Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)"

Transkript

1 Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i dotterbolagen OPTAx Inc. och Exave AB och 6 Mkr är kostnader för engångsnedskrivningar av goodwill och tidigare utvecklingskostnader Fokusering på medicintekniska produkter och USA-lansering och kraftig minskning av de fasta kostnaderna i den svenska verksamheten Lanseringen av OPTAx-systemen fortlöper planenligt och börjar ge intäkter under mars OPTAx-system hittills installerade. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Försäljningen har huvudsakligen avsett produkter från Qualisys Medical AB. Produktbolagen OPTAx Inc.(namnändrat från Cygnex Inc.) och Exave AB har, i enlighet med planerna, ännu inte haft några intäkter. Kostnaderna för marknadssatsningar och verksamhetsuppbyggnad i OPTAx Inc. ligger på en hög nivå. Kostnaderna tas löpande mot resultatet varför rörelseresultatet påverkas negativt. Det positiva resultatet efter skatt är en följd av de försäljningar av minoritetsandelar i OPTAx Inc. och Exave AB som skett under perioden. Försäljningarna har skett till kraftig överkurs och medför redovisningsmässig vinst på koncernnivå enligt Redovisningsrådets rekommendationer. I resultatet ingår engångsnedskrivningar av den sista delen av tidigare utvecklingskostnader med 0,2 Mkr och av goodwill med 5,8 Mkr. Som en följd av att mycket av koncernens resurser fokuserats mot OPTAx, har goodwill som inte avser OPTAx skrivits ner helt. Total kvarvarande goodwill uppgår till 2,1 Mkr. Satsningarna i OPTAx och Exave finansieras helt genom externt riskkapital i respektive bolag och bela s- tar inte moderbolagets likviditet. Organisationen i Sverige har krympts kraftigt och förväntas under innevarande år bära sina kostnader. OPTAx organisation i USA växer snabbt och det är ledningens övertygelse att ett kommersiellt genombrott för OPTAx-metoden kommer under innevarande år. PRODUKTBOLAGEN Produktbolagen OPTAx Inc. och Exave AB har produkter som bedöms ha stor marknadspotential. Koncernens resurser har därför alltmer fokuserats mot utvecklingen av dessa bolag och beslut fattades under 2000 att inte längre satsa på de industriella applikationerna. Qualisys Industrial AB avvecklas därför helt. Bolaget hade under verksamhetsåret en försäljning på 1,5 Mkr och ett resultat på 0,2 Mkr. OPTAx Inc. OPTAx-systemet används som ett hjälpmedel vid diagnostisering av barn med ADHD. Metoden är helt färdigutvecklad. Den kommersiella fasen inleddes nyligen och utplaceringen hos användare av OPTAxsystemet har påbörjats i USA och Europa. Utvärdering och test av OPTAx-systemen har pågått under lång

2 tid och försöksverksamheten har gett mycket goda resultat och nöjda användare. Systemen ställs ut kostnadsfritt men varje utfört test debiteras kunden. Fram till rapporttillfället har cirka 50 OPTAx-system installerats. En del av systemen används av oberoende forskare inom ADHD för att stärka den vetenskapliga dokumentationen. De första intäkterna för utförda test kommer under mars i år. Varje test debiteras med i snitt cirka 100 USD. Enligt plan kommer ett stort antal system att placeras ut under innevarande år. Den första fasen av organisationsuppbyggnad och utbildning genomfördes under Alla nyckelbefattningar är besatta vid bolagets kontor utanför Boston, USA. Antalet anställda i OPTAx uppgår för närvarande till cirka 20 och kommer successivt att öka under året. Bolaget har under året satsat på organisationsuppbyggnad, marknadsföring och utveckling och har inte haft några intäkter. Detta har resulterat i en förlust på 21,5 Mkr. Exave AB Bolagets produkt, 2PG, används för att förbättra positioneringen av patienter som skall röntgas, med syfte att minska omtagningsfrekvensen och därmed minska den totala röntgenstråldosen. Den fortsatta försöksverksamheten med 2PG har resulterat i ett behov av att genomföra fler oberoende studier för att visa produktens nytta. Vid försöksverksamheten under förra året har framkommit att det finns stora skillnader i omtagningsfrekvens mellan olika länder och att denna dessutom i många fall är dåligt dokumenterad. Lanseringen har därför senarelagts i väntan på att resultaten från studierna erhålls. Resultaten från studier som genomförs i USA, England och Sverige väntas inom de närmaste månaderna. Exave deltog i den stora röntgenmässan RSNA i Chicago i november Utrustningen väckte stort intresse. Diskussioner med potentiella distributörer pågår. QUALISYS MEDICAL AB Bolaget genomförde under året relativt stora satsningar på forskning och utveckling både genom egen personal och med externa konsultinsatser. Behovet av utveckling under innevarande år är väsentligt min d- re. För att minska koncernens riskexponering i väntan på att satsningarna på OPTAx ger resultat, beslöts i slutet av verksamhetsåret att avveckla Qualisys Medicals egna utvecklings- och supportfunktioner. Antalet anställda har därmed minskats med 5 personer. Bolaget har i dag endast säljpersonal anställd. Antalet anställda i Qualisys Medical är tre. Det amerikanska säljbolaget Qualisys Inc., som huvudsakligen säljer Medicals produkter, har också tre anställda. Bolaget har 12 distributörer och agenter i olika länder. Försäljningen bedöms komma att öka under året och ge ett överskott. Bolaget har flera tillämpningar för kameramättekniken som långsiktigt kan komma att bli av stor betydelse. Teknisk utveckling och support sköts vid behov genom avtal med ett närstående företag. FINANSIELL STÄLLNING Investeringarna i inventarier under perioden uppgick till tkr (1.226), varav moderbolaget 83 tkr (534). Likvida medel inklusive outnyttjad kreditlimit uppgick per balansdagen till 21,1 Mkr (2,7), varav moderbolaget 1 Mkr (2,3). De kortfristiga tillgångarna uppgick till 253% (188) av de kortfristiga skulderna. Soliditeten uppgick till 40% (53) och andelen riskkapital 55% (53). Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Göteborg den 28 februari Karl-Erik Morander, VD och koncernchef Qualisys AB, Esperantoplatsen 7-9, Göteborg. Tel

3 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG TSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Vinst vid externa kapitaltillskott till överkurs i dotterbolagen Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Minoritetsandelar Skatt Periodens resultat KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG TSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Övriga omsättningstillgångar exkl. likvida medel Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsandelar Utnyttjad checkräkningskredit Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

4 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från externa kapitaltillskott i dotterbolag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Investeringar och likviditet Investeringar i inventarier under perioden uppgick till tkr (1 226) varav moderbolaget 83 tkr (534). Samtliga utvecklingskostnader har löpande belastat resultatet. Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad kreditlimit uppgick vid utgången av perioden till tkr, varav moderbolaget 975 tkr (2 676, varav moderbolaget 2 285). Personal Antal anställda var vid periodens utgång 26 st (26) varav moderbolaget 1 st (5). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till tkr (10 039) varav 75% (93) avser försäljning till dotterbolag. Resultat efter skatt blev -854 tkr ( ). Data per aktie Börskurs bokslutsdagen, kr/aktie 10 9 Antal aktier, tusental Substansvärde, kr/aktie 5,87 3,72 Börskurs/substansvärde, procent Resultat, kr/aktie 0,49 neg Bolagets aktie är noterad på SBI-listan.

5 Kommande rapporter Bolagsstämma och delårsrapport januari-mars den 26 april 2001 Delårsrapport januari-juni den 27 augusti 2001 Delårsrapport januari-september den 29 oktober 2001 Bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 26 april 2001 kl på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten på bolagets kontor senast den 19 april Göteborg den 28 februari 2001 Karl-Erik Morander, VD och koncernchef Qualisys AB, Esperantoplatsen 7-9, Göteborg. Tel

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari December 2003

Bokslutskommuniké Januari December 2003 Bokslutskommuniké Januari December Nettoomsättning 2 819,1 (3 118,5) MSEK, -10 % Resultat efter skatt -11,9 (24,3) MSEK Resultat per aktie -0,68 (1,38) SEK Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -3,9

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013 AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till MSEK 2,2 (2,0).

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt

Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Delårsrapport januari september Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 193 Mkr (841). Rörelseresultatet under perioden uppgick till 264

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31. Växjö

Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31. Växjö Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31 Försäljningen uppgick till 1 372,7 Mkr (1 155,3 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 146,9 Mkr (121,2 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 2,24 kr (1,85

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer