Rättsmedicin Rättskemi och rättsgenetik Verksgemensamt SUMMA Anslagskredit (tkr) Beviljat 2015 Anslagskredit Procent av anslaget 3 % 3 % 3 % 3 % 5. Räntekontokredit (tkr) Beviljat 2015 Räntekontokredit Procent av disponibelt belopp 5 % 5 % 5 % 5 % 12 (12)

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2014-2016

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2014-2016 Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se BUDGETUNDERLAG Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Rättsmedicinalverkets

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018 ARBETSMILJÖ ~ VERKET Budgetunderlag 2016-2018 Datum Vår beteckning 2015-02-20 AE 2014/118654 Sid 1 (2) Enheten för ekonomi och planering Kerstin Lindberg, 010-730 96 01 arbetsmiljover ket@av.se Regeringen

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Budgetunderlag för

Budgetunderlag för KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2018 2020 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2016-02-16 Dnr 75/2017 1 (9) Budgetunderlag för budgetåren 2018, 2019 och 2020 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Dnr 22/14 Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Februari 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga)

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga) Vår beteckning 215-2-25 215/98 1 (11) Sändlista Budgetunderlag 216-218 (1 bilaga) RM1, v1., 213-6-14 Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 8 Karlstad, Besöksadress Våxnäsgatan 1, Karlstad Telefon 771-24

Läs mer

Dnr 19/13. Budgetunderlag för budgetåren 2014 2016

Dnr 19/13. Budgetunderlag för budgetåren 2014 2016 Dnr 19/13 Budgetunderlag för budgetåren 2014 2016 Februari 2013 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

(Förhandling har skett med de fackliga organisationerna.)

(Förhandling har skett med de fackliga organisationerna.) Datum Beteckning 2008-02-21 640-195-2008 Ert datum Er beteckning Regeringen Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Budgetunderlag för 2009 Statens historiska museer överlämnar härmed sitt budgetunderlag

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Budgetunderlag 2016-2018, Bilaga 1 Datum Vår beteckning 2015-02-20 2014/118654 Bilaga 1 Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Nuläge I årsredovisningen avseende år 2014

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-18 Dnr 134/2015 1 (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2013-2015 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2013-2015 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1(5) 2015-02-27 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1. Anslag Institutet anhåller om att anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen, inom utgiftsområde 17, fr.o.m. 2016 höjs med 3 miljoner

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019

Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019 Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019 Publikationen kan laddas ner som PDF från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2016-03-01 Dnr: 1.4-116/2016 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL

Läs mer

Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren 2009-2011

Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren 2009-2011 Dnr 2008:72 Budgetunderlag för åren 2009-2011 1 INLEDNING...4 1.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...4 1.1.1 Undantag från förordning...5 2 VERVAS VERKSAMHET ÅREN 2009-2011...5 2.1 E-LEGITIMATIONER...6 2.2 INSATSER

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 10 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder Regeringsbeslut III:3 Utbildningsdepartementet 2016-10-13 U2016/00358/F U2016/04020/F U2016/04022/F m.fl. Se bilaga 1 regionala etikprövningsnämnder Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/04189/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016 Staben Föredragande Anna Lindholm Stabschef anna.lindholm@uhr.se Diarienummer 1.1.1-930-2013 Datum 2013-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05005/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05959/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings

Läs mer

Viktigt att betona är att den strategiska inriktningen ännu inte speglar TLV:s förändrade roll i samband med omreglering av apoteksmarknaden.

Viktigt att betona är att den strategiska inriktningen ännu inte speglar TLV:s förändrade roll i samband med omreglering av apoteksmarknaden. 1 (8) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för 2010, 2011 och 2012 Inledning TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, står inför stora förändringar under de närmaste åren.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04976,05013/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05956/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2017-02-28 2016/053223 1 (15) Enheten för ekonomi, planering och anskaffning Kerstin Lindberg, 010-730 9601 arbetsmiljoverket@av.se Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten Regeringsbeslut I:14 Justitiedepartementet 2014-12-22 Ju2014/7862/KRIM Ju2014/7851/KRIM Ju2014/7900/PO(delvis) Brottsoffermyndigheten Box 470 90109Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 9-12-05 Ku/28/KA Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 75104 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:25 Justitiedepartementet 2015-12-17 Ju2015/09474/L6 (delvis) Ju2015/09812/LED(delvis) Justitiekanslern Box 2308 10317 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket Regeringsbeslut I:10 2012-12-18 S2012/8855/SAM (delvis) Socialdepartementet Läkemedelsverket Box26 75103 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Läkemedelsverket Riksdagen har beslutat om Läkemedelsverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 4 Försvarsdepartementet 2009-12-17 Fö2009/2385/EPS (delvis) Fö2009/113/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens servicecenter

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens servicecenter Regeringsbeslut III 5 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statens servicecenter FE152 80127Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens servicecenter Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Regeringsbeslut III:30 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04981/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05979/UH Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 14 2016-12-20 Fi2016/04489/S3 Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten 1bilaga Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten Regeringsbeslut III:23 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet E-hälsomyndigheten Ringvägen 100 118 60 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende E-hälsomyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04490/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05636/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 30 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:24 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2012-12-06 Ju2012/7746/Å Ju2012/7483/Å (delvis) Ju2012/7567/Krim (delvis) Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-04-14 U2016/00923/UH U2016/01852/UH Försvarshögskolan Box 27805 11593 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Riksdagen

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut 21 2012-12-13 Ku2012/1873/MFI (slutligt) Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut III:13 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 21 Kulturdepartementet 2008-12-11 Ku2008/2172/SAM (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linnéuniversitetet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linnéuniversitetet Regeringsbeslut III:15 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04887/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05964/UH Linnéuniversitetet 391 82 Kalmar Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linnéuniversitetet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:9-12-11 Ku/1782/KA Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren ARBETSMILJÖ ~ VERKET AV:s BU 2017-2019 Datum Vår beteckning 2016-02-19 2015/052601 Sid 1 (3) Enheten för ekonomi, planering och anskaffning Kerstin Lindberg, 010-730 9601 arbetsmiljoverket@av.se Regeringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III: 9 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04223/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Regeringsbeslut III 9 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 36 2015-12-17 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regeringsbeslut III 5 Näringsdepartementet 2016-12-08 N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Lantmäteriet inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1309/KA Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd Regeringsbeslut 42 2016-12-14 Ku2016/02761/LS(delvis) Kulturdepartementet Statens medieråd Box 27204 10253 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens medieråd Riksdagen har beslutat om Statens

Läs mer

Kronofogdemyndigheten(ram)

Kronofogdemyndigheten(ram) Regeringsbeslut II 5 Näringsdepartementet 2015-12-18 N2015/08963/SUBT N2015/08816/KLS(delvis) Trafikverket 781 89 Borlänge Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 34 Försvarshögskolan Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 36 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/1844/KO Ku2013/1934/KO Ku2013/2461/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (12) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa Regeringsbeslut I:25 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 27 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Regeringsbeslut 11 2016-11-24 Ku2016/02626/LS(delvis) Kulturdepartementet Valmyndigheten Box 12191 10225 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Regeringsbeslut III:29 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04468/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05659/UH Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag 1 (10) Datum 2011-03-01 Diarienummer Dnr Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2012-2014 Sammanfattning och förslag Med stöd av vad som framförs i budgetunderlaget föreslår TLV

Läs mer

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET... 3 1.1 MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2 Näringsdepartementet 2016-08-25 N2016/05381/SUBT N2016/04426/KLS(delvis) Trafikverket 781 89 Borlänge Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut 31 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 14 Kulturdepartementet -05-27 Ku/379/KV (delvis) Moderna museet Box 16382 103 27 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om nya nationella

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2015/05895/BS (delvis) U2016/00971/UH m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5-12-12 Fö//ESL (delvis) Försvarsdepartementet Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev för budgetåret avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU 10-3221-12 Ulf Nyman Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet Sammanfattning Stockholms universitet

Läs mer