Budgetunderlag (1 bilaga)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga)"

Transkript

1 Vår beteckning /98 1 (11) Sändlista Budgetunderlag (1 bilaga) RM1, v1., Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, Karlstad, Besöksadress Våxnäsgatan 1, Karlstad Telefon , Fax , Org.nummer

2 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Innehållsförteckning Hemställan... 3 Beslut... 4 Generaldirektörens förord... 5 Anslagsfinansierad verksamhet... 6 Beredskapsuppgiften... 6 Återupptagande av militär repetitionsutbildning... 6 Avgiftsfinansierad verksamhet... 6 Uppdrag för Försvarsmakten... 7 Uppdrag för civila kunder... 7 Övrigt... 7 Ekonomiska redovisningar... 9 Rekryteringsmyndighetens förslag till finansiering... 9 Investeringar och lån i Riksgälden... 9 Bilaga 1 Förteckning över gällande författningar i Rekryteringsmyndighetens författningssamling (TRMFS)

3 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Hemställan Med stöd av det som anförts i budgetunderlaget hemställer Rekryteringsmyndigheten att regeringen föreslår riksdagen att inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap anslag 1:6 anvisa ett ramanslag på tkr för verksamhetsåret 216 godkänner den föreslagna budgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten fastställer låneramen för 216 till 1 tkr medger en räntekontokredit på 1 procent av omsättningen medger en anslagskredit på 3 procent för anslaget 1:6

4 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Beslut Rekryteringsmyndighetens generaldirektör Birgitta Ågren har beslutat i detta ärende. Inför beslutet har samverkan genomförts med berörda arbetstagarorganisationer. Den slutliga handläggningen har skett i närvaro av generaldirektören Birgitta Ågren, avdelningschef Ann Elgemark, planeringschef Mikael Sundell och ekonom Siw Olsson, föredragande. Karlstad den 25 februari 215 Birgitta Ågren Generaldirektör Siw Olsson Ekonom

5 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Generaldirektörens förord Efterfrågan på myndighetens tjänster har fortsatt att öka under 214 trots ett minimum av marknadsföringsåtgärder. Nya kunder utöver Försvarsmakten har börjat avropa tjänster i allt högre grad och inga tecken tyder på en minskad efterfrågan under de kommande åren. Möjligen har intresset för att söka till den grundläggande militära utbildningen minskat något. Under 214 har två stora utvecklingsinsatser slutförts systemet Atlas och den nya processen för urval och antagning av elever till polisutbildningen. Dessa ger erfarenheter som påverkar organisation och bemanning under 215 och framåt. Hittills tyder allt på en viss risk för övertalighet. Mot detta står tillkommande arbetsuppgifter. Under sen höst fattade regeringen beslut om att återinföra de militära repetitionsutbildningarna. Försvarsmakten planerar sådana utbildningar från och med hösten 215, vilket genererar ökat arbete inom Rekryteringsmyndigheten. En aviserad utredning om återinförande av mönstring och värnplikt i någon form skulle förstås också betyda tillskott av arbetsuppgifter för myndigheten. Sammantaget gör dessa faktorer att myndigheten planerar en organisationsöversyn under 215. Försvarsberedningen har föreslagit att den grundläggande militära utbildningen förlängs till 9-12 månader. Så snart beslut är fattat påbörjas en anpassning av Atlassystemet till en sådan förändring. Arbetet med myndighetens IT-strategi har påbörjats under 214 och slutförs under 215. Infrastrukturen och de tekniska systemen måste konsolideras och moderniseras. Under budgetperioden fortsätter myndigheten att arbeta med beredskapsuppgiften och Atlassystemet anpassas den. Viktiga beslut måste fattas om långsiktiga resursbehov i form av kompetens, lokaler och liknande. Ett ständigt arbete pågår för att effektivisera verksamheten i främsta syfte att sänka kostnaderna för våra kunder. Myndighetens genomsnittålder är hög och ersättningsrekrytering inför framtida pensionsavgångar måste planeras i god tid, särskilt vad gäller singelkompetenser. Myndigheten lägger stor vikt vid det systematiska arbetsmiljöarbetet och regelbundna medarbetarundersökningar är planerade. Att verksamheten finansieras i huvudsak med avgifter ställer stora krav på effektivitet, affärsmässighet samt lyhördhet för kundernas önskemål och behov. Resultaten av våra regelbundna kvalitetsuppföljningar ger viktiga incitament för prioriterat förbättringsarbete under kommande år.

6 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Anslagsfinansierad verksamhet Beredskapsuppgiften Anpassning av Atlas Myndigheten fortsätter förberedelserna för att kunna återuppta mönstringen om regeringen beslutar att åter införa plikten att mönstra. En åtgärd är att anpassa systemstödet Atlas för beredskapsuppgiften. Under 215 inleds arbetet med beredskapsunderlaget. Anpassningen av Atlas innebär att byta teknisk plattform, men också att öka användarvänligheten och förbättra tillgängligheten. Det gör det också möjligt att ansluta flera uppdragsgivare till systemet. Återupptagande av militär repetitionsutbildning I december 214 beslutade regeringen att Försvarsmakten (FM) kan kalla värnpliktig personal till repetitionsutbildning med stöd av lagen (1994:189) om totalförsvarsplikt. FM genomför repetitionsutbildningar från och med hösten 215 och det innebär att Rekryteringsmyndigheten anpassar organisationen till uppdraget. Organisationsförändringen innebär att antalet medarbetare utökas inom den militära personalredovisningen. Kostnaden är beräknad till cirka 2 miljoner kronor för 216 och fördelas lika mellan Rekryteringsmyndighetens anslag och intäkter från FM. Avgiftsfinansierad verksamhet Finansiering avgiftsfinansierad verksamhet. Belopp i tusental kronor. Verksamhet/År Försvarsmakten Intäkter Kostnader Uppdrag civila kunder Intäkter Kostnader Resultat Budget för avgiftsfinansierad verksamhet 216 inklusive ackumulerad behållning. Belopp i tusental kronor. Verksamhet +/- 214 Uppdragsverksamhet Uppdrag för Försvarsmakten Uppdrag civila kunder / Intäkt Kostnad / Ack. +/ Summa

7 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Uppdrag för Försvarsmakten Rekryteringsmyndigheten bedömer att uppdragen för Försvarsmakten (FM) under kommer att bestå av antagningsprövning inför den föreslagna långa grundutbildningen. Därutöver kommer det att göras kompletterande prövningar till mer krävande befattningar, exempelvis u-båtsbesättning, tolkar, jägare och stridsbåtförare. Myndigheten räknar dessutom med fortsatta prövningar av personal till bland annat internationella insatser. Prövningar av sökande till officers- och specialistofficersutbildningarna kommer sannolikt inte att genomföras under perioden. Försvarsmaktens personalförsörjning Rekryteringsmyndighetens kapacitet att antagningspröva inför grundläggande militär utbildning (GMU) kommer sannolikt att justeras från 12 prövningar per år till 11 prövningar från och med halvårsskiftet 215. Det är ännu oklart vilken kapacitet FM vill att Rekryteringsmyndigheten ska ha från 217 och därefter. Idag uppfyller ungefär hälften av de som antagningsprövar FM:s krav för att bli erbjudna en utbildningsplats. Om konkurrensen om ungdomarnas intresse ökar åren är risken stor att färre ungdomar vill göra GMU och att de ungdomarnas kvaliteter också är lägre. Detta kan medföra att ännu färre än 5 procent uppfyller FM:s krav. Uppstår denna situation krävs det att fler antagningsprövar för att FM ska få tillräckligt många som uppfyller kraven för att få en utbildningsplats. Förändrad militär grundutbildning När den frivilliga militära utbildningen infördes 21 fick Rekryteringsmyndigheten uppdraget att administrera alla ansökningar och testa och undersöka dem som sökt utbildningen. Försvarsberedningen har föreslagit att den nuvarande tre månader långa GMU ersätts av en grundutbildning som omfattar 9-12 månader. Från och med senhösten 215 ska det vara möjligt att söka till denna utbildning, som är planerad att börja i juni 216. Under 215 vidareutvecklar Rekryteringsmyndigheten det tekniska systemet Atlas för att kunna utföra det nya uppdraget från FM och hantera ansökningar från dem som söker den längre utbildningen. Uppdrag för civila kunder Oförändrade intäkter för civila uppdrag Intäkterna för civila uppdrag beräknas vara oförändrade under perioden. Övrigt Planerad organisationsförändring FM kommer att justera behovet av antagningsprövningar och allt färre kommer till prövningarna 214 var det knappt 6 1 och prognosen för 215 ligger på samma nivå.

8 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) För att utnyttja överkapaciteten på bästa sätt har myndigheten kompletterat sin verksamhet med övriga uppdrag från både FM och civila kunder. Det har inte lyckats fullt ut, vilket innebär att det tidvis råder arbetsbrist inom några områden och bland annat därför planerar myndigheten en översyn av organisationen. Kostnaden för eventuella omstruktureringar bör belasta FM eftersom antagningsprövningen är av mindre omfattning än avtalat. Under perioden kommer de flesta hyresavtalen att omförhandlas och lokalytan att minska. Om det blir aktuellt att återinföra mönstringsplikt räknar Rekryteringsmyndigheten med att utveckla organisationen och förstärka kapaciteten utifrån det uppdraget. Konsolidering och modernisering av IT Myndighetens informationstekniska infrastruktur består av komponenter som är eller kommer att vara föråldrade inom en snar framtid. För att undvika allvarliga och kostsamma störningar i verksamheten är det nödvändigt att successivt avveckla dessa komponenter och konsolidera infrastrukturen. Även de egenutvecklade tekniska systemen måste moderniseras och konsolideras. Detta är ett omfattande arbete som sträcker sig över hela perioden Kostnaden är beräknad till 2 miljoner kronor varav 1 miljoner kronor beräknas för teknisk utrustning. Kostnaden fördelas i förhållande till hur systemen stödjer verksamheten.

9 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Ekonomiska redovisningar Rekryteringsmyndighetens förslag till finansiering Rekryteringsmyndigheten föreslår finansiering i enlighet med lagstiftning och den angivna nivån i budgetpropositionen. Översikt över verksamhetens finansiering. Belopp i tusental kronor i 215 års prisnivå. År 214 utfall 215 prognos 216 beräkn. 217 beräkn. 218 beräkn. Anslag 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Förslag till anslag för perioden Utfall 214/prognos Avgiftsinkomster som disponeras Övriga inkomster som disponeras Finansiella inkomster Summa För perioden föreslår myndigheten en anslagskredit på 3 procent av anslaget och en räntekontokredit på 1 procent av omsättningen. Investeringar och lån i Riksgälden Lånebehov. Belopp i tusental kronor. År Ingående balans 1 januari Beräknad nyupplåning IT-stöd förändrad militär grundutbildning (Atlas) System för beredskapsuppgiften Nytt personalredovisningssystem UNP Polisuppdraget ny teknisk plattform (Atlas) Övriga investeringar utrustning Summa nyupplåning Beräknad amortering för Militär grundrekrytering (Atlas) System för beredskapsuppgiften System personalredovisning Systemstöd polisuppdraget Plis Övriga investeringar utrustning Summa amortering Utgående balans 31 december Beslutad/föreslagen låneram Förändrad militär grundutbildning Investeringskostnaderna för vidareutveckling av Atlas med anledning av förslaget om förändrad militär grundutbildning beräknas till 3 miljoner kronor 215. För perioden beräknar myndigheten löpande anpassningar på omkring 1 miljon kronor per år.

10 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Systemen för beredskapsuppgiften förs till Atlas Uppgiften avser att säkerställa och anpassa Rekryteringsmyndighetens system för beredskapsunderlag och mönstring. Utvecklingsarbetet med att överföra systemen till Atlas påbörjas under 215 och beräknas vara slutfört 217. Åtgärden kräver bland annat att den tekniska plattformen byts ut och att användarvänligheten och tillgängligheten utvecklas genom bland annat anpassning till mobila enheter. De olika delarna i anpassningen kommer att driftsättas löpande. Totalt beräknas anpassningen kosta 13 miljoner kronor. Projekt Utveckling av nytt personalredovisningssystem (UNP) Rekryteringsmyndigheten har i projektet Utveckling av nytt personalredovisningssystem (UNP) återupptagit utvecklingen av projektet Plis Mil Kro. Projektet ska utforma ett nytt IT-system som i huvudsak redovisar FM:s insatsorganisation i fred och under höjd beredskap. I den beräknade kostnaden ingår en option på 3 miljoner kronor för ytterligare utveckling. Anpassning för polisuppdraget Rekryteringsmyndigheten kommer successivt att byta teknisk plattform för samtliga uppdrag i Plis. Arbetet med anpassning för polisuppdraget påbörjas under 217. Övriga investeringar Under 216 och 217 ökar övriga investeringar med 5 mkr per år. Ökningen föranleds av nyutveckling och nyanskaffning av IT-utrustning med anledning av konsolidering och modernisering av IT. Låneutgifter för lån i Riksgälden. Belopp i tusental kronor. I tabellen har amorteringarna beräknats motsvara avskrivningarna för de olika investeringarna. Utgifter för räntor har inte beräknats eftersom räntan för 215 är procent. Finansiering, kostnadsslag/år Anslag Amortering Räntor Summa anslag Avgift Amortering Räntor Summa avgift Totalt

11 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Sändlista Regeringen, Försvarsdepartementet Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Ekonomistyrningsverket Statskontoret Försvarsmakten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Inom Rekryteringsmyndigheten Insynsrådet Generaldirektören Kundchefer Avdelningschefer ATO Huvudskyddsombud

12 (2) Förteckning över gällande författningar i Rekryteringsmyndighetens författningssamling (TRMFS) Förteckning enligt 18 c författningssamlingsförordningen (1976:725) över samtliga gällande författningar per den 1 januari 215. Förteckningen är indelad i kronologisk ordning efter grundförfattningar. Ändringsförfattningar ligger under respektive grundförfattning. Grundförfattning Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 27:1) om totalförsvarsplikt. Bemyndigande 9 kap. 1 förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt. Grundförfattning Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 22:2) om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring. Bemyndigande 13 kap. 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Ändring Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 25:1) om ändring i föreskrifterna (22:2) om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring. RM4, v1.,

13 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (2) Grundförfattning Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 27:2) om drogtestning av totalförsvarspliktiga. Bemyndigande 9 kap. 1 förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt. Grundförfattning Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 21:1) om ändring i de författningar som beslutats av Totalförsvarets pliktverk. Bemyndigande 13 kap. 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 9 kap. 1 förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Avgifter hos FI APRIL 2015

Avgifter hos FI APRIL 2015 Avgifter hos FI APRIL 2015 INNEHÅLL april 2015 Dnr 15-3551 Sammanfattning 3 1. Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 enomförande 4 1.3 Läsanvisningar 5 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2013-2015 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2013-2015 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län 2010:16 Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2010/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Regeringen (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag 2009 2011 Beslut Dnr: 326/2008-100 2008-02-20 Sid: 1 / 16 + 3 bilagor Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet.

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 EKO 2012/1111 Budgetunderlag för perioden 2014-2016 (6 bilagor) 1. Sammanfattande bedömning Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2

Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2 Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2 Publikationen kan beställas från: STATSKONTORET Publikationsservice Box 2280 103 17 Stockholm Tfn 08-454 46 43 Tfx 08-454 46 45 E-post: publikations.service@statskontoret.se

Läs mer

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling 2005:13 2004:29A Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling Förord Investeringar som syftar till att utveckla myndigheters verksamhet måste grundas på ett

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer