Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud"

Transkript

1 Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 1 Redovisning från arbetsmöte Grupp 1 Påverkan Rollen som f-vald behöver förändras och inriktas mer till coacher för att ge stöd i professionsfrågor. Medlemmar blir auktoriteter inom sitt kunskapsområde och uttalar sig i frågor som rör dem. Långsiktig vision som lever hos alla medlemmar. Begripligt vad vi vill. Tydliga. Liten reflektion: Mycket kring vad som ska finnas, men mindre av hur det ska göras Kollegialiteten är viktig för att stötta varandra och våga uttala när något är fel. Ändra kultur redan på studentnivå bort med repressalietänket. Mediakontakter och kontakter med beslutsfattare bygger mycket på relationer. Våga ta plats och vara viktig. Omvärldsspanare förtroendevalda som agerar och väcker opinion. Vara först på bollen. Efterfråga information och få en dialog med medlemmarna. What s up? Vad är på gång? Utveckla IT-verktygen!! Kraft i professionerna nära verksamheten. Coaching Våga kliva in Mediaträning Inspiration, debatt Åstadkomma Påverkansarbete Inspirationsforum Historiebeskrivning visa vad vi velat och åstadkommit. Röd tråd 1

2 Budskap i hela Sverige Påverkansarbete, beslutsfattare Best practice Regionalt lokalt Nationellt Stärka medlemmarna att påverka utifrån profession kollektivavatal, villkor. Få möjlighet att påverka Samverkan Medlemmar i beslutsrum, ledningsgrupper. Samarbete/samverkan med andra yrkesförbund. Enade och inte svaga mot AG Vad vill Vårdförbundet? ska sitta i ryggmärgen. Strategier hur man utför och genomför. Dokumentstöd lättlästa, lätt att förstå VIKÄNSLA jobba både länsgemensamt och nationellt Använda professionerna till kunskapsutbyten. Lunchmöten, föreläsningar. Drop in korta medlemsmöten Träffa politiker vara där besluten tas. Media hur ska vi få in i media hur man förebygger vårdskador? Positiva berättelser om hur våra professioner jobbar. Svara på något annat än vad journalisterna frågar. Äga agendan. Lära sig vilka journalister som är bra. Reklam i TV? Hjälpa våra medlemmar att känns styrkta i sin profession Nya perspektiv (påverkan) 4 yrkesgrupper Vårdförbundet Hur kan vi påverka vårdens utveckling bilda opinion. VAD gemensamma krafter/nämnare Prio viktigare frågor Driva kampanjer enas om gemensam samma dag, tillfälle i hela landet, ex besparingar. Vissa centrala funktioner effektiva ekonomisk spetskompetens Max mandatperioder ex 2. Arbeta viss del kliniskt som förtroendevald. Inte sitta som heltid fackligt i år. Mediautbildning Träning talesman/kvinna lokalt centralt verksamheten förändrad kunna kontra snabbt Använda sig av lagar och avtal som finns ex patientsäkerhetslagen, samverkansavtal, FAS 05 2

3 Mer media! Syns vi inte finns vi inte Bjud in media själva. Fakta/kunskapsbank att kunna söka i med register, evidensbaserad info (lägga in ex uppsatser C, D osv) doktor osv. + tillgång till internationella databaser via Vårdförbundets hemsida för att söka vetenskapliga artiklar osv. Exklusivt medlemmar. Ta till vara medlemmarnas kompetens också som Vårdförbund. Vi ska hålla oss ajour med och efter 5, 10 år osv. Vi ska inte behöva säga vi är akademiker. Vi är leg. Yrkesutövare. *kompetensbeskrivningar av våra yrkesgrupper Media Vad tycker Vårdförbundet i denna fråga osv. Göra egna uo omvärldsanalyser som vårdförbundare. Både uppifrån via möten och debatter med politiker. Delta när vårduppdraget beställningen skrivs och formuleras och nedifrån genom att träffa medlemmar och stärka dem att sätta ord på sin kunskap Vårdförbundets strategier och mål behöver brytas ned och bli mer konkreta och tydliga och kopplas till verksamheterna. Stärka professionerna, ordna möten med medlemmar för de olika yrkena och coacha dem att formulera sin funktion och varför just de behövs i sin respektive verksamhet och inte kan ersättas av andra. Sitta med i beslutande församlingar och ta plats redan när budgeten läggs. Chefer stöttas att ta sitt fulla ansvar och inte gömma sig bakom HR-avdelningen. Utbildning i mediaträning, retorik, argumentationsanalys. Stärka och coacha medlemmar att tala med media och skriva insändare och artiklar t ex när något händer på arbetsplatsen. Snabb infor till medlemmar när ordf eller annan Vårdförbundsrepresentant intervjuas eller uttalar sig i media. Ställa mycket frågor till AG och berätta hur Vårdförbundet tänker och varför vi gör skillnad. Medlemsstöd Medlemscenter Utveckling webb Utveckling IT-stöd, appar: med arbetsmiljö, arbetstid, lön m.m. Gemensam basnivå förtroendevalda FF Enskilda mötet Kommunikation Tydligt vad Vårdförbundet vill Callcenter 3

4 Coacha i stället för FF flytta till från centralt till lokalt Central utbildningsenhet Ifrågasätt avdelningsstyrelserna behövs de. Medlemsstöd idéer Lättare hemsida brukarvänlig Fysiska mötet möta de unga i deras verklighet Okunskap hos många om kollektivavtal Lägga krutet på de studenter som börjat arbeta hur behåller vi dem? VILANDE MEDLEMMAR? Gratis medlemskap i deras blandade anställningar. Pensionärerna viktigt att behålla dem = avgiftsfritt vid låg inkomst? Inkomstuppgift i Komet RIKTLINJER för hur vi hanterar medlemmar som blir utstraffade eller går ur = PERSONLIG KONTAKT Hur behåller vi cheferna? Kontaktnät där vi möter dem. Tidning? Hur behålla deras kliniska profession? Avancerad specialistsjuksköterska driva den frågan så det blir bra och rätt löneutveckling VI MÅSTE VARA MED I DETTA! Introduktion och kontaktperson för nya förtroendevalda. Både på arbetsplatsen och styrelsen. Öka kunskapen. Ombudsmännen ute och informerar samla ihop medlemmar. Mindre Vårdförbundsavdelningar? Erbjuda oss att komma till arbetsplatserna och nätverka. Naturliga mötesplatser med studenter och yrkesverksamma Web-möten över länet olika professioner för sig bl.a. och även tillsammans med andra professioner. Mingel för ickemedlemmar diskutera MUTOR locka nya medlemmar Vi måste bli synliga för de medlemmar som har en annan typ av anställning privata, statliga, skolsköterskor, It m m. Får dem att känna tillhörighet. Träffa chefer och verksamhetschefer och prata lön och lönekriterier. Manifestation neddragningar hela landet. 4

5 Utveckling av webben, IT-stödet, appar med lättillgänglig om t ex arbetsmiljö, arbetstid Gemensam basnivå för förtroendevalda Enskilda mötet Tydligt vad Vårdförbundet vill. Dialog 1. Samla alla nya för informationsmöte betalar vi eller arbetsgivaren? Möte om att visa här finns vi. = tvärfackligt med vid introduktionsdagar för att presentera Vårdförbundet = Vårdförbundet tydliga i sakfrågor, Vårdförbundet tar ställning och sätter ned foten. 2. Mötesplats för nyutexaminerade, för att prata av sig stärka sig i professionen. Du ska göra så gör vi här. Visa kanaler som finns. Vårdförbundet skapar personliga fackliga kontakter. Visar ansiktet vi kan ge hjälp och stöd. 3. Fortsätta att kalla dem till oss Vårdförbundet klart och tydligt sätt förklara fördelar med medlemskap Vårdförbundet tydligt visar nackdelar med att stå utanför Vårdförbundet Vårdförbundet böra vara medveten om att ompröva beslut vara öppen för förändring Vårdförbundet uppgift att knyta ihop nya med ny kunskap äldre praktisk handlag tyst kunskap så att alla utvecklas i verksamheten, att stärka vår profession i tillsammans. Vårdförbundet gagnar det Vårdförbundet att förtroendevalda jobbar fackligt 100 %? Vårdförbundet ska stärka våra förtroendevalda och deras rättigheter enligt förtroendemannalagen. Vision! Ska vi ha en bortre tidsgräns för hur lång tid man ska sitta på alla nivåer i Vårdförbundet Ökat samarbete med våra systerorganisationer och att vi visar ett fackligt stöd till våra organisationer utomlands som driver fackligt arbete med livet som insats. Bygga broar ej murar. Ökat nordiskt samarbete Att vi i en framtid ska orka ett helt yrkesliv vårdmiljö/arbetstid. Nyexaminerad behöver mentorer, de äldre behöver friska ben Vårdförbundet står för att koppla ihop dem. Samla kompetens i callcenter Vi ska ha telefonstöd liknande sjukvårdsrådgivningens system Vem är bra på vad? Utnyttja den kunskap som finns. Vi kan inte kunna allt. Specialisering inom olika områden. 5

6 Coacher på arbetsplatserna i stället för f-valda. Coacherna inspirerar, ger råd och stöd till medlemmar utifrån Vårdförbundets politik och professionen leder till starka medlemmar som är och ser sig själva som en naturlig del av Vårdförbundet. Uppdrag som coach är mer lustfyllt än som f-vald. Det behövs en standardisering och formalisering av vad f-vald/coachuppdraget består av, kanske också om vad det innebär att vara medlem. Coacher är frikopplade från arbetet en dag i veckan. På detta sätt flyttar vi facklig verksamhet närmare medlemmen. På den lediga tiden ägnar sig coachen åt: - medlemscoachning -opinionsbildning -professionsfrågor -dialog med arbetsgivare och omvärld -planera medlemsmöten Förtroendevalda ska finnas på de nivåer där samverkan finns. En central utbildningsenhet, som ägnar sig åt kunskaps- och kompetensutveckling för medlemmar och coacher/förtroendevalda Avdelningsstyrelsens funktion tveksam, eftersom vi har starka medlemmar, coacher med avsatt tid och förtroendevalda på alla samverkansnivåer. Strategiarbetet är likadant över hela landet. Vi ska vara ETT starkt förbund. Medlemscenter ska finnas över hela landet. Dessa bemannas av f-valda och ev administratörer. Det viktigaste är att frågan är mottagen och att jag fått bekräftelse på det. Inte att jag får ett svar på frågan inom 24-timmar. Viktigt att kombinera fackligt uppdrag med klinisk verksamhet, för trovärdighetens skull. Nedtrappningsregler några år före pension så att ssk orkar arbeta till 65 år: Minska arbetstiden år för år t.ex. 10 %/ år från 60 år (med full lön) + låta äldre ssk vara mentorer för nya + rådgivare i verksamheten utifrån sin erfarenhet och kunskap. Utbildnings- och karriärmöjligheter får inte ta slut vid 55 åå. Karriärcoach i förbundet Webbaserat instrument? Specifik kunskap om professionerna Hur medlemsnära behöver stöd/rådgivningen vara? Webben ska vara navet i vår kommunikation. Medlemmar säljer sin kunskap egen företagare. Vårdförbundet erbjuder en plattform för det. 6

7 Skapa möjligheter för medlemmar att intressera sig för ansvarsområden som vi definiera själva ex vårdmiljö. Stärka medlemskapet marinera medlemmen. Vad kan medlemmen förvänta sig av Vårdförbundet? Vad kan Vårdförbundet förvänta sig av medlemmen? Förtroendevaldarollen behövs fortsättningsvis. Idéer för att utveckla vården? Hos Vårdförbundet hittar du likasinnade. Vi samlar framtidens idéer för utveckling. Vårdmiljö visa aktuell forskning. Krävs medlemsnära rådgivning. Bemöta medlemmarnas Utsatthet i yrkena. Repressaliekulturen som söker syndabockar måste bort. Nätverka av olika slag - forskare -professionsspecifika Utveckla predgogiska metoder för stöd/rådgivning Skapa kunskapsbank där det är lätta att hitta rätt person. I stället för vem gör vad tänka vem kan vad. Fråga din expert Grupp 2 Kollegial mötesplats Hemsidan: - uppdateras - användarvänlig länkar som är lätta att använda exv medlem, BMA, RTG. SSK, BMSK Community Facebook-sida för varje profession Enkäter till medlem hur vill ni träffa oss? App: olika profession Vårdförbundet Chefer FF Synas: mässor tält på exv Vårruset Externa föreläsningar ; med lite info om Vårdförbundet samordnas nationellt Mötesplatser: After Work finnas för fika lunchmöten nationella riktlinjer på yrkesdagarna introduktionsdagar för nya och studenterna biokvällar professionsspecifika Bank på idéer, nationellt Inför nationella yrkesdagar mötesplatser, god tid på utskick till enhet. 7

8 1. Utnyttja 100:- kronan Gör den mer synlig! Lås inte till förtroendevald. Möjliggör medlemsperspektivet. 2. Bredda perspektivet yrkesprofessionella mötestillfällen. Spetskunskap synliggöras! Samarbeta med yrkes- och riksförening, yrkesdagar etc. 3. Vidareutveckla hemsidan. Lättillgänglighet. 4. Specificera medlemskapets värde på hemsidan. 5. Skapa egna grupper på webben: Lokalt, regionalt, som medlem. 6. Vårdstämma eller något liknande möte. Hur lockar vi/prioriterar vi detta möte? 7. Profilera oss tillsammans med Patientsäkerhetskonferensen. Samverka med andra aktörer men ändå ha något eget. Viktigt med spontana arbetsplatsbesök Välkomst-kit till nya medlemmar (fvalda delar) Stärka fv-rollen och deras möjlighet att engagera. Utveckla samarbete med riksföreningarna skapa fler kollegiala mötesplatser. Samla in e-postadress och mobiltelefon för att använda för utskick och inbjudningar. Appar i mobiltelefon Aktiva medlemmar att använda vid möten ev anställning/projekt. Facebooksgrupper sidor. SMS möjlighet för utskick/meddelande Appar Vid aktuella händelser samla de berörda, gäller även energigivande möten för förtroendevalda. Lunchmöten facklig/yrkes/kollegialt innehåll Lagtävling med egen Baja-maja speciellt namn skitroligt Bio Guldkantsmöten Almedalsliknande, nationellt Vårdstämman Skapa mötesplatser = ska vara kul. Event bra underhållning + facklig info. Luncher Besöka arbetsplatser boka f-vald Prova NYTT! Medlemsmöten som nu 8

9 Bussresa Aktiviteter e-postsystem som fungerar i MAC Bra interaktiva verktyg I-PAD + bra telefoner bra för miljön Presentera arbeten uppsatser exempelvis luncher möten. Få system. Boka en f-vald på hemsidan + ämne ex lön, arbetsmiljö Samarbete med riksföreningar Seniorklubb fungerar i Uppsala Samarbeta med andra ex TCO Gemensam verksamhetsplan dela med idéer. Samla alla mötesplatser i en idébank, så att alla kan se. Ex yrkesdagarna, event, möten. SMS-tjänst! = Jätteviktigt! Samma e-postadress för fvald och anställda. Påverkan 1. Ny i yrket a- Lätt hitta info utan facktermer infoapp b- broschyr hur får jag inflytande? c - Spelregler avtal, lagar d - Snabb information e - Snabb kontakt med Vårdförbundet f Välkomstpaket 2. Vill påverka organisationen a- information b- ordna aktiviteter som inte är kopplade till arbetsplats c- tydligt medlemsperspektiv i informationen 3. Förhandla lön a- Lönestatistik b- Råd och stöd argument c- Förtroendevalda tar kontakt d- Kontaktuppgifter i platsannons! e- Stöd att motverka Jante Ökad kunskap inom Vårdförbundet utifrån mångkulturella samhället att möta upp med rätt information. 9

10 4. Lära sig av mer erfarna kollegor a- Påtala arbetsgivarens ansvar för fortbildning/handledning b- Skapa nätverk, t.ex. Facebook 5. Anställd på litet företag a- RSO!! Uppsökande verksamhet! b- Spetskompetens på regional nivå inom Vårdförbundet. c- Tydliga kanaler för kontakt d- Nationell strategi för privatanställda. 6. Vill engagera mig i yrkesfrågor a- Ge facklig tid för projekt förhandla med arbetsgivaren = gemensamt intresse. b- Tydliggöra för arbetsgivaren vad som står i avtal om utveckling/forskning. c- Uppmärksamma medlemmars forskning/projekt medialt Media Samlad databas med mediainslag från hela landet där jag som medlem kan göra en sökning på vad media rapporterat i en viss fråga som angår Vårdförbundet. Kommunikatörer som kan bistår medlemmar och förtroendevalda med hjälp att uttrycka åsikt och påverka genom exempelvis insändare i dagstidning. Synligt Vårdförbund med på olika sätt som medlem är man inte ensam. Youtube-snuttar om fyra strategierna, olika tilltal beroende på till vilken medlemsgrupp vi vänder oss. Interaktiv utbildning om olika saker i hur använda kunskap, hur påverka lokala politiker. Kontor på fickan vara ute på enheten (IPAD) Exp/kontor: adm, FF (tele varje dag), enskilda ärenden Uppdaterad webb vart och hur man kan vända sig (enkelt, nytt) Utbildning nationella riktlinjer - som är en röd tråd Yrkesfrågor, arbetsmiljö, patientsäkerhet rättigheter och skyldighet, veta hur man går ut i media. Målgrupp: 1 FF/avd 2 Medlemmar Nationella mötesplatser exv inför kongress. Nätverka min avd Öka möjligheten till att vara med på mediala arenor, i god tid exv mässor, Almedalen 10

11 Samverka m AG runt nyanställning. Info till studenter i slutet av studietid, bjuda in eller på skolan. Mötesplatser Facebook + web + träffas på arbplatser i början av anställning + uppföljning Medlemsutbildning i rättigheter och skyldigheter Träffa medlemmar på arbetsplats och resonera runt detta, lockbeten typ biokväll, middag/lunch Tillgång till fackl-fv som är förtrogna med hur organisationen fungerar och är trygga i sin roll och kan ge tips till den medlem som behöver, även till de som ej har FV på arbetsplatsen. Facklig FV ute på arbetsplats som har arbetsplatsnära kännedom. FV som har mer övergripande kännedom + org. Mötesplatser för skyddsombud/nätverk på samma ag eller samma ort/liknande arbplats i län/region Coaching av en person med kunskap om arbpl/ag + löneläge+ förhandlingsstrategier Möjlighet Utbildning i lön+löneförhandlingar anställningsvillkor Introkurs för nya medlemmar Bättre kunskap om Vårdförbundet + AG org och hur man kan påverka Medlemsmötesplats/nätverk inom professionen, träff varannan månad både ny i yrket + erfarna Mentor Facebook grupper för mer specifikt inriktade grupper ex ssk inom hemsjukvård el BMA inom kommunen. Uppsökande verksamhet i små företag och andra privata. Kontaktperson nära geografiskt att ta kontakt med om man är en ensam grupp, få anställda Möjlighet Stärka medl via alla olika kanaler: Personliga möten, telefon, web, mail Möjlighet för medl att välja själv. Kontinuerliga blänkare om erbjudanden att delta i intressanta frågor via konferenser, nätverk, mötesplatser för att utveckla yrket info om detta via lokala hemsidan, Vårdfokus, övr web och via FV! Kontaktperson exv i lokal styrelse och sedan spridas via Vårdfokus, lokalt, regionalt och nationellt. Skrivarkurser Mediautbildning 11

12 Vad behöver medlem som är ny i yrket? Börja med att stärka studenterna: - Värdet med medlemskapet - Påverkansmöjlighet stärka sin kunskap om rättigheter och skyldigheter - Stärka förtroendevalds roll alt fånga upp nya i yrket fånga upp studenter - Stipendium vid examen Stärka medlemmar Vill påverka organisationen på sin arbetsplats - medlemsutbildning ex lunchmöte - facklig information på arbetsplatsträffar Vad är det som gör att du kan känna dig stolt som medlem, förtroendevald Kunskap, självkänsla, synliggöra, karriärväg, lönekriterium, mentorskap Vill engagera mig i en yrkesfråga? Idébank nationell. Ska vara lättillgänglig Redskap att använda för förtroendevald och medlem vid ex möte, material som lokala avd kan bidra med. Ska förhandla lön inför ny anställning -Vårdförbundet med på introduktion inför anställning Grupp 3 Demokrati Ett varumärke för Vårdförbundet några rader vad står vi för Trovärdighet talar vi samma språk vara pålästa / forskning lagar mm Demokrati- våga öppna en fråga öppna oliktänkande Ny i yrket Vad står Vårförbundet för Hur påverkar vi Hur får medlemmen hjälp i frågor Lön ringa och få råd och stöd peppa den nyanställde genom att få en bra lön De nyanställda måste berätta vad de är värda i lön. Alla ska ha rätt till en åsikt men när beslut är fattat gäller demokratisk anda. Ta vara på kompetens Hur tar vi vara på kompetens ex någon som varit m i avdstyrelsen väljs inte om Vad kan personen användas till coach? Mentorskap Hur tar vi hand om kritik kritik är utvecklande 12

13 Inför Nationella mötesplatsen som förbereder motioner och ger förslag till kongressen. Kollegial mötesplats Förbättra i webbens struktur, Hur förbättra mötesplats på webben, IT-verksamheten förbättras. Söka en profession ex specialist annan = psykiatri i närområde över landskapsgräns Stöd inför ny anställning coach 1. Öppen infobox för hela Sverige 2. Regionkontor i Sverig 3-5 st. Ska avd vara kvar. Bryta loss vissa funktioner. Samma kriterier i hela landet. Kunskapsinventering vart vänder sig medlemmen. Vi som är leg får inte/tar sin makt handlar om makt och inflytande. Medlemsfrågor av ev juridisk bedömning 24 tim hjälp en Box hos ombudsman den som hanterar frågan bäst kan ge första besked Tillåter andra att köra över oss, svag kollegial tanke. Vad lägger vi i ordet Karriär Utifrån lokal struktur där medlemmen finns tillhandahålla kunskap Demokrati Ny i yrket: Enkel kanal till Vårdförbundet för att kunna framföra idéer och synpunkter. Återkoppling från Vårdförbundet. Alla medlemmar behöver detta. Vi tror att de nya har andra frågor än de medlemmar som arbetat i yrket länge. Demokratiprocesser i alla led, ända till medlemsnivå ifrån FS oavsett organisation. Båda håll Up and down, down and up Definiera goda exempel och våga behålla dem Kasta inte ut barnet med badvattnet Lägg energi på det som inte fungerar Vill påverka organisationen på sin arbetsplats: Idag ser vi en nytta för medlemmen ett det finns en demokratiskt vald förtroendevald. Intressant. Arbetsplats utan förtroendevald! Vilka vägar finns? Medlem tar kontakt med Vårdförbundet. Risk enstaka medlemmar med olika synpunkter tar kontakt ur det invidviduella perspektivet. Agerar inte utifrån grupp. 13

14 Vad behöver medlem som är ny i yrket Små arbetsplatser med få medlemmar Här kan vi se att om enskild medlem tar kontakt med VF är risken liten att medlemmen agerar ur individuellt perspektiv som skiljer sig från gruppens behov. Problematik finns! Hur agerar Vårdförbundet för att skydda medlem på liten privat arbetsplats från repressalier. Kollegial mötesplats Påverka högskolorna Vårdförbundet måste komma in tidigt i klasserna. Viktigt med kollegialitet inom/mellan professionerna. Ta fram en skrift/folder om hur viktigt det är med kollegialitet. Chattforum på hemsidan för de olika professionerna och ett chattforum för alla gemensamt. Utveckla hemsidan bjud in vanliga användare/medlemmar i arbetet. Hemsidan upplevs som krånglig, förenkla, göra attraktiv. Behov av att det finns en strategi för att sprida god idéer mellan Vårdförbundets avdelningar. T.ex. 100-lappen, möte med guldkant. Tillgänglighet lokalt viktigt fack-exp nära. Hur organiserar man sig. Alla måste ha samma förutsättningar att utöva ett bra fackligt arbete. Ändra inställningen till sitt fackliga uppdrag. Man kommer inte till förtroendeträffar, varför? Stöd till f-valda utbildning. Använda oss av mail mera för att nå ut. Gå ut och fråga medlemmar som inte har f-valda. Vad vill vi ha av Vårdförbundet? Landsövergripande mötesplats t.ex vårdstämma, vårdtåget. Ta tillvara på vanliga medlemmars åsikter, bjuda in till olika grupper, möten Hur gör vi tex årsmötet attraktivt? Personligt möte viktigt Kontrakt Vad ingår i uppdraget? Nå medlemmar som inte har fvalda. Arbetsplatser med få medlemmar. HUR? Privata medllemmar många arbetsplatser, svårt att nå alla. Alla medlemmar måste bli sedda av Vårdförbundet Tydligt hur man får kontakt t.ex. på hemsidan. Vilka vägar finns? Viktigt att göra Vårdförbundet attraktivt modernt intressant Viktigt att alla kan historien Bättre på att tala om vad vi gör. Tydliga påverkansmöjligheter för medlemmar. Ny i yrket Medlemsutbildning light som ska innehålla lagar och avtal inom aktuellt kollektivavtal, Vårdförbundets lokala organisation. Samverkan. Vårdmiljö. Lön mm. Hitta din 14

15 profession. En light version av Vad Vårdförbundet kan erbjuda och vad du kan förvänta dig och vad som förväntas av dig. Ev webbaserad medlemsinloggning. Förtroendevalda Introduktionssamtal med checklista som är lika i hela landet. Kan lokalt anpassas med tillägg men inte möjlighet till att plocka bort frågor. Till alla nya förtroendevalda. Praktiska råd inför löneöversyn till alla medlemmar. Fickformat. Lönebudskap på A4: Har ni pratat lön idag? Vill ni prata lön idag? Nu ska vi prata lön Dessa kan skickas ut för att få igång samtal på arbetsplatserna. Ta fram en kortlek med olika frågor kopplade till lön. Arbetsplatsen kan göra detta tillsammans med den förtroendevalda för att skapa argument till lönefrågor. Titta på andra organisationer. Webbutbildning ang våra frågor. Vårdförbundsapp i ljudform. Möjlighet till att utbilda sig i olika frågor. Text och ljud. Frågor och svar typ IKEAs frågebank. De ska vara lätta att hitta än vad de är idag. Våra vanligaste frågor och svar bör finnas där. Är vår web tillräckligt bra? Varför får vi inte igång våra Communities på hemsidan? Vi måste vara där medlemmarna är Facebook mm. Skapa länkar mellan olika små arbetsplatser. Vårförbundet kan förmedla kontakter för att personer inte ska känna sig ensamma i ett litet företag. Demokrati Vad menar vi med demokrati. Vad är det vi vill. Varför ska vi organisera oss efter arbetsgivaren? Vi måste utgå från medlemmen. För att stärka våra professioner ytterligare så behöver vi gifta oss igen med yrkesorganisationerna. Hur många medlemmar ska vi ha i vår organisation? När vi tittar på våra arbetsgivare så vet vi att fler chefsled försämrar kommunikationen. Är det lika i vår org? Med starka medlemmar så är alla förtroendevalda på sin arbetsplats och kan driva frågor. Kollegial mötesplats Allas lika värde, rätt att få samma service. Ny i yrket? Webben jätteviktig: Information, frågelåda: FAQ och frågeforum där någon svarar snabbt, Community, Facebookgrupper Twitter mm Fysiska mötesplatser på högskolor/universitet Fysiska mötesplatser för studenter som nyutexaminerade/nyanställda. Fånga upp nyexaminerade som ännu inte fått någon anställning personlig kontakt Vill påverka organisationen på sin arbetsplats 15

16 Förtroendevald på arbetsplats (så gör vi idag + stöd från lokalavdelningarna) Är det optimalt?! Ska vi ha f-valda på arbetsplatsen? Vi tror det behövs stöd nära där frågan uppstår. Ska rollen förändras? Vilket ansvar/mandat ska finnas på arbetsplatsen? Ska förhandla lön inför nyanställning - webben -fysiska mötesplatser, olika teman. Ex Vad tänka på inför en anställning, löneförhandling, profession kollegialitet. Lära sig mer av erfarna kollegor? -Yrkesspecifika mötesplatser ex tills m riksföreningarna -Nätverk Anställd i litet företag Personlig kontakt nätverk fysiska mötesplatser Vill engagera mig i en yrkesfråga använda Vårdförbundet som plattform? - skapa delaktighet/dialog på mötesplats bjuda in till delaktighet för att planera/genomföra aktiviteter delta i arbetsgrupper alt projekt få verktyg och resurser att ordna mötesplats Övrigt Samarbeta mer med yrkesföreningarna igen. Mål att mer mark =påverka i yrkes/professionsfrågorna. Vi borde prata ihop oss och ha samma målbild i frågan. Diskussion om lokalavdelningarnas var eller icke vara. Demokrati Använda ny teknik, det som finns tillgängligt. Lika oavsett var man bor eller var man jobbar. Personlig kontakt tar emot idé, förslag med respekt! Återkopplar tidsplan. Aktiva nätverksgrupper/arbetsgrupper inflytande delaktighet öppen dialog Öppen valprocess Webben Demokrati: ett beslut är ett beslut, respektera varandras åsikter, alla har samma rätt att tycka till. Alla med fackliga uppdrag på tid (kongressombud, ersättare, styrelseledamot) ska få möjlighet att delta på nationell mötesplats. Lätta kommunikationsvägar, inte bara in i förbundet, utan även inom förbundet. Fråga in återkoppling Fråga ut hur tar vi emot idéer och förslag och ger återkoppling Klar tydlig beslutsordning på hur man får Vårdförbundsmandat Vad och hur direkt demokrati Vem väljer vem och till vad? Måste förtydliga var i demokratiprocessen påverkan sker Skapa en bra struktur på förslag, idéer och därmed hur vi återkopplar. 16

17 Kollegial mötesplats Nära medlem med VI-känsla Idébank på medlemmar som har speciell kunskap tex forskningsområde, söker vårdsarbete, utveckling av skolhälsovård Nya regionala nätverk för olika kunskapsområden/funktioner tex MAS:ar, skolsjuksköterskor Mentorskap inbyggt Lustfyllda möten, som ger ringar på vattnet Verktyg på webben som grund för dialog på arbetsplatsen inom olika områden (med bakgrundskunskap och frågeställningar) tex chefstillsättning, samverkansavtal.3 Grupp 4 Påverkan Interaktiv utbildning på webben (låst) i vardagliga situationer tex sem, lön, arbmiljö grundläggande facklig kunskap länk vill du veta mera kontakta xxx Tydlig med definitionerna på våra yrkesgrupper med alla kontakter (ej syster) Strategierna har vi men det är olika förutsättningar man kan hitta gemensamma budskap Låta nyex ta plats, släppa fram dem. Tydligt ledarskap och starka chefer som vågar stå upp för vården utv Kopplat till kunskap. Gemensamt kit till nya medlemmar med information. Kongress en vecka med dagar med beslut varvat med gemensamma arbetsdagar. Då blir det en nationell gemensam uppstart av GEMENSAMMA STRATEGIER = Vårdförbundet Sverige Vad vill vi nå ut i media? Viktigt att det blir rätt med det vi vill nå ut med. Ta mer plats o synas. Vara med i TV-soffan när det tex rör sig om vårdfrågor. De gemensamma strategierna måste börjas gemensamt i Sverige, samt följas upp regelbundet. Kommunikationen måste fungera i Vårdförbundet Sverige Utbilda stärka medlemmar ger styrka så att dem/vi alla kan påverka. Visa vad våra professioner gör i tex media, skriva ned vad gör biomedicinska analytiker till tex politiker, synliggöra detta i media. Använda våra filmer om medlemsberättelserna mer! I vilka sammanhang kan vi visa dessa? Använd media (tidning, TV) i våra möten med f-valda. Låt journalist berätta om sitt jobb och våra medlemmars rättigheter mm. 17

18 Attitydsförändring hos oss som kollektiv. Vi måste se oss själva som auktoriteter om andra ska göra det. Coacha förtroendevalda på arb att ena medlemmar och driva frågor. tt våga ta plats och begära postioner där besluten tas. Medlemsutbildning!!! Använda Social medier! Hitta sätt att ta tillvara engagerade medlemmar och ge dem stöd att driva frågor utan förtroendeuppdrag. Mediacoaching på webben Lite FAQ om mediahantering Hur gör vi i situationer där media kontaktar oss? Goda råd Nationella mötesplatser som utgångspunkt för strategiskt arbete lokalt. Att säkerställa att hela landet har samma utgångspunkt. Framtiden Politiker - olika slags möten Reklamfil om de 4 professionerna som beskriver vad vi gör. Tjänstemännen påverka lobba Vara självklara i ledningsgrupper Starka chefer våga vara chef Uppmärksamma forskning och alla uppsatser som ett led i att stärka våra medl i sina professioner så de blir stolta för sin profession. Bli auktoriteter, experter utifrån forskningen, någon av 4 prof. Redan i de olika (grund)utbildningarna ska individen få sin stolthet över professionen. Vi vill ha starka medlemmar! För att påverka vara med i org. Tydligare aktiviteter på skolorna Idéer som kommer från Vårdförbundet. Vet medl inte det tala om! Engagerad medl som vill något är en tillgång vi behöver ge stöd på olika sätt! Ex ställa upp i mediasammanhang, skrivarstöd en mall. Medieträning retorik Hur göra gemensam med strategier så det funkar i hela landet?? Inte låta det vara utan försöka se vad som ytterligare kan föras för att nå framgång. Ofta lättare klaga på andra än uppmuntra! Är värdegrunden bara ord eller lever vi efter det! Vår egen kultur ger den möjligheter eller hindrar dem? Bjuda in och bemöta vara välkomnande! Likabehandling vi måste blir bättre! Mer inkluderande HBTQ engagera oss över avdelningsgränserna sprida kunskap! Provocerande budskap! Dansat för mycket boxa för lite! Inte fightas hela tiden/dansa! Medlemsstöd Chat personlig Material som stöd för telefonsamtal. Metodstöd, #coachande samtalsstöd 18

19 Utbildning för förtroendevalda på arbetsplatsen. Förtroendevaldas roll, definiera. Kunskapsplattform lika i hela landet. Personligt svar närmaste vardag. Bättre verktyg för svar. Möjlighet till tekniskt stöd som är enkelt Webbenkät inför tex anställningsintervju Medlem kan svara på frågor på datorn och få ett svar. Enkätstödet finns tillgängligt dygnet runt. interaktiv utbildning Satsa på cheferna, tydlig och mer synliga Förnya, förenkla göra hemsidan bättre Förbättra medlemsregistret. Hur får vi medlemmarna att uppdatera sin profil? Belöning? Pins, brosch skapar samhörighet. I samtal med medlemmen få med helheten, vårdmiljö, lön, anställning utveckling och karriär Borde finnas alla 4 professioner som ger råd och stöd Interaktiv kunskapsbank Utbildning och utveckling regelbundet för dem som ger råd och stöd. Det måste finnas ett system för detta. Det gäller både för anställda o f-valda. Efter förbundskursen finns inget mer. Hur ser fysiska lokalerna ut för att ge råd och stöd i trevlig miljö. Möjlighet för olika sätt till kontakt: telefonsamtal, webbsidan, fysiska möten. Minska gränserna/väggarna mellan alla avd. Lokal avd kvar men vi är ett gemensamt förbund. Dokumentationssystem som är lättfungerande för både anställda och f-valda. Samma verktyg för både anställda och f-valde i Vårdförbundet. Väljer själv kanal, Chatt finns en person personliga möten telefon ej växel Mindre belastning på tel när fler chattar. F-vald måste ha bra kunskap för att kunna ge råd o stöd. Hur få råd, utifrån olika frågor. Hänvisa till Liknande stör vart vi än vänder oss som medlemmar. Ska likna 1177 Bottenplatta liknande för f-valds Vad gäller vid arbete på Vårdförbundet Arbetstid- Vad anser Vårdförbundet? Likvärdig utbildning för f-valda Vad behövs arbetsrätt inte så mycket kunna ta reda på. Kontakt nästföljande vardag ej 24 h. Ex 10 centra 1 person från varje ingår i ett specialistteam som besitter en djupare kunskap inom området tex olika kollektivavtal. Det ska finnas en person som har ansvar för utveckling och kontinuitet i teamet (förnyelse) FAQ för f-valda och adm som svarar på avd. 19

20 Stödja medl till att vara professionella Stolta Status Lönebildning Enkelt! Erbjuda medl en buffé av kunskaper de kan tänkas ha nytta av i yrke och karriär. Fysisk mötesplats = kollegial mötesplats. Medlemsutbildning via webb f-vald utbildning lika som alternativ Medlemsutbildning fysiskt Inventera medlemmars önskemål. Medlemssystem ska vara uppdaterat! Varje medlem måste ha rätt adress/uppgifter. En karta/utbud som tydligt ger anvisning till vem som kan ge svar/stöd. Kan vara vissa experter som finns i landet eller i varje avdelning Framtiden Callcenter för att få individuellt stöd av expertis för resp profession. Tonval på tfn för att komma till rätt info. Behöver vi vara tillgängliga 24 h/dag är ärendena så akuta? (Ja lönecoachning kanske) Pers återkoppling i framtiden kan vara ett SMS/mail el dyl om ser till hur ungdomar kommunicerar idag. F-vald på arbplatsen med hög kompetens att Vårdförbundet behövs nära medl pga den höga rörligheten på våra 4 professioner (framtiden) SMS webb appar!? Olika kommunikationsvägar för att få svar och stöd dygnet runt? Gemensam manual när man svarar på telefonsamtal ang anställning, lön, arbetsmarknad, utveckling mm. Tydliga kanaler mellan medlem, f-vald, ombudsmän, styrelse mm Ett fungerande medlemsregister som uppdateras automatiskt Medlemskapet ska göra skillnad. Tydligt varför Alla kan inte kunna allt. Anpassa det individuella stödet. Medlem får själv välja vilken de vill ha stöd av förtroende för. Om man skickar mail få ett kvitto på mailet med svar: Vi har tagit emot ditt mail. XX kommer att kontakta dig xx. Tydliggöra: Vad är personlig återkoppling? Vilka kanaler är valbara? Mail, telefon, förtroendevald, röksignaler? 20

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer