Y R K E S L I V. Bank & Försäkring IFU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Y R K E S L I V. Bank & Försäkring IFU"

Transkript

1 Y R K E S L I V Bank & Försäkring IFU

2 Anpassad kunskap för tillväxt och utveckling Studentlitteratur är ledande i Sverige när det gäller kvalificerad facklitteratur. Det innebär att vi har ojämförlig kapacitet och kompetens för att ta fram den litteratur som ger yrkeslivet rätt kunskap för att utveckla individer, företag och andra organisationer. Genom att hämta texter ur olika böcker i vår omfattande utgivning kan vi också skräddarsy helt nya produkter. Därmed skapar vi ett unikt kunskapsstöd för både individ och organisation, helt utifrån specifika behov och önskemål.

3 Bank & Försäkring IFU Här hittar du ett du ett samlat urval av Studentlitteraturs kvalificerade facklitteratur för yrkesverksamma inom bank och försäkringsområdet. Vår utgivning inom bank och försäkring riktar sig också till dig som arbetar med juridisk rådgivning eller skadereglering på advokatbyråer eller liknande verksamhet. Innehåll 2007 Livförsäkring 2 Sakförsäkring 4 Övrigt 6 Jag som ansvarar för utgivningen inom bank- och försäkringsområdet heter Per Siljeklint. Du är självklart välkommen att höra av dig till mig om du är intresserad av att veta mer kring våra böcker, digitala lösningar eller har tankar kring hur vi kan hjälpa din organisation med skräddarsydd kunskap. Vi är också intresserade av dig som är författare samt företag och organisationer som har egna idéer och funderar på utgivning inom ämnesområdet. Välkommen till oss för vidare diskussion om ett samarbete. Trevlig läsning! Per Siljeklint Per Siljeklint Kund- och marknadsansvarig Bank, Försäkring och Ekonomi tfn mobiltfn

4 2 Livförsäkring Jansson, Bo-Göran m.fl. Juridik personförsäkring Juridik personförsäkring är en översikt över de lagar och bestämmelser som reglerar livförsäkringsbolagens verksamhet samt de regler och villkor som finns för försäkringsavtal som sluts mellan försäkrings-givare och försäkringstagare. Det är av största vikt att ett personförsäkringsavtal utformas rätt så att syftet med försäkringen uppnås. 262 sidor Revisionsår 2006 Nittonde upplagan ISBN Art.nr Oxenstierna, Gabriel Placeringsrådgivning Gabriel Oxenstierna förser här läsaren med de kunskaper som krävs enligt lagen om finansiell rådgivning. I boken behandlas olika finansiella instrument. Dessutom får läsaren insikter inom makroekonomi och grundläggande finansiell ekonomi. Placeringsrådgivning riktar sig särskilt till placeringsrådgivare och andra finansiella rådgivare. 271 sidor Revisionsår 2006 Tredje upplagan ISBN Art.nr Björkman, Tomas (red.) Personförsäkring Personförsäkringar spelar en viktig roll i människans behov av trygghet. Trots att de allra flesta har ett lagstadgat och avtalsmässigt grundskydd behöver många komplettera med egna, individuella försäkringslösningar. Hur dessa försäkringslösningar ser ut i olika situationer och för olika åldrar beskrivs i boken på ett enkelt och överskådligt sätt. 124 sidor Revisionsår 2006 Femte upplagan ISBN Art.nr Jansson, Bo-Göran Skatter 2007 pension och försäkring Det här är en översiktlig beskrivning av inkomst- och förmögenhetsskattereglerna, vilka illustreras genom exempel på skatteberäkningar. Läsaren får svar på de ofta mycket särpräglade skattefrågor som dyker upp vid exempelvis rådgivning om personförsäkringar och vid försäkringsbolagens handläggning av personförsäkringsärenden. 131 sidor Revisionsår 2006 Tjugonde upplagan ISBN Art.nr Björkman, Tomas Socialförsäkring Boken Socialförsäkring ger en uttömmande beskrivning av lagen om allmän försäkring (med närstående lagar). Ämnesområdet kan förefalla svåröverskådligt, men det rymmer ett genomtänkt om än något krångligt system. Boken beskriver dock detta på ett klart och detaljerat sätt och ger yrkesverksamma goda möjligheter att utreda både egen och andras rätt till ersättningar. 184 sidor Revisionsår 2006 Trettonde upplagan ISBN Art.nr Radetzki, M Eriksson, A Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada Författarna Marcus Radetzki och Anna Eriksson beskriver här det grundläggande försäkringsskyddet vid sjukdom och arbetsskada. Den övergripande karaktären och den klara inriktningen mot samordningen av förekommande ersättningskällor, passar jurister och andra befattningshavare som har behov av överblick. 148 sidor Utgivningsår 2006 Första upplagan ISBN Art.nr

5 LIVförsäkring 3 Björkman, Tomas Avtalsförsäkring En bok för dig som söker fördjupad kunskap om det sociala skyddsnät som skapas genom kollektivavtal om försäkringar på arbetsmarknaden. Förändringar av socialförsäkringarna leder i sin tur till förändringar i de kollektivavtalade försäkringarna. Här beskrivs sjukersättning, arbetsskadeskydd, ålders- och efterlevandepension, delpension och tjänstegrupplivförsäkring. 177 sidor Revisionsår 2006 Elfte upplagan ISBN Art.nr Ekström, Lars Livförsäkringsformer Med Livförsäkringsformer tas ett första steg i riktning mot ett uppslagsverk med de vanligaste livförsäkringsformerna hos sex representativa bolag som utgångspunkt. Boken behandlar både traditionellt förvaltad och fondförvaltad försäkring och beskriver ett stort antal livförsäkringsformer och tariffbeteckningar. 144 sidor Revisionsår 2006 Nionde upplagan ISBN Art.nr Alholt, J Stenhammar, M Försäkringsskydd enligt lag och avtal Kunskap om försäkringar enligt lag och avtal är nödvändiga för att beskriva vilket försäkringsskydd en individ har. Först då kan du utreda vilka ytterligare kompletterande försäkringar individen har behov av. På ett lättillgängligt sätt beskrivs olika händelser man kan råka ut för och vilket skydd de lagstadgade försäkringarna ger. 154 sidor Revisionsår 2005 Tjugoförsta upplagan ISBN Art.nr Blom, Richard Livboken Livboken ger grundläggande kunskap i livförsäkringsteknik, beräkningselement, tekniska begrepp, återbäring och bokslut. Frågor om premier, återköp, låneregler, förhöjningsrisker, fördelning av överskott mm. Även fond-, sjuk-, olycksfalls- och gruppförsäkring samt IPS berörs. För att ge en mer precis definition av komponenterna beskrivs de matematiska modellerna i ett särskilt kapitel. 180 sidor Revisionsår 2005 Tredje upplagan ISBN Art.nr Öjmar, Leif Sjuk- och olycksfallsförsäkring Boken behandlar i huvudsak individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring med en orientering om det lagbundna och avtalsenliga försäkringsskyddet, gruppförsäkringar, obligatoriska eller frivilliga, olycksfallsförsäkringar samt barn- och ungdomsförsäkringar. Avslutningsvis behandlas sjukförsäkringar. 89 sidor Utgivningsår 2004 Första upplagan ISBN Art.nr Blom, Richard Livförsäkringsmatematik Boken livförsäkringsmatematik är den första boken på flera decennier inom ämnent. Den tar upp grundläggande matematik och sannolikhetsteori. Därefter kommer boken in på finasiell, aktuariell och försäkringsekonomi med riskteori. Boken avslutas med redovisningsteknik och ett avsnitt om det regelverk som styr verksamheten. 167 sidor Utgivningsår 2002 Första upplagan ISBN Art.nr

6 ABONNERA NU! 4 SAKförsäkring Engvall, Frida (red.) Ersättning vid personskada 2007 Ersättning vid personskada är ett oumbärligt referensverk vid beräkning av personskadeersättning enligt skadeståndsrättsliga grunder. Boken används av personskadereglerare, biträdande jurister, advokater, domstolsjurister och andra som kommer i kontakt med skadestånds bedömningar med anledning av personskador. Utöver utredning och skadeståndsberäkning behandlar boken även samordningsförmånerna. Den berör dessutom ersättning grundad på liv-, olyckfalls- och sjukförsäkring även om någon samordning med dessa försäkringar inte äger rum. Ersättning vid personskada kan med också användas som utbildningsmaterial för personal inom dessa områden. Observera att uppgifterna i handboken är av generell karaktär och inte alltid kan tillämpas strikt. De kompletterar istället den individuella bedömning som alltid skall göras i varje enskilt fall. Ersättning vid personskada kompletteras varje år med ett supplement som redogör för relevanta uppdateringar. Det är möjligt att abonnera för att löpande få boken och supplementet vid varje uppdatering. 656 sidor Revisionsår 2006 Trettonde upplagan ISBN Art.nr Nordin, Eva Avbrottsförsäkring för företag En egendomsförsäkring ersätter förlust av fysisk egendom, men företag som drabbas av t ex en brandskada lider ofta mer än materiella skador. Därför blir avbrottsförsäkringens betydelse allt viktigare. Boken ökar din kunskap kring detta komplicerade område där stora pengar står på spel både vad avser premier och skador. 121 sidor Revisionsår 2005 Tredje upplagan ISBN Art.nr Etsare, Ulrika m.fl. Privat sakförsäkring Privat sakförsäkring behandlar gemene mans vanligaste försäkringar och ger läsaren en god överblick över svensk försäkringsmarknad. I bokens fem delar behandlas utförligt hem-, villahem-, fritidshus-, båt- och motorfordonsförsäkring. Boken lämpar sig även för fördjupning, praktisk träning och självstudier då den innehåller en stor mängd exempel och skadefall. 285 sidor Första upplagan ISBN Art.nr Dennerståhl, Louise Ansvarsförsäkring för företag Ansvarsförsäkring anses vara en svårförståelig försäkring. Den bygger på den komplicerade skadeståndsrätten. Louise Dennerståhl tar här upp hela ämnesområdet med tyngdpunkt på företagsförsäkring. Boken är ett måste som studie- och faktabok för alla som arbetar med försäkring inte minst för försäkringsupphandlare inom näringsliv och offentlig verksamhet. 121 sidor Utgivningsår 2004 Första upplagan ISBN Art.nr

7 SAKförsäkring 5 Renmar, Sten Egendomsförsäkring för företag En egendomsförsäkring ersätter förlust av egendom. Försäkringsformerna är beroende av vilken typ av verksamhet som skall försäkras, betydelsen blir allt viktigare och nya varianter växer fram. Tillkomsten av andra skadeorsaker och förluster samt introduktionen av utländska villkor på marknaden ställer allt högre krav på säljare, underwriters, mäklare och skadereglerare. 337 sidor Andra upplagan ISBN Art.nr Hesselgren, B Ottenheim, J Konsumenträtt och försäkring en översikt Konsumentpolitik och regelsystem präglas av snabba förändringar där avreglering, internationalisering, ny teknik och ökad konkurrens medför att konsumenterna ställs inför nya val. I denna bok beskrivs den konsumenträttsliga lagstiftningen, myndigheternas roll samt konsumenternas möjligheter till rådgivning och tvistlösning med betoning på försäkringsområdet. 93 sidor Tredje upplagan ISBN Art.nr Beställ böcker för yrkesverksamma inom bank- och försäkringsområdet på

8 6 övrigt Riese, Tom Försäkringsförmedling Författaren Tom Riese redogör här för det offentliga regelverk som styr försäkringsförmedling samt för Finansinspektionens riktlinjer. Lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) samt förordningen om försäkringsförmedling (SFS 2005:411) behandlas också. Lagen ersätter mäklarlagen och omfattar med några få undantag alla typer av försäkringsförmedling. 192 sidor Revisionsår 2006 Andra upplagan ISBN Art.nr Radetzki, Marcus Praktisk skadeståndsbedömning Praktisk skadeståndsbedömning ger överblick över skadeståndsrättens olika problemområden och det skadeståndsrättsliga regelverket. Boken ger kunskap om tillvägagångssätt vid skadeståndsbedömning i konkreta fall och den underlättar för jurister och andra befattningshavare vid skadereglering på skadeståndsrättslig grund. 122 sidor Utgivningsår 2005 Första upplagan ISBN Art.nr Palmgren, Björn Försäkringsekonomi Detta är en introduktion till försäkringsekonomi som ger en detaljerad presentation av försäkringsredovisningens speciella terminologi och begreppsvärld. I boken särskiljs det som är speciellt för livförsäkring från det som gäller skadeförsäkring. Läsaren får exempelvis bakgrundsfakta om den svenska försäkringsmarknaden och Finansinspektionen. 88 sidor Revisionsår 2006 Andra upplagan ISBN Art.nr Radetzki, M Eriksson, A Lagtextsamling i ersättningsrätt För dig som söker en lätttillänglig översikt av lagstiftning med central betydelse inom ersättningsrätten. Lagstiftningen är sorterad i följande kategorier: (a)socialförsäkring och därmed sammanhängande ersättningsanordningar (b)privat försäkring (c)skadestånd (d)andra ersättningsanordningar. Någon liknande sammanställning har inte tidigare publicerats. 392 sidor Utgivningsår 2005 Första upplagan ISBN Art.nr Löf, Gunnar Försäkring en introduktion Försäkringar spelar en allt större roll i våra liv samtidigt som lagar och avtal blir alltmer komplicerade. Försäkring en introduktion redogör för de vanligaste försäkringarna och förklarar de flesta begrepp som används i försäkringsbranschen. Huvuddelen av boken ägnas åt skadeförsäkring, därutöver beskrivs det sociala skyddsnätet på ett överskådligt sätt. 126 sidor Revisionsår 2006 Tredje upplagan ISBN Art.nr Lundberg, Konrad Allmän juridik för försäkringsbranschen Förekomsten av en rättsordning är typiskt för varje organiserat samhälle. Det juridiska stoftet är oerhört omfattande varför det endast kan bli tal om att här redovisa vissa valda delar och några allmänna grunddrag av rättsordningen. Boken kan med fördel användas vid grund- och introduktionsutbildning, självstudier eller som referensbok. 63 sidor Revisionsår 2006 Tionde upplagan ISBN Art.nr

9 Bra att veta om oss Hur och var köper man Studentlitteraturs böcker? Aktuellt sortiment med facklitteratur för yrkesverksamma finns att beställa på yrkesliv. Här hittar du hela vårt sortiment och de senaste nyheterna. Du kan även höra av dig med din beställning till: Studentlitteratur, Kundtjänst Box 141, Lund Telefon eller fax E-post: Nyhetsbrev Vårt nyhetsbrev för Bank & Försäkring IFU utkommer löpande via e-post. Här hittar du nyheter, erbjudanden och annat som du har nytta av i ditt arbete. Beställ nyhetsbrevet på yrkesliv. Självklart helt utan kostnad. Utgivningsområdet Vi ger ut facklitteratur för yrkesverksamma. I kunskapssamhället är medarbetare med rätt kompetens avgörande för ett företags överlevnad och framgång. Kunskapsinnehållet i svensk export och samhällsekonomi ökar hela tiden. Studentlitteratur hjälper företag och andra organisationer att förse medarbetarna med den kunskap som krävs för att nå framgång i en konkurrensutsatt och föränderlig ekonomi. Synpunkter och idéer Har du en idé om att skriva en bok? Då är du välkommen att höra av dig till oss. Vi söker nya utgivningsidéer från företag, organisationer eller yrkesverksamma inom bank - och försäkringsområdet. Har du synpunkter rörande befintliga titlar är du självklart lika välkommen.

10 Studentlitteratur AB Box 141 SE Lund Sweden Tel: Fax: Kundtjänst Ordertel: Orderfax: E-post order:

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring Handelshögskolan i Göteborg Juridiska institutionen En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring - vilka konsekvenser får begreppen verklig ägare och huvudsaklig brukare? Sara Cronholm

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS KONTRAHERINGSPLIKT OCH UPPSÄGNINGSRÄTT

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS KONTRAHERINGSPLIKT OCH UPPSÄGNINGSRÄTT LUNDS UNIVERSITET Lund 2000-05-18 Juridiska fakulteten Examensarbete i försäkringsrätt, 20 p Vårterminen 2000 Handledare: Jur. dr. Eva Lindell-Frantz FÖRSÄKRINGSBOLAGENS KONTRAHERINGSPLIKT OCH UPPSÄGNINGSRÄTT

Läs mer

Plötslig och oförutsedd skada en sakligt sett förnuftig och rimlig reglering?

Plötslig och oförutsedd skada en sakligt sett förnuftig och rimlig reglering? Handelshögskolan i Göteborg Juridiska institutionen Hedvig Mannergren Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade Studier, 20 poäng VT 2007 Handledare: Filip Bladini Plötslig och oförutsedd skada en

Läs mer

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad

Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Evelina Hansson Cronberg Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad Examensarbete 30 högskolepoäng Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt VT 2010 Innehåll

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling

Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 1 Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 2

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling Om försäkringsförmedling [Uppdaterad 2008-01-05] Från och med den 1 juli 2005 gäller lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Lagen bygger på ett EG-direktiv (2002/92/EG). Den ersätter försäkringsmäklarlagen

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

förmåner TRYGGHET & Pionjärer inom personalförmåner Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara

förmåner TRYGGHET & Pionjärer inom personalförmåner Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara TRYGGHET & förmåner Har du gjort ditt ITPK-val? sid 4 Kollektivavtal eller inte? sid 6 Reformen som datoriserade folkhemmet sid 9 Pionjärer inom personalförmåner Det är viktigt att locka till oss och behålla

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2. Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2. Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Förord Konsumentundersökningar visar att konsumenter tycker att det är svårt att förstå vad försäkringsprodukter

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Försäkringsbranschen. ett nödvändigt ont? Handledare: Olle Duhlin. Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet

Försäkringsbranschen. ett nödvändigt ont? Handledare: Olle Duhlin. Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet Försäkringsbranschen ett nödvändigt ont? Författare: Adam Carlman, Marknadsföringsprogrammet Katja Ericson, Turismprogrammet Niklas Larsson Marknadsföringsprogrammet Handledare: Olle Duhlin Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Gruppförsäkringar. Juridiska institutionen. Reza Ghasemi. Juristprogrammet Examensarbete (30 hp) höstterminen 2012

Gruppförsäkringar. Juridiska institutionen. Reza Ghasemi. Juristprogrammet Examensarbete (30 hp) höstterminen 2012 Juridiska institutionen Juristprogrammet Examensarbete (30 hp) höstterminen 2012 Gruppförsäkringar En studie om bestämmelserna om reservationsanslutning i försäkringsavtalslagen är i behov av översyn Reza

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag

Att vara sin egen. Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag 2 Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer