Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren 2009-2011"

Transkript

1 Dnr 2008:72 Budgetunderlag för åren

2 1 INLEDNING BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Undantag från förordning VERVAS VERKSAMHET ÅREN E-LEGITIMATIONER INSATSER INFÖR ORDFÖRANDESKAPET Möten Kringkostnader Utvärdering Arbetstid Finansiering och konsekvenser PLANERAD ANVÄNDNING AV ANSLAGSSPARANDE Upphandling av tjänster inför ordförandeskapet Fakturerade kursavgifter AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET It-upphandling En kompetent förvaltning FINANSIELLA VILLKOR KREDITER OCH LÅN INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR FÖRSLAG TILL VILLKOR M.M VERVAS YRKANDEN FÖR BUDGETÅR 2008 SAMT ÅREN

3 1 Inledning Härmed lämnar Verket för förvaltningsutveckling, Verva, budgetunderlag för åren i enlighet med förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag. 1.1 Beräkningsförutsättningar Följande beräkningsförutsättningar gäller för budgetunderlaget för åren Beräkningarna utgår från de uppgifter och mål regeringen gett i ny instruktion och regleringsbrev för år Beräkningarna utgår vidare från de prognoser om disponibla medel som regeringen angett i budgetpropositionen 2007/08:1, utgiftsområde 2, för åren Utfall för år 2007 grundar sig på uppgifter i Vervas årsredovisning för år 2007, medan prognoser grundar sig på uppskattningar om utfall för år Uppskattningarna utgår från den interna budgeten för året och erfarenheter om utfallet de två första verksamhetsåren. Kostnaderna inför ordförandeskapet baseras på de uppskattningar som idag är möjliga att göra. Beräkningar görs för både den anslagsfinansierade verksamheten och den avgiftsfinansierade verksamheten. Uppgifterna för den avgiftsfinansierade verksamheten baseras på utfallet de senaste två åren och erfarenheter från tidigare år då verksamheten bedrevs i Statskontorets regi. Verva har utifrån utfallet gjort uppskattningar för de kommande åren. Beräkningarna utgår från att kostnaderna för den avgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet på sikt ska täckas genom avgifter. Den planerade användningen av de ingående överföringsbeloppen 1 på anslagen beskrivs också. Beräkningarna är gjorda i 2008 års prisnivå, dvs. någon allmän prisuppräkning har inte skett. I tabellerna anges beloppen i tkr medan övriga belopp är angivna i kronor om inte annat anges. I budgetunderlaget ingår inga beräkningar för tillkommande särskilda regeringsuppdrag till Verva. Myndigheten förutsätter att sådana uppdrag åtföljs av resurser i de fall uppdraget är av mer betydande omfattning eller medför tillkommande kostnader. I den mån uppdrag ges från andra departement än 1 Anslagssparande 4

4 Finansdepartementet förutsätter Verva att varje uppdrag åtföljs av enskilda resurser för hela genomförandet. Samma princip gäller också för de tillfällen när Verva ombes delta med expertkunskaper i utredningar och liknande. I budgetunderlaget har inte beräknats intäkter och kostnader för sådan verksamhet som får bidragsfinansieras genom avtal med icke-statliga organ om särskilda projekt och program av intresse för statsförvaltningens utveckling Undantag från förordning I detta budgetunderlag gör Verva nedanstående undantag från förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag. För den verksamhet som beräknas leda till ökade kostnader har Verva inte redovisat förslag till åtgärder inom den egna verksamheten som leder till motsvarande minskning av kostnaderna. Skälet till detta är att det inte är möjligt för Verva att göra korrekta prioriteringar, innan en dialog har skett med Finansdepartementet. 2 Vervas verksamhet åren Verva har nyligen avslutat sitt andra verksamhetsår. Under det senaste halvåret har verksamheten koncentrerats ytterligare och fokuserar på det som regeringen gett utryck för i uppdrag, regleringsbrev och inte minst i den nya instruktionen. Det innebär att Verva ska vara den kraftsamlig som behövs för att hålla ihop utvecklingen inom it- och kompetensfrågor. Det betyder att verksamheten huvudsakligen kommer att fokusera på att utveckla en e- förvaltning för ökad enkelhet och rättsäkerhet, och en kompetent förvaltning. Vervas vision är en enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag och verksamhetsidén är att Verva verkar för en effektiv, kompetent och samverkande förvaltning. Vervas verksamhet finansieras dels genom anslag, dels genom avgifter. Viss verksamhet, främst utbildningar, inom verksamhetsgrenen En kompetent förvaltning finansieras delvis genom avgifter. Verksamheten inom resultatområde IT-upphandling 2 finansieras i sin helhet genom avgifter. Övrig verksamhet inom Verva finansieras genom anslag. 2 Ingår i verksamhetsgren E-förvaltning för ökad enkelhet och rättssäkerhet. 5

5 Anslag Tkr År 2007 Utfall År 2008 Prognos Utgiftsområde 2, Samhällsekonomi och finansförvaltning Uo 02 01:08 ap. 001 Verket för förvaltningsutveckling Uo 2 01:11, ap. 001 E-legitimationer År 2009 Beräkn År 2010 Beräkn År 2011 Beräkn Avgiftsinkomster som disponeras IT-upphandling Kompetensutveckling Övriga inkomster som disponeras Bidrag Finansiella intäkter Tabellen omfattar aktuella anslag från år Under år 2008 disponerar Verva två anslag och avgifter från två områden för finansiering av verksamheten. Anslaget för e-legitimationer är ett treårigt program och kommer att upphöra vid utgången av år Avgifterna kommer dels från området It-upphandling där kravet är att nå full kostnadstäckning på sikt, dels från området En kompetent förvaltnings som avser avgifter enligt 4 avgiftsförordningen. Avgifterna inom det senare området har anpassats uppåt under år 2007 och de kommer att ökas ytterligare de kommande åren. 2.1 E-legitimationer Verva fick i juni 2006 i uppdrag av regeringen att genomföra ett treårigt program för att främja användningen av e-legitimationer i offentlig förvaltning. Programmet riktar sig till de statliga myndigheter, kommuner och landsting som är avropsberättigade enligt ramavtalen Elektronisk identifiering 2004 och Infratjänst 2003 och som under perioden sätter nya elektroniska tjänster i drift. Programmet kommer att avslutas vid årsskiftet 2008/09. Det gällande regelverket gör att det uppstår förskjutningar i tid mellan beslutet om ersättning och tidpunkten för när utbetalning sker. Detta medför att Verva för att kunna avsluta programmet och effektuera de beslut som fattas under hösten 2008 behöver disponera anslagssparandet även under år Enligt regleringsbrevet disponerar Verva under år 2008 allt anslagssparande och det kommer att användas inom programmet under året. 6

6 2.2 Insatser inför ordförandeskapet Enligt regleringsbrevet för år 2008 ska Verva delta och biträda regeringen i det internationella förvaltningspolitiska samarbetet inom ramen för European Public Administration Network (EUPAN). Verva ska också inom myndighetens verksamhetsområde biträda regeringen och Regeringskansliet inför Sveriges ordförandeskap i EU hösten Det förberedande arbetet inför ordförandeskapet påbörjas ett år innan och arbetet avslutas sex månader efter ordförandeskapet. Arbetet kommer att kräva omfattande personella resurser inom Verva under åren 2008, 2009 och Verksamhetskostnaderna uppstår främst under ordförandeåret I tabellen nedan uppskattas verksamhetskostnaderna för ordförandeskapet Möten Inför ordförandeskapet, tkr År 2009 Möten Generaldirektörsmöte Resor 180 Trojkan 276 DISPA-möte 150 Gruppmöten 620 Summa Kringkostnader Kommunikation och information Övrigt 500 Summa Utvärdering Totalt Generaldirektörsmötet EUPAN är en informell samverkan mellan EU-medlemsstaternas generaldirektörer med ansvar för förvaltningsutveckling. EUPANs möte för generaldirektörer planeras till 7-8 december Antalet deltagare uppskattas till cirka 120 personer. Kostnaderna uppskattas till närmare 1,8 miljoner kronor. I dessa ingår säkerhet, tolkar, sekretariat, rapporter och underlag, back office, lokaler, måltider, presenter, sociala aktiviteter och eventuellt medföljandeprogram. Resor Resorna avser två resor per halvår under år 2009 för tre medarbetare för det förberedande arbetet. Kostnaderna uppskattas till kronor. 7

7 Trojkan Som blivande ordförandeland påbörjas det föreberedande arbetet ett år innan ordförandeskapet och överlämningen pågår i sex månader efter ordförandeskapet. Styrgruppen för detta arbete kallas Trojkan. Kostnaderna avser två möten i september och två möten i november Antalet deltagare uppskattas till cirka 10 personer. Kostnaderna uppskattas till kronor under år I dessa ingår resor och måltider. DISPA-möte Directors of Institutes and Schools of Public Administration (DISPA) är ett informellt europeiskt nätverk inom EUPAN. Kostnaderna avser ett tvådagarsmöte under hösten Antalet deltagare uppskattas till cirka 40 personer. Kostnaderna uppskattas till kronor. I dessa ingår lokaler, måltider och sociala aktiviteter. Gruppmöten Under ordförandeskapet kommer Sverige att ansvara för arbetsgruppsmöten i tre grupper, Human Resources Working Group (HRWG) 3, Innovative Public Services Group (IPSG) och egovernment Working Group. Arbetsgruppernas arbete syftar till att ta fram studier och underlag till generaldirektörernas möte. Kostnaderna avser ett tvådagarsmöte för vardera tre grupper under år Antalet deltagare uppskattas till cirka 120 personer. Kostnaderna uppskattas till kronor. I dessa ingår lokaler, måltider och sociala aktiviteter Kringkostnader Ordförandeskapets insatser innefattar förutom arrangerandet av möten även att tillhandahålla information om landet och den egna verksamheten. Arbetet inom EUPAN innefattar även ett ansvar att förvalta nätverkets webbplats samt nätverkets dokumenthantering på webbplatsen CIRCA. Vidare förutsätts att informationsmaterial översätts till eller framställs på engelska. Kostnaderna för kommunikation och information uppskattas till 1 miljon kronor under år I dessa ingår informations- och kommunikationsstöd under ordförandeskapet, information i nyhetsbrev och på tre webbsidor, översättning och tryckkostnader. De övriga kostnaderna uppskattas till kronor under år I dessa ingår transporter, ersättning till konferensarrangörer, kontorsmaterial och presenter. 3 arbetsgrupp som initierar, bereder och utvecklar EU-gemensamma personalpolitiska frågor. 8

8 2.2.3 Utvärdering Vid generaldirektörsmötet i december 2007 presenterade det portugisiska ordförandeskapet en arbetsplan för nätverkets arbete för åren 2008 och Vidare presenterades ett förslag till arbetsformer. Arbetsprogrammet ska förnyas och beslutas senast under det svenska ordförandeskapet. Vidare åtog sig Sverige att under hösten 2009 göra en utvärdering av EUPANs arbetsformer och föreslå eventuella ändringar i arbetsformerna och EUPANs handbok. Utvärderingen genomförs med extern hjälp som anlitas redan under våren 2009 för en granskning av arbetsformerna och förslag till eventuella ändringar och uppdateringar. Kostnaderna för utvärdering uppskattas till 1,5 miljoner kronor under år I dessa ingår enkäter, utvärdering av arbetsformer, forskarinsatser och rapporter inom respektive arbetsgrupp Arbetstid Arbetstiden för Vervas medarbetare under förberedelserna år 2008 uppskattas till tre årsverken, under genomförandet år 2009 uppskattas de till åtta årsverken och till fem årsverken för det uppföljande arbetet år Erfarenheter från tidigare ordförandeländer betonar vikten av att inte underskatta arbetets påverkan på den befintliga verksamheten. Verva kommer exempelvis att behöva förskjuta semesterperioderna under år 2009 och stora tidbanker för övertid och kompensationsledighet kommer att finnas innestående år Myndigheten kommer att behöva träffa särskilda lokala avtal. Det innebär att ambitionen för Vervas övriga verksamhet måste hållas på en lägre nivå under år 2009 och åtminstone under det första halvåret Finansiering och konsekvenser Verva har för avsikt att hemställa hos regeringen om engångsfinansiering för de tillkommande verksamhetskostnaderna med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU år Enligt den informella dialog som Verva haft med Finansdepartement gäller undanträngningsprincipen för att finansiera uppdraget. Det innebär att insatser i Vervas övriga uppdrag tillfälligt får stå tillbaka. Det är ännu inte klarlagt om Regeringskansliet kommer att finansiera hela eller delar av kostnaderna för EUPANs generaldirektörsmöte (uppskattning av kostnaderna ingår ovan). Arbetsgivarverket kommer att finansiera arbetet inom Social Dialogue (uppskattning av kostnaderna ingår inte ovan). Om undanträngningsprincipen ska användas för att finansiera arbetet innebär det en minskning av Vervas anslagsfinansierade verksamhet med cirka 9

9 10 procent under år För att göra nödvändiga och korrekta prioriteringar i verksamheten, som då måste ske vid en tidpunkt då många viktiga uppdrag som Verva har ska levereras, krävs en dialog med Finansdepartementet. Det kommer sannolikt att påverka Vervas möjlighet att leverera de regeringsuppdrag vid den tidpunkt och med den kvalitet som regeringen avser. Förutom verksamhetskostnaderna kommer flera av Vervas kompetenser att behöva styras om till arbetet med ordförandeskapet (som redan nämnts ovan). 2.3 Planerad användning av anslagssparande Planerad användning av anslagssparande, tkr År 2008 Ramanslag 1:8 Verket för Förvaltningsutveckling Ingående överföringsbelopp Särskilda regeringsuppdrag Upphandling av tjänster inför ordförandeskapet 795 Fakturerade kursavgifter Budgeterade kostnader motsvarande 3 procent Summa Vervas ingående överföringsbelopp från år 2007 på ramanslag 1:8 uppgår till cirka 3,6 miljoner kronor. Den del av anslagssparandet som Verva får disponera enligt regleringsbrevet om 3 procent har planerats i den interna budgeten för år Resterande anslagssparande föreslår Verva att myndigheten får disponera för att finansiera verksamheten med upphandling av tjänster inför ordförandeskapet och utbildningsverksamhet inom en kompetent förvaltning Upphandling av tjänster inför ordförandeskapet Många av de tjänster Verva kommer att behöva anlita under ordförandeåret finns inte att avropa mot befintliga statliga ramavtal. Därför måste enskilda upphandlingar göras och de behöver genomföras under år Verva yrkar därför att kronor av anslagssparandet får användas för förberedande arbete inför ordförandeskapet under år Fakturerade kursavgifter Regeringen ändrade Vervas regleringsbrev den 16 maj 2007 så verksamheten inom området En kompetent förvaltning ändrades från att vara avgiftsbelagd verksamhet med annat mål än full kostnadstäckning till att vara anslagsfinansierad verksamhet. Avgifterna ska redovisas mot ramanslaget 1:8. Innan verksamheten togs över av Verva redovisades den i sin helhet mot äldreanslaget D3 på statsverkets checkräkning. 10

10 Verva genomför både längre ut bildningsprogram som sträcker sig över flera år och kurser som omfattar kortare tid upp till ett par dagar. I slutet av år 2007 fakturerades avgifter för kurser som kommer att genomföras under år 2008 motsvarande kronor. Ändringen till anslagsfinansierad verksamhet innebär redovisningsmässigt att intäkterna minskar anslagsbelastningen när faktureringen sker. Det betyder att anslaget år 2007 har minskats med 1,1 miljoner kronor som borde skett först år För att anslagsminskningen ska hamna på rätt år skulle fakturering skett först år Intäkterna periodiseras i bokslutet och redovisas i resultaträkningen för år När verksamheten redovisades över statsverkets checkräkning skedde ingen brytning vid årsskiftet och faktureringstillfället fick därför inga redovisningsmässiga konsekvenser. Verva kommer att upprätta interna rutiner för att det inträffade inte ska upprepas. Mot bakgrund av detta yrkar Verva på att få disponera anslagssparandet motsvarande denna summa. 2.4 Avgiftsbelagd verksamhet Verksamhet Tkr +/- t.o.m / Int 2009 Kostn / Ack +/- utgå Uppdragsverksamhet IT-upphandling Avgifter enligt 4 Avgiftsförordningen (1992:191) En kompetent förvaltning It-upphandling Vervas verksamhet inom It-upphandling har de två senaste verksamhetsåren gett stora ekonomiska överskott. Dessförinnan bedrevs verksamheten i Statskontorets regi och gav då de två sista verksamhetsåren ekonomiska underskott. Vid verksamhetsövergången var verksamheten i princip i balans. Verksamheten är ytterst komplex och svår att prognostisera. Den innehåller många faktorer men också naturliga variationer över tid, något som Verva tidigare har beskrivit vid flera tillfällen. Under år 2008 kommer myndigheten att göra en avgiftsanalys för de kommande åren och överväga att sänka avgiften om det finns skäl för detta. Det finns för närvarande omvärldsfaktorer, såsom ny lagstiftning på upphandlingsområdet och hem-pc avtalens upphörande, som kan påverka omsättningen i negativ riktning. Vidare avser Verva att rekrytera en controller med huvuduppdrag att följa och analysera verksamheten och att skapa ändamålsenliga interna rutiner för att utveckla intäkts- och kostnadsprognoserna. 11

11 2.4.2 En kompetent förvaltning Under året har Verva vidtagit flera åtgärder för att öka avgiftstäckningen för de insatser som delvis finansieras med avgifter. Inledningsvis gjordes en analys av avgiftssättningen inom verksamhetsgrenen En kompetent förvaltning som rapporterades till regeringen den 1 april 2007, därefter genomfördes en översyn för att skapa enhetliga principer för avgiftssättning och slutligen fastställdes en intern föreskrift för Vervas avgiftssättning med ekonomiska mål för olika insatser. Målet är antingen att insatsen ska täcka särkostnaden 4 eller att insatsen ska täcka särkostnaden och ge ett bidrag till indirekta kostnader. Under år 2007 täckte avgifterna sammantaget 71 procent av särkostnaderna för de insatser som delvis finansieras med avgifter. Om hänsyn tas till de indirekta kostnaderna är kostnadstäckningen 61 procent. Verksamhetens omfattning är relativt hög under år 2008 med flera insatser inför Sveriges ordförandeskap i EU år Regeringen har uppdragit åt Verva att ta fram ett förslag på ett längre utvecklingsprogram för att främja kvinnors möjligheter till karriärutveckling i statsförvaltningen. Verva kommer att lämna detta förslag i mars Det ovanstående tillsammans med de ändrade finansiella förutsättningarna i höstens budgetproposition innebär att det är svårt att prognostisera verksamhetens omfattning under år 2009, både vad gäller kostnader och avgifter. Ovanstående uppskattningar är därmed högst preliminära. Verva har i en särskild skrivelse till regeringen i november 2007 ( , dnr 2007/179) beskrivit konsekvenserna och lämnat förslag på åtgärder inom verksamhetsgrenen En kompetent förvaltning. Ett förslag på åtgärd är att Verva får i uppdrag att upphandla ramavtal för statsförvaltningens räkning inom området för En kompetent förvaltning. Verva har i början av januari gjort en enkätunderökning bland personalchefer på drygt 160 myndigheter. 116 myndigheter besvarade enkäten och resultatet visar att fyra av fem myndigheter är intresserade av ramavtal på utbildningsområdet. Behovsbedömningen har lämnats till regeringen i en särskild skrivelse ( , dnr 2007/179). 4 Särskostnaden avser insatsens rörliga kostnader 12

12 3 Finansiella villkor 3.1 Krediter och lån Verva föreslår ett kreditutrymme på räntekontot om 15 miljoner kronor per år under åren , vilket är oförändrat jämfört med år Behovet grundas i de cykliska variationerna inom it-upphandlingen vilket gör att underskottet i perioder kan uppgå till det begärda kreditutrymmet. Eftersom fakturering sker kvartalsvis i efterskott måste Verva löpande kunna hantera de kostnader och utbetalningar för löner m.m. som verksamheten genererar till dess att inbetalning av avgifter sker. Verva föreslår en anslagskredit om kronor för åren , vilket motsvarar cirka 5 procent av begärt anslag. Det är högre än den beviljade anslagskrediten för år 2008 som är kronor. Verva föreslår ett särskilt kreditutrymme hos Riksgäldskontoret om 20 miljoner kronor, för utvecklingskostnader i kärnverksamheten till dess att de aktiveras med lån. Det är oförändrat jämfört med år Verva föreslår en låneram om 29 miljoner kronor för åren Det är oförändrat jämfört med år Vervas verksamhet bedrivs med långsiktighet och därför behöver utrymmet på krediter och lån sättas generöst för att inte orsaka onödiga avbrott i verksamheten för att anslaget ett enstaka år riskerar att överskridas eller att kreditutrymme eller låneram satts för lågt. 3.2 Investeringar i anläggningstillgångar Verksamheten inom Vervas båda verksamhetsgrenar tillgodoses genom de planerade investeringarna. Låneramen måste beslutas med hänsyn till att Verva ska finansiera samtliga immateriella anläggningstillgångar med lån. Det beror på att Verva bildades efter det att regelverket ändrades och blev tvingande. Vervas verksamhet vad avser verksamhetsstödjande system är fortfarande under uppbyggnad och det kommer att ta ytterligare några år innan behovet är mättat. Exempel på verksamhetsstödjande system som fortsatt kommer att utvecklas de kommande åren är dokument- och ärendehantering, förvaltningsmodell, it-organisation och införandet av e-faktura och därmed även elektronisk fakturahantering. En uppskattning av behovet under år 2008 är 13

13 cirka 4,3 miljoner kronor och under åren uppskattas behovet översiktligt till cirka 3 miljoner kronor per år. Exempel på investeringar i kärnverksamheten är rättsinformationssystemet, stöd för erfarenhetsutbyte och It-upphandlingens behov av system för e- upphandling och e-utvärdering samt ett inköpsstöd. En närmare beskrivning av investeringarna lämnades till regeringen den 7 juni 2007 (dnr 2007/177). En uppskattning av behovet under år 2009 är cirka 7,3 miljoner kronor och under åren uppskattas behovet översiktligt till cirka 5,5 miljoner kronor per år. Investeringarna finansieras genom både avgifter och anslag. Investeringar, tkr År 2008 Prognos/ utfall År 2009 Förslag År 2010 Beräkn År 2011 Beräkn IB lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning varav investering i immateriella anläggningstillgångar Beräknad amortering UB lån i Riksgäldskontoret Beslutat/föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantaganden för nyupplåning % 4,1 4,1 4,1 4,1 Finansiering av räntor och amorteringar Utgiftsområde 2, anslag 1: Avgifter It-upphandling Förslag till villkor m.m. Verva föreslår följande villkor för åren Finansiella villkor för anslag och anslagsposter Anslagsbehållning som disponeras år 2009 på anslag 1:8 Verket för förvaltningsutveckling föreslås till 100 procent. Anslagsbehållning som disponeras år 2009 på anslag 1:11 E-legitimationer föreslås till 100 procent. Villkor övriga kreditramar (enl 23 budgetlagen) Krediten ska tillgodose utvecklingen av koncerngemensamma system inom statsförvaltningen. 14

14 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet It- upphandling Verket får disponera intäkterna från uppdragsverksamheten. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 avgiftsförordningen (1992:191). En kompetent förvaltning Avgifterna får utan hinder av de begränsningar som följer av 4 andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) disponeras av Verket för förvaltningsutveckling och ska redovisas mot anslag 1:8, ap. 1 Verket för förvaltningsutveckling. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Villkor för bidragsfinansierad verksamhet Myndigheten får träffa avtal med icke-statliga organ om finansiering av särskilda projekt och program av intresse för statsförvaltningens utveckling. Intäkterna disponeras av myndigheten. Övriga bestämmelser Verva undantas från kravet enligt 9 förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, att redovisa en värdering och analys baserad på resultat av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys till regeringen (Finansdepartementet), med en kopia till Krisberedskapsmyndigheten. 15

15 4 Vervas yrkanden för budgetår 2008 samt åren Verva yrkar på att regeringen beslutar om följande för Verket för förvaltningsutveckling för år Vad avser anslag: att Verva ges dispositionsrätt över ingående överföringsbelopp på ramanslag 1:8 Verket för förvaltningsutveckling om kronor, dvs. 100 %. att regeringen beslutar om resurser för särskilda regeringsuppdrag som ges till Verva under året i de fall uppdraget är av mer betydande omfattning eller medför tillkommande kostnader. Verva yrkar på att regeringen beslutar om följande för Verket för förvaltningsutveckling för åren Vad avser anslag: att Vervas ramanslag beslutas till kronor för år 2009 och till kronor för år 2010 och till kronor för år Att Verva beviljas ett engångsbelopp om kronor för år 2009 för att finansiera verksamhetskostnader i samband med Sveriges ordförandeskap i EU. Vad avser finansiella villkor: att Vervas anslagskredit beslutas till kronor för åren 2009, 2010 och Vad avser övriga finansiella villkor: att Vervas låneram beslutas till 29 miljoner kronor för åren 2009, 2010 och att ett särskilt kreditutrymme hos Riksgäldskontoret för utvecklingskostnader beslutas till 20 miljoner kronor för åren 2009, 2010 och att Vervas räntekontokredit beslutas till 15 miljoner kronor för åren 2009, 2010 och

16 Vad avser avgifter och bidrag: Verket får disponera intäkterna från uppdragsverksamheten. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 avgiftsförordningen (1992:191) Avgifterna får utan hinder av de begränsningar som följer av 4 andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) disponeras av Verket för förvaltningsutveckling och ska redovisas mot anslag 1:8, ap. 1 Verket för förvaltningsutveckling. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Myndigheten får träffa avtal med icke-statliga organ om finansiering av särskilda projekt och program av intresse för statsförvaltningens utveckling. Intäkterna disponeras av myndigheten. Vad avser övriga undantag: Verva undantas från kravet enligt 9 förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, att redovisa en värdering och analys baserad på resultat av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys till regeringen (Finansdepartementet), med en kopia till Krisberedskapsmyndigheten. 17

17 Box 214, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 29 Telefon:

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 4 Försvarsdepartementet 2009-12-17 Fö2009/2385/EPS (delvis) Fö2009/113/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:9-12-11 Ku/1782/KA Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 47 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 13 Näringsdepartementet 2011-12-22 N2011/7273/ENT N2011/7416/KLS(delvis) N2011/1625/ENT m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 27 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut I:22 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 36 2015-12-17 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1309/KA Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019

Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019 Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019 Publikationen kan laddas ner som PDF från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2016-03-01 Dnr: 1.4-116/2016 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd Regeringsbeslut 42 2016-12-14 Ku2016/02761/LS(delvis) Kulturdepartementet Statens medieråd Box 27204 10253 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens medieråd Riksdagen har beslutat om Statens

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 30 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 21 Kulturdepartementet 2008-12-11 Ku2008/2172/SAM (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2016-04-07 S2016/01578/SF Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-04-14 U2016/00923/UH U2016/01852/UH Försvarshögskolan Box 27805 11593 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 36 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/1844/KO Ku2013/1934/KO Ku2013/2461/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut 31 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 34 2015-12-17 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa Regeringsbeslut 4-11-12 Ku/02715/KI Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 11149 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum för arkitektur och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:24 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 3-02-18 N/01415/SUN Näringsdepartementet Bolagsverket 85181 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Regeringsbeslut III 9 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 14 2016-12-20 Fi2016/04489/S3 Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten 1bilaga Riksdagen har beslutat

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm Regeringsbeslut I 5 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1 Patent- och registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regeringsbeslut III 5 Näringsdepartementet 2016-12-08 N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Lantmäteriet inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Budgetunderlag för

Budgetunderlag för KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2018 2020 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2016-02-16 Dnr 75/2017 1 (9) Budgetunderlag för budgetåren 2018, 2019 och 2020 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksutställningar

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksutställningar Regeringsbeslut 14 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Riksutställningar Box 1033 62121Visby Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksutställningar Riksdagen har beslutat om Riksutställningars

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa Regeringsbeslut I:25 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier Regeringsbeslut III:1-06-25 SB/03216/FCK Statsrådsberedningen Svenska institutet för europapolitiska studier Fleminggatan 20 11226 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Svenska institutet för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens servicecenter

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens servicecenter Regeringsbeslut III 5 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statens servicecenter FE152 80127Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens servicecenter Riksdagen har beslutat

Läs mer

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-18 Dnr 134/2015 1 (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:25 Justitiedepartementet 2015-12-17 Ju2015/09474/L6 (delvis) Ju2015/09812/LED(delvis) Justitiekanslern Box 2308 10317 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut 38 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02738/KL Ku2015/02965/LS (delvis) Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2015-06-25 S2015/04530/RS (delvis) Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar Regeringsbeslut 34 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/372/KA Ku2013/1897/KA Ku2013/2461/RFS (delvis) Riksutställningar Box 1033 62121Visby Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksutställningar Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens försvarshistoriska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens försvarshistoriska museer Regeringsbeslut 10-12-08 Ku/02596/KL Kulturdepartementet Statens försvarshistoriska museer Box 14095 104 41 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens försvarshistoriska museer Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 35 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Elsäkerhetsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Elsäkerhetsverket Regeringsbeslut II:4 2016-12-20 M2016/02975/S Miljö- och energidepartementet Elsäkerhetsverket Box4 68121 Kristinehamn Regleringsbrev för budgetåret avseende Elsäkerhetsverket Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet Regeringsbeslut I:30 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut I:26 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Regeringsbeslut 11 2016-11-24 Ku2016/02626/LS(delvis) Kulturdepartementet Valmyndigheten Box 12191 10225 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut III:13 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och

Läs mer

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regeringsbeslut 33 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 111 49 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 12 Näringsdepartementet 2016-12-14 N2016/07811/SUN N2016/01678/SUN N2016/07690/KLS (delvis) Statens veterinärmedicinska anstalt 751 89 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 34 Försvarshögskolan Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket Regeringsbeslut III:36 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04699/F U2016/05494/BS(delvis) U2016/05666/F Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Kungl.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2 Näringsdepartementet 2014-12-22 N2014/5370/TE N2014/5334/KLS(delvis) N2014/1104/TE Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Transportstyrelsen inom

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2012-12-06 Ju2012/7746/Å Ju2012/7483/Å (delvis) Ju2012/7567/Krim (delvis) Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 9-12-05 Ku/28/KA Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 75104 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut I:6 2017-12-18 S2017/07302/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och omsorg

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut -06-12 N/3938/MK Näringsdepartementet Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 8 Försvarsdepartementet 2016-12-14 Fö2016/00096/ESL (delvis) Fö2016/00305/MFU Fö2016/01379/MFU m.fl. Se bilaga 1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten Regeringsbeslut II:7 2009-12-10 Fi2009/7027 Finansdepartementet Premiepensionsmyndigheten Box 1605 111 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 37 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02381/KL Ku2015/02965/LS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5-12-12 Fö//ESL (delvis) Försvarsdepartementet Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev för budgetåret avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 8 Kulturdepartementet 2007-12-13 Ku2007/3443/SAM (delvis) Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut 21 2012-12-13 Ku2012/1873/MFI (slutligt) Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen

Läs mer

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala Regeringsbeslut 9 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 75120 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 30 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02264/KI, Ku2015/02276/KI, Ku2015/02624/KI, m.fl. Se bilaga 1 Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

UD2015/11874/FIM UD2015/12279/FIM. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Box Borås

UD2015/11874/FIM UD2015/12279/FIM. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Box Borås Regeringsbeslut III:8 Utrikesdepartementet 2015-12-17 UD2015/11874/FIM UD2015/12279/FIM Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Box 878 50115Borås Regleringsbrev för budgetåret avseende Styrelsen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling

Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling 1 SAMMANFATTNING...4 2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN...6 2.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING...6 2.2 VERKSAMHETENS

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Medlingsinstitutet

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Medlingsinstitutet Regeringsbeslut I 6 Arbetsmarknadsdepartementet 2011-12-15 A2011/3927/ARM A2011/4507/EXPCH (delvis) Medlingsinstitutet Box 1236 11182 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Medlingsinstitutet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 14 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02466/A A2016/00780/A A2016/01487/A m.fl. Se bilaga 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut I:38 2014-12-22 Ku2914/2091/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen har

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 10 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder Regeringsbeslut III:3 Utbildningsdepartementet 2016-10-13 U2016/00358/F U2016/04020/F U2016/04022/F m.fl. Se bilaga 1 regionala etikprövningsnämnder Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Livsmedelsverket. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Livsmedelsverket. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 10 Jordbruksdepartementet 2007-12-19 Jo2007/3544(delvis) Jo2007/673 Livsmedelsverket Box 622 751 26 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Livsmedelsverket Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 14 Kulturdepartementet -05-27 Ku/379/KV (delvis) Moderna museet Box 16382 103 27 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om nya nationella

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala

2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala Regeringsbeslut 20 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och Box 513 751 20 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 14 Försvarsdepartementet 2008-12-18 Fö2008/292/EPS (delvis) Fö2008/3664/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Premiepensionsmyndigheten. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Premiepensionsmyndigheten. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 62 Finansdepartementet 2006-12-21 Fi2006/1420 Fi2006/7384(delvis) Premiepensionsmyndigheten Box 1605 111 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Premiepensionsmyndigheten

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten Regeringsbeslut III:23 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet E-hälsomyndigheten Ringvägen 100 118 60 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende E-hälsomyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer