Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren 2009-2011"

Transkript

1 Dnr 2008:72 Budgetunderlag för åren

2 1 INLEDNING BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Undantag från förordning VERVAS VERKSAMHET ÅREN E-LEGITIMATIONER INSATSER INFÖR ORDFÖRANDESKAPET Möten Kringkostnader Utvärdering Arbetstid Finansiering och konsekvenser PLANERAD ANVÄNDNING AV ANSLAGSSPARANDE Upphandling av tjänster inför ordförandeskapet Fakturerade kursavgifter AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET It-upphandling En kompetent förvaltning FINANSIELLA VILLKOR KREDITER OCH LÅN INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR FÖRSLAG TILL VILLKOR M.M VERVAS YRKANDEN FÖR BUDGETÅR 2008 SAMT ÅREN

3 1 Inledning Härmed lämnar Verket för förvaltningsutveckling, Verva, budgetunderlag för åren i enlighet med förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag. 1.1 Beräkningsförutsättningar Följande beräkningsförutsättningar gäller för budgetunderlaget för åren Beräkningarna utgår från de uppgifter och mål regeringen gett i ny instruktion och regleringsbrev för år Beräkningarna utgår vidare från de prognoser om disponibla medel som regeringen angett i budgetpropositionen 2007/08:1, utgiftsområde 2, för åren Utfall för år 2007 grundar sig på uppgifter i Vervas årsredovisning för år 2007, medan prognoser grundar sig på uppskattningar om utfall för år Uppskattningarna utgår från den interna budgeten för året och erfarenheter om utfallet de två första verksamhetsåren. Kostnaderna inför ordförandeskapet baseras på de uppskattningar som idag är möjliga att göra. Beräkningar görs för både den anslagsfinansierade verksamheten och den avgiftsfinansierade verksamheten. Uppgifterna för den avgiftsfinansierade verksamheten baseras på utfallet de senaste två åren och erfarenheter från tidigare år då verksamheten bedrevs i Statskontorets regi. Verva har utifrån utfallet gjort uppskattningar för de kommande åren. Beräkningarna utgår från att kostnaderna för den avgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet på sikt ska täckas genom avgifter. Den planerade användningen av de ingående överföringsbeloppen 1 på anslagen beskrivs också. Beräkningarna är gjorda i 2008 års prisnivå, dvs. någon allmän prisuppräkning har inte skett. I tabellerna anges beloppen i tkr medan övriga belopp är angivna i kronor om inte annat anges. I budgetunderlaget ingår inga beräkningar för tillkommande särskilda regeringsuppdrag till Verva. Myndigheten förutsätter att sådana uppdrag åtföljs av resurser i de fall uppdraget är av mer betydande omfattning eller medför tillkommande kostnader. I den mån uppdrag ges från andra departement än 1 Anslagssparande 4

4 Finansdepartementet förutsätter Verva att varje uppdrag åtföljs av enskilda resurser för hela genomförandet. Samma princip gäller också för de tillfällen när Verva ombes delta med expertkunskaper i utredningar och liknande. I budgetunderlaget har inte beräknats intäkter och kostnader för sådan verksamhet som får bidragsfinansieras genom avtal med icke-statliga organ om särskilda projekt och program av intresse för statsförvaltningens utveckling Undantag från förordning I detta budgetunderlag gör Verva nedanstående undantag från förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag. För den verksamhet som beräknas leda till ökade kostnader har Verva inte redovisat förslag till åtgärder inom den egna verksamheten som leder till motsvarande minskning av kostnaderna. Skälet till detta är att det inte är möjligt för Verva att göra korrekta prioriteringar, innan en dialog har skett med Finansdepartementet. 2 Vervas verksamhet åren Verva har nyligen avslutat sitt andra verksamhetsår. Under det senaste halvåret har verksamheten koncentrerats ytterligare och fokuserar på det som regeringen gett utryck för i uppdrag, regleringsbrev och inte minst i den nya instruktionen. Det innebär att Verva ska vara den kraftsamlig som behövs för att hålla ihop utvecklingen inom it- och kompetensfrågor. Det betyder att verksamheten huvudsakligen kommer att fokusera på att utveckla en e- förvaltning för ökad enkelhet och rättsäkerhet, och en kompetent förvaltning. Vervas vision är en enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag och verksamhetsidén är att Verva verkar för en effektiv, kompetent och samverkande förvaltning. Vervas verksamhet finansieras dels genom anslag, dels genom avgifter. Viss verksamhet, främst utbildningar, inom verksamhetsgrenen En kompetent förvaltning finansieras delvis genom avgifter. Verksamheten inom resultatområde IT-upphandling 2 finansieras i sin helhet genom avgifter. Övrig verksamhet inom Verva finansieras genom anslag. 2 Ingår i verksamhetsgren E-förvaltning för ökad enkelhet och rättssäkerhet. 5

5 Anslag Tkr År 2007 Utfall År 2008 Prognos Utgiftsområde 2, Samhällsekonomi och finansförvaltning Uo 02 01:08 ap. 001 Verket för förvaltningsutveckling Uo 2 01:11, ap. 001 E-legitimationer År 2009 Beräkn År 2010 Beräkn År 2011 Beräkn Avgiftsinkomster som disponeras IT-upphandling Kompetensutveckling Övriga inkomster som disponeras Bidrag Finansiella intäkter Tabellen omfattar aktuella anslag från år Under år 2008 disponerar Verva två anslag och avgifter från två områden för finansiering av verksamheten. Anslaget för e-legitimationer är ett treårigt program och kommer att upphöra vid utgången av år Avgifterna kommer dels från området It-upphandling där kravet är att nå full kostnadstäckning på sikt, dels från området En kompetent förvaltnings som avser avgifter enligt 4 avgiftsförordningen. Avgifterna inom det senare området har anpassats uppåt under år 2007 och de kommer att ökas ytterligare de kommande åren. 2.1 E-legitimationer Verva fick i juni 2006 i uppdrag av regeringen att genomföra ett treårigt program för att främja användningen av e-legitimationer i offentlig förvaltning. Programmet riktar sig till de statliga myndigheter, kommuner och landsting som är avropsberättigade enligt ramavtalen Elektronisk identifiering 2004 och Infratjänst 2003 och som under perioden sätter nya elektroniska tjänster i drift. Programmet kommer att avslutas vid årsskiftet 2008/09. Det gällande regelverket gör att det uppstår förskjutningar i tid mellan beslutet om ersättning och tidpunkten för när utbetalning sker. Detta medför att Verva för att kunna avsluta programmet och effektuera de beslut som fattas under hösten 2008 behöver disponera anslagssparandet även under år Enligt regleringsbrevet disponerar Verva under år 2008 allt anslagssparande och det kommer att användas inom programmet under året. 6

6 2.2 Insatser inför ordförandeskapet Enligt regleringsbrevet för år 2008 ska Verva delta och biträda regeringen i det internationella förvaltningspolitiska samarbetet inom ramen för European Public Administration Network (EUPAN). Verva ska också inom myndighetens verksamhetsområde biträda regeringen och Regeringskansliet inför Sveriges ordförandeskap i EU hösten Det förberedande arbetet inför ordförandeskapet påbörjas ett år innan och arbetet avslutas sex månader efter ordförandeskapet. Arbetet kommer att kräva omfattande personella resurser inom Verva under åren 2008, 2009 och Verksamhetskostnaderna uppstår främst under ordförandeåret I tabellen nedan uppskattas verksamhetskostnaderna för ordförandeskapet Möten Inför ordförandeskapet, tkr År 2009 Möten Generaldirektörsmöte Resor 180 Trojkan 276 DISPA-möte 150 Gruppmöten 620 Summa Kringkostnader Kommunikation och information Övrigt 500 Summa Utvärdering Totalt Generaldirektörsmötet EUPAN är en informell samverkan mellan EU-medlemsstaternas generaldirektörer med ansvar för förvaltningsutveckling. EUPANs möte för generaldirektörer planeras till 7-8 december Antalet deltagare uppskattas till cirka 120 personer. Kostnaderna uppskattas till närmare 1,8 miljoner kronor. I dessa ingår säkerhet, tolkar, sekretariat, rapporter och underlag, back office, lokaler, måltider, presenter, sociala aktiviteter och eventuellt medföljandeprogram. Resor Resorna avser två resor per halvår under år 2009 för tre medarbetare för det förberedande arbetet. Kostnaderna uppskattas till kronor. 7

7 Trojkan Som blivande ordförandeland påbörjas det föreberedande arbetet ett år innan ordförandeskapet och överlämningen pågår i sex månader efter ordförandeskapet. Styrgruppen för detta arbete kallas Trojkan. Kostnaderna avser två möten i september och två möten i november Antalet deltagare uppskattas till cirka 10 personer. Kostnaderna uppskattas till kronor under år I dessa ingår resor och måltider. DISPA-möte Directors of Institutes and Schools of Public Administration (DISPA) är ett informellt europeiskt nätverk inom EUPAN. Kostnaderna avser ett tvådagarsmöte under hösten Antalet deltagare uppskattas till cirka 40 personer. Kostnaderna uppskattas till kronor. I dessa ingår lokaler, måltider och sociala aktiviteter. Gruppmöten Under ordförandeskapet kommer Sverige att ansvara för arbetsgruppsmöten i tre grupper, Human Resources Working Group (HRWG) 3, Innovative Public Services Group (IPSG) och egovernment Working Group. Arbetsgruppernas arbete syftar till att ta fram studier och underlag till generaldirektörernas möte. Kostnaderna avser ett tvådagarsmöte för vardera tre grupper under år Antalet deltagare uppskattas till cirka 120 personer. Kostnaderna uppskattas till kronor. I dessa ingår lokaler, måltider och sociala aktiviteter Kringkostnader Ordförandeskapets insatser innefattar förutom arrangerandet av möten även att tillhandahålla information om landet och den egna verksamheten. Arbetet inom EUPAN innefattar även ett ansvar att förvalta nätverkets webbplats samt nätverkets dokumenthantering på webbplatsen CIRCA. Vidare förutsätts att informationsmaterial översätts till eller framställs på engelska. Kostnaderna för kommunikation och information uppskattas till 1 miljon kronor under år I dessa ingår informations- och kommunikationsstöd under ordförandeskapet, information i nyhetsbrev och på tre webbsidor, översättning och tryckkostnader. De övriga kostnaderna uppskattas till kronor under år I dessa ingår transporter, ersättning till konferensarrangörer, kontorsmaterial och presenter. 3 arbetsgrupp som initierar, bereder och utvecklar EU-gemensamma personalpolitiska frågor. 8

8 2.2.3 Utvärdering Vid generaldirektörsmötet i december 2007 presenterade det portugisiska ordförandeskapet en arbetsplan för nätverkets arbete för åren 2008 och Vidare presenterades ett förslag till arbetsformer. Arbetsprogrammet ska förnyas och beslutas senast under det svenska ordförandeskapet. Vidare åtog sig Sverige att under hösten 2009 göra en utvärdering av EUPANs arbetsformer och föreslå eventuella ändringar i arbetsformerna och EUPANs handbok. Utvärderingen genomförs med extern hjälp som anlitas redan under våren 2009 för en granskning av arbetsformerna och förslag till eventuella ändringar och uppdateringar. Kostnaderna för utvärdering uppskattas till 1,5 miljoner kronor under år I dessa ingår enkäter, utvärdering av arbetsformer, forskarinsatser och rapporter inom respektive arbetsgrupp Arbetstid Arbetstiden för Vervas medarbetare under förberedelserna år 2008 uppskattas till tre årsverken, under genomförandet år 2009 uppskattas de till åtta årsverken och till fem årsverken för det uppföljande arbetet år Erfarenheter från tidigare ordförandeländer betonar vikten av att inte underskatta arbetets påverkan på den befintliga verksamheten. Verva kommer exempelvis att behöva förskjuta semesterperioderna under år 2009 och stora tidbanker för övertid och kompensationsledighet kommer att finnas innestående år Myndigheten kommer att behöva träffa särskilda lokala avtal. Det innebär att ambitionen för Vervas övriga verksamhet måste hållas på en lägre nivå under år 2009 och åtminstone under det första halvåret Finansiering och konsekvenser Verva har för avsikt att hemställa hos regeringen om engångsfinansiering för de tillkommande verksamhetskostnaderna med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU år Enligt den informella dialog som Verva haft med Finansdepartement gäller undanträngningsprincipen för att finansiera uppdraget. Det innebär att insatser i Vervas övriga uppdrag tillfälligt får stå tillbaka. Det är ännu inte klarlagt om Regeringskansliet kommer att finansiera hela eller delar av kostnaderna för EUPANs generaldirektörsmöte (uppskattning av kostnaderna ingår ovan). Arbetsgivarverket kommer att finansiera arbetet inom Social Dialogue (uppskattning av kostnaderna ingår inte ovan). Om undanträngningsprincipen ska användas för att finansiera arbetet innebär det en minskning av Vervas anslagsfinansierade verksamhet med cirka 9

9 10 procent under år För att göra nödvändiga och korrekta prioriteringar i verksamheten, som då måste ske vid en tidpunkt då många viktiga uppdrag som Verva har ska levereras, krävs en dialog med Finansdepartementet. Det kommer sannolikt att påverka Vervas möjlighet att leverera de regeringsuppdrag vid den tidpunkt och med den kvalitet som regeringen avser. Förutom verksamhetskostnaderna kommer flera av Vervas kompetenser att behöva styras om till arbetet med ordförandeskapet (som redan nämnts ovan). 2.3 Planerad användning av anslagssparande Planerad användning av anslagssparande, tkr År 2008 Ramanslag 1:8 Verket för Förvaltningsutveckling Ingående överföringsbelopp Särskilda regeringsuppdrag Upphandling av tjänster inför ordförandeskapet 795 Fakturerade kursavgifter Budgeterade kostnader motsvarande 3 procent Summa Vervas ingående överföringsbelopp från år 2007 på ramanslag 1:8 uppgår till cirka 3,6 miljoner kronor. Den del av anslagssparandet som Verva får disponera enligt regleringsbrevet om 3 procent har planerats i den interna budgeten för år Resterande anslagssparande föreslår Verva att myndigheten får disponera för att finansiera verksamheten med upphandling av tjänster inför ordförandeskapet och utbildningsverksamhet inom en kompetent förvaltning Upphandling av tjänster inför ordförandeskapet Många av de tjänster Verva kommer att behöva anlita under ordförandeåret finns inte att avropa mot befintliga statliga ramavtal. Därför måste enskilda upphandlingar göras och de behöver genomföras under år Verva yrkar därför att kronor av anslagssparandet får användas för förberedande arbete inför ordförandeskapet under år Fakturerade kursavgifter Regeringen ändrade Vervas regleringsbrev den 16 maj 2007 så verksamheten inom området En kompetent förvaltning ändrades från att vara avgiftsbelagd verksamhet med annat mål än full kostnadstäckning till att vara anslagsfinansierad verksamhet. Avgifterna ska redovisas mot ramanslaget 1:8. Innan verksamheten togs över av Verva redovisades den i sin helhet mot äldreanslaget D3 på statsverkets checkräkning. 10

10 Verva genomför både längre ut bildningsprogram som sträcker sig över flera år och kurser som omfattar kortare tid upp till ett par dagar. I slutet av år 2007 fakturerades avgifter för kurser som kommer att genomföras under år 2008 motsvarande kronor. Ändringen till anslagsfinansierad verksamhet innebär redovisningsmässigt att intäkterna minskar anslagsbelastningen när faktureringen sker. Det betyder att anslaget år 2007 har minskats med 1,1 miljoner kronor som borde skett först år För att anslagsminskningen ska hamna på rätt år skulle fakturering skett först år Intäkterna periodiseras i bokslutet och redovisas i resultaträkningen för år När verksamheten redovisades över statsverkets checkräkning skedde ingen brytning vid årsskiftet och faktureringstillfället fick därför inga redovisningsmässiga konsekvenser. Verva kommer att upprätta interna rutiner för att det inträffade inte ska upprepas. Mot bakgrund av detta yrkar Verva på att få disponera anslagssparandet motsvarande denna summa. 2.4 Avgiftsbelagd verksamhet Verksamhet Tkr +/- t.o.m / Int 2009 Kostn / Ack +/- utgå Uppdragsverksamhet IT-upphandling Avgifter enligt 4 Avgiftsförordningen (1992:191) En kompetent förvaltning It-upphandling Vervas verksamhet inom It-upphandling har de två senaste verksamhetsåren gett stora ekonomiska överskott. Dessförinnan bedrevs verksamheten i Statskontorets regi och gav då de två sista verksamhetsåren ekonomiska underskott. Vid verksamhetsövergången var verksamheten i princip i balans. Verksamheten är ytterst komplex och svår att prognostisera. Den innehåller många faktorer men också naturliga variationer över tid, något som Verva tidigare har beskrivit vid flera tillfällen. Under år 2008 kommer myndigheten att göra en avgiftsanalys för de kommande åren och överväga att sänka avgiften om det finns skäl för detta. Det finns för närvarande omvärldsfaktorer, såsom ny lagstiftning på upphandlingsområdet och hem-pc avtalens upphörande, som kan påverka omsättningen i negativ riktning. Vidare avser Verva att rekrytera en controller med huvuduppdrag att följa och analysera verksamheten och att skapa ändamålsenliga interna rutiner för att utveckla intäkts- och kostnadsprognoserna. 11

11 2.4.2 En kompetent förvaltning Under året har Verva vidtagit flera åtgärder för att öka avgiftstäckningen för de insatser som delvis finansieras med avgifter. Inledningsvis gjordes en analys av avgiftssättningen inom verksamhetsgrenen En kompetent förvaltning som rapporterades till regeringen den 1 april 2007, därefter genomfördes en översyn för att skapa enhetliga principer för avgiftssättning och slutligen fastställdes en intern föreskrift för Vervas avgiftssättning med ekonomiska mål för olika insatser. Målet är antingen att insatsen ska täcka särkostnaden 4 eller att insatsen ska täcka särkostnaden och ge ett bidrag till indirekta kostnader. Under år 2007 täckte avgifterna sammantaget 71 procent av särkostnaderna för de insatser som delvis finansieras med avgifter. Om hänsyn tas till de indirekta kostnaderna är kostnadstäckningen 61 procent. Verksamhetens omfattning är relativt hög under år 2008 med flera insatser inför Sveriges ordförandeskap i EU år Regeringen har uppdragit åt Verva att ta fram ett förslag på ett längre utvecklingsprogram för att främja kvinnors möjligheter till karriärutveckling i statsförvaltningen. Verva kommer att lämna detta förslag i mars Det ovanstående tillsammans med de ändrade finansiella förutsättningarna i höstens budgetproposition innebär att det är svårt att prognostisera verksamhetens omfattning under år 2009, både vad gäller kostnader och avgifter. Ovanstående uppskattningar är därmed högst preliminära. Verva har i en särskild skrivelse till regeringen i november 2007 ( , dnr 2007/179) beskrivit konsekvenserna och lämnat förslag på åtgärder inom verksamhetsgrenen En kompetent förvaltning. Ett förslag på åtgärd är att Verva får i uppdrag att upphandla ramavtal för statsförvaltningens räkning inom området för En kompetent förvaltning. Verva har i början av januari gjort en enkätunderökning bland personalchefer på drygt 160 myndigheter. 116 myndigheter besvarade enkäten och resultatet visar att fyra av fem myndigheter är intresserade av ramavtal på utbildningsområdet. Behovsbedömningen har lämnats till regeringen i en särskild skrivelse ( , dnr 2007/179). 4 Särskostnaden avser insatsens rörliga kostnader 12

12 3 Finansiella villkor 3.1 Krediter och lån Verva föreslår ett kreditutrymme på räntekontot om 15 miljoner kronor per år under åren , vilket är oförändrat jämfört med år Behovet grundas i de cykliska variationerna inom it-upphandlingen vilket gör att underskottet i perioder kan uppgå till det begärda kreditutrymmet. Eftersom fakturering sker kvartalsvis i efterskott måste Verva löpande kunna hantera de kostnader och utbetalningar för löner m.m. som verksamheten genererar till dess att inbetalning av avgifter sker. Verva föreslår en anslagskredit om kronor för åren , vilket motsvarar cirka 5 procent av begärt anslag. Det är högre än den beviljade anslagskrediten för år 2008 som är kronor. Verva föreslår ett särskilt kreditutrymme hos Riksgäldskontoret om 20 miljoner kronor, för utvecklingskostnader i kärnverksamheten till dess att de aktiveras med lån. Det är oförändrat jämfört med år Verva föreslår en låneram om 29 miljoner kronor för åren Det är oförändrat jämfört med år Vervas verksamhet bedrivs med långsiktighet och därför behöver utrymmet på krediter och lån sättas generöst för att inte orsaka onödiga avbrott i verksamheten för att anslaget ett enstaka år riskerar att överskridas eller att kreditutrymme eller låneram satts för lågt. 3.2 Investeringar i anläggningstillgångar Verksamheten inom Vervas båda verksamhetsgrenar tillgodoses genom de planerade investeringarna. Låneramen måste beslutas med hänsyn till att Verva ska finansiera samtliga immateriella anläggningstillgångar med lån. Det beror på att Verva bildades efter det att regelverket ändrades och blev tvingande. Vervas verksamhet vad avser verksamhetsstödjande system är fortfarande under uppbyggnad och det kommer att ta ytterligare några år innan behovet är mättat. Exempel på verksamhetsstödjande system som fortsatt kommer att utvecklas de kommande åren är dokument- och ärendehantering, förvaltningsmodell, it-organisation och införandet av e-faktura och därmed även elektronisk fakturahantering. En uppskattning av behovet under år 2008 är 13

13 cirka 4,3 miljoner kronor och under åren uppskattas behovet översiktligt till cirka 3 miljoner kronor per år. Exempel på investeringar i kärnverksamheten är rättsinformationssystemet, stöd för erfarenhetsutbyte och It-upphandlingens behov av system för e- upphandling och e-utvärdering samt ett inköpsstöd. En närmare beskrivning av investeringarna lämnades till regeringen den 7 juni 2007 (dnr 2007/177). En uppskattning av behovet under år 2009 är cirka 7,3 miljoner kronor och under åren uppskattas behovet översiktligt till cirka 5,5 miljoner kronor per år. Investeringarna finansieras genom både avgifter och anslag. Investeringar, tkr År 2008 Prognos/ utfall År 2009 Förslag År 2010 Beräkn År 2011 Beräkn IB lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning varav investering i immateriella anläggningstillgångar Beräknad amortering UB lån i Riksgäldskontoret Beslutat/föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantaganden för nyupplåning % 4,1 4,1 4,1 4,1 Finansiering av räntor och amorteringar Utgiftsområde 2, anslag 1: Avgifter It-upphandling Förslag till villkor m.m. Verva föreslår följande villkor för åren Finansiella villkor för anslag och anslagsposter Anslagsbehållning som disponeras år 2009 på anslag 1:8 Verket för förvaltningsutveckling föreslås till 100 procent. Anslagsbehållning som disponeras år 2009 på anslag 1:11 E-legitimationer föreslås till 100 procent. Villkor övriga kreditramar (enl 23 budgetlagen) Krediten ska tillgodose utvecklingen av koncerngemensamma system inom statsförvaltningen. 14

14 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet It- upphandling Verket får disponera intäkterna från uppdragsverksamheten. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 avgiftsförordningen (1992:191). En kompetent förvaltning Avgifterna får utan hinder av de begränsningar som följer av 4 andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) disponeras av Verket för förvaltningsutveckling och ska redovisas mot anslag 1:8, ap. 1 Verket för förvaltningsutveckling. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Villkor för bidragsfinansierad verksamhet Myndigheten får träffa avtal med icke-statliga organ om finansiering av särskilda projekt och program av intresse för statsförvaltningens utveckling. Intäkterna disponeras av myndigheten. Övriga bestämmelser Verva undantas från kravet enligt 9 förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, att redovisa en värdering och analys baserad på resultat av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys till regeringen (Finansdepartementet), med en kopia till Krisberedskapsmyndigheten. 15

15 4 Vervas yrkanden för budgetår 2008 samt åren Verva yrkar på att regeringen beslutar om följande för Verket för förvaltningsutveckling för år Vad avser anslag: att Verva ges dispositionsrätt över ingående överföringsbelopp på ramanslag 1:8 Verket för förvaltningsutveckling om kronor, dvs. 100 %. att regeringen beslutar om resurser för särskilda regeringsuppdrag som ges till Verva under året i de fall uppdraget är av mer betydande omfattning eller medför tillkommande kostnader. Verva yrkar på att regeringen beslutar om följande för Verket för förvaltningsutveckling för åren Vad avser anslag: att Vervas ramanslag beslutas till kronor för år 2009 och till kronor för år 2010 och till kronor för år Att Verva beviljas ett engångsbelopp om kronor för år 2009 för att finansiera verksamhetskostnader i samband med Sveriges ordförandeskap i EU. Vad avser finansiella villkor: att Vervas anslagskredit beslutas till kronor för åren 2009, 2010 och Vad avser övriga finansiella villkor: att Vervas låneram beslutas till 29 miljoner kronor för åren 2009, 2010 och att ett särskilt kreditutrymme hos Riksgäldskontoret för utvecklingskostnader beslutas till 20 miljoner kronor för åren 2009, 2010 och att Vervas räntekontokredit beslutas till 15 miljoner kronor för åren 2009, 2010 och

16 Vad avser avgifter och bidrag: Verket får disponera intäkterna från uppdragsverksamheten. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 avgiftsförordningen (1992:191) Avgifterna får utan hinder av de begränsningar som följer av 4 andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) disponeras av Verket för förvaltningsutveckling och ska redovisas mot anslag 1:8, ap. 1 Verket för förvaltningsutveckling. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Myndigheten får träffa avtal med icke-statliga organ om finansiering av särskilda projekt och program av intresse för statsförvaltningens utveckling. Intäkterna disponeras av myndigheten. Vad avser övriga undantag: Verva undantas från kravet enligt 9 förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, att redovisa en värdering och analys baserad på resultat av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys till regeringen (Finansdepartementet), med en kopia till Krisberedskapsmyndigheten. 17

17 Box 214, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 29 Telefon:

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-18 Dnr 134/2015 1 (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling

Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling 1 SAMMANFATTNING...4 2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN...6 2.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING...6 2.2 VERKSAMHETENS

Läs mer

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Budgetunderlag 2016-2018, Bilaga 1 Datum Vår beteckning 2015-02-20 2014/118654 Bilaga 1 Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Nuläge I årsredovisningen avseende år 2014

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2013-2015 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2013-2015 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018 ARBETSMILJÖ ~ VERKET Budgetunderlag 2016-2018 Datum Vår beteckning 2015-02-20 AE 2014/118654 Sid 1 (2) Enheten för ekonomi och planering Kerstin Lindberg, 010-730 96 01 arbetsmiljover ket@av.se Regeringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016 Staben Föredragande Anna Lindholm Stabschef anna.lindholm@uhr.se Diarienummer 1.1.1-930-2013 Datum 2013-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Dnr 22/14 Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Februari 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

Mk -12-2 3. Regeringsbeslut. Vl:2 2014-12-19 REGERINGEN. Socialdepartementet. Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm

Mk -12-2 3. Regeringsbeslut. Vl:2 2014-12-19 REGERINGEN. Socialdepartementet. Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm REGERINGEN Socialdepartementet Regeringsbeslut 2014-12-19 Vl:2 S2014/4968/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) OBJEKT Mk -12-2 3 Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm Regeringsbeslut IV 4 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2009

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2009 1(8) 2008-02-29 Dnr 2008-418 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2009 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga)

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga) Vår beteckning 215-2-25 215/98 1 (11) Sändlista Budgetunderlag 216-218 (1 bilaga) RM1, v1., 213-6-14 Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 8 Karlstad, Besöksadress Våxnäsgatan 1, Karlstad Telefon 771-24

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr Revisionsrapport Lantmäteriet 801 82 Gävle Datum Dnr 2011-01-20 32-2010-0663 Löpande granskning 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet bland annat granskat I-divisionens

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(8) Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 JOKKMOKK Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Sameskolstyrelsens (SamS) årsredovisning,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

1999 2000 2001 (regl brev)

1999 2000 2001 (regl brev) 1 (7) Universitetsstyrelsen Controller Cecilia Jansson 1999-02-19 Doss 113 Dnr 3170/98 Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 2000-2002 1 Intäkter 1.1

Läs mer

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018 Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se BUDGETUNDERLAG Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Rättsmedicinalverkets

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2015 2017

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2015 2017 1(7) 2014-02-27 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2015 2017 1. Anslag Institutet anhåller om att inom utgiftsområde 17, anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen höjs med 6 miljoner kronor fr.o.m.

Läs mer

vis) UF2014/80413/UD/FIM

vis) UF2014/80413/UD/FIM ah Regeringsbeslut 111:7 REG RING EN 2014-12-18 UF2014/80015/UD/FIM(del vis) UF2014/80413/UD/FIM Utrikesdepartementet Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten

Nya principer för utformning av statsbudgeten Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen en no REGERINGSKANSLIET Finansdepartementet Sammanfattning 11 1 Lagtext 21 1.1 Förslag till budgetlag 21 1.2 Förslag till lag

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU 10-3221-12 Ulf Nyman Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet Sammanfattning Stockholms universitet

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2015-2017

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2015-2017 Staben Föredragande Magnus Hjort Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjort@uhr.se BESLUT Diarienummer 1.2.1-212-2014 Datum 2014-02-24 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksantikvarieämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksantikvarieämbetet Regeringsbeslut 30 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksantikvarieämbetet Riksdagen har

Läs mer

FMV Delårsrapport 2008

FMV Delårsrapport 2008 DELÅRSRAPPORT 2008 Datum FMV Dokumentbeteckning Utgåva 2008-08-07 33155/2008 1.0 Ansv område/enhet Klassificeringsnr EkFinans 23 386 Regeringen och sändlista Er referens Ert datum Er beteckning FMV tjänsteställe,

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2013 15

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2013 15 1(7) 2012-02-29 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2013 15 1. Anslag Institutet anhåller om att inom utgiftsområde 17, anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen höjs med 12,6 miljoner kronor fr.o.m.

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

VERKSAMHET Följande gäller för verksamheten inom Integrationsverkets ansvarsområde.

VERKSAMHET Följande gäller för verksamheten inom Integrationsverkets ansvarsområde. Regeringsbeslut 109 Justitiedepartementet 2006-12-21 Ju2006/10512/IM (delvis) Ju2006/6753/IM Ju2006/8780/IM m.fl. Sebilaga1 Integrationsverket Box 633 601 14 NORRKÖPING Regleringsbrev för budgetåret 2007

Läs mer

SFV Delårsrapport 2015

SFV Delårsrapport 2015 HANDLÄGGARE, TELEFON DATUM Beteckning Maja Dahlén, 010-478 71 63 2015-08-14 652-541/14 EPOST, MOBIL maja.dahlen@sfv.se +46 76-803 00 06 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm SFV Delårsrapport

Läs mer

Dnr 25/15. Budgetunderlag för budgetåren 2016 2018

Dnr 25/15. Budgetunderlag för budgetåren 2016 2018 Dnr 25/15 Budgetunderlag för budgetåren 2016 2018 Februari 2015 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till kapitalförsörjningsförordningen (10) ESV beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr. 57:1-2.2.5/14 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för åren 2015-2017 Statens försvarshistoriska museer (SFHM) överlämnar budgetunderlag för åren 2015-2017 enligt förordning

Läs mer

Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007

Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007 ESV 2004:6 Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007 1 (24) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Nyheter samt frågor som bör uppmärksammas...4 2. Principer för beräkningsunderlag...4 2.1 Intäkter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB 1/6 Datum 2015-06-18 ESV Dnr Ert datum Er beteckning Handläggare Curt Johansson Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB Vilken diskonteringsränta

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare

Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare Regeringsbeslut II:8 2007-04-19 U2007/3168/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Polismyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Polismyndigheten Regeringsbeslut II:2 Justitiedepartementet 2014-12-22 Ju2014/7348/PO Ju2014/6645/PO Ju2014/6649/PO m.fl. Se bilaga 1 Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Polismyndigheten

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas 1 (5) Datum 2007-03-27 Marknad PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas Sammanfattning Svenska Kraftnät konstaterar

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet Regeringsbeslut 19. 2008-12-11 Jo2008/3942(delvis) Jordbruksdepartementet Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer