Asiaten en pandemi gör entré. Asian Flu" - A Pandemic Enters. A discourse analysis of two daily newspapers reporting on the Asian Flu in 1957

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Asiaten en pandemi gör entré. Asian Flu" - A Pandemic Enters. A discourse analysis of two daily newspapers reporting on the Asian Flu in 1957"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Historiska studier Asiaten en pandemi gör entré En diskursanalys av två dagstidningars rapportering kring den asiatiska influensan 1957 Asian Flu" - A Pandemic Enters A discourse analysis of two daily newspapers reporting on the Asian Flu in 1957 Susanne Nilsson Historia med kulturanalys, hp C-uppsats, 15 hp, Examinator: Nils Andersson Handledare: Irene Andersson

2 2

3 Sammanfattning Syftet med föreliggande studie är att utifrån nyhetsrapporteringen i Ystads Allehanda och Sydsvenska Dagbladet Snällposten undersöka vems röster som gjordes hörda i den massmediala diskursen kring den asiatiska influensan som grasserade Utifrån olika teman, som jag vid närläsningen kunde identifiera som återkommande i nyhetstexterna, studerar jag vad man talade om och hur man talade om detta. Jag studerar också vem mottagarna var och om det förmedlas några speciella budskap. Dessutom gör jag en jämförelse av de båda tidningarnas rapportering i egenskap av att SDS kan sägas representera stad medan YA representerar landsbygd. Undersökningen genomförs med utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursanalys och utifrån det teoretiska perspektivet att språket i sig är en handling. Vad som förmedlas via språket är ingen avspegling av verkligheten, utan en konstruktion, som utifrån olika perspektiv och syften skapar sanningar. I studien framgår explicit massmedias roll som ideologisk meningsskapare. Med hjälp av det journalistiska nyhetsspråket, och då speciellt i rubriker och i ingresser, konstruerar massmedia verklighet, en verklighet som kan skilja sig markant ifrån det reella förhållandet. Syftet är givetvis att fånga läsarens intresse men i förlängningen också kommersiellt, då tidningar produceras med ett vinstgivande ändamål. Nyckelord: Den asiatiska influensan, kritisk diskursanalys, massmedia, pandemier, språket som handling 3

4 4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte och frågeställningar Forskningsläge Epidemier och pandemier Epidemiska hot och pandemier i nyhetsmedia Källmaterial och källkritiska aspekter Källkritiska reflektioner Diskursanalys Allmänt om det diskursanalytiska fältet och kritisk diskursanalys i synnerhet Det massmediala nyhetsspråket Journalistik institution, ideologi och makt Tillvägagångssätt, disposition och textanalytiska verktyg Reliabilitet och validitet Huvuddel Disposition Epidemiska katastrofer genom historien Isolering av influensavirus och framställning av vaccin Undersökning Asiaten eller den asiatiska influensan Den asiatiska influensan medierad i YA och SDS Spridning och farlighetsgrad Förebyggande åtgärder och beredskap Vaccin Råd och information till allmänheten Asiaten som ett hot Skolor och militärförläggningar Jämförelse av de båda tidningarnas rapportering En bredare social praktik Slutdiskussion Fortsatt forskning Käll- och litteraturförteckning

6 6

7 1. Inledning I april 2009 kom de första rapporterna från FN:s världshälsoorganisation (WHO) att mer än 800 människor i Mexico drabbats av en influensaliknande sjukdom och att minst 50 dödsfall inträffat. En intensiv bevakning följde från olika myndigheters sida men också i massmedia av hur influensan, benämnd svininfluensan eller den nya influensan, spred sig över världen. I början av maj konstaterades det första fallet av influensan i Sverige och första veckan i juni kom rapporter om att sjukdomen börjat sprida sig över landet. Under sommaren blev flera yngre och medelålders personer så svårt sjuka i influensa att de måste behandlas med ECMO-lunga, det vill säga konstgjord lunga. Det första svenska dödsfallet som en misstänkt följd av svininfluensa inträffade i slutet av augusti. 1 Influensan var då sedan den 12 juni klassad som en pandemi av WHO, till följd av den omfattande geografiska spridningen i världen. Vid oktober månads ingång rapporterade samma organ om totalt dokumenterade fall av den nya influensan (A/H1N1) och mer än dödsfall globalt. Totalsiffran för antalet insjuknade ansågs dock osäker. Det togs för troligt att betydligt fler människor fått sjukdomen, men att man om den varit av lindrig art, kanske inte alltid sökt sjukvård. I samband med läkarbesök hade det inte heller varit rutin med en konsekvent virusdiagnostik. Statistiken var därför ofta baserad på stickprovskontroller. Denna osäkerhet gällde också för de siffror som presenterades för Sveriges räkning i början av december, då antalet bekräftade fall var medan man i verkligheten trodde att mellan och insjuknat. Antalet dödsfall uppgavs till 18 vid denna tidpunkt. Den nya influensan blev i Sverige kategoriserad som en allmänfarlig sjukdom. Vaccin fanns tillgängligt från mitten av oktober 2009 och rekommendationen var att hela befolkningen borde vaccinera sig. 2 Enligt en rapport från WHO den 18 december 2009 uppgick antalet bekräftade dödsfall till följd av svininfluensan vid tillfället till minst i världen. 3 Ovanstående uppgifter bygger på Dagens Nyheters rapportering kring en annalkande influensaepidemi. Som framgår finns det mycket osäkerhet i den information som ges kring influensans spridning och farlighetsgrad, både avseende Sverige och globalt. 1 DN.se, Svininfluensan: Detta har hänt, ( ), tillgänglig Nationalencyklopedin Lång, Den nya influensan A/H1N1 från våren tillgänglig DN.se, Över dödsfall i svininfluensa, ( ), dodsfall-i-svininfluensa , tillgänglig

8 Massmedias intensiva bevakning av den nya influensan väckte mitt intresse för vad som lyfts fram i dagspressen då ett hot som en pandemisk influensa står vid dörren. Är det information, skrämselpropaganda eller rentav hysteri som möter mottagaren? Denna reflektion ligger till grund för följande studie. För att få ett historiskt perspektiv har jag valt att förlägga undersökningen till nyhetsrapporteringen kring den asiatiska influensan, även benämnd Asiaten, som härjade i världen Skälet till att jag valde nyhetsmediernas rapportering kring just den asiatiska influensan, var att detta var den första pandemiska influensan sedan den fruktade spanska sjukan som drabbade världen Spanska sjukan medförde att en tredjedel av befolkningen i världen insjuknade i influensa och antalet döda uppgick till mer än 20 miljoner. Kanske kan så många som 50 miljoner människor ha dött i denna farsot. 4 Min tanke var att detta faktum borde påverka nyhetsrapporteringen kring nästföljande pandemi. Enligt Socialstyrelsen föreligger en pandemi när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor del av befolkningen i varje land Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att utifrån dagstidningarna Sydsvenska Dagbladet Snällposten (SDS) och Ystads Allehanda (YA) undersöka vilka röster som gjordes hörda i den massmediala diskursen kring den pandemiska asiatiska influensan Dessutom intresserar jag mig för vad man talade om, hur man talade om detta, vilka mottagaren var och om det går att urskilja några speciella budskap. Syftet är också att undersöka om det finns några skillnader i de båda dagstidningarnas rapportering då SDS till största delen kan sägas representera stad medan YA representerar landsbygd. Mer konkret blir mina forskningsfrågor följande: Vems röster gjordes hörda i de båda tidningarna och vem var mottagarna? Vad talade man om och hur talade man om detta? Kan några speciella budskap urskiljas? Finns det några skillnader i tidningarnas rapportering kring den asiatiska influensan? 4 Elgh, Fredrik, Pandemiers påverkan på samhället ( , s. 3), tillgänglig Arne Järtelius, När hela världen riskerar att bli smittad ( , s. 2), tillgänglig

9 2. Forskningsläge Tidigare forskning kring farsoter och nyhetsjournalistik är var för sig omfattande och nästintill oöverskådlig. Däremot har jag inte funnit så mycket forskning som behandlar just pandemier eller nyhetsrapportering av epidemiska sjukdomar och pandemier. Nedan redovisar jag den forskning som jag funnit om pandemier samt sådan forskning som involverar mediarapportering. Detta är också forskning som jag finner relevant för min studie. 2.1 Epidemier och pandemier Marie Clark Nelson gör i artikeln Frågor kring pest och kolera: Sverige, Europa och den svenska hälsopolitikens utveckling vid 1900-talets början en för min undersökning intressant sammanfattning av hur man i Sverige från mitten av 1800-talet alltmer började engagera sig i hur den allmänna folkhälsan skulle kunna förbättras. Ett stort problem var olika infektionssjukdomar, med hög dödlighet som följd. Så härjade exempelvis kolera i landet 1857 varvid en epidemistadga instiftades, men först 1874 kom en mer omfattande hälsovårdsstadga. Vid samma tidsperiod inleddes i Europa försök till samarbete gällande hälsofrågor, inte minst avseende epidemiska infektionssjukdomar och vikten av att angripa dem utan hänsyn till nationsgränser. Man insåg att stora epidemier krävde ett internationellt samarbete, där utbyte av hälsoinformation och statistik samt regler om karantän är några exempel. Nationernas förbunds (NF) kommission för epidemier grundades och 1946 övertogs ansvaret av Världshälsoorganisationen (WHO). 6 Dick Harrison redogör i Stora Döden Den värsta katastrof som drabbat Europa för digerdödens härjningar under åren I pestens historia var detta den andra pandemin och dess första utbrott, och den kom inte att släppa sitt grepp förrän på 1800-talet. Harrison beskriver hur människor i olika tider försökt förklara orsaken till pestens spridning, allt ifrån att det skulle vara osunda utdunstningar i luften till att sjukdomen smittade vid direktkontakt med andra människor. Vad man inte förstod förrän långt senare var att loppor och råttor var de egentliga smittspridarna. Harrison skildrar sjukdomens snabba förlopp och den skräck farsoten spred bland medeltidens människor. Det första tecknet på smitta var en känsla av kyla och stelhet. Nästa symtom var att en böld växte fram antingen i ljumsken eller i armhålan, och i takt med att bölden växte drabbades den smittade av hög feber och huvudvärk. Därefter kunde sjukdomsförloppet variera. Det var vanligt att den sjuke 6 Nelson Clark, Marie (2006): Frågor kring pest och kolera: Sverige, Europa och den svenska hälsopolitikens utveckling vid 1900-talets början. I: Att se det osedda: vänbok till Ann-Sofie Ohlander, s. 98 f. 9

10 utsöndrade en olidlig stank, hostade blod eller så kunde stora svullnader uppstå på kroppen. Döden inträffade ibland samma dag som de första symtomen på pestsmitta visat sig, men vanligast var att de sjuka avled efter tre till fyra dagars sjukdom. Dödligheten var mycket hög och för dem som hostade blod var hoppet ute. Det finns två varianter av pestsjukdomen, böldpest och lungpest, men i grunden är det samma sjukdom. 7 Harrison diskuterar digerdödens bedrägliga karaktär med ständigt återkommande utbrott, med några års mellanrum, för att ibland utebli under flera årtionden. Men den kom alltid tillbaka, med ond bråd död som följd för ett otal människor. 8 Harrison skriver att [av] Europas omkring 80 miljoner invånare dog mellan 26 och fyrtio miljoner under åren Det gör digerdöden till den största enskilda katastrof som vår världsdel har drabbats av i historisk tid. 9 Harrison för ett resonemang om faran i att tro att vi människor vunnit kampen mot mikroberna och därför kan luta oss tillbaka. Tvärtom kan virus och bakteriers förmåga att utveckla resistens snabbt gäcka läkarvetenskapen. Som exempel nämner Harrison misslyckandet att utrota malaria och likaså aids som det ännu inte finns något botemedel för. 10 Liksom Harrison har Bodil E B Persson forskat om pestens framfart i vår värld. I avhandlingen Pestens gåta Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne fokuserar hon, som framgår av titeln, på vilka verkningar pesten och andra farsoter hade i Skåne under åren Precis som Harrison beskriver hon hur människor trodde att pestsmittan fanns i luften eller att den kunde tillföras utifrån. Som medicinare menar hon att det var svårt att tänka sig in i den roll som religionen hade i 1700-talsmänniskans medvetande. Viktigast var inte medicinska åtgärder, utan att blidka Guds vrede så att det grymma straffet över mänskligheten kunde lindras. 12 Persson gör en regional analys av pestens uppträdande i Skåne samtidigt som denna jämförs med andra farsoter i tiden. Som en del av forskningsarbetet har Persson undersökt begravningslängder i Skåne och där funnit att smittkoppor numerärt var den vanligast uppgivna dödsorsaken vid 1700-talets början. Mässling och kikhosta var andra sjukdomar som gracerade i epidemisk form vid denna tid. De flesta som föll offer för kikhostan var spädbarn, bland koppornas offer var majoriteten under fem år, medan mässlingen tog flest liv i åldersgruppen upp till de lägre tonåren. Fältsjukan 13 var en annan 7 Harrison, Dick (2000): Stora döden Den värsta katastrof som drabbat Europa, s.24 ff. 8 Harrison (2000) s. 60 f. 9 Harrison (2000) s Harrison (2000) s. 425 f. 11 Persson, Bodil E. B. (2001): Pestens gåta Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne, s Persson (2001) s Jfr Persson (2001) s

11 vanlig epidemi som har fått sitt namn till följd av att den uppträdde under kriget Fältsjukan motsvarade troligen vad man idag, med moderna diagnostiska termer, benämner epidemisk lusburen fläcktyfus. 15 Fältsjukan drabbade till största delen medelålders och äldre. Samtliga dessa sjukdomar hade ett utdraget sjukdomsförlopp, där det vanligen tog minst en till två veckor innan döden inträffade. Persson påpekar att de flesta som drabbades av dessa sjukdomar ändå verkar ha överlevt. Samma förhållande gällde inte för pesten. Sjukdomsförloppet var extremt kort, och för de insjuknade som dog, inträffade dödsfallet inom tre dygn. Dessutom var de flesta som dog i åldern fem till femton år, den åldersgrupp som annars uppvisade lägst dödlighet. Till detta kom att dödligheten bland pestsjuka var avsevärt högre än hos dem som insjuknat i smittkoppor eller fältsjuka. Persson menar att det inte går att uppge någon mer exakt siffra på pestens dödlighet eftersom det i dåtida källor inte finns uppgifter om antalet insjuknade som blev friska. Hon konstaterar också att det faktum att flera epidemier härjade samtidigt gör det svårt att urskilja dödligheten för en enskild farsot. Speciellt eftersom dödsorsaken inte alltid angivits i begravningslängderna. 16 I Spanska sjukan Berättelsen om den stora influensa-epidemin 1918 och jakten på det virus som orsakade den belyser Gina Kolata hur forskare ständigt förhåller sig till spanska sjukans utbrott 1918 i bedömningen av farlighetsgraden hos efterföljande influensaepidemier. Kolata menar att vi har vant oss vid att influensan kommer åter varje vinter och att den därför kan verka oskyldig. Men spanska sjukan var inte oskyldig, dess framfart kan snarare liknas vid något monstruöst, som världen över tog mellan 20 miljoner och 100 miljoner människors liv. Jämfört med en vanlig influensa hade spanska sjukan en dödlighet som var tjugofem gånger högre. Ingen vet med säkerhet varifrån influensan kom eller hur den så drastiskt kunde förvandlas till att bli en veritabel mördare. I en första våg på våren 1918 hade spanska sjukan karaktären av en vanlig influensa med några dagars feber och förkylningssymtom. Människor reagerade över dess väldiga smittsamhet, men de flesta tillfrisknade och endast ett fåtal dödsfall rapporterades. Då influensan återkom i en andra våg under hösten hade dess egenskaper förändrats radikalt. 17 Ungefär en femtedel av de insjuknade fick även vid detta utbrott förhållandevis lindriga symtom. För övriga sjuka kunde sjukdomsbilden utveckla sig på två sätt. En del blev dödssjuka nästan genast och på bara några timmar eller dagar inträdde döden, till följd av att lungorna fyllts med vätska. Eller så kunde sjukdomen inledningsvis 14 Persson (2001) s Persson (2001) s Persson (2001) s. 429 f. 17 Kolata, Gina (2000): Spanska sjukan Berättelsen om den stora influensa- epidemin 1918 och jakten på det virus som orsakade den, s.15 ff. 11

12 utveckla sig som en vanlig influensa, för att sedan övergå i en elakartad lunginflammation, ofta med dödlig utgång. Höga dödssiffror noterades främst bland unga vuxna. 18 Kolata beskriver hur ett militärläger i Boston, blev först att drabbas av denna andra influensavåg i slutet av augusti. Efter en snabb smittspridning inträffade de första dödsfallen efter en dryg vecka. Vid militärförläggningen befann sig man som plötsligt dog som flugor. Läkare slog larm att de totalt förlorat kontrollen över epidemin. Sjukdomen spred sig snabbt till civilbefolkningen och vid september månads utgång hade amerikaner dött i spanska sjukan. Första veckan i oktober var pandemin ett faktum, influensan hade spridit sig över hela världen. 19 Medicinsk expertis stod maktlösa inför vad som hände. Vid denna tid visste forskare att bakterier orsakade sjukdom och att virus fanns. Men elektronmikroskopet var inte uppfunnet, man hade aldrig sett ett virus, och därför förstod man inte heller riktigt vad det var. Kolata påtalar att trots de stora framgångar som senare gjorts inom läkarvetenskapen, så är virussjukdomarna och influensa i synnerhet nästan omöjliga att behandla. Den gåta som fortfarande gäckar forskare världen över är hur ett läkemedel, som likt penicillinets verkan på bakterier, ska kunna framställas för att angripa virus. Mot en influensapandemi är så här långt det bästa bekämpningsmedlet vaccin. Men det kräver framförhållning då en ny virusstam är på väg, så att tillräckligt mycket vaccin hinner framställas. 20 Vidare skildrar Kolata hur forskare från mitten av 1990-talet gjorde upptäckten att bortglömda vävnadsprover, med lungceller från spanska sjukans offer, fanns bevarade i ett stort arkiv i Washington. Dessutom fann man i Alaska 1997 kroppen efter en fet kvinna i trettioårsåldern, också hon död i spanska sjukan, där lungorna bevarats till följd av att hon legat begravd på mer än två meters djup och att fettlagret hindrat kroppen från att tina upp då permafrosten tillfälligt försvagats. Hon beskriver hur forskare alltsedan dessa fynd, gjort otaliga försök att identifiera det virus som brutalt dödade så många människor, i hopp om att kunna tillverka ett vaccin som kan skydda mänskligheten mot ett nytt angrepp av denna virusstam. 21 Kolata belyser också den märkliga tystnad som spanska sjukan förde med sig i dåtida tidningar, tidskrifter, läroböcker och i historieskrivningen. Detta trots att ingen annan infektion, inget krig eller hungersnöd någonsin tagit så många människors liv på så kort tid. 22 Hon hänvisar till historikern Alfred W. Crosby och hans teori om denna kollektiva glömska: 18 Kolata, (2000) s. 22 ff. 19 Kolata, (2000) s. 27 ff. 20 Kolata, (2000) s. 36 f. 21 Kolata, (2000) s. 254 ff. 22 Kolata, (2000) s. 55 ff. 12

13 [ ] att epidemin helt enkelt var så gräslig och så sammanfogad i människors medvetande med krigets fasor, att de flesta inte ville tänka på den eller skriva om den när det förfärliga året 1918 äntligen var över. Influensan fogades in i första världskrigets totala mardröm [ ]. Dessutom hade epidemin ingen uppenbart dramatisk effekt. Den dödade inte en världsledare. Den varade inte under en lång period där döden i influensan var ett nytt och konstant hot. Den lämnade inte efter sig legioner av handikappade och lemlästade eller vanställda överlevande som kunde tjäna som efterhängsna påminnelser om sjukdomen. 23 I Ett monster vid vår dörr Fågelinfluensan som globalt hot visar Mike Davis på fågelinfluensans potential att utvecklas till en lika omfattande pandemi som spanska sjukan. Fågelinfluensan upptäcktes för första gången i Hongkong 1997 då det stod klart att smitta överförts från sjöfåglar till människor. Arton personer insjuknade vid tillfället och sex av dem dog inom kort. Efter en masslakt av stadens hönsfåglar försvann smittan tillfälligt, för att återvända 2003, och då med en spridning till hela Kina och Sydostasien. Forskare förfärades över upptäckten att viruset blev alltmer elakartat, både hos människor och bland hönsfåglar. Problematiskt var också att en stor del av befolkningen i de drabbade områdena försörjde sig på uppfödning av kycklingar och ankor. Trots att det var lag på att underrätta myndigheterna vid misstänkt smitta och trots att man visste att det kunde vara farligt för den egna familjen, drog man sig för att berätta, eftersom man då visste att hela besättningen av fåglar kom att slaktas, mot en usel ersättning. Två av tre människor som har insjuknat i fågelinfluensa i dess nuvarande form, där en direktöverföring av smitta sker från fågel till människa, har avlidit. Om viruset förändras så att det också kan överföras mellan människor är det enligt WHO, stor risk för en ny pandemi som kan kräva uppemot 100 miljoner människors liv. Davis menar att det sedan länge finns förutsättningar för en sådan utveckling. Han visar på hur den industrialiserade kycklingindustrin underlättar för virus att mutera. Likaså belyser han problemet med trångboddheten i tredje världens städer och hur eländiga sanitära förhållanden tillsammans med en bristfällig hälsovård, skulle göra dessa människor till lätta offer vid ett utbrott av fågelinfluensa. Dessutom kritiserar han regeringar och läkemedelsföretag för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda mänskligheten mot en kommande pandemi. 24 Som exempel nämner han att Thailands premiärminister vid ett utbrott av fågelinfluensa sommaren 2004, vägrade att importera vaccin från Europa för att skydda utsatta grupper av befolkningen, trots vädjanden från folkhälsoexperter. Davis kritik mot 23 Kolata, (2000) s Davis, Mike (2006): Ett monster vid vår dörr Fågelinfluensan som globalt hot, s. 10 ff. 13

14 läkemedelsindustrin avser att tillverkarna av vaccin enbart var villiga att åta sig uppdraget om goda vinstmarginaler kunde garanteras Epidemiska hot och pandemier i nyhetsmedia På uppdrag av styrelsen för psykologiskt försvar har Håkan Hvitfelt i Difteri i pressen En analys av nyhetsbevakningen och informationen om difterismitta i Göteborg gjort en studie av i vilken utsträckning nyhetsmedierna återspeglar verkligheten. Med utgångspunkt i några fall av difterismitta som utbröt i Göteborg hösten 1984, undersöker han dels myndigheternas information kring dessa, dels hur dagspressen tog emot, bearbetade och förmedlade denna information samt vad detta fick för betydelse för den sammantagna bilden av smittan. Dessutom studerar han vad som var orsak till att myndigheternas information behandlades som den gjorde i dagspressen. 26 Hvitfelt menar att en av orsakerna var att dagspressens huvudsakliga källa, myndigheterna, bidrog med bristfällig och tvetydig information, vilket i sin tur skapade oro och gav utrymme för fria spekulationer från dagspressens sida. Resultatet blev enligt Hvitfelt, att trots att medicinsk expertis upprepade gånger bedyrade att ingen epidemi av difteri förelåg, och att det inte heller fanns någon fara att en sådan skulle utvecklas, framstod det ändå i tidningarnas nyhetsrapportering som att ett hot om en difteriepidemi förekom. Hvitfelt menar att dagspressens överdrift av difterismittans smittsamhet och spridning gav en förvrängd bild av verkligheten, som gjorde att difteriepidemin existerade, men bara i massmedia. 27 Debra E. Blakely gör i Mass Mediated Disease A Case Study Analysis of Three Flu Pandemics and Public Health Policy en jämförande studie av samtida nyhetsrapportering kring utbrotten av spanska sjukan 1918, asiaten 1957 och Hongkonginfluensan 1968 med utgångspunkt i The New York Times, The Times (London) och amerikansk populärpress. Utifrån den massmediala rapporteringen kring ovan nämnda pandemier, konstaterar hon att den samhälleliga tolkningen av influensautbrotten förändrades över tid. Vid utbrottet av spanska sjukan kännetecknades det sammantagna budskapet i nyhetsrapporteringen av en intensiv oro och maktlöshet, medan rapporteringen av den asiatiska influensan förmedlade vetenskaplig optimism där tilltron till vaccin och antibiotika var stark. I nyhetsförmedlingen av Hongkonginfluensan gavs åter en ny tolkning och ett nytt budskap, där vetenskapens oförmåga att besegra epidemiska utbrott av influensa, förklarades med att sjukdomen var en 25 Davis (2006) s. 130 ff. 26 Hvitfelt, Håkan (1986): Difteri i pressen En analys av nyhetsbevakningen och informationen om difterismitta i Göteborg, s. 3 ff. 27 Hvitfelt, (1986) s. 144, 153 ff. 14

15 del av naturen och att det enda man kunde göra var att hålla sjukdomen i schack med hjälp av vaccin. Ett övergripande tema i rapporteringen av samtliga pandemier var enligt Blakely kontroll, vilket hon menar är en spegling myndigheternas främsta mål, att utrota förekommande hot mot mänskligheten. 28 I Reporting a Pandemic A Comparative Study of AIDS News Coverage in African and European Prestige Dailies har Admassu Tassew, som titeln avslöjar, gjort en jämförande studie av nyhetsbevakningen kring AIDS i Europa och Afrika. Med avstamp i fyra dagstidningar, Dagens Nyheter (Sverige), The Times (Storbritannien), Daily Nation (Kenya) och The New Vision (Uganda) studerar Tassew under åren , den bild som ges av AIDS i massmedia samt den uppmärksamhet som rapporteringen ger nyheter kring AIDS. Dessutom försöker han klargöra om de olika tidningarnas nyhetsbevakning korresponderar med den verkliga utbredningen av AIDS i respektive land. 29 Tassew konstaterar att nyheter kring AIDS gavs störst uppmärksamhet i de båda europeiska tidningarna. Tassew noterar också att nyhetsbevakningen av AIDS stadigt ökade under åren , och att det också i verkligheten skedde en stadig ökning av utbredningen av AIDS i de undersökta länderna, under åren Vad som dock är förvånande, menar Tassew, är att trots att antalet fall av AIDS inte minskade i de olika länderna efter 1987, så minskade nyhetsmediernas intresse. Tassew anser att man då måste ställa sig frågan, om det beryktade nyhetsvärdet var mindre till följd av att nyheten inte längre ansågs lika spännande. 30 Det finns också en medicinsk uppsats, Samhällets reaktioner på influensapandemierna och där Erik Holmer inom ramen för ett projektarbete på Läkarprogrammet vid Umeå universitet, undersökt det svenska samhällets reaktioner vid utbrotten av Asiaten respektive Hongkonginfluensan. Med utgångspunkt i Dagens Nyheters (DN) rapportering kring de båda influensautbrotten och den debatt som där fördes av medicinsk expertis samt i relation till den forskning som publicerades i svensk samtida medicinsk fackpress, jämför Holmer DN:s nyhetsbevakning av influensapandemierna 1957 och Holmer ställer bland annat frågan hur den samhälleliga beredskapen påverkades av erfarenheter från tidigare pandemiska influensautbrott. Dessutom studerar han kommunikationen mellan massmedia 28 Blakely, Debra E. (2007): Mass Mediated Disease A Case Study Analysis of Three Flu Pandemics and Public Health Policy, s Tassew, Admassu (1995): Reporting a Pandemic A Comparative Study of AIDS News Coverage in African and European Prestige Dailies, s Tassew (1995) s. 193 f. 15

16 och representanter för sjukvård, forskning och övriga samhällsorgan. Undersökningen fokuserar antalet insjuknade i Stockholm och de samhälleliga åtgärder som där vidtogs. 31 Holmer konstaterar att DN:s rapportering kring den asiatiska influensan var omfattande och att hänvisningar till spanska sjukan och dess konsekvenser var vanliga. De personer som efter en utlandsvistelse förde in smittan i Sverige pekades enligt Holmer ut i DN på ett helt annat sätt 1957 än vid 1968 års influensapandemi. Han noterar att antalet nyhetstexter i DN gällande Hongkonginfluensan var starkt begränsade och då den berördes var det uteslutande tillgången på vaccin som var ämnet. Holmer observerar också att ingen av pandemierna fick någon större uppmärksamhet i samtida svensk fackpress. Det som fördes fram i medicinska publikationer rörde främst studier av antalet komplikationer till följd av influensa samt forskning rörande vaccin. I ett fåtal artiklar gjordes en beskrivning av pandemiernas omfattning där försök till beräkningar av antalet insjuknade utfördes. Vidare menar han att den medicinska expertisens åsikter om det förväntade epidemiförloppet mer direkt borde ha fått framträda i DN:s nyhetsrapportering. En mer nyanserad information hade då kunnat förmedlas, vilket kunde ha fått en lugnande verkan på allmänheten. Holmer konstaterar att den expertis som främst kom till tals i tidningen vid båda influensautbrotten, var utsedda representanter från Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) och Medicinalstyrelsen (SoS). Detta menar han gav en ytterst begränsad debatt, inte minst eftersom experterna ofta yttrade sig enbart genom att besvara de av reportern ställda frågorna. Holmer finner också att det vid båda influensautbrotten fördes en samhällelig debatt om hur smittspridningen skulle kunna begränsas. I det inledande skedet 1957 var rekommendationen att utlandsresenärer som uppvisade influensasymtom skulle isoleras. En åtgärd som enligt Holmer dock inte verkar ha realiserats praktiskt eftersom influensavirus ofta smittar innan sjukdom bryter ut fördes också en diskussion om att skolor skulle stängas vid influensautbrott liksom att regementen skulle isoleras. En debatt om liknande åtgärder förekom inte vid 1968 års pandemiska influensa. Dock var det vanligt vid båda influensautbrotten och över hela landet att besöksförbud rådde på sjukhus och andra vårdinrättningar var tillgången på vaccin mycket begränsad och därför vaccinerades enbart personal som utifrån Medicinalstyrelsen bedömning var nödvändig för att upprätthålla viktiga samhälleliga funktioner. Medicinska riskgrupper omfattades alltså inte av denna prioritering, vilket de däremot kom att göra Den inhemska vaccinproduktionen täckte dock inte heller denna gång behovet, varför stora mängder vaccin fick importeras från främst USA Holmer, Erik (2006): Samhällets reaktioner på influensapandemierna och , s Holmer (2006), s. 36 ff. 16

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer

Tiden har skapat fram en ny typ av kvinnor. Time has created a new kind of women. Annamaria Laviola

Tiden har skapat fram en ny typ av kvinnor. Time has created a new kind of women. Annamaria Laviola Malmö högskola Lärarutbildning Historia med kulturanalys 61-90 VT 2011 15 högskolepoäng Tiden har skapat fram en ny typ av kvinnor Om kvinnors olika roller i den privata och den offentliga sfären utifrån

Läs mer

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen - Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Maria Lindquist Lovisa Silfverberg Handledare: Elena Raviola Juni

Läs mer

Offer för sin egen oförsiktighet?

Offer för sin egen oförsiktighet? Examensarbete 15 hp kandidatnivå Journalistik Offer för sin egen oförsiktighet? en studie i hur Dominique Strauss-Kahn-fallet skildrades i svensk morgon- och kvällspress Michael Bergqvist Stefan Ottosson

Läs mer

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HT 2007 Socionomprogrammet Författare: Johan Ulff Handledare: Stig Grundvall ABSTRACT GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

Att lova guld och grön energi

Att lova guld och grön energi Att lova guld och grön energi En diskursanalys av svenska energibolags CSR-rapporter Sofia Asknert Emma Persson C-uppsats 15 hp Inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskapliga

Läs mer

Föräldratidningar som expertsystem

Föräldratidningar som expertsystem Föräldratidningar som expertsystem En diskursanalys av normer runt identitet och konsumtion i föräldratidningar våren 2010 Helena Mickelsson Heinås Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

En union, ett samarbete och en valuta i kris

En union, ett samarbete och en valuta i kris En union, ett samarbete och en valuta i kris En kvantitativ studie om Spaniens och Sveriges mediala framställning av euro- krisen inom EU Emanuel Angerbjörn Medie- och kommunikationsvetenskap Kandidat-/

Läs mer

Lånefest och skuldsjuka

Lånefest och skuldsjuka Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Journalistik Vårterminen 2013 Programmet för Journalistik med samhällsinriktning Lånefest och skuldsjuka Framställningen

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2008:4 Social Insurance Report. Ojämlikhet och utanförskap

Socialförsäkringsrapport 2008:4 Social Insurance Report. Ojämlikhet och utanförskap Social Insurance Report Ojämlikhet och utanförskap Rapport från forskarseminarium i Umeå 23 24 januari 2008 Utgivare Upplysningar Hemsida Försäkringskassan Försäkringsutveckling Agneta Kruse 08-786 92

Läs mer

Reklamiskjournalistik, finns det?

Reklamiskjournalistik, finns det? Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap 2015-05-29 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation www.jmg.gu.se Reklamiskjournalistik, finns det? En kvalitativ studie om uppfattningar

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Är pengar neutrala? En kritisk diskursanalys av bankers låneinformation till företagare

Är pengar neutrala? En kritisk diskursanalys av bankers låneinformation till företagare Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Är pengar neutrala? En kritisk diskursanalys av bankers låneinformation till företagare Författare: Sofia Franklin

Läs mer

KANDIDATUPPSATS HÖSTTERMINEN 2002 - HANDLEDARE: MICHAEL CARLSSON MARKUS CHRISTIANSSON & JERRY SILFWER STRATEGISKA NYHETER

KANDIDATUPPSATS HÖSTTERMINEN 2002 - HANDLEDARE: MICHAEL CARLSSON MARKUS CHRISTIANSSON & JERRY SILFWER STRATEGISKA NYHETER KANDIDATUPPSATS HÖSTTERMINEN 2002 - HANDLEDARE: MICHAEL CARLSSON MARKUS CHRISTIANSSON & JERRY SILFWER STRATEGISKA NYHETER En studie av hur och varför organisationer förhåller sig till nyhetsmedier Avdelningen

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger FoU-rapport 56:2009 Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen en kunskapsöversikt och en intervjustudie

Läs mer

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific

Läs mer

Kommunikation utan gränser En fallstudie om vilka möjligheter digitala diskussionsarenor medför för medarbetare

Kommunikation utan gränser En fallstudie om vilka möjligheter digitala diskussionsarenor medför för medarbetare Kurskod: SKOM12 Termin: Vårterminen 2013 Handledare: Mats Heide Examinator: Åsa Thelander Kommunikation utan gränser En fallstudie om vilka möjligheter digitala diskussionsarenor medför för medarbetare

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström 1 Gott och blandat Om rekrytering och exkludering Nina Edström 2 Skriften kan beställas från Mångkulturellt centrum, Botkyrka 147 85 Tumba Tel 08-530 625 68 Fax 08-530 625 50 E-post info@mkc.botkyrka.se

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Från orsak till verkan

Från orsak till verkan Från orsak till verkan 1 Språk och litteraturcentrum, Lunds Universitet Filmvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap Michael Krona, 2009 Tryck och distribution: Media-Tryck, Lund Box 117, 221 00 Lund

Läs mer

Det mottagaranpassade pressmeddelandet

Det mottagaranpassade pressmeddelandet Det mottagaranpassade pressmeddelandet Om journalisternas syn på PR-konsulternas sätt att kommunicera företagens nyheter Petronella Törnevik Student Vt. 2009 Examensarbete, 15 hp. Språkkonsultprogrammet,

Läs mer

Barnmisshandel myndigheternas handläggning

Barnmisshandel myndigheternas handläggning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jennifer Bengtsson Barnmisshandel myndigheternas handläggning Examensarbete 20 poäng Helén Örnemark Hansen Straffrätt Höstterminen 2001 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Design for all - A perspective on the concept of

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer