Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden Fonder & förvaltare Aktiebolag Handel & kontoföring...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring..."

Transkript

1 Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder & förvaltare Aktiebolag Handel & kontoföring Kapitalkrav Etik & brott Konsument Redovisning och rapportering Svenska Fondhandlareföreningen SwedSec Fondbolagens förening Euroclear Sökord

2 Förord 3 Värdepappersvolymen utgör tillsammans med Bankvolymen, Försäkringsvolymen, Börsvolymen och Aktiemarknadsnämndens uttalanden Finansmarknadens regelsamlingar och kommer nu ut i en 21:a uppdaterad upplaga. Nyheterna i årets bok är till stor del centrerade kring två EU-regelverk: direktivet om AIF-förvaltare och förordningen om OTC-derivat. Vad gäller reglerna om AIF-förvaltare har det kommit nya lagar och förordningar om AIF-förvaltare, samt i övrigt bytts terminologi från investeringsfonder till värdepappersfonder. Därmed byter lagen om investeringsfonder namn till lagen om värdepappersfonder, och Finansinspektionen har kommit med nya föreskrifter om värdepappersfonder. Förordningen om OTC-derivat är direktverkande och har således inte så stor påverkan på den särsvenska regleringen. På självregleringssidan har Fondbolagens förening sett över sin struktur. De har numera utöver koden för fondbolag två sorters regelverk: riktlinjer och vägledningar, där de förra har större vikt. För att bereda plats för de nya reglerna har vissa EU-regler som främst träffar banker förts över till Bankvolymen, som nu kompletterats med EU-material. Det innebär att direktiven om bl.a. kreditinstitut och kreditvärderingsinstitut inte längre finns kvar i den här boken. I samband med detta har Värdepappersvolymen sorterats om så att EU-regler, lagar och myndighetsföreskrifter inte presenteras var för sig, utan finns samlade och istället är uppdelade på ämnesområden. Naturligtvis är denna nya ordning även kompletterad med alfabetiska förteckningar för den som vill söka efter dokumentnamn snarare än ämnesområde. * * * Värdepappersvolymen 2013/2014 har uppdaterats per den 1 juli Ändringar och tillägg sedan föregående upplaga är markerade med kantstreck i vänster marginal. Även bestämmelser som har beslutats men ännu ej trätt i kraft har tagits med. Ändringar som träder i kraft den 22 juli eller den 1 augusti 2013 finns endast med i den nya lydelsen och markeras med en not. Regler som träder i kraft senare än den 1 augusti 2013 ligger på raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. För att enkelt kunna hitta motiven bakom lagändringar återfinns en förteckning med propositioner sist i varje lag. Värdepappersvolymen 2013/2014 har sammanställts inom under ledning av undertecknad. På den digitala tjänsten FAR Online uppdateras innehållet i Värdepappersvolymen löpande perfekt för dig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste informationen! Dina åsikter är viktiga för oss! Alla synpunkter och önskemål inför kommande upplagor av böckerna är välkomna till Stockholm den 16 juli 2013 David Nylund Affärsområdeschef Förlag

3 5 Alfabetisk förteckning EU-rätt Bankredovisningsdirektivet 86/635/EEG Basfakta för investerare och faktablad som tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper, förordning 583/2010/EU Blankning och vissa aspekter av kreditswappar, förordning 236/2012/EU Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, direktiv 2002/65/EG Dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av MiFID, förordning 1287/2006/EG Förvaltare av alternativa investeringsfonder, direktiv 2011/61/EU Marknader för finansiella instrument (MiFID), direktiv 2004/39/EG Marknadsmissbruksdirektivet 2003/6/EG Organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av MiFID, direktiv 2006/73/EG OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, förordning 648/2012/EU Samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), direktiv 2009/65/EG Skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat, direktiv 89/117/EEG Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, direktiv 2005/60/EG Lagar och förordningar A B Aktiebolagsförordning (2005:559) Aktiebolagslag (2005:551) Anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lag (2000:1087) Avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:978) Belastningsregister, förordning (1999:1134) utdrag Bokföringslag (1999:1078) Brottsbalk (1962:700) utdrag Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, förordning (2000:650) Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) D I Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) Dödande av förkommen handling, lag (2011:900)

4 6 EUs blankningsförordning, kompletterande bestämmelser till, lag (2012:735) EUs förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, kompletterande bestämmelser till, lag (2013:287) Finansiell rådgivning till konsumenter, förordning (2004:17) Finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2003:862) Förvaltare av alternativa investeringsfonder, förordning (2013:587) Förvaltare av alternativa investeringsfonder, lag (2013:561) Handel med finansiella instrument, förordning (2007:375) Handel med finansiella instrument, lag (1991:980) Individuellt pensionssparande, lag (1993:931) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Införande av kapitaltäckningslagen, lag (2006:1372) Investerarskydd, lag (1999:158) Investeringsfonder, förordning (2013:588) Investeringsfonder, lag (2004:46) Investeringssparkonto, lag (2011:1268) K P Kapitaltäckning och stora exponeringar, förordning (2006:1533) Kapitaltäckning och stora exponeringar, lag (2006:1371) Kommissionslag (2009:865) Kompletterande bestämmelser till EUs blankningsförordning, lag (2012:735) Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, lag (2013:287) Konsumentkreditlag (2010:1846) Kontoföring av finansiella instrument, lag (1998:1479) Kontoföringsförordning (1999:146) Marknadsmissbruksförordning (2000:1101) Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, lag (2010:738) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Penningtvätt och finansiering av terrorism, åtgärder mot, förordning (2009:92) Penningtvätt och finansiering av terrorism, åtgärder mot, lag (2009:62) S Å Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, lag (2005:377) System för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden, lag (1999:1309) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Värdepappersfonder, förordning (2013:588) Värdepappersfonder, lag (2004:46)

5 7 Värdepappersmarknaden, förordning (2007:572) Värdepappersmarknaden, lag (2007:528) Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (1995:1559) Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) Årsredovisningslag (1995:1554) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Finansinspektionen FFFS 1993:17 Ansökan om tillstånd att bedriva pensionssparrörelse enligt lagen om individuellt pensionssparande FFFS 1998:22 Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn FFFS 2000:10 Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2002:8 Förteckning över vissa innehav av finansiella instrument FFFS 2002:11 Skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument FFFS 2002:23 Klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter FFFS 2004:4 Finansiell rådgivning till konsumenter FFFS 2004:6 Kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag FFFS 2005:9 Investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter FFFS 2007:1 Kapitaltäckning och stora exponeringar FFFS 2007:2 Krav för att godkännas som kreditvärderingsföretag vid tillämpning av lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar FFFS 2007:4 Rapportering av ränterisk i övrig verksamhet FFFS 2007:5 Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering FFFS 2007:16 Värdepappersrörelse FFFS 2007:17 Verksamhet på marknadsplatser FFFS 2008:14 Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FFFS 2010:1 Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag FFFS 2010:7 FFFS 2011:1 Hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag Ersättningssystem i kreditinstitut, värdepapperbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning

6 8 FFFS 2011:2 Ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen FFFS 2011:37 Rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2011:47 Krediter i konsumentförhållanden FFFS 2012:6 Krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden FFFS 2013:9 Värdepappersfonder FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder FFFS 2013:11 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse Konsumentverket KOVFS 2011:1 Konsumentkrediter

7 Värdepappersmarknaden EU-rätt Marknader för finansiella instrument (MiFID), direktiv 2004/39/EG Organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av MiFID, direktiv 2006/73/EG Dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av MiFID, förordning 1287/2006/EG Lagar och förordningar Värdepappersmarknaden, lag (2007:528) Värdepappersmarknaden, förordning (2007:572) Föreskrifter FFFS 2007:16 Värdepappersrörelse FFFS 2007:17 Verksamhet på marknadsplatser FFFS 2000:10 Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2004:6 Kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut Värdepappersmarknaden FFFS 2010:7 Hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen

8 285 Fonder och förvaltare Fondföretag Samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), direktiv 2009/65/EG Fonder & förvaltare Värdepappersfonder Värdepappersfonder, lag (2004:46) Värdepappersfonder, förordning (2013:588) FFFS 2013:9 Värdepappersfonder Basfakta för investerare och faktablad som tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper, förordning 583/2010/EU AIF-förvaltare Förvaltare av alternativa investeringsfonder, direktiv 2011/61/EU Förvaltare av alternativa investeringsfonder, lag (2013:561) Förvaltare av alternativa investeringsfonder, förordning (2013:587) FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder

9 653 Aktiebolag Aktiebolagslag (2005:551) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Aktiebolagsförordning (2005:559) Aktiebolag

10 819 Handel och kontoföring Handel Handel med finansiella instrument, lag (1991:980) Handel med finansiella instrument, förordning (2007:375) Kommissionslag (2009:865) Investerarskydd, lag (1999:158) Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, lag (2010:738) Blankning Blankning och vissa aspekter av kreditswappar, förordning 236/2012/EU Kompletterande bestämmelser till EUs blankningsförordning, lag (2012:735) 891 Handel & kontoföring Pensionssparande Individuellt pensionssparande, lag (1993:931) FFFS 1993:17 Ansökan om tillstånd att bedriva pensionssparrörelse enligt lagen om individuellt pensionssparande Kontoföring Kontoföring av finansiella instrument, lag (1998:1479) Kontoföringsförordning (1999:146) OTC-derivat OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, förordning 648/ 2012/EU Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, lag (2013:287) Investeringssparkonto Investeringssparkonto, lag (2011:1268) Avveckling System för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden, lag (1999:1309) 1000 Dödande av handling Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) Avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:978)

11 1011 Kapitalkrav EU-rätt Kreditinstitutsförordning 575/2013/EU * Kreditinstitutsdirektiv 2013/36/EU * Lagar och förordningar Kapitaltäckning och stora exponeringar, lag (2006:1371) Införande av kapitaltäckningslagen, lag (2006:1372) Kapitaltäckning och stora exponeringar, förordning (2006:1533) Föreskrifter FFFS 2007:1 Kapitaltäckning och stora exponeringar FFFS 2007:2 FFFS 2007:5 FFFS 2012:6 Krav för att godkännas som kreditvärderingsföretag vid tillämpning av lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering Krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden Kapitalkrav * Kreditinstitutsförordningen och -direktivet finns i Bankvolymen och på FAR Online, faronline.se.

12 1303 Etik och brott Verksamhetsstyrning FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag FFFS 1998:22 Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn Ersättningssystem FFFS 2011:1 Ersättningssystem i kreditinstitut, värdepapperbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning FFFS 2011:2 Ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar Penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, direktiv 2005/60/EG Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Etik & brott Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Marknadsmissbruk Marknadsmissbruksdirektivet 2003/6/EG Straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, lag (2005:377) Marknadsmissbruksförordning (2000:1101) Anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lag (2000:1087) FFFS 2002:8 Förteckning över vissa innehav av finansiella instrument FFFS 2002:11 Skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument Förfalskningsbrott Brottsbalk (1962:700) utdrag Registerutdrag och sekretess vid ledningsprövning Belastningsregister, förordning (1999:1134) utdrag Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag

13 1405 Konsument Finansiell rådgivning Finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2003:862) Finansiell rådgivning till konsumenter, förordning (2004:17) FFFS 2004:4 Finansiell rådgivning till konsumenter FFFS 2005:9 Investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter Konsumentkredit Konsumentkreditlag (2010:1846) KOVFS 2011:1 Konsumentkrediter FFFS 2011:47 Krediter i konsumentförhållanden Klagomålshantering FFFS 2002:23 Klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter Distans- och hemförsäljning Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, direktiv 2002/65/EG Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) Konsument

14 1467 Redovisning och rapportering Bokföring Bokföringslag (1999:1078) Byte av redovisningsvaluta Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, förordning (2000:650) Årsredovisning Bankredovisningsdirektivet 86/635/EEG Skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat, direktiv 89/117/EEG Årsredovisningslag (1995:1554) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (1995:1559) Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Rapportering FFFS 2008:14 Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter FFFS 2010:1 Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag FFFS 2013:11 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse FFFS 2011:37 Rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2007:4 Rapportering av ränterisk i övrig verksamhet Redovisning & rapportering FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

15 1611 Svenska Fondhandlareföreningen Inledning Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Allmänna villkor för investeringssparkonto Regler för handel och avveckling av Värdepapper Vägledande sammanställning för utformning av interna riktlinjer vid handläggning av affärsuppdrag avseende finansiella instrument Vägledande riktlinjer för informationsgivning gällande strukturerade placeringsprodukter (Branschkod) Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående Vägledande riktlinjer för värdepappersinstitutens avtal med anknutna ombud m.m Principer och riktlinjer för corporate finance-verksamhet Tilldelningsregler vid överteckning Beräkningsprinciper för den svenska Penningmarknaden Fondhandlareföreningen

16 1685 SwedSec Licensiering Inledning Regelverk med kommentarer Förteckning över SwedSecs disciplinnämnds beslut SwedSec Licensiering AB Besöksadress Blasieholmsgatan 5, 6 tr. Postadress Box STOCKHOLM Tel: E-post: Hemsida: SwedSec

17 1713 Fondbolagens förening Svensk kod för fondbolag Riktlinjer Fondbolagens marknadsföring och information Fondbolagens ägarutövande Redovisning av nyckeltal avseende svenska investeringsfonder Egna och närståendes affärer med finansiella instrument Vägledningar Faktablad för investeringsfonder (KIID) Flytt av fondinnehav Slutkursvärdering vid performancemätning Fondbolagens förening Stureplan STOCKHOLM Tel: E-post: Hemsida: Fondbolagens förening

18 1771 Euroclear Inledning Allmänna villkor Kontoföring och Clearing Euroclear Sweden AB Besöksadress Klarabergsviadukten 63 Postadress Box STOCKHOLM Tel: E-post: Hemsida: Euroclear

19 SÖKORDSREGISTER 1821 A absorption aktiebolag 767 fusionsplan 767 gränsöverskridande 772 AIF-förvaltare 490 auktorisation 509 EU-direktiv 490 FIs föreskrifter 621 aktie aktiebok 678 aktiebrev 681 aktieslag 671 teckning 667, 719 aktiebolag absorption 767 arbetstagarinflytande 694 beslutförhet 696 bifirma 792 bildande 665 bolagsordning 669, 804 bolagsstämma 683 delning 773, 797, 810 extra bolagsstämma 685 firma 792, 798, 812 firmateckning 698 fission 773, 810 fusion 761, 797, 809 förordning 802 införandelag 800 jäv 697 konkurs 788, 811 lag 655 ledning 694, 805 lekmannarevisor 709, 806 likvidation 780, 798, 811 minoritetsrevisor 703 personligt betalningsansvar 783 registrering 668, 699, 790, 803 revision 701 revisionsberättelse 706 skadeståndsskyldighet 793 stiftelseurkund 665 styrelseordförande 696 styrelseprotokoll 697 styrelsesuppleant 694 upplösning 787 utdelning 740 vinstutdelningsbegränsning 796 värdeöverföring 739 årsstämma 684 aktiebolagsregister 790, 812 aktieinnehav anmälan och offentliggörande 260 offentliggörande 836, 846 aktiekapital 662 minskning 748, 808 ändring 792 ökning 712, 717, 806, 1515 Aktiemarknadsnämnden överlåtelse av förvaltningsuppgifter 263 aktieägare initiativrätt 685 rätt till insyn 689 allmän granskning 709 anknutna ombud register över 195 värdepappersinstitut 1668 värdepappersmarknaden 150 anläggningstillgång 1514 anskaffningsvärde 1514 avskrivning 1515 nedskrivning 1515 tilläggsupplysning 1518 uppskrivning 1515 anmälan innehav 1388 anmälningsskyldighet finansiella instrument 1390 anskaffningsvärde anläggningstillgång 1514 varulager 1516 anslutning SwedSec 1687 anslutningsavtal likvidbank 1820 VPC-system 1818 anställda medelantal 1523 APR-modell 1255 arbetstagarinflytande aktiebolag 694 arkivering räkenskapsinformation 1478 auktorisation AIF-förvaltare 509 fondbolag 299 värdepappersföretag 22 auktoriserad revisor aktiebolag 703 avancerade riskmetoden kapitalkrav 1264 motpartsrisk 1264 avgångsvederlag 1524 avräkningsnota finansiella instrument 1617 avskrivning anläggningstillgång 1515 Sökord

20 1822 SÖKORDSREGISTER avstämningsbolag 663, 680 avstämningskonto finansiella instrument 908 avstämningsregister 904, 908 avveckling 1774 finanisella instrument 1617 värdepapper 1630 avvecklingslag 1000 avvecklingsprocess VPC-system 1807 B balanspost kortfristig 1520 långfristig 1520 balansräkning bank 1550, 1570, 1581 kreditinstitut 1570, 1581 uppställningsform 1541, 1562 värdepappersbolag 1550, 1570, 1581 årsredovisning 1512 bankredovisningsdirektivet 1484 basmetoden operativ risk 1155 behandlingshistorik bokföring 1475 belastningsregister 1400 utlämnande av 1400 ägar- och ledningsprövning 1400 beräkningsprinciper penningmarknaden 1676 beslutförhet aktiebolag 696 betalningsansvar personligt 1537 betalningsinstrument obehörig transaktion med 863 betalningsplan konsumentkredit 1423 bifirma aktiebolag 792 bildande aktiebolag 665 blankning förordning 864 kreditswapp 864 lag 891 utan teckning 876 bokföring lag 1469 löpande 1474 redovisningsvaluta 1474 sidoordnad 1475 tidpunkt 1474 bokföringspost rättelse 1475 bokföringsskyldighet 1471 fysisk person 1472 juridisk person 1471 utländsk filial 1472 bokslutstransaktion 1475 bolag bildande 665 bolagskategori byte 789, 798 bolagsordning aktiebolag 669, 804 förköpsförbehåll 673 hembudsförbehåll 674 samtyckesförbehåll 672 bolagsstyrningsrapport 1527 bolagsstämma aktiebolag 683 fortsatt 685 kallelse 685 majoritetskrav 689 röstlängd 688 rösträtt 684 stämmoprotokoll 690 bolagsstämmobeslut talan mot 691 bostadskredit 1439 bostadsrättsförening redovisning 1513 brevlådebank förbud mot förbindelse med 1354 brottsbalk 1398 brottsmisstanke revisors åtgärder 708 bästa utförande värdepappersmarknaden 159 börs ersättningspolicy 1318 marknadsövervakning 250 börsverksamhet handelsregler 168 revision 166 svenskt företag utomlands 167 tillstånd 165 utländskt företag 167 värdepappersmarknaden 165

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer

Inledning och ramverk

Inledning och ramverk Förord 3 Samlingsvolymen kommer nu ut i en trettiofemte uppdaterad utgåva. Den här delen, FARs Samlingsvolym revision, innehåller regler om revisorer och revision, medan FARs Samlingsvolym redovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2015:309 Utkom från trycket den 5 juni 2015 utfärdad den 28 maj

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST LEDNING OCH KONTROLLFUNKTIONER. Copyright SwedSec Licensiering AB

Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST LEDNING OCH KONTROLLFUNKTIONER. Copyright SwedSec Licensiering AB Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST LEDNING OCH KONTROLLFUNKTIONER 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar av kunskapskraven... 3 Kunskapskravens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Ds 2015:2 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR unskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARNADEN MED ÄNDRINGAR Innehåll Inledning...4 unskapskravens bakgrund... 4 unskapskravens syfte, målgrupp och utgångspunkt... 4 unskapens omfång, relevans

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405 Bokföringsnämnden (för K-företag)............................................. 535 Bokföringsnämnden... 1263 Rådet för finansiell

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29

UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29 UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29 Enklare redovisning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx yy 2009 xxx xxx (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE

Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE 1 Innehåll Kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar av kunskapskraven...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående

Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående antagna av Svenska Fondhandlareföreningens styrelse den 1 september 2010 att gälla

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12 Nordax Bank AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01-01 01-- 2014-12 12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Rapport över resultat i koncernen...8 Rapport över totalresultat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer