Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014 Stiftelsen Umeå Waldorfskola Grundskola Dokumenttyp Redovisning Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Fastställd/Upprättad Version I Dokumentägare Stiftelsen Umeå Waldorfskola Dokumentansvarig Madeleine Öigaard Reviderad Giltighetstid 1 år Dokumentinformation Upprättad med utgångspunkt från skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete

2 INNEHÅLL Inledning 1 Förutsättningar 2 Kvalitet och måluppfyllelse Resultat av årets mål och förbättringsåtgärder Slutord Inledning Denna kvalitetsredovisning vänder sig till Stiftelsen Umeå Waldorfskolas styrelse, ledning, pedagoger, föräldrar, elever samt till kommunens politiska ledning och dess tjänstemän. Redovisningen grundar sig dels på samtal, diskussioner och utvärderingar vid skolans samlade kollegium, dels på utvärderingar från arbetslagen, ämnesutvärderingar av lärare, kommunens elevenkäter samt egna personal-, föräldra- och elevenkäter. Sammanställningar av måluppfyllelse åk 3, 6, 9 och resultat av Nationella prov har används i analysen av måluppfyllelsen. Skolan använder BRUK som redskap i de egna utvärderingsarbetet. Elevrådens synpunkter och samtal vid samrådsmöten med föräldrar har också beaktats. Redovisningen omfattar förskoleklass och grundskola och är upprättad av rektor/förskolechef Madeleine Öigaard samt biträdande rektor på grundskolan Samuel Holmlund. Umeå Waldorfskola arbetar efter läroplanen Lgr 11 samt använder den Waldorfpedagogiska kursplanen som vägledning för lärarnas pedagogiska planering. Skolan har detta läsår haft totalt 176 elever i F till åk 9. Fritidshemmet har haft 99 elever inskrivna. Sida 1

3 Förutsättningar Umeå waldorfskola är Umeå kommuns första friskola och har varit verksam i 36 år. Verksamheten drivs i stiftelseform och är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsens samlade verksamhet innefattar grundskola, gymnasium, förskoleklass, fritidshem och förskola. Miljö och lokaler. Umeå Waldorfskolas skolområde består av tillsammans tretton hus vilka innehåller klassrum för olika åldrar och ämnen. Skolområdet har skapats med tanke på barnets utveckling i de olika åldrarna och har sina tillhörande uterum vilka inbjuder främst till den fria leken. Arkitekturen är genomtänkt och klassrummen utformade efter den Waldorfpedagogiska kursplanen. Samtliga klasser har hemklassrum i egen eller del av byggnad; klass 8 har ett klassrum som är länkat till en tekniskt fullt utrustad teaterlokal, vilket underlättar det pedagogiska arbetet med den klassiska teateruppsättningen som ingår i den lokala kursplanen för årskurs 8. Klass 9 har, av utrymmesskäl, inrymts i Gymnasiehuset, där gymnasiets data/studierum, bibliotek och cafeteria kommit eleverna till del. Klass 3 ligger i anslutning till växthus och skolträdgård, då bl. a odlingsprojekt och studier av uryrkena ingår i denna årskurs. Naturvetarhusets hörsal används vid föreläsningar, naturkunskapslektioner samt dataundervisning (utrustat med datorer för 16 elever). Huset innehåller också ett fullt utrustat kemilaboratorium, elevhälsa med mottagning och behandlingsrum. På övervåningen ligger den stora målningssalen tillägnad bildämnet där också fotolaboratorium finns. Hemkunskap bedrivs i tillredningsköket intill klassrum 3, där också fiolundervisningen sker i halvklass. Inomhusidrott bedrivs i den kommunala idrottsanläggningen Musköten på Umedalen. Hantverkslokaler för trä och textilslöjd ligger nära skolans smedja. Skolbarnsomsorgen har sin huvudsakliga aktivitet ute i fritidsskogen där skogen tas till vara som lekplats. På området finns en kåta, eldplats och inrättning för servering av mellanmål. Fritidshemmet har en fritidsbyggnad där klasserna 1-3 bedriver sin inomhusverksamhet. Klasserna 4-6; Fritidsklubben, har haft sin verksamhet i musiksalens lokaler samt klassrum 3 Förskoleklassverksamheten har under läsåret inrymts i s.k. Vingen lokalen på skolområdet. Eleverna i klasser 1-3 serveras lunch i respektive klassrum. Klasserna 4-9 äter sin lunch på Klockargården, Häradsvägen 14. Sida 2

4 Huvudman är stiftelsens styrelse vars huvuduppgift är att ansvara för att skollagens krav på Huvudmannaskap verkställs och uppföljs samt att föreskrifterna i stiftelseförordningen efterföljs. Styrelsen har utsett rektor/förskolechef som leder och samordnar det pedagogiska arbetet på förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium. Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter: Elisabeth Zachrisson, ordf., Mikael Retsler, Annika Sandström, Karin Olofsson, Andreas Bergeli, Carl Åsemar och Martin Ericsson. Ledningen Madeleine Öigaard, rektor/ förskolechef har till biträdande rektor F-9 utsett Linda Zachrisson och som ledare för fritids Marie Sjöström. Samuel Holmlund har vikarierat för L. Zachrisson från och med september 2013 till läsårets slut. Ordförande från varje arbetslag, Bodil Svalberg F-3, Charlotte Kuisma 5-6 och Paula Pleje 7-9 har under året arbetat i nära samarbete med ledningen. Personal läsåret 13/14 28 grundskole-och ämneslärare 2 stödlärare 1 specialpedagog 3 elevassistenter 1 skolsköterska 1 kurator 1 skolläkare 1 IT chef 1 vaktmästare 1 elevregistrator 1 ekonomiassistent 1 löneassistent 1 matsalsansvarig 1 rektor 1 biträdande rektor Kompetensutveckling Lärarna har under året deltagit i följande föreläsningar; waldorfpedagogik med Godi Keller och Leif Tjernstig, formativ bedömning med Toruf Palm, anpassningar i undervisningen med Anna Tegström samt om allas lika rätt med RFSL 1 lärare har påbörjat Waldorflärarhögskolans ämneslärarutbildning på distans. Sida 3

5 4 lärare har deltagit i Oslo Steinerhögskolas veckokurser, 3 lärare har deltagit i Svenskt Waldorflärarmöte i Stockholm. Rektorsutbildning och rektorsrekryteringsutbildning har rektor respektive biträdande rektor under året genomfört. 1 lärare har deltagit i silversmide- och bokbinderikurs. Ansvarig för dyslexiutredningar har deltagit i en fortbildning inom området dyslexi. Personalenkät Resultatet av personalenkäten visar att trivseln bland medarbetarna är mycket hög. Många pedagoger indikerar dock att de upplever en ej tillfredställande arbetsbelastning vilket ibland innebär att man inte hinner med sina arbetsuppgifter så bra. Kommande läsår kommer mer tid till för bearbetning och klasslärar- föreståndarskap att läggas in i tjänsterna för att underlätta för lärare med hög arbetsbelastning. Också den organisatoriska lokalförändringen nedan kommer att ge lärarna större möjlighet till samarbete. Personalens arbetsmiljö Detta läsår har arbetslagstiden utökats med en timme för att säkerställa samlade diskussioner kring pedagogiska frågor, vilket har fallit väl ut och kommer att fortsätta kommande även läsår. Att skolan satsar på tidiga förebyggande stödinsatser innebär att lärarna tidigt får stöd av elevhälsan vilken också är en naturlig del av arbetslagen och klassrumslivet. Beslut har i år tagits om att skolan från och med förskoleklassen ht 2014 endast kommer att erbjuda 20 platser fram till och med årskurs 6 vilket förväntas stärka kvalitén för elever men också för pedagogerna. Att lärarna, är tämligen isolerade i sina klassrumshus och hänvisade till arbetslagens kollegiala mötesform har upplevts av många pedagoger som en negativ personalorganisatorisk faktor. Under efterarbetsdagarna i juni kunde en flytt av åk 6-8 till gymnasiehuset ske för att möjliggöra ett större samarbete lärarna emellan i åk 6-9. Gymnasiet fick istället flytta till Teaterhuset och Naturvetarhuset vilket både elever och lärare uppskattade. Ett fåtal ärenden avseende kränkningar i klasserna har meddelats vilket innebär ett tryggt arbetsklimat för såväl elever som medarbetare. Varje medarbetare på skolan har ett IKSU spa kort till sitt förfogande i hälsofrämjande syfte. Föräldraenkät I genomförd föräldraenkät uppger många av föräldrarna att de önskar att information om möten kommer ut i god tid och att möte läggs i anslutning till annan aktivitet på skolan. Önskvärda teman för mötena är framförallt det som rör det egna barnet. Föräldrarna uppger att frågor om klassrumsmiljö, trivsel, läxor och samarbete är viktiga för dem. Vidare vill de även vara med och diskutera förändringar som påverkar det egna barnet. De pedagogiska frågorna är inte de viktigaste enligt föräldrarna utan de överlåter det pedagogiska ansvaret till skolan, tillsammans med ansvaret för organisation, undervisningens upplägg, personalfrågor, pedagogiska frågor om bedömning. Sida 4

6 Kvalitet och måluppfyllelse Umeå Waldorfskola är en skola med som har en pedagogisk medvetenhet kring barnens och elevernas miljö.. Detta både vad gäller inomhusmiljö som utomhusmiljö. Skolgården delas mellan förskoleklass, fritids, grundskola och gymnasium. Vi arbetar aktivt med skolans närmiljö och har en skolskog som är utöver det vanliga, samt av en trädgårdsmästare välskötta grönområden och skolträdgård där även barnen själva odlar och skördar. Det finns en tydlig tanke med utomhusmiljöerna som stimulerar till lek och övande av olika färdigheter och som återspeglar den waldorfpedagogiska tanken kring kursplanen. Vi har ett nära och betydande samarbete mellan medarbetarna på förskoleklass, fritids, grundskola och gymnasium. Detta bidrar till att Umeå Waldorfskola sällan behöver anlita okänd personal som vikarier utan använder för barnen välkända och bekanta ansikten, vilket i sin tur skapar kontinuitet och bidrar till trygghet för barnen. För att bibehålla kvaliteten vid pedagogers frånvaro prioriterar skolan att alla lektioner är bemannade Vår utgångspunkt är att Umeå Waldorfskola skall erbjuda en miljö som ständigt förbättras för att på bästa sätt stödja alla barn- och elevers rätt att nå kunskapsmålen så långt som möjligt genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete av skolans kultur, struktur och ledarskap genom waldorfpedagogiken. Trygghet, trivsel och studiero Umeå Waldorfskola kännetecknas av mycket hög måluppfyllelse gällande trivsel och trygghet. Detta är troligtvis mycket på grund av skolans litenhet vad gäller små klasser, egna hus och hög lärartäthet samt lärarkontinuitet och slutligen med engagemang av föräldrar. Umeå Waldorfskola har under året arbetat med arbetslag som bas med uppdelningen F-3, 4-6 och 7-12 för att alla elever skall få möjlighet att nå målen så långt som möjligt. Vidare ger arbetslagens arbete en tydlig röd tråd och kontinuitet för elevernas skolgång och kunskapsinhämtande som ett led i den Waldorfpedagogiska F-12 tanken. Umeå Waldorfskola har vidare mycket hög måluppfyllelse gällande nyfikenhet och lust att lära i skolan. I skolans trivselenkät framgår det att skolan uppfattas av många elever som rolig och spännande och där de får en chans a tt utveckla sig själva och sina färdigheter. Detta kan förmodligen ses som ett uttryck och resultat av den pedagogik som drivs vid skolan. Åtgärder Skolan har en mycket stor skolgård och många ställen som kan skymmas från rastvärdarnas ögon. Vi bör förbättra information om resultatet av trygghetskartor till samtliga medarbetare på skolan, en samlad genomgång höst och vinter bör genomföras. Likabehandlingsplanen bör tydligare levandegöras för alla parter i verksamheten även om vi arbetar aktivt med vissa delar ur den skall kriterierna kontinuerligt följas upp i arbetslagen. Vi har en nolltolerans vad gäller kränkande behandling, trots detta upplever några elever att de blivit kränkta. Vårt mål är en fortsatt vision om nolltolerans. Vi fortsätter att tillsammans med eleverna och föräldrarna vidareutveckla medvetenhet om vad som sker och inte sker på skolan. Sida 5

7 Inflytande och elevdemokrati. De flesta elever vid Umeå Waldorfskola känner sig i hög grad delaktiga och lyssnade på i olika beslutsprocesser. De allra flesta känner att de vet vad som förväntas av dem och vilka de uppsatta målen är. Överlag upplever flickor i högre uträckning än pojkar att de får utöva inflytande, detta måste dock sättas i relation och paritet till viljan att vilja påverka och utöva inflytande. Elevråden upplevs av både lärare och elever som någonting viktigt och som någonting som skall prioriteras för att eleverna i så stor utsträckning som möjligt kunna påverka sin skolgång. En demokratiplan har utformats och i det samlade kollegiet har under tre torsdagar genomförs genomgång och diskussioner om elevinflytande i undervisningen utifrån skollagens skrivning. Åtgärder Vi behöver bli ännu tydligare att informera eleverna om vad elevinflytande innebär och vilka rättigheter de har då 26% upplever att de inte har möjlighet att påverka skolans verksamhet. Elevråden måste ges en tydligare insikt i vilja möjligheter de har att påverka. Mer regelbundna möten måste organiseras med elevråd och ledning så att eleverna med säkerhet alltid blir involverade i de frågor som de har rätt att ha inflytande över. IUP och utvecklingssamtal. Rutinerna för skriftliga omdömen har förändrats detta läsår i enlighet med ny lagförordning, från att ha utformats vid två tillfällen har ett av dessa ersatts med utvecklingssamtal. Arbetslagen har under året arbetat med att formalisera de skriftliga omdömena och detta arbete kommer att fortsätta under nästa läsår. Bedömning och betyg och skolans studieresultat. Umeå Waldorfskola har hög måluppfyllelse. Resultatet av screening och kartläggning läs- och skriv i åk 3 har visat fortsatt goda resultat i åk 3 och skolan har samma medelvärde som rikets. Samtliga elever i åk 3 som deltog i nationella proven i svenska och engelska har nått målen Samtliga elever i åk 6 som deltog i nationella proven i svenska, matematik, religion och kemi har nått målen. Samtliga elever har nått m ålen i de nationella proven i svenska, engelska, matematik och fysik i åk 9. Alla elever har inte nått lägsta kravnivån i historia. Resultaten i elevenkäten F-3 har mycket hög måluppfyllelse vad gäller eget ansvar, samarbete i grupp, trygghet på skolan, att bli lyssnad till av lärare samt kvaliteten på lärarnas undervisning och att eleverna får den hjälp de behöver samt får förklarat när de inte förstår. I ämnet matematik upplever eleverna till 97,8% att de får träna matematik på annat sätt än genom traditionell matematikboksundervisning. 91,3% av eleverna tror att de får kunskaper i skolan som de kan ha nytta av i framtiden. Sida 6

8 Elevenkäten 4-6 visar att eleverna är nöjda med skolan som helhet. Enkäten 7-9 visar att skolpersonalen bryr sig om eleverna och ger stöd. 89% anser att man är trygg i skolan. 80% att det man lär sig i skolan är viktigt. 85% tycker att man hinner med sitt skolarbete och 80% är nöjda med sitt skolresultat. Betygen i åk 9 visar ett genomsnittligt meritvärde på 227,3 vilket är högre än föregående år då vi hade ett meritvärde på 223,6. Umeå Waldorfskola har arbetat målinriktat med att höja meritvärdet. Detta arbete har gett resultat. Sedan 2012 till vårterminen 2014 har skolan höjt sitt genomsnittliga meritvärde med 13,6 p i årskurs 9. Eleverna på skolan har i mycket hög utsträckning hög närvaro vilket kan förklara de goda resultaten vad gäller måluppfyllnad. Endast ett fåtal elever har en låg närvaro. I dessa fall är elevhälsan inkopplad och stödinsatser finns. De ämnen som eleverna uppvisar svårigheter i är de traditionella naturvetarämnena i synnerhet fysik och kemi. Även matematiken som ofta uppfattas som ett svårare ämne återspeglas som svåra i våra resultat. I de ämnen som eleverna skrivit nationella prov korrelerar de nationella proven väl överens med vad eleverna får i slutbetyg. Endast i engelskämnet kan man finna elever som presterat högre på NP än vad de får i slutbetyg. I övrigt är slutbetyget högre än de Nationella provens mätningar i de övriga ämnena hos de elever där slutbetyget inte korrelerar med betyget från nationella provet. Åtgärder Ämnet historia i högstadiet har under de senaste åren inte haft en kontinuitet i lärartjänsten varför ämnet har påverkats negativt vad gäller progression och innehåll vilket kan vara en orsak till att inte samtliga elever i åk 9 klarade kravnivån vid nationella provet. En analys över hur vi hanterar nationella prov i SO ämnet måste genomföras. Skolan måste arbeta aktivt för att höja antalet elever som kan nå betyget B och A i enlighet med den nya betygsskalan. Den pedagogiska diskussionen kring den nya betygsskalan måste därför fördjupas. En prioritering bör ske av kompetenshöjande föreläsningar som ger pedagogerna fler verktyg vid anpassningar i undervisningen för att stärka att integreringen av undervisning i klassrummet sker inom ramen för ordinarie undervisning. Individuell hjälp och särskilt stöd. Umeå Waldorfskola arbetar med stöd i förebyggande syfte för de elever med särskilda behov. Detta för att så tidigt som möjligt ge eleverna de verktyg de behöver för sin fortsatta skolgång. Elevhälsan är en aktiv del i elevernas och lärarnas vardag. Detta då elevhälsan finns representerade i de olika arbetslagen som stöd för lärarna. Elevhälsan består av specialpedagoger, speciallärare, representant från ledningen (rektor eller biträdande rektor, oftast båda), kurator och skolsköterska. Detta medför att de barn som uppmärksammar svårigheter och är i behov av hjälp får sin situation belyst ur en mängd olika professioner och där ett helhetstänkande på eleven sätts i fokus. Genom detta helhetstänkande effektiviseras de åtgärder som sätts in till Sida 7

9 rätt plats och person. I förhållande till detta är de undervisande lärarna och pedagogerna vid Umeå Waldorfskola mycket skickliga på att anpassa sin undervisning till de behov som eleverna har. Vi kan påvisa hög måluppfyllelse för alla elever oavsett individuella förutsättningar. Ingen särskild undervisningsgrupp har förekommit detta läsår. Åtgärder Individuella anpassningar i ordinarie undervisning behöver förstärkas. Arbetslagens avsättning av tid till diskussioner kring uppföljningar av anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram är en process som påbörjats och som måste fortsatt utvecklas och fördjupas. Inbyggt i waldorfpedagogiken ligger ett givet förhållningssätt till barn med särskilda behov. Med utvecklingen av pedagogiken följer också förändringar som till exempel användandet av läroböcker, förhållande till Lgr 11 Fördjupade diskussioner kring waldorfpedagogiken idag, konsekvenser, styrkor-svagheter måste fortsatt ske i arbetslagen. Alla pedagoger har inte waldorfpedagogisk påbyggnad, ett mål är att dessa utbildas i snabb takt. Slutord Årets redovisning av skolans kvalitets- och måluppfyllese är en positiv läsning. Svaren från kommunens enkät visar att skolan har hög måluppfyllelse gällande trivsel och trygghet, eleverna känner en nyfikenhet och lust att lära. Skolan uppfattas också som rolig och spännande och att de får chans att utveckla sig själva och sina färdigheter. Måluppfyllelsen gällande färdigheter visar mycket goda resultat i nationella proven i åk 3 och 6 och betygen i åk 9 ligger över rikets snitt och verksamhetens tidigare resultat. En hög andel av eleverna känner sig trygga i skolan, där måste vi arbeta vidare för målet att 100% av eleverna känner sig trygga genom ett fortsatt värdegrundsarbete i klasserna och över klassgränserna. Fortsatt arbete måste dock ske vad gäller anpassningar i undervisningen och formativ bedömning för säkerställa att elever med särskilda behov får integrerad undervisning i klassrummet samt att lärarnas arbetsbelastning underlättas. Alla elever upplever inte att de känner sig delaktiga och lyssnade på i olika beslutsprocesser vilket behöver medvetandegöras i beslutsprocesser i klassrummet såväl som i arbetslagen och på kollegiet. Sida 8

10 Förbättringsområden och prioriteringar för ökad måluppfyllelse läsåret Fortsatt förankring av styrdokument sker i arbetslagen, samtidigt som diskussioner om waldorfpedagogiken prövas mot styrdokumenten. - Fortsatt kompetensutbildning i anpassningar och formativ bedömning. - Kontinuerlig utvärdering av arbetslagens struktur för att tillförsäkra pedagogiska utvecklingsfrågor. - Bredda arbetet med elevråden så att dessa i större utsträckning involveras i ledningens, arbetslagens och föräldraföreningens elevnära frågor, som berör deras lärande och arbetsmiljö. Större förändringar skall alltid förankras hos eleverna. Elevråden skall också ges tydligbeskrivning av elevrepresentantens uppgift i förhållande till övriga elever. - Möjliggöra att elever och pedagogisk personal tillsammans planerar aktiviteter som berör hela skolan i enlighet med planen mot diskriminering och kränkande behandling. - Fortsatt kontinuerligt arbete med tolkning av mål, pedagogisk planering samt bedömning och betyg i arbetslag och studium. Sida 9

11 BILAGA GEMENSAM VISION Kreativitet, skapande och lärande. En väg till frihet. BARN & ELEVERS Mål Delmål Kännetecken för måluppfyllelse Ansvarig Uppföljning KUNSKAPER Åk 1-9 Alla elever ges möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. Fortsatt implementering av nya styrdokument i grundskolans arbetslag. Samtal och diskussion kring Waldorfpedagogikens utveckling i förhållande till nationella styrdokument. Goda resultat vid screening/kartläggning läs- och skriv åk 3 NP åk 3,6 och 9 Elevenkäten åk 7-9 Utvärderingar åk F-9 Rektor och bitr. rektor samt medarbetare Efterarbetsdagar 2014 December 2013 Färdigställande av lokala kursplaner. Skriftliga omdömen och betyg Pedagogisk planering. Gemensam mall. Efterarbetsdagar 2014 Föreläsningsserie under våren som omfattar barns olika lärandebehov. Alla barn/elever deltar och lär i sin naturliga grupp, i så stor utsträckning som möjligt. Samsyn vad gäller inkluderat stöd. Tydliga och väl implementerade rutiner för stöd, särskilt stöd och individanpassning. Uppdaterade och väl fungerande utredningar och åtgärdsprogram. Hög måluppfyllelse för alla elever oavsett individuella förutsättningar och behov. Sida 10

12 ELEVINFLYTANDE OCH Mål Delmål Kännetecken för måluppfyllelse Ansvarig Uppföljning ELEVDEMOKRATI Alla barn och elever upplever att de har inflytande för sitt lärande och sin arbetsmiljö. Utvecklingsgrupp för elevdemokrati. Demokratiplan för grundskolan. Väl fungerande elevråd som verkar som remissgrupp till SL, arbetslagen, rastvärdsgruppen och utemiljögruppen i elevnära frågor. Färdigställd demokratiplan Trivselenkät Elevenkät Ökad måluppfyllelse Utvecklingssamtal Demokratigruppen: AS, PB, PP Rektor, medarbetare Elevrådssamordnare Medarbetare Maj 2014 VT 2014 Hela läsåret Väl förankrat och tydligt undervisningssyfte, innehåll och genomförande. Kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återkoppling av undervisningen. Sida 11

13 NORMER OCH VÄRDEN Mål Delmål Kännetecken för måluppfyllelse Ansvarig Uppföljning Skolan skall erbjuda en lugn och trygg miljö där lärande kan växa och blomstra för alla barn, elever och vuxna. Väl förankrade ordningsregler Reviderad och väl förankrad plan mot diskriminering och kränkande behandling. Tema: Rätten att vara olika. Se separat projektplan. Trivselenkät Elevenkät Utvecklingssamtal Föräldraenkät Projektutvärdering Rektor och all personal Rektor samt kurator Bitr. rektor, demokratigrupp samt kurator Bitr. rektor Efterarbetsdagar 2014 Juni 2014 Juni 2014 Kontinuerligt under läsåret Rastvärdsmöten Uppföljning av trygghetskartor Rektor Mars 2014 Trygghetskartor Sida 12

14 ARBETSLAGEN Mål Delmål Kännetecken för måluppfyllelse Ansvarig Uppföljning Arbetslagen som bas för barnens och elevernas individuella utveckling mot skolans kunskapsoch sociala mål. Arbetslaget tar ett gemensamt ansvar för alla barn/elever i arbetslaget och särskilt för de barn/elever som är i behov av särskilt stöd.. Utredningar och åtgärdsprogram genomförs och dokumenteras enligt skolans rutin för särskilt stöd. Samsyn och god kunskap i arbetslagen om utrednings- och åtgärdsporgramsprocessen. Samsyn och kunskap i arbetslagen kring elevernas behov. Vidareutbildning, information och inspiration för lärarna i arbetslaget. Bitr. rektor, speciallärare och lärare Bitr. rektor och speciallärare Bitr. rektor, speciallärare och lärare Speciallärare och bitr. rektor Medarbetarenkät i januari Medarbetarsamtal i mars Kontinuerliga stödschemamöten, var sjätte till sjunde vecka Rektorsmöte löpande varje tisdag hela läsåret EHT möten löpande varje onsdag hela läsåret Efterarbetsdagarna juni 2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I ARBETSLAGEN En röd tråd från styrdokument till pedagogisk planering och mötet med elev och förälder. Pedagogisk dokumentation. Samsyn kring styrdokumenten. Samsyn kring utformning och uppföljning av pedagogisk planering. Bitr. rektor Efterarbetsdagarna juni 2014 Sida 13

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord...

Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord... 1 Sjöfruskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll Inledning... 2 Förutsättningar... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 4 Beslutade mål och förbättringsåtgärder... 6 Slutord...

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Läsåret -11/12 HÄNSYN ANSVAR RESPEKT - KUNSKAP FÖRUTSÄTTNINGAR Lokaler Skolan har mer än tillräckligt med lokaler, detta eftersom elevantalet krympt.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan

Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan Verksamhetsplan 2012-2013 Västerledsskolan Innehållsförteckning 1 Del I... 3 Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten... 3 Organisationsplan... 3 Vision och uppdrag... 3 2 Del II... 6 Strategisk plan...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Utvecklingsområden - Furulundsskolan

Utvecklingsområden - Furulundsskolan Utvecklingsområden - Furulundsskolan 1. Normer och värden 2. Utveckling/Lärande/Kunskaper 3. och inflytande 4. Hälsa, fysisk aktivitet och miljö 1 Normer och värden MÅL ATT UPPNÅ 1.1 Mobbing och kränkande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Kyrkskolan Läsåret 2012-2013 Hur blev det? Verksamhetsmål för Kyrkskolan 2011-2012 Alla elever i behov av särskilt

Läs mer

Gnesta Waldorfförskola

Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Systematiskt kvalitetsarbete 2014-2015 Om detta dokument Detta är en presentation av det systematiska kvalitetsarbetet vid Gnesta waldorfförskola. Dokumentet

Läs mer

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Förskoleklass Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit förskoleklassens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Kyrkskolan Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Lugnviksskolan 6-9 Annika Lööf-Sjölund Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Valåsskolan Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Vårt val av problem/område

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Västangård skola åk 7-9 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/12

Västangård skola åk 7-9 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/12 1 Västangård skola åk 7-9 Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2-3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-6 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 6 Bilaga

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer