Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018"

Transkript

1 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

2 Publikationen kan laddas ner som PDF från Datum: Dnr: /2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren

3 INNEHÅLL Innehåll 1 Inledning Finansieringsöversikt Förslag till anslagsfinansiering Utgiftsområde 2 ESV:s förvaltningsanslag EU-revision Utgiftsområde 22 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse e-förvaltningsprogrammet E-handel i staten Redogörelse för avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna disponeras Ekonomisk styrning Administrativa system Tjänsteexport Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras Anläggningstillgångar Övriga villkor Låneram Räntekontokredit Anslagskredit

4 INLEDNING 1 Inledning I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (kapitel 9) lämnar Ekonomistyrningsverket (ESV) budgetunderlag för räkenskapsåren Budgetunderlaget omfattar anslag enligt våra två regleringsbrev, inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning samt utgiftsområde 22 Kommunikationer. Budgetunderlaget omfattar även avgifter och övriga intäkter, anläggningstillgångar samt behov av låneram och krediter. ESV ser inte några förändringar i behovet av lokaler och lämnar därför inga sådana uppgifter i budgetunderlaget. ESV:s verksamhet och ekonomiska förutsättningar beskrivs i vår årsredovisning som vi lämnade till regeringen den 20 februari. Verksamheten styrs genom instruktion och regleringsbrev. Vår bedömning är att dessa styrdokument behöver ses över och vi bidrar gärna med underlag inför en kommande diskussion och översyn. 4

5 FINANSIERINGSÖVERSIKT 2 Finansieringsöversikt ESV föreslår följande finansiering för åren i 2015 års prisnivå. I tabellen ingår våra beräknade kostnader för e-handel och e-förvaltningsprogrammet under anslag 2:6 (se avsnitt 3.2). I ESV:s förvaltningsanslag (ap.1) ingår en höjning av anslagsnivån med tkr för perioden Höjningen avser medel för revision av jordbruksfonderna, vilket aviserats i Budgetpropositionen för Tabell 1 Förslag till finansiering i 2015 års prisnivå Utfall 2014 Prognos 2015 Beräkning 2016 Beräkning 2017 Beräkning 2018 ANSLAG Utgiftsområde 2, anslag 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen (2014) ap.1 Drift och användarstöd Hermes (2014) ap.2 RK Statsbudgetstöd, ESV (2014) ap.4 Statsredovisningssystemet (2014) ap.5 Transaktionsdatabas (2014) Utgiftsområde 2, anslag 1:8 Ekonomistyrningsverket ap.1 Ekonomistyrningsverket förvaltning* ap.2 RK Statsbudgetstöd** Utgiftsområde 2, anslag 1:12 Riksgäldskontoret ap.3 Utvärdering av statens skuldförvaltning Utgiftsområde 22, anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt ap.1 Gem. e-förv.proj - e-förvaltning ap.2 E-handel i staten del till ESV AVGIFTSINTÄKTER SOM DISPONERAS Ekonomisk styrning Administrativa system Tjänsteexport ÖVRIGA INTÄKTER SOM DISPONERAS TA-medel (EU-revision)*** Bidrag**** Övrigt (finansiella intäkter, 4 AvgF m.m.) SUMMA

6 FINANSIERINGSÖVERSIKT AVGIFTSINTÄKTER SOM REDOVISAS MOT INKOMSTTITEL Landstingsavtal, inkomsttitel * För 2015 ingår inte de 5 mnkr som får användas först efter beslut av regeringen. ** För perioden har vi utgått från att 5 mnkr får användas först efter beslut av Regeringskansliet. *** För ingår inte eventuella TA-medel för det nationella regionalfondsprogrammet och de territoriella programmen. Beslut om TA-medel har inte fattats för dessa program. *** * I posten för 2015 ingår bidrag för revison av Jordbruksfonderna (9 050 tkr) och Fiskerifonden (3 225 tkr), Uppdrag att fördjupa arbetet med jämförelser av it-kostnader och att kartlägga it-projekt med hög risk (5 000 tkr) samt det förväntade uppdraget att stötta regeringens satsning på e-förvaltning under (5 000 tkr). I efterföljande kapitel beskriver vi ESV:s förslag till anslagsfinansiering, lämnar en redogörelse för den avgiftsbelagda verksamheten samt belyser anläggningstillgångar och övriga villkor. 6

7 FÖRSLAG TILL ANSLAGSFINANSIERING 3 Förslag till anslagsfinansiering Detta kapitel beskriver ESV:s förslag till finansiering med anslag och är indelat i två delar utifrån vilket utgiftsområde som avses. Syftet med kapitlet är att fästa regeringens uppmärksamhet på sådana områden där vi ser att det saknas långsiktig finansiering. 3.1 Utgiftsområde 2 ESV:s förvaltningsanslag EU-revision I föregående års budgetunderlag lämnade ESV en utförlig beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna för EU-revisionen och vi pekade på att det saknas en långsiktig finansiering. I detta budgetunderlag vill vi peka på att det fortfarande saknas beslut om långsiktig finansiering på fler områden och vi beskriver hur vi anpassar revisionen i enlighet med de beslut regeringen har fattat om finansiering. De bedömningar som EU-kommissionen tidigare gjort har visat att vårt arbete håller en god kvalitet men att visst utrymme för förbättringar har funnits. Vi anser därför att den kvalitet vi hittills haft är tillräcklig. Med utgångspunkt från den finansiering som är beslutad för perioden är vår bedömning att finansieringen inte räcker för att fullt ut utföra alla delar i uppdraget med godtagbar kvalitet. Vi kommer alltså att anpassa revisionen efter regeringens ambitionsnivå och redovisar nedan översiktligt inriktningen av revisionsarbetet för respektive fond. Jordbruksfonderna Uppdraget som attesterande organ blir större, med fler och utökade kontroller. Den finansiering som hittills är känd för 2016 visar på en minskning jämfört med Revisionen kommer att genomföras med inriktningen enligt nedan: I första hand genomför vi den del att vårt granskningsuppdrag som är oförändrat sedan tidigare år I andra hand genomför vi det utökade uppdraget med omkontroller inom de arealrelaterade stöden inom både europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och landsbygdsutvecklingsfonden (EJFLU). Dessa stöd omfattar bland annat gårdsstöd och miljöersättningar. I tredje hand genomför vi omkontroller av de ej arealrelaterade stöden inom EGFJ och EJFLU. Dessa stöd omfattar bland annat marknads- företags- och projektstöd. 7

8 FÖRSLAG TILL ANSLAGSFINANSIERING Vår bedömning utifrån befintlig finansiering är att det utökade uppdraget med omkontroller inte kommer att genomföras fullt ut och att det tredje steget ovan inte alls kommer att omfattas av vårt arbete. En konsekvens skulle kunna bli att EUkommissionen inte kommer att godkänna de berörda avsnitten i vår årliga rapport. Regionalfonden, socialfonden och fiskerifonden För regionalfonden (ERUF) socialfonden (ESF) och fiskerifonderna (EFF och EHFF) kommer ESV:s revisionsarbete fram till början av 2017 att omfatta både den gamla programperioden som avslutas i början av 2017, och den nya programperioden. Baserat på den information vi fått från ansvariga myndigheter bedömer vi att under 2016 kommer revisionsarbetet vara lika omfattande för den nya programperioden som för den föregående. För regional- och socialfonden utökas de svenska programmen i den nya programperioden med ett så kallad multi-fonds program vilket ger ESV ett utökat granskningsuppdrag jämfört med den föregående perioden. Revisionen kommer att genomföras med inriktningen enligt nedan: I första hand genomför vi revisioner inom programperioden för de program som förvaltas i Sverige. För att säkerställa att vår rapportering kan ske till EU kommissionen, prioriterar vi vårt genomförande av projektrevisioner, därefter genomför vi systemrevisoner. För den avslutande rapporteringen i mars 2017 behöver revisionsarbetet genomföras under För ett fullständigt avslut behöver granskning ske av såväl projekt som av hur ansvariga myndigheter fullgör sitt ansvar för ett korrekt avslut. I andra hand genomför vi revisionsarbete som hör till den nya programperioden För ERUF genomför vi i tredje hand revisonsarbete för de gränsöverskridande program där annan medlemsstat ansvarar för förvaltningen. Vår bedömning är att den tillgängliga finansieringen enbart medger revisionsarbete enligt den högsta prioriteringen ovan, det vill säga programperioden Det innebär att årliga rapporter för den nya programperioden kan komma att underkännas av EU-kommissionen. För fiskerifonden finns ingen beslutad finansiering för SOLID- programmen. Vi bedömer att för SOLID-fonderna är befintlig finansiering tillräcklig för att genomföra revisionsinsatser för både programperioden och för perioden

9 FÖRSLAG TILL ANSLAGSFINANSIERING Regionalfonden 2015 Den befintliga finansieringen för regionalfonden under innevarande budgetår visar att en prioritering blir nödvändig. I första hand genomför vi regeringsuppdraget som revisionsorgan inför utnämning av ansvariga myndigheter och revisioner inom programperioden för de program som förvaltas i Sverige. För att säkerställa att en årlig kontrollrapport kan avges till EU kommissionen för dessa program prioriterar vi vårt genomförande av projektrevisioner, därefter genomför vi systemrevisoner. I andra hand genomför vi revisionsarbete som rör den nya programperioden för program med svensk förvaltning. I tredje hand kommer vi att genomföra revisonsarbete för de gränsöverskridande program där annan medlemsstat ansvarar för förvaltningen, för både programperiod och perioden Vår bedömning är att vi endast har möjlighet att utföra revisionsarbete enligt den högsta prioriteringen ovan, det vill säga programperioden Det innebär att årliga rapporter för den nya programperioden, kan komma att underkännas av EUkommissionen. I de gränsöverskridande programmen som förvaltas av annan medlemsstat uppstår motsvarande risk att årliga rapporter för dessa program kan komma att underkännas av EU-kommissionen. 3.2 Utgiftsområde 22 Gemensamma e- förvaltningsprojekt av strategisk betydelse e-förvaltningsprogrammet ESV förutser att inom kort få i uppdrag att stötta regeringens satsning på e- förvaltning i linje med vad regeringen anfört i Budgetpropositionen för Satsningen är flerårig och sträcker sig fram till och med En del av uppdraget handlar om att stötta regeringen och att utgöra ett stabsstöd till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), en del består i att stötta myndigheterna under de olika faserna i utvecklingsprocessen. Ytterligare en del handlar om att följa upp statsförvaltningens digitalisering. ESV kommer att genomföra uppdraget i nära dialog med Näringsdepartementet. För denna nya uppgift kommer ESV att behöva förstärka sig kompetensmässigt. För att ESV ska kunna planera långsiktigt och genomföra uppdraget på ett tillfredställande sätt behövs särskild finansiering under hela perioden. ESV beräknar 9

10 FÖRSLAG TILL ANSLAGSFINANSIERING kostnaden, tillsammans med en fortsättning på uppdraget 1 om it-kostnader och itprojekt med hög risk, till 10 miljoner kronor årligen för perioden E-handel i staten ESV har sedan 2009 haft regeringens uppdrag att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar i staten och dessförinnan att införa e-faktura i staten. I regleringsbrevet för budgetåret 2015 anges att ESV disponerar 5 miljoner kronor för att främja arbetet med e-handel i staten. Dessa medel används också för arbetet att leda det svenska deltagandet i E-SENS-projektet samt ett särskilt regeringsuppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-faktura i offentlig sektor. De kommande åren är de viktigt att arbetet med e-handelsfrågor fortsätter för att nå effektmålen på längre sikt. ESV anser, i likhet med vad som framförts i tidigare budgetunderlag, att e-handel bör bli en permanent uppgift som borde framgå av vår instruktion och på sikt finansieras genom en höjning av förvaltningsanslaget, i likhet med vad som gäller för PEPPOL. För perioden behöver vi inrikta e- handelsarbetet mot fortlöpande stöd till myndigheterna, som leverantörsanslutning och standardisering genom SFTI, samt effektuppföljning. SFTI-samarbetet kommer under åren att kräva mer resurser än innevarande år bland annat till följd av att det nya direktivet om e-faktura och nya upphandlingsregler som ökar fokus på elektronisk upphandling. Vår bedömning är att det årliga resursbehovet sammantaget uppgår till 6 miljoner kronor under perioden ESV har i uppdrag att leda och samordna arbetet med E-SENS även för 2015, om än med lägre ambitionsnivå än tidigare. För perioden bör fortsatt arbete inom E-SENS särskiljas från e-handelsfrågorna ovan eftersom E-SENS är en bredare e- förvaltningssatsning. Vår bedömning är att det årliga resursbehovet är minst 1,5 miljoner kronor så länge projektet pågår. Om E-SENS tillämpas inom fler verksamhetsområden än företagsregistrering så blir ESV:s resursbehov större. 1 Uppdrag att fördjupa arbetet med jämförelser av it-kostnader och att kartlägga it-projekt med hög risk (N2015/738/EF) 10

11 REDOGÖRELSE FÖR AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS 4 Redogörelse för avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna disponeras ESV:s avgiftsfinansierade verksamhet, där vi disponerar intäkterna, delas enligt regleringsbrevet in i tre områden: Ekonomisk styrning, Administrativa system och Tjänsteexport. Vi beräknar följande intäkter och kostnader i den avgiftsfinansierade verksamheten åren Tabell 2 Avgiftsfinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr) IB 2014 Utfall 2014 Prognos 2015 Beräkn Beräkn Beräkn Ekonomisk styrning Intäkter Kostnader Administrativa system Intäkter Kostnader Tjänsteexport Intäkter Kostnader Summa I följande avsnitt redogör vi för vart och ett av avgiftsområdena. Vi vill understryka att för två av områdena, Ekonomisk styrning och Administrativa system, är det angeläget med ändring i instruktionen. 4.1 Ekonomisk styrning I avgiftsområdet Ekonomiskt styrning ingår uppdrag, utbildning och avgiftssamråd. Ett ackumulerat underskott har byggts upp från början av 2000-talet fram till 2013 och uppgår nu till knappt 6 miljoner kronor. Utbildning och uppdrag står för större delen av underskottet. Inom utbildningsverksamheten ser vi en möjlighet att minska underskottet på sikt utan att verksamheten eller kursdeltagare drabbas alltför negativt. Underskottet inom uppdragsverksamheten är svårare att hantera eftersom omfattningen av uppdrag har sjunkit de senaste åren. Därför ser vi ingen möjlighet att kunna minska underskottet i någon större utsträckning. Krav på stora överskott skulle innebära kraftigt minskad kvalitet i uppdragen eller alltför höga priser vilket ytterligare skulle minska verksamhetens omfattning. För att få en långsiktigt ekonomiskt och kvalitetsmässigt hållbar verksamhet föreslår vi att regeringen ändrar det ekonomiska målet för Ekonomisk styrning till att ESV i lämplig omfattning får ta ut avgifter. ESV:s verksamhet med att lämna stöd till 11

12 REDOGÖRELSE FÖR AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS regeringen, Regeringskansliet och andra myndigheter inom området riskerar att hämmas om avgiftsuttagen bedöms vara för höga av de som har behov av stödet. Detta skulle göra det möjligt för ESV att, där vi finner det lämpligt, finansiera utbildningar, konferenser, uppdrag eller liknande med anslagsmedel. För det ackumulerade underskottet föreslår vi också en möjlighet att i lämplig omfattning och över en lämplig tidsperiod använda ESV:s förvaltningsanslag för att reducera underskottet. ESV:s bedömning är att även detta kräver ett beslut av regeringen. 4.2 Administrativa system Området Administrativa system omfattar ramavtalsägarskap för ekonomisystem, personalsystem, beslutstödssystem, e-handelslösningar samt leverantörsoberoende konsulttjänster för administrativa system. Verksamheten finansieras genom att ramavtalsleverantören betalar en procentsats av deras omsättning på ramavtalet som avgift till ESV. Förutsättningarna förändras För närvarande pågår stora förändringar av myndigheternas administration, både inom myndigheterna men också för statsförvaltningen som helhet. På senare år har det tagits ett antal initiativ som syftar till att få till stånd förvaltningsgemensamma lösningar. Det gäller inte minst inom e-förvaltningsområdet men också för det administrativa området. Statens servicecenter är nu etablerat och regeringen har inriktningen att myndigheterna ska använda deras tjänster. Regeringen anger i Budgetpropositionen för 2015 att den har för avsikt att förordningsreglera anslutningen till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster och att myndigheterna kommer att anslutas stegvis under perioden Många myndigheter använder redan Statens servicecenter och en del avvaktar i väntan på tydliga direktiv från regeringen eller för en dialog med Statens servicecenter. Förutsättningarna för ESV:s uppdrag att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system har därmed i grunden förändrats, inklusive de finansiella förutsättningarna. ESV:s instruktion behöver ändras utifrån hur regeringen vill styra tillhandahållandet av administrativa tjänster i statsförvaltningen. Ekonomiska förutsättningar De verksamhetsmässiga och därmed även de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva ramavtalsverksamhet har alltså förändrats. ESV:s bedömning är att det inte går att bedriva denna verksamhet på samma sätt som hittills och att det inte är möjligt att uppnå målet om full kostnadstäckning. 12

13 REDOGÖRELSE FÖR AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS Sammantaget menar vi att osäkerheten för ESV kring de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna är stora. Det ekonomiska utfallet i diagrammet nedan kan i hög grad förändras beroende på omvärldsfaktorer. Figur 1 Intäkter, kostnader och ackumulerat resultat för Administrativa system (tkr) Intäkt Kostnad Ack. Resultat Om ramavtalen avropas i lägre utsträckning än prognostiserat får det stor påverkan på intäkterna under flera år. Vi ser till exempel en viss tröghet i den takt myndigheterna avropar från våra ramavtal. För åren och ingår kostnader för planerade förstudier och upphandlingar av e-handelstjänst och ekonomisystem. ESV har upphandlat ett nytt ramavtal för personalsystem med EVRY HR Solutions AB som flera myndigheter har börjat avropa ifrån, däribland Statens servicecenter. Men i våra beräkningar framöver har vi utgått ifrån att det är Statens servicecenter som ansvarar för upphandling av personalsystem. När det gäller ramavtalet för ekonomisystem hade vi ursprungligen två leverantörer men när KMD Sverige HB våren 2014 valde att kliva av ramavtalet omförhandlade vi avtalet med den kvarvarande leverantören, Unit4 Agresso AB. Myndigheterna börjar nu avropa systemet, som dock bara är avropsbart till och med november Vi har startat en förstudie inför nästa upphandling av ekonomisystem. 13

14 REDOGÖRELSE FÖR AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS Inom e-handelsområdet har många myndigheter och Statens servicecenter avropat ramavtalen under de senaste fyra åren. Dessa ramavtal är också avropsbara till hösten Vi har nyligen slutfört förstudien inför nästa upphandling av ramavtal inom e- handelsområdet. 4.3 Tjänsteexport ESV har under 2014 gjort en översyn av tjänsteexportverksamheten för att belysa tjänsteexportens verksamhetsmässiga, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Översynen resulterade i en policy som tydliggör den strategiska inriktningen och innebär att ESV:s tjänsteexportverksamhet sannolikt kommer att minska i omfattning under kommande år. Policyn slår bland annat fast att: ESV ska arbeta med länder som är prioriterade av svenska staten eller EU och där engelska är arbetsspråket i projekten. Inriktningen är att normalt inte ha mer än två pågående projekt. Vi ska göra bedömningen att det är möjligt att uppnå positiva effekter av våra insatser i mottagarlandet. Vi ska enbart ta sådana uppdrag där ESV kan stå för i stort sett all kompetens och kapacitet, inom ramen för den ordinarie verksamheten. Projekt där vi i hög grad är beroende av underkonsulter är därmed inte aktuella. Inom vårt kompetensområde kan vi också vara underleverantör vid till andra myndigheter eller organisationer som bedriver tjänsteexport. Under 2015 och 2016 har ESV ett EU-finansierat, så kallat twinningprojekt, i Armenien. Projektet syftar till att stödja och utveckla kapaciteten hos finansministeriet i Armenien inom intern styrning och kontroll. Vi räknar med att ekonomin inom Tjänsteexporten kommer att vara i balans de kommande åren. 14

15 AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA EJ DISPONERAS 5 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras ESV ska enligt sin instruktion svara för förvaltning och avveckling av lokaler efter beslut av regeringen. ESV har ett sådant uppdrag och det avser ett avtal mellan staten och Västerbottens läns landsting om lokaler som disponeras av Umeå universitet. Det pågår i dagsläget diskussioner mellan ESV, Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet om avveckling av avtalet. Uppgifterna i tabellen nedan är därför osäkra och kan komma att ändras, eventuellt redan för Tabell 3 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras (tkr) Inkomsttitel Prognos 2015 Beräkning 2016 Beräkning 2017 Beräkning 2018 Landstingsavtal

16 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 6 Anläggningstillgångar I tabellen nedan anges ESV:s totala investeringsbehov i anläggningstillgångar. ESV:s immateriella investeringar består framförallt av utveckling av system såsom Hermes statsbudgetssystem, Hermes statsredovisningssystem samt ESV:s interna it-system för uppföljning och prognoser på statens budget. De materiella investeringarna avser främst hårdvara till systemen ovan men även till ESV:s interna it-miljö. Tabell 4 Uppgifter beträffande lån i Riksgäldskontoret (tkr) Prognos 2015 Beräkning 2016 Beräkning 2017 Beräkning 2018 IB lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning: Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa nyupplåning Beräknad amortering UB lån i Riksgäldskontoret Beslutad låneram/föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantaganden för nyupplåning 0,00 % 0,19 % 1,13 % 2,40 % Finansiering av räntor och amorteringar: Utgiftsområde 2, anslag 1:8 Ekonomistyrningsverket ap. 1 Ekonomistyrningsverket förvaltning ap. 2 RK Statsbudgetstöd Avgiftsfinansierad verksamhet Totalt räntor och amorteringar

17 ÖVRIGA VILLKOR 7 Övriga villkor 7.1 Låneram ESV:s låneram för 2015 uppgår till 40 miljoner kronor. Vi föreslår inte någon ändring för budgetåren Räntekontokredit ESV:s kredit på räntekontot i Riksgäldskontoret uppgår till 15 miljoner kronor Vi föreslår inte någon ändring för budgetåren Under 2014 utnyttjades räntekontokrediten som högst med 11,1 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta bör nuvarande nivå behållas. 7.3 Anslagskredit Anslagskrediten föreslås för budgetåren vara 3 procent av anslaget för samtliga anslag och anslagsposter. Vi anser att en anslagskredit ger bättre möjlighet till planering och utnyttjande av de medel vi har till vårt förfogande. 17

18 ESV ansvarar för en ändamålsenlig ekonomisk styrning av staten. Vi utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av statlig verksamhet. Vi tar fram bra besluts- och diskussionsunderlag för den ekonomiska politiken. Vi bidrar till en korrekt hantering av Sveriges EU-medel. ESV har bred och djup kompetens och arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna. Ekonomistyrningsverket Drottninggatan 89 Tfn Box Fax Stockholm

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr. 57:1-2.2.5/14 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för åren 2015-2017 Statens försvarshistoriska museer (SFHM) överlämnar budgetunderlag för åren 2015-2017 enligt förordning

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Statliga IT-projekt som överskrider budget

Statliga IT-projekt som överskrider budget Statliga IT-projekt som överskrider budget RiR 2011:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2015 2017

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2015 2017 1(7) 2014-02-27 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2015 2017 1. Anslag Institutet anhåller om att inom utgiftsområde 17, anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen höjs med 6 miljoner kronor fr.o.m.

Läs mer

Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling

Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling 1 SAMMANFATTNING...4 2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN...6 2.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING...6 2.2 VERKSAMHETENS

Läs mer

Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV. Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26

Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV. Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26 Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Avgifter hos FI APRIL 2015

Avgifter hos FI APRIL 2015 Avgifter hos FI APRIL 2015 INNEHÅLL april 2015 Dnr 15-3551 Sammanfattning 3 1. Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 enomförande 4 1.3 Läsanvisningar 5 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 Regeringsuppdrag Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2016-2018

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2016-2018 Staben Föredragande Magnus Hjort Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjort@uhr.se BESLUT Diarienummer 1.2.1-63-2015 Datum 2015-02-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

2014:31. Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet

2014:31. Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet 2014:31 Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-11 2013/249-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-07 Fi2013/3980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 2012:16 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader Kartläggning, analys och förslag till förbättrad redovisning MISSIV DATUM DIARIENR 2012-05-09 2011/265-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-11-10 A2011/3920/A

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

GD har ordet...4 Året i korthet...6

GD har ordet...4 Året i korthet...6 Årsredovisning 2014 Innehåll GD har ordet...4 Året i korthet...6 KAPITEL 1 Uppdrag och utveckling Uppdrag...9 E-arkiv...12 Kostnadseffektivitet mindre myndigheter...13 Utveckling...14 Kundsamverkan...15

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595)

Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595) REMISSVAR 2004-04-13 Dnr 2004/163 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595) Sammanfattning

Läs mer

Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009

Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009 Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009 Rikspolisstyrelsen/ Ekonomibyrån EKB-902-5998/05 1 (22) Ekonomibyrån Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Göran Bäckström 2006-02-16 EKB-902-5998/05 Regeringen

Läs mer