Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 30 januari på SUF- KC, Hälsa och habilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 30 januari på SUF- KC, Hälsa och habilitering"

Transkript

1 Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 30 januari på SUF- KC, Hälsa och habilitering Närvarande: Lydia S, Catharina M, Katja F, Majlis A, Margareta R, Lena B, Britt-Inger P, Lena A, Maria E, Sara R, Sven-Erik P, Margareta L Lägesrapport Råd och stöd: Ej så stora besparingar som tidigare befarats, stort inflöde av ärenden dvs. alltid kö, har vunnit upphandling av ungdomscoach/behandlingsassistent som även arbetar kvällar och helger med stöd till ungdomar i olika livssituationer Omorganisation av socialtjänsten: Catharina Molin berättade om socialtjänstens nya organisation som är en plattare organisation än den tidigare. Bifogar en skiss över den nya organisationen. Mödrahälsovården: Omorganisation på G men vet inte mer än att det troligtvis blir en plattare organisation. Barnhälsovården i länet: Nytt nationellt barnhälsovårdsprogram. Vägledning, utbildning, implementering under Extra stöd till de barn som har utökat behov. BHV länsavdelningen och barnskyddsteamet flyttar till Muminhuset. Vuxenpsykiatrin: Divisionerna på väg bort. Halvdagsutbildning för barnambassadörerna som har svårt med att göra anmälan. 4 mars Haldor Övereide Att samtala med barn och 24 mars Maria Mård mottagningsenheten socialtjänsten. Ev. plats för ngn från SUF-gruppen att få delta. Nyckelgården: Tillhör numera området Socialpsykiatri och beroende i kommunens nya organisation. Har inget avtal ännu och har fortfarande behov av nya lokaler. Barnspecialistmottagningen: Har mycket patientkontakter och det finns ett behov av dialog mellan SUF och sjuksköterskor. Behov av att få ställa frågor och få kunskap. Utbildningsdag för mindre grupp i vår! Hälsa och habilitering: Den stora för förändringen skedde för ca.1 år sen och pågår fortfarande. Håller på att rekrytera ny kurator till utvecklingsstörningsenheten Mamma Trots Allt Legitimitet i Uppsala kommun Ny grupp har startat med 4 mammor där alla har NPF problematik. Har fungerat bra även för en mamma som är mitt upp i en omhändertagandeprocess. Det är mamman själv som måste avgöra om hon skall delta eller inte. Var är problemet att det inte rekryteras flera mammor till MTA från

2 Uppsala eftersom det finns ett stort behov? Det måste skapas en rutin att erbjuda MTA för det glöms troligtvis bort. Borde finnas med i en checklista vid omhändertagande av barn och informeras på ledningsgruppen för IFO Barn. Lydia, Christine och en mamma som gått gruppverksamheten kan medverka vid ett sådant tillfälle. Preliminärt datum 26 mars Hur stötta barnmorskor som möter kvinnor med funktionsnedsättning? Lena Axén Utbildningsdagar för barnmorskor 20 och 21 maj em. Behov av att vara konkret och ge verktyg, konsultation, hur frågar vi och hur presentera socialtjänsten på ett bra sätt och kan vi ringa och konsultera socialtjänsten och diskutera hur man gör en mjukare anmälan? Önskemål om medverkan från SUF-KC och Maria Mård, socialtjänstens mottagningsenhet. Ytterligare representant från vuxenpsykiatrin och BUP Britt Inger P har värvat en kurator från neuropsykiatrin för att ingå i SUFgruppen. Britt Inger mailar kontaktuppgifter Lena B har en psykolog från småbarnsteamet som blivande ny SUF medlem. Lena mailar kontaktuppgifter. Konferens 6 maj Hur blir det för barnen? På hemsidan finns nu en konferenspuff och inom några veckor kommer program och anmälan att finnas där. Skickar programmet till Lena A och Maria E för publicering i månadsbladet Konsultering Lena B tog upp ett tidigare konsultationsärende till diskussion och för att få råd. Vårens mötestider Mötestider för vårterminen 2015 fredag 27/3 kl på Stenhagens familjeenhet Prästgatan 11 fredag 22/5 kl troligen på Stadshuset. Vid pennan Sven-Erik Pistol

3 Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 21 maj på Stadshuset, Socialtjänsten Närvarande: Lydia S, Catharina M, Katja F, Margareta R, Lena B, Britt-Inger P, Lena A, Maria E, Sara R, Sven-Erik P, Margareta L, Barnombudsmannen Lägesrapport Hälsa och habilitering: Omorganisation på gång och skall vara klart till årsskiftet. Det är de nya diagnoskriterierna som gjort att det är viktigt att organisera om de olika behandlingsgrupperna för barnen för att kunna ge en bättre och rättvisare utredning och behandling. Omsorgsförvaltningen, LSS: Håller på att leta nya lokaler. Bostadsutdelningen av bostäder till funktionshindrade och socialt utsatta skall i framtiden ske gemensamt med bostadsamordningen. En bostadsförmedling skall startas. Socialtjänsten: Chatarina Molin och Katja Friberg deltog i konferens för mödravårdspersonal och berättade om socialtjänstens uppdrag och vilket stöd socialtjänsten kan ge, inte minst till personer med kognitiva svårigheter. Mödrahälsovården: Inför sommaren inte samma oro som fg år. De är många som skall föda under sommaren men fg års träning att slussa mödrar till andra sjukhus gör att det inte längre uppfattas konstigt. Barnmorskorna har återvänt så det är inte längre någon flykt. Två utbildningsdagar i syfte att utveckla arbetet med svårt psykiskt sjuka som är gravida. Olika föreläsare bl.a. mamma med asperger och socialtjänsten deltog. Uppskattat. Nyckelgården: Håller på att se över möjligheten att öppna ett Nyckelgården 2 då det har efterfrågats. Stabil personalgrupp. 2 st. är nu PYC-utbildade. Barnspecialistmottagningen: ser över verksamheten. Det finns ett ostrukturerat omhändertagande av barn med avvikelser idag. Försöker få ihop en mottagning så att barn med lättare funktionsavvikelser skall få ett tidigt omhändertagande och kanske inte utveckla diagnos. SUF-KC: Har haft temadagar i länet med referensgruppen. Arbetat mycket med konferensen som var i maj. Norge har visat intresse för PYC

4 och vill arbeta med metoden. En grupp med Mamma Trots Allt kommer att starta till hösten. Möjlighet att starta en grupp för pappor undersöks. Brogården: Ny personal har börjat på Brogården. Under sommaren kommer verksamheten dra ner pga. av semestrar och mindre personal. Barnombudsmannen: Arbetat med barns delaktighet. Ekonomi och verksamhet 2016 Finansiering av SUF-KC för 2016 kommer troligen bli klart inom kort. Ett samarbete med Allmänna Barnhuset kommer att ske. Reality Care Baby kommer att bli ett forskningsprojekt. Anknytningsforskningen finns tillgängligt på internet med enkla bilder. Konferens 6 maj Hur blir det för barnen? Utvärdering Samverkansgruppen tyckte att konferensen hade bra struktur och att stämningen var positiv. Habiliteringens föreläsning med bildstöd var bra och ger nya utvecklingsmöjligheter för fler verksamheter att ta efter. En del tyckte att de tidigare forskningsinslagen saknades och att det hade höjt konferensen. Det framfördes också att paneldebatten var vinklad och för kort för att riktigt kunna bli en bra diskussion. Barnombudsmannen berättar om verksamheten. Han har gjort ett samarbetsprojekt med 4 barn i åldrarna år med föräldrar som ha kognitiva begränsningar i syfte att öka barns delaktighet och få ett barns perspektiv. Det dessa barn berättar är att; de har kärleksfulla relationer med sin förälder det är vanligt förkommande med konflikter och irritation som för barnen uppstår i obegripliga situationer. knepigt med konflikthantering och de flesta konflikter förblir olösta och det mår barnen ej bra av. De tenderar att blossa upp på nytt. Skolan. Lärarna känner till att föräldern har kognitiva svårigheter och barnen upplever att de får bra stöd för egen del i skolarbetet. Det barnen tycker att skolan brister i är förståelse och stöd i att föräldern har svårt med struktur (glömmer gympapåse, skolutflykter m.m.) Skolan glömmer bort att stödet behövs kontinuerligt.

5 Familjerna har dålig ekonomi. Barnen vet det och tar ansvar för det. De avstår medvetet ifrån att begära eller fråga efter saker. De vågar inte uttrycka egna behov. Tar eget ansvar för att ordna fritidsaktiviter. (tar reda på var, när och vilket utrustning som behövs) Trångbodda. Alla önskar ett eget rum! Barnombudsmannen konstaterar att stöd till föräldern finns att tillgå. Det barnen önskar är mer verksamhet likt Trappan. Viktigt att utveckla fler gruppverksamheter för barnen. Det är vad barnen själva önskar. Höstens teman Hur kan vi utifrån våra verksamheter bemöta barnens berättelser? Hur kan vi uppnå målen? Vi behöver utveckla; -informationen till barnen -gruppverksamheter -kontaktpersoner Konsultering Socialsekreterare från Barnenhet Öster tog upp ett konsultationsärende till diskussion. En återkoppling önskades till nästa möte. Höstens mötestider Mötestider för höstterminen 2016 fredag 18/9 kl Psykiatrins hus fredag 6/11 kl Munin, Standbogatan. fredag 4/12 kl Stadshuset Vid pennan Katja Friberg

6 Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 18 september på SUF-KC, Hälsa och habilitering Närvarande: Lydia S, Catharina M, Katja F + praktikant, Margareta R, Anna N, Britt-Inger P, Lena A, Maria E, Sara R, Christina W, Pär Å, Christine M, Sven-Erik P, Lägesrapport Hälsa och habilitering: Stor omorganisation på gång. Flera chefer har sagt upp sig vilket skapat oro i leden. Vuxenpsykiatrin: Mottagningen unga vuxna kommer inte fortsättningsvis att remittera till neuropsykiatrin utan utreda själva vilket är bra för patienterna. Detta under förutsättning att det blir förstärkning på personalsidan. Svårare ärenden kommer att remitteras. Socialtjänsten, myndighet: Finns många vakanta tjänster och lite sökanden. Inte ens nyexaminerade söker. Placeringsenheten har till stora delar en helt ny arbetssituation eftersom man ständigt har jourärenden och måste hitta placeringar för ensamkommande flyktingbarn. Bildstödskarta för ensamkommande flyktingbarn Brogården: Har många nyanställda och det har fungerat bra. SUF-KC, Lydia och Sandra, har haft utbildning i arbetssätt, föräldraskola och kortsiktig behandling. Har fått pengar från socialstyrelsen för att utveckla det inre arbetet för våldsutsatta familjer. Har haft besök av IVO, inspektionen för vård och omsorg, som var nöjda med dokumentationen. LSS: Lydia och Anna har haft möte med bl.a. avd. chef och planerar för ett möte med ordf. i nämnden för att diskutera anpassat boende à la Holland utifrån en mamma med många barn och med behov av anpassat boende som idag inte finns i Uppsala. Mödrahälsovården: Sommaren gick bra. På G Planera sin graviditet Workshops för barnmorskor i oktober. Hur anpassa samtalet med tanke på SUF-kvinnor? Nyckelgården: Märker av den ansträngda situationen inom IFO myndighet. Tar nu emot 3 familjer för heldygnsboende och 8-10 familjer för öppenvård. Har en nyrekrytering med psykologutbildning. Utbildning

7 i höst kring barn som bevittnat våld. IVO har gjort ett oanmält besök men hade inget att anmärka på. Barnhälsovården i länet: Implementerar nationellt barnhälsovårdsprogram. Även ett riktat program mot SUF. Skall in i Cosmic. Tar fram informationsmaterial tillsammans med Barnombudsmannen. SUF-KC: Många nationella uppdrag under hösten på föreläsningar, utbildningar, handledning, konsultationer mm. Processen med att sälja in KC till närliggande sju län fortsätter men tar tid. Sisyfos arbete! Lydia informerar om UPS och Toolkit. Holländska Toolkit som är ett samtalsstöd kommer inom en vecka att till stora delar vara översatt och färdigställt. SIP Pär Ångman berättade om SIP och det uppdrag han har att ta tempen på SIP. Vad fungerar bra? Vad behöver utvecklas? I stort sett är det en positiv inställning till SIP. Stor spännvidd på när man skall sätta in en SIP. Finns stor osäkerhet kring när man skall kalla till en SIP. Viktigt med delaktighet och positivt att barn och ungdomar är med på möten samtidigt som man vil skydda dem. Ibland finns en gedigen kartläggning innan mötet men det motsatta förekommer också. När det gäller personer med funktionsnedsättning kan sippen ersättas med ett nätverksmöte. Pär har intervjuat mammor med olika kognitiva svårigheter som tycker att det inte förekommer någon anpassning till diagnosen. Finns behov av checklistor på behov vid olika funktionsnedsättningar. Diskussion och synpunkter från SUF-gruppen Anna N tycker att det kallas till SIP alldeles för ofta. Det finns ingen anledning till SIP då man i många fall kan kalla ett fåtal personer till ett vanligt möte. Dialogmöten kring SIP: torsdag 8/10 kl och tisdag 13/10 kl på Stationsgatan 12 vån. 4 Mamma Trots Allt Start av ny grupp i oktober. Eftersom det finns fem ev. deltagare i Tierp finns planer på att förlägga gruppverksamheten dit i höst vilket inte hindrar att mammor från andra kommuner deltar. Vill starta en pappagrupp. Alla uppmanas att tänka till vad gäller deltagare. Letar också efter män som skulle kunna hålla i gruppverksamheten. Konferens 2016 KC har börjat planeringen för nästa års konferens. Planerna är att temat

8 skall vara familjen. Tips från gruppen. Hur man orienterar sig i familjeperspektivet? E Näsman. Katja skickar PP bilder!! Vad är barnperspektiv? Karin Alexandersson Olika kulturer. Habiliteringen ser en tydlig ökning av vuxna och barn med invandrarbakgrund. Praktikerinslag på forskar-/praktikernätverket 13 oktober SUF KC efterlyser ett praktikerinslag till mötet 13 oktober. Om någon känner till någon verksamhet som arbetar med någon ny metod eller liknande vill vi gärna veta det för att se om det skulle kunna vara något för forskar-/praktikermötet Symposium Barns utsagor 22 september. Nätverket för barnskydd i Uppsala län. Blev påminda om detta symposium Inspirationsdag 25 november. Föreläsning SUF KC proudly presents: Neuropsykiatri och föräldraskap Aspekter på problemlösning vid autistiska och begåvningsmässiga funktionshinder. Föreläsare Barry Karlsson Återkommer med tid och plats. Britt Inger tog upp två frågor Bekymrad över att Stenhagens familjegrupp enbart kommer att ha en spädbarnsgrupp i höst mot tidigare två. Skrivit brev till chefer och politiker. Ensamkommande flyktingbarn. Vem pratar med unga gravida flickor och om preventivmedel? Återkoppling konsultation Katja gav återkoppling från förra mötets konsultation. Socialarbetardag Uppsala har socialarbetardag 13 november Höstens mötestider fredag 6/11 kl Munin, strandbogatan fredag 4/12 kl Stadshuset. Vid pennan Sven-Erik Pistol

9 Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 6 september 2015 på SUF-KC, Hälsa och habilitering Närvarande: Lydia S, Catharina M, Margareta R + praktikant, Maria N-E, Britt-Inger P, Lena A, Sara R, Majlis A, Lena B, Christina W, Christine M, Sandra M, Sven-Erik P Presentation Pappa med ADD berättar om sin livssituation Hur blir det att vara pappa Christine Mattsson har haft kontakt med pappan sen 2014 och är med och berättar. Fyra söner varav två bor hos pappan. En av dom har ADHD och har bott en tid i jourhem. Har haft insatser via BUP, Katamaran, intensiv familjebehandling, som fungerade mycket bra. Har tidigare haft många insatser som inte fungerat vilket Katamaran gjorde tack vare insatser i hemmet. Avslutades när sonen flyttade hem. Inget har hänt sen juni och allting har fallit. Pappan kan inte på egen hand hålla rutinerna. Olika professionella har svårt att se pappans svårigheter. Han klarar sig för egen del men det är svårt att vara pappa. Har behov av en hjälphjärna, någon som planerar så han kan utföra vilket fungerar på hans arbete. Han har behov av personliga möten. Önskemål om en egen kontaktperson. Har svårt med papper mm. t.ex. att mötas av en telefonsvarare och göra ett val. Förstår vad dom säger men fattar inte vad jag skall göra, förstår inte innebörden Blir stressad, får huvudvärk Svårt med förändringar, byte av personer och med instruktioner. Svårt att hitta utifrån muntliga instruktioner. GPS kom som en befrielse. Har genomgått en vårdnadstvist och känner sig underläge som pappa i jämförelse med mamman. Efter att Katamaran avslutats och sonen flyttat hem från jourhemmet har det blivit pappan som skall driva frågan vilket innebär att ingen förstått att han inte klarar av det vilket i sin tur har inneburit att ingenting hänt och familjen befinner sig i ett akut kristillstånd. Diskussion och reflektion utifrån pappans och Christines berättelse. Tanken är att vi skall lyfta detta på SUF konferensen i vår med efterföljande paneldebatt med professionella, politiker och brukare. Uppföljning på nästa möte

10 OPTIMUS Lena B informerade om projektet OPTIMUS. Bifogar hennes PP bilder Konsultation Britt-Inger kommer på nästa möte att ta upp ett ärende. Påminde om att vi inte får glömma återkoppling när vi haft konsultationsärenden. Både interna och externa Nästa möte Fredag 4 december kl Stadshuset Ev. glögg? Skriftställare Sven-Erik

11 Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 4 december 2015, socialtjänsten Stadshuset. Närvarande: Anna N, Lisbeth E, Margareta R, Maria E, Britt-Inger P, Lena A, Sara R, Lena B, Christina W, Christine M, Sandra M, Lydia S, Sven-Erik P Presentation Två externa konsultationer. I den första konsultationen tog två kuratorer från Hörcentralen på Hälsa och habilitering upp en familj och i den andra konsultationen var det flera personer från Hälsa och habilitering och en av kommunens familjebehandlare som konsulterade. En engagerad SUF-grupp diskuterade utifrån sina professioner och kom med olika vinklingar och ingångar. Mycket fokus på barnens situation. Uppföljning på kommande möten Avtackning med retrospektion Lydia gjorde en 15-årig sammanfattning från SUF-möten utifrån sparade mötesanteckningar med anledning av att det var Sven-Eriks sista SUFmöte. Flytande presenter överlämnades förutom en kommande jullunch på Brogården. S-E tackade och önskade lycka till med den för honom mest framgångsrika grupp som han tillhört under hela sitt yrkesliv och många grupper hade det blivit under åren. Vårens möten fred 29 jan kl Förlossningen UAS, ing , plan S fred 11 mars kl BHV, Munin plan 3, Trapphus B fred 29 apr kl Fyrisskolan, entrén fred 17 juni kl Vuxen psyk. Kungsg. 38, vån 2 Antecknare Sven-Erik

Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 30 januari på SUF- KC, Hälsa och habilitering

Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 30 januari på SUF- KC, Hälsa och habilitering Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 30 januari på SUF- KC, Hälsa och habilitering Närvarande: Lydia S, Catharina M, Katja F, Majlis A, Margareta R, Lena B, Britt-Inger P, Lena A, Maria E,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala

Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala 2013-01-18 Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala Närvarande: Lydia Springer, Sandra Melander, Catarina Molin, Maria Målqvist, Anna-Lena Persbacke, Lena Axen, Sara Rydqvist, Maj-Lis

Läs mer

Minnesanteckningar från lokala SUF-gruppen i Uppsala 2012-01-27 Närvarande Dagordning Workshop 2 maj 1. 2. 3. 4. SUF konferens 3 maj

Minnesanteckningar från lokala SUF-gruppen i Uppsala 2012-01-27 Närvarande Dagordning Workshop 2 maj 1. 2. 3. 4. SUF konferens 3 maj Minnesanteckningar från lokala SUF-gruppen i Uppsala 2012-01-27 Närvarande: Sven-Erik P, Christine M, Christina W, Lydia S, Sandra M, Anna-Lena P, Catharina M, Anna N, Vija B, Lena A. Dagordning: Workshop

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i lokal suf-grupp i Östhammar 20140228

Minnesanteckningar från möte i lokal suf-grupp i Östhammar 20140228 2014-03-05 Minnesanteckningar från möte i lokal suf-grupp i Östhammar 20140228 Närvarande: Cajsa Strand, Anita Eliasson, Lena Palm Samuelsdotter Frånvarande: Anna Blomkvist, Michiel Neuman Detta är första

Läs mer

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14.

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Närvarande: Chatarina Molin, Margareta Lundqvist, Lena Axén, Lydia Springer, Sandra Melander, Anna Nilsson, Sara Rydqvist, Margita Eskman (Maggi)

Läs mer

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011.

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Närvarande: Ingela Helling, Aino Holmgren, Helena Ljung, Ann Nilsson. Lennart Hillberg samt u.t. Ann berättade om hur hennes arbete i hemmet hos föräldrar

Läs mer

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. SUF möte Bålsta 130129 Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson,

Läs mer

Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA

Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA Hur lyckas vi hitta våra mammor som är i behov av extra stöd? Hur får vi förtroende från våra kvinnor med funktionsnedsättning som väntar barn? Hur lägger man

Läs mer

SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD

SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD 2011-11-23 Anders Broberg om barns utsatthet 1. Definitionen mellan psykiskt våld och emotionellt våld? 2. Varför kan inte samtliga siffror vara sanna?

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Närvarande: Chatarina Molin, Margareta Lundqvist, Lena Axén, Lydia Springer, Sandra Melander, Anna Nilsson, Sara Rydqvist, Margita Eskman (Maggi)

Läs mer

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism.

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism. Kalle växer upp med mor, far och en yngre broder. Tidigt märker man att Kalle inte är som alla andra, han är överaktiv, har svårt i kontakten med andra barn, lyssnar inte på föräldrarna, rymmer och försvinner.

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Verksamhetsberättelse BarnSam 2013

Verksamhetsberättelse BarnSam 2013 2014-01-02 Verksamhetsberättelse BarnSam 2013 Medarbetare i fem av Region Gotlands förvaltningar möter dagligen barn och ungdomar i sitt arbete. Oftast löser man frågor runt barnen inom sin egen verksamhet,

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

Tvärprofessionella samverkansteam

Tvärprofessionella samverkansteam Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap www.sll.se Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet. Artikel 3 FN:s konvention om barns

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Vi började med en kort presentation och informationsfoldern för SUF gruppen kompletterades.

Vi började med en kort presentation och informationsfoldern för SUF gruppen kompletterades. Minnesanteckningar från SUf-möte - Familjecentralen Tierp. När: 21 februari 2012, Tid: 13.00 15.30 Samordnare: Aino Holmgren. Sekreterare :Ann Nilsson. Närvarande: Ingrid Ziehn, Lss handläggare, Eva Hedlund,

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Kyrka Vård 2012 Uddevalla kyrkliga samfällighet - Socialtjänsten Uddevalla kommun. www.kyrka-vard.se

Kyrka Vård 2012 Uddevalla kyrkliga samfällighet - Socialtjänsten Uddevalla kommun. www.kyrka-vard.se Kyrka Vård 2012 Uddevalla kyrkliga samfällighet - Socialtjänsten Uddevalla kommun. www.kyrka-vard.se Maria Olander diakon 80% Margareta Birging diakon 30% Lena Kjerrström personal och utbildningssekreterare,kontaktperson

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora.

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Närvarande: Mari Thorildsson MVC, Inga Lill Lingman BVC, Majlis Ersson Elevhälsoenheten, Lena Karlsson habiliteringen, Maja Franz Socialtjänsten, samt

Läs mer

Uppsala. Augusti 2015

Uppsala. Augusti 2015 Uppsala Augusti 2015 Innehåll Allmän information... sid 1 Höstens cafékvällar och träffar... sid 2 Skrivelse från Attention Uppsala till myndigheter med ansvar för psykiatri i Uppsala... sid 3 Inbjudan

Läs mer

Regional rutin för egenvårdsbedömning

Regional rutin för egenvårdsbedömning Regional rutin för egenvårdsbedömning Rutin för utförare av hälso- och sjukvård i. De regionala rutinerna har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Rutinerna är fastställda av hälso-

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

EG-rätten brukar delas in i primär- och sekundärrätt. Vad innebär dessa termer? Ge också minst två exempel på rättsregler som ingår i sekundärrätt

EG-rätten brukar delas in i primär- och sekundärrätt. Vad innebär dessa termer? Ge också minst två exempel på rättsregler som ingår i sekundärrätt Tenta januari 2010 Fråga 1 EG-rätten brukar delas in i primär- och sekundärrätt. Vad innebär dessa termer? Ge också minst två exempel på rättsregler som ingår i sekundärrätt = Kodnummer. Fråga 2 M och

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala

Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala 2013-01-18 Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala Närvarande: Lydia Springer, Sandra Melander, Catarina Molin, Maria Målqvist, Anna-Lena Persbacke, Lena Axen, Sara Rydqvist, Maj-Lis

Läs mer

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren Demens mitt i livet Svenska Demensdagarna 2016 Karin Lindgren Diagnosen var på sätt och vis en lättnad; äntligen gick det att förstå det obegripliga och nu trodde vi att vi äntligen skulle få hjälp.men

Läs mer

Flyktingbarnteamet Göteborg

Flyktingbarnteamet Göteborg UNHCR/M.Maguire Ett samarbete mellan: Barn- och ungdomspsykiatri, Gamlestaden Flyktingbarnteamet Göteborg UNHCR UNHCR / B. Szandelszky UNHCR / F. Noy UNHCR UNHCR UNHCR / D. Lom UNHCR / B. Szandelszky Att

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser Cancerplanen Arbetsgruppen förebyggande och tidig upptäckt 2011-03-14 Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet Syftet med arbetet och förslagen som presenteras nedan

Läs mer

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström Kuratorer inom hälso- och sjukvården 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström 1 Sammanfattning - Kuratorer inom hälso- och sjukvården Åtta av tio kuratorer tycker att antalet arbetsuppgifter, stressen i jobbet

Läs mer

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år Fallbeskrivningar Mikael 19 år Ruben 12 år Therese 18 år Tom 10 år Mikael 19 år Fallbeskrivning Mikael har haft svårigheter med relationer sedan han började i skolan. Föräldrarna beskriver honom som en

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom

Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom - Pappa/partnersamtal på BVC Amanda Wikerstål Leg psykolog Mödra- och barnhälsovården Bakgrund Föräldrars välbefinnande,

Läs mer

Ett forskning och utvecklingsprojekt i samarbete med och FOU-Centrum i Linköping och Motala kommun

Ett forskning och utvecklingsprojekt i samarbete med och FOU-Centrum i Linköping och Motala kommun Ett forskning och utvecklingsprojekt i samarbete med och FOU-Centrum i Linköping och Motala kommun Helhetsbaserat arbetssätt med föräldrar med kognitiva svårigheter - Med insatser till både barn och förälder

Läs mer

Lyssna på oss! barn och ungas inflytande på vård och stöd. Karin Engberg Anna Råde Hanna Hildeman

Lyssna på oss! barn och ungas inflytande på vård och stöd. Karin Engberg Anna Råde Hanna Hildeman Lyssna på oss! barn och ungas inflytande på vård och stöd Karin Engberg Anna Råde Hanna Hildeman Lyssna på oss! Barnkonventionen rätt till information och att få komma till tals Patientlagen Samordnad

Läs mer

Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan

Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan Hur kan vi förändra förhållningssätt och undervisningsformer för att nå alla elever i deras väg mot en högre måluppfyllelse? Vi lyfter fram

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014.

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-10-17 Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. Närvarande: Lotta

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Hur frågar man om våld, och vad får man för svar?

Hur frågar man om våld, och vad får man för svar? Hur frågar man om våld, och vad får man för svar? Konferens 28 januari 2015, Burgårdens utbildningscentrum Ole Hultmann, Fil. lic, doktorand Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet Specialistpsykolog,

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Vi är anhöriga. Är du en av oss?

Vi är anhöriga. Är du en av oss? Vi är anhöriga Är du en av oss? Att få vårda en närstående är samma sak som att få ge en gåva till någon man tycker om. Helt naturligt är det också slitsamt att vara anhörigvårdare. Då är det viktigt att

Läs mer

Vinn biljett till NPF-forum!

Vinn biljett till NPF-forum! Uppsala Mars 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Anmälan dagläger på Alnäs... sid 2 Kvällspromenader med Attention... sid 3 Få ordning på vardagen inspirationsdag på Ekolnsnäs... sid 4 SIP Samordnad individuell

Läs mer

Riktlinje anhörigstöd

Riktlinje anhörigstöd Ansvarig för rutin: Förvaltningschef Upprättad (av vem och datum) Birgitta Harberg, avdelningschef, Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2012-xx-xx Dnr Process:?????? Giltig

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Möte med Rådet för funktionshinderfrågor

Möte med Rådet för funktionshinderfrågor Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 120227 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28 Mobil: 073-950 65 89 Möte med Rådet för funktionshinderfrågor Datum: Tisdag den 14 februari

Läs mer

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 Anhöriga i stort behov av eget stöd En enkät som föreningen Attention i våras skickade ut till sina medlemmar visade att få anhöriga känner till bestämmelsen

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Bilaga 2 Minnesanteckningar från diskussion och workshop dag 2 övning 1 och 2, Loka Brunn 3-4 februari 2015, Degerforsmodellen, Workshop 1 Övningen bestod i att enskilt lista konkreta exempel på barns

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun 1 Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun Chefsforum Minnesanteckningar Tid: 5 december 2014 kl 8.00 12.00 Plats: Herrgården,

Läs mer

Stödteam för familjer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik

Stödteam för familjer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2012/128-IFN-721 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Stödteam

Läs mer

Protokoll möte med Uppsala SUF-grupp

Protokoll möte med Uppsala SUF-grupp Protokoll möte med Uppsala SUF-grupp 170120 Närvarande: Britt-Inger Pettersson kurator Mottagningen för unga vuxna, Sandra Melander och Lydia Springer SUF-KC, Sara Rydqvist kurator Habiliteringen, Catharina

Läs mer

Barns delaktighet i familjerättsliga processer

Barns delaktighet i familjerättsliga processer Barns delaktighet i familjerättsliga processer - Dokumentation och utmaningar i det sociala arbetet 2012-03-30 Barns rättigheter Rättighet ett mångtydigt begrepp. Legala och moraliska rättigheter. Enbart

Läs mer

Seminarium kring hälsosamt åldrande. Att främja äldres psykiska hälsa 2015-10-20

Seminarium kring hälsosamt åldrande. Att främja äldres psykiska hälsa 2015-10-20 Seminarium kring hälsosamt åldrande Att främja äldres psykiska hälsa 2015-10-20 Gruppindelning 1. Askersund 2. Laxå + Degerfors 3. Lekeberg 4. Kumla 5. Hallsberg 6. Lindesberg 7. Örebro 8. Regionen Utmaningar

Läs mer

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN Till dig som förälder/annan vuxen Inom Barn- och ungdomshabiliteringen ser vi det som viktigt att barnen och ungdomarna får vara delaktiga så mycket som möjligt

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Lättläst version Handikappkommittén 2003-11-06 Innehåll Sida Inledning 2 Arbete 3 Hur

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120217 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20110201 20120131 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Närvarande: Monica Jonsson, Monica Söderström, Irene Hansson, Helena Carlsson, Petra Selberg, Ulrika Norman, Ingrid Berglin Eriksson, Christina Hanson,

Läs mer

Hälsosamtalsguiden barn För nyanlända barn med permanent uppehållstillstånd

Hälsosamtalsguiden barn För nyanlända barn med permanent uppehållstillstånd Hälsosamtalsguiden barn För nyanlända barn med permanent uppehållstillstånd Välkommen att ta del av en utvecklad och prövad hälsosamtalsmetod för nyanlända barn med flyktbakgrund som exempelvis kan användas

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor 2007-09-24 205 448 Kommunstyrelsen 2008-08-11 159 408 Arbets- och personalutskottet 2008-06-16 150 357 07.567-008 septkf25 Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor Ärendebeskrivning Ylva

Läs mer

Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU.

Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU. HFD 2014 ref 50 Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU. Lagrum: 21 första stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Västerås satsar på e-hemtjänst

Västerås satsar på e-hemtjänst 15 Bildskärmen gör det möjligt att genomföra ett videosamtal. Västerås satsar på e-hemtjänst Hundra personer i Västerås använder i dag så kallad e-hemtjänst som komplement till den ordinarie hemtjänsten.

Läs mer

Consensio kompetensutveckling i samspel Vägen framåt

Consensio kompetensutveckling i samspel Vägen framåt Vägen framåt Reflektionsmaterial till workshop över myndighetsgränserna fem fiktiva case och instruktioner till workshopledare Innehållsförteckning REFLEKTIONSMATERIAL TILL WORKSHOP... 3 INSTRUKTIONER

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Åsidan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Neuropsykiatri. Länssjukhuset Ryhov 2013 02 21. Utbildningsdag III 2013 2013-03-12

Neuropsykiatri. Länssjukhuset Ryhov 2013 02 21. Utbildningsdag III 2013 2013-03-12 Neuropsykiatri Utbildningsdag III Länssjukhuset Ryhov 02 21 Anette (ange Ekerheim, enhet via enhetschef Infoga Neuropsykiatriska sidfot) teamet -03-12 Vem är jag? Anette Ekerheim Legitimerad arbetsterapeut,

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland 2013-05-04 1(10) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland I den nationella

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 Informations och diskussionskväll 19 november Till alla som är gode män/anhöriga men även för personal som jobbar inom LSS. Informations och diskussionskväll med Försäkringskassan

Läs mer

Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år.

Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år. 2014-10-08 Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år. Fotograf: Matilda Jönsson Vår vision Alla ska vara välkomna till förskolan. Olikheter skall ses som en tillgång

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer