Åstorps kommun. Granskning av avtalshantering ~ ERNST &YOUNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åstorps kommun. Granskning av avtalshantering ~ ERNST &YOUNG"

Transkript

1 Revisjonsrapport 3/2013 Genomford på uppdrag av revisorevna September 2013 Åstorps kommun Granskning av avtalshantering Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, l:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer filinka Nils Person 0 oanoo ~~ 7'~ /~- ~ _ ~C~?~ C~ ~ Joo~ o ~0~ ~ I /~' ~ / ~` p o0o po~op~ Imo,, y~ G~ ooaopo "~ ~~o ~ P. ~S ~~00~ O ~ r~ /~ I. a nou. 4 ~ ~j~l ~ '11`` ~ ooaoo, _L~ 00000~~ ~ ~~ a ~ io ~~. C~J _ ~ ERNST &YOUNG Quality In Everything We Do

2 J ERNST &YOUNG Quality In Everything We Do Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod och avgr~nsning Regelverk och lagstiftning Arkivlagen Lagen om offentlig upphandling Organisation, styrning och rutiner for avtalshantering Organisation Styrande dokument Kvalitetss~kring Forvaring av avtal och avtalsregister Uppfoljning och intern kontroll Bevakning och uppfoljning Intern kontroll Sammanfattande bedomning utifrån stickprovsgranskningen...9 Bilagor.~ Bilaga 1 K~Ilforteckning Bilaga 2 Resultatet av stickprovskontrollen E

3 J ERNST&YovNc Quality fn Everything We Do Sammanfattning Ernst 8~ Young har på uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Åstorps kommun genomfort en granskning av avtalshanteringen inom kommunen. Granskningens overgripande syfte var att belysa och bedoma kommunens avtalshantering, auseende styrning, tillg~nglighet och riktlinjer rorande avtalsvillkor samt befintlig kompetens kopplad till avtalsskrivning. Vår samlade bedomning utifrån stickprov och intervjuer ~r att forvaltningen forefaller ha god ordning over tecknade avtal och de ekonomiska aspekter som ~r kopptade till avtalen. Dock visar granskningen att det saknas dokumenterade rutiner och riktlinjer for avtalshantering och kvalitetssikring av avtal samt att firmateckningsordningen finte regelm~ssigt foljs vid tecknandet av avtal for kommunens råkning. Kommunstyrelsen har i sin finterna kontrollplan for 2012 och 2013 identifierat avtalshanteringen som ett riskområde och kontroller har genomforts. Paven området attestrutiner har kontrollerats inom ramarna for den finterna kontrollen. Eftersom avtalstecknandet finte ~r reglerat i delegationsordningen sker ingen kontinuerlig återrapportering till kommunstyrelsen vid tecknade avtal. For att s~kerst~lla en vil fungerande avtalshantering bor kommunstyrelsen tilise att rutin for kontinuerlig återrapportering rorande avtalshanteringen utvecklas. Våra identifierade forb~ttringsområden/rekommendationer ~r enligt foljande: Rutiner eller riktlinjer for avtalshantering bor tas fram. Firmatecknarens ansvar vid signering bor fortydligas Rutinen for kvalitetssikring av avtal bor dokumenteras 3

4 J ERNST&YovNc Qualityln Everything We Do 1. Inledning 1.1. Bakgrund och syfte Kommunen ingår lopande avta) med olika leverantorer om kop av varor och tj~nster inom olika verksamhetsområden. Den interns kontrollen ska s~kerst~lla att avtalen ~r tecknade med utgångspunkt från genomford upphandling, av ritt personer, att forl~ngningar och prisjusteringar sker i enlighet med krav i forfrågningsunderlag/avtal, att varor och tjånster leveras i den omfattning och med den kvalitets som avtalats, att de som avropar tjånster gor det i foljsamhet till avtalen och år behoriga samt att avtalen forvaras på ett sådant sått att det finns en god ordning. Brister i hanteringen av avtal samtiden interns kontrollen kan oppna upp for oegentligheter dir kommunens fortroende och anseende skadas. Kommunen kan också åsamkas onodiga kostnader om kommunens intressen finte optimalt bevakas betr~ffande overenskommelser i avtal. Revisorerna ser det som angel get att det finns en ~ndamålsenlig hantering av de avtas som tecknats med olika leverantorer och att den finterna kontrollen fungerar. Revisorerna vill också forvissa sig om att behorig person tecknar avtal samt att behoriga gor avrop från avtal 1.2. Revisionsfrågor Granskningens overgripande syfte år att belysa och bedoma kommunens avtalshantering, auseende styrning, tillgånglighet, riktlinjer rorande avtalsvillkor samt befintlig kompetens kopplad till avtaleskrivning. granskningen besvaras foljande revisionsfrågor: Finns uppdrag och riktlinjer for hur kommunens avta) ska hanteras? Hur forvaras avtalen? o Finns avtalsdatabas Kvalitetss~kras avta) finfor avtalstecknande med t.ex. jurist? Finns rutiner som s~kerst~ller att avtalen regelbundet foljs upp och att forl~ngningar gors enligt gjorda overenskommelser? Hur bevakas foljsamheten till avtalet utifrån kommunens ekonomiska intressen? Finns en ~ndamålsenlig intern kontroll? o Vilka kontroller gors exempelvis vid attestering? o.4r avtal diarieforda i vederborlig ordning? o Rapporteres delegationsbeslut till styrelse/nåmnd? 1.3. Revisionskriterier Granskningen utgår från foljande revisionskriterier: Kommunallag Arkivlag Forvaltningslag Legen om offentlig upphandling Kommunale mål och riktlinjer 4

5 J ERNSr~ YovNc Qualityln Everything We Do 1.4. Metod och avgrånsning En dokumentstudie auseende riktlinjer och normer har utforts. Intervjuer har genomforts med kommunchef, upphandlare och controller vid kommunledningskontoret. Inom ramen for granskningen har åtta avtal slumpm~ssigt valts ut for granskning. Urvalet for stickproven har tagits från kommunstyrelsens område. en har granskats utifrån diarieforing, giltighet och avtalstecknade. Samtliga intervjuade har beretts tillf~lle att faktagranska rapporten. 2. Regelverk och lagstiftning 2.1. Arkivlagen Arkivlagen ~r den lagstiftning som anger hur olika allmånna handlingar i en kommun ska forvaras. Lagen anger i 3 att en myndighets arkiv bildas av de allminna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådans handlingar som auses i 2 kap. 9 tryckfrihetsforordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand for arkivering. Vidare anges att myndighetens arkiv skall bevaras, hållas ordnat och vårdas så att arkivet tillgodoser: 1. retten att ta del av allminna handlingar, 2. behovet av information for r~ttskipningen och forvaltningen, och 3. forskningens behov. Av 6 i arkivlegen framgår att i arkivvården ingår bland ennat att myndigheten skall 1. organisers arkivet på ett sådant sitt att retten att ta del av allmånna handlingar under- I~ttas, 2. uppr~tta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnes i myndighetens arkiv och hur arkivet år organiserat, dels en systematisk arkivforteckning, 3. skydde arkivet mot forstorelse, skada, tillgrepp och obehorig åtkomst Arkivreg/emente Åstorp kommun finns en kommunarkivarie som ansvarar for att arkivet. I kommunens arkivreglemente, antaget av kommunfullmåktige , 15, anges att kommunstyrelsen år arkivmyndighet och att arkivmyndigheten utover tillsyn over att kommunens myndigheter fullgor sins skyldigheter betråffande arkivbildningen och arkivvården. Arkivmyndigheten får utferda de riktlinjer som behovs for arkivvården. Dessutom anges att av riksarkivet, till statlige myndigheter, utf~rdade foreskrifter, allminna råd och tekniske krav bor tjåna som norm given for kommunens myndigheter Legen om offentlig upphandling Upphandlande myndigheter anvender sig ofte av ramavtal. Med ramavtal auses enligt 5 kap. LOU ett avtal som ingås mellan en eller flere upphandlande myndigheter och en eller flere leverantorer i syfte att fastst~lla villkoren for senere tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Ett ramavtal kan avse varor, tj~nster eller byggentreprenader. Verdet av ett ramavtal ska bergknas till det hogsta sammenlegda verdet av samtlige de kontrakt som planeres under ramavtalets loptid (3 kap. 13 LOU). Reglerna i LOU betr~ffande ramavtal gyller for upphandlingar såvel over som under troskelvårdena.

6 J ERNST& YouNc Quality In Everything We Do Ramavtalets loptid ska vara maximalt fyra år (inklusive options- och forl~ngningsklausuler) om det finte finns s~rskilda skil (5 kap. 3 LOU). Sårskilda skil kan utgoras av t.ex. ett avgrånsat projekt som bergknas pågå något långre tid ~n fyra år och som finte har någon naturlig fortsåttning ner projektet ayslutats. Ett annat skil kan vara att upphandlingen medfor stora investeringar for leverantoren som ska skrivas av under avtalstiden. 3. Organisation, styrning och rutiner for avtalshantering 3.1. Organisation Kommunstyrelseforvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och består av de sju enheterna: central administration, r~ddningstj~nst, samh~llsbyggnadsenheten, medborgarkontoret, IT-enheten, arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten. Respektive enhet hanterar de avta) som enheten tecknar och kommunstyrelsens beslut om firmatecknare anger vem i organisationen som har ritt at teckna avtal. Kommunens upphandlingsansvarige fungerar som juridiskt stod vid behov Styrande dokument Några finterna riktlinjer med koppling till avtalshantering eller avtalstecknande finns finte utover det arkivreglemente, den upphandlingspolicy och firmateckningsordning som finns. Avtalsmallar skall enligt uppgift finnas på vissa områden men given hår saknas en central oversyn. Forklaringen som ges ~r att avtalstecknandet på flere områden betraktes som delegerat till avtalstecknare ute på forvaltningarna, men också att det forekommer ett stort antal olika avtalstyper vilket gor det svårt att anv~nda standardiserade maliar Firmateckningsordning Det åligger respektive nemnd att i sine delegationsordningar utse firmatecknare inom sitt område. Firmatecknare ~r personer som for kommunens rykning får underteckna handlingar rorande kop, fors~ljning, gåva och byte av såvel fast som los egendom, nyttjanderåtts- och servitutsavtal, leasingavtal, hyresavtal, låne- och borgenshandlingar samt de ovriga r~ttshandlingar varom sårskilt beslut fattes. Enligt rutinen ska ovenstående handlingar undertecknas av två firmatecknare. De enda foretr~dare for kommunen som ensamma får teckna avtal ~r kommunstyrelsens ordforande samt kommunchefen. Listen over firmatecknare uppdateras årligen genom beslut av kommunstyrelsen och av protokollstudier går att utlisa att behoriga firmatecknare uppdaterats kontinuerligt i samband med eventuelle personalforåndringar Kvalitetssikring Det finns inga formaliserade rutiner eller riktlinjer for hur kvalitetssikringen går till auseende uppr~ttandet av avtal. Enligt uppgift år det den som begir firmatecknarens underskrift som går i god for att avtalstexten och ovrig relevant dokumentation år kvalitetss~krad och korrekt. Betr~ffande upphandlingsavtal så ~r det enligt uppgift upphandlaren som ansvarar for framtagandet av avtalstext. Upphandlingsansvarig fungerer given som ett juridiskt stod till ovriga forvaltningar vid tecknande av ovriga avtal. Avtal auseende forsikringar skots av fors~kringsm~klare. Enligt uppgift forsoker kommunen alltid vara den part som uppr~ttar avtal vid upphandlingar. D

7 J ERNST&YovNc Quality In Everything We Do 3.4. Forvaring av avta) och avtalsregister kommunens ~rendehanteringssystem W3D3 finns ett specifikt register som avser avtal. Enligt uppgift ska detta register innehålla upphandlingsrelaterade avtal samt ovriga avtal. Inom detta register finns en undergrupp for ramavtal och upphandlingsavtal. For respektive avtal registreras given vem som ska handha avtalet och det anges vem som ~r ansvarig och vem som ~r handl~ggare for avtalet. Avtalen finns forvarade i kommunstyrelseforvaltningens n~rarkiv. Då mer utrymme behovs gallras n~rarkivet och de ~Idre akterna skickas till kommunarkivet System~gare for W3D3 år kommunsekreteraren. Derutover år det respektive avtals~gare som "gyger" sitt avtal. I W3D3 kan information om vilka produkter som kan handlas på avtalet registreras. Samtliga avtal scannas in eller inkommer med e-post till databasen och enligt uppgift ska alltid ett underskrivet original finnas i databasen. Av tillhandahållet utdrag från W3D3 kan konstateres att kommunstyrelseforvaltningen vid granskningstillf~llet hede 575 pågående avtal registrerade. Enligt uppgift finns dock finte alla avtal registrerade i avtalsdatabasen. Samtlige enhetschefer uppger att de har sine egna avtalsp~rmar på sine tj~nsterum med avtal som enligt enhetschefens bedomning endast beror den egna verksamheten. Av dokumenthanteringsplanen framgår att avtalen då ska forvaras lokalt. Vår bedomning Riktlinjer i form av firmateckningsordning, dokumenthanteringsplan och avtalsmallar finns. Vi bedomer dock att rutiner och riktlinjer for avtalshanteringen bor dokumenteres och fortydligas i form av en riktlinje for avtalshantering i kommunen. Vi noterer att det av firmateckningsordningen finte framgår om samtlige avtal ska undertecknas enligt firmateckningsordningen eller om det endast år avtal av storre ekonomisk betydelse. Vår bedomning, som styrks av utfallet i stickprovsgenomgången ~r att firmateckningsordningen finte regelmåssigt foljs vid tecknandet av avtal for kommunens råkning. Av granskningen framgår att avtalen i stor utstr~ckning utformas av ansvarig for den verksamhet som avtalen beror samt att kommunens upphandlingsansvarige finns fillg~nglig vid behov av juridiskt stod. Enligt uppgift forlitar sig firmatecknarna på att det avta/ som tillhandahålls for underskrift år kvalitetss~krat. Vi mener dock att ansvaret for innehå// och utformning foljer med undertecknandet, verfor firmatecknare alltid måste kontrollere och kvalitetssåkra avtalstexten. Rutinen for kvalitetssikringen bor dårfor fortydligas. Vår samlede bedomning utifrån stickprov och intervjuer ~r dock att forvaltningen forefaller ha god ordning over tecknade avta/ och de ekonomiska aspekter som ~r kopplade till avtalen. Rekommendationer Rutiner eller riktlinjer for avtalshantering bor tas fram. Firmatecknarens ansvar vid signering bor fortydligas Rutinen for kvalitetssikring av avta/ bor dokumenteres 4. Uppfoljning och intern kontroll 4.1. Bevakning och uppfoljning W3D3 registreres avtalsstart och avtalsslut, forlengning och datum for eventuell aktivitet. Aktiviteten inneber ofte att e-post går till ansvarig med uppmaning om att avtalet måste hanteras. Vid årsskiftet genomfordes en utbildning i programmet for samtlige registratorer. 7

8 J ERNST &YOUNG Quality In Everything We Do Tanken år given att samtliga nåmndsekreterare ska utbildas i programmet och d~refter få ett kontrollansvar på avtalshanteringen inom respektive nåmnd. Eftersom avtalstecknande finte ~r reglerat i delegationsordningen som ett delegationsbeslut så sker ingen kontinuerlig återrapportering till KS auseende avtalstecknande inom ramarna for återrapportering av delegationsbeslut. Enligt uppgift genomfors finte heller någon annan form av kontinuerlig återrapportering auseende avtal till kommunstyrelsen Intern kontroll Inom ramarna for det finterna kontrollarbetet sker viss uppfoljning auseende avtalshanteringen ikommunen. I kommunstyrelsens finterna kontrollplan 2012 ingick ett antal kontrollmoment som år aktuella for denna granskning. Nedan finns angivet vilka dessa var samt resultatet av kontrollen. Att kommunens attestrutiner foljs Resultat och sammanfattning.~ 1 samband med detta har det uppmårksammats att enstaka tillf~lliga mottagningsattesteringarhar gjorts av personer som saknar attestrått. Att girenden och handlingar diariefors och kan återfinnas Resultat och sammanfattning: Samtliga årenden ~r m~rkta med ankomstdatum och ~r registrerade i W3D3, eftersom urvalsmetoden utgick från registrerade girenden i W3D3. I två girenden finns inga handlingar, endast protokoll. 1 ett årende låg handlingen i tel tack. Internkontrollen visar att det finns behov av att ytferligare såkra hanteringen av inkommande handlingar, diariehanteringen och arkiveringen i kommunstyrelseforvaltningen. Att opphandling sker enligt fastst~llt reglemente. Att kommunens avta) ~r aktuella och till~mpas. Resultat och sammanfattning: Av de 55 verifikat som granskades fanns skål att ytterligare granska 11 av dessa. 2 foretag har under långre tid sålt varor/tjånster till kommunen utan att opphandling har skett. Ett av dessa 2 foretags produkter ingår i upphandlingar mot andra leverantorer och dermed finns en risk att kommunen begår avtalsbrott. Uppfoljningen som återrapporterats till kommunstyrelsen innehåller en analys av respektive kontrollresultat och det framgår tydligt vilken kontrollmetod som anvånts samt foreslagna åtg~rder for att komma tillråtta med påvisade brister. Infor 2013 har risk- och våsentlighetsbedomningar samt bruttorisklista dokumenterats och utifrån denna lista har kommunstyrelsens finterna kontrollplan 2013 utformats. Kontrollmomenten leveransfakturor, opphandling/avta) samt post- och ~rendehantering kvarstår. Enligt oppgift genomfor given forvaltningen kontinuerliga stickprovskontroller av avta) och avtalstroheten med fokus på sådant som har sitt eget kontoslag i budget. Kontroll av korrekt undertecknande av avtal kontrolleres alltså finte i detta fall. Detta ~r en del av forvaltningens kontinuerlige kontroll och alltså finte något som avrapporteras till kommunstyrelsen Attestering av fakturor Enligt kommunens attest- och utanordningsreglemente, beslutat av KF och senest reviderat den 30 maj 1994, ska fofjande kontroller gores vid attestering av fakturor:

9 J ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do kontroll mot beslut och anslag kontroll mot best lining kontroll mot leverans aritmetisk kontroll (granskning kontroll) Vidare kan dessa kontroller kompletteres med ovriga kontroller, som respektive nemnd/forvaltning finner erforderliga for s~rskilda skil. ekonomihandboken, senest reviderad den 17 juni 2013, finns rutinerna for attestering och hantering av fakturor dokumenterade. Av rutinen framgår att det vid betalning av fakturor och utbetalning av medel kr~vs att attesteringen ~r fullstendig och korrekt. Vidare ska alla fakturor innehålla två attester av olika personer som ~r anst~llda i kommunen. Beslutsattesten skall, liksom mottagningsattesten, skrives ut i klartext, det vill siga med fullstendig namnteckning. Signatur godkånns finte for attest. Beslutsattest och mottagningsattest skall alltid finnes med och ~r dermed obligatoriske. Vår bedomning Avtalsdatabasen mojliggor en kontinuerlig bevakning och uppfoljning av tecknade avta/, vilket minskar riskerna att till exempel automatfiska forl~ngningar aktiveres utan provning från kommunen. Vidare bedomer vi att planerad utbildning i W3D3 for samtlige nåmndsekreterare ytterligere kommer styrka bevakningen och hanteringen av pågående av avta/. Avtalstecknande ~r finte reglerat i delegationsordningen och således finns det finte någon rutin for kontinuerlig återrapportering till kommunstyrelsen vid tecknade avta/. Enligt uppgift genomfors finte heller någov annan form av kontinuerlig återrapportering auseende avta/ till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har dock i sin finterna kontrollplan for 2012 och 2013 identifierat avtalshanteringen som ett riskområde och kontroller har genomforts.,oven området attestrutiner har kontrollerats inom ramarna for den finterna kontrollen. Resultatet har återrapporterats skriftligen till kommunstyrelsen. Vi bedomer att kommunstyrelsen behover utveckla en rutin for kontinuerlig återrapportering rorande avta/ av storre ekonomisk art. Rekommendationer Rutiner eller riktlinjer for avtalshantering bor tas fram. 5. Sammenfattende bedomning utifrån stickprovsgranskningen Avtalen som valts ut for granskning ~r slumpm~ssigt valda utifrån lista på kommunstyrelsens pågående avta/, som tagits fram från kommunens ~rendehanteringssystem W3D3. et omfattade åtte avta/. Samtlige stickprov beror avtalstecknande vid kommunstyrelsen. På sju av åtte avta/ framgår avtalets diarienummer. For de avta/ dir indexuppr~kning m.m. var aktuellt var detta åtg~rdat med klausul for indexuppr~kning och loptiden for avtalen låg med undantag for ett avta/ inom ramen for uppdraget. Dock var endast h~lften av avtalen korrekt undertecknade, vilket skulle kunna innebora att avtalen finte ~r giltiga då undertecknandet av avtalet finte gjorts av behorig. Antalet stickprov i granskningen ~r få i forhållande till populationen. Granskningen av stickprov visar dock att kommunens avtalshantering kan bedomas uppfylla krav på diarieforing, ekonomisk såkerst~llande av gjorda åtaganden som ~r gållande vid tidpunkten for granskningen. ~7

10 J ERNST& YovNc Qualityln Everything We Do Åstorp den 4 sept fir, 2013 ~~ Ja~COØ Smith Cert~fierad kommunal revisor Ernst &Young ~~~~ /~ ~~ Sofie Bredberg Verksamhetsrevisor Ernst &Young 10

11 Bilaga 1 - Kållforteckning Intervjuade medarbetare Claes Jarivi, kommunchef Annika Tublen, controller kommunledningskontoret Kurt tronsund, upphandlingsansvarig Eva Bergdahl, kommunsekreterare Bilaga 2 - Resultat av stickprovsgranskning Avtalen som valts ut for granskning ~r slumpmåssigt valda utifrån lista på kommunstyrelsens pågående avtal, som tagits fram från kommunens årendehanteringssystem W3D3. Avtalspart: Åstorps Kommun, samh~llsbyggnadskontoret Avtalspart: Bjornekulla IT AB Avser: Nyttjanderått till mark for fiber samt visst nyttjande av lokal Avtalstid: Från och med undertecknandet och 10 år framåt. Sags finte overenskommelsen upp forlengs dess giftighet med fem år vid varje tillf~lle. Diariefort: Ja, diarienummer AVT Indexuppråkning faststållt i kontraktet: Inte aktuellt for detta avta) Korrekt undertecknat: Avtalet år endast undertecknat av en firmatecknare vilket finte ~r i enlighet med beslutad firmateckningsordning. Avtalspart: Åstorps kommun, Samh~llsbyggnadskontoret Avtalspart: Sydpark AB Avser: Flyttning av fordon enligt Jagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129) och forordningen (1982:198) Avtalstid: , om avtalet finte sags upp forlångs det med 1 år i taget I~ngst t.o.m Dårefter upphor avtalet att gåfila. Diariefort: Ja, diarienummer AVT Indexuppr~kning fastst~llt i kontraktet: Eventuella prishojningar regleras finte av avtalet. Korrekt undertecknat: Nej, avtalet ~r undertecknat av annan ån utsedd firmatecknare, vilket finte ~r i enlighet med beslutad firmateckningsordning. Avtalspart: Åstorps kommun, upphandlingsenheten Avtalspart: Marsh AB Avser: Fors~kringsformedlare for upphandling och placering av kommunens forsikringar, uppfoljning av fors~kringsavtalet och lopande service samt riskhantering. Med kommunen auses forutom koparen given koparens medfors~krade bolag enligt forteckning i anbudsforfrågan.

12 Avtalstid: till Vid avtaletidens utgång upphor avtalet att galla utan upps~gning. Koparen gyger ritt att forlenga avtalstiden upp till 1år till samma villkor som ursprungligen avtalats. Sådan forlångning ska meddelas skriftligen senast 3 rnånader fore avtalsperiodens ~tgång. Diariefort: Ja, diarienummer AVT Indexuppråkning faststållt i kontraktet: Eventuella prishojningar regleras finte av avtalet. Korrekt undertecknat: Ja Avtalspart: åstorps kommun Avtalspart: Aditro AB Avser: Till~ggsavtal till Personec P Avtalstid: till med mojlighet till forlångning årsvis dårefter. Vid for- I~ngning ska kunden meddels leverantoren om detta senast 6 månader fore den inledande periodens utgång. Avtalet forlengs då i perioder om ett år med samma upps~gningstid. Diariefort: Huvudavtalet har diarienumret AVT Indexuppr~kning faststålit i kontraktet: Ja Korrekt undertecknat: Ja Avtalspart: Åstorps kommun, Avtalspart: Bjornekulla Fastighets AB Avser: Indexklausul for lokal i fastigheten Lejonet 8, Activa Avtalstid: Framgår finte av tillhandahållet avtal Diariefort: Ja, diarienummer AVT Indexuppråkning fastst~llt i kontraktet: Eventuella prishojningar regleras finte av avtalet Korrekt undertecknat: Nej, avtalet ~r undertecknat av en person som finte ~r utsedd firmatecknare enligt då gallande beslutad firmateckningsordning. Avtalspart: Åstorps kommun. Kommunstyrelseforvaltningen Avtalspart: EDP Consult AB Avser: Licens och konsulttj~nster auseende debiteringssystemet EDP Future. Avtalstid: Avtalet gyller for båda parter tom Efter detta kan vardera part siga upp avtalet. Upps~gning ska ske minst 6 månader fore avtalstidens utgång. I annat fall for- I~ngs avtalet automatiskt med 12 månader. Diariefort: Ja, diarienummer AVT Indexuppr~kning fastst~llt i kontraktet: Eventuelia prishojningar regleras finte av avtalet Korrekt undertecknat: Ja

13 Avtalspart: Åstorps kommun. Kommunstyrelseforvaltningen Avtalspart: Posten Meddelande AB via Kommunforbundet Skåne Avser: Intern och extern posthantering Avtalstid: Avtalstiden ~r Avtalet kan forl~ngas med 1 år i taget dock I~ngt t o m med ofor~ndrade villkor om båda parter ~r overens om det. D~refter upphor avtalet att galla. Avisering om onskad forlångning ska ske skriftligen senast 9 månader fore tidens utgång. Diariefort: Ja, diarienummer AVT Indexuppråkning fastst~llt i kontraktet: Ja Korrekt undertecknat: Ja. fullmakt från Åstorps kommun auseende tecknande av avtalet av kommunforbundet Skåne finns och ~r signerad enligt beslutad firmateckningsordning. Avtalspart: Åstorps kommun Avtalspart: Forenade service AB Avser: Fonsterputs Avtalstid: Avser ytterligere en period fram till dess att ny upphandling for området år genomford. Avtalet gyller dock I~ngts till och med samt får ej i belopp overstige kr exklusive merv~rdeskatt från och med och framåt totalt. Diariefort: Det framgår inget diarienummer på avtalet Indexuppr~kning fastst~llt i kontraktet: Eventuelle prishojningar regleras finte av avtalet Korrekt undertecknat: Nej, avtalet ~r undertecknat av annan ~n utsedd firmatecknare, vilket finte ~r i enlighet med beslutad firmateckningsordning.

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2013. Ystads kommun. Granskning av avtalshantering

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2013. Ystads kommun. Granskning av avtalshantering Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2013 Ystads kommun Granskning av avtalshantering Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund och syfte... 4 1.2. Revisionsfrågor...

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av avtalshantering =~ ERNST &YOUNG. ~~~~ ~ =ote ~,~-,.~å. Quality In Everything We Do

Ystads kommun. Granskning av avtalshantering =~ ERNST &YOUNG. ~~~~ ~ =ote ~,~-,.~å. Quality In Everything We Do Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerma juni 2013 Ystads kommun Granskning av avtalshantering ~i''~ c~ ~ (~~c~~ c~ ~ J~ Jam., ;. ~,~ o~o ` c- :~ ~- 00000 ~ ~~(l~ ~~_ J i ~~~~ ~ =ote ~,~-,.~å

Läs mer

Ornskoldsviks kommun

Ornskoldsviks kommun Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner Krokoms kommun 2 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 7 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden

Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden Granskning av avtal vid kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska servicenämnden KPMG Antal sidor: 11 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Uppdrag 2 3. Bakgrund

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp.

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013. Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp. Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Granskning av upphandling och inköp El ERNST & YOUNG 11111111110w =/J ERNST & YOUNG Innehäll Sammanfattning 3 1. Inledning

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Revisionsrapport Avtalshantering Haparanda Stad Linda Marklund April 2014

Revisionsrapport Avtalshantering Haparanda Stad Linda Marklund April 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Avtalshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Metod

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Arkivrutiner Härjedalens kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 7 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund och revisionsfråga

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Landskrona stad. Granskning av avtalshantering i de kommunala bolagen Samtliga PM

Landskrona stad. Granskning av avtalshantering i de kommunala bolagen Samtliga PM Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2016 Landskrona stad Granskning av avtalshantering i de kommunala bolagen Samtliga PM Innehållsförteckning AB Landskronahem... 2 1.1 Inledning...

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer

Åstorps kommuns revisorer ABCD Nr. 2015-04 Åstorps kommuns revisorer av 2013 års granskningar: Granskning av inköpskort och drivmedelskort Granskning av förrådsrutiner Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Nr.2015-04 Granskningsrapporten

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Revisionskonsult Granskning av avtalshantering i Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Granskning rutiner för hantering av avtal

Granskning rutiner för hantering av avtal REVISIONSRAPPORT 2013-04-23 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 12REK26 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning rutiner för hantering av avtal Bakgrund och syfte Kommunens revisorer granskar den interna

Läs mer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer Förvaltningsnamn Avsändare Regionstyrelsen Rätt att teckna avtal -riktlinjer Inledning Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande och beredande organ. Regionstyrelsen eller nämnd kan

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport 7/2008 Februari 2009 Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf Nils Persson Stig Andersson Hanna Ershytt Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om hanteringen av Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport Tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnd/styrelse 1 5. Metod 1 6. Projektorganisation

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur KPMG Bohlins AB Datum Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer 1 2. Uppdrag 3 3. Bakgrund 3 4. Revisionsmål

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut .&. A,.. JÄMTLAND " Delegationsbeslut 1(2) Samordningskansliet Daniel Nilsson E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se Granskning av hantering av avtal RS/l028/2015 Ärendebeskrivn i ng Revisionskontoret har

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Kungälvs Kommun

Granskning av avtalshantering. Kungälvs Kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Charlotte Karlsson My Nyström Mars 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Revisionsfråga... 4 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Arkivtillsyn kommunrevisionen

Arkivtillsyn kommunrevisionen Tjänsteskrivelse 2013-11-22 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Henriksson Arkivtillsyn kommunrevisionen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur man tillhandahåller

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Kristianstads kommun

Granskning av avtalshantering. Kristianstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Philip Maazon Mattias Johansson Mars 2014 Kristianstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...4 2. Inledning...6

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31 99 ARKIVREGLEMENTE FÖR VIMMERBY KOMMUN Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 2006-03-27, 42 att gälla.

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~

u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~ Sao v u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~ Opplands V~sby kommun Revisjonsskrivelse Revisorevna 2013-09-24 Till kommunfullm~ktige, kommunstyrelsen cc samtlige nemnder Revisjonsrapport nr 3/2013 Granskning av bisysslor

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Rätt av teckna avtal - revidering

Rätt av teckna avtal - revidering Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Stefan Schoultz 036-324080 stefan.schoultz@lj.se Landstingsstyrelsen Rätt av teckna avtal - revidering Inledning Landstingsstyrelsen är landstingsfullmäktiges verkställande

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Arkivregler för Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Granskning om registrering av inkommande handlingar

Granskning om registrering av inkommande handlingar www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor, Sandra Marcusson Granskning om registrering av inkommande handlingar Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Revisionsrapport Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Orsa kommun Februari 2008 Christina Norrgård Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer