Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018"

Transkript

1 Box 206, Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel Fax: E-post: BUDGETUNDERLAG Regeringen Justitiedepartementet STOCKHOLM Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren - RMV överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåren. Utgångspunkten för beräkningarna är regleringsbrevet för 2015 och verkets tilldelade anslag under utgiftsområde Rättsväsendet för anslaget 4:1:8. Sammanfattning RMV bedriver en verksamhet som till mycket stor del är efterfrågestyrd och författningsreglerad och som därigenom är svår att påverka och planera till omfattning och att styra ekonomiskt. Verkets unika expertkunnande och de utlåtanden som avges är mycket efterfrågade och har en viktig betydelse som ett led i teknisk bevisning men även inom andra områden som t.ex. identifieringsärenden, faderskaps- och andra släktskapsutredningar. Det är avgörande för hela rättskedjan att RMV:s verksamhet är väl fungerande, effektiv och tillförlitlig. När obduktioner, rättsintygsundersökningar, rättspsykiatriska undersökningar eller genetiska och kemiska analyser beställs av rättsväsendet är det verkets skyldighet att genomföra dessa och i många fall inom i lag eller i avtal stipulerad tid. Dessutom är RMV:s verksamhet geografiskt spridd över landet, vilket ställer stora krav på ledning och samordning när det gäller t.ex. gemensamma rutiner och kompetensutvecklingsinsatser. RMV har under de senaste åren successivt tillförts mer resurser vilket bl.a. har gjort det möjligt att långsiktigt rekrytera och utbilda specialistläkare för att säkra läkarkompetensen på ett sätt som inte tidigare varit möjligt, påbörja genomförandet av en nödvändig modernisering av det medicintekniska stödet och delar av verksamhetens lokaler och ett nödvändigt forsknings- och utvecklingsarbete. Det är angeläget för uppdragets genomförande att dessa satsningar får fortsätta. Detta utvecklas närmare i bilaga 1. 1 (12)

2 RMV gör bedömningen att verkets ramanslag behöver höjas med 5,5 miljoner kronor för år, med 9,5 miljoner kronor för år och med 15,5 miljoner kronor för år. Den föreslagna ramhöjningen utgår från ramanslaget för. Höjningen för är exklusive den planerade ramhöjningen på 25 miljoner kronor. De närmare motiven redovisas i bilaga 1. I bilaga 2 återfinns förslag till finansiering av verksamheten, redogörelse för beräknade avgifts-/uppdragsinkomster, investerings- och lånebehov, beräknade lånekostnader och förslag till låneram samt behov av anslags- respektive räntekontokredit. Hemställan Med stöd av vad som anförs i budgetunderlaget hemställer RMV att att att att att regeringen godkänner den föreslagna finansieringen av verksamheten för de närmaste tre räkenskapsåren, regeringen föreslår riksdagen att inom utgiftsområde Rättsväsendet, anslaget 4:1:8 Rättsmedicinalverket, anvisa ett ramanslag (i 2015 års prisnivå) för år på tkr, för år på tkr och för år på tkr, regeringen fastställer låneramen för investeringar i anläggningstillgångar till tkr för år, regeringen bestämmer anslagskrediten för år till 3 procent av anslaget, regeringen bestämmer RMV:s räntekontokredit till 5 procent av totalt disponibelt belopp. Beslut Detta beslut har fattats av t.f. generaldirektören Johan Ahlner. Ekonomidirektören Johan Karlsson har varit föredragande. Johan Ahlner Johan Karlsson 2 (12)

3 Bilagor: 1. Motiv för utökning av Rättsmedicinalverkets ramanslag, sid till finansiering m.m. (tabeller), sid. 10 Sändlista: Justitiedepartementet Finansdepartementet Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (12)

4 Bilaga 1 Motiv för utökning av Rättsmedicinalverkets (RMV) ramanslag från och med år Nuläge säkra den uppbyggnad som skett RMV bedriver en verksamhet som till mycket stor del är efterfrågestyrd och författningsreglerad och som därigenom är svår att påverka och planera till omfattning och att styra ekonomiskt. Verkets unika expertkunnande och de utlåtanden som avges är mycket efterfrågade och har en viktig betydelse som ett led i teknisk bevisning men även inom andra områden som t.ex. identifieringsärenden, faderskaps- och andra släktskapsutredningar. Det är avgörande för hela rättskedjan att RMV:s verksamhet är väl fungerande, effektiv och tillförlitlig. När obduktioner, rättsintygsundersökningar, rättspsykiatriska undersökningar eller genetiska och kemiska analyser beställs av rättsväsendet är det verkets skyldighet att genomföra dessa och i många fall inom i lag eller i avtal stipulerad tid. RMV:s verksamhet är geografiskt spridd över landet, vilket ställer stora krav på ledning och samordning när det gäller t.ex. gemensamma rutiner och kompetensutvecklingsinsatser. RMV har i budgetunderlagen sedan år 2008 beskrivit de satsningar som gjorts. Det har varit och är till vissa delar fortfarande avgörande att dessa satsningar får slutföras för att myndigheten ska kunna fortsätta att utvecklas till en modern myndighet och för att fullgöra myndighetens uppdrag. RMV:s anslag har under åren successivt ökats för att möjliggöra en mer långsiktig strategisk planering av för verket centrala utvecklingsområden än som tidigare varit möjligt. I budgetunderlaget för bedömde RMV att anslagsnivån, för att täcka behoven i den del av verksamheten som kan betecknas som mer löpande, är i stort sett bra men att nivån under ytterligare några år successivt behöver höjas något ytterligare för att klara kostnaderna för de långsiktiga satsningarna på rekryteringen och utbildningen av fler läkare, upprustningen av lokalerna, forskning och utveckling samt upprustningen av den medicintekniska utrustningen. Myndigheten är på god väg att nå de mål som satts för de nämnda områdena. Det är angeläget för uppdragets genomförande att det som uppnåtts inte riskeras utan att den uppbyggnad som skett säkras och får fortsätta bl.a. genom en anslagsnivå i paritet med planerade nödvändiga förändringar. Dessa områden kräver en långsiktig planeringshorisont och ett målinriktat och uthålligt genomförande över tid. Det handlar om investeringar och åtaganden under lång tid. Det ekonomiska läget och effekterna därav som uppkom under 2013 till följd av att RMV inte tilldelades det anslag som myndigheten bedömde att det fanns ett behov av beskrevs utförligt i budgetunderlaget för åren och har också behandlats i årsredovisningen för I och med att regeringen under 4 (12)

5 Bilaga 1 hösten 2013 beslöt ge RMV ett tillskott av medel dels på tilläggsbudget för 2013, dels ett engångsbelopp för 2014 på 30 miljoner kronor, kunde de mest negativa effekterna av besparingsåtgärderna undvikas och planerna på att säga upp medarbetare behövde aldrig realiseras. För 2015 har RMV tilldelats en ramhöjning på 20 miljoner kronor vilket i realiteten innebär en anslagssänkning jämfört med För att kunna upprätthålla kvalitet och effektivitet, samt fortsätta utveckla verksamheten krävs att RMV under 2015 utnyttjar hela sitt anslagssparande, samt större delen av anslagskrediten. RMV:s totala anslagsbelastning under 2015 bedöms bli i nivå med den planerade anslagsbelastningen för, då RMV förväntas tilldelas ytterligare 25 miljoner kronor i ramhöjning. I detta läge är det av väsentlig betydelse att inför år och framåt poängtera vikten av att den planerade nivåhöjningen av anslagsramen verkställs och att behov att fortsatt utveckla verksamhetens kvalitet och bibehålla effektivitet kvarstår, vilket kräver vissa resurstillskott, dock i mindre omfattning. Ökade anslagsbehov 1. Fortsatt rekrytering av läkare genomförandet av den tioåriga bemanningsplanen RMV får inte äventyras Rekrytering och utbildning av fler läkare inom rättspsykiatrin och rättsmedicinen har varit ett prioriterat mål inom RMV och också särskilt kommenterats i budgetpropositionerna för åren Målet i tioårsplanen för rekrytering av läkare RMV är att fram till ha fördubblat antalet rättspsykiater och tredubblat antalet rättsläkare allt för att kunna möta behovet av läkarkompetens, kompetens- och kvalitetsutveckling samt forskning och utveckling. Under 2013 har en halvtidsavstämning genomförts av planen och vid den har myndigheten kunnat konstatera att planen i huvudsak följs och att utsikterna att nå målet är mycket goda. Under 2014 har planen fortsatt att genomföras. Läkarbristen har varit ett mycket stort problem under årtionden så den nu positiva utvecklingen när det gäller rekrytering och utbildning får inte äventyras. RMV har blivit en attraktiv arbetsgivare och har numera inte svårt att rekrytera och behålla läkare. Läget är dock fortsatt skört eftersom andelen läkare som är under utbildning (ca hälften) är stort och det tar några år till innan de är färdiga specialister. 1 Jfr Prop. 2009/10:1, UO4, s. 59f., Prop. 2010/11:1, UO4, s. 60, Prop. 2011/12:1, UO4, s. 57f. 5 (12)

6 Bilaga 1 För att fortsätta genomförandet av den tioåriga bemanningsplanen behöver verket under den kommande treårsperioden tillföras ytterligare medel: 4 mnkr (år ), 7 mnkr (år ) och 9 mnkr (år ). Medlen ska finansiera kostnaderna för ytterligare läkare. 2. Teknikstödet - fortsatt satsning för framtiden RMV har en verksamhet som ständigt kräver nya investeringar särskilt i apparatur, instrument samt tillhörande IT-system inom laboratorieverksamheterna eftersom den tekniska utvecklingen inom detta område sker mycket snabbt. Ny teknik ger nya möjligheter att analysera allt fler substanser ur allt mindre provmängder. Detta ställer krav på RMV att följa med i teknik- och metodutvecklingen så att myndigheten kan ge de svar som omvärlden förväntar sig att kunna få nu och i framtiden. För RMV:s del handlar det i dessa fall inte minst om att både utveckla metoder men också om att se till att ha toppmodern laboratorieutrustning för att kunna utföra de analyser som rättsväsendet efterfrågar. Inte minst gäller det upptäckten och analysen av s.k. internetdroger, en ärendetyp som för myndighetens rättskemiska verksamhet fortsatt stadigt ökar i antal och komplexitet. Dessutom krävs långsiktiga investeringar i farmakologisk/ toxikologisk kompetens för att tolka och bedöma analysresultaten. Systemen behöver snabbas upp och allmänt få större kapacitet bl.a. mot bakgrund av det som RIF [1] -arbetet kommer att kräva av myndigheten när det gäller kommunikation med omvärlden, ärendehantering m.m. RMV arbetar ständigt med detta och har under åren utvecklat en elektronisk ärendehantering med flera av uppdragsgivarna, bl.a. Polisen och Kriminalvården och detta arbete kommer att fortsätta. Under 2014 tog Polisen beslut att utveckla deras gamla system DurTvå till att bli ett system som nu har informationsutbyte med RMV. Vi har tillsammans med Polisen gjort anpassningar på båda sidor och kommer att utveckla det vidare. Vi har nu 97 % av missbruksärenden, eget bruk och trafikärenden elektroniskt. Nu pågår ett utvecklingsarbete att kunna hantera de övriga ärenden från polisen, de så kallade våldsbrotten elektroniskt. Då kommer RMV att behöva göra ytterligare tekniska anpassningar och det kräver resurser både från oss och vår systemleverantör. Det finns en mycket stor potential att effektivisera och göra verksamheten mera säker genom att utnyttja moderna IT-system. RMV planerar att fokusera på att se till att verksamheten har den IT-miljö som kommer att krävas för att fortsatt kunna leverera resultat i världsklass. RMV har både i årsredovisningen för 2013 och 2014 mer i detalj redogjort för hittills vidtagna åtgärder när det gäller det medicintekniska stödet. Under 2015 kommer den kraftsamling som påbörjades 2014 i syfte att lyfta stödet kompetens- och funktionsmässigt för att möta framtida krav att fortsätta. [1] Rättsväsendets Informations Försörjning 6 (12)

7 Bilaga 1 Utvecklingen enligt ovan kan leda till ytterligare medelsbehov under perioden -. Om så är fallet kommer RMV att avisera detta så snart det är känt. Outsourcing av IT uppdelning för framtidssäkring RMV har under en tjugoårsperiod outsourcat sin drift och systemutveckling till en mindre, lokalt verksam, IT-leverantör. Fram till 2013 var all IT outsourcad, men i och med uppbyggnaden av en egen IT-organisation som inleddes under 2014 och slutförs under 2015 kommer bl.a. strategiskt arbete, upprättande av kravspecifikationer och kritisk granskning av leverans att kunna genomföras inom myndigheten. Områdena drift och systemutveckling behöver även fortsättningsvis upphandlas, och denna upphandling beräknas genomföras under RMV kommer i upphandlingen kräva en högre nivå av kompetenssäkring (för att bli mindre sårbart för sjukdomar och personalrotation) och en högre täckningsgrad i landet (vilket skulle minska reskostnader och möjliggöra en lokal närvaro vid RMV:s lokaliseringar i landet) än vad dagens leverantör kan erbjuda. Då nuvarande leverantör ej ingår i Kammarkollegiets ramavtal planerar RMV för ett byte av leverantör och då kommer även de ökade kraven enligt ovan att kunna implementeras. Ett byte av IT-leverantör bedöms leda till ökade kostnader med 1,5 mkr per år under - i det överlämningsarbete som föranleder en sådan process. Från 2019 bedöms kostnaderna uppgå till samma nivå som Lokalerna genomförd och planerad upprustning ger kostnader under lång tid (långa hyreskontrakt) RMV:s lokaler är till sin karaktär speciallokaler som måste anpassas exakt efter verksamhetens behov och de krav som finns på myndighetens lokaler när det gäller en säker och god arbetsmiljö. Verksamheten kan inte av bl.a. etiska skäl bedrivas var som helst. Det är ingen slump att verkets lokaler, med undantag av ledningskansliet, ligger på eller i närheten till sjukhus- eller universitetsområden. De senaste årens ny- och ombyggnationer är i huvudsak färdigställda, långa hyresavtal 2 tecknade efter regeringens godkännande och inflyttning genomförd. Kostnaderna för detta har nu slagit igenom fullt ut och omfattar ca 17 mnkr per år. Under 2013 påbörjades planeringen av viss ombyggnad av lokalerna för den rättspsykiatriska avdelningen i Göteborg. Planeringen stoppades med anledning 2 År 2010 godkände regeringen ett 20-årigt hyresavtal avseende de nybyggda lokalerna för den rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm (Dnr Ju2010/589/Å) och år 2011 godkände regeringen ett 20-årigt hyresavtal avseende de nybyggda lokalerna för den rättsmedicinska avdelningen i Göteborg (Dnr Ju2011/3323/Å). 7 (12)

8 Bilaga 1 av de besparingar som gjordes under Denna ombyggnad är föranledd dels av behovet att ytterligare anpassa lokalerna till de säkerhetskrav som gäller för rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, dels det faktum att den rättspsykiatriska vården flyttade ut ur den byggnad myndigheten hyr för sin verksamhet. Myndigheten disponerar nu hela byggnaden. Under 2014 har omfattningen av den planerade ombyggnationen analyserats och beslut har fattats om att fokusera på de mest väsentliga åtgärderna. Av denna anledning har den förväntade kostnadsökningen minskat. Ombyggnationen förväntas genomföras under och medföra en ökad kostnad på 2 mnkr per år från kvartal 4. Den rättsmedicinska avdelningen i Umeå är i behov av nya lokaler bl.a. mot bakgrund av att lokalerna är för små för verksamheten som bedrivs där. Planeringen har av olika skäl stått stilla under men är nu aktuell att återupptas. Från början var planen att endast bygga om de befintliga lokalerna med syfte att få ett effektivare utnyttjande men vi ser inga möjligheter till en sådan lösning längre då även den totala lokalytan behöver utökas. Landstiget har även aviserat ett stort intresse av att komma åt lokalerna för sina egna verksamheter. En närmare beskrivning av lokalbehovet liksom en sökning efter hyreslediga objekt, alternativt planerad nybyggnation, inom radie av 1 km från sjukhusområdet kommer att göras under Nuvarande avtal löper ut Marknadshyran för nya lokaler förväntas ligga väsentligt över nuvarande hyresnivå. Vid den rättsmedicinska avdelningen i Uppsala stoppades av ekonomiska skäl den planerade om- och tillbyggnaden av lokalerna under Tanken var att detta arbete skulle tillgodose satsningen på datorskiktröntgen (CT) och ökningen av antalet läkare och annan personal. Det visar sig nu att de prisindikationer vi fått från landstinget för om- och tillbyggnaden överskrider kostnaden för en flytt till nya lokaler. Landstinget har även själva visa stort intresse av att komma åt de lokaler vi hyr. Med anledning av detta har ett arbete påbörjats med att hitta nya lokaler. Vasakronan kommer att uppföra ett nytt objekt ett par hundra meter från nuvarande lokalisering och diskussioner förs just nu om möjligheten att få hyra lokaler i detta hus. När en flytt kan bli aktuell är inte klart och RMV får återkomma framöver med en precisering av resursbehov för detta. RMV gör bedömningen att en flytt, bl.a. mot bakgrund av gällande hyresavtal, kan bli aktuell först någon gång under. RMV förväntar sig i nuläget inte någon större ökning i hyreskostnader vid en flytt. För beräknar verket ett utökat anslagsbehov på ca 1 mnkr och för ca 5 mnkr per år för att finansiera ökade lokalkostnader. 8 (12)

9 Bilaga 1 Sammanfattning av behoven av höjd anslagsnivå för nuvarande verksamhet Föreslagna höjningar utgår från ett anslag på kronor d.v.s. verkets ramanslag inklusive den planerade ramhöjningen på kronor för år. Anslagsbehoven anges i 2015 års prisnivå. Anslagsbehov (tusental kronor) Höjning av anslagsram (2015 års prisnivå) År År År 1. Rekrytering av läkare Teknikstöd Lokaler Summa behov av höjd anslagsram behov av anslag (exklusive pris- och löneomräkning) (12)

10 Bilaga 2 1. till finansiering av verksamheten åren - (tkr i 2015 års prisnivå) Finansiering Ramanslag (4:1:8) Avgiftsinkomster Övriga inkomster (varav bidrag) 2014 Utfall (2 556) 2015 Prognos (2 000) (400) (400) (400) Summa Avgifter som disponeras av RMV 2a. Avgiftsbelagd verksamhet och andra inkomster år (tkr) Balanserat resultat Prognos resultat 2015 Verksamhet Avgiftsintäkter Kostnader Resultat Kostnadstäckning (%) Uppdragsgivare Staten (%-andel) Uppdragsgivare Övriga (%-andel) Rättsgenetik Rättskemi Rättsintyg Övriga inkomster b. Avgiftsbelagd verksamhet och andra inkomster år (tkr) Prognos balanserat resultat resultat Verksamhet Avgiftsintäkter Kostnader Resultat Kostnadstäckning (%) Uppdragsgivare Staten (%-andel) Uppdragsgivare Övriga (%-andel) Rättsgenetik Rättskemi Rättsintyg Övriga inkomster (12)

11 2c. Avgiftsbelagd verksamhet och andra inkomster år (tkr) BUDGETUNDERLAG Bilaga 2 balanserat resultat resultat Verksamhet Avgiftsintäkter Kostnader Resultat Kostnadstäckning (%) Uppdragsgivare Staten (%-andel) Uppdragsgivare Övriga (%-andel) Rättsgenetik Rättskemi Rättsintyg Övriga inkomster Investeringar 3a. Lån i Riksgäldskontoret (tkr) År 2015 Prognos År År År IB lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning varav immateriella anläggningstillgångar Beräknad amortering UB lån i Riksgäldskontoret Beslutad/föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantaganden nyupplåning 0 0,0 % 200 0,25 % % ,5 % Finansiering av räntor och amorteringar Anslag 4:1:8 Avgiftsbelagd verksamhet (12)

12 Bilaga 2 Behov av låneram RMV tilldelades för 2015 en låneram på 120 mnkr. Verket har inför budgetunderlaget gjort en inventering och prioritering av upprustningsbehoven inom alla verksamhetsområden och kan konstatera att ramen beräknas vara tillräcklig för de kommande årens investeringsbehov. Satsningarna i ny- och ersättningsinvesteringar i laboratorieutrustning fortsätter. Även för verkets IT- och ärendehanteringssystem pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete som kräver stora investeringar. Vidare leder vissa mindre lokal- och säkerhetsupprustningar till behov av investeringsmedel. 3b. Investeringsbehov i anläggningstillgångar åren - (tkr) Verksamhetsområde År År År Rättspsykiatri Rättsmedicin Rättskemi och rättsgenetik Verksgemensamt SUMMA Anslagskredit (tkr) Beviljat 2015 Anslagskredit Procent av anslaget 3 % 3 % 3 % 3 % 5. Räntekontokredit (tkr) Beviljat 2015 Räntekontokredit Procent av disponibelt belopp 5 % 5 % 5 % 5 % 12 (12)

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga)

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga) Vår beteckning 215-2-25 215/98 1 (11) Sändlista Budgetunderlag 216-218 (1 bilaga) RM1, v1., 213-6-14 Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 8 Karlstad, Besöksadress Våxnäsgatan 1, Karlstad Telefon 771-24

Läs mer

Budgetunderlag 2009 2011

Budgetunderlag 2009 2011 Budgetunderlag 2009 2011 ÅM-A 2008/0382 Åklagarmyndighetens budgetunderlag för 2009-2011 Sammanfattning och yrkande 1 1. Obalans mellan arbetsmängd och resurser 5 1.1 Ärendeutvecklingen 5 1.2 Obalans mellan

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Budgetunderlag 2015 2017

Budgetunderlag 2015 2017 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (21) 2015 2017 Skolverket överlämnar härmed budgetunderlag för 2015 2017. Beslut i ärendet har fattats av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. I den slutgiltiga

Läs mer

Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009

Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009 Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009 Rikspolisstyrelsen/ Ekonomibyrån EKB-902-5998/05 1 (22) Ekonomibyrån Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Göran Bäckström 2006-02-16 EKB-902-5998/05 Regeringen

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

RÄTTSMEDICINALVERKET. Årsredovisning

RÄTTSMEDICINALVERKET. Årsredovisning RÄTTSMEDICINALVERKET 2000 Årsredovisning Rättsmedicinalverket Årsredovisning 2000 INNEHÅLL GD:s kommentar 1 RESULTATREDOVISNING Verksgemensamt 2 Rättspsykiatri 9 Rättsmedicin 13 Rättskemi 17 Rättsgenetik

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr. 57:1-2.2.5/14 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för åren 2015-2017 Statens försvarshistoriska museer (SFHM) överlämnar budgetunderlag för åren 2015-2017 enligt förordning

Läs mer

Polisens budgetunderlag 2014-2016

Polisens budgetunderlag 2014-2016 Polisens budgetunderlag 2014-2016 Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Februari 2013 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: EA-902-222/13 Omslagsfoto: Rikspolisstyrelsen Upplaga:

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2015 2017

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2015 2017 1(7) 2014-02-27 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2015 2017 1. Anslag Institutet anhåller om att inom utgiftsområde 17, anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen höjs med 6 miljoner kronor fr.o.m.

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2013 15

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2013 15 1(7) 2012-02-29 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2013 15 1. Anslag Institutet anhåller om att inom utgiftsområde 17, anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen höjs med 12,6 miljoner kronor fr.o.m.

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

2013:23. Styrningen av Polisens IT-verksamhet

2013:23. Styrningen av Polisens IT-verksamhet 2013:23 Styrningen av Polisens IT-verksamhet MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-12-17 2013/206 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-09-19 Ju2013/6348/PO Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att granska

Läs mer

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 2012:16 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader Kartläggning, analys och förslag till förbättrad redovisning MISSIV DATUM DIARIENR 2012-05-09 2011/265-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-11-10 A2011/3920/A

Läs mer

Budgetunderlag 2015-2017

Budgetunderlag 2015-2017 2014-02-27 Dnr 1.1.3-813-2014 Socialdepartementet Kent Ehliasson Generaldirektör 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2015-2017 Statens institutionsstyrelse överlämnar härmed budgetunderlag för 2015-2017. Beslut

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2016-2018

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2016-2018 Staben Föredragande Magnus Hjort Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjort@uhr.se BESLUT Diarienummer 1.2.1-63-2015 Datum 2015-02-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Statliga IT-projekt som överskrider budget

Statliga IT-projekt som överskrider budget Statliga IT-projekt som överskrider budget RiR 2011:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet.

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 EKO 2012/1111 Budgetunderlag för perioden 2014-2016 (6 bilagor) 1. Sammanfattande bedömning Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1811-2003 Tryckt av

Läs mer