Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018"

Transkript

1 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

2 Publikationen kan laddas ner som PDF från Datum: Dnr: /2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren

3 INNEHÅLL Innehåll 1 Inledning Finansieringsöversikt Förslag till anslagsfinansiering Utgiftsområde 2 ESV:s förvaltningsanslag EU-revision Utgiftsområde 22 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse e-förvaltningsprogrammet E-handel i staten Redogörelse för avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna disponeras Ekonomisk styrning Administrativa system Tjänsteexport Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras Anläggningstillgångar Övriga villkor Låneram Räntekontokredit Anslagskredit

4 INLEDNING 1 Inledning I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (kapitel 9) lämnar Ekonomistyrningsverket (ESV) budgetunderlag för räkenskapsåren Budgetunderlaget omfattar anslag enligt våra två regleringsbrev, inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning samt utgiftsområde 22 Kommunikationer. Budgetunderlaget omfattar även avgifter och övriga intäkter, anläggningstillgångar samt behov av låneram och krediter. ESV ser inte några förändringar i behovet av lokaler och lämnar därför inga sådana uppgifter i budgetunderlaget. ESV:s verksamhet och ekonomiska förutsättningar beskrivs i vår årsredovisning som vi lämnade till regeringen den 20 februari. Verksamheten styrs genom instruktion och regleringsbrev. Vår bedömning är att dessa styrdokument behöver ses över och vi bidrar gärna med underlag inför en kommande diskussion och översyn. 4

5 FINANSIERINGSÖVERSIKT 2 Finansieringsöversikt ESV föreslår följande finansiering för åren i 2015 års prisnivå. I tabellen ingår våra beräknade kostnader för e-handel och e-förvaltningsprogrammet under anslag 2:6 (se avsnitt 3.2). I ESV:s förvaltningsanslag (ap.1) ingår en höjning av anslagsnivån med tkr för perioden Höjningen avser medel för revision av jordbruksfonderna, vilket aviserats i Budgetpropositionen för Tabell 1 Förslag till finansiering i 2015 års prisnivå Utfall 2014 Prognos 2015 Beräkning 2016 Beräkning 2017 Beräkning 2018 ANSLAG Utgiftsområde 2, anslag 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen (2014) ap.1 Drift och användarstöd Hermes (2014) ap.2 RK Statsbudgetstöd, ESV (2014) ap.4 Statsredovisningssystemet (2014) ap.5 Transaktionsdatabas (2014) Utgiftsområde 2, anslag 1:8 Ekonomistyrningsverket ap.1 Ekonomistyrningsverket förvaltning* ap.2 RK Statsbudgetstöd** Utgiftsområde 2, anslag 1:12 Riksgäldskontoret ap.3 Utvärdering av statens skuldförvaltning Utgiftsområde 22, anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt ap.1 Gem. e-förv.proj - e-förvaltning ap.2 E-handel i staten del till ESV AVGIFTSINTÄKTER SOM DISPONERAS Ekonomisk styrning Administrativa system Tjänsteexport ÖVRIGA INTÄKTER SOM DISPONERAS TA-medel (EU-revision)*** Bidrag**** Övrigt (finansiella intäkter, 4 AvgF m.m.) SUMMA

6 FINANSIERINGSÖVERSIKT AVGIFTSINTÄKTER SOM REDOVISAS MOT INKOMSTTITEL Landstingsavtal, inkomsttitel * För 2015 ingår inte de 5 mnkr som får användas först efter beslut av regeringen. ** För perioden har vi utgått från att 5 mnkr får användas först efter beslut av Regeringskansliet. *** För ingår inte eventuella TA-medel för det nationella regionalfondsprogrammet och de territoriella programmen. Beslut om TA-medel har inte fattats för dessa program. *** * I posten för 2015 ingår bidrag för revison av Jordbruksfonderna (9 050 tkr) och Fiskerifonden (3 225 tkr), Uppdrag att fördjupa arbetet med jämförelser av it-kostnader och att kartlägga it-projekt med hög risk (5 000 tkr) samt det förväntade uppdraget att stötta regeringens satsning på e-förvaltning under (5 000 tkr). I efterföljande kapitel beskriver vi ESV:s förslag till anslagsfinansiering, lämnar en redogörelse för den avgiftsbelagda verksamheten samt belyser anläggningstillgångar och övriga villkor. 6

7 FÖRSLAG TILL ANSLAGSFINANSIERING 3 Förslag till anslagsfinansiering Detta kapitel beskriver ESV:s förslag till finansiering med anslag och är indelat i två delar utifrån vilket utgiftsområde som avses. Syftet med kapitlet är att fästa regeringens uppmärksamhet på sådana områden där vi ser att det saknas långsiktig finansiering. 3.1 Utgiftsområde 2 ESV:s förvaltningsanslag EU-revision I föregående års budgetunderlag lämnade ESV en utförlig beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna för EU-revisionen och vi pekade på att det saknas en långsiktig finansiering. I detta budgetunderlag vill vi peka på att det fortfarande saknas beslut om långsiktig finansiering på fler områden och vi beskriver hur vi anpassar revisionen i enlighet med de beslut regeringen har fattat om finansiering. De bedömningar som EU-kommissionen tidigare gjort har visat att vårt arbete håller en god kvalitet men att visst utrymme för förbättringar har funnits. Vi anser därför att den kvalitet vi hittills haft är tillräcklig. Med utgångspunkt från den finansiering som är beslutad för perioden är vår bedömning att finansieringen inte räcker för att fullt ut utföra alla delar i uppdraget med godtagbar kvalitet. Vi kommer alltså att anpassa revisionen efter regeringens ambitionsnivå och redovisar nedan översiktligt inriktningen av revisionsarbetet för respektive fond. Jordbruksfonderna Uppdraget som attesterande organ blir större, med fler och utökade kontroller. Den finansiering som hittills är känd för 2016 visar på en minskning jämfört med Revisionen kommer att genomföras med inriktningen enligt nedan: I första hand genomför vi den del att vårt granskningsuppdrag som är oförändrat sedan tidigare år I andra hand genomför vi det utökade uppdraget med omkontroller inom de arealrelaterade stöden inom både europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och landsbygdsutvecklingsfonden (EJFLU). Dessa stöd omfattar bland annat gårdsstöd och miljöersättningar. I tredje hand genomför vi omkontroller av de ej arealrelaterade stöden inom EGFJ och EJFLU. Dessa stöd omfattar bland annat marknads- företags- och projektstöd. 7

8 FÖRSLAG TILL ANSLAGSFINANSIERING Vår bedömning utifrån befintlig finansiering är att det utökade uppdraget med omkontroller inte kommer att genomföras fullt ut och att det tredje steget ovan inte alls kommer att omfattas av vårt arbete. En konsekvens skulle kunna bli att EUkommissionen inte kommer att godkänna de berörda avsnitten i vår årliga rapport. Regionalfonden, socialfonden och fiskerifonden För regionalfonden (ERUF) socialfonden (ESF) och fiskerifonderna (EFF och EHFF) kommer ESV:s revisionsarbete fram till början av 2017 att omfatta både den gamla programperioden som avslutas i början av 2017, och den nya programperioden. Baserat på den information vi fått från ansvariga myndigheter bedömer vi att under 2016 kommer revisionsarbetet vara lika omfattande för den nya programperioden som för den föregående. För regional- och socialfonden utökas de svenska programmen i den nya programperioden med ett så kallad multi-fonds program vilket ger ESV ett utökat granskningsuppdrag jämfört med den föregående perioden. Revisionen kommer att genomföras med inriktningen enligt nedan: I första hand genomför vi revisioner inom programperioden för de program som förvaltas i Sverige. För att säkerställa att vår rapportering kan ske till EU kommissionen, prioriterar vi vårt genomförande av projektrevisioner, därefter genomför vi systemrevisoner. För den avslutande rapporteringen i mars 2017 behöver revisionsarbetet genomföras under För ett fullständigt avslut behöver granskning ske av såväl projekt som av hur ansvariga myndigheter fullgör sitt ansvar för ett korrekt avslut. I andra hand genomför vi revisionsarbete som hör till den nya programperioden För ERUF genomför vi i tredje hand revisonsarbete för de gränsöverskridande program där annan medlemsstat ansvarar för förvaltningen. Vår bedömning är att den tillgängliga finansieringen enbart medger revisionsarbete enligt den högsta prioriteringen ovan, det vill säga programperioden Det innebär att årliga rapporter för den nya programperioden kan komma att underkännas av EU-kommissionen. För fiskerifonden finns ingen beslutad finansiering för SOLID- programmen. Vi bedömer att för SOLID-fonderna är befintlig finansiering tillräcklig för att genomföra revisionsinsatser för både programperioden och för perioden

9 FÖRSLAG TILL ANSLAGSFINANSIERING Regionalfonden 2015 Den befintliga finansieringen för regionalfonden under innevarande budgetår visar att en prioritering blir nödvändig. I första hand genomför vi regeringsuppdraget som revisionsorgan inför utnämning av ansvariga myndigheter och revisioner inom programperioden för de program som förvaltas i Sverige. För att säkerställa att en årlig kontrollrapport kan avges till EU kommissionen för dessa program prioriterar vi vårt genomförande av projektrevisioner, därefter genomför vi systemrevisoner. I andra hand genomför vi revisionsarbete som rör den nya programperioden för program med svensk förvaltning. I tredje hand kommer vi att genomföra revisonsarbete för de gränsöverskridande program där annan medlemsstat ansvarar för förvaltningen, för både programperiod och perioden Vår bedömning är att vi endast har möjlighet att utföra revisionsarbete enligt den högsta prioriteringen ovan, det vill säga programperioden Det innebär att årliga rapporter för den nya programperioden, kan komma att underkännas av EUkommissionen. I de gränsöverskridande programmen som förvaltas av annan medlemsstat uppstår motsvarande risk att årliga rapporter för dessa program kan komma att underkännas av EU-kommissionen. 3.2 Utgiftsområde 22 Gemensamma e- förvaltningsprojekt av strategisk betydelse e-förvaltningsprogrammet ESV förutser att inom kort få i uppdrag att stötta regeringens satsning på e- förvaltning i linje med vad regeringen anfört i Budgetpropositionen för Satsningen är flerårig och sträcker sig fram till och med En del av uppdraget handlar om att stötta regeringen och att utgöra ett stabsstöd till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), en del består i att stötta myndigheterna under de olika faserna i utvecklingsprocessen. Ytterligare en del handlar om att följa upp statsförvaltningens digitalisering. ESV kommer att genomföra uppdraget i nära dialog med Näringsdepartementet. För denna nya uppgift kommer ESV att behöva förstärka sig kompetensmässigt. För att ESV ska kunna planera långsiktigt och genomföra uppdraget på ett tillfredställande sätt behövs särskild finansiering under hela perioden. ESV beräknar 9

10 FÖRSLAG TILL ANSLAGSFINANSIERING kostnaden, tillsammans med en fortsättning på uppdraget 1 om it-kostnader och itprojekt med hög risk, till 10 miljoner kronor årligen för perioden E-handel i staten ESV har sedan 2009 haft regeringens uppdrag att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar i staten och dessförinnan att införa e-faktura i staten. I regleringsbrevet för budgetåret 2015 anges att ESV disponerar 5 miljoner kronor för att främja arbetet med e-handel i staten. Dessa medel används också för arbetet att leda det svenska deltagandet i E-SENS-projektet samt ett särskilt regeringsuppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-faktura i offentlig sektor. De kommande åren är de viktigt att arbetet med e-handelsfrågor fortsätter för att nå effektmålen på längre sikt. ESV anser, i likhet med vad som framförts i tidigare budgetunderlag, att e-handel bör bli en permanent uppgift som borde framgå av vår instruktion och på sikt finansieras genom en höjning av förvaltningsanslaget, i likhet med vad som gäller för PEPPOL. För perioden behöver vi inrikta e- handelsarbetet mot fortlöpande stöd till myndigheterna, som leverantörsanslutning och standardisering genom SFTI, samt effektuppföljning. SFTI-samarbetet kommer under åren att kräva mer resurser än innevarande år bland annat till följd av att det nya direktivet om e-faktura och nya upphandlingsregler som ökar fokus på elektronisk upphandling. Vår bedömning är att det årliga resursbehovet sammantaget uppgår till 6 miljoner kronor under perioden ESV har i uppdrag att leda och samordna arbetet med E-SENS även för 2015, om än med lägre ambitionsnivå än tidigare. För perioden bör fortsatt arbete inom E-SENS särskiljas från e-handelsfrågorna ovan eftersom E-SENS är en bredare e- förvaltningssatsning. Vår bedömning är att det årliga resursbehovet är minst 1,5 miljoner kronor så länge projektet pågår. Om E-SENS tillämpas inom fler verksamhetsområden än företagsregistrering så blir ESV:s resursbehov större. 1 Uppdrag att fördjupa arbetet med jämförelser av it-kostnader och att kartlägga it-projekt med hög risk (N2015/738/EF) 10

11 REDOGÖRELSE FÖR AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS 4 Redogörelse för avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna disponeras ESV:s avgiftsfinansierade verksamhet, där vi disponerar intäkterna, delas enligt regleringsbrevet in i tre områden: Ekonomisk styrning, Administrativa system och Tjänsteexport. Vi beräknar följande intäkter och kostnader i den avgiftsfinansierade verksamheten åren Tabell 2 Avgiftsfinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr) IB 2014 Utfall 2014 Prognos 2015 Beräkn Beräkn Beräkn Ekonomisk styrning Intäkter Kostnader Administrativa system Intäkter Kostnader Tjänsteexport Intäkter Kostnader Summa I följande avsnitt redogör vi för vart och ett av avgiftsområdena. Vi vill understryka att för två av områdena, Ekonomisk styrning och Administrativa system, är det angeläget med ändring i instruktionen. 4.1 Ekonomisk styrning I avgiftsområdet Ekonomiskt styrning ingår uppdrag, utbildning och avgiftssamråd. Ett ackumulerat underskott har byggts upp från början av 2000-talet fram till 2013 och uppgår nu till knappt 6 miljoner kronor. Utbildning och uppdrag står för större delen av underskottet. Inom utbildningsverksamheten ser vi en möjlighet att minska underskottet på sikt utan att verksamheten eller kursdeltagare drabbas alltför negativt. Underskottet inom uppdragsverksamheten är svårare att hantera eftersom omfattningen av uppdrag har sjunkit de senaste åren. Därför ser vi ingen möjlighet att kunna minska underskottet i någon större utsträckning. Krav på stora överskott skulle innebära kraftigt minskad kvalitet i uppdragen eller alltför höga priser vilket ytterligare skulle minska verksamhetens omfattning. För att få en långsiktigt ekonomiskt och kvalitetsmässigt hållbar verksamhet föreslår vi att regeringen ändrar det ekonomiska målet för Ekonomisk styrning till att ESV i lämplig omfattning får ta ut avgifter. ESV:s verksamhet med att lämna stöd till 11

12 REDOGÖRELSE FÖR AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS regeringen, Regeringskansliet och andra myndigheter inom området riskerar att hämmas om avgiftsuttagen bedöms vara för höga av de som har behov av stödet. Detta skulle göra det möjligt för ESV att, där vi finner det lämpligt, finansiera utbildningar, konferenser, uppdrag eller liknande med anslagsmedel. För det ackumulerade underskottet föreslår vi också en möjlighet att i lämplig omfattning och över en lämplig tidsperiod använda ESV:s förvaltningsanslag för att reducera underskottet. ESV:s bedömning är att även detta kräver ett beslut av regeringen. 4.2 Administrativa system Området Administrativa system omfattar ramavtalsägarskap för ekonomisystem, personalsystem, beslutstödssystem, e-handelslösningar samt leverantörsoberoende konsulttjänster för administrativa system. Verksamheten finansieras genom att ramavtalsleverantören betalar en procentsats av deras omsättning på ramavtalet som avgift till ESV. Förutsättningarna förändras För närvarande pågår stora förändringar av myndigheternas administration, både inom myndigheterna men också för statsförvaltningen som helhet. På senare år har det tagits ett antal initiativ som syftar till att få till stånd förvaltningsgemensamma lösningar. Det gäller inte minst inom e-förvaltningsområdet men också för det administrativa området. Statens servicecenter är nu etablerat och regeringen har inriktningen att myndigheterna ska använda deras tjänster. Regeringen anger i Budgetpropositionen för 2015 att den har för avsikt att förordningsreglera anslutningen till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster och att myndigheterna kommer att anslutas stegvis under perioden Många myndigheter använder redan Statens servicecenter och en del avvaktar i väntan på tydliga direktiv från regeringen eller för en dialog med Statens servicecenter. Förutsättningarna för ESV:s uppdrag att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system har därmed i grunden förändrats, inklusive de finansiella förutsättningarna. ESV:s instruktion behöver ändras utifrån hur regeringen vill styra tillhandahållandet av administrativa tjänster i statsförvaltningen. Ekonomiska förutsättningar De verksamhetsmässiga och därmed även de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva ramavtalsverksamhet har alltså förändrats. ESV:s bedömning är att det inte går att bedriva denna verksamhet på samma sätt som hittills och att det inte är möjligt att uppnå målet om full kostnadstäckning. 12

13 REDOGÖRELSE FÖR AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS Sammantaget menar vi att osäkerheten för ESV kring de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna är stora. Det ekonomiska utfallet i diagrammet nedan kan i hög grad förändras beroende på omvärldsfaktorer. Figur 1 Intäkter, kostnader och ackumulerat resultat för Administrativa system (tkr) Intäkt Kostnad Ack. Resultat Om ramavtalen avropas i lägre utsträckning än prognostiserat får det stor påverkan på intäkterna under flera år. Vi ser till exempel en viss tröghet i den takt myndigheterna avropar från våra ramavtal. För åren och ingår kostnader för planerade förstudier och upphandlingar av e-handelstjänst och ekonomisystem. ESV har upphandlat ett nytt ramavtal för personalsystem med EVRY HR Solutions AB som flera myndigheter har börjat avropa ifrån, däribland Statens servicecenter. Men i våra beräkningar framöver har vi utgått ifrån att det är Statens servicecenter som ansvarar för upphandling av personalsystem. När det gäller ramavtalet för ekonomisystem hade vi ursprungligen två leverantörer men när KMD Sverige HB våren 2014 valde att kliva av ramavtalet omförhandlade vi avtalet med den kvarvarande leverantören, Unit4 Agresso AB. Myndigheterna börjar nu avropa systemet, som dock bara är avropsbart till och med november Vi har startat en förstudie inför nästa upphandling av ekonomisystem. 13

14 REDOGÖRELSE FÖR AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS Inom e-handelsområdet har många myndigheter och Statens servicecenter avropat ramavtalen under de senaste fyra åren. Dessa ramavtal är också avropsbara till hösten Vi har nyligen slutfört förstudien inför nästa upphandling av ramavtal inom e- handelsområdet. 4.3 Tjänsteexport ESV har under 2014 gjort en översyn av tjänsteexportverksamheten för att belysa tjänsteexportens verksamhetsmässiga, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Översynen resulterade i en policy som tydliggör den strategiska inriktningen och innebär att ESV:s tjänsteexportverksamhet sannolikt kommer att minska i omfattning under kommande år. Policyn slår bland annat fast att: ESV ska arbeta med länder som är prioriterade av svenska staten eller EU och där engelska är arbetsspråket i projekten. Inriktningen är att normalt inte ha mer än två pågående projekt. Vi ska göra bedömningen att det är möjligt att uppnå positiva effekter av våra insatser i mottagarlandet. Vi ska enbart ta sådana uppdrag där ESV kan stå för i stort sett all kompetens och kapacitet, inom ramen för den ordinarie verksamheten. Projekt där vi i hög grad är beroende av underkonsulter är därmed inte aktuella. Inom vårt kompetensområde kan vi också vara underleverantör vid till andra myndigheter eller organisationer som bedriver tjänsteexport. Under 2015 och 2016 har ESV ett EU-finansierat, så kallat twinningprojekt, i Armenien. Projektet syftar till att stödja och utveckla kapaciteten hos finansministeriet i Armenien inom intern styrning och kontroll. Vi räknar med att ekonomin inom Tjänsteexporten kommer att vara i balans de kommande åren. 14

15 AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA EJ DISPONERAS 5 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras ESV ska enligt sin instruktion svara för förvaltning och avveckling av lokaler efter beslut av regeringen. ESV har ett sådant uppdrag och det avser ett avtal mellan staten och Västerbottens läns landsting om lokaler som disponeras av Umeå universitet. Det pågår i dagsläget diskussioner mellan ESV, Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet om avveckling av avtalet. Uppgifterna i tabellen nedan är därför osäkra och kan komma att ändras, eventuellt redan för Tabell 3 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras (tkr) Inkomsttitel Prognos 2015 Beräkning 2016 Beräkning 2017 Beräkning 2018 Landstingsavtal

16 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 6 Anläggningstillgångar I tabellen nedan anges ESV:s totala investeringsbehov i anläggningstillgångar. ESV:s immateriella investeringar består framförallt av utveckling av system såsom Hermes statsbudgetssystem, Hermes statsredovisningssystem samt ESV:s interna it-system för uppföljning och prognoser på statens budget. De materiella investeringarna avser främst hårdvara till systemen ovan men även till ESV:s interna it-miljö. Tabell 4 Uppgifter beträffande lån i Riksgäldskontoret (tkr) Prognos 2015 Beräkning 2016 Beräkning 2017 Beräkning 2018 IB lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning: Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa nyupplåning Beräknad amortering UB lån i Riksgäldskontoret Beslutad låneram/föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantaganden för nyupplåning 0,00 % 0,19 % 1,13 % 2,40 % Finansiering av räntor och amorteringar: Utgiftsområde 2, anslag 1:8 Ekonomistyrningsverket ap. 1 Ekonomistyrningsverket förvaltning ap. 2 RK Statsbudgetstöd Avgiftsfinansierad verksamhet Totalt räntor och amorteringar

17 ÖVRIGA VILLKOR 7 Övriga villkor 7.1 Låneram ESV:s låneram för 2015 uppgår till 40 miljoner kronor. Vi föreslår inte någon ändring för budgetåren Räntekontokredit ESV:s kredit på räntekontot i Riksgäldskontoret uppgår till 15 miljoner kronor Vi föreslår inte någon ändring för budgetåren Under 2014 utnyttjades räntekontokrediten som högst med 11,1 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta bör nuvarande nivå behållas. 7.3 Anslagskredit Anslagskrediten föreslås för budgetåren vara 3 procent av anslaget för samtliga anslag och anslagsposter. Vi anser att en anslagskredit ger bättre möjlighet till planering och utnyttjande av de medel vi har till vårt förfogande. 17

18 ESV ansvarar för en ändamålsenlig ekonomisk styrning av staten. Vi utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av statlig verksamhet. Vi tar fram bra besluts- och diskussionsunderlag för den ekonomiska politiken. Vi bidrar till en korrekt hantering av Sveriges EU-medel. ESV har bred och djup kompetens och arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna. Ekonomistyrningsverket Drottninggatan 89 Tfn Box Fax Stockholm

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-18 Dnr 134/2015 1 (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket 2015:15 Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-11 2014/201-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-11 Fi2014/4418 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016 Staben Föredragande Anna Lindholm Stabschef anna.lindholm@uhr.se Diarienummer 1.1.1-930-2013 Datum 2013-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren 2009-2011

Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren 2009-2011 Dnr 2008:72 Budgetunderlag för åren 2009-2011 1 INLEDNING...4 1.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...4 1.1.1 Undantag från förordning...5 2 VERVAS VERKSAMHET ÅREN 2009-2011...5 2.1 E-LEGITIMATIONER...6 2.2 INSATSER

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2015 2017

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2015 2017 1(7) 2014-02-27 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2015 2017 1. Anslag Institutet anhåller om att inom utgiftsområde 17, anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen höjs med 6 miljoner kronor fr.o.m.

Läs mer

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Budgetunderlag 2016-2018, Bilaga 1 Datum Vår beteckning 2015-02-20 2014/118654 Bilaga 1 Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Nuläge I årsredovisningen avseende år 2014

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018 ARBETSMILJÖ ~ VERKET Budgetunderlag 2016-2018 Datum Vår beteckning 2015-02-20 AE 2014/118654 Sid 1 (2) Enheten för ekonomi och planering Kerstin Lindberg, 010-730 96 01 arbetsmiljover ket@av.se Regeringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2009

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2009 1(8) 2008-02-29 Dnr 2008-418 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2009 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm Regeringsbeslut IV 4 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Dnr 22/14 Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Februari 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Ekonomistyrningsverket Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Avgränsningar... 5 6 Resultat... 5 Granskning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2013 15

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2013 15 1(7) 2012-02-29 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2013 15 1. Anslag Institutet anhåller om att inom utgiftsområde 17, anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen höjs med 12,6 miljoner kronor fr.o.m.

Läs mer

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby

E-faktura till offentlig sektor. Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby E-faktura till offentlig sektor Eva Lindblom Anderz Petersson Offentliga rummet 2 juni 2015 Visby ESV:s arbete kring e-handel och digitalisering E-handel i staten leda och samordna Effektivisera interna

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

Årsredovisning 2009 ESV 2009:9

Årsredovisning 2009 ESV 2009:9 Årsredovisning 2009 ESV 2009:9 Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från www.esv.se. Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice. För statligt anställda är ESV:s

Läs mer

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vi tar fram kunskap Kunskap utredningar Idéer erfarenhetsutbyte Principer utveckling i samverkan Metoder informationsutbyte

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga)

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga) Vår beteckning 215-2-25 215/98 1 (11) Sändlista Budgetunderlag 216-218 (1 bilaga) RM1, v1., 213-6-14 Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 8 Karlstad, Besöksadress Våxnäsgatan 1, Karlstad Telefon 771-24

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Mk -12-2 3. Regeringsbeslut. Vl:2 2014-12-19 REGERINGEN. Socialdepartementet. Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm

Mk -12-2 3. Regeringsbeslut. Vl:2 2014-12-19 REGERINGEN. Socialdepartementet. Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm REGERINGEN Socialdepartementet Regeringsbeslut 2014-12-19 Vl:2 S2014/4968/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) OBJEKT Mk -12-2 3 Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2013-2015 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2013-2015 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Krav på e-faktura till offentlig sektor?

Krav på e-faktura till offentlig sektor? Krav på e-faktura till offentlig sektor? Dialogmöte 10 och 20 mars 2015 Anderz Petersson, Peter Norén, Birgitta Österman Syfte med mötet Att presentera regeringsuppdraget och de frågor vi ska utreda Att

Läs mer

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU 10-3221-12 Ulf Nyman Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet Sammanfattning Stockholms universitet

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr. 57:1-2.2.5/14 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för åren 2015-2017 Statens försvarshistoriska museer (SFHM) överlämnar budgetunderlag för åren 2015-2017 enligt förordning

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr Revisionsrapport Lantmäteriet 801 82 Gävle Datum Dnr 2011-01-20 32-2010-0663 Löpande granskning 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet bland annat granskat I-divisionens

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018 Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se BUDGETUNDERLAG Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Rättsmedicinalverkets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007

Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007 ESV 2004:6 Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007 1 (24) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Nyheter samt frågor som bör uppmärksammas...4 2. Principer för beräkningsunderlag...4 2.1 Intäkter

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Sammanfattning. hur inköpssamordningen ska organiseras och styras vilka uppgifter den ska ha hur den bör drivas och effektiviseras.

Sammanfattning. hur inköpssamordningen ska organiseras och styras vilka uppgifter den ska ha hur den bör drivas och effektiviseras. Rapport 2009:12 1 (8) Sammanfattning Bakgrund Den statliga sektorns inköp av varor och tjänster uppgår varje år till betydande belopp. Sedan år 1998 finns förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

vis) UF2014/80413/UD/FIM

vis) UF2014/80413/UD/FIM ah Regeringsbeslut 111:7 REG RING EN 2014-12-18 UF2014/80015/UD/FIM(del vis) UF2014/80413/UD/FIM Utrikesdepartementet Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141 Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi Dnr 10389-2014/1141 Bakgrund Regeringen har i regleringsbrevet för 2014 uppdragit åt Statens servicecenter att uppskatta hur de administrativa

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna

Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna 2009:23 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Generella beställningsbemyndigandet i anslagsförordningen vilka ekonomiska. åtaganden kan myndigheter göra?

Regeringsuppdrag. Rapport Generella beställningsbemyndigandet i anslagsförordningen vilka ekonomiska. åtaganden kan myndigheter göra? Regeringsuppdrag Rapport Generella beställningsbemyndigandet i anslagsförordningen vilka ekonomiska åtaganden kan myndigheter göra? ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksantikvarieämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksantikvarieämbetet Regeringsbeslut 30 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksantikvarieämbetet Riksdagen har

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

VERKSAMHET Följande gäller för verksamheten inom Integrationsverkets ansvarsområde.

VERKSAMHET Följande gäller för verksamheten inom Integrationsverkets ansvarsområde. Regeringsbeslut 109 Justitiedepartementet 2006-12-21 Ju2006/10512/IM (delvis) Ju2006/6753/IM Ju2006/8780/IM m.fl. Sebilaga1 Integrationsverket Box 633 601 14 NORRKÖPING Regleringsbrev för budgetåret 2007

Läs mer

Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling

Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling 1 SAMMANFATTNING...4 2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN...6 2.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING...6 2.2 VERKSAMHETENS

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Dnr 25/15. Budgetunderlag för budgetåren 2016 2018

Dnr 25/15. Budgetunderlag för budgetåren 2016 2018 Dnr 25/15 Budgetunderlag för budgetåren 2016 2018 Februari 2015 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 1 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, inklusive komplettering, daterad 2019-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer