Åstorps kommun. Granskning av avtalshantering ~ ERNST &YOUNG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åstorps kommun. Granskning av avtalshantering ~ ERNST &YOUNG"

Transkript

1 Revisjonsrapport 3/2013 Genomford på uppdrag av revisorevna September 2013 Åstorps kommun Granskning av avtalshantering Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, l:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer filinka Nils Person 0 oanoo ~~ 7'~ /~- ~ _ ~C~?~ C~ ~ Joo~ o ~0~ ~ I /~' ~ / ~` p o0o po~op~ Imo,, y~ G~ ooaopo "~ ~~o ~ P. ~S ~~00~ O ~ r~ /~ I. a nou. 4 ~ ~j~l ~ '11`` ~ ooaoo, _L~ 00000~~ ~ ~~ a ~ io ~~. C~J _ ~ ERNST &YOUNG Quality In Everything We Do

2 J ERNST &YOUNG Quality In Everything We Do Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod och avgr~nsning Regelverk och lagstiftning Arkivlagen Lagen om offentlig upphandling Organisation, styrning och rutiner for avtalshantering Organisation Styrande dokument Kvalitetss~kring Forvaring av avtal och avtalsregister Uppfoljning och intern kontroll Bevakning och uppfoljning Intern kontroll Sammanfattande bedomning utifrån stickprovsgranskningen...9 Bilagor.~ Bilaga 1 K~Ilforteckning Bilaga 2 Resultatet av stickprovskontrollen E

3 J ERNST&YovNc Quality fn Everything We Do Sammanfattning Ernst 8~ Young har på uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Åstorps kommun genomfort en granskning av avtalshanteringen inom kommunen. Granskningens overgripande syfte var att belysa och bedoma kommunens avtalshantering, auseende styrning, tillg~nglighet och riktlinjer rorande avtalsvillkor samt befintlig kompetens kopplad till avtalsskrivning. Vår samlade bedomning utifrån stickprov och intervjuer ~r att forvaltningen forefaller ha god ordning over tecknade avtal och de ekonomiska aspekter som ~r kopptade till avtalen. Dock visar granskningen att det saknas dokumenterade rutiner och riktlinjer for avtalshantering och kvalitetssikring av avtal samt att firmateckningsordningen finte regelm~ssigt foljs vid tecknandet av avtal for kommunens råkning. Kommunstyrelsen har i sin finterna kontrollplan for 2012 och 2013 identifierat avtalshanteringen som ett riskområde och kontroller har genomforts. Paven området attestrutiner har kontrollerats inom ramarna for den finterna kontrollen. Eftersom avtalstecknandet finte ~r reglerat i delegationsordningen sker ingen kontinuerlig återrapportering till kommunstyrelsen vid tecknade avtal. For att s~kerst~lla en vil fungerande avtalshantering bor kommunstyrelsen tilise att rutin for kontinuerlig återrapportering rorande avtalshanteringen utvecklas. Våra identifierade forb~ttringsområden/rekommendationer ~r enligt foljande: Rutiner eller riktlinjer for avtalshantering bor tas fram. Firmatecknarens ansvar vid signering bor fortydligas Rutinen for kvalitetssikring av avtal bor dokumenteras 3

4 J ERNST&YovNc Qualityln Everything We Do 1. Inledning 1.1. Bakgrund och syfte Kommunen ingår lopande avta) med olika leverantorer om kop av varor och tj~nster inom olika verksamhetsområden. Den interns kontrollen ska s~kerst~lla att avtalen ~r tecknade med utgångspunkt från genomford upphandling, av ritt personer, att forl~ngningar och prisjusteringar sker i enlighet med krav i forfrågningsunderlag/avtal, att varor och tjånster leveras i den omfattning och med den kvalitets som avtalats, att de som avropar tjånster gor det i foljsamhet till avtalen och år behoriga samt att avtalen forvaras på ett sådant sått att det finns en god ordning. Brister i hanteringen av avtal samtiden interns kontrollen kan oppna upp for oegentligheter dir kommunens fortroende och anseende skadas. Kommunen kan också åsamkas onodiga kostnader om kommunens intressen finte optimalt bevakas betr~ffande overenskommelser i avtal. Revisorerna ser det som angel get att det finns en ~ndamålsenlig hantering av de avtas som tecknats med olika leverantorer och att den finterna kontrollen fungerar. Revisorerna vill också forvissa sig om att behorig person tecknar avtal samt att behoriga gor avrop från avtal 1.2. Revisionsfrågor Granskningens overgripande syfte år att belysa och bedoma kommunens avtalshantering, auseende styrning, tillgånglighet, riktlinjer rorande avtalsvillkor samt befintlig kompetens kopplad till avtaleskrivning. granskningen besvaras foljande revisionsfrågor: Finns uppdrag och riktlinjer for hur kommunens avta) ska hanteras? Hur forvaras avtalen? o Finns avtalsdatabas Kvalitetss~kras avta) finfor avtalstecknande med t.ex. jurist? Finns rutiner som s~kerst~ller att avtalen regelbundet foljs upp och att forl~ngningar gors enligt gjorda overenskommelser? Hur bevakas foljsamheten till avtalet utifrån kommunens ekonomiska intressen? Finns en ~ndamålsenlig intern kontroll? o Vilka kontroller gors exempelvis vid attestering? o.4r avtal diarieforda i vederborlig ordning? o Rapporteres delegationsbeslut till styrelse/nåmnd? 1.3. Revisionskriterier Granskningen utgår från foljande revisionskriterier: Kommunallag Arkivlag Forvaltningslag Legen om offentlig upphandling Kommunale mål och riktlinjer 4

5 J ERNSr~ YovNc Qualityln Everything We Do 1.4. Metod och avgrånsning En dokumentstudie auseende riktlinjer och normer har utforts. Intervjuer har genomforts med kommunchef, upphandlare och controller vid kommunledningskontoret. Inom ramen for granskningen har åtta avtal slumpm~ssigt valts ut for granskning. Urvalet for stickproven har tagits från kommunstyrelsens område. en har granskats utifrån diarieforing, giltighet och avtalstecknade. Samtliga intervjuade har beretts tillf~lle att faktagranska rapporten. 2. Regelverk och lagstiftning 2.1. Arkivlagen Arkivlagen ~r den lagstiftning som anger hur olika allmånna handlingar i en kommun ska forvaras. Lagen anger i 3 att en myndighets arkiv bildas av de allminna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådans handlingar som auses i 2 kap. 9 tryckfrihetsforordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand for arkivering. Vidare anges att myndighetens arkiv skall bevaras, hållas ordnat och vårdas så att arkivet tillgodoser: 1. retten att ta del av allminna handlingar, 2. behovet av information for r~ttskipningen och forvaltningen, och 3. forskningens behov. Av 6 i arkivlegen framgår att i arkivvården ingår bland ennat att myndigheten skall 1. organisers arkivet på ett sådant sitt att retten att ta del av allmånna handlingar under- I~ttas, 2. uppr~tta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnes i myndighetens arkiv och hur arkivet år organiserat, dels en systematisk arkivforteckning, 3. skydde arkivet mot forstorelse, skada, tillgrepp och obehorig åtkomst Arkivreg/emente Åstorp kommun finns en kommunarkivarie som ansvarar for att arkivet. I kommunens arkivreglemente, antaget av kommunfullmåktige , 15, anges att kommunstyrelsen år arkivmyndighet och att arkivmyndigheten utover tillsyn over att kommunens myndigheter fullgor sins skyldigheter betråffande arkivbildningen och arkivvården. Arkivmyndigheten får utferda de riktlinjer som behovs for arkivvården. Dessutom anges att av riksarkivet, till statlige myndigheter, utf~rdade foreskrifter, allminna råd och tekniske krav bor tjåna som norm given for kommunens myndigheter Legen om offentlig upphandling Upphandlande myndigheter anvender sig ofte av ramavtal. Med ramavtal auses enligt 5 kap. LOU ett avtal som ingås mellan en eller flere upphandlande myndigheter och en eller flere leverantorer i syfte att fastst~lla villkoren for senere tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Ett ramavtal kan avse varor, tj~nster eller byggentreprenader. Verdet av ett ramavtal ska bergknas till det hogsta sammenlegda verdet av samtlige de kontrakt som planeres under ramavtalets loptid (3 kap. 13 LOU). Reglerna i LOU betr~ffande ramavtal gyller for upphandlingar såvel over som under troskelvårdena.

6 J ERNST& YouNc Quality In Everything We Do Ramavtalets loptid ska vara maximalt fyra år (inklusive options- och forl~ngningsklausuler) om det finte finns s~rskilda skil (5 kap. 3 LOU). Sårskilda skil kan utgoras av t.ex. ett avgrånsat projekt som bergknas pågå något långre tid ~n fyra år och som finte har någon naturlig fortsåttning ner projektet ayslutats. Ett annat skil kan vara att upphandlingen medfor stora investeringar for leverantoren som ska skrivas av under avtalstiden. 3. Organisation, styrning och rutiner for avtalshantering 3.1. Organisation Kommunstyrelseforvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och består av de sju enheterna: central administration, r~ddningstj~nst, samh~llsbyggnadsenheten, medborgarkontoret, IT-enheten, arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten. Respektive enhet hanterar de avta) som enheten tecknar och kommunstyrelsens beslut om firmatecknare anger vem i organisationen som har ritt at teckna avtal. Kommunens upphandlingsansvarige fungerar som juridiskt stod vid behov Styrande dokument Några finterna riktlinjer med koppling till avtalshantering eller avtalstecknande finns finte utover det arkivreglemente, den upphandlingspolicy och firmateckningsordning som finns. Avtalsmallar skall enligt uppgift finnas på vissa områden men given hår saknas en central oversyn. Forklaringen som ges ~r att avtalstecknandet på flere områden betraktes som delegerat till avtalstecknare ute på forvaltningarna, men också att det forekommer ett stort antal olika avtalstyper vilket gor det svårt att anv~nda standardiserade maliar Firmateckningsordning Det åligger respektive nemnd att i sine delegationsordningar utse firmatecknare inom sitt område. Firmatecknare ~r personer som for kommunens rykning får underteckna handlingar rorande kop, fors~ljning, gåva och byte av såvel fast som los egendom, nyttjanderåtts- och servitutsavtal, leasingavtal, hyresavtal, låne- och borgenshandlingar samt de ovriga r~ttshandlingar varom sårskilt beslut fattes. Enligt rutinen ska ovenstående handlingar undertecknas av två firmatecknare. De enda foretr~dare for kommunen som ensamma får teckna avtal ~r kommunstyrelsens ordforande samt kommunchefen. Listen over firmatecknare uppdateras årligen genom beslut av kommunstyrelsen och av protokollstudier går att utlisa att behoriga firmatecknare uppdaterats kontinuerligt i samband med eventuelle personalforåndringar Kvalitetssikring Det finns inga formaliserade rutiner eller riktlinjer for hur kvalitetssikringen går till auseende uppr~ttandet av avtal. Enligt uppgift år det den som begir firmatecknarens underskrift som går i god for att avtalstexten och ovrig relevant dokumentation år kvalitetss~krad och korrekt. Betr~ffande upphandlingsavtal så ~r det enligt uppgift upphandlaren som ansvarar for framtagandet av avtalstext. Upphandlingsansvarig fungerer given som ett juridiskt stod till ovriga forvaltningar vid tecknande av ovriga avtal. Avtal auseende forsikringar skots av fors~kringsm~klare. Enligt uppgift forsoker kommunen alltid vara den part som uppr~ttar avtal vid upphandlingar. D

7 J ERNST&YovNc Quality In Everything We Do 3.4. Forvaring av avta) och avtalsregister kommunens ~rendehanteringssystem W3D3 finns ett specifikt register som avser avtal. Enligt uppgift ska detta register innehålla upphandlingsrelaterade avtal samt ovriga avtal. Inom detta register finns en undergrupp for ramavtal och upphandlingsavtal. For respektive avtal registreras given vem som ska handha avtalet och det anges vem som ~r ansvarig och vem som ~r handl~ggare for avtalet. Avtalen finns forvarade i kommunstyrelseforvaltningens n~rarkiv. Då mer utrymme behovs gallras n~rarkivet och de ~Idre akterna skickas till kommunarkivet System~gare for W3D3 år kommunsekreteraren. Derutover år det respektive avtals~gare som "gyger" sitt avtal. I W3D3 kan information om vilka produkter som kan handlas på avtalet registreras. Samtliga avtal scannas in eller inkommer med e-post till databasen och enligt uppgift ska alltid ett underskrivet original finnas i databasen. Av tillhandahållet utdrag från W3D3 kan konstateres att kommunstyrelseforvaltningen vid granskningstillf~llet hede 575 pågående avtal registrerade. Enligt uppgift finns dock finte alla avtal registrerade i avtalsdatabasen. Samtlige enhetschefer uppger att de har sine egna avtalsp~rmar på sine tj~nsterum med avtal som enligt enhetschefens bedomning endast beror den egna verksamheten. Av dokumenthanteringsplanen framgår att avtalen då ska forvaras lokalt. Vår bedomning Riktlinjer i form av firmateckningsordning, dokumenthanteringsplan och avtalsmallar finns. Vi bedomer dock att rutiner och riktlinjer for avtalshanteringen bor dokumenteres och fortydligas i form av en riktlinje for avtalshantering i kommunen. Vi noterer att det av firmateckningsordningen finte framgår om samtlige avtal ska undertecknas enligt firmateckningsordningen eller om det endast år avtal av storre ekonomisk betydelse. Vår bedomning, som styrks av utfallet i stickprovsgenomgången ~r att firmateckningsordningen finte regelmåssigt foljs vid tecknandet av avtal for kommunens råkning. Av granskningen framgår att avtalen i stor utstr~ckning utformas av ansvarig for den verksamhet som avtalen beror samt att kommunens upphandlingsansvarige finns fillg~nglig vid behov av juridiskt stod. Enligt uppgift forlitar sig firmatecknarna på att det avta/ som tillhandahålls for underskrift år kvalitetss~krat. Vi mener dock att ansvaret for innehå// och utformning foljer med undertecknandet, verfor firmatecknare alltid måste kontrollere och kvalitetssåkra avtalstexten. Rutinen for kvalitetssikringen bor dårfor fortydligas. Vår samlede bedomning utifrån stickprov och intervjuer ~r dock att forvaltningen forefaller ha god ordning over tecknade avta/ och de ekonomiska aspekter som ~r kopplade till avtalen. Rekommendationer Rutiner eller riktlinjer for avtalshantering bor tas fram. Firmatecknarens ansvar vid signering bor fortydligas Rutinen for kvalitetssikring av avta/ bor dokumenteres 4. Uppfoljning och intern kontroll 4.1. Bevakning och uppfoljning W3D3 registreres avtalsstart och avtalsslut, forlengning och datum for eventuell aktivitet. Aktiviteten inneber ofte att e-post går till ansvarig med uppmaning om att avtalet måste hanteras. Vid årsskiftet genomfordes en utbildning i programmet for samtlige registratorer. 7

8 J ERNST &YOUNG Quality In Everything We Do Tanken år given att samtliga nåmndsekreterare ska utbildas i programmet och d~refter få ett kontrollansvar på avtalshanteringen inom respektive nåmnd. Eftersom avtalstecknande finte ~r reglerat i delegationsordningen som ett delegationsbeslut så sker ingen kontinuerlig återrapportering till KS auseende avtalstecknande inom ramarna for återrapportering av delegationsbeslut. Enligt uppgift genomfors finte heller någon annan form av kontinuerlig återrapportering auseende avtal till kommunstyrelsen Intern kontroll Inom ramarna for det finterna kontrollarbetet sker viss uppfoljning auseende avtalshanteringen ikommunen. I kommunstyrelsens finterna kontrollplan 2012 ingick ett antal kontrollmoment som år aktuella for denna granskning. Nedan finns angivet vilka dessa var samt resultatet av kontrollen. Att kommunens attestrutiner foljs Resultat och sammanfattning.~ 1 samband med detta har det uppmårksammats att enstaka tillf~lliga mottagningsattesteringarhar gjorts av personer som saknar attestrått. Att girenden och handlingar diariefors och kan återfinnas Resultat och sammanfattning: Samtliga årenden ~r m~rkta med ankomstdatum och ~r registrerade i W3D3, eftersom urvalsmetoden utgick från registrerade girenden i W3D3. I två girenden finns inga handlingar, endast protokoll. 1 ett årende låg handlingen i tel tack. Internkontrollen visar att det finns behov av att ytferligare såkra hanteringen av inkommande handlingar, diariehanteringen och arkiveringen i kommunstyrelseforvaltningen. Att opphandling sker enligt fastst~llt reglemente. Att kommunens avta) ~r aktuella och till~mpas. Resultat och sammanfattning: Av de 55 verifikat som granskades fanns skål att ytterligare granska 11 av dessa. 2 foretag har under långre tid sålt varor/tjånster till kommunen utan att opphandling har skett. Ett av dessa 2 foretags produkter ingår i upphandlingar mot andra leverantorer och dermed finns en risk att kommunen begår avtalsbrott. Uppfoljningen som återrapporterats till kommunstyrelsen innehåller en analys av respektive kontrollresultat och det framgår tydligt vilken kontrollmetod som anvånts samt foreslagna åtg~rder for att komma tillråtta med påvisade brister. Infor 2013 har risk- och våsentlighetsbedomningar samt bruttorisklista dokumenterats och utifrån denna lista har kommunstyrelsens finterna kontrollplan 2013 utformats. Kontrollmomenten leveransfakturor, opphandling/avta) samt post- och ~rendehantering kvarstår. Enligt oppgift genomfor given forvaltningen kontinuerliga stickprovskontroller av avta) och avtalstroheten med fokus på sådant som har sitt eget kontoslag i budget. Kontroll av korrekt undertecknande av avtal kontrolleres alltså finte i detta fall. Detta ~r en del av forvaltningens kontinuerlige kontroll och alltså finte något som avrapporteras till kommunstyrelsen Attestering av fakturor Enligt kommunens attest- och utanordningsreglemente, beslutat av KF och senest reviderat den 30 maj 1994, ska fofjande kontroller gores vid attestering av fakturor:

9 J ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do kontroll mot beslut och anslag kontroll mot best lining kontroll mot leverans aritmetisk kontroll (granskning kontroll) Vidare kan dessa kontroller kompletteres med ovriga kontroller, som respektive nemnd/forvaltning finner erforderliga for s~rskilda skil. ekonomihandboken, senest reviderad den 17 juni 2013, finns rutinerna for attestering och hantering av fakturor dokumenterade. Av rutinen framgår att det vid betalning av fakturor och utbetalning av medel kr~vs att attesteringen ~r fullstendig och korrekt. Vidare ska alla fakturor innehålla två attester av olika personer som ~r anst~llda i kommunen. Beslutsattesten skall, liksom mottagningsattesten, skrives ut i klartext, det vill siga med fullstendig namnteckning. Signatur godkånns finte for attest. Beslutsattest och mottagningsattest skall alltid finnes med och ~r dermed obligatoriske. Vår bedomning Avtalsdatabasen mojliggor en kontinuerlig bevakning och uppfoljning av tecknade avta/, vilket minskar riskerna att till exempel automatfiska forl~ngningar aktiveres utan provning från kommunen. Vidare bedomer vi att planerad utbildning i W3D3 for samtlige nåmndsekreterare ytterligere kommer styrka bevakningen och hanteringen av pågående av avta/. Avtalstecknande ~r finte reglerat i delegationsordningen och således finns det finte någon rutin for kontinuerlig återrapportering till kommunstyrelsen vid tecknade avta/. Enligt uppgift genomfors finte heller någov annan form av kontinuerlig återrapportering auseende avta/ till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har dock i sin finterna kontrollplan for 2012 och 2013 identifierat avtalshanteringen som ett riskområde och kontroller har genomforts.,oven området attestrutiner har kontrollerats inom ramarna for den finterna kontrollen. Resultatet har återrapporterats skriftligen till kommunstyrelsen. Vi bedomer att kommunstyrelsen behover utveckla en rutin for kontinuerlig återrapportering rorande avta/ av storre ekonomisk art. Rekommendationer Rutiner eller riktlinjer for avtalshantering bor tas fram. 5. Sammenfattende bedomning utifrån stickprovsgranskningen Avtalen som valts ut for granskning ~r slumpm~ssigt valda utifrån lista på kommunstyrelsens pågående avta/, som tagits fram från kommunens ~rendehanteringssystem W3D3. et omfattade åtte avta/. Samtlige stickprov beror avtalstecknande vid kommunstyrelsen. På sju av åtte avta/ framgår avtalets diarienummer. For de avta/ dir indexuppr~kning m.m. var aktuellt var detta åtg~rdat med klausul for indexuppr~kning och loptiden for avtalen låg med undantag for ett avta/ inom ramen for uppdraget. Dock var endast h~lften av avtalen korrekt undertecknade, vilket skulle kunna innebora att avtalen finte ~r giltiga då undertecknandet av avtalet finte gjorts av behorig. Antalet stickprov i granskningen ~r få i forhållande till populationen. Granskningen av stickprov visar dock att kommunens avtalshantering kan bedomas uppfylla krav på diarieforing, ekonomisk såkerst~llande av gjorda åtaganden som ~r gållande vid tidpunkten for granskningen. ~7

10 J ERNST& YovNc Qualityln Everything We Do Åstorp den 4 sept fir, 2013 ~~ Ja~COØ Smith Cert~fierad kommunal revisor Ernst &Young ~~~~ /~ ~~ Sofie Bredberg Verksamhetsrevisor Ernst &Young 10

11 Bilaga 1 - Kållforteckning Intervjuade medarbetare Claes Jarivi, kommunchef Annika Tublen, controller kommunledningskontoret Kurt tronsund, upphandlingsansvarig Eva Bergdahl, kommunsekreterare Bilaga 2 - Resultat av stickprovsgranskning Avtalen som valts ut for granskning ~r slumpmåssigt valda utifrån lista på kommunstyrelsens pågående avtal, som tagits fram från kommunens årendehanteringssystem W3D3. Avtalspart: Åstorps Kommun, samh~llsbyggnadskontoret Avtalspart: Bjornekulla IT AB Avser: Nyttjanderått till mark for fiber samt visst nyttjande av lokal Avtalstid: Från och med undertecknandet och 10 år framåt. Sags finte overenskommelsen upp forlengs dess giftighet med fem år vid varje tillf~lle. Diariefort: Ja, diarienummer AVT Indexuppråkning faststållt i kontraktet: Inte aktuellt for detta avta) Korrekt undertecknat: Avtalet år endast undertecknat av en firmatecknare vilket finte ~r i enlighet med beslutad firmateckningsordning. Avtalspart: Åstorps kommun, Samh~llsbyggnadskontoret Avtalspart: Sydpark AB Avser: Flyttning av fordon enligt Jagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129) och forordningen (1982:198) Avtalstid: , om avtalet finte sags upp forlångs det med 1 år i taget I~ngst t.o.m Dårefter upphor avtalet att gåfila. Diariefort: Ja, diarienummer AVT Indexuppr~kning fastst~llt i kontraktet: Eventuella prishojningar regleras finte av avtalet. Korrekt undertecknat: Nej, avtalet ~r undertecknat av annan ån utsedd firmatecknare, vilket finte ~r i enlighet med beslutad firmateckningsordning. Avtalspart: Åstorps kommun, upphandlingsenheten Avtalspart: Marsh AB Avser: Fors~kringsformedlare for upphandling och placering av kommunens forsikringar, uppfoljning av fors~kringsavtalet och lopande service samt riskhantering. Med kommunen auses forutom koparen given koparens medfors~krade bolag enligt forteckning i anbudsforfrågan.

12 Avtalstid: till Vid avtaletidens utgång upphor avtalet att galla utan upps~gning. Koparen gyger ritt att forlenga avtalstiden upp till 1år till samma villkor som ursprungligen avtalats. Sådan forlångning ska meddelas skriftligen senast 3 rnånader fore avtalsperiodens ~tgång. Diariefort: Ja, diarienummer AVT Indexuppråkning faststållt i kontraktet: Eventuella prishojningar regleras finte av avtalet. Korrekt undertecknat: Ja Avtalspart: åstorps kommun Avtalspart: Aditro AB Avser: Till~ggsavtal till Personec P Avtalstid: till med mojlighet till forlångning årsvis dårefter. Vid for- I~ngning ska kunden meddels leverantoren om detta senast 6 månader fore den inledande periodens utgång. Avtalet forlengs då i perioder om ett år med samma upps~gningstid. Diariefort: Huvudavtalet har diarienumret AVT Indexuppr~kning faststålit i kontraktet: Ja Korrekt undertecknat: Ja Avtalspart: Åstorps kommun, Avtalspart: Bjornekulla Fastighets AB Avser: Indexklausul for lokal i fastigheten Lejonet 8, Activa Avtalstid: Framgår finte av tillhandahållet avtal Diariefort: Ja, diarienummer AVT Indexuppråkning fastst~llt i kontraktet: Eventuella prishojningar regleras finte av avtalet Korrekt undertecknat: Nej, avtalet ~r undertecknat av en person som finte ~r utsedd firmatecknare enligt då gallande beslutad firmateckningsordning. Avtalspart: Åstorps kommun. Kommunstyrelseforvaltningen Avtalspart: EDP Consult AB Avser: Licens och konsulttj~nster auseende debiteringssystemet EDP Future. Avtalstid: Avtalet gyller for båda parter tom Efter detta kan vardera part siga upp avtalet. Upps~gning ska ske minst 6 månader fore avtalstidens utgång. I annat fall for- I~ngs avtalet automatiskt med 12 månader. Diariefort: Ja, diarienummer AVT Indexuppr~kning fastst~llt i kontraktet: Eventuelia prishojningar regleras finte av avtalet Korrekt undertecknat: Ja

13 Avtalspart: Åstorps kommun. Kommunstyrelseforvaltningen Avtalspart: Posten Meddelande AB via Kommunforbundet Skåne Avser: Intern och extern posthantering Avtalstid: Avtalstiden ~r Avtalet kan forl~ngas med 1 år i taget dock I~ngt t o m med ofor~ndrade villkor om båda parter ~r overens om det. D~refter upphor avtalet att galla. Avisering om onskad forlångning ska ske skriftligen senast 9 månader fore tidens utgång. Diariefort: Ja, diarienummer AVT Indexuppråkning fastst~llt i kontraktet: Ja Korrekt undertecknat: Ja. fullmakt från Åstorps kommun auseende tecknande av avtalet av kommunforbundet Skåne finns och ~r signerad enligt beslutad firmateckningsordning. Avtalspart: Åstorps kommun Avtalspart: Forenade service AB Avser: Fonsterputs Avtalstid: Avser ytterligere en period fram till dess att ny upphandling for området år genomford. Avtalet gyller dock I~ngts till och med samt får ej i belopp overstige kr exklusive merv~rdeskatt från och med och framåt totalt. Diariefort: Det framgår inget diarienummer på avtalet Indexuppr~kning fastst~llt i kontraktet: Eventuelle prishojningar regleras finte av avtalet Korrekt undertecknat: Nej, avtalet ~r undertecknat av annan ~n utsedd firmatecknare, vilket finte ~r i enlighet med beslutad firmateckningsordning.

Ystads kommun. Granskning av avtalshantering =~ ERNST &YOUNG. ~~~~ ~ =ote ~,~-,.~å. Quality In Everything We Do

Ystads kommun. Granskning av avtalshantering =~ ERNST &YOUNG. ~~~~ ~ =ote ~,~-,.~å. Quality In Everything We Do Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerma juni 2013 Ystads kommun Granskning av avtalshantering ~i''~ c~ ~ (~~c~~ c~ ~ J~ Jam., ;. ~,~ o~o ` c- :~ ~- 00000 ~ ~~(l~ ~~_ J i ~~~~ ~ =ote ~,~-,.~å

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2013. Ystads kommun. Granskning av avtalshantering

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2013. Ystads kommun. Granskning av avtalshantering Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2013 Ystads kommun Granskning av avtalshantering Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund och syfte... 4 1.2. Revisionsfrågor...

Läs mer

Ornskoldsviks kommun

Ornskoldsviks kommun Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~

u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~ Sao v u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~ Opplands V~sby kommun Revisjonsskrivelse Revisorevna 2013-09-24 Till kommunfullm~ktige, kommunstyrelsen cc samtlige nemnder Revisjonsrapport nr 3/2013 Granskning av bisysslor

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtalshantering Sollefteå kommun Linda Marklund November 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtalshantering Sollefteå kommun Linda Marklund November 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Avtalshantering Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Timrå kommun Rapport avseende granskning av Diariehantering Timrå kommun Mars 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Tekniska nämndens

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av stod till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld .~~ =~ ERNST &YOUNG. '; ~.~ ~/ ~ ~ ~` mei' I" / `~ ~-

Haninge kommun. Granskning av stod till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld .~~ =~ ERNST &YOUNG. '; ~.~ ~/ ~ ~ ~` mei' I / `~ ~- Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna September/oktober 2013 Haninge kommun Granskning av stod till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.~~ i i, ~~! ~ i-i ~ ~.. '~ o,

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration INTERN KONTROLLPLAN 2015 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration 1. Redovisning Kontroll av

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Revisjonsrapport nr 6/2012 Oversiktlig uppfoljning av ett anta) områden kopplat till IT

Revisjonsrapport nr 6/2012 Oversiktlig uppfoljning av ett anta) områden kopplat till IT Nacka kommun Revisjonsskrivelse Revisorerna 2013-03-26 Till Kommunstyrelsen Cc: Fullm~ktiges presidium Revisjonsrapport nr 6/2012 Oversiktlig uppfoljning av ett anta) områden kopplat till IT En outsourcing

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson September 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Trelleborgs kommun

Granskning av avtalshantering. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Juni 2014 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Burlovs kommun Revisorerna

Burlovs kommun Revisorerna Burlovs kommun Revisorerna Datum 2013-10-15 Miljonåmnden Revisjonsrapport - Granskning av miljo- och byggnåmndens styrning och uppfoljning av livsmedels-, miljo- och hålsoskyddstillsynen Ernst &Young har

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer