Killarna mot tjejerna! eller våga bilda ett vinnande lag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Killarna mot tjejerna! eller våga bilda ett vinnande lag?"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET D-UPPSATS Företagsekonomiska institutionen Ht 2006 Executive MBA - International Management Killarna mot tjejerna! eller våga bilda ett vinnande lag? Fördelarna med en heterogen sammansättning av styrelser. Författare; Katarina Lönnquist, Vice President International Operations, Encorium AB Per-Åke Niska, Affärsutvecklingschef, MSD (Sweden) AB Anna Mäkinen Salmi, Nordisk Registreringschef, McNeil Sweden AB Handledare: James Sallis, Martin Johansson 1

2 Sammandrag En jämnare könsfördelning i styrelser har diskuterats under en lång tid. Majoriteten av diskussionerna har handlat om jämställdhet och rättvis könsfördelning av makten, men i den här studien undersöker vi om det finns andra skäl till att tillsätta fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Kan det finnas lönsamhetsskäl att kvinnor ska inneha en del av makten? Fem hypoteser ställs upp. Svenska börsnoterade bolag med flera kvinnor i styrelsen 1. är mer lönsamma med avseende på bättre resultat efter finansnetto 2. har högre finansiell omsättning 3. växer snabbare 4. har större tillgångar 5. har högre soliditet än svenska börsnoterade bolag som helt saknar kvinnlig representation. Två grupper av företag under åren jämförs där den ena gruppen består av styrelser som har en relativt stor kvinnlig representation och den andra gruppen där det helt saknas kvinnor i bolagets styrelse. Totalt har 48 företag undersöks med avseende på olika prestationsfaktorer såsom antal anställda, omsättning, omsättning per anställd, förändring i omsättning jämfört med föregående år, resultat efter finansnetto, soliditet samt tillgångar. Årsredovisningar från år studeras. Resultaten visar att företag med stor kvinnlig representation i styrelsen är mer lönsamma räknat i resultat efter finansnetto än de företag där det inte finns kvinnor i styrelsen (p=0,020) under året Även 2004 samt 2002 var dessa bolag mer lönsamma än sina motsvarigheter utan kvinnlig representation. Dessutom finns det en trend som över tiden pekar på att företagen med kvinnor i styrelsen också på sikt kan öka sin lönsamhet mer än de företag som inte har kvinnor i sin styrelse. Företag med fler kvinnor i styrelsen är inte större i antal anställda och inte avseende omsättning per anställd. Dessa bolag växte inte fortare än andra, räknat i omsättningsförändring i procent jämfört med föregående år, men har större tillgångar. Resultatet visar att det finns andra skäl än jämställdhet och rättvisa att ha fler kvinnor i styrelsen - företag med fler kvinnor i styrelsen är mer lönsamma! 2

3 Innehållsförteckning Sammandrag...2 Innehållsförteckning Introduktion Syfte Avgränsningar Disposition Teori Styrelsens ansvar och roll Kompetens Genus och genusforskning Manliga respektive kvinnliga egenskaper Manligt respektive kvinnligt ledarskap Betydelsen av heterogen sammansättning av ledningsgrupper Hypotesbeskrivning Metod Selektionskriterier Analysvariabler Ekonomiska prestationsvariabler Sekundärdata - källor Statistisk beräkning för ekonomiska prestationsvariabler Resultat Kvinnor i börsbolagen Företagen Hypotestester Summering av resultat Diskussion Resultatens beroende Tidstrenden Hönan eller ägget Konklusioner och spekulationer...30 Referenser...32 Bilagor...34 Företagslista

4 1. Introduktion Debatten om kvinnors vara eller icke vara i svenska bolagsstyrelser väcker heta känslor inom det svenska näringslivet. Många börsbolag uppvisar idag en kraftfull konservatism när det gäller att våga välja - eller snarare att inte våga välja - nya kandidater till styrelserna. Såväl styrelse som ledningsposter rullar runt på samma begränsande gäng män som idag styr svenskt näringsliv menar Gudrun Schyman (Schyman, DN debatt 2006). Ett ofta använt argument som framhålls i debatten mot att ta in fler kvinnor i bolagsstyrelserna är att det inte finns kvinnor som har tillräcklig kompetens i Sverige. Den kompetents som avses här är i form av VD-erfarenhet. Det är dock inte enbart VD-erfarenhet som behövs i styrelsearbetet utan även andra typer av kompetens så som finansiering, marknadsföring, försäljning, tillverkning, personal och information. Här finns det mycket kvinnlig kompetens att rekrytera (Ruter Dam, 2006). Genom att få in fler kvinnor i bolagsstyrelser ökar mångfalden i gruppen och därmed förhindras likformighet och enkelspårighet (Fahimi, DN 2005). Mångfald ökar förmågan i gruppen att se saker utifrån olika perspektiv, de kognitiva resurserna samt den övergripande problemlösningen i gruppen ökar (Hambrick, 1996). Kvinnor i Sverige är välutbildade och är lika intresserade som män av att göra karriär (Women s business research institute, 2006). Flickor presterar bättre än pojkar i skolan, ända från första klass till gymnasiet i de flesta ämnen. Dessutom står kvinnor för 65 % av alla akademiska examina vid Sveriges universitet och högskolor och har gjort så de senaste 20 åren (Women s business research institute, 2006). Catharina af Sandeberg, lektor i civilrätt vid Stockholms Universitet, fick i uppdrag av föregående regering att utreda fördelar och nackdelar med den bolagsrättsliga lagstiftningen samt föreslå ändringar i aktiebolagslagen. Riktmärket för uppdraget var att uppnå minst 40 % kvinnor i styrelserna. Ett av förslagen var en lag om kvotering av kvinnor till styrelser. Dagens regering har helt lagt utredningen på hyllan och menar att den inte är intresserad av en kvoteringslag. Debatten om kvoteringslag verkar dock ha gett en påtaglig ökning av kvinnor i börsbolagens styrelserum (Affärsvärlden, 2006). Rekryteringen till styrelser är valberedningens uppdrag och är inte lika komplicerad som rekrytering av VD till bolagen. Detta trots att det är styrelsen som granskar hur VD sköter bolaget. Annonser, professionella rekryterare eller personlighets analyser 4

5 används ytterst sällan utan det är ur valberedningens eller ägarnas nätverk som styrelsekandidater rekryteras. Detta kan tänkas leda till att en stor andel av Sveriges samlade kompetens som utesluts av valberedningen. Ibland får rekryteringsföretag i uppdrag att hitta styrelseledamöter till styrelsen, men många gånger finns inte ens en kravprofil (Sandeberg, 2006). I de fall valberedningen hittar en kvinna är hon redan väl etablerad som styrelseproffs och därmed legitim, menar Catharina af Sandeberg. Andelen kvinnor i svenska börsbolags valberedningar är låg, ca 15 % (Sandeberg, 2006). Att få in kvinnor i börsbolagens valberedningar är ett steg i rätt riktning. Får man in fler kvinnor i styrelser så att det blir ett naturligt inslag ordnar resten sig själv, bland annat genom att kvinnor har de nätverk som krävs för att rekrytera fler kvinnor (Ruter Dam, 2006). Företag i marknadsekonomier som satsar på kvinnor i ledande ställning, oavsett om det gäller VD eller styrelseuppdrag, ska inte ses som ett jämställdhetsprojekt utan ett helt nytt sätt att använda sig av konkurrensfördelar. De företag som bestämt sig för att få in fler kvinnor i ledande ställning har insett konkurrensfördelarna, anser Monica Renstig, civilekonom, journalist och författare. (Women s Business Research institute, 2006). Enligt en amerikansk studie över företag på Fortune-500 listan fanns ett samband mellan en stor andel kvinnor i ledande positioner och ett företags avkastning, tillgångar samt aktievärdet (Adler, 2007). En stor andel kvinnor i företagens ledning kopplades i studien samman med att företagen på alla berörda områden lyckades bättre än konkurrenterna med färre kvinnor. I en undersökning av utvecklingen av danska företag under åren konstaterades likaledes att kvinnor i toppositioner tenderar att ha en positiv effekt på lönsamhet och resultat (Kossowska et al, 2005). I Sverige betraktas krav på jämställdhet mellan kvinnor och män som en självklarhet men få poängterar egentligen vad man har att vinna på att öka andelen kvinnor i ledande positioner. Kvinnor är kompetenta och mångfald är bra, men varför finns det då inte fler kvinnor svenska bolagsstyrelser? Många diskussioner pågår med framförallt fokus på eventuella nackdelar med att ta in fler kvinnor i bolagsstyrelser, men ingen har hittills gjort en statistisk analys för att undersöka eventuella ekonomiska fördelar för svenska börsbolag att ha fler kvinnor i dess styrelser. 5

6 1.1. Syfte Syftet med denna studie är att jämföra företag med mansdominerade styrelser med företag som har en mer heterogen sammansättning av styrelsen för att identifiera skillnader och trender i ekonomiska prestationsfaktorer (lönsamhetsfaktorer). Fem hypoteser kommer att testas. 1.2 Avgränsningar Utredningen är begränsad till publika bolag och börsnoterade med säte i Sverige. En av orsakerna till denna begränsning är att information för svenska publika bolag är offentlig och därmed att lätt tillgänglig. Dessutom har bolag som är registrerade på börsen i större frekvens större styrelser, det vill säga har fler ledamöter, och ledamöterna är i regel inte begränsade till den närmaste familjen eller vänkretsen. 1.3 Disposition Denna uppsats inleds med en med en kort beskrivning av situationen idag med hänvisningar olika pågående diskussioner, studiens syfte och avgränsningar (kapitel 1). Därefter följer en redogörelse för styrelsens roll, ansvar och hur styrelsen effektivitet kan förbättras (kapitel 2). Dessutom tas olika aspekter som kan ha betydelse för sammansättning av styrelser upp. Kapitlet avslutas med övergripande teoriavsnitt som utgör grunden för de hypoteser som ska testas. I kapitel 3 beskrivs metoden som ska användas för att utvärdera hypoteserna. I det därpå följande avsnittet, kapitel 4, presenteras resultatet av analysen. Diskussion (kapitel 5) samt konklusion och spekulationer (kapitel 6) avslutar uppsatsen. 6

7 2. Teori I detta avsnitt presenteras först styrelsens ansvar och roll samt krav för effektivt styrelse arbete som en bakgrund. Därefter tas olika aspekter och teorier upp som kan förklara betydelsen av en heterogen sammansättning av styrelserna och sist kommer hypoteserna som utgår från de presenterade teorierna. 2.1 Styrelsens ansvar och roll Styrelsens ansvar och roll är legala skyldigheter och definieras i aktiebolagslagen, som anger styrelsen huvuduppgifter (kap. 8, 4). Styrelsen svarar för företagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen kan beskrivas som företagets motor, den ska driva verksamheten framåt. Nyckeln till bättre företagsstyrning ligger inte bara i arbetsrelationen mellan styrelsen och ledningsgruppen, den sociala dynamiken i styrelsens interaktioner utan också i kompetensen, integriteten och det konstruktiva engagemanget från individuella styrelseledamöter (Sonnenfeld, 2002). För att styrelsen ska vara framgångsrik bör den fungera som ett team och högpresterande styrelser är som andra högre presterande team kompetenta, koordinerade, kollegiala samt fokuserade på tydliga mål. Styrelsen bör också vara fokuserad på ständiga förbättringar och kontinuerligt göra en utvärdering av sin prestation för att säkerställa att rätt syfte, resurser och effektivitet uppnås. (Nadler, 2004). Förutom förmåga att arbeta i team behövs en bred kompetens som till exempel kunskap om industrin (branschen) och finansiella kunskaper. Andra viktiga egenskaper är trovärdighet och självförtroende för att en styrelse ska bli effektiv. Dessutom är det viktigt att ytterligare kunskaper vägs in för att öka styrelsens erfarenhet så som VD-erfarenhet, affärsområdesansvar, kunskap om den geografiska marknaden och de erfarenheter som olika kön och etnisk mångfald leder till. Genom att kontinuerligt utvärdera kompetens, styrkor och svagheter hos den befintliga styrelsen och dess individuella ledamöter ges ett bra underlag för beslut om behov av utbildningsinitiativ, ordförandeskap, nyrekrytering och pensionering av ledamöter. 7

8 Sammansättningen av styrelsen kan alltså variera men den ska bestå av ledamöter med skilda kompetenser, erfarenheter, och personliga egenskaper. 2.2 Kompetens I flera undersökningar anges att anledningen till att det finns så få kvinnor i ledande ställning, oavsett om det är styrelser, VD eller andra ledande positioner, är att det saknas kompetens (se till exempel Holgerson & Höök, 1997). Utbildningsstatistik visar att det är en större andel kvinnor än män som tar universitetsexamen samt genomför licentiats- eller doktorsutbildningar. (Women s business research institute, 2006). I Sverige är andelen kvinnor i yrkeslivet också bland de högsta i världen. Trots detta så är andelen kvinnor i ledande ställning mycket högre i andra länder som till exempel USA och England. En viktig fråga i detta sammanhang är hur definieras egentligen kompetens? Definitionen enligt Wikipedia (www.wikipedia.com) är: Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att genomföra en uppgift. Att ha kompetens innebär att ha egenskaper, erfarenheter, kunskaper och tillräckligt god förmåga att fullgöra en viss uppgift. Detta innebär att olika roller eller yrken i arbetslivet kräver olika lång tid för att kompetens skall uppnås. Kompetens omfattar utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper. Dessutom bidrar genus och kultur till kompetensen genom att omgivningen förväntar sig olika egenskaper och roller. Dessutom behövs olika kompetens beroende på den situation som företaget befinner sig i. 2.3 Genus och genusforskning Inom beteendevetenskaplig forskning fanns tidigare ett behov av att skilja mellan kön, det vill säga den biologiska skillnaden mellan man och kvinna, och genus, som beskriver den skillnad mellan könen som är orsakad av kulturella skillnader och skillnader i social gemenskap. Genus kan förändras genom mänskligt samspel, det vill säga genom sociala och kulturella processer. Genus skapas och omstruktureras. I dagsläget anses kön och genus vara två överlappande begrepp och det är svårt att separera dessa (Alvesson & Billing, 1997). Ämnet uppfattas som provocerande eftersom kön och genus är en identitetsskapande egenskap hos individen och samhället (Lindmark & Söderström, 1999). Inom kulturen finns det systematiska skillnader när det gäller värderingar om till exempel makt, ojämlikhet och sociala könsroller (Hofstede, 1980). Kultur är dock 8

9 inlärd och överförd från en generation till en annan (Rabe, 2006). Från det man föds utsätt man för en kulturell indoktrinering dels genom familjen, dels från omgivningen. Spädbarnets omgivning bemöter barnet med förväntningar om att pojkar är på ett visst sätt och flickor på ett annat ur psykologiskt, biologiskt och socialt hänseende. Pojkar ses i vårt samhälle som aktivare, busigare, mer högljudda, hjälplösa i hemarbete, samt stora och starka oavsett ålder. Flickorna ses i princip som pojkarnas motsatser och förväntas vara mer självständiga i tidigare åldrar. Flickor förväntas även vara mer ambitiösa, mindre fysiskt aktiva och mer tystlåtna av en "naturlig" blygsel. Processen att leva upp till dessa förväntningar startar alltså redan vid födseln. I många fall är man inte medveten om vissa beteenden och just konsekvenserna av detta beteende. Genusforskningen har till syfte att belysa dessa skillnader. (www.wikipedia.com) Manliga respektive kvinnliga egenskaper Det anses generellt att det finns klara skillnader mellan vad som är manliga och kvinnliga egenskaper. Kvinnor anges vara mer empatiska, systematiska och ha en större fallenhet för helhetssyn medan män vill undersöka hur saker fungerar och har en fallenhet för avgränsade problem (Chef, 2006). Vissa anser att män respektive kvinnor genom utvecklingen har utvecklat olika personlighetsegenskaper för att förbättra artens överlevnad (Eriksson, 2006). Dessutom anges att det förutom kön finns biologiska förklaringar till dessa skillnader, som till exempel att hjärnstammen är större hos kvinnor och att det skulle finnas en "bredbandseffekt" i hjärnan hos kvinnor (DN okt. 2004). Andra studier har visat att 17 % av alla män respektive kvinnor har en hjärna som är mer typisk för det motsatta könet (Chef, 2006). De allra flesta är medvetna om att dessa sanningar endast gäller medelvärden inte individer; de manliga och de kvinnliga normalfördelningskurvorna uppvisar kraftiga överlappningar för alla upptänkliga könsskillnader (Bang, 2004). Forskarna är dock helt eniga om att det inte är någon skillnad i intelligens mellan män och kvinnor. Påståenden om skillnader i empati, logisk och matematisk förmåga är mer debatterade, för vad är orsakat av verkliga biologiska skillnader respektive skillnader i kultur? Det ska dock påpekas att omgivningen gör att kvinnor respektive män har förväntningar på vissa roller, egenskaper och beteenden som gör att dessa egenskaper har en större sannolikhet att utvecklas. Samma egenskap kan dessutom värderas olika beroende på om det är en kvinna eller en man som besitter egenskapen. 9

10 Ett exempel, om en man kan man säga att han har ett starkt driv men om kvinnor har samma egenskaper sägs hon ha vassa armbågar (SVD okt, 2006) Manligt respektive kvinnligt ledarskap Ledarskap diskuteras mycket i vetenskapliga och sociala sammanhang. Det förknippas med företags, organisationers och hela nationers framgång, och det kan fungera som viktiga symboler i en kultur. Ledarskap har en stor politisk och ekonomisk relevans och förknippas med makt hos utövarna. Ledare har och får makt. Ledarskap har klara kön/genusdimensioner (Nyberg & Sundin, 1997). Orden ledare och chef har olika innebörder, Chef innebär en formell position och ledare förmågan att få folk med sig (Nationalencyklopedin). Ledarskap och chefskap diskuteras ofta i generella termer. Vanligt är att diskutera vilka personligheter och personlighetsdrag som är väsentliga. Det gäller också då det är fråga om kvinnors ledarskap, eller likheter/olikheter mellan kvinnors/kvinnligt och mäns/manligt ledarskap. Det ledarskap som utövas i praktiken är dock kontextberoende det vill säga att olika ledarskap behövs/krävs i olika branscher (Nyberg & Sundin, 1997). I litteraturen anges fördelar med en typisk kvinnlig ledarstil, ett exempel är "Ledarskap på kvinnors vis" (Eklöf, 1990). Dessa studier anses vara mer populärvetenskapliga eftersom de ofta saknar jämförelse med en kontrollgrupp och studieomfattningen brukar vara mycket begränsad. I dagsläget verkar dock en mer kvinnlig ledarstil som förespråkar en mer lyhörd och humanitär stil vara riktlinjen jämfört med en mer typiskt manlig ledarstil, som enbart anses fokusera på konkurrens/tävling och resultat. En omfattande forskning har bedrivits på detta område och de flesta forskarna är eniga om att det finns få eller obetydliga skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Bartol summerar skillnaden mellan kvinnliga och manliga ledaregenskaper: I de flesta fall, finns det varken skillnader eller relativt små skillnader mellan manliga och kvinnliga chefers ledarskapsstil, vare sig ledarna beskriver sig själva eller blir beskrivna av sina underställda. Frågan är om denna avsaknad av skillnad kan förklaras av personliga egenskaper, värderingar, genus och/eller kön. Kvinnors ledarskap och kvinnligt ledarskap har under de senaste decennierna rönt stor uppmärksamhet. Kvinnor som ledare innebär inte nödvändigtvis att de utövar ett kvinnligt ledarskap, kvinnligt ledarskap kan också utövas av män (Nyberg & Sundin, 1997). I flera diskussioner finns en föreställning om att kvinnor och män är olika och att de därför har något unikt att tillföra trots att skillnaderna som påvisats är små. 10

11 Kvinnor och män har olika erfarenheter, värderingar och därmed olika kunskaper som är värdefulla i olika sammanhang. Miljön genomgår kontinuerligt förändringar och det som anses vara kvinnligt och manligt förändras också över tiden. Innebörden i vad som är en god ledare varierar över tid och plats. Även inom ledarskapsteorier finns olika ideal, som också varierar över tid och plats. 2.4 Betydelsen av heterogen sammansättning av lednings grupper Tidigare studier har visat att sammansättningen av ledningsgruppen påverkar ett företags strategiska beslutsförmåga och agerande och denna kommer därigenom att påverka företagets resultat (Bantel & Jackson 1989). Samma antagande antas gälla för styrelsens sammansättning. Fokus har i debatten ofta varit på individer i styrelsen och inte teamet om helhet. Styrelsen som team ska vara nyckeln för beslutsfattandet. En utvärdering av hur en heterogen sammansättning av ledningsgrupper kan påverka olika konkurrensbeteenden och resultat har gjorts (Hambrick, 1996). En heterogen sammansättning är ett brett begrepp och innebär skillnader i utbildning, erfarenhet, funktion, genus, ålder och etnicitet samt till en viss del även personliga egenskaper och värderingar. Heterogenitet kan också skapa schismer som försvårar informationsutbyte, besluts- och innovationsförmåga. Mångfalden kan därmed orsaka konflikter och spänningar som sänker beslutshastigheten. (Hambrick, 1996). Det finns även uppgiftsrelaterad heterogenitet, speciell kompetens och skicklighet som behövs för att utföra en specifik uppgift. En persons funktionella bakgrund reflekterar hans/hennes professionella kunskaper men också individens personlighet, kognitiva stil, värderingar och andra faktorer. Detsamma gäller för utbildningsbakgrund och anställningstid. Heterogena grupper förväntas ha hög genomslagskraft när det gäller kognitiv resursförmåga, bredare visioner och ett omfattande externt nätverk (Hoffman & Maier 1962, Jackson 1992). Med en mångfacetterad bakgrund och inriktning kan heterogena team ha en bättre förmåga att identifiera möjligheter eller hot och därmed ha större potential för handlingskraft. Homogena team förväntas ha en begränsad kapacitet eftersom de har likartad utbildning, erfarenhet, kontaktnät etcetera och de får därmed mindre information och influenser från omgivningen. Genom en heterogen sammansättning av styrelsen ges bolagen bättre förutsättningar att finna nya marknader och kunder. Personer med 11

12 olika bakgrunder kan bidra till en bättre kundkännedom i styrelsen, liksom hur koncept skall anpassas efter individualiserade önskemål. Sammansättningen av styrelsen kan alltså ha betydelse för ett företags konkurrenskraft. Konkurrensförmågan har betydelse för företagets prestation och en högre konkurrensförmåga förväntas ge större marknadsandelar. (Chen & Hambrick, 1995). Många studier har utförts angående effekterna av heterogena team generellt (granskade av Jackson, 1992) och på ledningsgrupper (granskade av Hambrick 1994) men slutsatserna är motstridiga. Studier på heterogenitet i ledningsgrupper med avseende på olika utbildningsnivå och funktion påvisade en högre innovationskapacitet (Bantel & Jackson, 1998) och underlättade faktainsamlande och problemlösning (Jackson 1992). Mångfald breddar perspektiven, de kognitiva resurserna, innovationskapaciteten och den övergripande problemlösningskapaciteten hos en grupp (Hoffman & Maier, 1961). En undersökning av utvecklingen av danska företag visades att kvinnor i toppositioner tenderar att ha en positiv effekt på lönsamhet och resultat (Kossowska et al, 2005). En amerikansk studie av företag noterade på Fortune 500 listan visade positivt samband mellan andelen kvinnor i företagsledningen och företagets avkastning, tillgångar samt aktievärde (Adler R, 2007) En annan studie (Catalyst 2004) visade kopplingen dvs. orsakssamband mellan andelen kvinnor i ledningen och aktie utdelning samt avkastning. Nyckeln till effektivare företagsstyrning ligger inte bara i arbetsrelationen mellan styrelsen och ledningsgruppen och i den sociala dynamiken i styrelsens interaktioner utan också i kompetensen, integriteten och det konstruktiva engagemanget från individuella styrelseledamöter (se 2.1). Kvinnor förväntas vara bättre på att bygga och underhålla relationer och vara mer lyhörda vilket kan förbättra samarbetet inom och mellan styrelsen och ledningsgruppen. Även det talar för en heterogen tillsättning av styrelsen. 2.5 Hypotesbeskrivning Studien syftar till att jämföra företag utifrån styrelsesammansättning. Den är inte avsedd att bevisa orsakerna till en eventuell skillnad mellan heterogena och homogena sammansatta styrelser. I hypotesbeskrivningarna utgår vi från att kvinnor och män är olika och bidrar med unik kompetens. En grundsten är att en styrelse får den bästa sammansättningen om kompetensen hos både män och kvinnor tillvaratas. Vi kopplar 12

13 olika teorier till varför vi tror att det kan vara en skillnad mellan grupperna. Analysen kommer att visa om det är en skillnad mellan grupperna inte om teorin bakom uppsatta hypoteser är korrekt. En utgångspunkt för diskussionerna är att styrelsen fungerar som ett team och samarbetar. Alla bidrar med kunskap och information till den strategiska beslutsprocessen och kommer gemensamt fram till konsensusbeslut. Ett annat grundläggande antagande i denna studie är att styrelsen aktivt engagerar sig i beslut och inte är helt passiv. En heterogen sammansättning av styrelsen förväntas ge styrelsen ett bredare perspektiv, större kognitiva resurser och en utökad förmåga till problemlösning (se 2.4). En heterogen sammansättning ger också möjlighet att finna nya marknader och kunder. Personer med olika bakgrunder kan bidra till en bättre kundkännedom i styrelsen och hur koncept kan individanpassas. För att styrelsen ska vara framgångsrik bör den fungera som ett team. Detta bland annat för att få en effektivitet i beslutsfattandet. Högpresterande styrelser är i likhet med andra högre presterande team kompetenta, koordinerade, kollegiala samt fokuserade på tydliga mål. Styrelsen bör vara fokuserad på ständiga förbättringar och kontinuerligt göra en utvärdering av sin prestation för att säkerställa att rätt syfte, resurser och effektivitet uppnås (se 2.1). Tidigare studier har visat att svenska företagsledare är lika vad gäller kön, ålder och klass (Sandeberg, 2006). VD erfarenhet är en kompetens som i dagsläget ofta krävs för styrelsearbete, och om rekryteringsbasen är homogen blir styrelsen homogen. Ju mer homogen en grupp är desto lägre borde kreativiteten och innovationsförmågan vara. Om heterogena styrelser är mer kreativa och innovativa samt är bättre på att hitta nya marknader och kunder borde det ge upphov till fler möjligheter och bättre affärer. Dessa företag borde därmed prestera bättre. Konkurrensförmågan har också betydelse för företagets prestation och en högre konkurrensförmåga förväntas ge större marknadsandelar som i sin tur leder till större lönsamhet, tillväxt etcetera. Hypotes 1: Svenska börsnoterade bolag med flera kvinnor i styrelsen är mer lönsamma (högre resultat efter finansnetto) än bolag som helt saknar kvinnlig representation. Även om skillnaderna mellan manliga och kvinnliga egenskaper generellt är liten så har kvinnor och män olika erfarenhet, värderingar och ofta olika infallsvinklar (se 13

14 2.3.2). Därmed har kvinnor annan kompetens som ger ytterligare information till strategiska beslutsprocesser, vilket kompletterar informationen och de infallsvinklar som kommer från män. De kulturella aspekterna och genus gör också att kvinnor förmodas ta andra roller i olika diskussioner (se 4.3). Om företagets styrelse är mer heterogen bör alltså de kreativa initiativen vara större eftersom ett mer heterogent sammansatt team bör ha en bredare vision, fler externa kontakter och större kognitiva resurser. Därmed har dessa team en ökad möjlighet att observera möjligheter och hot samt få stimulans från flera olika håll (se 2.3). Ju mer heterogen styrelsen är desto större bör insikten om att en bredare kompetens och mångfald ger konkurrensfördelar vara och därmed kan det antas att företag med en högre mångfald blir större bolag. Hypotes 2: Svenska börsnoterade bolag med flera kvinnor i styrelsen har större omsättning än svenska börsnoterade bolag som helt saknar kvinnlig representation. Företag med fler styrelseledamöter och som har en mer heterogen sammansättning förväntas ha en bredare kompetens, erfarenhet, bakgrund, och ett större kontaktnät etcetera. Detta gör att faktainsamling blir bättre genom olika kontaktnät. Förmågan till kreativt tänkande och tänkande utanför boxen ökar och därmed ökar förmågan att fatta mer långsiktiga strategiska beslut s.k. Blue ocean strategier (Kim & Mauborgne 2005). Dessa långsiktiga strategier är svårare för konkurrenter att snabbt besvara och därmed borde företag med heterogena styrelser kunna växa snabbare än företag med homogena styrelser. Hypotes 3: Svenska börsnoterade bolag med flera kvinnor i styrelsen växer snabbare än svenska börsnoterade bolag som helt saknar kvinnlig representation i styrelsen. För att ett företag ska kunna växa långsiktigt behöver företaget ha resurser såsom kapital och kompetens för att utveckla nya idéer och skapa nya möjligheter. Ju större ett företags tillgångar är desto större bör möjligheten vara för företagen att växa långsiktigt genom olika strategiska satsningar, investeringar och att överleva lågkonjunkturer. De kulturella förväntningarna på kvinnor är att de skapar stabilitet som ger trygghet för individen och företaget (se 2.1). Trygghet kan erhållas genom tillgångar, det vill säga resurser för att klara sig genom svåra perioder, kunna investera och utveckla nya produkter och därigenom kunna växa i en högkonjunktur. Ett mer 14

15 heterogent team ger större kreativitet och kompetens både för att skapa och bibehålla tillgångar (se 2.4). Hypotes 4: Svenska börsnoterade bolag med flera kvinnor i styrelsen har större tillgångar än svenska börsnoterade bolag som helt saknar kvinnlig representation Soliditet anger hur mycket av företagets verksamhet som bedrivs med eget kapital. Ju lägre soliditet desto mer beroende är företaget av externa resurser och desto större risker tar företaget. Genusbetingade skillnader mellan manliga och kvinnliga ledamöter finns, där kvinnliga ledamöter förväntas måna om företagets trygghet och säkerställa att företaget har egna resurser för att klara oväntade situationer. En hög soliditet borgar för större möjligheter att till exempel köpa andra företag och utveckla nya produkter eftersom man har möjlighet att belåna företaget. Hypotes 5: Svenska bolag med fler kvinnor i styrelsen har en större soliditet än svenska börsbolag som helt saknar kvinnlig representation. 15

16 3. Metod Syftet med denna undersökning var att göra en statistisk analys av olika företags prestationsfaktorer (lönsamhetsfaktorer.) I detta avsnitt beskrivs den statistiska metoden och urvalskriterierna. 3.1 Selektionskriterier Vi valde att ta med samtliga börsnoterade bolag på den svenska börsens A-lista och O- lista (Fristedt 2006). Totalt 291 företag jämfördes med avseende på kvinnlig representation i styrelsen. Endast ordinarie ledamöter räknades eftersom suppleanter bara deltar vid enstaka tillfällen då ordinarie ledamöter inte kan delta och därmed inte kontinuerligt delta i styrelsearbetet och påverka besluten. Arbetstagarrepresentanter inkluderades inte eftersom dessa tillsätts via annan process än den som valberedningen följer. Vi valde att studera svenska börsnoterade bolag där andelen kvinnliga ledamöter är minst tre, och andelen kvinnor är 30 % eller mer av det totala antalet ledamöter. Genomslagskraften för kvinnlig kompetens antas vara större ju fler kvinnor och ju större styrelserna är. Antagandet är att med tre personer eller minst 30 % av totala antalet skulle den lilla gruppen kunna utgöra en maktfaktor och kunna påverka besluten, jämfört med vad en grupp med två personer eller färre personer skulle kunna göra. (DN Debatt, nov. 2006). I styrelser som består av tre ledamöter varav en är kvinna, förmodas genomslagskraften av kvinnlig kompetens vara mindre jämfört med större styrelser med fler än en kvinnlig representant. Två grupper av företag jämfördes. De företag med flest kvinnor i styrelsen (Grupp A) jämfördes med företag med minst kvinnor i styrelsen (Grupp B). Eftersom gruppen B innehöll relativt många företagsstyrelser där andelen kvinnor var noll valde vi ut de företag som hade flest styrelseledamöter (se figur 1). Detta i ett försök att säkerställa att företaget är av tillräcklig storlek för jämförelsen företag emellan. Styrelsens storlek bör här tämligen väl kunna representera företagets storlek (styrelseakademin.com). Total identifierades 24 företag till grupp A, en lika stor grupp utan kvinnor i styrelsen (B) valdes ut för vidare analys. De företag som ingår i grupp A respektive grupp B finns angivna i bilaga 1. 16

17 291 bolag sorterade efter antal kvinnor i styrelsen Flest kvinnor Grupp A Bolag helt utan kvinnor i styrelsen sorterade efter antal styrelseledamöter Flest styrelseledamöter Bolag helt utan kvinnor i styrelsen Grupp B Figur 1: Schematisk bild av urvalsmetoden 3.2 Analysvariabler Ekonomiska prestationsvariabler Att mäta lönsamhet kan vara känsligt/delikat, dels för att siffror som liknar varandra över företagen kan vara svåra att överblicka och dels för att olika branscher och i viss mån olika företag kan använda olika mått på lönsamhet. Därför har vi för dessa analyser har valt att använda följande nyckeltal för ekonomisk prestation: Resultat efter finansiella poster Omsättning Förändring av omsättning i procent jämfört med föregående år Antal anställda i koncernen Summa tillgångar Soliditet Alla uppgifter är hämtade från årsredovisningarna gällande för hela koncernen. Utvalda prestationsfaktorer beskrivs nedan under respektive punkt. Resultat efter finansiella poster (efter finansnetto) Detta nyckeltal anger den vinst som företaget gjort i absoluta tal. 17

18 Omsättning och procentuell förändring av omsättning Med omsättning menas här det totala värdet i antalet kronor (SEK) av försåld vara/tjänst, såväl kontant som fakturerad under en viss tidsperiod. (Laurelli et al, 1990). Förändring av omsättning jämfört med föregående år Detta nyckeltal är ett mått på ett företags tillväxt. Antal anställda Detta nyckeltal har delvis använts som variabel för att säkerställa att lönsamheten i kronor inte varierar stort pga. företagets storlek. Antal anställda avser koncernen som helhet och är medelantalet över året. Summa tillgångar Tillgångar, i ekonomisk mening, avser summan av värdet på hela förmögenheten, vilken kan bestå av fast egendom, maskiner och inventarier, varulager, immateriella rättigheter, banktillgodohavanden eller andra fordringar. Tillgångar utgör den ena sidan i en balansräkning eller -rapport och är alltid lika stor som skulder och eget kapital tillsammans. Soliditet Anger hur mycket av verksamheten som finansieras med eget kapital och obeskattade reserver (de sistnämnda justerade för den latenta skatt som kommer att betalas om/när reserverna tas ut som vinst), d.v.s. hur förmöget företaget är. Soliditet räknar man ut genom att dividera det justerade egna kapitalet med balansomslutningen, vilket är summan av tillgångarna. 3.3 Sekundärdata - källor För denna undersökning har en databas från Affärsdata använts för att ta reda på antal styrelseledamöter och också antalet kvinnor i styrelser, samt från litteratur (Fristedt & Sundqvist, 2006) och respektive företags hemsida. Lönsamhetsfaktorerna är också tagna från databasen Affärsdata. Samtliga bolag på svenska aktiemarknadens A-lista och O-lista har manuellt letats upp via Affärsdatas hemsida, och styrelsen har granskats avseende sammansättning under år 2006 samt verifierats med respektive bolags hemsida och med litteratur. 18

19 Gällande räkenskapsår har olika brytpunkter använts i olika bolag. Vi har tillämpat räkning bakåt så att 2005 kan avse augusti 2005 juli 2004 i vissa fall där dessa räkenskapsårs brytpunkter använts. 3.4 Statistisk beräkning för ekonomiska prestationsvariabler För den statistiska beräkningen har programmet SPSS 11.0 använts. För statistisk metod för analys av de båda grupperna har "independent samples t-test" använts för att direkt kunna jämföra de två grupperna avseende alla utvalda variabler. Den statistiska metod som använts är bruklig framförallt när man vill jämföra medelvärden för en beroende variabel med en oberoende variabel (t.ex. kön). Metoden förutsätter att grupperna som jämförs är slumpvis utvalda för att i sin tur kunna maskera eventuella kontrollvariabler. I analysen är urvalet av de bägge grupperna gjord avseende könsfördelning i styrelsen i bolaget. Det innebär att det finns en risk för att kontrollvariabler kommer att spela en roll. För denna studie valde vi ut fem olika nyckeltal, som ger en översiktsbild men dessa återspeglar inte eventuella branschspecifika reaktioner på den rådande konjunkturen. 19

20 4. Resultat I detta avsnitt presenteras resultaten från de den statistiska analysen. 4.1 Kvinnor i börsbolagen Andelen företag med kvinnliga styrelseledamöter i börsnoterade företag i Sverige har under åren 2004 till 2006 ökat nästan 11% (se tabell 1). Det genomsnittliga antalet ledamöter förändrades endast marginellt under undersökningsperioden och år 2006 är det genomsnittliga antalet 6,4. Av de 150 högst värderade företagen är det 15 som helt saknar kvinnlig representation i styrelsen. Av Sveriges 291 börsbolag har 79 % av bolagen minst en kvinna i styrelsen, men endast 0,7 % av styrelseordförandena är kvinnor. Trenden visar att antalet kvinnor i bolagsstyrelser har ökat totalt sett sedan 2004 och är idag 18,1 %. I dag är det endast två bolag, Axfood och TITE, av det totala antalet börsbolag som har lika fördelning mellan könen i styrelsen. (Fristedt & Sundqvist, 2006) Tabell 1: Andelen kvinnor i svenska börsbolag (Fristedt & Sundqvist, 2006) Ledamöter valda av bolagsstämman Antal företag Andel företag i procent som har minst en kvinna i styrelsen 68,3 73,6 79,0 Kvinnor i procent av total antalet styrelseplatser 14,6 16,1 18,1 Kvinnor i procent av antalet olika styrelseledamöter 14,6 16,2 17,6 Procent av totalantalet nyinvalda som är kvinnor 28,6 20,6 26,7 Procent av antalet styrelseordförande som är kvinnor 1,7 0,0 0,7 4.2 Företagen Sex företag bland dem som hade flest kvinnor i styrelsen (grupp A) har sin hemvist på "gamla" A-listan medan inga A-noterade företag kan ses bland dem som saknar kvinnlig representation i vårt urval. Man ska här minnas att urvalet är gjort avseende kvinnlig representation i styrelsen samt antalet styrelseledamöter. Hela listan företag 20

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

HYLTE SOPHANTERING AB

HYLTE SOPHANTERING AB UC BASVÄRDERING HYLTE SOPHANTERING AB 557199-0001 per 2015-10-06 senaste bokslut 2014-12-31 En produktion av UC Affärsfakta AB Beräknat aktievärde (baserat på bokslut 2014-12-31) per 2015-10-06 Totalt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

RAPPORT December 2014

RAPPORT December 2014 RAPPORT December 2014 Sammanfattning av undersökningen: Så kan ett professionellt styrelsearbete utveckla Dalarnas näringsliv och generera fler arbetstillfällen Finansiärer: Region Dalarna Länsstyrelsen

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Kompetens och jämställdhet i styrelser

Kompetens och jämställdhet i styrelser Kompetens och jämställdhet i styrelser En undersökning genomförd bland bolagsstyrelser i Östergötland Genomförd av CMA Research AB Augusti 2016 Kompetens och jämställdhet i styrelser 2016, sida 2 Innehåll

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Dynamics Engagement_062513_wp _EMEA HUR ENGAGERADE ÄR DINA

Läs mer

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Fackförbundet ST 2010-05-12. Referens: Karin Morild, Utredare: 08-790 52 34 karin.morild@st.org Förord Nu när årets bolagsstämmor

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 16 Datum: 2012-08-14 Ärende: Styrelserepresentation i Malmö sliv Sammanfattning: I verksamhetsplan 2012 har förvaltningens

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Styrelsearbete Styrelsen skall vara ett framtidsorienterat beslutsfora Styrelsen skall styra och kontrollera

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern 1 Innehållsförteckning 1. Utseende av valberedning m.m.... 2 2. Valberedningens uppgifter och arbetsformer... 2 2.1. Styrelsens storlek och sammansättning mm... 3 2.2. Tillsättning av styrelse... 4 2.3.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut m.m. årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 24 april 2013

Styrelsens förslag till beslut m.m. årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 24 april 2013 Styrelsens förslag till beslut m.m. årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 24 april 2013 Årsstämma 2013 2 Innehållsförteckning 1. Punkten 10 Förslag till vinstdisposition och styrelsens motiverade yttrande

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010 Övergripande mål Sjunde AP-fondens engagemang i ägarfrågor har som enda mål att främja avkastningen för pensionsspararnas andelar i AP7 Aktiefond. Medel Sjunde AP-fonden får enligt lag inte rösta för svenska

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013 Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper November 2013 Niklas Linder, VD Telefon 08-514 905 91 E-post niklas.linder@datadia.se Kvinnors representation inom operativ ledning av företag och organisationer

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Vad är viktiga coachbeteenden

Vad är viktiga coachbeteenden Svenska Ishockeyförbundet Elittränarutbildning Vad är viktiga coachbeteenden Fredrik Olausson Handledare: Göran Pegenius 2011 06 13 Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 2. Bakgrund sid. 2 2.1 Ledarteorier

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser -

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - Clavic Consulting AB Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - www.clavic.se PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO Konfidentiellt visas ej till utomstående Företaget xx Startades 1980 - säljer och distribuerar

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Strategiskt entreprenörskap och företagsledning

Strategiskt entreprenörskap och företagsledning Strategiskt entreprenörskap och företagsledning Mattias Nordqvist Professor i företagsekonomi och föreståndare, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Läs mer

Bilaga 5. Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext

Bilaga 5. Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext Bilaga 5 Basutbildning i jämställdhetskunskap PPT och manustext 1 2 Jämställdhet en fråga om Rättvisa Kvalitet Effektivitet 3 Jämställd snöröjning i Karlskoga http://vimeo.com/68278764 4 Jämställd ambulans

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Företagsamheten 2017 Metodbeskrivning

Företagsamheten 2017 Metodbeskrivning 2017-02-20 Företagsamheten 2017 Metodbeskrivning Bakgrund Genom företagande ges människor möjlighet att förverkliga sina idéer och drömmar. Men företagandet innebär också ett ansvar mot kunder, leverantörer,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald inte bara en fråga om rättvisa Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald handlar om likheter och olikheter Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald Sala Sparbank Policy för styrelsens och ledningens Policy 180 Datum för fastställelse 2016-08-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Definitioner... 3 3. Organisation

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17 9/11 kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT

ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2016-06-22 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (19) Innehåll Bakgrund... 3 Mätgrupper...

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer