Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004"

Transkript

1 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Uppdraget Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet om regional utveckling. Under åren ska regionala beredningen utifrån det regionala tillväxtprogrammet för Norrbotten föra en dialog med medborgarna om regional mångfald dvs att bevara och skapa attraktiva livsmiljöer i Norrbotten. Särskilt ska följande perspektiv belysas: Ett jämställt samhälle, hur ska villkoren utvecklas för att både kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att bo kvar eller att flytta till regionen? Tillväxt, hur skapas förutsättningar för branscher som uppfattas som framgångsrika eller har potential till att bli det? Beredningens uppdrag omfattar hela länet. Eftersom fyrkantsområdet (Luleå- Boden-Älvsbyn-Piteå) ofta nämns som ett framtida område för befolkningsökning i länet ska beredningen särskilt undersöka uppfattningarna i de övriga kommunerna. Avgränsning av uppdraget Årets verksamhetsrapport är en del i det tvååriga uppdraget som beredningen har. Berednings arbete har avgränsats till upplevelseindustri och skogsnäring som en del av uppdraget. Den del inom beredningens uppdrag som handlar om hur villkoren ska utvecklas för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar, har under detta år till största delen handlat om kunskapsinhämtning och beredningen kommer att arbeta vidare med detta under det kommande året. Ledamöterna avser också att föra dialog med representanter för gruvindustri och testverksamhet under det kommande året, för att de är utpekade tillväxtbranscher och det sker förändringar av stor vikt inom gruvindustrin. Beredningens uppdrag år 2006 Beredningen avser att återkomma till landstingsfullmäktige i februari 2005 med förslag till beredningens uppdrag Beredningen lämnar följande synpunkter med anledning av uppdraget i landstingsplanen 2004 Från de synpunkter som framförts till ledamöterna har en analys och tolkning genomförts där följande tendenser framträder: Regionala tillväxtprogrammet - förefaller att inte vara förankrad i de REGIONALA BEREDNINGEN 1

2 kommuner beredningen besökt. Processen med att ta fram RTP upplevs ha kommit uppifrån i samhällsstrukturen. För att få genomslag och förankring behövs arbetet underifrån. Samverkan - är ett ledord. Insikten om samverkans betydelse är tydlig både lokalt mellan entreprenörer och över kommungränser. När samverkan sker utifrån sakfrågor, når samverkansparterna resultat. Attityder - visar att förändringar behövs kring attityder mot företagande, människor från andra länder och kulturer, kvinnor och mäns villkor för att försörja sig själv och att de ungdomar som väljer att stanna kvar i sin hembygd ges stöd att bo kvar. Att förändra attityder är en process som aldrig får avstanna. För att genomföra det behövs en medveten plan för att få en ökad acceptans till personer och företeelser som upplevs som annorlunda. Bl a genom landstingets engagemang i RTPs Regional attraktionskraft, finns möjlighet att påverka dessa attityder. Regler - som berör småföretagare inom upplevelseindustri behöver förenklas och förändras för att de ska kunna samverka eller konkurrera på lika villkor mellan länderna. Företagare vill ha förenklade regelverk kring bidragsansökningar och mindre byråkrati. Årets verksamhet i beredningen Kunskapsuppbyggnad Under det första halvåret har ledamöterna byggt upp sin kunskap genom att få redovisningar av föreläsare inom uppdragets ämnesområden 1. Regionala beredningen har Norrbottens län som arbetsområde och ledamöterna har under juni -september besökt Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix och Övertorneå. I augusti var delar av beredningen och träffade företagare på Noliamässan i Piteå. Beredningen har bjudit in forskare som beskrivit hur det sociala kapitalet 2 på olika sätt kan påverka företagandets villkor och att varje kommun har sin sociala kultur. Dessa olika kulturer är varken bra/dålig eller bättre/sämre utan de är olika beroende på historiska faktorer. Ledamöterna har också lyssnat till sakkunniga inom regionala tillväxtprogrammet som beskrivit arbetet med framtagningen av programmet och de övergripande målen, statistik om jämställdhet som visar förhållandet i Norrbottens län kring vissa faktorer, ansvarig för e-hälsa, information om landstingets verktyg för regional utveckling, deltagit i seminariet Krafttag Östra Norrbotten som hölls i Överkalix och landstingsfullmäktiges utbildningsdag som hade ett avsnitt med en kunskapsresa kring jämställdhet. Några ledamöter har också deltagit i seminarium om skogsnäringen, EuropaForum VII Norra Sverige, en ungdomskonferens inom regionala tillväxtprogrammet (RTP) som arrangerades av länsstyrelsen i Norrbotten och ett kulturmöte i Överkalix. 1 I beredningens delrapport 2004, redovisas kunskapsuppbyggnaden. 2 Lokal identitet, gemensamt värdesystem, internalisering via sociala institutioner och social kontroll. REGIONALA BEREDNINGEN 2

3 Metoder och arbetssätt Ledamöterna i regionala beredningen har arbetat i mindre grupper och delat ansvaret för kommunbesöken där ledamöterna kontaktat personer och grupper för dialog. Resultat av dialogen Tillväxt, hur skapas förutsättningar för branscher som uppfattas som framgångsrika eller har potential till att bli det? Regionala tillväxtprogrammet I den information som ledamöterna tidigare fått kring framtagandet av regionala tillväxtprogrammet (RTP) framhölls att det funnits ett stort utrymme för samarbete och att kommunerna skulle komma med egna synpunkter. RTP ska ses som ett levande dokument som kommer att förändras och anpassas efter hur utvecklingen går, där varje kommun ska avgöra vilka branscher som de ser som möjliga tillväxtbranscher. De handlingsprogram som finns framtagna ska fungera som stöd till att förverkliga innehållet i RTP. Det råder delade meningar om vad det regionala tillväxtprogrammet har för funktion i de kommuner som beredningen besökt. En del beskriver RTP som en hyllvärmare. Det visar sig att företagare som ledamöterna mött inte känner till att RTP finns eller vad det innebär och inte heller vad respektive kommun har pekat ut för tillväxtbranscher. Det finns uppfattningar om att de 14 kommunerna ibland konkurrerar med varandra i tron om att på så sätt trygga sin egen överlevnad. Trots det finns frivilligt samarbete mellan kommuner. Luleå skulle kunna ha större betydelse för länets utveckling än den upplevs ha, eftersom det är länets residensstad, universitetsstad, har stora industrier och. Slutsats Regionala tillväxtprogrammet är tänkt att fungera som styrdokument och stöd i utvecklingsarbetet för länet. För att öka genomslagskraften behövs fortsatt arbete för att förankra det. Upplevelseindustri Samverkan Förut försökte små upplevelseföretag att sköta allt själv - men nu är fler specialister på vissa områden och samverkar mellan varandra och arbetar över ett större geografiskt område. Marknadsföring och utvecklingsfrågor vinner på att skötas genom samarbete. Kulturutbud och kulturaktiviteter i länet har ofta bidragit till att företag inom upplevelseindustin har startat. För att hotellnäringen ska kunna erbjuda hotellgäster aktiviteter, bildar små aktivitetsentreprenörer nätverk i närområden. Samarbete tycks också vara honnörsordet från kommunala representanter som framhåller att små kommuner kan ha behov av att samarbeta kring vissa kommunala funktioner. Istället för att betrakta Norrbotten som bestående av fjorton kommuner, ska det ses som ett geografiskt område. För att uppnå samarbete måste initiativet komma underifrån. REGIONALA BEREDNINGEN 3

4 Överkalix, Övertorneå och Pajala är exempel där praktiskt samarbete finns inom vissa områden för att kunna klara den kommunala servicen. Andra exempel på samarbete mellan kommuner finns inom biltestverksamheten där Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Kiruna och Gällivare samarbetar för att bl a underlätta kommunikationen för biltestföretagen. Inom utbildningsområdet finns samverkan genom Lapplands kommunalförbund och Högskoleförbundet östra Norrbotten. Samverkan över landsgränser För företag inom upplevelseindustrin framhålls att de olika regelverken i Sverige och i Finland lägger hinder i vägen för ett effektivt samarbete och utnyttjande av de resurser som finns i området i Östra Norrbotten. Regelverken är dessutom krångliga att sätta sig in i och att tillämpa i praktiken. Sportfiske Sportfiske framhålls som en viktig gren inom upplevelseindustrin. Behovet av tydliga regler och hänsynstagande till miljöpåverkan understryks inom branscher som har sin utkomst från fisk. Om inte fisken kan föröka sig krymper branschens möjligheter snabbt. Det finns särintressen med olika krav på vilka mängder som ska få fiskas, vilka människor som ska ha möjlighet att fiska och med vilka metoder. Miljöpåverkan är i dag det största hotet mot sportfisket. Det finns höga dioxinhalter i laxen. Miljöförstörning är ett problem för länderna runt Östersjön och det handlar till allra störta delen om att lösa dem på politisk väg. De nya Baltiska staternas inträde i EU ses av fiskare som en stor möjlighet att börja förändra deras miljöpolitik. Kapital och regelverk Ledamöterna har mött synpunkter om att det förut fanns tjänstemän inom låneinstitut och banker på lokala nivå med både kunskap om branscherna och beslutanderätt över långivning. Bilden är att idag tas beslut av personer som fysiskt sitter i andra delar av regionen eller landet och inte har den lokala kännedomen och kanske inte heller förståelsen för några av de branscher som finns lokalt. Bankerna har så höga krav på säkerhet att det dels är svårt att få lån och gamla krediter kan vara i farozonen. Det är svårt att få nytt kapital till expansion. Många företagare har inte tid att sätta sig in i bestämmelser för att söka bidrag eftersom regelverk kring bidrag är alltför komplicerad och byråkratisk. Upplevelseföretag som arbetar vid landsgränsen påpekar att de olika regelverken som finns i respektive land medför att det är svårt att samverka eller konkurrera på lika villkor. För verksamheter som arrenderar fastigheter eller markområden kan se det som ett hinder till att expandera. I besöksnäringen är det relativt vanligt att arrendera anläggningar, exempelvis campinganläggning som ofta ägs av kommunen. Problemet uppstår när verksamheten behöver låna pengar för sin utbyggnad och säkerhet krävs av banken eller låneinstitutet. I de fallen utgör ett arrendeavtal som löper på några år, ingen säkerhet. Många aktörer Frågan framförs om vem som sköter den regionala röran. Det sägs att i vissa sammanhang kan länsövergripande aktörer ha större förmåga att se på branschers möjligheter och svårigheter genom sitt övergripande perspektiv jämfört med vad som är möjligt på den lokala, kommunala nivån. REGIONALA BEREDNINGEN 4

5 Vissa frågor är så komplexa att kommuner kan behöva samverka för att tillsammans få god kompetens i frågor. Om det finns brister i kompetens kan det leda till felaktiga beslut. Små företagare uttrycker att det är för många aktörer inom regionala området vilket medför att de många gånger inte vet vart de ska vända sig. Attityder Attityder sägs utgöra grundbulten till det mesta. Att förändra attityder är en löpande process som aldrig får avstanna. Ledamöterna har mött attityder som signalerar en negativ inställning till människor från andra kulturer och nationaliteter, minoriteter och asylsökande. Det verkar också finnas negativa attityder mot företagande som företeelse. Dessa attityder kan påverka möjligheter och idéer om att starta företag, möjligheten för hur verksamheter kan utvecklas och att skapa tillväxt eller nya etableringar. Ibland förmedlas att entreprenörer känner sig vara själv nog. Det innebär att de inte söker samverkan med andra eftersom den egna kunskapen och förmågan är tillräcklig för att klara det mesta på egen hand. Studier visar att våra attityder kan påverka utvecklingen i ett enskilt företag mer än vi tror. Möjligheten att kunna expandera handlar ofta om avsaknaden av tillräckligt med kapital men även människors syn på företagaren eller företaget har sin betydelse. I en by eller mindre samhälle får människors inställning till företagande större effekt, vare sig den är negativ eller positiv, än det får för företag på en stor ort. Företagares uppfattning är att besöksnäringen i de mindre företagen, inte riktigt tas på allvar. Det finns fortfarande en övertro på storskaliga satsningar för att skapa sysselsättning. Beredningen har mött synpunkter om att ungdomar som stannar kvar i sin hembygd ses som misslyckade för att de inte flyttar som flertalet gör. Om de som stannar kan få tillgång till mentorer skulle det bidra till att stärka dem. Tillsammans med andra som stannar kan de ge hjälp och stöd åt varandra och med bra gemenskap ökar kreativiteten. Slutsatser Samverkan - För att bli kraftfullare och nå fler kunder behövs konkret samverkan, exempelvis nätverksbyggande, mellan de små upplevelseföretagen. Samverkan finns kring speciella områden även mellan kommuner. Hur skapas förutsättningar för en fungerande samverkan? Kan NLL och andra ge stöd? Attityder- Norrbotten har både struktur-, kultur-, och utvecklingspotential. Attityder tar tid att förändra även om viljan finns. För att ändra attityder behövs en medveten plan. Detta för att både få en mer öppen syn på människor från andra kulturer och inställningen till att både starta företag och även synen på de som redan är företagare. Miljöpåverkan - för att fortsättningsvis möjliggöra sportfiske inom upplevelsebranschen, behövs miljöpolitiska beslut inom EU. Enklare regelverk - företagare vill ha förenklade regelverk kring bidragsansökningar och mindre byråkrati. För att underlätta för upplevelseföretag att samverka eller konkurrera på lika villkor behövs mer likvärdiga regelverk mellan länderna. REGIONALA BEREDNINGEN 5

6 Skogsnäring Utbildning Skogen tillhör basindustin som är en av de utpekade tillväxtbranscherna. Skogen står för stora värden. De senaste åren har avverkningen i de svenska skogarna varit större än tillväxten. Produktionen har ökat och ökar, samtidigt som det blivit färre arbetstillfällen, eftersom det idag är en högt driven rationalisering i skogsnäringen. Skogen har haft stor betydelse för länet. Landstinget har ansvar för länets naturbruksprogram i gymnasiet. Vid Kalix naturbruks- gymnasium har man två inriktningar för skoglig produktion (skog och såg) samt tre för skogligt mångbruk (vatten, jakt/viltvård/turism). Till inriktningen skog har tre gånger så många elever sökt sig höstterminen 2004 som höstterminen 2003 och de som utbildas stannar i hög grad kvar i länet eller rent utav i sin egen kommun. Det kan tolkas på det viset att utbildningen är anpassad efter den arbetsmarknad som finns inom denna näring i länet. Skogsbranschen har en utvecklingspotential genom en vidareförädling av råvaran inom länet. Det sker en successiv förändring av utbildningarna efter hur teknikutveckling och branschen förändras och de behov och efterfrågan som finns inom näringen. Internationellt samarbete finns idag med skolor i Frankrike, ett projekt där Rovaniemi i Finland ingår (Rovaniemi, skördesimulatorer). I samma projekt har även samverkan inletts med Kirkenes i norra Norge. Samverkan finns även genom ett projekt i Baltikum. Skolan är i början av ett spännande samarbete med norra Finland och norra Norge inom naturbruksutbildningarna. Det finns samverkan för praktikplatser med lokala entreprenörer. Det kan finnas vissa svårigheter till praktik med tanke på att många entreprenörer är små företag. Att ta emot praktikanter kan innebära en sänkt produktion under den tiden. Förädling Förädling inom skogsnäringen uppges ha hård konkurrens från Baltländerna. Förädlingskostnaden sägs vara för dyr i Sverige. Som ett led i att öka möjligheten till förädling och försäljning skulle företagens produkter behöva en bättre marknadsföring. Slutsats En högre grad av vidareförädling skulle bidra till att skapa hållbara arbetstillfällen i Norrbotten. Utbildning inom skogsnäring kan i vissa fall bidra till att de som studerar stannar inom regionen. Utbildning generellt kan också innebära en internationell samverkan och kontakter. Jämställdhet Ett jämställt samhälle, hur ska villkoren utvecklas för att både kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att bo kvar eller att flytta till regionen? Det är ett stort och komplext område där beredningens arbete i huvudsak bestått i kunskapsuppbyggnad. För att få inblick i hur villkoren ser ut för män och kvinnor i Norrbottens län, har jämställdhetsdirektören vid länsstyrelsen presenterat statistik för beredningen. Beredningen har tillsammans med andra ledamöter i landstingsfullmäktige tagit del av en kunskapsresa vid REGIONALA BEREDNINGEN 6

7 en utbildningsdag. Där framgick vilka organisationer, rörelser och politiska beslut som påverkat arbetet inom jämställdhetsområdet. För att få in synpunkter från medborgarna om hur de anser att villkoren för kvinnor och män ska utvecklas, har beredningen inte ännu hittat en fungerande metod. Därför kommer ledamöterna att fortsätta med den delen under det kommande årets uppdrag. I ledamöternas möten med medborgare har inte uttryckts hur medborgare anser att villkor för kvinnor och män ser ut eller kan utvecklas. Resonemangen visar istället på attityder om vilka arbetsuppgifter som passar beroende på om det är män eller kvinnor som ska utföra arbetet. Slutsats För att kunna föra diskussion om hur villkoren ska utvecklas för kvinnor och män behövs en bredare kunskap hos medborgare om hur villkoren ser ut idag. Återkoppling Beredningens ledamöter kommer att genomföra återkopplingen genom personligt riktade tack-kort till de personer de träffat under året, med information om process och innehåll i denna verksamhetsrapport. Ledamöterna planerar även att kontakta dessa personer senare under 2005 för något samtal. Ekonomisk redovisning Den regionala beredningen har under 2004 haft en budget på totalt kronor. Konto Budget Utfall Resultat Kostnader för förtroendemanna organisationen Omkostnader Information och återkoppling till medborgarna. Summa *Planerad återkoppling beräknas kosta < Disponibelt ersättings dagar Ledamöternas aktiviteter 2004 Nyttjade dagar Varav ersatta Nyttjade dagar i procent ,4 Uppgifterna avser tiden 1 januari - 3 december Två platser har varit obemannade delar av året. REGIONALA BEREDNINGEN 7

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bättre integration på landsbygden? Det finns forskning som visar att de flyktingar som flyttar från landsbygd till stad tidigt efter ankomsten till Sverige,

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer