Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014 Stiftelsen Umeå Waldorfskola Grundskola Dokumenttyp Redovisning Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Fastställd/Upprättad Version I Dokumentägare Stiftelsen Umeå Waldorfskola Dokumentansvarig Madeleine Öigaard Reviderad Giltighetstid 1 år Dokumentinformation Upprättad med utgångspunkt från skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete

2 INNEHÅLL Inledning 1 Förutsättningar 2 Kvalitet och måluppfyllelse Resultat av årets mål och förbättringsåtgärder Slutord Inledning Denna kvalitetsredovisning vänder sig till Stiftelsen Umeå Waldorfskolas styrelse, ledning, pedagoger, föräldrar, elever samt till kommunens politiska ledning och dess tjänstemän. Redovisningen grundar sig dels på samtal, diskussioner och utvärderingar vid skolans samlade kollegium, dels på utvärderingar från arbetslagen, ämnesutvärderingar av lärare, kommunens elevenkäter samt egna personal-, föräldra- och elevenkäter. Sammanställningar av måluppfyllelse åk 3, 6, 9 och resultat av Nationella prov har används i analysen av måluppfyllelsen. Skolan använder BRUK som redskap i de egna utvärderingsarbetet. Elevrådens synpunkter och samtal vid samrådsmöten med föräldrar har också beaktats. Redovisningen omfattar förskoleklass och grundskola och är upprättad av rektor/förskolechef Madeleine Öigaard samt biträdande rektor på grundskolan Samuel Holmlund. Umeå Waldorfskola arbetar efter läroplanen Lgr 11 samt använder den Waldorfpedagogiska kursplanen som vägledning för lärarnas pedagogiska planering. Skolan har detta läsår haft totalt 176 elever i F till åk 9. Fritidshemmet har haft 99 elever inskrivna. Sida 1

3 Förutsättningar Umeå waldorfskola är Umeå kommuns första friskola och har varit verksam i 36 år. Verksamheten drivs i stiftelseform och är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsens samlade verksamhet innefattar grundskola, gymnasium, förskoleklass, fritidshem och förskola. Miljö och lokaler. Umeå Waldorfskolas skolområde består av tillsammans tretton hus vilka innehåller klassrum för olika åldrar och ämnen. Skolområdet har skapats med tanke på barnets utveckling i de olika åldrarna och har sina tillhörande uterum vilka inbjuder främst till den fria leken. Arkitekturen är genomtänkt och klassrummen utformade efter den Waldorfpedagogiska kursplanen. Samtliga klasser har hemklassrum i egen eller del av byggnad; klass 8 har ett klassrum som är länkat till en tekniskt fullt utrustad teaterlokal, vilket underlättar det pedagogiska arbetet med den klassiska teateruppsättningen som ingår i den lokala kursplanen för årskurs 8. Klass 9 har, av utrymmesskäl, inrymts i Gymnasiehuset, där gymnasiets data/studierum, bibliotek och cafeteria kommit eleverna till del. Klass 3 ligger i anslutning till växthus och skolträdgård, då bl. a odlingsprojekt och studier av uryrkena ingår i denna årskurs. Naturvetarhusets hörsal används vid föreläsningar, naturkunskapslektioner samt dataundervisning (utrustat med datorer för 16 elever). Huset innehåller också ett fullt utrustat kemilaboratorium, elevhälsa med mottagning och behandlingsrum. På övervåningen ligger den stora målningssalen tillägnad bildämnet där också fotolaboratorium finns. Hemkunskap bedrivs i tillredningsköket intill klassrum 3, där också fiolundervisningen sker i halvklass. Inomhusidrott bedrivs i den kommunala idrottsanläggningen Musköten på Umedalen. Hantverkslokaler för trä och textilslöjd ligger nära skolans smedja. Skolbarnsomsorgen har sin huvudsakliga aktivitet ute i fritidsskogen där skogen tas till vara som lekplats. På området finns en kåta, eldplats och inrättning för servering av mellanmål. Fritidshemmet har en fritidsbyggnad där klasserna 1-3 bedriver sin inomhusverksamhet. Klasserna 4-6; Fritidsklubben, har haft sin verksamhet i musiksalens lokaler samt klassrum 3 Förskoleklassverksamheten har under läsåret inrymts i s.k. Vingen lokalen på skolområdet. Eleverna i klasser 1-3 serveras lunch i respektive klassrum. Klasserna 4-9 äter sin lunch på Klockargården, Häradsvägen 14. Sida 2

4 Huvudman är stiftelsens styrelse vars huvuduppgift är att ansvara för att skollagens krav på Huvudmannaskap verkställs och uppföljs samt att föreskrifterna i stiftelseförordningen efterföljs. Styrelsen har utsett rektor/förskolechef som leder och samordnar det pedagogiska arbetet på förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium. Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter: Elisabeth Zachrisson, ordf., Mikael Retsler, Annika Sandström, Karin Olofsson, Andreas Bergeli, Carl Åsemar och Martin Ericsson. Ledningen Madeleine Öigaard, rektor/ förskolechef har till biträdande rektor F-9 utsett Linda Zachrisson och som ledare för fritids Marie Sjöström. Samuel Holmlund har vikarierat för L. Zachrisson från och med september 2013 till läsårets slut. Ordförande från varje arbetslag, Bodil Svalberg F-3, Charlotte Kuisma 5-6 och Paula Pleje 7-9 har under året arbetat i nära samarbete med ledningen. Personal läsåret 13/14 28 grundskole-och ämneslärare 2 stödlärare 1 specialpedagog 3 elevassistenter 1 skolsköterska 1 kurator 1 skolläkare 1 IT chef 1 vaktmästare 1 elevregistrator 1 ekonomiassistent 1 löneassistent 1 matsalsansvarig 1 rektor 1 biträdande rektor Kompetensutveckling Lärarna har under året deltagit i följande föreläsningar; waldorfpedagogik med Godi Keller och Leif Tjernstig, formativ bedömning med Toruf Palm, anpassningar i undervisningen med Anna Tegström samt om allas lika rätt med RFSL 1 lärare har påbörjat Waldorflärarhögskolans ämneslärarutbildning på distans. Sida 3

5 4 lärare har deltagit i Oslo Steinerhögskolas veckokurser, 3 lärare har deltagit i Svenskt Waldorflärarmöte i Stockholm. Rektorsutbildning och rektorsrekryteringsutbildning har rektor respektive biträdande rektor under året genomfört. 1 lärare har deltagit i silversmide- och bokbinderikurs. Ansvarig för dyslexiutredningar har deltagit i en fortbildning inom området dyslexi. Personalenkät Resultatet av personalenkäten visar att trivseln bland medarbetarna är mycket hög. Många pedagoger indikerar dock att de upplever en ej tillfredställande arbetsbelastning vilket ibland innebär att man inte hinner med sina arbetsuppgifter så bra. Kommande läsår kommer mer tid till för bearbetning och klasslärar- föreståndarskap att läggas in i tjänsterna för att underlätta för lärare med hög arbetsbelastning. Också den organisatoriska lokalförändringen nedan kommer att ge lärarna större möjlighet till samarbete. Personalens arbetsmiljö Detta läsår har arbetslagstiden utökats med en timme för att säkerställa samlade diskussioner kring pedagogiska frågor, vilket har fallit väl ut och kommer att fortsätta kommande även läsår. Att skolan satsar på tidiga förebyggande stödinsatser innebär att lärarna tidigt får stöd av elevhälsan vilken också är en naturlig del av arbetslagen och klassrumslivet. Beslut har i år tagits om att skolan från och med förskoleklassen ht 2014 endast kommer att erbjuda 20 platser fram till och med årskurs 6 vilket förväntas stärka kvalitén för elever men också för pedagogerna. Att lärarna, är tämligen isolerade i sina klassrumshus och hänvisade till arbetslagens kollegiala mötesform har upplevts av många pedagoger som en negativ personalorganisatorisk faktor. Under efterarbetsdagarna i juni kunde en flytt av åk 6-8 till gymnasiehuset ske för att möjliggöra ett större samarbete lärarna emellan i åk 6-9. Gymnasiet fick istället flytta till Teaterhuset och Naturvetarhuset vilket både elever och lärare uppskattade. Ett fåtal ärenden avseende kränkningar i klasserna har meddelats vilket innebär ett tryggt arbetsklimat för såväl elever som medarbetare. Varje medarbetare på skolan har ett IKSU spa kort till sitt förfogande i hälsofrämjande syfte. Föräldraenkät I genomförd föräldraenkät uppger många av föräldrarna att de önskar att information om möten kommer ut i god tid och att möte läggs i anslutning till annan aktivitet på skolan. Önskvärda teman för mötena är framförallt det som rör det egna barnet. Föräldrarna uppger att frågor om klassrumsmiljö, trivsel, läxor och samarbete är viktiga för dem. Vidare vill de även vara med och diskutera förändringar som påverkar det egna barnet. De pedagogiska frågorna är inte de viktigaste enligt föräldrarna utan de överlåter det pedagogiska ansvaret till skolan, tillsammans med ansvaret för organisation, undervisningens upplägg, personalfrågor, pedagogiska frågor om bedömning. Sida 4

6 Kvalitet och måluppfyllelse Umeå Waldorfskola är en skola med som har en pedagogisk medvetenhet kring barnens och elevernas miljö.. Detta både vad gäller inomhusmiljö som utomhusmiljö. Skolgården delas mellan förskoleklass, fritids, grundskola och gymnasium. Vi arbetar aktivt med skolans närmiljö och har en skolskog som är utöver det vanliga, samt av en trädgårdsmästare välskötta grönområden och skolträdgård där även barnen själva odlar och skördar. Det finns en tydlig tanke med utomhusmiljöerna som stimulerar till lek och övande av olika färdigheter och som återspeglar den waldorfpedagogiska tanken kring kursplanen. Vi har ett nära och betydande samarbete mellan medarbetarna på förskoleklass, fritids, grundskola och gymnasium. Detta bidrar till att Umeå Waldorfskola sällan behöver anlita okänd personal som vikarier utan använder för barnen välkända och bekanta ansikten, vilket i sin tur skapar kontinuitet och bidrar till trygghet för barnen. För att bibehålla kvaliteten vid pedagogers frånvaro prioriterar skolan att alla lektioner är bemannade Vår utgångspunkt är att Umeå Waldorfskola skall erbjuda en miljö som ständigt förbättras för att på bästa sätt stödja alla barn- och elevers rätt att nå kunskapsmålen så långt som möjligt genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete av skolans kultur, struktur och ledarskap genom waldorfpedagogiken. Trygghet, trivsel och studiero Umeå Waldorfskola kännetecknas av mycket hög måluppfyllelse gällande trivsel och trygghet. Detta är troligtvis mycket på grund av skolans litenhet vad gäller små klasser, egna hus och hög lärartäthet samt lärarkontinuitet och slutligen med engagemang av föräldrar. Umeå Waldorfskola har under året arbetat med arbetslag som bas med uppdelningen F-3, 4-6 och 7-12 för att alla elever skall få möjlighet att nå målen så långt som möjligt. Vidare ger arbetslagens arbete en tydlig röd tråd och kontinuitet för elevernas skolgång och kunskapsinhämtande som ett led i den Waldorfpedagogiska F-12 tanken. Umeå Waldorfskola har vidare mycket hög måluppfyllelse gällande nyfikenhet och lust att lära i skolan. I skolans trivselenkät framgår det att skolan uppfattas av många elever som rolig och spännande och där de får en chans a tt utveckla sig själva och sina färdigheter. Detta kan förmodligen ses som ett uttryck och resultat av den pedagogik som drivs vid skolan. Åtgärder Skolan har en mycket stor skolgård och många ställen som kan skymmas från rastvärdarnas ögon. Vi bör förbättra information om resultatet av trygghetskartor till samtliga medarbetare på skolan, en samlad genomgång höst och vinter bör genomföras. Likabehandlingsplanen bör tydligare levandegöras för alla parter i verksamheten även om vi arbetar aktivt med vissa delar ur den skall kriterierna kontinuerligt följas upp i arbetslagen. Vi har en nolltolerans vad gäller kränkande behandling, trots detta upplever några elever att de blivit kränkta. Vårt mål är en fortsatt vision om nolltolerans. Vi fortsätter att tillsammans med eleverna och föräldrarna vidareutveckla medvetenhet om vad som sker och inte sker på skolan. Sida 5

7 Inflytande och elevdemokrati. De flesta elever vid Umeå Waldorfskola känner sig i hög grad delaktiga och lyssnade på i olika beslutsprocesser. De allra flesta känner att de vet vad som förväntas av dem och vilka de uppsatta målen är. Överlag upplever flickor i högre uträckning än pojkar att de får utöva inflytande, detta måste dock sättas i relation och paritet till viljan att vilja påverka och utöva inflytande. Elevråden upplevs av både lärare och elever som någonting viktigt och som någonting som skall prioriteras för att eleverna i så stor utsträckning som möjligt kunna påverka sin skolgång. En demokratiplan har utformats och i det samlade kollegiet har under tre torsdagar genomförs genomgång och diskussioner om elevinflytande i undervisningen utifrån skollagens skrivning. Åtgärder Vi behöver bli ännu tydligare att informera eleverna om vad elevinflytande innebär och vilka rättigheter de har då 26% upplever att de inte har möjlighet att påverka skolans verksamhet. Elevråden måste ges en tydligare insikt i vilja möjligheter de har att påverka. Mer regelbundna möten måste organiseras med elevråd och ledning så att eleverna med säkerhet alltid blir involverade i de frågor som de har rätt att ha inflytande över. IUP och utvecklingssamtal. Rutinerna för skriftliga omdömen har förändrats detta läsår i enlighet med ny lagförordning, från att ha utformats vid två tillfällen har ett av dessa ersatts med utvecklingssamtal. Arbetslagen har under året arbetat med att formalisera de skriftliga omdömena och detta arbete kommer att fortsätta under nästa läsår. Bedömning och betyg och skolans studieresultat. Umeå Waldorfskola har hög måluppfyllelse. Resultatet av screening och kartläggning läs- och skriv i åk 3 har visat fortsatt goda resultat i åk 3 och skolan har samma medelvärde som rikets. Samtliga elever i åk 3 som deltog i nationella proven i svenska och engelska har nått målen Samtliga elever i åk 6 som deltog i nationella proven i svenska, matematik, religion och kemi har nått målen. Samtliga elever har nått m ålen i de nationella proven i svenska, engelska, matematik och fysik i åk 9. Alla elever har inte nått lägsta kravnivån i historia. Resultaten i elevenkäten F-3 har mycket hög måluppfyllelse vad gäller eget ansvar, samarbete i grupp, trygghet på skolan, att bli lyssnad till av lärare samt kvaliteten på lärarnas undervisning och att eleverna får den hjälp de behöver samt får förklarat när de inte förstår. I ämnet matematik upplever eleverna till 97,8% att de får träna matematik på annat sätt än genom traditionell matematikboksundervisning. 91,3% av eleverna tror att de får kunskaper i skolan som de kan ha nytta av i framtiden. Sida 6

8 Elevenkäten 4-6 visar att eleverna är nöjda med skolan som helhet. Enkäten 7-9 visar att skolpersonalen bryr sig om eleverna och ger stöd. 89% anser att man är trygg i skolan. 80% att det man lär sig i skolan är viktigt. 85% tycker att man hinner med sitt skolarbete och 80% är nöjda med sitt skolresultat. Betygen i åk 9 visar ett genomsnittligt meritvärde på 227,3 vilket är högre än föregående år då vi hade ett meritvärde på 223,6. Umeå Waldorfskola har arbetat målinriktat med att höja meritvärdet. Detta arbete har gett resultat. Sedan 2012 till vårterminen 2014 har skolan höjt sitt genomsnittliga meritvärde med 13,6 p i årskurs 9. Eleverna på skolan har i mycket hög utsträckning hög närvaro vilket kan förklara de goda resultaten vad gäller måluppfyllnad. Endast ett fåtal elever har en låg närvaro. I dessa fall är elevhälsan inkopplad och stödinsatser finns. De ämnen som eleverna uppvisar svårigheter i är de traditionella naturvetarämnena i synnerhet fysik och kemi. Även matematiken som ofta uppfattas som ett svårare ämne återspeglas som svåra i våra resultat. I de ämnen som eleverna skrivit nationella prov korrelerar de nationella proven väl överens med vad eleverna får i slutbetyg. Endast i engelskämnet kan man finna elever som presterat högre på NP än vad de får i slutbetyg. I övrigt är slutbetyget högre än de Nationella provens mätningar i de övriga ämnena hos de elever där slutbetyget inte korrelerar med betyget från nationella provet. Åtgärder Ämnet historia i högstadiet har under de senaste åren inte haft en kontinuitet i lärartjänsten varför ämnet har påverkats negativt vad gäller progression och innehåll vilket kan vara en orsak till att inte samtliga elever i åk 9 klarade kravnivån vid nationella provet. En analys över hur vi hanterar nationella prov i SO ämnet måste genomföras. Skolan måste arbeta aktivt för att höja antalet elever som kan nå betyget B och A i enlighet med den nya betygsskalan. Den pedagogiska diskussionen kring den nya betygsskalan måste därför fördjupas. En prioritering bör ske av kompetenshöjande föreläsningar som ger pedagogerna fler verktyg vid anpassningar i undervisningen för att stärka att integreringen av undervisning i klassrummet sker inom ramen för ordinarie undervisning. Individuell hjälp och särskilt stöd. Umeå Waldorfskola arbetar med stöd i förebyggande syfte för de elever med särskilda behov. Detta för att så tidigt som möjligt ge eleverna de verktyg de behöver för sin fortsatta skolgång. Elevhälsan är en aktiv del i elevernas och lärarnas vardag. Detta då elevhälsan finns representerade i de olika arbetslagen som stöd för lärarna. Elevhälsan består av specialpedagoger, speciallärare, representant från ledningen (rektor eller biträdande rektor, oftast båda), kurator och skolsköterska. Detta medför att de barn som uppmärksammar svårigheter och är i behov av hjälp får sin situation belyst ur en mängd olika professioner och där ett helhetstänkande på eleven sätts i fokus. Genom detta helhetstänkande effektiviseras de åtgärder som sätts in till Sida 7

9 rätt plats och person. I förhållande till detta är de undervisande lärarna och pedagogerna vid Umeå Waldorfskola mycket skickliga på att anpassa sin undervisning till de behov som eleverna har. Vi kan påvisa hög måluppfyllelse för alla elever oavsett individuella förutsättningar. Ingen särskild undervisningsgrupp har förekommit detta läsår. Åtgärder Individuella anpassningar i ordinarie undervisning behöver förstärkas. Arbetslagens avsättning av tid till diskussioner kring uppföljningar av anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram är en process som påbörjats och som måste fortsatt utvecklas och fördjupas. Inbyggt i waldorfpedagogiken ligger ett givet förhållningssätt till barn med särskilda behov. Med utvecklingen av pedagogiken följer också förändringar som till exempel användandet av läroböcker, förhållande till Lgr 11 Fördjupade diskussioner kring waldorfpedagogiken idag, konsekvenser, styrkor-svagheter måste fortsatt ske i arbetslagen. Alla pedagoger har inte waldorfpedagogisk påbyggnad, ett mål är att dessa utbildas i snabb takt. Slutord Årets redovisning av skolans kvalitets- och måluppfyllese är en positiv läsning. Svaren från kommunens enkät visar att skolan har hög måluppfyllelse gällande trivsel och trygghet, eleverna känner en nyfikenhet och lust att lära. Skolan uppfattas också som rolig och spännande och att de får chans att utveckla sig själva och sina färdigheter. Måluppfyllelsen gällande färdigheter visar mycket goda resultat i nationella proven i åk 3 och 6 och betygen i åk 9 ligger över rikets snitt och verksamhetens tidigare resultat. En hög andel av eleverna känner sig trygga i skolan, där måste vi arbeta vidare för målet att 100% av eleverna känner sig trygga genom ett fortsatt värdegrundsarbete i klasserna och över klassgränserna. Fortsatt arbete måste dock ske vad gäller anpassningar i undervisningen och formativ bedömning för säkerställa att elever med särskilda behov får integrerad undervisning i klassrummet samt att lärarnas arbetsbelastning underlättas. Alla elever upplever inte att de känner sig delaktiga och lyssnade på i olika beslutsprocesser vilket behöver medvetandegöras i beslutsprocesser i klassrummet såväl som i arbetslagen och på kollegiet. Sida 8

10 Förbättringsområden och prioriteringar för ökad måluppfyllelse läsåret Fortsatt förankring av styrdokument sker i arbetslagen, samtidigt som diskussioner om waldorfpedagogiken prövas mot styrdokumenten. - Fortsatt kompetensutbildning i anpassningar och formativ bedömning. - Kontinuerlig utvärdering av arbetslagens struktur för att tillförsäkra pedagogiska utvecklingsfrågor. - Bredda arbetet med elevråden så att dessa i större utsträckning involveras i ledningens, arbetslagens och föräldraföreningens elevnära frågor, som berör deras lärande och arbetsmiljö. Större förändringar skall alltid förankras hos eleverna. Elevråden skall också ges tydligbeskrivning av elevrepresentantens uppgift i förhållande till övriga elever. - Möjliggöra att elever och pedagogisk personal tillsammans planerar aktiviteter som berör hela skolan i enlighet med planen mot diskriminering och kränkande behandling. - Fortsatt kontinuerligt arbete med tolkning av mål, pedagogisk planering samt bedömning och betyg i arbetslag och studium. Sida 9

11 BILAGA GEMENSAM VISION Kreativitet, skapande och lärande. En väg till frihet. BARN & ELEVERS Mål Delmål Kännetecken för måluppfyllelse Ansvarig Uppföljning KUNSKAPER Åk 1-9 Alla elever ges möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. Fortsatt implementering av nya styrdokument i grundskolans arbetslag. Samtal och diskussion kring Waldorfpedagogikens utveckling i förhållande till nationella styrdokument. Goda resultat vid screening/kartläggning läs- och skriv åk 3 NP åk 3,6 och 9 Elevenkäten åk 7-9 Utvärderingar åk F-9 Rektor och bitr. rektor samt medarbetare Efterarbetsdagar 2014 December 2013 Färdigställande av lokala kursplaner. Skriftliga omdömen och betyg Pedagogisk planering. Gemensam mall. Efterarbetsdagar 2014 Föreläsningsserie under våren som omfattar barns olika lärandebehov. Alla barn/elever deltar och lär i sin naturliga grupp, i så stor utsträckning som möjligt. Samsyn vad gäller inkluderat stöd. Tydliga och väl implementerade rutiner för stöd, särskilt stöd och individanpassning. Uppdaterade och väl fungerande utredningar och åtgärdsprogram. Hög måluppfyllelse för alla elever oavsett individuella förutsättningar och behov. Sida 10

12 ELEVINFLYTANDE OCH Mål Delmål Kännetecken för måluppfyllelse Ansvarig Uppföljning ELEVDEMOKRATI Alla barn och elever upplever att de har inflytande för sitt lärande och sin arbetsmiljö. Utvecklingsgrupp för elevdemokrati. Demokratiplan för grundskolan. Väl fungerande elevråd som verkar som remissgrupp till SL, arbetslagen, rastvärdsgruppen och utemiljögruppen i elevnära frågor. Färdigställd demokratiplan Trivselenkät Elevenkät Ökad måluppfyllelse Utvecklingssamtal Demokratigruppen: AS, PB, PP Rektor, medarbetare Elevrådssamordnare Medarbetare Maj 2014 VT 2014 Hela läsåret Väl förankrat och tydligt undervisningssyfte, innehåll och genomförande. Kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återkoppling av undervisningen. Sida 11

13 NORMER OCH VÄRDEN Mål Delmål Kännetecken för måluppfyllelse Ansvarig Uppföljning Skolan skall erbjuda en lugn och trygg miljö där lärande kan växa och blomstra för alla barn, elever och vuxna. Väl förankrade ordningsregler Reviderad och väl förankrad plan mot diskriminering och kränkande behandling. Tema: Rätten att vara olika. Se separat projektplan. Trivselenkät Elevenkät Utvecklingssamtal Föräldraenkät Projektutvärdering Rektor och all personal Rektor samt kurator Bitr. rektor, demokratigrupp samt kurator Bitr. rektor Efterarbetsdagar 2014 Juni 2014 Juni 2014 Kontinuerligt under läsåret Rastvärdsmöten Uppföljning av trygghetskartor Rektor Mars 2014 Trygghetskartor Sida 12

14 ARBETSLAGEN Mål Delmål Kännetecken för måluppfyllelse Ansvarig Uppföljning Arbetslagen som bas för barnens och elevernas individuella utveckling mot skolans kunskapsoch sociala mål. Arbetslaget tar ett gemensamt ansvar för alla barn/elever i arbetslaget och särskilt för de barn/elever som är i behov av särskilt stöd.. Utredningar och åtgärdsprogram genomförs och dokumenteras enligt skolans rutin för särskilt stöd. Samsyn och god kunskap i arbetslagen om utrednings- och åtgärdsporgramsprocessen. Samsyn och kunskap i arbetslagen kring elevernas behov. Vidareutbildning, information och inspiration för lärarna i arbetslaget. Bitr. rektor, speciallärare och lärare Bitr. rektor och speciallärare Bitr. rektor, speciallärare och lärare Speciallärare och bitr. rektor Medarbetarenkät i januari Medarbetarsamtal i mars Kontinuerliga stödschemamöten, var sjätte till sjunde vecka Rektorsmöte löpande varje tisdag hela läsåret EHT möten löpande varje onsdag hela läsåret Efterarbetsdagarna juni 2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I ARBETSLAGEN En röd tråd från styrdokument till pedagogisk planering och mötet med elev och förälder. Pedagogisk dokumentation. Samsyn kring styrdokumenten. Samsyn kring utformning och uppföljning av pedagogisk planering. Bitr. rektor Efterarbetsdagarna juni 2014 Sida 13

Kvalitet och måluppfyllelse

Kvalitet och måluppfyllelse Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/2015 Stiftelsen Umeå Waldorfskola Gymnasium Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Stift. Umeå Waldorfskola Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/2016

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/2016 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/2016 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola, Dag Hammarskjöld Gymnasiet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Redovisning Kvalitetssammanställning 2016-06-25 Version

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/2015

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/2015 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/2015 Stiftelsen Umeå Waldorfskola Grundskola Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Stift. Umeå Waldorfskola Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/2015

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/2015 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/2015 Stiftelsen Umeå Waldorfskola Fritidshem Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Stift. Umeå Waldorfskola Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/2015

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/2015 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/2015 Stiftelsen Umeå Waldorfskola Förskola Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Stift. Umeå Waldorfskola Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Berghemsskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Lennart Olofsson rektor Dokumentinformation

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9))

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9)) 4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor 2013-2013 (Nordlyckeskolan (7-9)) Områden Verksamhetens mål/ utvecklingsfrågor Senaste kommentaren GODA UPPVÄXTVILLKOR NORMER OCH VÄRDEN - Samtliga verksamheter

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Stöcksjö skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Sammanfattning I början av läsåret har undertecknat tillträtt som rektor för Stöcksjö skola vilket inneburit att jag har lärt känna en ny skola

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Kvalitetsarbetet 2014/2015

Kvalitetsarbetet 2014/2015 2015-10-01 BOS/GUN Knåda skola och fritidshem Chris Sommar Kvalitetsarbetet 2014/2015 Grundfakta Antal elever Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Antal lärare Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Elevassistent 8 elever

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa

Läs mer

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen:

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen: Från skollagen: Grundskolan skall enligt skollagen 4 kap 3-5 : 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera följa upp och utveckla utbildningen. 4 Sådan

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Knutsbo skola grundskola åk 1-4 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll Styrkort 2016-2017...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Stöcksjö fritidshem Klubben Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Sammanfattning I början av läsåret har undertecknat tillträtt som rektor för Stöcksjö skola vilket inneburit att jag har lärt känna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Gyttorps fritidshem Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-09-12 Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg Enhetsplan läsåret 2014-2015 Rektor Sture Wängberg Information och dialog i Resam den 29 sep 2014 Verksamhetsidé: Beskrivning av verksamheten på Vårbergskolan. Skolan ligger i ett område med fin natur

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015 150225 Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9643 Kulturskolan raketen AB Org.nr. 556548-4796 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kulturskolan Raketen belägen i Stockholms kommun 2 (13) Tillsyn i Kulturskolan Raketen

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolans fritidshem. Läsåret 2015/2016

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolans fritidshem. Läsåret 2015/2016 KVALITETSRAPPORT Mariaskolans fritidshem Läsåret 2015/2016 1 1. Inledning 1.1 Organisation Mariaskolan leds av en heltidsanställd rektor. Ansvarsområdet omfattar grundskolan årskurs 1-6, förskoleklass

Läs mer

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan 2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan Olofsson Jerker Johan-Olovskolan 2013-01-01 Organisation... 2 Skolledning/administration... 2 Pedagogisk personal... 2 Personal... 2 Fortbildning... 2 Arbetmiljö...

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan 4-6

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan 4-6 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan 4-6 Läsåret 2015-2016 Gällande för verksamheten i Kyrkskolan åk 4-6 Ansvarig rektor Sara Pernolf 1 Innehåll Styrkort 2016-2017, Kyrkskolan 4-6... 2 MÅL... 4 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan Kvalitetsdokument 2012, Grundskola Re 337 Kevingeskolan Innehållsförteckning 1 Resultatrapportering och analys... 3 1.1 Resultat på nationella prov...3 1.2 Antalet elever som når kunskapsmålen i åk 6...4

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för Skolbyn 2011/2012

Arbetsplan för Skolbyn 2011/2012 I vår arbetsplan kan man läsa hur vi ska arbeta för att uppfylla våra åtaganden gentemot vår förvaltning Lärande och Kultur. Det är i första hand vår, personalens, verktyg. Den ska även tydliggöra vårt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 1 Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar..2 Återblick 3 Mål och förbättringsåtgärder 5 Slutord.......6 Bilaga 1: Studieresultat grundskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Förkolan Passaren. Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12

Förkolan Passaren. Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12 1 Förskolan Passaren Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-4 Beslutade mål och åtgärder 4 Slutord 6 Dokumenttyp Redovisning

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer