Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm"

Transkript

1 Regeringsbeslut Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum för arkitektur och design Riksdagen har beslutat om Statens centrum för arkitektur och designs verksamhet för budgetåret (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Statens centrum för arkitektur och design och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Resultatredovisning Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år. Postadress Telefonväxel E-Post Stockholm Besöksadress Telefax Drottninggatan

2 Prognoser 2021 Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa utgiftsprognoser för 2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast 18 januari 3 maj 25 oktober Lokalkostnader Statens centrum för arkitektur och design ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för enligt följande: hyra el och uppvärmning reparationer och underhåll övriga driftskostnader Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd. Medverkans- och utställningsersättning Myndigheten ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet. Sponsringsintäkter Statens centrum för arkitektur och design ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. Bidragsintäkter Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen. Agenda 2030 I samband med årsredovisningen ska Statens centrum för arkitektur och design redovisa en bedömning av i vilken mån myndighetens verksamhet, på såväl nationell som internationell nivå, bidrar till genomförandet av Agenda 2030 i dess tre dimensioner (den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga). Sidan 2 av 6

3 3 Uppdrag Kartläggning av aktörer inom området arkitektur, form och design I Regeringskansliet bereds betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88) och frågor om en framtida politik för arkitektur, form och design. Politiken för detta område griper in i arbetet på ett flertal andra samhällsområden och berör myndigheter, organisationer och företag. Statens centrum för arkitektur och design ska analysera vilka offentliga och privata aktörer som har betydelse för politiken för arkitektur, form och design samt hur dessa aktörer har betydelse för genomförandet av politiken. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 10 maj. Moderna beredskapsjobb i staten Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. och som syftar till att sysselsätta minst personer För bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Statens centrum för arkitektur och design ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) Disponeras av Statens centrum för arkitektur och design ap.7 Statens centrum för arkitektur och design (ram) Sidan 3 av 6

4 4.3 Finansiella villkor Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 8:1 Centrala museer: Myndigheter ap % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 budgetlagen) Utbetalningsplan Till Statens centrum för arkitektur och designs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp Summa Sidan 4 av 6

5 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens centrum för arkitektur och designs disposition enligt detta regleringsbrev är: 8:1 ap.7 Statens centrum för arkitektur och design 6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m Verksamhet med full kostnadstäckning +/ Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. Försäljning av varor Undersökningar, utredningar och andra tjänster Summa Övrig avgiftsbelagd verksamhet Entréer och visningar Övrigt Summa Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. På regeringens vägnar Alice Bah Kuhnke Sophia Laurin Sidan 5 av 6

6 Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Utrikesdepartementet/GA Finansdepartementet/BA Finansdepartementet/SFÖ Näringsdepartementet/BT PBB Förvaltningsavdelningen/EKOL Riksdagen, kulturutskottet Riksrevisionen Boverket Ekonomistyrningsverket Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Moderna museet Myndigheten för kulturanalys Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Nämnden för hemslöjdsfrågor Riksantikvarieämbetet Riksgäldskontoret Statens fastighetsverk Statens konstråd Statens kulturråd Föreningen Svensk Form Riksförbundet Sveriges museer Röhsska museet Sidan 6 av 6