Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 2. VERKSAMHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 2. VERKSAMHETER"

Transkript

1 Kvalitetshandboken

2 1.1. Curas historia Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 1.1. Curas historia 1.2. Curas organisation 1.3. Curas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1.4. Struktur och ansvar för kvalitetssäkringsarbetet 1.5. Systematiskt förbättringsarbete 1.6. Mål och utvärdering för åren Kund och behov 1.8. Värdegrund 1.9. Kansliet 2. VERKSAMHETER 2.1 Verksamhetschefer 2.2. Notavillan 2.3. Klaragymnasiet med internat 2.4. Sjöarp 2.5. Cura Ungdomsboende 2.6. Konsultgruppen 2.7. Familjerådgivningen 2.8 Familjehems- och utredningskonsulenterna 2.9. Personliga ombud Resurscentrum Handboken följer de riktlinjer som ges för kvalitetssäkringsarbete enligt SoL SFS (2001:453) 3 kap 3 och Kommunallagen (1991:900) samt i Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 (M och S) kap 1 och 5 2 st. Tryckt i juli 2014.

3 1.1. Curas historia Curas kvalitetshandbok togs fram redan i samband med en utbildning i kvalitetsutveckling. Varje verksamhet fick sin egen handbok och vi fastslog rutiner för hur det löpande arbetet med boken skulle säkras. Kvalitetshandboken har därefter blivit ett självklart och naturligt stöd i medarbetarnas vardagsarbete. Handboken har fortlöpande reviderats och utvecklats. I dag utgör den också en viktig del i Curas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Om kvalitetshandboken 2011 gjordes en total omarbetning av den samlade dokumentationen kring kvalitetsarbetet där man lade samman alla handböckerna till en gemensam. Den nu helt reviderade handboken är dels en samlad handbok för Curas alla verksamheter där ansvar, processer och rutiner är väl beskrivna, dels en tydlig dokumentation av Curas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9. Syftet med handboken är att säkra kvaliteten i verksamheten. Den är i första hand till för oss själva, en dokumentation där vi är överens om vad som skapar kvalitet i våra verksamheter, men också för att andra, externa parter, ska kunna ta del av hur vi arbetar med kvalitetsarbetet. Handboken är ett levande dokument och förändras ständigt i takt med förändringar i vår omvärld liksom vid interna förändringar av ansvar, processer och rutiner i vårt dagliga arbete. Vår ambition är att utgå från nuläget och sedan utveckla och uppdatera efter hand. Vi vill också att så många delar som möjligt i vår samlade verksamhet, omfattas av vår handbok eftersom delarna påverkar helheten och tvärtom. Att vi uppdaterar boken efter hand innebär att ett tryckt exemplar snart blir inaktuellt. En helt aktuell handbok finns därför alltid att hämta på vår gemensamma server där dokumenten ständigt hålls uppdaterade. För att säkerställa att alla medarbetare känner sig delaktiga i kvalitetsarbetet har även ansvar och struktur reglerats på alla nivåer för just detta arbete i handboken.

4 1.1. Curas historia 1. Allmänt 1.1. Curas historia Tillbaka i tiden var det vanligt att landsting och stat var huvudmän för institutioner och annan verksamhet inom det psykosociala området. Kommunerna var kunder och de tyckte att de saknade den insyn och det inflytande som var önskvärt och därför föddes tankarna på att bilda ett kommunalförbund i Blekinge med syfte att ta över huvudmannaskapet för de aktuella verksamheterna bildades därför Vårdförbundet Blekinge. Alla kommuner i länet utom Karlskrona blev medlemmar vid starten och1997 gick även Karlskrona in i samarbetet bytte förbundet namn till Kommunsamverkan Cura Individutveckling Cura. Kansliet finns i egna lokaler på Ågatan i Karlshamn. Curas huvuduppdrag har traditionellt varit att i nära samarbete med medlemskommunerna och andra kommuner erbjuda en kvalitativ och kostnadseffektiv vård och behandling inom det psykosociala området. I takt med en allmän samhällelig förändring och därmed förändrade behov hos medlemskommunerna har Curas uppdrag ständigt förändrats och har sett olika ut från tid till annan. I dag arbetar Cura lika mycket inom området neuropsykiatri (autismspektrum) som inom det psykosociala området. Cura ansvarar just nu för fem institutioner, en gymnasieskola och fyra mindre verksamheter med ca 30 fysiska enheter placerade runt om i länet. Sjöarp boende och daglig verksamhet för personer inom autismspektrumstörning Klaragymnasiet med internat fyraårigt gymnasium för ungdomar inom autismspektrumstörning. Skola Internat Notavillan barn- och familjeenhet Cura Ungdomsboende boende för ensamkommande asylsökande barn Cura Park Cura Vik Familjerådgivning Familjehems- och utredningskonsulenter Personliga ombud verksamhet för personer med en svår och långvarig psykiatrisk problematik Resurscentrum centrum för intern och extern kompetensutveckling Ovanstående beskrivning är allmän för Cura medan den specifika verksamhetsmässiga historien beskrivs under varje verksamhet.

5 1.2. Curas organisation 1.2. Curas organisation Cura leds av en direktion med nio ledamöter och nio ersättare som utsetts av kommunfullmäktige i sina respektive hemkommuner. Institutionerna leds av verksamhetschefer och en eller två biträdande verksamhetschefer. Gymnasieskolan leds av en rektor tillika verksamhetschef. De fyra mindre verksamheterna bildar tillsammans konsultgruppen, vilken leds av en verksamhetschef. Totalt sysselsätter Cura ca 140 medarbetare. Med några få undantag är alla tjänster heltidstjänster. Till detta kommer ett stort antal timanställda som arbetar vid sommarsemestrar eller vid ordinarie personals sjukdom, tjänstledighet eller liknande Curas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Förbundsordning Medlemskommunerna beslutar om en förbundsordning som bl.a. reglerar förbundets uppdrag, direktionens sammansättning osv. Förbundsordningen ändras om medlemskommunerna är överens om att Curas uppdrag ska förändras Budget, plan och mål för verksamheterna Inom de ramar som medlemskommunerna definierat är det sedan politiska beslut inom direktionen som formar Curas samlade verksamheter. Direktionen beslutar om en gemensam delegationsordning för både gymnasieskolan och övriga verksamheter. Denna ändras vid behov. Det viktigaste styrdokumentet vid sidan av förbundsordningen, är budget och plan för kommande verksamhetsår. Här fastslår politikerna önskad inriktning och utveckling för förbundet tre år framåt i tiden. I budgeten återfinns också mål för

6 1.3. Curas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete verksamheten, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Ekonomiska mål utvärderas i samband med delårsrapport respektive årsredovisning kommande år, de verksamhetsmässiga målen utvärderas i samband med årsredovisning. Beslut om budget för kommande år ska tas under oktober månad. Respektive verksamhetschef har enligt delegationsordningen ansvar för sin budget. Förbundschefen har det yttersta ansvaret Lokala arbetsplaner Direktionen har formulerat verksamheternas uppdrag, mål och principer för utvärdering. När budgeten är tagen i oktober månad är det verksamhetschefernas ansvar att formulera en lokal arbetsplan som ska utformas så att den på ett strukturerat sätt visar vad man, mot bakgrund av den budget som gäller för respektive verksamhet, kommer att göra för att de lokala målen ska uppnås. Den lokala arbetsplanen ska redovisas för direktionen vid årets sista sammanträde Utvärdering av målen årsredovisning och verksamhetsberättelse Utvärdering av de generella målen görs i förvaltningsrapporten i samband med årsredovisningen. De ekonomiska målen utvärderas även i delårsrapporten. Förbundschefen ansvarar för utvärderingarna. Verksamhetscheferna ansvarar för att de lokala målen utvärderas i deras respektive verksamhetsberättelser, som redovisas för direktionen i samband med årsredovisningen. Vid sidan av denna formella uppföljning sker en löpande uppföljning under året. Inför varje ledningsmöte (10 ggr/år) skickar ekonomiansvarig en ekonomisk uppföljning till respektive verksamhetschef. På ledningsmötet redovisar hon muntligen en ekonomisk uppföljning för hela Cura och större avvikelser diskuteras i gruppen. Vid två tillfällen per termin har ekonomiansvarig en mera grundlig genomgång och uppföljning av ekonomin tillsammans med respektive verksamhetschef. Vid varje ledningsmöte ger verksamhetscheferna en redogörelse för hur den egna verksamheten fungerar i förhållande till de egna målen, i vissa avseenden. Vid varje direktionssammanträde ger förbundschefen en redogörelse för ekonomin och rapporterar särskilda händelser i verksamheterna och större avvikelser diskuteras. Rapporterna fungerar i vissa delar också som en uppföljning av de lokala målen under året Riskbedömning, egenkontroll, klagomåls- och avvikelsehantering Cura har utarbetat riktlinjer för hur arbetet med riskbedömningar liksom klagomåls- och avvikelsehantering ska bedrivas. Övergripande finns ett regelverk för ansvarsfördelning, processer, rutiner samt hur sammanställning skall hanteras. På varje enhet (som kräver det) finns sedan väl dokumenterade lokala rutiner för att säkra arbetsmiljön ur både medarbetar- och klient/elevperspektiv. Rutiner för riskbedömningar finns beskrivet i vår arbetsmiljöplan. Egenkontroller görs när det finns anledning att titta mera noga på någon del i verksamheten. Det kan handla om att vi fått klagomål som antyder en brist men egenkontroller kan också göras som en uppföljning av hur en enhet fungerar. Egenkontroller initieras av medlemmarna, direktionen eller förbundschefen. Ansvarar för dessa gör kvalitets- och utvecklingschefen Styrdokument och Centrala direktiv Cura har utarbetat en rad styrdokument som följer av lagar och förordningar. Utöver dessa har Cura formulerat en rad egna policys eller direktiv Centrala direktiv som fungerar som en regelbok för hur vi går till väga i olika situationer inom Cura. Även om styrdokumenten tar sin utgångspunkt i de lagstadgade skyldigheter vi har inom Cura, är de ofta mera långtgående utformade för att ger en tydlig vägledning till våra medarbetare kring hur arbetet inom Cura ska bedrivas. De Centrala direktiven gäller för hela Cura både på generell, grupp och individnivå, och blir därmed en viktig del i vårt gemensamma kvalitetsarbete. De centrala direktiven revideras återkommande vid behov. Ansvarig för att a-jourhålla de Centrala direktiven är kvalitets- och

7 1.4. Struktur och ansvar för kvalitetssäkringsarbetet utvecklingschefen tillsammans med förbundschefen. På verksamhetsnivå ansvarar verksamhetschefen för att informera om förändringar och nya direktiv. Policydokument Upprättad Revideras Förbundsordning 2011 Vid behov Budget och plan Arbetsmiljöplan Brandskyddsplan Dokumenthanteringsplan Finansieringsplan Internkontrollplan Informationssäkerhetspolicy Jämställdhetsoch mångfaldsplan Miljöpolicy 2011 Vid behov Lönepolicy 2007 Vid behov 1.4. Struktur och ansvar för kvalitetssäkringsarbetet För att säkerställa att arbetet med kvalitet blir en levande och ständigt pågående process har struktur och ansvarsfrågor reglerats. Det övergripande ansvaret för själva ledningssystemets utformning är förbundschefens. När det gäller att säkerställa att arbetet med kvalitetshandboken fullföljs på ett ändamålsenligt sätt i alla verksamheter, liksom att handboken är uppdaterad, korrekt och tillgänglig, ansvarar kvalitets- och utvecklingschefen Kvalitetsansvarig I varje verksamhet (ibland enhet) finns en kvalitetsansvarig med ett särskilt ansvar för kvalitetshandboken. Vad som följer av detta ansvar är i princip detsamma i alla verksamheter men då det förekommer vissa olikheter redovisas detta specifika ansvar under respektive verksamhet i kvalitetshandboken. I alla verksamheter är kvalitetsarbetet en återkommande punkt på dagordningen vid personalkonferensen. Här tas eventuella behov av förändringar upp och förs sedan in i boken av kvalitetsansvarig. Alla förändringar av kvalitetshandboken ska meddelas kvalitets- och utvecklingschefen. Om förändringarna är av policykaraktär eller på något sätt kan komma i konflikt med andra styrdokument måste ändringarna först förankras och godkännas av förbundschefen Kvalitetsträffar Minst två gånger om året hålls en separat konferens inom varje verksamhet, som exklusivt behandlar handboken och en grundlig genomgång görs och eventuella förändringar diskuteras och förs sedan in i boken av kvalitetsansvarig. Också här ska ändringar meddelas kvalitets- och utvecklingschef och ändringar av policykaraktär godkännas av förbundschef Utvärdering av kvalitetsarbetet I de verksamhetsberättelser som cheferna skriver i samband med bokslut ska en utvärdering av kvalitetsarbetet på respektive enhet redovisas och utvärderas i förhållande till kvalitetspolicyn Uppföljning av kvalitetsarbetet Två gånger om året träffas verksamhetschefer och kvalitetsvariga i en konferens där övergripande frågor kring kvalitetssäkringen diskuteras. Vid dessa tillfällen görs en uppföljning för att säkerställa att handböckerna används på det sätt som är tänkt Handboken finns tillgänglig för alla Kvalitetshandboken ska finnas på den gemensamma servern och alltid kunna läsas av samtliga medarbetare. Alla kvalitetsansvariga får göra ändringar under sitt specifika verksamhetsområde direkt i dokumentet. Kvalitets- och utvecklingschef samt förbundschef kan göra ändringar i dokumentet i sin helhet. Dokumentet är lösenordsskyddat i förhållande till övriga medarbetare eller andra som har

8 1.5. Systematiskt förbättringsarbete möjlighet att ta del av dokumentet. Handboken ska också ligga på förbundets hemsida så att andra intresserade, t.ex kunder, ska kunna ta del av denna på egen hand. Här uppdateras handboken när större förändringar har gjorts, dock minst en gång om året Systematiskt förbättringsarbete För att säkerställa att vi använder oss av de verktyg vi förfogar över när det gäller systematiskt kvalitetsarbete har vi reglerat hur uppföljningar och utvärderingar ska göras. Detta gäller t ex. riskbedömningar, klagomål och avvikelserapportering. I de verksamhetsberättelser som cheferna skriver i samband med årsredovisningen i början av varje år ska en redogörelse av kvalitetsarbetet göras. Vid sidan av att de lokala målen ska utvärderas, ska också en sammanställning av identifierade risker ur arbetsmiljöperspektiv, inkomna klagomål och synpunkter samt anmälda avvikelser göras. På samma sätt ska eventuella Lex Sarah-utredningar redovisas. Till detta ska de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med det som kan definieras som brister i verksamheten redovisas. Detta gäller oavsett om det är organisation, ledning, medarbetare eller de fysiska förutsättningarna som har brustit, eller om orsaken till bristen finns att finna utanför vår egen organisation. Om egenkontroller genomförts i verksamheten ska dessa också redovisas liksom eventuella förändringar Mål och utvärdering för åren Ytterst ska kvalitetssäkringsarbetet garantera att vi erbjuder våra kunder den kvalitet som följer av lagstiftning och förordning och också den kvalitet som vi utlovar gentemot våra kunder. Varje år beslutar direktionen om mål för den samlade verksamheten vilka anger en ambitionsnivå för det samlade arbetet. Kvalitetssäkringen ska bidra till att vi uppnår de uppsatta målen varför kvalitet och måluppfyllelse är nära knutna till varandra. Uppdrag: Cura verkar främst inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena eller områden som tangerar dessa, och dess ändamål är att på medlemmarnas uppdrag organisera och driva sådan verksamhet där kommunerna ser ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar med samordning. Cura ska kunna fungera som huvudman för verksamheter som avser skola, hem för vård eller boende (SoL 6 1) eller boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS 9 8), bostad med särskild service för vuxna (LSS 9 9) samt korttidsvistelse utanför det egna hemmet för vuxna (LSS 6 6). Cura skall också verka för att, inom de områden som nämnts ovan, utveckla spetskompetens, för att kunna erbjuda kvalificerad utbildning, utredning, handledning, konsultation, rådgivning mm till kommunerna Ekonomiska mål Alla Curas verksamheter ska bära sina egna kostnader Verksamhetsmässiga mål 1. Personal Cura är en kvinnodominerad verksamhet där fördelningen i dag är 66 procent kvinnor och 34 män. Cura ska eftersträva en jämnare könsfördelning mellan könen till 40/60 procent.

9 1.7. Kund och behov Minst 90 procent av Curas medarbetare ska känna till och känna sig delaktiga i förbundets övergripande ekonomiska och verksamhetsmässiga mål. Minst 90 procent av Curas medarbetare ska känna till och känna sig delaktiga i den egna verksamhetens lokala mål. Minst 90 procent av Curas medarbetare ska vara väl förtrogna med och uppleva att kvalitetshandboken är ett levande och centralt dokument för det samlade kvalitetsarbetet inom förbundet. Minst 90 procent av Curas medarbetare ska uppleva trivsel på arbetsplatsen vad avser ledning, delaktighet och samarbete. 2. Kompetensutveckling/handledning De samlade kostnaderna för kompetensutveckling och handledning ska varje år motsvara minst 1,3 procent av förbundets totala personalkostnader. Minst 80 procent av den kompetensutveckling som förbundet erbjuder sina medarbetare, ska utgå från den analys som görs årligen inom ramen för ledningsgruppen och som utgår från enhetsvisa SWOT-analyser och följer fastställda rutiner. 3. Beläggning Av de placeringar som görs inom Curas verksamheter ska totalt minst 50 procent utgöras av placeringar från medlemskommunerna. 4. Upplevt resultat Minst 90 procent av Curas kunder ska uppleva att de dokumenterade uppdrag som givits förbundet har genomförts i enlighet med överenskommelse. Varje verksamhet utvärderar sina egna resultat efter fastställda kriterier, som utgår från egna verksamhetsmässiga mål. Av dessa ska totalt minst 90 procent vara uppfyllda Utvärdering De ekonomiska målen utvärderas dels i samband med årsredovisningen, dels i samband med delårsrapporten. De verksamhetsmässiga målen utvärderas i samband med årsredovisningen. Underlag till den verksamhetsmässiga utvärderingen hämtas i Curas årliga personalenkät, i respektive verksamhets egen utvärdering samt i annat statistiskt material som Cura förfogar över, t.ex. personalstatistik Kund och behov Curas kunder Curas kunder är i första hand våra medlemskommuner, och då i huvudsak kommunernas socialnämnder (inklusive LSS-verksamhet) och gymnasienämnder. Vid sidan av dessa kan även andra kommuner och Migrationsverket vara våra kunder.

10 1.8. Värdegrund Förhållandet kunder/klienter och elever Vi ser inte våra klienter/elever primärt som kunder men utgår i allt arbete från att kundernas behov och förväntningar motsvarar de krav och förväntningar som klienter/elever kan ställa på oss i enlighet med tecknade avtal Prioriteringar Om Curas resurser inte räcker för att tillgodose alla kunders behov och önskemål, ska alltid medlemskommunerna prioriteras. I vissa fall tecknar Cura avtal med andra kommuner och dessa ska komma ifråga i andra hand. Därefter kan övriga kunders behov tillgodoses Beskrivning av klientgruppen Klientgruppen varierar över tid men en stor del utgörs av utsatta barn och ibland deras föräldrar eller ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. De lagrum som styr insatserna är SoL, LVU, LSS och HSL (gäller läkemedelshantering) Bedömning av kundernas behov För att Cura och Curas kunder ska vara överens om vad som ryms i det uppdrag man åtagit sig och på vilket sätt uppdraget ska utföras, ska Cura bjuda in till kontinuerliga träffar med representanter för medlemskommunerna. Direktionens ledamöter har ett ansvar för att aktualisera nya behov och det har också kommunerna. Vid sidan av detta ska alla som arbetar inom Cura genom formella och informella kontakter med kunder och i kontakter med klienter, bidra till att vidga den gemensamma omvärldsanalysen. Detta görs genom att varje enskild medarbetare delar med sig av sina reflektioner och erfarenhetsutbyten till ledningen inom Cura, så att denna kunskap kan bearbetas och vid behov leda till förändringar i verksamheterna. Ömsesidigheten i erfarenhetsutbyte på alla nivåer, är en förutsättning för att Cura ska kunna hålla en hög kvalitet och att uppfattningen om vad som är hög kvalitet delas av Curas kunder Avtal ska upprättas De mindre verksamheterna inom Cura: Familjerådgivning, Familjehems- och utredningskonsulenter samt Personliga Ombud, finansieras genom avgifter (PO även statsbidrag) och svarar mot de reella kostnaderna för verksamheterna. I övriga verksamheter betalar varje kund för en plats, per dygn, per termin eller år. Här ansöker kommunerna om plats, prioritering görs enligt ovan och därefter ska alltid ett avtal som reglerar avtalets omfattning och utformning upprättas. Detta garanterar att kunden och Cura är överens om vilken kvalitet som ska uppnås i arbetet. Varje uppdrag ska utvärderas antingen när det är slutfört eller en gång årligen vid längre placeringar. Hur utvärderingen ska gå till och vilka mål som ska uppnås regleras i Mål och utvärdering Värdegrund All verksamhet inom Cura utgår från grundtanken om alla människors lika värde och vi motverkar all form av kränkande behandling. Vi möter de människor vi arbetar med med respekt och anpassar insatsernas utformning och omfattning till deras behov och förutsättningar. Vårt arbete syftar till att dessa människor ska känna trygghet och trivsel samt uppleva mening och sammanhang. Detta är en grund för att människor ska kunna utvecklas och uppnå största möjliga självständighet utifrån sina specifika förutsättningar. Genom att skapa goda relationer med både de vi arbetar med och våra kunder ges förutsättningar till positivt förändringsarbete. Vi arbetar strukturerat efter väl kända och beprövade metoder som personalen har god kunskap om och kompetens att genomföra. Vårt arbete följs upp och utvärderas kontinuerligt för att säkra en god kvalitet. Vi är angelägna om att ständigt omvärdera och ompröva vårt uppdrag utifrån kundernas behov. Utifrån denna värdegrund har vi skapat devisen Vi hjälper människor att växa.

11 1.9. Kansliet 1.9. Kansliet Personella resurser Personal 5,5 tjänster Förbundschef 1 100% Personal- och löneadministratör 1 100% Ekonomiansvarig 1 100% Kvalitets- och utvecklingschef 1 100% HR-ansvarig 1 100% Administratör 1 50% Utbildningskrav Relevant högskoleutbildning för tjänsten Förbundschef (FC) Ansvarsområde 1. Avtal 2. Direktion 3. Revision 4. Utredningsarbete 5. Utvecklingsarbete 6. Ekonomi 7. Samverkan och kundkontakter 8. Personal 9. Kvalitetschef 10. Information och marknadsföring 11. Kompetensutveckling 1. Avtal 1.1. Tecknande av avtal FC ansvarar för att avtal tecknas i alla avseenden där Cura står i ansvarsförhållande till någon annan part. Det kan avse hyresavtal, tjänsteköp, handledning, konsulttjänster, leasingavtal eller liknande. I egenskap av firmatecknare tecknar FC alla avtal som har ekonomisk betydelse för förbundet Förfrågningsunderlag och anbud När tjänster som Cura köper avser större värden tillämpas alltid Lagen om offentlig upphandling, LOU. Detta kan avse utbildningsinsatser, kurser och konferenser, leasingbilar, banktjänster, osv. Vid större upphandlingar samråder FC med direktionen kring kravspecifikationer. FC ansvarar även för att lämna anbud som avser vårdplatser, konsulttjänster eller liknande, när detta är befogat utifrån förbundets uppdrag. Vid större upphandlingar kan Cura genom avtal erhålla konsulttjänster från Karlshamns kommun. Cura är anslutna till Commentus Centrala avtal FC ansvarar för att centrala avtal kommer till direktionens och verksamheternas kännedom. 2. Direktion 2.1. Direktionssammanträden Direktionen sammanträder minst fem gånger per år. Tid och plats för kommande sammanträden kommande verksamhetsår, beslutas vid Curas december-sammanträde. FC upprättar en ärendelista i samråd med ordföranden till varje sammanträde och bokar lokal i förekommande fall. Därefter skrivs kallelser som skickas ut till ledamöter och ersättare samt adjungerande ledamöter senast 10 dagar före aktuellt sammanträde. FC ansvarar för att ledamöterna får bra underlag för att fatta beslut, antingen skriftligen eller genom muntliga föredragningar. Vid varje sammanträde avger FC en rapport från verksamheterna samt en ekonomisk rapport. FC är direktionens sekreterare och skriver protokoll. FC ser till att protokollet justeras och skickas ut till direktionens ledamöter, adjungerande ledamöter samt till kommunerna. Protokollet sänds med vanlig post eller e-post. FC ansvarar för att justerat protokoll, enligt kommunallagens bestämmelser och Curas reglemente för direktionen, anslås på anslagstavlan, Rådhuset i Karlshamn.

12 1.9. Kansliet 2.2. Överläggning med ordföranden och Curas presidium Vid fasta möten eller via telefonkontakt rapporteras fortlöpande till ordförande om verksamheternas situation och annat som kan påverka Cura. Inför sammanträden har FC beredningsmöten med presidiet. 3. Revision FC ska tillsammans med EA tillhandahålla underlag och verifikationer till revisorerna samt lämna information och förklaringar avseende underlagen. FC redovisar om önskemål finns, delårsbokslutet för tjänsterevisorn och valda revisorer. Vid årets bokslut redovisar FC revisionsrapporten för revisorerna. Efter beslut om bokslut i direktionen översänds detta tillsammans med revisionsrapport till medlemskommunerna. 4. Utredningsarbete Initiativ till en utredning kan tas av medlemskommunerna, direktionen, FC, eller ledningsgruppen. Utredningar kan aktualiseras av samhälliga förändringar, förändrad lagstiftning, kommunernas förändrade behov eller interna behov. FC kan uppdra till KUC eller någon annan att verkställa en utredning med ansvar för att relevant fakta, bearbetning och analys blir gjord. Om utredningen leder fram till ställningstaganden av politisk karaktär beslutar direktionen. FC ansvarar för att beslutet verkställs. 5. Utvecklingsarbete FC ansvarar tillsammans med KUC för att ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår i verksamheten. För detta krävs ett utåtriktat arbete där kontakter tas med medlemskommunerna, andra kommuner, liknande verksamheter, samarbetspartners och andra huvudmän eller myndigheter som påverkar det arbete som utförs inom Cura. FC ansvarar för att en SWOTanalys genomförs en gång per år där förbundets styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifieras. Utifrån denna ska FC i samråd med ledningsgruppen definiera behov av fortsatt kompetens och utvecklingsarbete Lagar, förordningar mm FC ska hålla sig ajour med lagar, förordningar och andra anvisningar som har betydelse för Curas verksamheter. Om behov finns ska FC informera direktionen om förändringar som kan få betydelse för Cura. FC ansvarar tillsammans med KUC för att styrdokument och centrala direktiv är uppdaterade och följer lagstiftning och andra riktlinjer och att, vid förändringar, ta dem till direktionen för beslut Centrala direktiv FC fastställer i samråd med ledningsgruppen, på initiativ av medlemskommunerna, direktionen eller på eget initiativ vilka direktiv som ska gälla för verksamheten. Nya eller ändrade direktiv tas upp på direktionsmöten för kännedom. Vart fjärde år i samband med ny mandatperiod tar direktionen beslut om alla centrala direktiv. Besluten finns i direktionens protokoll. FC ansvarar för att direktionens beslut om ändringar av dokument med mera, blir kända för ledningsgruppen och ledningsgruppens medlemmar ansvarar vidare för att de blir kända i respektive verksamhet. FC ansvarar tillsammans med KUC för att ändringarna görs i de centrala direktiven på den gemensamma servern. 6. Ekonomi 6.1. Budget och plan FC ansvarar tillsammans med EA för framtagandet av budget och plan. FC, VC och EA tar enligt fastställd ordning fram underlag för budgetarbetet. Därefter görs verksamhets- och kostnadsanalys liksom budgetjämförelser. Gällande avtal gås igenom tillsammans med VC. Mot denna bakgrund utarbetas budgetförslag och ställning tas till om man ska föreslå förändrade priser. Budgetberedning sker i direktionen. MBL-förhandlingar sker i CSG. Offentligt sammanträde avseende budget hålls före oktober månads utgång.

13 1.9. Kansliet 6.2. Bokslut FC ansvarar tillsammans med EA för bokslutsarbetet. EA tar fram ekonomiska rapporter, beläggningsstatistik och övrigt relevant underlag för det gångna året. Därefter analyserar FC underlaget och skriver utifrån detta en förvaltningsberättelse som tillsammans med sifferdelen redovisas för direktionen för godkännande. Revisorerna granskar bokslutet och skriver en revisionsberättelse som tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige för beslut om ansvarsfrihet för direktionen. Delårsbokslut upprättas årligen per den 31 augusti. Revisorerna kommenterar bokslutet i en rapport. FC redovisar delårsbokslutet för direktionen för godkännande. Delårsbokslutet översänds av EA till medlemskommunerna tillsammans med revisorsrapporten Lönerapportering FC attesterar tjänstgöringsrapporter, liksom underlagen för löneutbetalningarna avseende VC och kanslipersonal. Särskild uppmärksamhet ägnas underlag som avser personal- och lönehandläggaren Inventarier/fordon VC samråder med FC före inventarieinköp. VC inhämtar offerter och informerar FC som tar beslut och tecknar avtal i förekommande fall Fastigheter/lägenheter/lokaler/inventarier VC har förstahandsansvar när det gäller att ha en fortlöpande tillsyn och bevakning av fastigheters/lägenheters skick och standard samt rapporterar till FC om skador/brister. Avtal om lägenheter/lokaler tecknas av FC och finns i det digitala avtalsregistret. 7. Samverkan och kundkontakter 7.1. Curas medlemskommuner FC har regelbundna träffar med förvaltningschefer för IFO och handikappomsorg. Där diskuteras aktuella frågor och behov i medlemskommunerna. FC ansvarar för att synpunkter eller frågeställningar som har bäring på Curas olika områden förs vidare till berörda inom Cura eller om det anses relevant, till direktionen Övriga kommuner med flera Vid behov har FC möten med externa kommuner och andra organisationer. Aktuella frågor diskuteras och FC tar synpunkter och frågeställningar vidare till Curas interna arbete samt vidtar eventuella åtgärder Myndigheter FC har fortlöpande kontakter för ömsesidigt informationsutbyte med kommunala förvaltningar, brandmyndigheter, socialstyrelsen, länsstyrelsen med flera vars beslut, myndighetsutövning eller liknande har betydelse för Curas verksamhetsområden Regionsamarbete FC ska på uppdrag av direktionen eller på eget initiativ utifrån specifika verksamhetsbehov, som kräver större upptagningsområden genomföra och förverkliga beslut eller idéer. FC ansvarar för att initiera informella överläggningar med kommuner och län eller andra organisationer i regionen samt undersöka behov och intressen för samarbete med andra vårdgivare. FC analyserar eventuella behov och beslut tas av Curas direktion. FC ansvarar för att besluten verkställs KFS FC är ledamot i KFS branschråd - Vård och Omsorgsom sammanträder minst två gånger per år och behandlar frågor inom avtalsområdet Vård och Omsorg m m. FC är ersättare i KFS styrelse. FC administrerar Curas del i Trygghetsfonden en gång per år samt håller sig ajour med fondens agerande. Underlaget tar PLH fram. FC administrerar medlemsavgifterna till KFS en gång per år efter underlag som PLH tagit fram Pensionsvalet-KPA Pensionsvalet-KPA är pensionsförvaltare till Curas pensionsavtal PA-KFS09 och PA-KFS. FC ansvarar tillsammans med PLH för kostnadsuppföljning samt att bevaka förändringar i PA-KFS.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2014-04-10

Fastställd av styrelsen 2014-04-10 FRIIs Kvalitetskod Hand in Hand Sweden Ideell förening Org nr 814000 8643 Fastställd av styrelsen 20140410 (Uppdaterad 16 sept 2014) A. Ändamål B. Styrelsen C. Styrning D. Internkontroll E. Insamling F.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer