Alfabetisk förteckning... 5 Rörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Konsument Redovisning och rapportering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfabetisk förteckning... 5 Rörelse... 9. Förmedling och avtal... 341. Specialförsäkring... 469. Konsument... 529. Redovisning och rapportering..."

Transkript

1 Alfabetisk förteckning... 5 Rörelse... 9 Förmedling och avtal Specialförsäkring Konsument Redovisning och rapportering Allmän associationsrätt Etik och brott Sökord

2 Förord 3 Försäkringsvolymen utgör tillsammans med Bankvolymen, Värdepappersvolymen, Börsvolymen och Aktiemarknadsnämndens uttalanden Finansmarknadens regelsamlingar och kommer nu ut i en 21:a uppdaterad upplaga. Till årets upplagor har vi som synes delat upp Bank- och Försäkringsvolymen i två böcker Bankvolymen respektive Försäkringsvolymen. Detta då båda ämnena till årets upplaga har fått en hel del ny EU-rätt att förhålla sig till, i bankfallet därtill i direktverkande förordningsform. Denna EU-rätt ryms i och med detta i böckerna. I Försäkringsvolymen hittar du bl.a. Solvens II-direktivet, som samlar regler om försäkringsrörelse, försäkringsförmedlingsdirektivet och penningtvättsdirektivet. Den nya EU-rätten är mycket omfattande och trots att exempelvis Solvens II-direktivet inte ska tillämpas förrän den 1 januari 2014 har vi av utrymmesskäl valt att inte ta med motsvarande befintliga regler. Viss försiktighet krävs därför vid tillämpningen av EUreglerna, och vi rekommenderar noggrann läsning av ikraftträdandebestämmelserna. I samband med uppdelningen har vi även strukturerat om böckerna och ordnat materialet efter ämnesområde istället för efter normgivare. Det finns därmed exempelvis inte längre någon Finansinspektionsflik, utan EU-rätt, lagar och föreskrifter ligger samlade under respektive område. Naturligtvis är denna nya ordning även kompletterad med alfabetiska förteckningar för den som vill söka efter dokumentnamn snarare än ämnesområde. Bland lagändringarna i årets upplaga kan nämnas att genomförandet av ett EU-direktiv gällande extra tillsyn över finansiella konglomerat föranlett ändringar i konglomeratlagen och försäkringsrörelselagen, vilket bl.a. innebär att blandade finansiella holdingföretag jämställs med försäkringsholdingföretag i försäkringsgruppssammanhang. * * * Försäkringsvolymen 2013/2014 har uppdaterats per den 1 juli Ändringar och tillägg sedan föregående års upplaga av Bank- och Försäkringsvolymen har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. Ändringar som träder i kraft mellan den 1 juli och den 1 augusti finns endast med i den nya lydelsen. Ändringar som träder i kraft efter den 1 augusti finns dels med den per den 1 juli gällande lydelsen, dels med den kommande lydelsen. Den kommande lydelsen ligger då på raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. Samtliga ändringar som träder i kraft efter den 1 juli har försetts med en not som anger ikraftträdandedatumet. För att enkelt kunna hitta motiven bakom lagändringarna återfinns sist i varje lag en förteckning över lagens propositioner. Vad gäller EU-rätten har vi, som ovan nämnts, av utrymmesskäl inte tagit med utgående befintliga bestämmelser. De kommande bestämmelserna ligger i dessa fall inte på raster. Försäkringsvolymen 2013/2014 har sammanställts inom under ledning av undertecknad. På den digitala tjänsten FAR Online uppdateras innehållet i Försäkringsvolymen löpande perfekt för dig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste informationen! Dina åsikter är viktiga för oss! Alla synpunkter och önskemål inför kommande upplagor av böckerna är välkomna till Stockholm den 18 juli 2013 David Nylund Affärsområdeschef Förlag

3 5 Alfabetisk förteckning EU-rätt Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, direktiv 2002/65/EG Försäkringsförmedling, direktiv 2002/92/EG Försäkringsredovisningsdirektivet 91/674/EEG Solvens II, direktiv 2009/138/EG Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, direktiv 2005/60/EG Lagar och förordningar A D Aktiebolagsförordning (2005:559) Aktiebolagslag (2005:551) Allmänna pensionsfonder, lag (2000:192) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag (2004:559) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag (2006:477) Belastningsregister, förordning (1999:1134) utdrag Bokföringslag (1999:1078) Byggfelsförsäkring m.m., lag (1993:320) Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, förordning (2000:650) Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) Diskrimineringslag (2008:567) utdrag Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) E F Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Europabolag, förordning (2004:703) Europabolag, lag (2004:575) Europakooperativ, förordning (2006:922) Europakooperativ, lag (2006:595) Filialer, utländska m.m., förordning (1992:308) Filialer, utländska m.m., lag (1992:160) Finansiella konglomerat, särskild tillsyn över, förordning (2006:627) Finansiella konglomerat, särskild tillsyn över, lag (2006:531) Finansiell rådgivning till konsumenter, förordning (2004:17) Finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2003:862) Försäkringsavtalslag (2005:104) Försäkringsförmedling, förordning (2005:411) Försäkringsförmedling, lag (2005:405) Försäkringsrörelseförordning (2011:257) Försäkringsrörelselag (2010:2043)

4 6 I P Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Införande av försäkringsrörelselagen, lag (2010:2044) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Penningtvätt och finansiering av terrorism, åtgärder mot, förordning (2009:92) Penningtvätt och finansiering av terrorism, åtgärder mot, lag (2009:62) Patientskadelag (1996:799) S T Sjätte AP-fonden, lag (2000:193) Socialförsäkringsbalk (2010:110) utdrag Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, förordning (2006:627) Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lag (2006:531) Tillämplig lag för vissa försäkringsavtal, lag (1993:645) Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Trafikskadelag (1975:1410) Tryggande av pensionsutfästelse m.m., lag (1967:531) U Å Utländska filialer m.m., förordning (1992:308) Utländska filialer m.m., lag (1992:160) Utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, lag (1998:293) Vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring, lag (1993:1303) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Årsredovisning i försäkringsföretag, lag (1995:1560) Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) Årsredovisningslag (1995:1554) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62)

5 7 Finansinspektionen FFFS 1993:6 Avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse FFFS 1998:22 Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag FFFS 2005:11 Försäkringsförmedling FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder FFFS 2008:9 Verksamhetsplan för försäkringsgivare från tredje land FFFS 2008:15 Svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter FFFS 2008:17 Svenska försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning FFFS 2008:18 Utländska försäkringsgivares skyldighet att lämna uppgifter om verksamheten i Sverige FFFS 2008:19 Mindre lokala svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter FFFS 2008:21 Svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter FFFS 2008:22 Svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter FFFS 2008:26 Årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning FFFS 2010:9 FFFS 2011:2 FFFS 2011:4 Förhandsgranskning av interna modeller för att beräkna solvenskapitalkrav Ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar Utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna upplysning om solvens avseende verksamhet i Sverige FFFS 2011:5 Redogörelse för konsekvenser av försäkringstekniska riktlinjer FFFS 2011:6 Reservsättningsrisker i försäkringsföretag FFFS 2011:7 Teckningsrisker och återförsäkringsrisker i försäkringsföretag FFFS 2011:8 Försäkringsklasser FFFS 2011:10 Gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för försäkringsföretag som ingår i en grupp FFFS 2011:11 Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp FFFS 2011:12 Försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag FFFS 2011:13 Finansiell saneringsplan

6 8 FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen FFFS 2011:15 Verksamhetsplan vid etablering av filial eller agentur i ett annat EES-land FFFS 2011:16 Placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för institut som driver tjänstepensionsverksamhet FFFS 2011:19 Villkor för att en aktuarie ska få tjänstgöra på ett försäkringsföretag FFFS 2011:20 Skuldtäckning i svenska försäkringsföretag FFFS 2011:21 Verksamhetsplan för svenska försäkringsföretag FFFS 2011:22 Försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat FFFS 2011:27 Förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens FFFS 2011:30 Svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter FFFS 2011:39 Information som gäller försäkring och tjänstepension FFFS 2011:48 Eurokurs på försäkringsområdet FFFS 2013:8 Normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv FFFS 2013:11 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse

7 9 Försäkringsrörelse Rörelse EU-rätt Solvens II, direktiv 2009/138/EG Författningar Försäkringsrörelselag (2010:2043) Införande av försäkringsrörelselagen, lag (2010:2044) Försäkringsrörelseförordning (2011:257) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Finansinspektionen Verksamhetskrav FFFS 2011:21 Verksamhetsplan för svenska försäkringsföretag FFFS 2011:15 Verksamhetsplan vid etablering av filial eller agentur i ett annat EES-land FFFS 1993:6 Avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse FFFS 2011:8 Försäkringsklasser FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag Försäkringstekniska frågor FFFS 2011:12 Försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag FFFS 2011:22 Försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar FFFS 2013:8 Normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv FFFS 2011:19 Villkor för att en aktuarie ska få tjänstgöra på ett försäkringsföretag Riskhantering och skuldtäckning FFFS 2011:6 Reservsättningsrisker i försäkringsföretag FFFS 2011:7 Teckningsrisker och återförsäkringsrisker i försäkringsföretag FFFS 2011:20 Skuldtäckning i svenska försäkringsföretag Försäkringsgrupp FFFS 2011:10 Gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för försäkringsföretag som ingår i en grupp FFFS 2010:9 Förhandsgranskning av interna modeller för att beräkna solvenskapitalkrav Särskilt förordnade revisorer FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen Forts. nästa sida

8 10 Finansiell sanering FFFS 2011:13 Finansiell saneringsplan Eurokurs FFFS 2011:48 Eurokurs på försäkringsområdet Utländska försäkringsgivare Utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, lag (1998:293) FFFS 2011:4 Utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna upplysning om solvens avseende verksamhet i Sverige FFFS 2008:9 Verksamhetsplan för försäkringsgivare från tredje land Finansiella konglomerat Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lag (2006:531) Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, förordning (2006:627) FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat

9 341 Förmedling och avtal Försäkringsförmedling Försäkringsförmedling, direktiv 2002/92/EG Försäkringsförmedling, lag (2005:405) Försäkringsförmedling, förordning (2005:411) FFFS 2005:11 Försäkringsförmedling Förmedling & avtal Försäkringsavtal Försäkringsavtalslag (2005:104) Tillämplig lag för vissa försäkringsavtal, lag (1993:645) Diskrimineringslag (2008:567) utdrag Lämnande av information FFFS 2011:39 Information som gäller försäkring och tjänstepension Dödande av handling Dödande av förkommen handling, lag (2011:900)

10 469 Specialförsäkring Pension Allmänna pensionsfonder, lag (2000:192) Sjätte AP-fonden, lag (2000:193) Socialförsäkringsbalk (2010:110) utdrag Tryggande av pensionsutfästelse m.m., lag (1967:531) FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder FFFS 2011:16 Placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för institut som driver tjänstepensionsverksamhet FFFS 2011:39 Information som gäller försäkring och tjänstepension Konsumentförsäkring Patientskadelag (1996:799) Specialförsäkring Trafikskadelag (1975:1410) Övriga specialförsäkringar Byggfelsförsäkring m.m., lag (1993:320) Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring, lag (1993:1303)

11 529 Konsument Finansiell rådgivning Finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2003:862) Finansiell rådgivning till konsumenter, förordning (2004:17) Distans- och hemförsäljning Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, direktiv 2002/65/EG Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) Konsumentförsäkring Patientskadelag (1996:799) Trafikskadelag (1975:1410) Konsument

12 555 Redovisning och rapportering Bokföring Bokföringslag (1999:1078) Byte av redovisningsvaluta Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, förordning (2000:650) Årsredovisning Försäkringsredovisningsdirektivet 91/674/EEG Årsredovisningslag (1995:1554) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Årsredovisning i försäkringsföretag, lag (1995:1560) Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) FFFS 2008:26 Årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 2011:27 Förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens FFFS 2013:8 Normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv Rapportering Årsbokslut FFFS 2008:21 Svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter FFFS 2008:22 Svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter FFFS 2008:19 Mindre lokala svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter Redovisning & rapportering Kvartalsuppgifter FFFS 2008:15 Svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter FFFS 2011:30 Svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter Väsentliga händelser FFFS 2013:11 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse FFFS 2011:11 Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp Övrig rapportering FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen FFFS 2008:17 Svenska försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning FFFS 2011:5 Redogörelse för konsekvenser av försäkringstekniska riktlinjer FFFS 2008:18 Utländska försäkringsgivares skyldighet att lämna uppgifter om verksamheten i Sverige

13 743 Allmän associationsrätt Aktiebolag Aktiebolagslag (2005:551) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Aktiebolagsförordning (2005:559) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Europabolag Europabolag, lag (2004:575) Europabolag, förordning (2004:703) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag (2004:559) Ekonomiska föreningar Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Europakooperativ Europakooperativ, lag (2006:595) Europakooperativ, förordning (2006:922) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag (2006:477) Filialer Utländska filialer m.m., lag (1992:160) Utländska filialer m.m., förordning (1992:308) Allmän associationsrätt

14 1021 Etik och brott Ägar- och ledningsprövning FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning Belastningsregister, förordning (1999:1134) utdrag Etiska frågor FFFS 1998:22 Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn FFFS 2011:2 Ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar Penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, direktiv 2005/60/EG Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Etik & brott

15 A absorption aktiebolag 857 fusionsplan 857 gränsöverskridande 862 agentur EES 248 aktie aktiebok 768 aktiebrev 771 aktieslag 761 teckning 757, 809 aktiebolag absorption 857 arbetstagarinflytande 784 beslutförhet 786 bifirma 882 bildande 755 bolagsordning 759, 894 bolagsstämma 773 delning 863, 887, 900 extra bolagsstämma 775 firma 882, 888, 902 firmateckning 788 fission 863, 900 fusion 851, 887, 899 förordning 892 införandelag 890 jäv 787 konkurs 878, 901 lag 745 ledning 784, 895 lekmannarevisor 799, 896 likvidation 870, 888, 901 minoritetsrevisor 793 personligt betalningsansvar 873 registrering 758, 789, 880, 893 revision 791 revisionsberättelse 796 skadeståndsskyldighet 883 stiftelseurkund 755 styrelseordförande 786 styrelseprotokoll 787 styrelsesuppleant 784 upplösning 877 utdelning 830 vinstutdelningsbegränsning 886 värdeöverföring 829 årsstämma 774 aktiebolagsregister 880, 902 aktiekapital 752 minskning 838, 898 ändring 882 ökning 604, 802, 807, 896 SÖKORDSREGISTER 1085 aktieägare initiativrätt 775 rätt till insyn 779 aktuarie 162, 232 FIs förordnande 210 tjänstgöringsvillkor 269 utländsk försäkringsgivare 311 allmän granskning 799 allmänna pensionsfonder 471 anläggningstillgång 603 anskaffningsvärde 603 avskrivning 604 nedskrivning 604 tilläggsupplysning 607 uppskrivning 604 anskaffningsvärde anläggningstillgång 603 varulager 605 anställda medelantal 612 ansvarsbegränsning gruppersonförsäkring 437 gruppskadeförsäkring 431 kollektivavtalsgrundad personförsäkring 441 kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring 434 konsumentförsäkring 404 omfattningsvillkor 406, 421 personförsäkring 419 åberopande av 406, 412, 420 ansvarsförsäkring direktkrav 414 försäkringsförmedling 370 otillräckligt försäkringsbelopp 414 ansvarstid företagsförsäkring 410 gruppersonförsäkring 436 gruppskadeförsäkring 430 kollektivavtalsgrundad personförsäkring 440 kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring 433 konsumentförsäkring 402 personförsäkring 417 AP-fonder Första--Fjärde 472 lag 471 ledning 473 lånerätt 473 medelsförvaltning 474 medelstilldelning 472 pensionsutbetalning 472 redovisning 479 Sökord

16 1086 SÖKORDSREGISTER revision 479 Sjunde AP-fonden 477 Sjätte AP-fonden 481 arbetsskadeförsäkring 101 arbetstagarinflytande aktiebolag 784 ekonomisk förening 941 europabolag 924 europakooperativ 995 arbetstagarråd europabolag 930 europakooperativ 1002 arkivering räkenskapsinformation 566 auktoriserad revisor aktiebolag 793 ekonomisk förening 950 avgångsvederlag 613 avskrivning anläggningstillgång 604 avstämningsbolag 753, 770 avsättningar försäkringstekniska 59 B balanspost kortfristig 609 långfristig 609 balansräkning försäkringsföretag 575, 637, 661, 676, 680, 703, 708, 710 uppställningsform 629, 649 årsredovisning 601 behandlingshistorik bokföring 563 belastningsregister 1027 utlämnande av 1027 ägar- och ledningsprövning 1027 beslutförhet aktiebolag 786 betalningsansvar personligt 625 bifirma aktiebolag 882 bildande aktiebolag 755 bokföring lag 557 löpande 562 redovisningsvaluta 562 sidoordnad 563 tidpunkt 562 bokföringspost rättelse 563 bokföringsskyldighet 559 fysisk person 560 juridisk person 559 utländsk filial 560 bokslutstransaktion 563 bolag bildande 755 bolagskategori byte 879, 888 bolagsordning aktiebolag 759, 894 förköpsförbehåll 763 försäkringsföretag 181 hembudsförbehåll 764 samtyckesförbehåll 762 bolagsstyrningsrapport 615 bolagsstämma aktiebolag 773 fortsatt 775 försäkringsföretag 181 kallelse 775 majoritetskrav 779 röstlängd 778 rösträtt 774 stämmoprotokoll 780 ömsesidigt försäkringsbolag 194 bolagsstämmobeslut talan mot 781 Bolagsverket normgivningsrätt 241 bostadsrättsförening redovisning 602 brevlådebank förbud mot förbindelse med 1068 brottsmisstanke revisors åtgärder 798 byggfelsförsäkring färdigställandeskydd 522 lag 520 börs ersättningspolicy 1031 C clearingorganisation ersättningspolicy 1031 compliance finansiellt företag 256 D delning aktiebolag 863, 887, 900 förenklad 867 försäkringsföretag 187 majoritetskrav 867 registrering 869

17 delningsplan 864 registrering 866 revisorsgranskning 865 verkställandetillstånd 867 delårsrapport 627 försäkringsföretag 647, 675, 707 derivatinstrument försäkringsföretag 169 direkt försäkring tillämplig lag 93 direkt livförsäkringsrörelse tillstånd 154 direkt skadeförsäkringsrörelse tillstånd 153 direktkrav ansvarsförsäkring 414 diskriminering 446 varor, tjänster och bostäder 446 diskrimineringslag 446 distans- och hemförsäljning EU-direktiv 533 finansiell tjänst 533 lag 544 näringsidkares ombud 553 distansavtal finansiell tjänst 548 finansiella instrument 548 fullgörelse 548 icke finansiell tjänst 545 informationsplikt 546, 549 konsument 547, 550 vara 545 ångerrätt 547, 550 dotterföretag 753 koncernredovisning 617, 619 uppgift om 609 dröjsmål premiebetalning 406, 412, 421 dubbelförsäkring 407 dödning förkommen handling 463 inteckning 466 E EES-försäkringsgivare 301 ingripande mot 304 tillsyn 303 efterskydd gruppersonförsäkring 436 kollektivavtalsgrundad personförsäkring 441 kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring 434 eget kapital 611 SÖKORDSREGISTER 1087 egna aktier 774 förvärv av 832 årsredovisning 605 ekonomisk förening 935 arbetstagarinflytande 941 bildande 937 firma 971, 978 fusion 960, 964, 977 föreningsstämma 944 förlagsinsats 940 förordning 974 konkurs 960 likvidation 956, 976 medlem 938 registrering 971, 975 revision 949 revisor 976 skadeståndsskyldighet 969 styrelse 941 utdelning 954 VD 941 elektronisk ingivning årsredovisning 633 elektronisk signatur 754 elektroniska pengar ersättningspolicy 1031 emission fondemission 804 konvertibel 820, 897 nyemission 806 riktad 827 teckningsoption 813 enhandsengagemang begränsning 166 erinran av revisor 797 ersättningspolicy börs 1031 clearingorganisation 1031 FIs allmänna råd 1031 fondbolag 1031 försäkringsföretag 1031 institut 1031 etableringsfrihet försäkringsverksamhet 82 etiska frågor hantering av 1029 EU-direktiv distans- och hemförsäljning 533 finansiering av terrorism 1037 försäkringsförmedling 343 penningtvätt 1037 redovisning 572 årsbokslut 572 Sökord

18 1088 SÖKORDSREGISTER eurokurs på försäkringsområdet 296 europabolag arbetstagarinflytande 924 arbetstagarråd 930 firma 913 förordning 921 lag 913 registrering 914, 921 VD 918 europabolagsregister 914 europakooperativ arbetstagarinflytande 995 arbetstagarråd 1002 dualistiskt 987 firma 984 förordning 992 lag 983 monistiskt 988 registrering 992 VD 988 årsredovisning 989 europakooperativsregister 985 extra bolagsstämma aktiebolag 775 F filial förordning 1015 lag 1007 register 1011, 1017 utländsk 567, 1007, 1015 filialverksamhet EES 248 finansiell anläggningstillgång 604 finansiell rådgivning till konsument förordning 532 lag 531 tillsyn 532 finansiell saneringsplan 295 finansiell tjänst distans- och hemförsäljning 533 distansavtal 548 EU-direktiv 533 finansiella instrument distansavtal 548 finansiella konglomerat europabolag 325 europakooperativ 325 förordning om särskild tillsyn 338 ingripande 335 interntransaktion 332 kapitalbas 331 kapitalkrav 331 lag om särskild tillsyn över 324 moderföretag utanför EES 335 rapportering 332 riskhanteringssystem 333 riskkoncentration 332 tillsyn 330, 333, 339 upphörande 329 verksamhet 328 finansiellt företag compliance 256 internrevision 257 kontroll 253 redovisningsvaluta 569, 571 regelefterlevnad 256 styrning 253 uppdragsavtal 257 finansieringsanalys 615 koncernredovisning 622 Finansinspektionen normgivningsrätt 241, 372 rapporteringsskyldighet 734 revisorsförordnande 293 firma aktiebolag 882, 888, 902 ekonomisk förening 943, 971, 978 europabolag 913 europakooperativ 984 utländsk filial 1008 ömsesidigt försäkringsbolag 202 firmateckning aktiebolag 788 fission aktiebolag 863, 900 fondemission 804, 896 fondförsäkring premieplacering 169 fordring omräkning 605 formkrav förmånstagarförordnande 422 forskning utgifter 603 fullgörelse hemförsäljningsavtal 553 fusion aktiebolag 851, 887, 899 ekonomisk förening 960, 964, 977 försäkringsaktiebolag 229 försäkringsförening 207 försäkringsföretag 185, 224 gränsöverskridande 858, 969 majoritetskrav 854 registrering 856, 861, 899, 963, 968 revisorsgranskning 860 verkställandetillstånd 861 ömsesidigt försäkringsbolag 200

19 SÖKORDSREGISTER 1089 fusionsintyg 861, 968 fusionsplan 852, 859, 961, 965 absorption 857 majoritetskrav 857, 962 registrering 853, 857, 860, 962, 967 revisorsgranskning 853, 857, 966 verkställandetillstånd 855, 858, 963, 968 förbjudna lån 844 förening ekonomisk 935, 974 föreningslag 935 föreningsregister 978 föreningsstämma ekonomisk förening 944, 976 föreståndare utländsk filial 1013 företag större/mindre 598 företagsförsäkring 409 ansvarstid 410 försäkringsersättning 412 information 409 riskökning 411 upplysningsplikt 410 uppsägning 410 företagsförvärv 620 förfoganderätt förmånstagare 423 försäkringstagare 424 förhandlingsdelegation europabolag 925 förkommen handling lag om dödande av 463 förköpsförbehåll bolagsordning 763 förlagsinsats ekonomisk förening 940 försäkringsförening 204 ömsesidigt försäkringsbolag 192 förlusttäckning ömsesidigt försäkringsbolag 198 förmånsrätt 168 förmånstagare förfoganderätt 423 förmånstagarförordnande formkrav 422 rätt till 422 tolkning 422 verkan mot borgenärer 425 verkan mot dödsbodelägare 423 förnyelse gruppersonförsäkring 436 gruppskadeförsäkring 430 konsumentförsäkring 402 personförsäkring 417 förseningsavgift 364 försäkringsföretag 217 årsredovisning 624 först-in-först-ut-principen 605 försäkringsinformation 447 försäkringsaktiebolag avyttringsplikt 214 firma 188 fusion 229 förvärvstillstånd 212 registrering hos Bolagsverket 230 röstförbud 213 ägarprövning 212 försäkringsavtal lag 395 tillämplig lag 443 tredje mans rätt 413 försäkringsbestånd överlåtelse 178, 228, 233, 316 försäkringsersättning företagsförsäkring 412 gruppskadeförsäkring 432 kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring 434 konsumentförsäkring 407 preskription 408, 428 försäkringsfall framkallande av 405, 411, 420 försummelse att anmäla 408, 427 reglering 408, 412, 427, 432, 439, 441 räddningsplikt 405, 411 försäkringsförening egendomsanvändning 205 fusion 207 föreningsstämma 204 förlagsinsats 204 ledning 204 likvidation 206 medlem 203 registrering 231 revision 202, 205 överskottsutdelning 205 försäkringsföretag 147 avgift till FI 211 balansräkning 575, 637 bolagsordning 181 bolagsstämma 181 delning 187 derivatinstrument 169 EU-direktiv 572 europabolag 240 europakooperativ 240 fusion 185, 224 Sökord

20 1090 SÖKORDSREGISTER förenklad årsredovisning 702 förseningsavgift 217 försäkringsfrämmande verksamhet 158 garantikapital 232 ingripande 215, 363 kapitalavkastningsrapport 740 kapitalbas 153, 169 kapitalplaceringsrapport 740 konkurs 224 ledning 181 likvidation 129, 131, 187, 224, 233 närståendelån 185 placeringsriktlinjer 174 premiebestämning 162 prövning av bolagsordning 153 redovisning 572 rekonstruktion reservsättningsrisk 270 resultaträkning 575, 637 revision 180, 182, 202 revisor 232 räkenskapsår 637 räntesats 262 sekretess 160 skuldrapport 740 skuldtäckning 163, 277 solvensmarginal 170 straffavgift 217 teckningsrisk 272 tillstånd 151 tillsyn 209 utländsk filial 88 utländskt dotterföretag 93 verksamhet i annat EES-land 155 verksamhetskapital 233 verksamhetsplan 247 värderingsregler 587 årsbokslut 572 årsredovisning 635, 653, 656 återförsäkringsrisk 272 ömsesidigt 189 försäkringsförmedlare utlandsverksamhet 357 utländsk 357 försäkringsförmedling ansvarsförsäkring 370, 383 dokumentationsskyldighet 360 EU-direktiv 343 FIs föreskrifter 374 förordning 366 informationsplikt 350, 359, 384 ingripande 361 klagomålshantering 359, 388 kontroll i belastningsregistret 369 lag 353 register 370 registrering 346, 355, 366, 372 revisor 361 sidoverksamhet 358, 367 skadeståndsskyldighet 359 tillstånd 355, 366 tillsyn 361 försäkringsgivare utländsk 241, 297, 305, , 742 försäkringsgrupp 175 gruppbaserad redovisning 176 gruppbaserat kapitalkrav 175 händelserapportering 736 kapitalbas 285 meddelandeförbud 177 solvensmarginal 285 tillsyn 103 tystnadsplikt 177 uppgiftsskyldighet 177 försäkringsholdingföretag förvärvstillstånd 212 ingripande 218 ledning 177 försäkringsklasser 250 försäkringsregister 234 personuppgift 235 försäkringsrörelse förordning 225 införandelag 221 lag 143 startande av 32 försäkringstagare förfoganderätt 424 försäkringsteknisk avsättning 160 solidarisk ansvarighet 161 försäkringsteknisk grund pensionsutfästelse 501 försäkringstekniska riktlinjer 173, 259 konsekvensredogörelse 741 försäkringstekniskt beräkningsunderlag 174, 259 försäkringsverksamhet etableringsfrihet 82 kapitalbas 62 liv- och skadeförsäkring 57 minimikapitalkrav 76 otillåten 318 placeringar 78 revisorns skyldighet 56 solvenskapitalkrav 66 värdering av tillgångar och skulder 59

21 försäljning koncernintern 609 förtida avgång revisor 795 förvaltarregistrerad aktie 770 förvaltningsberättelse 613 försäkringsföretag 643, 672, 697, 706 koncern 622 förvärvsmetoden 620 förvärvstillstånd försäkringsaktiebolag 212 försäkringsholdingföretag 212 G garantikapital försäkringsföretag 232 god försäkringsförmedlingssed 358 god försäkringsstandard 158 god redovisningssed 561, 567, 600 god revisionssed 951 aktiebolag 792 godkänd revisor aktiebolag 793 goodwill värdering 603 granskningsrapport lekmannarevisor 800 granskningsskyldighet 1081 grundbokföring 562 gruppersonförsäkring 434 gruppskadeförsäkring 428 H hembudsförbehåll bolagsordning 764 hemförsäljningsavtal 551 fullgörelse 553 informationsplikt 551 konsument 551 kreditavtal 552 ångerrätt 551 huvudbokföring 562 hälsouppgift samtycke 408, 417, 427, 436, 440 I immateriell tillgång anläggningstillgång 604 försäkringsföretag 638 individuell personförsäkring 415 individuell skadeförsäkring 401 informationsplikt distansavtal 546, 549 försäkringsförmedling 350, 384 hemförsäljningsavtal 551 telefonförsäljning 549 ingripande försäkringsföretag 363 försäkringsförmedling 361 utländsk försäkringsförmedlare 363 inkurans 605 inköp koncernintern 609 inlösen minoritetsaktie 846 inlösentvist minoritetsaktie 849 inteckning dödning 466 intern kontroll penningtvätt 1082 internrevision finansiellt företag 257 interntransaktion finansiella konglomerat 332 intresseföretag 599 koncernredovisning 621 uppgift om 609 intäkt extraordinär 603 upplupen 602 J jämförelsetal 602 jäv aktieägare 780 lekmannarevisor 800 revisor 794, 950 styrelseledamot 787 VD 788 SÖKORDSREGISTER 1091 K kallelse bolagsstämma 775 kapitalbas 62 finansiella konglomerat 331 försäkringsföretag 153, 169 garantibelopp 172 gruppbaserad 285 kapitalkrav finansiella konglomerat 331 gruppbaserat 175 klagomålshantering försäkringsförmedling 388 klyvningsmetoden 622 kollektiv försäkring skadeförsäkring 428 kompetenskrav revisor 793 Sökord

22 1092 SÖKORDSREGISTER koncern 599, 753 större/mindre 598 värderingsregler 618 koncernföretag eliminering mellan 619 koncernredovisning 616 dotterföretag 617, 619 försäkringsföretag 644, 674 gemensamt räkenskapsår 561 offentliggörande 626 principer 618 koncernrevisionsberättelse 797 koncession 305 konkurs aktiebolag 878, 901 ekonomisk förening 960 försäkringsföretag 224 ömsesidigt försäkringsbolag 200 konsument distans- och hemförsäljning 533 distansavtal 547, 550 EU-direktiv 533 finansiell rådgivning hemförsäljningsavtal 551 ångerrätt 547, konsumentförsäkring ansvarsbegränsning 404 ansvarstid 402 avtal 402 förnyelse 402 försäkringsersättning 407 information 401 premie 406 riskökning 404 upplysningsplikt 404 uppsägning ändring 403 kontrollbalansräkning tvångslikvidation 872 konvertibel emission 820, 897 konvertibelt lån 611 kostnad extraordinär 603 upplupen 602 kreditförsäkring utjämningsreserv 162 kreditinstitut årsredovisning 653 kundkännedom 1077 penningtvätt 1062 kvalificerat innehav rapportering 737 kvittning nyemission 810 L ledningsprövning FIs föreskrifter 1023 lekmannarevisor aktiebolag 799, 896 jäv 800 likvidation aktiebolag 870, 888, 901 ekonomisk förening 956, 976 fortsatt 878 försäkringsförening 206 försäkringsföretag 129, 131, 187, 224 likvidator 875, 957 pensionsstiftelse 496 skifte 877 upphörande 878 ömsesidigt försäkringsbolag 199 likvidator 875, 957 liv- och skadeförsäkringsverksamhet 57 livförsäkring 102, 147 solvensmarginal 171 utmätning livförsäkringsavsättning beräkning 161 livförsäkringsföretag kvartalsrapport 732 årsbokslutsrapport 728 livränta 148 lån ledande befattningshavare 610 låneförbud 844 lånerätt AP-fonder 473 M majoritetskrav bolagsstämma 779 styrelsebeslut 787 majoritetsmissbruk tvångslikvidation 874 mandattid revisor 795 styrelseledamot 785 marknadsföring utländsk försäkringsgivare 316 meddelandeförbud penningtvätt 1066 minimikapitalkrav 76 minoritetsaktie inlösen 846 inlösentvist 849 minoritetsandel årsredovisning 618

23 SÖKORDSREGISTER 1093 minoritetsrevisor aktiebolag 793 misstanke om brott revisors åtgärder 798 moderbolag 753 uppgift om 613 N nedskrivning anläggningstillgång 604 nettoförsäljningsvärde omsättningstillgång 605 nettoomsättning årsredovisning 608 normgivningsrätt Bolagsverket 241 FI 241, 372 nyemission 806 närstående lån till 844 O obehörighetsgrunder revisor 793 offentliggörande årsredovisning 646 offentlighet sekretess 245 olycksfallsförsäkring utmätning 426 omfattningsvillkor 406, 421 omsättningstillgång 603 långfristig 609 oreglerade skador avsättningsberäkning 162 P pant 601, 609 panthavares rätt personförsäkring 424 patent 603 patientförsäkring vårdgivares försäkringsskyldighet 508 patientförsäkringsavgift 509 patientförsäkringsförening 509 patientskada skadestånd 509 patientskadeersättning bestämmande av 508 preskription 510 rätt till 507 återkrav 509 patientskadelag 507 patientskadenämnd 509 penningtvätt EU-direktiv 1037 FIs föreskrifter 1075 förordning 1071 kundkännedom 1045, 1077 kundkännedomskrav 1062 lag 1060 rapporteringsskyldighet 1051, 1066 samordningsorgan 1072 tillsyn 1068 uppgiftsskyldighet 1081 åtgärder mot 1037, 1060, 1071, 1075 pension 613 pensionsskuld redovisning 491 pensionsstiftelse 492 likvidation 496 tillsyn 498 pensionsutbetalning AP-fonder 472 pensionsutfästelse försäkringsteknisk grund 501 tryggande av 491 periodisering lån 607 poster 602 personalstiftelse 498 tillsyn 498 personförsäkring anställd 400 ansvarsbegränsning 419 ansvarstid 417 avtal 416 företagsförsäkring 413 förhållandet till borgenärer 425 förnyelse 417 gruppersonförsäkring 434 individuell 415 information 415 kollektivavtalsgrundad 439 konsumentförsäkring 409 panthavares rätt 424 premie 421 regressrätt 428 riskökning 420 skadeförsäkring 401 symtomklausul 419 upplysningsplikt 419 uppsägning 417 återupplivning 421 personligt betalningsansvar aktiebolag 873 placeringsriktlinjer försäkringsföretag 174 Sökord

24 1094 SÖKORDSREGISTER placeringstillgång försäkringsföretag 639 poolningsmetoden 620 premie gruppersonförsäkring 437 gruppskadeförsäkring 431 konsumentförsäkring 406 personförsäkring 421 preskription 422 uppsägning pga. dröjsmål 406, 412, 421 återbetalning 407 premiebestämning försäkringsföretag 162 premiebetalning dröjsmål 406, 412, 421 premieindex 170 preskription försäkringsersättning 408, 428 patientskadeersättning 510 premie 422 privat aktiebolag 752 privatanställd styrelsepresentation 909 publikt aktiebolag 752 pågående arbete 605 R rapporteringskrav penningtvätt 1066 rapporteringsskyldighet FIs föreskrifter 734 penningtvätt 1051 terrorismfinansiering 1051 redovisning AP-fonder 479 EU-direktiv 572 gruppbaserad 176 koncern 616 pensionsskuld 491 sammanställd 593 Sjätte AP-fonden 483 redovisningsprinciper 600 redovisningsvaluta 562 bank 570 byte 569, 571 finansiellt företag 569, 571 försäkringsföretag 570 kreditinstitut 570 värdepappersbolag 570 regelefterlevnad finansiellt företag 256 registrering aktiebolag 758, 789, 880, 893 delning 869 delningsplan 866 ekonomisk förening 971, 975 europabolag 914, 921 europakooperativ 992 fusion 856, 861, 899, 963, 968 fusionsplan 853, 857, 860, 962, 967 försäkringsförening 231 försäkringsförmedling 346, 372 lekmannarevisor 801 revisor 799 utländsk filial 1011, 1015 ömsesidigt försäkringsbolag 230 registrering hos Bolagsverket försäkringsaktiebolag 230 regressrätt personförsäkring 428 skadestånd 409 rekonstruktion försäkringsföretag 130 repressalier förbud mot 446 reservfond minskning 844, 898 reservsättningsrisk försäkringsföretag 270 resultatanalys försäkringsföretag 643 resultaträkning funktionsindelad 632 förkortad form 603 försäkringsföretag 575, 637, 662, 678, 689, 703, 709 kostnadsindelad 631 uppställningsform 631, 651 årsredovisning 601 revision aktiebolag 791 AP-fonder 479 ekonomisk förening 949 försäkringsförening 202, 205 försäkringsföretag 180, 182, 189, 202 Sjätte AP-fonden 484 utländsk filial 1009 ömsesidigt försäkringsbolag 195 revisionsberättelse aktiebolag 796 revisionsbolag 794 revisor 791 aktiebolag 895 byte av 294 ekonomisk förening 976 förordnad av länsstyrelse 795 förordnade av FI 293 försäkringsföretag 232

25 försäkringsförmedling 361 förtida avgång 795 jäv 794, 950 mandattid 795 registrering 799 suppleant 792 tystnadsplikt 798 riktad emission 827 riskhanteringssystem finansiella konglomerat 333 riskkoncentration finansiella konglomerat 332 riskökning företagsförsäkring 411 konsumentförsäkring 404 personförsäkring 420 räddningskostnad ersättning för 408 räddningsplikt 405, 411 räkenskapsinformation arkivering 566 räkenskapsår 560 byte 561 försäkringsföretag 637 koncernföretag 561 rättelse bokföringspost 563 rättsskyddsförsäkring 99 rättvisande bild 600 röstlängd bolagsstämma 778 rösträtt bolagsstämma 774 S sammanställd redovisning 572 samtyckesförbehåll bolagsordning 762 saneringsplan finansiell 295 sekretess försäkringsföretag 160 offentlighet 245 sidoverksamhet försäkringsförmedling 358, 367 sist-in-först-ut-principen 605 sjukförsäkring 101 utmätning 426 sjukränta 148 Sjunde AP-fonden medelsförvaltning 477 Sjätte AP-fonden lag 481 ledning 481 medelsförvaltning 482 SÖKORDSREGISTER 1095 redovisning 483 revision 484 skadeförsäkring 97, 147 arbetsskadeförsäkring 101 gruppskadeförsäkring 428 individuell 401 koassurans inom EU 97 kollektivavtalsgrundad 432 rättsskyddsförsäkring 99 sjukförsäkring 101 skadeförsäkringsföretag kvartalsrapport 731 lokalt 730 säkerhetsreserv 266 årsbokslutsrapport 726, 730 skadeindex 171 skadestånd patientskada 509 regressrätt 409 trafikskada 515 skadeståndsskyldighet aktiebolag 883 skifte likvidation 877 skuldtäckning försäkringsföretag 163, 277 tillgångslokalisering 167 tillgångsregister 168 tillgångsvärdering 168 valutamatchning 167 socialförsäkringsbalk 485 Solvens II-direktivet försäkringsrörelse 11 livförsäkring 102 skadeförsäkring 97 återförsäkring 102 solvenskapital 66 intern beräkningsmodell 289 solvenskrav 66 utländsk försäkringsgivare 307, 309 solvensmarginal försäkringsföretag 170 livförsäkring 171 stiftelse pensionsstiftelse 492 personalstiftelse 498 tillsyn 498 stiftelseurkund aktiebolag 755 straffavgift 363 försäkringsföretag 217 styrelse aktiebolag 784 ekonomisk förening 941 Sökord

26 1096 SÖKORDSREGISTER styrelsebeslut majoritetskrav 787 styrelseledamot förtida avgång 786 mandattid 785 styrelseordförande aktiebolag 786 ekonomisk förening 943 styrelseprotokoll aktiebolag 787 styrelserepresentation för de privatanställda, lag 909 styrelsesuppleant aktiebolag 784 ställd säkerhet 609 stämmoprotokoll bolagsstämma 780 symtomklausul 419 systemdokumentation bokföring 563 särskild granskning aktiebolag 801 ömsesidigt försäkringsbolag 189 särskilt allvarlig brottslighet 1083 T tantiem 612 teckning aktie 757 nyemission 809 teckningsoption emission 813 teckningsrisk försäkringsföretag 272 telefonförsäljning informationsplikt 549 terrorismfinansiering EU-direktiv 1037 FIs föreskrifter 1075 förordning 1071 kundkännedom 1037, 1045 lag 1060 rapporteringsskyldighet 1037, 1051 åtgärder mot 1037, 1060, 1071, 1075 tillgångslokalisering skuldtäckning 167 tillgångsvärdering skuldtäckning 168 tillstånd direkt livförsäkringsrörelse 154 direkt skadeförsäkringsrörelse 153 försäkringsföretag 151 tillsyn EES-försäkringsgivare 303 finansiella konglomerat 333 försäkringsföretag 209 försäkringsförmedling 361 penningtvättsförordning 1073 penningtvättslag 1068 pensionsstiftelse 498 personalstiftelse 498 stiftelse 498 utländsk försäkringsgivare 311 tilläggspremie betalning 407 tilläggsupplysning 607 försäkringsföretag 640 koncernredovisning 619 tilläggsupplysningar försäkringsföretag 669, 706 tjänstepension avsättningsberäkning 161 information 447 tjänstepensionsförsäkring 148 sekundäretablering 156 tillgångsplacering 167 tjänstepensionsinstitut utländskt 241, 297, 301, 316 tjänstepensionsverksamhet konsekvensanalys 504 otillåten 318 placeringsriktlinjer 504 trafikförsäkring 511 trafikskada inom EES 516 skadestånd 515 trafikskadeersättning 513 trafikskadeförsäkring återkravsrätt 515 trafikskadelag 511 tredje mans rätt försäkringsavtal 413 gruppskadeförsäkring 432 kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring 434 tryggandelag 491 tvångslikvidation 871, 956 kontrollbalansräkning 872 majoritetsmissbruk 874 tystnadsplikt lekmannarevisor 801 revisor 798

27 SÖKORDSREGISTER 1097 U underförsäkring 407 understödsförening 222, 249 undertecknande elektronisk signatur 754 uppdragsavtal finansiellt företag 257 uppgiftsskyldighet 1081 upplysningsplikt företagsförsäkring 410 konsumentförsäkring 404 lekmannarevisor 801 personförsäkring 419 revisor 798 upplösning ekonomisk förening 956, 960, 976 uppskrivning anläggningstillgång 604 uppskrivningsfond 604, 608 uppställningsform balansräkning 601 byte 601 resultaträkning 601 uppsägning företagsförsäkring 410 gruppersonförsäkring gruppskadeförsäkring kollektivavtalsgrundad personförsäkring 440 kollektivavtalsgrundad skadeförsäkring 433 konsumentförsäkring personförsäkring 417 utdelning aktiebolag 830 ekonomisk förening 954 utjämningsreserv kreditförsäkring 162 utlandsverksamhet försäkringsförmedlare 357 utländsk filial bokföring 1009 filialregister 1017 firma 1008 föreståndare 1013 förordning 1015 försäkringsföretag 88 lag 1007 registrering 1011, 1015 revision 1009 VD 1009 utländsk försäkringsförmedlare ingripande 363 utländsk försäkringsförmedling tillstånd 367 utländsk försäkringsgivare 305 aktuarie 311 avslutande av verksamhet 314 ingripande 312 koncession 305 marknadsföring 316 solvenskrav 307, 309 solvensupplysning 321 tillsyn 311 överlåtelse 316 utmätning livförsäkring olycksfallsförsäkring 426 sjukförsäkring 426 utrangering 604 V valutamatchning skuldtäckning 167 varulager anskaffningsvärde 605 varumärke 603 VD aktiebolag 787 ekonomisk förening 941 europabolag 918 jäv 788 verifikation 563 verksamhetskapital försäkringsföretag 233 verksamhetsplan försäkringsföretag 247 vinstutdelning aktiebolag 830 ömsesidigt försäkringsbolag 197 vinstutdelningsbegränsning aktiebolag 886 vite 364 vårdgivares försäkringsskyldighet 508 värderingsprinciper 607 värderingsregler 603 försäkringsföretag 587, 638, 663, 704 värdeöverföring aktiebolag 829 Sökord

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 593 Specialförsäkring... 721 Konsument... 779 Redovisning och rapportering... 809 Allmän associationsrätt... 999 Etik och brott...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 369 Specialförsäkring... 503 Konsument... 563 Redovisning och rapportering... 589 Allmän associationsrätt... 777 Etik och brott...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Redovisning och rapportering...

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Redovisning och rapportering... Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 641 Specialförsäkring... 829 Redovisning och rapportering... 887 Allmän associationsrätt... 1127 Etik och brott... 1425 Sökord...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 247 Statligt stöd och garanti... 357 Kapitalkrav... 395 Obligationer och e-pengar... 901 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 245 Statligt stöd och garanti... 309 Kapitalkrav... 359 Obligationer och e-pengar... 915 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Den nya aktiebolagslagen

Den nya aktiebolagslagen Den nya aktiebolagslagen A 246154 FAR FÖRLAG 9 AKTIEBOLAGSLAG 5 Aktiebolagslag (2005:551) 1 kap. Inledande bestämmelser 10 Lagens innehåll 10 Privata och publika aktiebolag 11 Aktieägarnas betalningsansvar

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 379 Marknadsmissbruk... 403 Penningtvätt... 473 Börser och clearinginstitut... 563 Associationsrätt... 699 Aktiemarknadsnämnden... 889

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 427 Bokföringsnämnden... 617 Rådet för finansiell rapportering... 1395 s rekommendationer och uttalanden... 1433 BAS... 1589 Sökord...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 677 Statligt stöd och garanti... 787 Kapitalkrav... 823 Obligationer och e-pengar... 1115 Betalning, inlåning och upplysning...

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 483 Aktiebolag... 979 Handel och kontoföring... 1149 Kapitalkrav... 1341 Etik, sekretess och brott... 1391 Konsument...

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2014:1392 Utkom från trycket den 5 december 2014 utfärdad den

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 307 Aktiebolag... 713 Handel och kontoföring... 883 Kapitalkrav... 1075 Etik och brott... 1479 Konsument... 1585 Redovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 81 s rekommendationer och uttalanden... 941 Författningar... 1323 Revisorsnämnden... 1565 Sökord... 1579

Läs mer

Patric Thomsson. Thomsson's Regulatory Advisory AB

Patric Thomsson. Thomsson's Regulatory Advisory AB Patric Thomsson Introduktion och allmänt om regelstrukturen Bakgrund Närmare om innehållet i lagen Framtiden Sammanfattning Reservtid och tid för diskussion Frågor för diskussion finns med på vissa av

Läs mer

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

6.2 Nya aktiebolagslagen... 154 6.3 Associationsrättsliga särregler... 156 6.3.1 Inledande bestämmelser i ABL om aktiekapital

6.2 Nya aktiebolagslagen... 154 6.3 Associationsrättsliga särregler... 156 6.3.1 Inledande bestämmelser i ABL om aktiekapital Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 2 Lagtext... 7 2.1 Förslag till försäkringsrörelselag... 7 2.2 Förslag till lag om införande av försäkringsrörelselagen (2010:000)... 106

Läs mer

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Skadeförsäkringsföretag 2011-09-09 Agenda Bakgrund Redovisning Rapportering och informationskrav Dispenser för skadeförsäkring Frågor 2 Förkortningar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag; SFS 2004:1177 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 75 s rekommendationer och uttalanden... 823 Författningar... 1101 Revisorsnämnden... 1311 Sökord... 1321

Läs mer

Koncession för försäkringsbolag, upprättande av sekundäretablering och gränsöverskridande verksamhet

Koncession för försäkringsbolag, upprättande av sekundäretablering och gränsöverskridande verksamhet Koncession för försäkringsbolag, upprättande av sekundäretablering och gränsöverskridande verksamhet Här är en kortfattad information om vad som krävs för koncession för försäkringsbolag, upprättande av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; SFS Utkom från trycket den utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; SFS 1999:602 Utkom från trycket den 18 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning; FFFS 2007:22 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige; SFS 2015:714 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2004:1235 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den

Läs mer

Författningar... 5. EU-regler... 337. Finansinspektionen... 613. Aktiemarknadsnämnden... 767. Börser... 847. MTFer... 977

Författningar... 5. EU-regler... 337. Finansinspektionen... 613. Aktiemarknadsnämnden... 767. Börser... 847. MTFer... 977 Författningar... 5 EU-regler... 337 Finansinspektionen... 613 Aktiemarknadsnämnden... 767 Börser... 847 MTFer... 977 Svensk kod för bolagsstyrning... 1059 Ägarpolicies... 1141 Euroclear... 1229 Sökord...

Läs mer

Försäkringsrörelselagen (1982:713) Kapitelindelning

Försäkringsrörelselagen (1982:713) Kapitelindelning Försäkringsrörelselagen (1982:713) Kapitelindelning 1 Inledande bestämmelser 1a Särskilt om europabolag som driver försäkringsrörelse 2 Bildande av försäkringsbolag 2a Verksamhet i ett annat land inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

Bolagens rättsliga ställning

Bolagens rättsliga ställning CARL HEMSTRÖM Bolagens rättsliga ställning Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag Nionde reviderade upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förordtillnionde upplagan 7 Förkortningar 8

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 595. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 595. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 595 Rådet för finansiell rapportering... 1515 s rekommendationer och uttalanden... 1551 BAS... 1707 Sökord...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2003:514 Utkom från trycket den 15 juli 2003 utfärdad den 26 juni

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2007:541 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Livförsäkringsföretag 2011-09-09 Agenda Bakgrund Redovisning Rapportering Dispens för livförsäkring Aktuariella frågor och informationskrav Frågor

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2004:95 Utkom från trycket den 9 mars 2004 utfärdad den 26 februari

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar; Utkom från trycket den utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen (1972:262)

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder & förvaltare... 285 Aktiebolag... 653 Handel & kontoföring... 819 Kapitalkrav... 1011 Etik & brott... 1303 Konsument... 1405 Redovisning och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2002:150 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav

Läs mer

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning Databas: SFST Rubrik: Revisionslag (1999:1079) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen F rord 3 Finansmarknadens regelsamlingar utkommer f r nittonde Ôret i rad. Regelverket har genomgôtt stora f rìndringar de senaste Ôren, inte minst avseende mìngden regler. Detta har naturligtvismìrkts

Läs mer

Rodhes Aktiebolagsrätt

Rodhes Aktiebolagsrätt Rolf Skog Rodhes Aktiebolagsrätt Tjugoandra upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förkortningar 11 Inledning 13 A. Olika typer av rättsregler 14 B. Olika typer av sammanslutningar 17 a. Huvudtyperna av bolag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om information som gäller livförsäkring och tjänstepension; FFFS

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:150

Regeringens proposition 2005/06:150 Regeringens proposition 2005/06:150 Europakooperativ Prop. 2005/06:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet)

Läs mer

SFF:s Diplomprogram Försäkringsjuridik 25 november 2015

SFF:s Diplomprogram Försäkringsjuridik 25 november 2015 SFF:s Diplomprogram Försäkringsjuridik 25 november 2015 Föreläsare:Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge pje@vinge.se www.vinge.se Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Advokat, delägare i Advokatfirman

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet; SFS 2017:230 Utkom från trycket den 11 april 2017 utfärdad den 30 mars 2017. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Försäkringsaktiebolag

Försäkringsaktiebolag Försäkringsaktiebolag Lektion 12 - Försäkringsaktiebolag Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Övergripande skillnader GFRL/FRL

Läs mer

Lagen om försäkringsförmedling Patric Thomson

Lagen om försäkringsförmedling Patric Thomson Lagen om försäkringsförmedling 20 Patric Thomson Disposition Introduktion och allmänt om regelstrukturen Bakgrund Närmare om innehållet i lagen Framtiden Sammanfattning Reservtid och tid för diskussion

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Rubrik: Bokföringslag SFS nr: 1999:1078

Rubrik: Bokföringslag SFS nr: 1999:1078 Rubrik: Bokföringslag SFS nr: 1999:1078 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 1999-12-02 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:591 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2005:1131 Utkom från trycket den 20 december 2005 utfärdad den

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:1207 Utkom från trycket den 17 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Understödsföreningar 2011-09-08 Agenda Bakgrund Redovisning Rapportering Omprövning till försäkringsförening Dispenser för föreningar Aktuariella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisionslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1079 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 9 2 Promemorians lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om elektroniska pengar...11 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar...26

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:165

Regeringens proposition 2004/05:165 Regeringens proposition 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut Prop. 2004/05:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2005 Göran Persson Sven-Erik Österberg

Läs mer

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Enklare redovisning Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Innehåll Förkortningar 11 Sammanfattning 13 Författningsförslag 27 1 Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257); SFS 2015:707 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad den 19 november 2015. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Understödsföreningar med begränsad tillsyn 2011-09-08 Agenda Bakgrund Redovisning Rapportering Omprövning till försäkringsförening Dispenser för

Läs mer

! Det behövs ingen justeringsman i bolag där styrelsen består av en enda person som äger samtliga aktier i bolaget.

! Det behövs ingen justeringsman i bolag där styrelsen består av en enda person som äger samtliga aktier i bolaget. Extra bolagsstämma Extra bolagsstämma ska hållas när styrelsen tycker att det finns anledning när en av bolagets revisorer eller när ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det och

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden Fonder och förvaltare Aktiebolag Handel och pensionssparande...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden Fonder och förvaltare Aktiebolag Handel och pensionssparande... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 435 Aktiebolag... 927 Handel och pensionssparande... 1099 Clearing och avveckling... 1185 Kapitalkrav (förteckning över

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Bokföringslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1078 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29

UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29 UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29 Enklare redovisning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx yy 2009 xxx xxx (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:204

Regeringens proposition 2009/10:204 Regeringens proposition 2009/10:204 En frivillig revision Prop. 2009/10:204 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010 Mats Odell Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:4) om gruppbaserad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

Inledning och ramverk

Inledning och ramverk Förord 3 Samlingsvolymen kommer nu ut i en trettiofemte uppdaterad utgåva. Den här delen, FARs Samlingsvolym revision, innehåller regler om revisorer och revision, medan FARs Samlingsvolym redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer