Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018"

Transkript

1 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

2 Publikationen kan laddas ner som PDF från Datum: Dnr: /2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren

3 INNEHÅLL Innehåll 1 Inledning Finansieringsöversikt Förslag till anslagsfinansiering Utgiftsområde 2 ESV:s förvaltningsanslag EU-revision Utgiftsområde 22 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse e-förvaltningsprogrammet E-handel i staten Redogörelse för avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna disponeras Ekonomisk styrning Administrativa system Tjänsteexport Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras Anläggningstillgångar Övriga villkor Låneram Räntekontokredit Anslagskredit

4 INLEDNING 1 Inledning I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (kapitel 9) lämnar Ekonomistyrningsverket (ESV) budgetunderlag för räkenskapsåren Budgetunderlaget omfattar anslag enligt våra två regleringsbrev, inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning samt utgiftsområde 22 Kommunikationer. Budgetunderlaget omfattar även avgifter och övriga intäkter, anläggningstillgångar samt behov av låneram och krediter. ESV ser inte några förändringar i behovet av lokaler och lämnar därför inga sådana uppgifter i budgetunderlaget. ESV:s verksamhet och ekonomiska förutsättningar beskrivs i vår årsredovisning som vi lämnade till regeringen den 20 februari. Verksamheten styrs genom instruktion och regleringsbrev. Vår bedömning är att dessa styrdokument behöver ses över och vi bidrar gärna med underlag inför en kommande diskussion och översyn. 4

5 FINANSIERINGSÖVERSIKT 2 Finansieringsöversikt ESV föreslår följande finansiering för åren i 2015 års prisnivå. I tabellen ingår våra beräknade kostnader för e-handel och e-förvaltningsprogrammet under anslag 2:6 (se avsnitt 3.2). I ESV:s förvaltningsanslag (ap.1) ingår en höjning av anslagsnivån med tkr för perioden Höjningen avser medel för revision av jordbruksfonderna, vilket aviserats i Budgetpropositionen för Tabell 1 Förslag till finansiering i 2015 års prisnivå Utfall 2014 Prognos 2015 Beräkning 2016 Beräkning 2017 Beräkning 2018 ANSLAG Utgiftsområde 2, anslag 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen (2014) ap.1 Drift och användarstöd Hermes (2014) ap.2 RK Statsbudgetstöd, ESV (2014) ap.4 Statsredovisningssystemet (2014) ap.5 Transaktionsdatabas (2014) Utgiftsområde 2, anslag 1:8 Ekonomistyrningsverket ap.1 Ekonomistyrningsverket förvaltning* ap.2 RK Statsbudgetstöd** Utgiftsområde 2, anslag 1:12 Riksgäldskontoret ap.3 Utvärdering av statens skuldförvaltning Utgiftsområde 22, anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt ap.1 Gem. e-förv.proj - e-förvaltning ap.2 E-handel i staten del till ESV AVGIFTSINTÄKTER SOM DISPONERAS Ekonomisk styrning Administrativa system Tjänsteexport ÖVRIGA INTÄKTER SOM DISPONERAS TA-medel (EU-revision)*** Bidrag**** Övrigt (finansiella intäkter, 4 AvgF m.m.) SUMMA

6 FINANSIERINGSÖVERSIKT AVGIFTSINTÄKTER SOM REDOVISAS MOT INKOMSTTITEL Landstingsavtal, inkomsttitel * För 2015 ingår inte de 5 mnkr som får användas först efter beslut av regeringen. ** För perioden har vi utgått från att 5 mnkr får användas först efter beslut av Regeringskansliet. *** För ingår inte eventuella TA-medel för det nationella regionalfondsprogrammet och de territoriella programmen. Beslut om TA-medel har inte fattats för dessa program. *** * I posten för 2015 ingår bidrag för revison av Jordbruksfonderna (9 050 tkr) och Fiskerifonden (3 225 tkr), Uppdrag att fördjupa arbetet med jämförelser av it-kostnader och att kartlägga it-projekt med hög risk (5 000 tkr) samt det förväntade uppdraget att stötta regeringens satsning på e-förvaltning under (5 000 tkr). I efterföljande kapitel beskriver vi ESV:s förslag till anslagsfinansiering, lämnar en redogörelse för den avgiftsbelagda verksamheten samt belyser anläggningstillgångar och övriga villkor. 6

7 FÖRSLAG TILL ANSLAGSFINANSIERING 3 Förslag till anslagsfinansiering Detta kapitel beskriver ESV:s förslag till finansiering med anslag och är indelat i två delar utifrån vilket utgiftsområde som avses. Syftet med kapitlet är att fästa regeringens uppmärksamhet på sådana områden där vi ser att det saknas långsiktig finansiering. 3.1 Utgiftsområde 2 ESV:s förvaltningsanslag EU-revision I föregående års budgetunderlag lämnade ESV en utförlig beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna för EU-revisionen och vi pekade på att det saknas en långsiktig finansiering. I detta budgetunderlag vill vi peka på att det fortfarande saknas beslut om långsiktig finansiering på fler områden och vi beskriver hur vi anpassar revisionen i enlighet med de beslut regeringen har fattat om finansiering. De bedömningar som EU-kommissionen tidigare gjort har visat att vårt arbete håller en god kvalitet men att visst utrymme för förbättringar har funnits. Vi anser därför att den kvalitet vi hittills haft är tillräcklig. Med utgångspunkt från den finansiering som är beslutad för perioden är vår bedömning att finansieringen inte räcker för att fullt ut utföra alla delar i uppdraget med godtagbar kvalitet. Vi kommer alltså att anpassa revisionen efter regeringens ambitionsnivå och redovisar nedan översiktligt inriktningen av revisionsarbetet för respektive fond. Jordbruksfonderna Uppdraget som attesterande organ blir större, med fler och utökade kontroller. Den finansiering som hittills är känd för 2016 visar på en minskning jämfört med Revisionen kommer att genomföras med inriktningen enligt nedan: I första hand genomför vi den del att vårt granskningsuppdrag som är oförändrat sedan tidigare år I andra hand genomför vi det utökade uppdraget med omkontroller inom de arealrelaterade stöden inom både europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och landsbygdsutvecklingsfonden (EJFLU). Dessa stöd omfattar bland annat gårdsstöd och miljöersättningar. I tredje hand genomför vi omkontroller av de ej arealrelaterade stöden inom EGFJ och EJFLU. Dessa stöd omfattar bland annat marknads- företags- och projektstöd. 7

8 FÖRSLAG TILL ANSLAGSFINANSIERING Vår bedömning utifrån befintlig finansiering är att det utökade uppdraget med omkontroller inte kommer att genomföras fullt ut och att det tredje steget ovan inte alls kommer att omfattas av vårt arbete. En konsekvens skulle kunna bli att EUkommissionen inte kommer att godkänna de berörda avsnitten i vår årliga rapport. Regionalfonden, socialfonden och fiskerifonden För regionalfonden (ERUF) socialfonden (ESF) och fiskerifonderna (EFF och EHFF) kommer ESV:s revisionsarbete fram till början av 2017 att omfatta både den gamla programperioden som avslutas i början av 2017, och den nya programperioden. Baserat på den information vi fått från ansvariga myndigheter bedömer vi att under 2016 kommer revisionsarbetet vara lika omfattande för den nya programperioden som för den föregående. För regional- och socialfonden utökas de svenska programmen i den nya programperioden med ett så kallad multi-fonds program vilket ger ESV ett utökat granskningsuppdrag jämfört med den föregående perioden. Revisionen kommer att genomföras med inriktningen enligt nedan: I första hand genomför vi revisioner inom programperioden för de program som förvaltas i Sverige. För att säkerställa att vår rapportering kan ske till EU kommissionen, prioriterar vi vårt genomförande av projektrevisioner, därefter genomför vi systemrevisoner. För den avslutande rapporteringen i mars 2017 behöver revisionsarbetet genomföras under För ett fullständigt avslut behöver granskning ske av såväl projekt som av hur ansvariga myndigheter fullgör sitt ansvar för ett korrekt avslut. I andra hand genomför vi revisionsarbete som hör till den nya programperioden För ERUF genomför vi i tredje hand revisonsarbete för de gränsöverskridande program där annan medlemsstat ansvarar för förvaltningen. Vår bedömning är att den tillgängliga finansieringen enbart medger revisionsarbete enligt den högsta prioriteringen ovan, det vill säga programperioden Det innebär att årliga rapporter för den nya programperioden kan komma att underkännas av EU-kommissionen. För fiskerifonden finns ingen beslutad finansiering för SOLID- programmen. Vi bedömer att för SOLID-fonderna är befintlig finansiering tillräcklig för att genomföra revisionsinsatser för både programperioden och för perioden

9 FÖRSLAG TILL ANSLAGSFINANSIERING Regionalfonden 2015 Den befintliga finansieringen för regionalfonden under innevarande budgetår visar att en prioritering blir nödvändig. I första hand genomför vi regeringsuppdraget som revisionsorgan inför utnämning av ansvariga myndigheter och revisioner inom programperioden för de program som förvaltas i Sverige. För att säkerställa att en årlig kontrollrapport kan avges till EU kommissionen för dessa program prioriterar vi vårt genomförande av projektrevisioner, därefter genomför vi systemrevisoner. I andra hand genomför vi revisionsarbete som rör den nya programperioden för program med svensk förvaltning. I tredje hand kommer vi att genomföra revisonsarbete för de gränsöverskridande program där annan medlemsstat ansvarar för förvaltningen, för både programperiod och perioden Vår bedömning är att vi endast har möjlighet att utföra revisionsarbete enligt den högsta prioriteringen ovan, det vill säga programperioden Det innebär att årliga rapporter för den nya programperioden, kan komma att underkännas av EUkommissionen. I de gränsöverskridande programmen som förvaltas av annan medlemsstat uppstår motsvarande risk att årliga rapporter för dessa program kan komma att underkännas av EU-kommissionen. 3.2 Utgiftsområde 22 Gemensamma e- förvaltningsprojekt av strategisk betydelse e-förvaltningsprogrammet ESV förutser att inom kort få i uppdrag att stötta regeringens satsning på e- förvaltning i linje med vad regeringen anfört i Budgetpropositionen för Satsningen är flerårig och sträcker sig fram till och med En del av uppdraget handlar om att stötta regeringen och att utgöra ett stabsstöd till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), en del består i att stötta myndigheterna under de olika faserna i utvecklingsprocessen. Ytterligare en del handlar om att följa upp statsförvaltningens digitalisering. ESV kommer att genomföra uppdraget i nära dialog med Näringsdepartementet. För denna nya uppgift kommer ESV att behöva förstärka sig kompetensmässigt. För att ESV ska kunna planera långsiktigt och genomföra uppdraget på ett tillfredställande sätt behövs särskild finansiering under hela perioden. ESV beräknar 9

10 FÖRSLAG TILL ANSLAGSFINANSIERING kostnaden, tillsammans med en fortsättning på uppdraget 1 om it-kostnader och itprojekt med hög risk, till 10 miljoner kronor årligen för perioden E-handel i staten ESV har sedan 2009 haft regeringens uppdrag att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar i staten och dessförinnan att införa e-faktura i staten. I regleringsbrevet för budgetåret 2015 anges att ESV disponerar 5 miljoner kronor för att främja arbetet med e-handel i staten. Dessa medel används också för arbetet att leda det svenska deltagandet i E-SENS-projektet samt ett särskilt regeringsuppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-faktura i offentlig sektor. De kommande åren är de viktigt att arbetet med e-handelsfrågor fortsätter för att nå effektmålen på längre sikt. ESV anser, i likhet med vad som framförts i tidigare budgetunderlag, att e-handel bör bli en permanent uppgift som borde framgå av vår instruktion och på sikt finansieras genom en höjning av förvaltningsanslaget, i likhet med vad som gäller för PEPPOL. För perioden behöver vi inrikta e- handelsarbetet mot fortlöpande stöd till myndigheterna, som leverantörsanslutning och standardisering genom SFTI, samt effektuppföljning. SFTI-samarbetet kommer under åren att kräva mer resurser än innevarande år bland annat till följd av att det nya direktivet om e-faktura och nya upphandlingsregler som ökar fokus på elektronisk upphandling. Vår bedömning är att det årliga resursbehovet sammantaget uppgår till 6 miljoner kronor under perioden ESV har i uppdrag att leda och samordna arbetet med E-SENS även för 2015, om än med lägre ambitionsnivå än tidigare. För perioden bör fortsatt arbete inom E-SENS särskiljas från e-handelsfrågorna ovan eftersom E-SENS är en bredare e- förvaltningssatsning. Vår bedömning är att det årliga resursbehovet är minst 1,5 miljoner kronor så länge projektet pågår. Om E-SENS tillämpas inom fler verksamhetsområden än företagsregistrering så blir ESV:s resursbehov större. 1 Uppdrag att fördjupa arbetet med jämförelser av it-kostnader och att kartlägga it-projekt med hög risk (N2015/738/EF) 10

11 REDOGÖRELSE FÖR AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS 4 Redogörelse för avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna disponeras ESV:s avgiftsfinansierade verksamhet, där vi disponerar intäkterna, delas enligt regleringsbrevet in i tre områden: Ekonomisk styrning, Administrativa system och Tjänsteexport. Vi beräknar följande intäkter och kostnader i den avgiftsfinansierade verksamheten åren Tabell 2 Avgiftsfinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr) IB 2014 Utfall 2014 Prognos 2015 Beräkn Beräkn Beräkn Ekonomisk styrning Intäkter Kostnader Administrativa system Intäkter Kostnader Tjänsteexport Intäkter Kostnader Summa I följande avsnitt redogör vi för vart och ett av avgiftsområdena. Vi vill understryka att för två av områdena, Ekonomisk styrning och Administrativa system, är det angeläget med ändring i instruktionen. 4.1 Ekonomisk styrning I avgiftsområdet Ekonomiskt styrning ingår uppdrag, utbildning och avgiftssamråd. Ett ackumulerat underskott har byggts upp från början av 2000-talet fram till 2013 och uppgår nu till knappt 6 miljoner kronor. Utbildning och uppdrag står för större delen av underskottet. Inom utbildningsverksamheten ser vi en möjlighet att minska underskottet på sikt utan att verksamheten eller kursdeltagare drabbas alltför negativt. Underskottet inom uppdragsverksamheten är svårare att hantera eftersom omfattningen av uppdrag har sjunkit de senaste åren. Därför ser vi ingen möjlighet att kunna minska underskottet i någon större utsträckning. Krav på stora överskott skulle innebära kraftigt minskad kvalitet i uppdragen eller alltför höga priser vilket ytterligare skulle minska verksamhetens omfattning. För att få en långsiktigt ekonomiskt och kvalitetsmässigt hållbar verksamhet föreslår vi att regeringen ändrar det ekonomiska målet för Ekonomisk styrning till att ESV i lämplig omfattning får ta ut avgifter. ESV:s verksamhet med att lämna stöd till 11

12 REDOGÖRELSE FÖR AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS regeringen, Regeringskansliet och andra myndigheter inom området riskerar att hämmas om avgiftsuttagen bedöms vara för höga av de som har behov av stödet. Detta skulle göra det möjligt för ESV att, där vi finner det lämpligt, finansiera utbildningar, konferenser, uppdrag eller liknande med anslagsmedel. För det ackumulerade underskottet föreslår vi också en möjlighet att i lämplig omfattning och över en lämplig tidsperiod använda ESV:s förvaltningsanslag för att reducera underskottet. ESV:s bedömning är att även detta kräver ett beslut av regeringen. 4.2 Administrativa system Området Administrativa system omfattar ramavtalsägarskap för ekonomisystem, personalsystem, beslutstödssystem, e-handelslösningar samt leverantörsoberoende konsulttjänster för administrativa system. Verksamheten finansieras genom att ramavtalsleverantören betalar en procentsats av deras omsättning på ramavtalet som avgift till ESV. Förutsättningarna förändras För närvarande pågår stora förändringar av myndigheternas administration, både inom myndigheterna men också för statsförvaltningen som helhet. På senare år har det tagits ett antal initiativ som syftar till att få till stånd förvaltningsgemensamma lösningar. Det gäller inte minst inom e-förvaltningsområdet men också för det administrativa området. Statens servicecenter är nu etablerat och regeringen har inriktningen att myndigheterna ska använda deras tjänster. Regeringen anger i Budgetpropositionen för 2015 att den har för avsikt att förordningsreglera anslutningen till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster och att myndigheterna kommer att anslutas stegvis under perioden Många myndigheter använder redan Statens servicecenter och en del avvaktar i väntan på tydliga direktiv från regeringen eller för en dialog med Statens servicecenter. Förutsättningarna för ESV:s uppdrag att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system har därmed i grunden förändrats, inklusive de finansiella förutsättningarna. ESV:s instruktion behöver ändras utifrån hur regeringen vill styra tillhandahållandet av administrativa tjänster i statsförvaltningen. Ekonomiska förutsättningar De verksamhetsmässiga och därmed även de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva ramavtalsverksamhet har alltså förändrats. ESV:s bedömning är att det inte går att bedriva denna verksamhet på samma sätt som hittills och att det inte är möjligt att uppnå målet om full kostnadstäckning. 12

13 REDOGÖRELSE FÖR AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS Sammantaget menar vi att osäkerheten för ESV kring de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna är stora. Det ekonomiska utfallet i diagrammet nedan kan i hög grad förändras beroende på omvärldsfaktorer. Figur 1 Intäkter, kostnader och ackumulerat resultat för Administrativa system (tkr) Intäkt Kostnad Ack. Resultat Om ramavtalen avropas i lägre utsträckning än prognostiserat får det stor påverkan på intäkterna under flera år. Vi ser till exempel en viss tröghet i den takt myndigheterna avropar från våra ramavtal. För åren och ingår kostnader för planerade förstudier och upphandlingar av e-handelstjänst och ekonomisystem. ESV har upphandlat ett nytt ramavtal för personalsystem med EVRY HR Solutions AB som flera myndigheter har börjat avropa ifrån, däribland Statens servicecenter. Men i våra beräkningar framöver har vi utgått ifrån att det är Statens servicecenter som ansvarar för upphandling av personalsystem. När det gäller ramavtalet för ekonomisystem hade vi ursprungligen två leverantörer men när KMD Sverige HB våren 2014 valde att kliva av ramavtalet omförhandlade vi avtalet med den kvarvarande leverantören, Unit4 Agresso AB. Myndigheterna börjar nu avropa systemet, som dock bara är avropsbart till och med november Vi har startat en förstudie inför nästa upphandling av ekonomisystem. 13

14 REDOGÖRELSE FÖR AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS Inom e-handelsområdet har många myndigheter och Statens servicecenter avropat ramavtalen under de senaste fyra åren. Dessa ramavtal är också avropsbara till hösten Vi har nyligen slutfört förstudien inför nästa upphandling av ramavtal inom e- handelsområdet. 4.3 Tjänsteexport ESV har under 2014 gjort en översyn av tjänsteexportverksamheten för att belysa tjänsteexportens verksamhetsmässiga, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Översynen resulterade i en policy som tydliggör den strategiska inriktningen och innebär att ESV:s tjänsteexportverksamhet sannolikt kommer att minska i omfattning under kommande år. Policyn slår bland annat fast att: ESV ska arbeta med länder som är prioriterade av svenska staten eller EU och där engelska är arbetsspråket i projekten. Inriktningen är att normalt inte ha mer än två pågående projekt. Vi ska göra bedömningen att det är möjligt att uppnå positiva effekter av våra insatser i mottagarlandet. Vi ska enbart ta sådana uppdrag där ESV kan stå för i stort sett all kompetens och kapacitet, inom ramen för den ordinarie verksamheten. Projekt där vi i hög grad är beroende av underkonsulter är därmed inte aktuella. Inom vårt kompetensområde kan vi också vara underleverantör vid till andra myndigheter eller organisationer som bedriver tjänsteexport. Under 2015 och 2016 har ESV ett EU-finansierat, så kallat twinningprojekt, i Armenien. Projektet syftar till att stödja och utveckla kapaciteten hos finansministeriet i Armenien inom intern styrning och kontroll. Vi räknar med att ekonomin inom Tjänsteexporten kommer att vara i balans de kommande åren. 14

15 AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA EJ DISPONERAS 5 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras ESV ska enligt sin instruktion svara för förvaltning och avveckling av lokaler efter beslut av regeringen. ESV har ett sådant uppdrag och det avser ett avtal mellan staten och Västerbottens läns landsting om lokaler som disponeras av Umeå universitet. Det pågår i dagsläget diskussioner mellan ESV, Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet om avveckling av avtalet. Uppgifterna i tabellen nedan är därför osäkra och kan komma att ändras, eventuellt redan för Tabell 3 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras (tkr) Inkomsttitel Prognos 2015 Beräkning 2016 Beräkning 2017 Beräkning 2018 Landstingsavtal

16 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 6 Anläggningstillgångar I tabellen nedan anges ESV:s totala investeringsbehov i anläggningstillgångar. ESV:s immateriella investeringar består framförallt av utveckling av system såsom Hermes statsbudgetssystem, Hermes statsredovisningssystem samt ESV:s interna it-system för uppföljning och prognoser på statens budget. De materiella investeringarna avser främst hårdvara till systemen ovan men även till ESV:s interna it-miljö. Tabell 4 Uppgifter beträffande lån i Riksgäldskontoret (tkr) Prognos 2015 Beräkning 2016 Beräkning 2017 Beräkning 2018 IB lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning: Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa nyupplåning Beräknad amortering UB lån i Riksgäldskontoret Beslutad låneram/föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantaganden för nyupplåning 0,00 % 0,19 % 1,13 % 2,40 % Finansiering av räntor och amorteringar: Utgiftsområde 2, anslag 1:8 Ekonomistyrningsverket ap. 1 Ekonomistyrningsverket förvaltning ap. 2 RK Statsbudgetstöd Avgiftsfinansierad verksamhet Totalt räntor och amorteringar

17 ÖVRIGA VILLKOR 7 Övriga villkor 7.1 Låneram ESV:s låneram för 2015 uppgår till 40 miljoner kronor. Vi föreslår inte någon ändring för budgetåren Räntekontokredit ESV:s kredit på räntekontot i Riksgäldskontoret uppgår till 15 miljoner kronor Vi föreslår inte någon ändring för budgetåren Under 2014 utnyttjades räntekontokrediten som högst med 11,1 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta bör nuvarande nivå behållas. 7.3 Anslagskredit Anslagskrediten föreslås för budgetåren vara 3 procent av anslaget för samtliga anslag och anslagsposter. Vi anser att en anslagskredit ger bättre möjlighet till planering och utnyttjande av de medel vi har till vårt förfogande. 17

18 ESV ansvarar för en ändamålsenlig ekonomisk styrning av staten. Vi utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av statlig verksamhet. Vi tar fram bra besluts- och diskussionsunderlag för den ekonomiska politiken. Vi bidrar till en korrekt hantering av Sveriges EU-medel. ESV har bred och djup kompetens och arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna. Ekonomistyrningsverket Drottninggatan 89 Tfn Box Fax Stockholm

Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019

Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019 Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019 Publikationen kan laddas ner som PDF från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2016-03-01 Dnr: 1.4-116/2016 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2007:761 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 3-02-18 N/01415/SUN Näringsdepartementet Bolagsverket 85181 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 47 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:9-12-11 Ku/1782/KA Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1309/KA Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 9-12-05 Ku/28/KA Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 75104 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 36 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/1844/KO Ku2013/1934/KO Ku2013/2461/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 13 Näringsdepartementet 2011-12-22 N2011/7273/ENT N2011/7416/KLS(delvis) N2011/1625/ENT m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar Regeringsbeslut 34 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/372/KA Ku2013/1897/KA Ku2013/2461/RFS (delvis) Riksutställningar Box 1033 62121Visby Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksutställningar Riksdagen

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Årsredovisning 2015 ESV 2016:19

Årsredovisning 2015 ESV 2016:19 Årsredovisning 2015 ESV 2016:19 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2016-02-19 Dnr: 1.3-119/2016 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren Foto: Erik Cronberg/omslag Året

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa Regeringsbeslut 4-11-12 Ku/02715/KI Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 11149 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum för arkitektur och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut 21 2012-12-13 Ku2012/1873/MFI (slutligt) Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 10 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren 2009-2011

Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren 2009-2011 Dnr 2008:72 Budgetunderlag för åren 2009-2011 1 INLEDNING...4 1.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...4 1.1.1 Undantag från förordning...5 2 VERVAS VERKSAMHET ÅREN 2009-2011...5 2.1 E-LEGITIMATIONER...6 2.2 INSATSER

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 21 Kulturdepartementet 2008-12-11 Ku2008/2172/SAM (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens servicecenter

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens servicecenter Regeringsbeslut III 5 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statens servicecenter FE152 80127Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens servicecenter Riksdagen har beslutat

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:24 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Regeringsbeslut III 8 2016-12-14 Fi2016/04554/EF Finansdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut I:22 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksutställningar

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksutställningar Regeringsbeslut 14 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Riksutställningar Box 1033 62121Visby Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksutställningar Riksdagen har beslutat om Riksutställningars

Läs mer

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm Regeringsbeslut I 5 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1 Patent- och registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket Regeringsbeslut III:36 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04699/F U2016/05494/BS(delvis) U2016/05666/F Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Kungl.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 40 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport Regeringen Rapport Säkerhet i statens betalningar Slutrapport ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut I:38 2014-12-22 Ku2914/2091/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen har

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:25 Justitiedepartementet 2015-12-17 Ju2015/09474/L6 (delvis) Ju2015/09812/LED(delvis) Justitiekanslern Box 2308 10317 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa Regeringsbeslut I:25 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 36 2015-12-17 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 34 2015-12-17 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet Regeringsbeslut I:30 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Regeringsbeslut III 9 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut -06-12 N/3938/MK Näringsdepartementet Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-18 Dnr 134/2015 1 (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program Rapport Årligt yttrande 2011 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

UD2015/11874/FIM UD2015/12279/FIM. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Box Borås

UD2015/11874/FIM UD2015/12279/FIM. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Box Borås Regeringsbeslut III:8 Utrikesdepartementet 2015-12-17 UD2015/11874/FIM UD2015/12279/FIM Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Box 878 50115Borås Regleringsbrev för budgetåret avseende Styrelsen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 14 Kulturdepartementet -05-27 Ku/379/KV (delvis) Moderna museet Box 16382 103 27 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om nya nationella

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 KEMIKALIEINSPEKTIONEN, BOX 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalieinspektionen Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, daterad 2016-02-22. Syftet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 4 Försvarsdepartementet 2009-12-17 Fö2009/2385/EPS (delvis) Fö2009/113/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 30 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02264/KI, Ku2015/02276/KI, Ku2015/02624/KI, m.fl. Se bilaga 1 Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 8 Kulturdepartementet 2007-12-13 Ku2007/3443/SAM (delvis) Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd Regeringsbeslut 42 2016-12-14 Ku2016/02761/LS(delvis) Kulturdepartementet Statens medieråd Box 27204 10253 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens medieråd Riksdagen har beslutat om Statens

Läs mer

Gott och blandat från ESV

Gott och blandat från ESV Gott och blandat från ESV Årsredovisningen för staten 2014 Intäkter av bidrag och oförbrukade bidrag Intäkter av bidrag vid U/H Miljoner kronor 2014 2013 2012 Totalt 18 007 17 308 15 764 Inomstatliga 9

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket 2015:15 Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-11 2014/201-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-11 Fi2014/4418 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Yttrande om försäkran 16 oktober oktober 2012

Yttrande om försäkran 16 oktober oktober 2012 Yttrande om försäkran 16 oktober 2011-15 oktober 2012 Europeiska Garantifonden för Jordbruket (EGFJ) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 2013:10 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016 Staben Föredragande Anna Lindholm Stabschef anna.lindholm@uhr.se Diarienummer 1.1.1-930-2013 Datum 2013-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470

Läs mer

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regeringsbeslut III 5 Näringsdepartementet 2016-12-08 N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Lantmäteriet inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

Läs mer

Budgetunderlag för

Budgetunderlag för KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2018 2020 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2016-02-16 Dnr 75/2017 1 (9) Budgetunderlag för budgetåren 2018, 2019 och 2020 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 37 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02381/KL Ku2015/02965/LS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier Regeringsbeslut III:1-06-25 SB/03216/FCK Statsrådsberedningen Svenska institutet för europapolitiska studier Fleminggatan 20 11226 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Svenska institutet för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2012-12-06 Ju2012/7746/Å Ju2012/7483/Å (delvis) Ju2012/7567/Krim (delvis) Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-04-14 U2016/00923/UH U2016/01852/UH Försvarshögskolan Box 27805 11593 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten Regeringsbeslut III:23 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet E-hälsomyndigheten Ringvägen 100 118 60 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende E-hälsomyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet 1 Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skogsstyrelsen (SKS) granskat myndighetens efterlevnad av de ekonomiska målen för den avgiftsbelagda

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder Regeringsbeslut III:3 Utbildningsdepartementet 2016-10-13 U2016/00358/F U2016/04020/F U2016/04022/F m.fl. Se bilaga 1 regionala etikprövningsnämnder Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens försvarshistoriska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens försvarshistoriska museer Regeringsbeslut 10-12-08 Ku/02596/KL Kulturdepartementet Statens försvarshistoriska museer Box 14095 104 41 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens försvarshistoriska museer Riksdagen

Läs mer

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årligt yttrande 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut I:26 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 27 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

TVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet

TVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet TVV Ekonomidag Om anslag 1:1 och andra styrdokument 2016-06-15 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Anslagsnivå på ca 1,5 miljarder kr (2016) Bemyndigande på 2 993 mnkr (2016 för åren 2017-2023) Anslagskredit:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/2081/KA Ku2013/2461/RFS (delvis) Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forum

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten Regeringsbeslut I:14 Justitiedepartementet 2014-12-22 Ju2014/7862/KRIM Ju2014/7851/KRIM Ju2014/7900/PO(delvis) Brottsoffermyndigheten Box 470 90109Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut III:13 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket Regeringsbeslut I:10 2012-12-18 S2012/8855/SAM (delvis) Socialdepartementet Läkemedelsverket Box26 75103 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Läkemedelsverket Riksdagen har beslutat om Läkemedelsverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2 Näringsdepartementet 2014-12-22 N2014/5370/TE N2014/5334/KLS(delvis) N2014/1104/TE Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Transportstyrelsen inom

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv Regeringsbeslut 2-03-17 Ku/00711/MF Kulturdepartementet Myndigheten för press, radio och tv Box33 12125 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för press, radio och tv Riksdagen har

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer