K U N G Ö R E L S E Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd"

Transkript

1 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar om förhinder 164. Kungörelse av fullmäktigesammanträdet 165. Justering av sammanträdets protokoll 166. Interpellationsbehandling 167. Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB ( SB ) bildar ett gemensamt bolag som hyr och driver SRV:s förbehandlingsanläggning i Sofielund i Huddinge innefattande att SB bygger en biogasanläggning i anslutning till nämnda anläggning 168. Förslag till upphandlingspolicy för Nynäshamns och Haninge kommun 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun 170. Reservering av överskott från 2010-års resultat 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd 172. Delårsrapport 2013 för Södertörns upphandlingsnämnd 173. Svar på motion angående kommunbrevlådor Inkomna ärenden Inkomna medborgarförslag Meddelanden Avsägelser Valärenden Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen, Nämndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynäshamn, tel Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, allmänheten är därför välkommen att höra på debatten. Nynäshamn den 28 november 2013 Tommy Söderblom Kommunfullmäktiges ordförande Lina Pennlert Kommunfullmäktiges sekreterare

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 1(19) Kf 163 Kf 163 Upprop och anmälningar om förhinder

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 2(19) Kf 164 Kf 164 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 2 december Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 3 december Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 2 december 2013.

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 3(19) Kf 165 Kf 165 Justering av sammanträdets protokoll

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 4(19) Kf 166 Kf 166 Interpellationsbehandling Bodil Toll (M) och Harry Bouveng (M) har den 28 november 2013 inkommit med en interpellation angående regelverket för torghandel till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Lena Dafgård (SN) har den 2 december 2013 inkommit med en interpellation angående workshop om väg 225 till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S). Vid sammanträdet den 12 november 2013 väcktes interpellationer från: Lena Dafgård (SN) angående demokratiska brister beträffande partiers förutsättningar för budgetarbetet till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S). Harry Bouveng (M) avseende hantering av upplåning, ränte- och andra finansiella risker etc. till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S). Antonella Pirrone (KD) angående bolag som köper kommuninvånares telefonnummer till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 5(19) Kf 167 Kf / Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB ( SB ) bildar ett gemensamt bolag som hyr och driver SRV:s förbehandlingsanläggning i Sofielund i Huddinge innefattande att SB bygger en biogasanläggning i anslutning till nämnda anläggning Ärendebeskrivning SRV återvinning AB (nedan förkortat SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB (nedan förkortat SB ) har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om ett samarbete vad gäller dels SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels om uppförandet av en biogasanläggning inom samma område. SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till SB ( Koncernen ). SRV och SB har nu enats om ett huvudavtal dem emellan. Enligt huvudavtalet föreslås ett avtalspaket enligt vilket parternas samarbete huvudsakligen ska bestå av följande delar: a) Något av bolagen i Koncernen förvärvar ett lagerbolag ( Bolaget ) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV; b) Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning; c) Ett bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning; d) Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas; e) SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 november 2013, 229. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna huvudavtal mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB rörande dels bildandet av ett gemensamt bolag (Scandinavian Biogas Recycling AB), som ska hyra och driva SRV återvinning AB:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels uppförandet av biogasanläggning inom samma område.

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 6(19) Kf Godkänna bolagsordning för Scandinavian Biogas Recycling AB. 3. Nynäshamns kommun godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV återvinning AB:s hemställan daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna huvudavtal mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB rörande dels bildandet av ett gemensamt bolag (Scandinavian Biogas Recycling AB), som ska hyra och driva SRV återvinning AB:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels uppförandet av biogasanläggning inom samma område. 2. Godkänna bolagsordning för Scandinavian Biogas Recycling AB. 3. Nynäshamns kommun godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV återvinning AB:s hemställan daterad

8 Kommunstyrelseförvaltningen Sid 1 (4) Ärendenummer: 144/ Handläggare: Kommunstyrelsen Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB ( SB ) bildar ett gemensamt bolag som hyr och driver SRV:s förbehandlingsanläggning i Sofielund i Huddinge innefattande att SB bygger en biogasanläggning i anslutning till nämnda anläggning 1.Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna huvudavtal mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB rörande dels bildandet av ett gemensamt bolag (Scandinavian Biogas Recycling AB), som ska hyra och driva SRV återvinning AB:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels uppförandet av biogasanläggning inom samma område. 2. Godkänna bolagsordning för Scandinavian Biogas Recycling AB. 3. Nynäshamns kommun godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV återvinning AB:s hemställan daterad Bakgrund SRV återvinning AB (nedan förkortat SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB (nedan förkortat SB ) har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om ett samarbete vad gäller dels SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels om uppförandet av en biogasanläggning inom samma område. SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till SB ( Koncernen ). SRV och SB har nu enats om ett huvudavtal dem emellan. Enligt huvudavtalet föreslås ett avtalspaket enligt vilket parternas samarbete huvudsakligen ska bestå av följande delar: a) Något av bolagen i Koncernen förvärvar ett lagerbolag ( Bolaget ) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV; Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx Receptionen

9 2(4) b) Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning; c) Ett bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning; d) Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas; e) SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen. Avtalet är för sin giltighet beroende av att SRV:s ägare har godkänt avtalet (se punkten 5.1 i huvudavtalet). Sådant godkännande ska lämnas senast den 31 december Vidare är avtalet villkorat av att SB (i realiteten Scandinavian Biogas Sofielund AB, nedan förkortat SBS ) och Huddinge kommun senast den 31 december 2013 ingår arrendeavtal enl punkt c) ovan. Det gemensamma bolag som ska hyra SRV:s förbehandlingsanläggning har firman Scandinavian Biogas Recycling AB (nedan förkortat SBR ). Aktierna i detta ska till 40 % ägas av SRV. För bolaget har upprättats en bolagsordning. SRV:s styrelse hemställer i skrivelse daterad den 11 november 2013 att kommunfullmäktige godkänner att SRV får starta ett gemensamägt bolag, där SRV ska äga 40 % av aktierna, vars syfte ska vara att ta över driften av SRV:s förbehandlingsanläggning samt hela ansvaret för hanteringen av den slurry som framställs i anläggningen, att kommunfullmäktige godkänner upprättat huvudavtal och bolagsordning för det gemensamägda bolaget, samt för Huddinge kommuns del, upprättat arrendeavtal Gladö 76:5, samt att kommunfullmäktige godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i hemställan. Till hemställan har även fogats följande handlingar: Övergripande tidsplan inklusive vissa definierade milstenar med möjlighet för respektive part att avsluta samarbetet. Övergripande beskrivning av biogasanläggningen. Scandinavian Biogas Fuels International AB:s koncernstruktur och ägarstruktur. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun godkänner det upprättade huvudavtalet. Det föreslås också att kommunen godkänner förslaget till bolagsordning. Slutligen föreslås att kommunen godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV:s hemställan daterad

10 3(4) 3. Beskrivning av ärendet Botkyrka kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Nynäshamns kommun och Salems kommun är ägare till SRV. SRV:s verksamhet skall omfatta insamling och transport av avfall och material för återanvändning, återvinning och energiutvinning och drift av anläggningar för återvinning, behandling och deponering eller annan därmed förenlig verksamhet som kan komma att erfordras. Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har i deldom den 13 oktober 2009 lämnat SRV tillstånd enligt miljöbalken att motta, mellanlagra, sortera och behandla högst ton matavfall, park- och trädgårdsavfall, varav ton genom rötning och ton genom kompostering. Tillståndet innefattar uppförande och drift av en anläggning för rötning av högst ton biologiskt lättnedbrytbart avfall per år samt till de övriga åtgärder som krävs för den fortsatta och förändrade verksamheten. De i tillståndet lovgivna anläggningarna ska ha satts igång senast före utgången av år SRV och SB har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om ett samarbete vad gäller dels SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels om uppförandet av biogasanläggning inom samma område. SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till SB ( Koncernen ). SRV och SB har nu enats om ett huvudavtal. Enligt huvudavtalet föreslås ett avtalspaket enligt vilket parternas samarbete huvudsakligen ska bestå av följande delar: a) Något av bolagen i Koncernen förvärvar ett lagerbolag ( Bolaget ) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV. b) Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning. c) Bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning. d) Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas. e) SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen. Avtalet är för sin giltighet beroende av att ägarna har godkänner detsamma. Sådant godkännande skall lämnas senast den 31 december Vidare är avtalet villkorat av att SB (i realiteten SBS) och Huddinge kommun senast den 31 december 2013 ingår arrendeavtalet för del av fastigheten Gladö 76:5. Det kan antecknas, att avsikten är att SBR och SBS ska verka under SRV:s gällande miljötillstånd. Enligt vad kommunen inhämtat är tillstånd enligt miljöbalken inte knutna till en viss verksamhetsutövare utan till verksamheten. Om en tillståndspliktig verksamhet bedrivs av annan än den som fått tillståndet,

11 4(4) ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet; se 32 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avsikten enligt huvudavtalet är att SBS och SBR ska söka nya miljötillstånd för respektive bolags verksamhet (se punkterna respektive i huvudavtalet). Huvudavtalet innehåller i övrigt de övergripande bindande principerna för samarbetet. Enligt punkten 5.3 i huvudavtalet gäller att i händelse av att ett eller flera villkor i avtalet inte uppfylls senast vid den tid som angivits, så skall huvudavtalet och avtalspaketet såvida inte parterna skriftligen kommer överens om annat falla och vara utan verkan. I sådant fall skall parterna gemensamt och så långt som möjligt avveckla sitt samarbete utan att förorsaka ytterligare kostnader. Faller avtalet på det sätt som nu sagts, skall ingen av parterna bära något ansvar för det faktum att huvudavtalet faller och är utan verkan, och förbinder sig att inte framställa några anspråk mot någon part. I huvudavtalet anges dessutom i punkten att parterna har en ömsesidig rätt att säga upp hela avtalspaketet om inte däri specificerade avfallsvolymer uppnås. Hela paketet är beroende av att det finns tillräckliga avfallsmängder. Huruvida angivna mängder går att uppnå kan kommunstyrelseförvaltningen inte ha någon uppfattning om. Det anges i nyssnämnda avtal att vid avvikande årsvolymer/månadsvolymer ska SBS få ersättning av SBR enligt däri angivna grunder. Brister i skyldigheten att leverera slurry till angivna volymer och kvalitet samt i skyldigheten att motta rejektvatten ska ersättas av SBR. Här kan erinras om att ägarna till SBR är skyldiga att tillskjuta rörelsekapital i förhållande till storleken på respektive parts aktieinnehav. Hela avtalspaketet vilar alltså på huruvida angivna mängder avfall/mängder slurry kan uppnås. 4. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen noterar att SRV i sin hemställan översiktligt har beskrivit det tilltänkta samarbetet med SB och dess för- och nackdelar. I hemställan finns även en redovisning av de ekonomiska konsekvenserna för SRV. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamn kommun godkänner det träffade huvudavtalet. Kommunen föreslås även godkänna förslaget till bolagsordning för SBR. Slutligen föreslås att kommunen godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV:s hemställan daterad SRV ansvarar i övrigt tillsammans med SB för innehållet i och hanteringen av avtalen i avtalspaketet. Birgitta Elvås Kommunchef

12 Mellan Huddinge kommun, org. nr , genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen, och Scandinavian Biogas Sofielund AB, org. nr , nedan kallad arrendatorn, träffas följande AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE för del av kommunens fastighet Gladö 76:5 i Huddinge kommun 1 Arrendeställe mm Arrendeområdet utgör en areal om ca m 2 av fastigheten Gladö 76:5. Området har på bifogad kartbilaga, bilaga 1, markerats med röd skraffering. 2 Användning Området skall av arrendatorn användas för avfallshantering för gasproduktion, rötning av organiskt material, gasbehandling, uppgradering, utflakning och/eller rördistribution av gas. Inom området får även andra för gasproduktion och gashanteringens erforderliga verksamheter bedrivas. Området får stängslas in. På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. 3 Arrendetid Arrendetiden gäller fr.o.m. den första dagen i den kalendermånad som följer efter den kalendermånad då det i 3 a nedan angivna villkoret om Arrendenämndens godkännande har uppfyllts, och löper därefter t.o.m Om avtalet inte sagts upp senast 2 år före arrendetidens utgång fortsätter avtalet att gälla 5 år i sänder. Skulle Arrendatorn på grund av nya lagar, förordningar eller myndighetsbeslut bli förhindrat att på Arrendeobjektet fortsätta rörelsen, är Arrendatorn berättigad att skriftligen säga upp Arrendeavtalet till upphörande i förtid med en uppsägningstid på 3 år. 3 a Förtida uppsägning och villkor för avtalets giltighet Kommunen äger rätt att säga upp detta avtal till upphörande om Arrendatorn inte senast den 1 juli 2016 har uppfört en biogasanläggning på arrendeområdet, allt i enlighet den tidsplan och den övergripande beskrivningen av Biogasanläggningen som är fogade till huvudavtal träffat mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB och som bl.a. reglerar biogasproduktion inom aktuellt arrendeområde. Sådan uppsägning ska ske med iakttagande av minst 3 månaders uppsägningstid. LEGAL# v3 Detta avtals giltighet är villkorad av att Arrendenämnden i Stockholms län godkänner ovan angivna rätt för jordägaren till förtida uppsägning.

13 4 Avgift, betalningssätt Den årliga arrendeavgiften uppgår till kronor. Avgiften inbetalas årsvis i förskott senast den 31 december varje år på kommunens plusgirokonto Avgiften för arrendetiden från detta avtals undertecknande till 31 december 2013 skall regleras så att arrendeavgiften för 2013 motsvarar antalet dagar kvar av året. Arrendeavgiften skall betalas innan tillträde sker till arrendeområdet. 5 Avgiftsreglering Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex med 1980 som basår) för oktober månad år 2012 (314,59). För varje följande årsskifte skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella årsskiftets början. Avgiften skall aldrig sättas lägre än den årliga avgiften enligt 4. Part äger rätt att begära omprövning av i vad mån utgående arrendeavgift är marknadsmässig eller ej. Sådan omprövning får dock endast ske under det kallenderår vilket inträffar 10 år efter det att arrendatorn har undertecknat arrendeavtalet, samt vid varje möjlighet att säga upp avtalet enligt 3. Avgiften skall dock aldrig sättas lägre än den årliga avgiften enligt 4. 6 Fastighetsskatt På arrendestället belöpande fastighetsskatt avseende mark ingår i arrendeavgiften. Fastighetsskatt belöpande på av arrendatorn uppförda byggnader och anläggningar skall betalas av arrendatorn. Om arrendestället erhåller eget taxeringsvärde skall den på Arrendestället belöpande fastighetsskatten dock betalas av arrendatorn. 7 Moms Om kommunen är eller blir skattskyldig för mervärdesskatt (moms) för upplåtelsen skall arrendatorn utöver arrendeavgiften även erlägga moms med vid varje tid gällande skattesats. 8 Ränta och betalningspåminnelse LEGAL# v3 Vid försenad avgiftsbetalning skall arrendatorn erlägga dels dröjsmålsränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen och förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

14 9 Upplåtelse i andra hand I enlighet med vad som följer av 8 kap 19 jordabalken, får arrendatorn inte utan kommunens skriftliga medgivande upplåta annan nyttjanderätt till arrendestället eller del av detta än vad som anges i 2 i detta avtal. 10 Överlåtelse Arrendatorn får överlåta arrenderätten till bolag inom koncernen Scandinavian Biogas Fuels International AB utan medgivande från kommunen men ska skriftligen informeras på förhand. Arrendatorn får icke, utöver vad första stycket denna paragraf tillåter, överlåta arrenderätten utan skriftligt medgivande från kommunen. 11 Solidariskt ansvar Koncernen Scandinavian Biogas Fuels International AB, org.nr ansvarar solidariskt med arrendatorn för alla rättigheter och skyldigheter i detta avtal. 12 Arrendets skick och skötsel Arrendestället utarrenderas i det skick det befinner sig på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället jämte var därpå finns i ett vårdat skick. Arrendatorn hävdar att arrendeområdet enligt arrendatorns egna mätningar delvis är förorenat. SRV återvinning AB har tidigare bedrivit verksamhet inom området. Mot denna bakgrund har SRV återvinning AB gjort en särskild utfästelse om att inom arrendeområdet där biogasanläggningen är planerad att uppföras, schakta bort de förorenade massorna och återställa marken till vad som krävs för industriändamål. Denna utfästelse är villkorad av att byggnationen av biogasanläggningen påbörjas senast Om arrendatorn för sin verksamhet kräver stängsel, nyanläggningar, ombyggnad eller upprustning avseende vägar, gator, vatten och avloppsanläggningar, el-anläggningar eller annan teknisk försörjning skall sådana åtgärder bekostas och ombesörjas av arrendatorn. Arrendatorn svarar även för all drift av tekniska anläggningar inom området samt av anläggningar utanför området om verksamheten kräver sådana. 13 Tillstånd etc Arrendatorn ansöker och bekostar erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. I de fall arrendatorn ej ansökt om erforderliga myndighetstillstånd enligt vad som särskilt föreskrives i lag ansvarar arrendatorn för viten och avgifter som härvid kan uppkomma. LEGAL# v3 14 Byggnader och andra lovpliktiga åtgärder Lov att uppföra byggnad eller annan anläggning skall sökas hos samhällsbyggnadsnämnden, samtidigt ska kommunens skriftliga medgivande via mark och exploateringsavdelningen inhämtas.

15 15 Tillkommande nyttigheter Om det tillkommer ytterligare kommunala nyttighet, eller ytterligare upprustning eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder på tillfartsvägen, och det kan objektivt konstateras att sådan nyttighet kommer arrendestället tillgodo skall arrendatorn erlägga skälig ersättning till kommunen. Ersättningens storlek och de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna skall fastställas i förhandling mellan parterna innan åtgärderna utförs, och betalning ske senast ett år efter åtgärdens färdigställande. 16 Infart till området Arrendeområdet ligger inne i ett område vilket till stor del arrenderas av SRV återvinning AB. Infart sker från den allmänna gatan via ett markområde kommunen äger, markerat med blå begränsningslinje i bilaga 1. Arrendatorn har rätt att anlägga underhålla och utnyttja detta område för väg tillsammans med andra aktörer i området. Området får inhägnas, alla aktörer vilka har behov av transporter genom området skall ha fullt tillträde till området och nycklar till eventuella grindar eller dylikt.. Kostnaderna förenat med detta område fördelas mellan arrendatorn och alla aktörer vilka har behov av transporter genom området. 17 Miljöfarlig eller miljöstörande verksamhet Arrendatorn ansvarar för att tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken dess förordningar och föreskrifter eller tillståndspliktig verksamhet enligt annan myndighet ej bedrivs på arrendestället utan giltiga tillstånd. Arrendatorn svarar för de kostnader som kan föranledas av de åtgärder som kan påfordras enligt gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning samt för skada som arrendatorn genom sin verksamhet kan förorsaka, eller har förorsakat, grannar, omgivande mark och vatten jämväl, sedan avtalet upphört att gälla eller avträde skett. 18 Marksanering Arrendatorn ansvarar för att arrendestället återlämnas i sådant skick att marken utan restriktioner kan användas för industriändamål enligt vid frånträdet gällande detaljplan. Arrendatorn ansvarar för att i samband med detta avtals undertecknande förvissa sig om markens beskaffenhet och eventuell kostnadsfördelning för marksanering med tidigare verksamhetsutövare inom arrendestället. Upplysningsvis är två av de tidigare verksamhetsutövarna SWEROC AB och SRV ÅTERVINNING AB. 19 Ansvar LEGAL# v3 Arrendatorn förbinder sig vidare att hålla kommunen skadeslös för eventuellt skadestånd och därmed sammanhängande kostnader som kan drabba kommunen på grund av arrendatorns verksamhet och nyttjande av Arrendestället. Arrendatorn skall skyndsamt underrättas om krav skulle riktas mot kommunen som hänför sig till arrendatorns verksamhet. Kommunen skall

16 samråda med arrendatorn inför eventuella förlikningsförhandlingar med tredje man och inför eventuell rättegång. Kommunen är inte ansvarig för skada på Arrendestället eller arrendatorn tillhörig egendom som orsakas av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje man eller allmänheten. 20 Ledningar, intrång mm Arrendatorn medger att kommunen eller annan som därtill har dennes tillstånd får framdraga och vidmakthålla ledningar inom arrendestället. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av anläggande och nyttjande men är berättigad till ersättning för direkta skador som härvid kan uppkomma. 21 Inskrivning Detta avtal får inte inskrivas. 22 Återställande Arrendatorn är vid frånträdet av arrendestället skyldig att inom avtalstiden på egen bekostnad ha tagit bort på området gjorda anläggningar och iordningställa arrendestället i det skick marken uppläts eller i det skick som kan godtas av kommunen. Arrendatorn äger inte rätt till ersättning för nedlagt arbete eller material på arrendestället. Fastighetsägaren är ej skyldig vid Arrendeavtalets upphörande att inlösa Arrendatorns byggnader, anläggningar eller lös egendom ovan eller under mark på Arrendeobjektet. Arrendeobjektet skall vid avträdet återställas i fullt avröjt skick. 23 Avträdesersättning Bestämmelserna i 11 kap 5-6a Jordabalken om rätt till ersättning med anledning av arrendets upphörande skall inte gälla för det fall kommunen säger upp avtalet för att arrendeområdet skall användas till annat ändamål i enlighet med vid tidpunkten gällande detaljplan. Någon intresseavvägning enligt 11 kap. 5 första stycket punkten 2 Jordabalken skall inte göras. Ej heller kommer någon markanvisning ske för nytt arrendeställe vid arrendets upphörande. 24 Avträdesbesiktning LEGAL# v3 Vid frånträde skall arrendatorn och kommunen göra gemensam besiktning, för vilken arrendatorn skall kalla kommunen (mark- och exploateringsavdelningen). Besiktningen ska ske på kontorstid vid ljust och snöfritt tillfälle inom avtalstiden. Har ej besiktning skett har kommunen rätt att ta ut ett vite motsvarande den årliga arrendeavgiften för arrendestället, per påbörjad 6 månaders period besiktningen uteblir.

17 25 Drift Arrendatorn svarar för och bekostar arrendeställets drift och underhåll. Förekommande förbrukningsavgifter och anslutningsavgifter skall erläggas enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. 26 Besiktning under drift Kommunen, eller annan som kommunen anlitat, äger om så anses behövligt besiktiga arrendestället. Arrendatorn är ovillkorligen skyldig att inom utsatt tid ställa sig till efterrättelse enligt vad som efter sådan besiktning skriftligen meddelats av kommunen. Arrendatorn svarar för samtliga åtgärder och övrigt som härvid ålägges arrendatorn. Detta gäller även meddelande om marksanering. 27 Avtalsändring Ändringar eller tillägg i detta avtal ska upprättas skriftligen för att gälla. 28 Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras genom skiljemannaförfarande. Länets arrendenämnd ska vara skiljenämnd. 7(7) Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Huddinge datum För Huddinge kommun. Charlotta Thuresson. Mattias Carlswärd Ort datum För Scandinavian Biogas Sofielund AB LEGAL# v3.. Ort datum Scandinavian Biogas Fuels International

18 AB.. Dnr: KS-2013/ Lr Arrendeavtal Bilaga 1 Skala ca 1:3000 (A4) Huddinge kommun. Koordinatsystem: PLAN Sweref HÖJD RH2000 LEGAL# v3

19 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 7(19) Kf 168 Kf / Förslag till upphandlingspolicy och riktlinjer för Nynäshamns och Haninge kommun Ärendebeskrivning Förvaltningen fick på nämndens sammanträde i oktober 2012 i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ny upphandlingspolicy för Haninge och Nynäshamns kommun. På nämndens sammanträde i mars 2013 presenterades ett utkast till policy och riktlinjer som förvaltningen sedan arbetade vidare med. Utgångspunkten för arbetet har varit att renodla policyn till att endast handla om det strategiska och mest central frågorna som rör upphandling och istället beskriva hur det mer praktiska går till i riktlinjerna. På nämndens sammanträde i maj 2013 fattades beslut om att förslag på upphandlingspolicy samt riktlinjer skulle skickas ut på remiss till samtliga nämnder och bolag internt in kommunerna samt även externt till ett antal utvalda remissinstanser. Vid remisstidens utgång hade 17 remissvar inkommit till förvaltningen. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 oktober Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag på upphandlingspolicy för Nynäshamns och Haninge kommun. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 november 2013, 230. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag på upphandlingspolicy för Nynäshamns och Haninge kommun.

20 Kommunstyrelseförvaltningen Ärendenummer: 186/ Kommunstyrelsen Förslag till upphandlingspolicy och riktlinjer för Nynäshamns och Haninge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Godkänna förslag på upphandlingspolicy för Nynäshamns och Haninge kommun. Bakgrund Förvaltningen fick på nämndens sammanträde i oktober 2012 i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ny upphandlingspolicy för Haninge och Nynäshamns kommun. På nämndens sammanträde i mars 2013 presenterades ett utkast till policy och riktlinjer som förvaltningen sedan arbetade vidare med. Utgångspunkten för arbetet har varit att renodla policyn till att endast handla om det strategiska och mest central frågorna som rör upphandling och istället beskriva hur det mer praktiska går till i riktlinjerna. På nämndens sammanträde i maj 2013 fattades beslut om att förslag på upphandlingspolicy samt riktlinjer skulle skickas ut på remiss till samtliga nämnder och bolag internt in kommunerna samt även externt till ett antal utvalda remissinstanser. Vid remisstidens utgång hade 17 remissvar inkommit till förvaltningen. Sammanfattning av remissvaren Den fråga som engagerat remissinstanserna mest är frågan om det i policy och riktlinjer ska ställas krav på att kommunernas avtalade leverantörer har kollektivavtal eller inte. Majoriteten av remissinstanserna är överens om att det råder rättslig osäkerhet i frågan. Åsikterna om huruvida kravet på kollektivavtal ska kvarstå eller inte delar remissinstanserna i två grupper men en majoritet av Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer