Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 2. VERKSAMHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 2. VERKSAMHETER"

Transkript

1 Kvalitetshandboken

2 1.1. Curas historia Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 1.1. Curas historia 1.2. Curas organisation 1.3. Curas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1.4. Struktur och ansvar för kvalitetssäkringsarbetet 1.5. Systematiskt förbättringsarbete 1.6. Mål och utvärdering för åren Kund och behov 1.8. Värdegrund 1.9. Kansliet 2. VERKSAMHETER 2.1 Verksamhetschefer 2.2. Notavillan 2.3. Klaragymnasiet med internat 2.4. Sjöarp 2.5. Cura Ungdomsboende 2.6. Konsultgruppen 2.7. Familjerådgivningen 2.8 Familjehems- och utredningskonsulenterna 2.9. Personliga ombud Resurscentrum Handboken följer de riktlinjer som ges för kvalitetssäkringsarbete enligt SoL SFS (2001:453) 3 kap 3 och Kommunallagen (1991:900) samt i Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 (M och S) kap 1 och 5 2 st. Tryckt i juli 2014.

3 1.1. Curas historia Curas kvalitetshandbok togs fram redan i samband med en utbildning i kvalitetsutveckling. Varje verksamhet fick sin egen handbok och vi fastslog rutiner för hur det löpande arbetet med boken skulle säkras. Kvalitetshandboken har därefter blivit ett självklart och naturligt stöd i medarbetarnas vardagsarbete. Handboken har fortlöpande reviderats och utvecklats. I dag utgör den också en viktig del i Curas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Om kvalitetshandboken 2011 gjordes en total omarbetning av den samlade dokumentationen kring kvalitetsarbetet där man lade samman alla handböckerna till en gemensam. Den nu helt reviderade handboken är dels en samlad handbok för Curas alla verksamheter där ansvar, processer och rutiner är väl beskrivna, dels en tydlig dokumentation av Curas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9. Syftet med handboken är att säkra kvaliteten i verksamheten. Den är i första hand till för oss själva, en dokumentation där vi är överens om vad som skapar kvalitet i våra verksamheter, men också för att andra, externa parter, ska kunna ta del av hur vi arbetar med kvalitetsarbetet. Handboken är ett levande dokument och förändras ständigt i takt med förändringar i vår omvärld liksom vid interna förändringar av ansvar, processer och rutiner i vårt dagliga arbete. Vår ambition är att utgå från nuläget och sedan utveckla och uppdatera efter hand. Vi vill också att så många delar som möjligt i vår samlade verksamhet, omfattas av vår handbok eftersom delarna påverkar helheten och tvärtom. Att vi uppdaterar boken efter hand innebär att ett tryckt exemplar snart blir inaktuellt. En helt aktuell handbok finns därför alltid att hämta på vår gemensamma server där dokumenten ständigt hålls uppdaterade. För att säkerställa att alla medarbetare känner sig delaktiga i kvalitetsarbetet har även ansvar och struktur reglerats på alla nivåer för just detta arbete i handboken.

4 1.1. Curas historia 1. Allmänt 1.1. Curas historia Tillbaka i tiden var det vanligt att landsting och stat var huvudmän för institutioner och annan verksamhet inom det psykosociala området. Kommunerna var kunder och de tyckte att de saknade den insyn och det inflytande som var önskvärt och därför föddes tankarna på att bilda ett kommunalförbund i Blekinge med syfte att ta över huvudmannaskapet för de aktuella verksamheterna bildades därför Vårdförbundet Blekinge. Alla kommuner i länet utom Karlskrona blev medlemmar vid starten och1997 gick även Karlskrona in i samarbetet bytte förbundet namn till Kommunsamverkan Cura Individutveckling Cura. Kansliet finns i egna lokaler på Ågatan i Karlshamn. Curas huvuduppdrag har traditionellt varit att i nära samarbete med medlemskommunerna och andra kommuner erbjuda en kvalitativ och kostnadseffektiv vård och behandling inom det psykosociala området. I takt med en allmän samhällelig förändring och därmed förändrade behov hos medlemskommunerna har Curas uppdrag ständigt förändrats och har sett olika ut från tid till annan. I dag arbetar Cura lika mycket inom området neuropsykiatri (autismspektrum) som inom det psykosociala området. Cura ansvarar just nu för fem institutioner, en gymnasieskola och fyra mindre verksamheter med ca 30 fysiska enheter placerade runt om i länet. Sjöarp boende och daglig verksamhet för personer inom autismspektrumstörning Klaragymnasiet med internat fyraårigt gymnasium för ungdomar inom autismspektrumstörning. Skola Internat Notavillan barn- och familjeenhet Cura Ungdomsboende boende för ensamkommande asylsökande barn Cura Park Cura Vik Familjerådgivning Familjehems- och utredningskonsulenter Personliga ombud verksamhet för personer med en svår och långvarig psykiatrisk problematik Resurscentrum centrum för intern och extern kompetensutveckling Ovanstående beskrivning är allmän för Cura medan den specifika verksamhetsmässiga historien beskrivs under varje verksamhet.

5 1.2. Curas organisation 1.2. Curas organisation Cura leds av en direktion med nio ledamöter och nio ersättare som utsetts av kommunfullmäktige i sina respektive hemkommuner. Institutionerna leds av verksamhetschefer och en eller två biträdande verksamhetschefer. Gymnasieskolan leds av en rektor tillika verksamhetschef. De fyra mindre verksamheterna bildar tillsammans konsultgruppen, vilken leds av en verksamhetschef. Totalt sysselsätter Cura ca 140 medarbetare. Med några få undantag är alla tjänster heltidstjänster. Till detta kommer ett stort antal timanställda som arbetar vid sommarsemestrar eller vid ordinarie personals sjukdom, tjänstledighet eller liknande Curas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Förbundsordning Medlemskommunerna beslutar om en förbundsordning som bl.a. reglerar förbundets uppdrag, direktionens sammansättning osv. Förbundsordningen ändras om medlemskommunerna är överens om att Curas uppdrag ska förändras Budget, plan och mål för verksamheterna Inom de ramar som medlemskommunerna definierat är det sedan politiska beslut inom direktionen som formar Curas samlade verksamheter. Direktionen beslutar om en gemensam delegationsordning för både gymnasieskolan och övriga verksamheter. Denna ändras vid behov. Det viktigaste styrdokumentet vid sidan av förbundsordningen, är budget och plan för kommande verksamhetsår. Här fastslår politikerna önskad inriktning och utveckling för förbundet tre år framåt i tiden. I budgeten återfinns också mål för

6 1.3. Curas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete verksamheten, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Ekonomiska mål utvärderas i samband med delårsrapport respektive årsredovisning kommande år, de verksamhetsmässiga målen utvärderas i samband med årsredovisning. Beslut om budget för kommande år ska tas under oktober månad. Respektive verksamhetschef har enligt delegationsordningen ansvar för sin budget. Förbundschefen har det yttersta ansvaret Lokala arbetsplaner Direktionen har formulerat verksamheternas uppdrag, mål och principer för utvärdering. När budgeten är tagen i oktober månad är det verksamhetschefernas ansvar att formulera en lokal arbetsplan som ska utformas så att den på ett strukturerat sätt visar vad man, mot bakgrund av den budget som gäller för respektive verksamhet, kommer att göra för att de lokala målen ska uppnås. Den lokala arbetsplanen ska redovisas för direktionen vid årets sista sammanträde Utvärdering av målen årsredovisning och verksamhetsberättelse Utvärdering av de generella målen görs i förvaltningsrapporten i samband med årsredovisningen. De ekonomiska målen utvärderas även i delårsrapporten. Förbundschefen ansvarar för utvärderingarna. Verksamhetscheferna ansvarar för att de lokala målen utvärderas i deras respektive verksamhetsberättelser, som redovisas för direktionen i samband med årsredovisningen. Vid sidan av denna formella uppföljning sker en löpande uppföljning under året. Inför varje ledningsmöte (10 ggr/år) skickar ekonomiansvarig en ekonomisk uppföljning till respektive verksamhetschef. På ledningsmötet redovisar hon muntligen en ekonomisk uppföljning för hela Cura och större avvikelser diskuteras i gruppen. Vid två tillfällen per termin har ekonomiansvarig en mera grundlig genomgång och uppföljning av ekonomin tillsammans med respektive verksamhetschef. Vid varje ledningsmöte ger verksamhetscheferna en redogörelse för hur den egna verksamheten fungerar i förhållande till de egna målen, i vissa avseenden. Vid varje direktionssammanträde ger förbundschefen en redogörelse för ekonomin och rapporterar särskilda händelser i verksamheterna och större avvikelser diskuteras. Rapporterna fungerar i vissa delar också som en uppföljning av de lokala målen under året Riskbedömning, egenkontroll, klagomåls- och avvikelsehantering Cura har utarbetat riktlinjer för hur arbetet med riskbedömningar liksom klagomåls- och avvikelsehantering ska bedrivas. Övergripande finns ett regelverk för ansvarsfördelning, processer, rutiner samt hur sammanställning skall hanteras. På varje enhet (som kräver det) finns sedan väl dokumenterade lokala rutiner för att säkra arbetsmiljön ur både medarbetar- och klient/elevperspektiv. Rutiner för riskbedömningar finns beskrivet i vår arbetsmiljöplan. Egenkontroller görs när det finns anledning att titta mera noga på någon del i verksamheten. Det kan handla om att vi fått klagomål som antyder en brist men egenkontroller kan också göras som en uppföljning av hur en enhet fungerar. Egenkontroller initieras av medlemmarna, direktionen eller förbundschefen. Ansvarar för dessa gör kvalitets- och utvecklingschefen Styrdokument och Centrala direktiv Cura har utarbetat en rad styrdokument som följer av lagar och förordningar. Utöver dessa har Cura formulerat en rad egna policys eller direktiv Centrala direktiv som fungerar som en regelbok för hur vi går till väga i olika situationer inom Cura. Även om styrdokumenten tar sin utgångspunkt i de lagstadgade skyldigheter vi har inom Cura, är de ofta mera långtgående utformade för att ger en tydlig vägledning till våra medarbetare kring hur arbetet inom Cura ska bedrivas. De Centrala direktiven gäller för hela Cura både på generell, grupp och individnivå, och blir därmed en viktig del i vårt gemensamma kvalitetsarbete. De centrala direktiven revideras återkommande vid behov. Ansvarig för att a-jourhålla de Centrala direktiven är kvalitets- och

7 1.4. Struktur och ansvar för kvalitetssäkringsarbetet utvecklingschefen tillsammans med förbundschefen. På verksamhetsnivå ansvarar verksamhetschefen för att informera om förändringar och nya direktiv. Policydokument Upprättad Revideras Förbundsordning 2011 Vid behov Budget och plan Arbetsmiljöplan Brandskyddsplan Dokumenthanteringsplan Finansieringsplan Internkontrollplan Informationssäkerhetspolicy Jämställdhetsoch mångfaldsplan Miljöpolicy 2011 Vid behov Lönepolicy 2007 Vid behov 1.4. Struktur och ansvar för kvalitetssäkringsarbetet För att säkerställa att arbetet med kvalitet blir en levande och ständigt pågående process har struktur och ansvarsfrågor reglerats. Det övergripande ansvaret för själva ledningssystemets utformning är förbundschefens. När det gäller att säkerställa att arbetet med kvalitetshandboken fullföljs på ett ändamålsenligt sätt i alla verksamheter, liksom att handboken är uppdaterad, korrekt och tillgänglig, ansvarar kvalitets- och utvecklingschefen Kvalitetsansvarig I varje verksamhet (ibland enhet) finns en kvalitetsansvarig med ett särskilt ansvar för kvalitetshandboken. Vad som följer av detta ansvar är i princip detsamma i alla verksamheter men då det förekommer vissa olikheter redovisas detta specifika ansvar under respektive verksamhet i kvalitetshandboken. I alla verksamheter är kvalitetsarbetet en återkommande punkt på dagordningen vid personalkonferensen. Här tas eventuella behov av förändringar upp och förs sedan in i boken av kvalitetsansvarig. Alla förändringar av kvalitetshandboken ska meddelas kvalitets- och utvecklingschefen. Om förändringarna är av policykaraktär eller på något sätt kan komma i konflikt med andra styrdokument måste ändringarna först förankras och godkännas av förbundschefen Kvalitetsträffar Minst två gånger om året hålls en separat konferens inom varje verksamhet, som exklusivt behandlar handboken och en grundlig genomgång görs och eventuella förändringar diskuteras och förs sedan in i boken av kvalitetsansvarig. Också här ska ändringar meddelas kvalitets- och utvecklingschef och ändringar av policykaraktär godkännas av förbundschef Utvärdering av kvalitetsarbetet I de verksamhetsberättelser som cheferna skriver i samband med bokslut ska en utvärdering av kvalitetsarbetet på respektive enhet redovisas och utvärderas i förhållande till kvalitetspolicyn Uppföljning av kvalitetsarbetet Två gånger om året träffas verksamhetschefer och kvalitetsvariga i en konferens där övergripande frågor kring kvalitetssäkringen diskuteras. Vid dessa tillfällen görs en uppföljning för att säkerställa att handböckerna används på det sätt som är tänkt Handboken finns tillgänglig för alla Kvalitetshandboken ska finnas på den gemensamma servern och alltid kunna läsas av samtliga medarbetare. Alla kvalitetsansvariga får göra ändringar under sitt specifika verksamhetsområde direkt i dokumentet. Kvalitets- och utvecklingschef samt förbundschef kan göra ändringar i dokumentet i sin helhet. Dokumentet är lösenordsskyddat i förhållande till övriga medarbetare eller andra som har

8 1.5. Systematiskt förbättringsarbete möjlighet att ta del av dokumentet. Handboken ska också ligga på förbundets hemsida så att andra intresserade, t.ex kunder, ska kunna ta del av denna på egen hand. Här uppdateras handboken när större förändringar har gjorts, dock minst en gång om året Systematiskt förbättringsarbete För att säkerställa att vi använder oss av de verktyg vi förfogar över när det gäller systematiskt kvalitetsarbete har vi reglerat hur uppföljningar och utvärderingar ska göras. Detta gäller t ex. riskbedömningar, klagomål och avvikelserapportering. I de verksamhetsberättelser som cheferna skriver i samband med årsredovisningen i början av varje år ska en redogörelse av kvalitetsarbetet göras. Vid sidan av att de lokala målen ska utvärderas, ska också en sammanställning av identifierade risker ur arbetsmiljöperspektiv, inkomna klagomål och synpunkter samt anmälda avvikelser göras. På samma sätt ska eventuella Lex Sarah-utredningar redovisas. Till detta ska de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med det som kan definieras som brister i verksamheten redovisas. Detta gäller oavsett om det är organisation, ledning, medarbetare eller de fysiska förutsättningarna som har brustit, eller om orsaken till bristen finns att finna utanför vår egen organisation. Om egenkontroller genomförts i verksamheten ska dessa också redovisas liksom eventuella förändringar Mål och utvärdering för åren Ytterst ska kvalitetssäkringsarbetet garantera att vi erbjuder våra kunder den kvalitet som följer av lagstiftning och förordning och också den kvalitet som vi utlovar gentemot våra kunder. Varje år beslutar direktionen om mål för den samlade verksamheten vilka anger en ambitionsnivå för det samlade arbetet. Kvalitetssäkringen ska bidra till att vi uppnår de uppsatta målen varför kvalitet och måluppfyllelse är nära knutna till varandra. Uppdrag: Cura verkar främst inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena eller områden som tangerar dessa, och dess ändamål är att på medlemmarnas uppdrag organisera och driva sådan verksamhet där kommunerna ser ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar med samordning. Cura ska kunna fungera som huvudman för verksamheter som avser skola, hem för vård eller boende (SoL 6 1) eller boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS 9 8), bostad med särskild service för vuxna (LSS 9 9) samt korttidsvistelse utanför det egna hemmet för vuxna (LSS 6 6). Cura skall också verka för att, inom de områden som nämnts ovan, utveckla spetskompetens, för att kunna erbjuda kvalificerad utbildning, utredning, handledning, konsultation, rådgivning mm till kommunerna Ekonomiska mål Alla Curas verksamheter ska bära sina egna kostnader Verksamhetsmässiga mål 1. Personal Cura är en kvinnodominerad verksamhet där fördelningen i dag är 66 procent kvinnor och 34 män. Cura ska eftersträva en jämnare könsfördelning mellan könen till 40/60 procent.

9 1.7. Kund och behov Minst 90 procent av Curas medarbetare ska känna till och känna sig delaktiga i förbundets övergripande ekonomiska och verksamhetsmässiga mål. Minst 90 procent av Curas medarbetare ska känna till och känna sig delaktiga i den egna verksamhetens lokala mål. Minst 90 procent av Curas medarbetare ska vara väl förtrogna med och uppleva att kvalitetshandboken är ett levande och centralt dokument för det samlade kvalitetsarbetet inom förbundet. Minst 90 procent av Curas medarbetare ska uppleva trivsel på arbetsplatsen vad avser ledning, delaktighet och samarbete. 2. Kompetensutveckling/handledning De samlade kostnaderna för kompetensutveckling och handledning ska varje år motsvara minst 1,3 procent av förbundets totala personalkostnader. Minst 80 procent av den kompetensutveckling som förbundet erbjuder sina medarbetare, ska utgå från den analys som görs årligen inom ramen för ledningsgruppen och som utgår från enhetsvisa SWOT-analyser och följer fastställda rutiner. 3. Beläggning Av de placeringar som görs inom Curas verksamheter ska totalt minst 50 procent utgöras av placeringar från medlemskommunerna. 4. Upplevt resultat Minst 90 procent av Curas kunder ska uppleva att de dokumenterade uppdrag som givits förbundet har genomförts i enlighet med överenskommelse. Varje verksamhet utvärderar sina egna resultat efter fastställda kriterier, som utgår från egna verksamhetsmässiga mål. Av dessa ska totalt minst 90 procent vara uppfyllda Utvärdering De ekonomiska målen utvärderas dels i samband med årsredovisningen, dels i samband med delårsrapporten. De verksamhetsmässiga målen utvärderas i samband med årsredovisningen. Underlag till den verksamhetsmässiga utvärderingen hämtas i Curas årliga personalenkät, i respektive verksamhets egen utvärdering samt i annat statistiskt material som Cura förfogar över, t.ex. personalstatistik Kund och behov Curas kunder Curas kunder är i första hand våra medlemskommuner, och då i huvudsak kommunernas socialnämnder (inklusive LSS-verksamhet) och gymnasienämnder. Vid sidan av dessa kan även andra kommuner och Migrationsverket vara våra kunder.

10 1.8. Värdegrund Förhållandet kunder/klienter och elever Vi ser inte våra klienter/elever primärt som kunder men utgår i allt arbete från att kundernas behov och förväntningar motsvarar de krav och förväntningar som klienter/elever kan ställa på oss i enlighet med tecknade avtal Prioriteringar Om Curas resurser inte räcker för att tillgodose alla kunders behov och önskemål, ska alltid medlemskommunerna prioriteras. I vissa fall tecknar Cura avtal med andra kommuner och dessa ska komma ifråga i andra hand. Därefter kan övriga kunders behov tillgodoses Beskrivning av klientgruppen Klientgruppen varierar över tid men en stor del utgörs av utsatta barn och ibland deras föräldrar eller ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. De lagrum som styr insatserna är SoL, LVU, LSS och HSL (gäller läkemedelshantering) Bedömning av kundernas behov För att Cura och Curas kunder ska vara överens om vad som ryms i det uppdrag man åtagit sig och på vilket sätt uppdraget ska utföras, ska Cura bjuda in till kontinuerliga träffar med representanter för medlemskommunerna. Direktionens ledamöter har ett ansvar för att aktualisera nya behov och det har också kommunerna. Vid sidan av detta ska alla som arbetar inom Cura genom formella och informella kontakter med kunder och i kontakter med klienter, bidra till att vidga den gemensamma omvärldsanalysen. Detta görs genom att varje enskild medarbetare delar med sig av sina reflektioner och erfarenhetsutbyten till ledningen inom Cura, så att denna kunskap kan bearbetas och vid behov leda till förändringar i verksamheterna. Ömsesidigheten i erfarenhetsutbyte på alla nivåer, är en förutsättning för att Cura ska kunna hålla en hög kvalitet och att uppfattningen om vad som är hög kvalitet delas av Curas kunder Avtal ska upprättas De mindre verksamheterna inom Cura: Familjerådgivning, Familjehems- och utredningskonsulenter samt Personliga Ombud, finansieras genom avgifter (PO även statsbidrag) och svarar mot de reella kostnaderna för verksamheterna. I övriga verksamheter betalar varje kund för en plats, per dygn, per termin eller år. Här ansöker kommunerna om plats, prioritering görs enligt ovan och därefter ska alltid ett avtal som reglerar avtalets omfattning och utformning upprättas. Detta garanterar att kunden och Cura är överens om vilken kvalitet som ska uppnås i arbetet. Varje uppdrag ska utvärderas antingen när det är slutfört eller en gång årligen vid längre placeringar. Hur utvärderingen ska gå till och vilka mål som ska uppnås regleras i Mål och utvärdering Värdegrund All verksamhet inom Cura utgår från grundtanken om alla människors lika värde och vi motverkar all form av kränkande behandling. Vi möter de människor vi arbetar med med respekt och anpassar insatsernas utformning och omfattning till deras behov och förutsättningar. Vårt arbete syftar till att dessa människor ska känna trygghet och trivsel samt uppleva mening och sammanhang. Detta är en grund för att människor ska kunna utvecklas och uppnå största möjliga självständighet utifrån sina specifika förutsättningar. Genom att skapa goda relationer med både de vi arbetar med och våra kunder ges förutsättningar till positivt förändringsarbete. Vi arbetar strukturerat efter väl kända och beprövade metoder som personalen har god kunskap om och kompetens att genomföra. Vårt arbete följs upp och utvärderas kontinuerligt för att säkra en god kvalitet. Vi är angelägna om att ständigt omvärdera och ompröva vårt uppdrag utifrån kundernas behov. Utifrån denna värdegrund har vi skapat devisen Vi hjälper människor att växa.

11 1.9. Kansliet 1.9. Kansliet Personella resurser Personal 5,5 tjänster Förbundschef 1 100% Personal- och löneadministratör 1 100% Ekonomiansvarig 1 100% Kvalitets- och utvecklingschef 1 100% HR-ansvarig 1 100% Administratör 1 50% Utbildningskrav Relevant högskoleutbildning för tjänsten Förbundschef (FC) Ansvarsområde 1. Avtal 2. Direktion 3. Revision 4. Utredningsarbete 5. Utvecklingsarbete 6. Ekonomi 7. Samverkan och kundkontakter 8. Personal 9. Kvalitetschef 10. Information och marknadsföring 11. Kompetensutveckling 1. Avtal 1.1. Tecknande av avtal FC ansvarar för att avtal tecknas i alla avseenden där Cura står i ansvarsförhållande till någon annan part. Det kan avse hyresavtal, tjänsteköp, handledning, konsulttjänster, leasingavtal eller liknande. I egenskap av firmatecknare tecknar FC alla avtal som har ekonomisk betydelse för förbundet Förfrågningsunderlag och anbud När tjänster som Cura köper avser större värden tillämpas alltid Lagen om offentlig upphandling, LOU. Detta kan avse utbildningsinsatser, kurser och konferenser, leasingbilar, banktjänster, osv. Vid större upphandlingar samråder FC med direktionen kring kravspecifikationer. FC ansvarar även för att lämna anbud som avser vårdplatser, konsulttjänster eller liknande, när detta är befogat utifrån förbundets uppdrag. Vid större upphandlingar kan Cura genom avtal erhålla konsulttjänster från Karlshamns kommun. Cura är anslutna till Commentus Centrala avtal FC ansvarar för att centrala avtal kommer till direktionens och verksamheternas kännedom. 2. Direktion 2.1. Direktionssammanträden Direktionen sammanträder minst fem gånger per år. Tid och plats för kommande sammanträden kommande verksamhetsår, beslutas vid Curas december-sammanträde. FC upprättar en ärendelista i samråd med ordföranden till varje sammanträde och bokar lokal i förekommande fall. Därefter skrivs kallelser som skickas ut till ledamöter och ersättare samt adjungerande ledamöter senast 10 dagar före aktuellt sammanträde. FC ansvarar för att ledamöterna får bra underlag för att fatta beslut, antingen skriftligen eller genom muntliga föredragningar. Vid varje sammanträde avger FC en rapport från verksamheterna samt en ekonomisk rapport. FC är direktionens sekreterare och skriver protokoll. FC ser till att protokollet justeras och skickas ut till direktionens ledamöter, adjungerande ledamöter samt till kommunerna. Protokollet sänds med vanlig post eller e-post. FC ansvarar för att justerat protokoll, enligt kommunallagens bestämmelser och Curas reglemente för direktionen, anslås på anslagstavlan, Rådhuset i Karlshamn.

12 1.9. Kansliet 2.2. Överläggning med ordföranden och Curas presidium Vid fasta möten eller via telefonkontakt rapporteras fortlöpande till ordförande om verksamheternas situation och annat som kan påverka Cura. Inför sammanträden har FC beredningsmöten med presidiet. 3. Revision FC ska tillsammans med EA tillhandahålla underlag och verifikationer till revisorerna samt lämna information och förklaringar avseende underlagen. FC redovisar om önskemål finns, delårsbokslutet för tjänsterevisorn och valda revisorer. Vid årets bokslut redovisar FC revisionsrapporten för revisorerna. Efter beslut om bokslut i direktionen översänds detta tillsammans med revisionsrapport till medlemskommunerna. 4. Utredningsarbete Initiativ till en utredning kan tas av medlemskommunerna, direktionen, FC, eller ledningsgruppen. Utredningar kan aktualiseras av samhälliga förändringar, förändrad lagstiftning, kommunernas förändrade behov eller interna behov. FC kan uppdra till KUC eller någon annan att verkställa en utredning med ansvar för att relevant fakta, bearbetning och analys blir gjord. Om utredningen leder fram till ställningstaganden av politisk karaktär beslutar direktionen. FC ansvarar för att beslutet verkställs. 5. Utvecklingsarbete FC ansvarar tillsammans med KUC för att ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår i verksamheten. För detta krävs ett utåtriktat arbete där kontakter tas med medlemskommunerna, andra kommuner, liknande verksamheter, samarbetspartners och andra huvudmän eller myndigheter som påverkar det arbete som utförs inom Cura. FC ansvarar för att en SWOTanalys genomförs en gång per år där förbundets styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifieras. Utifrån denna ska FC i samråd med ledningsgruppen definiera behov av fortsatt kompetens och utvecklingsarbete Lagar, förordningar mm FC ska hålla sig ajour med lagar, förordningar och andra anvisningar som har betydelse för Curas verksamheter. Om behov finns ska FC informera direktionen om förändringar som kan få betydelse för Cura. FC ansvarar tillsammans med KUC för att styrdokument och centrala direktiv är uppdaterade och följer lagstiftning och andra riktlinjer och att, vid förändringar, ta dem till direktionen för beslut Centrala direktiv FC fastställer i samråd med ledningsgruppen, på initiativ av medlemskommunerna, direktionen eller på eget initiativ vilka direktiv som ska gälla för verksamheten. Nya eller ändrade direktiv tas upp på direktionsmöten för kännedom. Vart fjärde år i samband med ny mandatperiod tar direktionen beslut om alla centrala direktiv. Besluten finns i direktionens protokoll. FC ansvarar för att direktionens beslut om ändringar av dokument med mera, blir kända för ledningsgruppen och ledningsgruppens medlemmar ansvarar vidare för att de blir kända i respektive verksamhet. FC ansvarar tillsammans med KUC för att ändringarna görs i de centrala direktiven på den gemensamma servern. 6. Ekonomi 6.1. Budget och plan FC ansvarar tillsammans med EA för framtagandet av budget och plan. FC, VC och EA tar enligt fastställd ordning fram underlag för budgetarbetet. Därefter görs verksamhets- och kostnadsanalys liksom budgetjämförelser. Gällande avtal gås igenom tillsammans med VC. Mot denna bakgrund utarbetas budgetförslag och ställning tas till om man ska föreslå förändrade priser. Budgetberedning sker i direktionen. MBL-förhandlingar sker i CSG. Offentligt sammanträde avseende budget hålls före oktober månads utgång.

13 1.9. Kansliet 6.2. Bokslut FC ansvarar tillsammans med EA för bokslutsarbetet. EA tar fram ekonomiska rapporter, beläggningsstatistik och övrigt relevant underlag för det gångna året. Därefter analyserar FC underlaget och skriver utifrån detta en förvaltningsberättelse som tillsammans med sifferdelen redovisas för direktionen för godkännande. Revisorerna granskar bokslutet och skriver en revisionsberättelse som tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige för beslut om ansvarsfrihet för direktionen. Delårsbokslut upprättas årligen per den 31 augusti. Revisorerna kommenterar bokslutet i en rapport. FC redovisar delårsbokslutet för direktionen för godkännande. Delårsbokslutet översänds av EA till medlemskommunerna tillsammans med revisorsrapporten Lönerapportering FC attesterar tjänstgöringsrapporter, liksom underlagen för löneutbetalningarna avseende VC och kanslipersonal. Särskild uppmärksamhet ägnas underlag som avser personal- och lönehandläggaren Inventarier/fordon VC samråder med FC före inventarieinköp. VC inhämtar offerter och informerar FC som tar beslut och tecknar avtal i förekommande fall Fastigheter/lägenheter/lokaler/inventarier VC har förstahandsansvar när det gäller att ha en fortlöpande tillsyn och bevakning av fastigheters/lägenheters skick och standard samt rapporterar till FC om skador/brister. Avtal om lägenheter/lokaler tecknas av FC och finns i det digitala avtalsregistret. 7. Samverkan och kundkontakter 7.1. Curas medlemskommuner FC har regelbundna träffar med förvaltningschefer för IFO och handikappomsorg. Där diskuteras aktuella frågor och behov i medlemskommunerna. FC ansvarar för att synpunkter eller frågeställningar som har bäring på Curas olika områden förs vidare till berörda inom Cura eller om det anses relevant, till direktionen Övriga kommuner med flera Vid behov har FC möten med externa kommuner och andra organisationer. Aktuella frågor diskuteras och FC tar synpunkter och frågeställningar vidare till Curas interna arbete samt vidtar eventuella åtgärder Myndigheter FC har fortlöpande kontakter för ömsesidigt informationsutbyte med kommunala förvaltningar, brandmyndigheter, socialstyrelsen, länsstyrelsen med flera vars beslut, myndighetsutövning eller liknande har betydelse för Curas verksamhetsområden Regionsamarbete FC ska på uppdrag av direktionen eller på eget initiativ utifrån specifika verksamhetsbehov, som kräver större upptagningsområden genomföra och förverkliga beslut eller idéer. FC ansvarar för att initiera informella överläggningar med kommuner och län eller andra organisationer i regionen samt undersöka behov och intressen för samarbete med andra vårdgivare. FC analyserar eventuella behov och beslut tas av Curas direktion. FC ansvarar för att besluten verkställs KFS FC är ledamot i KFS branschråd - Vård och Omsorgsom sammanträder minst två gånger per år och behandlar frågor inom avtalsområdet Vård och Omsorg m m. FC är ersättare i KFS styrelse. FC administrerar Curas del i Trygghetsfonden en gång per år samt håller sig ajour med fondens agerande. Underlaget tar PLH fram. FC administrerar medlemsavgifterna till KFS en gång per år efter underlag som PLH tagit fram Pensionsvalet-KPA Pensionsvalet-KPA är pensionsförvaltare till Curas pensionsavtal PA-KFS09 och PA-KFS. FC ansvarar tillsammans med PLH för kostnadsuppföljning samt att bevaka förändringar i PA-KFS.

14 1.9. Kansliet 7.7. AB Vårljus, Gryning vård AB, VoB Syd och Vårdförbundet Sörmland FC har fortlöpande kontakter på chefsnivå och erfarenhetsutbyte med organisationerna samt bedriver ett gemensamt regionalt samarbete med Vårljus, Gyning, VoB Syd och Vårdförbundet Sörmland som tillsammans med Cura utgör offentliga alternativ inom verksamhetsområdet. 8. Personal 8.1. Ledningsgruppsmöten FC kallar till ledningsgruppsmöten och ansvarar för dagordningen. FC leder mötet och behandlar aktuella frågor som berör verksamheterna. Ledningsgruppen fungerar primärt som en sambandscentral där vi informerar varandra om läget i verksamheterna. Inom ramen för gruppen diskuteras också frågor som är av policykaraktär, ändringar av centrala direktiv, prioriteringar kring kompetensutvecklingsbehov, utvecklingsfrågor mm. FC informerar om aktuella frågor inom Cura samt går igenom aktuella direktionsärenden. Protokoll skrivs efter rullande schema. Protokoll sänds till VC och övriga i ledningsgruppen som redovisar detta och informerar sina medarbetare. Protokollet läggs även på servern samt publiceras på webben. Uppföljning av protokollet sker vid nästkommande ledningsgrupp Kontakter med VC FC har telefonkontakt/möten efter behov med VC. Samtalen kan röra enskilda ärenden eller principiella frågor. Initiativ till samtal eller möten kan tas av båda parter Personalkonferenser/ verksamhetskonferenser FC gör spontana besök eller besöker efter inbjudan de olika enheternas konferenser. Här ska utrymme finnas för ömsesidigt informationsutbyte och för att diskutera aktuella frågor. 8.4 Arbetsplatsmöten FC bjuder in all personal som jobbar på kansliet till ett arbetsplatsmöte minst en gång per månad (måndagar) eller vid behov. Här diskuteras frågor som rör arbetsplatsen, ordnings- och ansvarsfrågor mm. FC informerar om läget i verksamheten, beslut tagna i ledningsgrupp och direktion. Deltagarna informerar varandra om det som är aktuellt för var och en Anställningar -VC, bitr.vc, personal till kansli samt ställföreträdande FC FC ansvarar tillsammans med HR för att annonsera alternativt handplocka tänkbara medarbetare. FC, alternativt HR, håller i intervjuer tillsammans med lämplig rekryteringsgrupp. FC träffar överenskommelser om lön och meddelar PLH som skriver anställningsbevis. FC introducerar tillsammans med KUC och HR medarbetare enligt Curas introduktionsprogram, se Centrala direktiv Arbetsmiljöfrågor FC bevakar tillsammans med HR aktuell lagstiftning och föreskrifter och ansvarar för att utbilda/informera VC. FC kontrollerar och följer upp hur lagstiftningen följs inom verksamheterna, hur man förankrar arbetsmiljöplanen samt hur man arbetar med kvalitetssäkringen. FC aktualiserar arbetsmiljöfrågor i Centrala samverkansgruppen Brandskydd FC har tillsammans med VC ansvaret för brandskyddsarbetet inom Cura. FC ansvarar tillsammans med AR för att gå igenom hur den lokala brandskyddsplanen fungerar med nyanställd på kansliet. Brandövning med kansliets medarbetare genomförs 1 gång vartannat år på initiativ av FC. Övrigt, se Curas Övergripande Brandskyddspolicy Kris och katastrofsituationer För kris- och katastrofsituationer finns fastställda rutiner i centrala direktiv.

15 1.9. Kansliet 8.9. Central samverkansgrupp CSG FC kallar gruppen minst fyra gånger per år. Gruppen samråder i frågor som rör budget/plan, arbetsmiljöpolicy, jämställdhets-, och mångfaldsplan, lönepolicy, bokslut samt MBL- och AML-frågor. FC skriver protokoll, ansvarar för att fattade beslut och överenskommelser verkställs samt följer upp dessa Förhandlingar/Kollektivavtal FC kallar till överläggningar, förhandlar lokalt och centralt, skriver protokoll och verkställer beslut. FC informerar direktionen Lönerevision/översyn FC ansvarar för att lönebildningsarbetet följer centrala avtal. FC tar initiativ till träffar där lönerevisionsarbetet diskuteras på ett övergripande plan tillsammans med VC och HR. VC föreslår lön för sina medarbetare utifrån gemensamt förhållningssätt och fastställda lönekriterier. FC genomför lokala förhandlingar utifrån centrala avtal och överenskommelser. FC skriver protokoll, verkställer beslut samt informerar direktionen Försäkringar AFA Centrala överenskommelser tecknas mellan KFS och fackliga organisationer om trygghetsförsäkringar för personal. FC bevakar avtal som tecknats Företagshälsa FC anlitar företagshälsovården vid behov, för grupp eller individ. FC inhämtar offerter samt träffar avtal angående vilken typ av företagshälsa som skall ges. FC informerar fackliga representanter och medarbetare samt följer upp avtalet Medarbetarsamtal och lönesamtal FC erbjuder medarbetarsamtal till kansliets personal samt VC minst två gånger om året. Samtalen genomförs utifrån en mall Medarbetar- och lönesamtal, se centrala direktiv. FC kallar till lönesamtal i samband med lönerevisionen, förhandlar lön samt anmäler ny lön till PLH. Beslut om ny lön dokumenteras skriftligen. 9. Kvalitetschef 9.1. Kvalitetsarbetet FC har det övergripande ansvaret för framtagandet av kvalitetshandboken. Tillsammans med KUC bevakar FC den utveckling inom kvalitetsområdet som är relevant för organisationen samt åtgärdar behov som identifieras gällande kompetenshöjning inom kvalitetsområdet. FC har huvudansvaret gällande den årliga medarbetarenkäten där bland annat medarbetarnas delaktighet, trivsel och syn på verksamhetens kvalitetsarbete mäts. KUC har det praktiska ansvaret. 10. Information och marknadsföring FC tar tillsammans med KUC ansvar för att Curas verksamheter presenteras på informativt men också attraktivt sätt i en ambition att bli sedda och uppfattade som både effektiv och kvalitativ aktör på marknaden. FC ansvarar tillsammans med KUC och ledningsgrupp för att broschyrer tas fram, att information på hemsidan är adekvat och aktuell. FC har det övergripande ansvaret för att allt informationsmaterial uppdateras kontinuerligt. 11. Kompetensutveckling En viktig del i kvalitetsarbetet är att ta ställning till vilket kompetensutvecklingsbehov som finns i verksamheten. Detta görs på olika sätt men viktigast är den årliga kompetensutvecklingsanalysen som görs i samband med förbundets SWOT-analys enligt en fastlagd kompetensutvecklingsrutin. Inom ramen för ledningsgruppen görs en prioritering utifrån det analyserade behovet. FC ansvarar för arbetet. FC beslutar ytterst om kompetensutvecklingsinsatserna Personal och lönehandläggare (PLH) Ansvarsområde 1. Lönehantering 2. Lönerevision

16 1.9. Kansliet 3. Pensionsvalet 4. Leverantörsfakturor 5. Avstämning av konton 6. Statistik SCB 7. Posthantering 8. Bokning av hotell, resor mm 9. Central samverkansgrupp 1. Lönehantering 1.1. Anställning PLH ansvarar för att anställningsavtal upprättas för alla anställningar inom förbundet. PLH får via VC och FC nödvändiga uppgifter och lägger in dessa i lönesystemet. Anställningsavtal lämnas till VC och medarbetare som skriver under båda exemplaren. Om anställningen avser VC, eller kanslipersonal ansvarar PLH för att ett ex. sparas i personalakt på kansliet. I annat fall sparas avtalet i respektive verksamhets personalarkiv, för vilket VC ansvarar Tjänstgöringsrapport-T4 Medarbetare som inte är registrerade i Heromas självservice skriver T4 som attesteras av VC och sedan lämnas till PLH. PLH kontrollerar uppgifterna och registrerar dem i lönesystemet vid mitten av månaden och bearbetning sker därefter i lönesystemet. En grundlista tas fram som kontrolleras mot T4:orna. Grundlistan skickas därefter till VC som också kontrollerar och därefter attesterar den Listor som tas fram ur lönesystemet: Banklista underlag för lönespecifikationer. Attesteras av FC. Skattedeklaration skickas till Skatteverket. Kostavdragslista kontrollerar beloppen för momsen, skriver ner den och redovisar för EA. Semesterlistor och kompensationstidslistor tas fram efter lönekörningen och skickas till VC en gång per månad Visstidsanställda PLH kontrollerar med respektive VC när en visstidsanställning är på väg att löpa ut för att se om den ska förnyas. PLH uppmärksammar när någon vikarie håller på att kvalificera sig för tillsvidareanställning. PLH ansvarar för att en gång i månaden ta fram en LAS-lista för hela Cura som alla VC får ta del av. Arbetsgivarintyg skrivs när enskilda medarbetare begär detta Heroma support PLH är Curas support för lönesystemet Heroma. 2. Lönerevision 2.1. KFS centrala löneavtal PLH ska vara uppdaterad när det gäller aktuella lagar och avtal samt orientera sig kring nyheter när det sluts nya centrala avtal för att kunna informera framförallt VC i det vardagliga arbetet och speciellt inför lönerevisioner. PLH ska vara behjälplig med fakta och vid behov kontakta KFS tjänstemän för rådgivning i komplicerade frågor Lokal lönerevision PLH biträder FC vid alla lokala förhandlingar och i de förberedande mötena där policyn för lönesättningen fastställs inom ramen för ledningsgruppen. PLH ansvarar för att ta fram listor på alla tillsvidareanställda från lönesystemet. PLH går igenom dessa och kontrollerar att listorna stämmer. Sedan kontrolleras medarbetarnas facktillhörighet så att dessa hamnar på rätt förhandlingsunderlag. PLH tar kontakt med berörda fackförbund och sammanställer därefter ett förhandlingsunderlag som delas ut till FC och respektive VC som lägger löneförslag. Löneförslagen kontrollräknas mot potten som redan är angiven. Efter slutförd förhandling skickas protokoll till respektive fackförbund (SKTF, Kommunal, Akademikerförbundet SSR och Lärarnas samorganisation) KFS lönestatistik PLH ansvarar för att årligen inlämna den statistik som KFS efterfrågar. KFS skickar ut material via e-post samt anvisningar om uppgiftslämnandet. Information kan även hämtas på KFS:s hemsida.

17 1.9. Kansliet Uppgiftslämnandet sker i en Excel-fil som sedan ska skickas via e-post till KFS. Filen ska också revideras om anställningar har upphört eller nyanställningar skett under året. 3. Pensionsvalet 3.1. Skatte- och pensionsregler PLH informerar sig om gällande skatte- och pensionsregler, tar fram underlag till beskattning samt anmäler till Lokala skattemyndigheten om eventuella förändringar avseende pensionsskatten, deklarerar och gör eventuella fyllnadsbetalningar Uppgifter till Pensionsvalet Varje månad skickar PLH in uppgifter om lönesumman på varje anställd till Pensionsvalet. I samband med detta registreras även eventuella avslutade anställningar eller nyanställningar. 4. Leverantörsfakturor PLH får in leverantörsfakturor från verksamheterna. Datum och verifikationsnummer stämplas och kontrolleras. PLH slutregistrerar fakturorna och en kvittenslista fästs vid de betalda fakturorna och förvaras därefter i pärmar. 5. Avstämning av konton 5.1. Leverantörsreskontra Avstämning av leverantörsreskontra görs en gång i kvartalet Lönekonton Avstämning av lönekonton görs en gång per månad. 6. Statistik SCB Varje månad skickas kortperiodisk sysselsättningsstatistik in till SCB. Statistiken tas från lönesystemet. 7. Posthantering PLH sköter posthanteringen när EA inte är i tjänst. 8. Bokning av resor, hotell mm PLH ansvarar för att boka resor, hotell och liknande vid utbildningar, studiebesök eller övriga tjänsteresor för alla Curas medarbetare liksom för alla Curas gäster. 9. Central samverkansgrupp PLH deltar alltid i Central samverkansgrupp Ekonomiansvarig (EA) Ansvarsområden 1. Administration 2. Ekonomiadministration 3. Avtal 4. Upphandling 5. Kontaktperson 1. Administration 1.1. Posthantering EA ansvarar för inkommande post. Alla leverantörsfakturor ankomstregistreras och fördelas ut till respektive verksamhet för kontroll och kontering för att sedan återlämnas till kansliet för slutregistrering. Resterande post sorteras och registreras i aktuellt diariesystem. Alla inkommande samt utgående allmänna handlingar ska diarieföras. Posten delas ut till respektive mottagare. EA ansvarar för utskick av direktionsprotokoll, delårsredovisning samt årsredovisning till berörda. EA ansvarar för att det är aktuella fullmakter för öppning av personadresserad post som finns upprättade Statistik till SCB Efter varje årsbokslut kommer det från SCB krav på inlämnande av räkenskapssammandrag för kommunalförbund. Uppgifterna lämnas in till SCB över internet. På deras angivna webbplats hämtas

18 1.9. Kansliet anvisningar och tidplan. Årligen kommer också krav på inlämnande av driftredovisning avseende gymnasieskolan till SCB. SCB skickar Excel-fil som ska fyllas i och skickas tillbaka med e-post. 2. Ekonomiadministration 2.1. Fakturering och kundreskontra EA kontrollerar inkommande fakturaunderlag som VC rapporterar vid varje månadsskifte, att antal vårddagar och att rätt vårdavgift är uttagna. EA registrerar och gör en utskrift av fakturor som sedan skickas ut till kunden. Debiteringslista sparas i pärm i kronologisk ordning och fakturaunderlag i pärm märkt Fakturaunderlag som sedan sparas i arkivet. EA ansvarar för bevakning av betalning. Betalningspåminnelse och inkassokrav skrivs ut centralt av Karlshamns kommun, ekonomikontoret som skickar dessa till Cura för kontroll och utskick enligt god inkassosed Bokslutsarbete EA ansvarar för avstämning av balanskonton och bokför bokslutsjusteringar. EA upprättar balans- och resultaträkning med tillhörande noter och bokslutsbilagor samt kassaflödesanalys i bokslutsprogrammet Kapell. Efter det att FC har skrivit förvaltningsberättelsen sammanfogar EA sifferdelen med texten och sammanställer årsredovisningen som vår externa revisor granskar. Efter det skickas den ut till Curas direktion för beslut. Detta material skall sparas i bokslutspärm enligt viss ordning fastställd av tjänsterevisor och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning Delårsrapport Delårsrapport görs efter åtta månader och följer rutinen för bokslutsarbetet, men är inte lika omfattande Avstämning av balanskonton EA tar fram rapport från ekonomisystemet och stämmer av mot kontoutdrag från bank och postgiro samt justerar eventuella differenser. EA stämmer av från redovisning mot utestående kundfordringar Momsredovisning EA reglerar momskontona månatligen och gör ansökan om återbetalning av moms till Skatteverket Utbetalning av verksamheternas handkassor EA ansvarar för kontroll av underlag för utbetalningar samt kontering och attest enligt attestreglemente. Detsamma gäller bankuttag och insättning på respektive verksamhets bankkonto. Avvikelser rapporteras till FC Genomgång/analys av månadsrapporter med VC och FC EA går månatligen igenom ekonomiska rapporter framtagna ur ekonomisystemet och upprättar uppföljningsanalyser i form av diagram. Varje månad skickar EA uppföljning till respektive VC och uppmärksammar dessa på eventuella avvikelser. Sedan sker en genomgång i samband med ledningsgruppsmöte Kvartalsgenomgång/analys med VC och FC EA går en gång per kvartal igenom de ekonomiska rapporterna fast med en djupare analys och med framtagande av enskilda konton och går igenom dessa med VC. EA justerar om det finns transaktioner som är bokförda på felaktiga konton och jämför vad som är redovisat och bokfört sista kvartalet och jämför med utlagda budgetbelopp Budgetarbete Budgetarbetet följer fasta rutiner där EA har ett stort ansvar tillsammans med FC och VC. Respektive VC ansvarar för sin budget och för framtagandet men EA är behjälplig när det gäller att ta fram material till VC i form av sammanställning av utfall av drifts- och personalbudget vid halvårsskifte. Personalkostnad tas fram i samarbete med PLH. EA tar fram övrigt material i form av avtal t ex. hyresavtal, leasingavtal,

19 1.9. Kansliet försäkringar, vårdavtal, läkaravtal, pensionspremier KPA/PV och övrigt. EA dokumenterar och kontrollerar budgetbelopp. EA sammanställer och administrerar budgetarbetet i övrigt Namnteckningsprov EA ansvarar för att ta in namnteckningsprov på alla som har attesträtt enligt Curas attestförteckning. 3. Avtal 3.1. Leasingbilar EA ansvarar för att minst en månad innan avtalstiden går ut på respektive bil, varsko verksamheterna och diskutera vidare behov av bilmodell samt kontakta Jeppssons för beställning. EA informerar VC eller bilansvarig i aktuell verksamhet om att bilen ska gås igenom samt att ett skadeschema ska upprättas (vid behov) och se till att bilen är i gott skick, städad och tvättad innan återlämnade till Jeppssons. EA ska föra fortlöpande register över Curas leasingbilar och vid behov begära in milställningen på samtliga leasingbilar inom Cura Avtalskalender EA ansvarar för att upprätta avtalsförteckning i det webbaserade programmet Avtalskalendern och rapportera till respektive VC samt FC när det kommer indikationer på att avtal ska sägas upp, förlängas eller upprätta nytt avtal Eniro Efter att ha fått korrektur på innehåll i telefonkatalogen från Eniro, går EA igenom adress- och telefonuppgifter samt att rätt verksamheter finns med. Efter genomgång och information till FC överlämnas uppgifterna för beställning till kontaktman på Eniro. Det är endast i Eniros telefonkatalog vi betalar för att ha dessa uppgifter. 4. Upphandling EA ansvarar för initiera och administrera upphandlingar enligt gällande lagstiftning. Upphandlingarna sker i samråd med FC och i vissa fall i med konsultstöd från Karlshamns kommuns inköpsavdelning, alternativt i samverkan med dem. Cura är ansluten till Commentus och i förhållande till dem fungerar EA som kontaktperson. 5. Kontaktperson EA är kontaktperson gentemot SOS Alarm i Växjö när problem uppstår med larm. EA ska vara behjälplig med nyanskaffning eller ändring av koder och dylikt. EA fungerar också som Curas kontaktperson i förhållande till Försäkringsbolag och förbundets yrkesrevisor Kvalitets- och utvecklingschef (KUC) Ansvarsområden 1. Kvalitetsarbete 2. Utvecklingsarbete 3. Lagstiftning 4. Information och marknadsföring 5. Centrala direktiv och styrdokument 6. Utredningar 7. Introduktionsutbildning 8. Personalenkät 9. Miljöarbete 10. Kompetensutveckling 11. Klagomåls- och synpunktshantering 1. Kvalitetsarbete KUC ansvarar tillsammans med FC för kvalitetsarbetet inom Cura individutveckling. I arbetsuppgifterna ingår att, tillsammans med chefer och övrig personal, definiera ansvarsområden för enskilda eller grupper av medarbetare och att arbeta fram processer och rutiner för varje område inom respektive verksamhet. Dessa ska dokumenteras i den gemensamma kvalitetshandboken. KUC ansvarar för att arbetet är ständigt pågående och att handboken hålls uppdaterad, dels på Curas gemensamma server, dels på Curas hemsida. Med jämna mellanrum ska handboken också tryckas. I samband med detta ansvarar KUC för kontakter med reklamföretag och tryckeri.

20 1.9. Kansliet Förändringar i kvalitetshandboken som är av principiell eller policykaraktär ska godkännas av FC. 1.1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete En viktig del i Curas kvalitetsarbete är det så kallade ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. KUC ansvarar tillsammans med FC för att systemet följer lagstiftning och är ändamålsenligt för verksamheterna. KUC ansvarar för att göra stickprov och uppföljningar för att kontrollera att ledningssystemet fungerar och efterföljs. KUC ansvarar för att göra sammanställningar och för att föra tillbaka resultatet av dessa till ledningsgruppen för eventuella åtgärder i verksamheterna. KUC ansvarar även för att initiera eventuella förändringar av ledningssystemet Kvalitetskonferens KUC ansvarar för att sammankalla Curas kvalitetsansvariga på verksamhetsnivå till kvalitetskonferens fyra gånger per år. Vid två av dessa bjuds VC också in Mål och uppföljning I kvalitetsansvaret ingår även att arbeta med uppföljning av målen för Curas olika verksamheter. Det kan t ex innebära att KUC är behjälplig när verksamheterna ska ta ställning till hur målen ska utvärderas, att hjälpa till att konstruera ändamålsenliga utvärderingsverkstyg osv. KUC har ett övergripande ansvar för att verksamheternas utvärderingsinstrument ständigt utvecklas och förbättras Ledningsgrupp KUC ingår i Curas ledningsgrupp och ansvarar där tillsammans med FC för att informera om och driva kvalitets- och utvecklingsfrågor. 2. Utvecklingsarbete KUC ansvarar tillsammans med FC för utvecklingsarbetet inom Cura. KUC fungerar som initiativtagare, diskussionspart, samt i förekommande fall projektledare, för FC och VC vid utvecklingsarbetet av både befintliga och nya utvecklingsområden. I ansvaret ingår omvärldsbevakning, dels genom att hålla sig informerad när det gäller samhällsfrågor, dels att genom frekventa kontakter med chefer och medarbetare hålla sig informerad om förändringar och aktuella utvecklingsbehov i verksamheterna. 3. Lagstiftning KUC ska tillsamman med FC känna till den lagstiftning som är tillämplig inom Curas verksamheter med ett särskilt ansvar kring SoL och LSS. Vid frågor från enheterna gällande lagstiftning ska KUC kunna svara, alternativt ta reda på av sakkunnig inom området, vad som gäller. 3.1 Information, utbildning och intern kontroll Från tid till annan kan det bli aktuellt att informera eller uppdatera medarbetare och chefer kring vad lagen kräver i något avseende. Det kan avse förändringar i lagstiftning eller att vi uppmärksammat att kvalitetsnivån är för låg inom något område. KUC ansvarar då för att informera eller utbilda medarbetare och chefer för att höja kunskapen eller kvalitetsnivån. För att orientera sig kring inom vilket område detta behov finns ansvarar KUC för att göra kvalitetskontroller. 4. Information och marknadsföring KUC har tillsammans med FC det övergripande ansvaret för information och marknadsföring inom Cura. KUC ansvarar för att det finns en plan för hur arbetet med dessa frågor ska se ut under året. KUC ska kunna uppskatta kostnaderna för kommande informations- och marknadsföringsinsatser inför ett nytt budgetår. KUC ansvarar för kontakterna med reklamföretag när detta är aktuellt Webben KUC har huvudansvaret för struktur och utformning av texter på webben i samråd med FC och VC. Uppdatering av information på webben görs av KUC

Kvalitetshandboken. Cura Individutvecklings Kvalitetshandbok 1

Kvalitetshandboken. Cura Individutvecklings Kvalitetshandbok 1 Kvalitetshandboken Cura Individutvecklings Kvalitetshandbok 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1. Curas historia 1.2. Organisation 1.3. Kvalitetspolicy 1.4. Struktur och ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Kvalitetshandboken 0

Kvalitetshandboken 0 Kvalitetshandboken 0 Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Om Cura... 1 1.2 Värdegrund... 1 1.3 Curas organisation och styrning... 1 1.4 Kunder och behov... 3 1.5 Mål och utvärdering för 2016 2018... 4 1.6

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Cura Individutveckling

Cura Individutveckling Revisionsrapport Yvonne Lundin Uppföljning av Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner och Privata medel 2014 Cura Individutveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

PROTOKOLL 2014-09-18 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling

PROTOKOLL 2014-09-18 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling PROTOKOLL 2014-09-18 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling Närvarande: Mikael Erdtman, Kommunal Gunnar Thorell, Lärarförbundet Christoffer Saar, LR Lena Carlsson, Kommunal Nina Bengtsson, Kommunal

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling

PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling Närvarande: Lena Karlsson, Kommunal Nina Brorsson, Kommunal Alexander Ingemansson, Kommunal Gunnar Torell, Lärarförbundet Anna Pfeifer,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Länets kommuner och Region Kronobergs Psykiatri Centrum ingår i nedanstående överenskommelse avseende

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Protokoll från ledningsgruppsmöte 141125. 1. Val av sekreterare Per Nilsson. 2. Genomgång av läget i verksamheterna

Protokoll från ledningsgruppsmöte 141125. 1. Val av sekreterare Per Nilsson. 2. Genomgång av läget i verksamheterna Protokoll från ledningsgruppsmöte 141125 1. Val av sekreterare Per Nilsson 2. Genomgång av läget i verksamheterna Kansli- Gunvi har börjat förbereda för årsskiftet, en bankupphandlig är på gång och anbudstiden

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser. Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 SKRIVELSE Anders Karlsson 160926 Vårt Dnr: 2015-G033 Kommunens revisorer Miljö- och byggen Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 Bakgrund Kommunfullmäktige har 2005-11-28 antagit ett

Läs mer

Medlemmar, säte och ändamål

Medlemmar, säte och ändamål Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m. 2007-03-02 Godkänd av: NYA KF 68, 2006-12-11 Medlemmar, säte och ändamål 1 Kommunalförbundets namn är (VfB) som har sitt säte i Karlshamn. s

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument Inledning Utöver budgetdokumentet som regleras i kommunallagen finns

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah

Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 15(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 127 Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 Revisionsplan 2017 Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 MÅL Ambitioner Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Att visa på goda exempel, som kan vara till gagn för utvecklingen

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer