K U N G Ö R E L S E Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd"

Transkript

1 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar om förhinder 164. Kungörelse av fullmäktigesammanträdet 165. Justering av sammanträdets protokoll 166. Interpellationsbehandling 167. Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB ( SB ) bildar ett gemensamt bolag som hyr och driver SRV:s förbehandlingsanläggning i Sofielund i Huddinge innefattande att SB bygger en biogasanläggning i anslutning till nämnda anläggning 168. Förslag till upphandlingspolicy för Nynäshamns och Haninge kommun 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun 170. Reservering av överskott från 2010-års resultat 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd 172. Delårsrapport 2013 för Södertörns upphandlingsnämnd 173. Svar på motion angående kommunbrevlådor Inkomna ärenden Inkomna medborgarförslag Meddelanden Avsägelser Valärenden Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen, Nämndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynäshamn, tel Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, allmänheten är därför välkommen att höra på debatten. Nynäshamn den 28 november 2013 Tommy Söderblom Kommunfullmäktiges ordförande Lina Pennlert Kommunfullmäktiges sekreterare

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 1(19) Kf 163 Kf 163 Upprop och anmälningar om förhinder

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 2(19) Kf 164 Kf 164 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 2 december Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 3 december Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 2 december 2013.

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 3(19) Kf 165 Kf 165 Justering av sammanträdets protokoll

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 4(19) Kf 166 Kf 166 Interpellationsbehandling Bodil Toll (M) och Harry Bouveng (M) har den 28 november 2013 inkommit med en interpellation angående regelverket för torghandel till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Lena Dafgård (SN) har den 2 december 2013 inkommit med en interpellation angående workshop om väg 225 till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S). Vid sammanträdet den 12 november 2013 väcktes interpellationer från: Lena Dafgård (SN) angående demokratiska brister beträffande partiers förutsättningar för budgetarbetet till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S). Harry Bouveng (M) avseende hantering av upplåning, ränte- och andra finansiella risker etc. till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S). Antonella Pirrone (KD) angående bolag som köper kommuninvånares telefonnummer till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 5(19) Kf 167 Kf / Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB ( SB ) bildar ett gemensamt bolag som hyr och driver SRV:s förbehandlingsanläggning i Sofielund i Huddinge innefattande att SB bygger en biogasanläggning i anslutning till nämnda anläggning Ärendebeskrivning SRV återvinning AB (nedan förkortat SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB (nedan förkortat SB ) har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om ett samarbete vad gäller dels SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels om uppförandet av en biogasanläggning inom samma område. SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till SB ( Koncernen ). SRV och SB har nu enats om ett huvudavtal dem emellan. Enligt huvudavtalet föreslås ett avtalspaket enligt vilket parternas samarbete huvudsakligen ska bestå av följande delar: a) Något av bolagen i Koncernen förvärvar ett lagerbolag ( Bolaget ) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV; b) Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning; c) Ett bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning; d) Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas; e) SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 november 2013, 229. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna huvudavtal mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB rörande dels bildandet av ett gemensamt bolag (Scandinavian Biogas Recycling AB), som ska hyra och driva SRV återvinning AB:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels uppförandet av biogasanläggning inom samma område.

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 6(19) Kf Godkänna bolagsordning för Scandinavian Biogas Recycling AB. 3. Nynäshamns kommun godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV återvinning AB:s hemställan daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna huvudavtal mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB rörande dels bildandet av ett gemensamt bolag (Scandinavian Biogas Recycling AB), som ska hyra och driva SRV återvinning AB:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels uppförandet av biogasanläggning inom samma område. 2. Godkänna bolagsordning för Scandinavian Biogas Recycling AB. 3. Nynäshamns kommun godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV återvinning AB:s hemställan daterad

8 Kommunstyrelseförvaltningen Sid 1 (4) Ärendenummer: 144/ Handläggare: Kommunstyrelsen Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB ( SB ) bildar ett gemensamt bolag som hyr och driver SRV:s förbehandlingsanläggning i Sofielund i Huddinge innefattande att SB bygger en biogasanläggning i anslutning till nämnda anläggning 1.Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna huvudavtal mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB rörande dels bildandet av ett gemensamt bolag (Scandinavian Biogas Recycling AB), som ska hyra och driva SRV återvinning AB:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels uppförandet av biogasanläggning inom samma område. 2. Godkänna bolagsordning för Scandinavian Biogas Recycling AB. 3. Nynäshamns kommun godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV återvinning AB:s hemställan daterad Bakgrund SRV återvinning AB (nedan förkortat SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB (nedan förkortat SB ) har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om ett samarbete vad gäller dels SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels om uppförandet av en biogasanläggning inom samma område. SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till SB ( Koncernen ). SRV och SB har nu enats om ett huvudavtal dem emellan. Enligt huvudavtalet föreslås ett avtalspaket enligt vilket parternas samarbete huvudsakligen ska bestå av följande delar: a) Något av bolagen i Koncernen förvärvar ett lagerbolag ( Bolaget ) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV; Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx Receptionen

9 2(4) b) Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning; c) Ett bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning; d) Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas; e) SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen. Avtalet är för sin giltighet beroende av att SRV:s ägare har godkänt avtalet (se punkten 5.1 i huvudavtalet). Sådant godkännande ska lämnas senast den 31 december Vidare är avtalet villkorat av att SB (i realiteten Scandinavian Biogas Sofielund AB, nedan förkortat SBS ) och Huddinge kommun senast den 31 december 2013 ingår arrendeavtal enl punkt c) ovan. Det gemensamma bolag som ska hyra SRV:s förbehandlingsanläggning har firman Scandinavian Biogas Recycling AB (nedan förkortat SBR ). Aktierna i detta ska till 40 % ägas av SRV. För bolaget har upprättats en bolagsordning. SRV:s styrelse hemställer i skrivelse daterad den 11 november 2013 att kommunfullmäktige godkänner att SRV får starta ett gemensamägt bolag, där SRV ska äga 40 % av aktierna, vars syfte ska vara att ta över driften av SRV:s förbehandlingsanläggning samt hela ansvaret för hanteringen av den slurry som framställs i anläggningen, att kommunfullmäktige godkänner upprättat huvudavtal och bolagsordning för det gemensamägda bolaget, samt för Huddinge kommuns del, upprättat arrendeavtal Gladö 76:5, samt att kommunfullmäktige godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i hemställan. Till hemställan har även fogats följande handlingar: Övergripande tidsplan inklusive vissa definierade milstenar med möjlighet för respektive part att avsluta samarbetet. Övergripande beskrivning av biogasanläggningen. Scandinavian Biogas Fuels International AB:s koncernstruktur och ägarstruktur. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun godkänner det upprättade huvudavtalet. Det föreslås också att kommunen godkänner förslaget till bolagsordning. Slutligen föreslås att kommunen godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV:s hemställan daterad

10 3(4) 3. Beskrivning av ärendet Botkyrka kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Nynäshamns kommun och Salems kommun är ägare till SRV. SRV:s verksamhet skall omfatta insamling och transport av avfall och material för återanvändning, återvinning och energiutvinning och drift av anläggningar för återvinning, behandling och deponering eller annan därmed förenlig verksamhet som kan komma att erfordras. Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har i deldom den 13 oktober 2009 lämnat SRV tillstånd enligt miljöbalken att motta, mellanlagra, sortera och behandla högst ton matavfall, park- och trädgårdsavfall, varav ton genom rötning och ton genom kompostering. Tillståndet innefattar uppförande och drift av en anläggning för rötning av högst ton biologiskt lättnedbrytbart avfall per år samt till de övriga åtgärder som krävs för den fortsatta och förändrade verksamheten. De i tillståndet lovgivna anläggningarna ska ha satts igång senast före utgången av år SRV och SB har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om ett samarbete vad gäller dels SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels om uppförandet av biogasanläggning inom samma område. SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till SB ( Koncernen ). SRV och SB har nu enats om ett huvudavtal. Enligt huvudavtalet föreslås ett avtalspaket enligt vilket parternas samarbete huvudsakligen ska bestå av följande delar: a) Något av bolagen i Koncernen förvärvar ett lagerbolag ( Bolaget ) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV. b) Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning. c) Bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning. d) Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas. e) SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen. Avtalet är för sin giltighet beroende av att ägarna har godkänner detsamma. Sådant godkännande skall lämnas senast den 31 december Vidare är avtalet villkorat av att SB (i realiteten SBS) och Huddinge kommun senast den 31 december 2013 ingår arrendeavtalet för del av fastigheten Gladö 76:5. Det kan antecknas, att avsikten är att SBR och SBS ska verka under SRV:s gällande miljötillstånd. Enligt vad kommunen inhämtat är tillstånd enligt miljöbalken inte knutna till en viss verksamhetsutövare utan till verksamheten. Om en tillståndspliktig verksamhet bedrivs av annan än den som fått tillståndet,

11 4(4) ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet; se 32 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avsikten enligt huvudavtalet är att SBS och SBR ska söka nya miljötillstånd för respektive bolags verksamhet (se punkterna respektive i huvudavtalet). Huvudavtalet innehåller i övrigt de övergripande bindande principerna för samarbetet. Enligt punkten 5.3 i huvudavtalet gäller att i händelse av att ett eller flera villkor i avtalet inte uppfylls senast vid den tid som angivits, så skall huvudavtalet och avtalspaketet såvida inte parterna skriftligen kommer överens om annat falla och vara utan verkan. I sådant fall skall parterna gemensamt och så långt som möjligt avveckla sitt samarbete utan att förorsaka ytterligare kostnader. Faller avtalet på det sätt som nu sagts, skall ingen av parterna bära något ansvar för det faktum att huvudavtalet faller och är utan verkan, och förbinder sig att inte framställa några anspråk mot någon part. I huvudavtalet anges dessutom i punkten att parterna har en ömsesidig rätt att säga upp hela avtalspaketet om inte däri specificerade avfallsvolymer uppnås. Hela paketet är beroende av att det finns tillräckliga avfallsmängder. Huruvida angivna mängder går att uppnå kan kommunstyrelseförvaltningen inte ha någon uppfattning om. Det anges i nyssnämnda avtal att vid avvikande årsvolymer/månadsvolymer ska SBS få ersättning av SBR enligt däri angivna grunder. Brister i skyldigheten att leverera slurry till angivna volymer och kvalitet samt i skyldigheten att motta rejektvatten ska ersättas av SBR. Här kan erinras om att ägarna till SBR är skyldiga att tillskjuta rörelsekapital i förhållande till storleken på respektive parts aktieinnehav. Hela avtalspaketet vilar alltså på huruvida angivna mängder avfall/mängder slurry kan uppnås. 4. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen noterar att SRV i sin hemställan översiktligt har beskrivit det tilltänkta samarbetet med SB och dess för- och nackdelar. I hemställan finns även en redovisning av de ekonomiska konsekvenserna för SRV. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamn kommun godkänner det träffade huvudavtalet. Kommunen föreslås även godkänna förslaget till bolagsordning för SBR. Slutligen föreslås att kommunen godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV:s hemställan daterad SRV ansvarar i övrigt tillsammans med SB för innehållet i och hanteringen av avtalen i avtalspaketet. Birgitta Elvås Kommunchef

12 Mellan Huddinge kommun, org. nr , genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen, och Scandinavian Biogas Sofielund AB, org. nr , nedan kallad arrendatorn, träffas följande AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE för del av kommunens fastighet Gladö 76:5 i Huddinge kommun 1 Arrendeställe mm Arrendeområdet utgör en areal om ca m 2 av fastigheten Gladö 76:5. Området har på bifogad kartbilaga, bilaga 1, markerats med röd skraffering. 2 Användning Området skall av arrendatorn användas för avfallshantering för gasproduktion, rötning av organiskt material, gasbehandling, uppgradering, utflakning och/eller rördistribution av gas. Inom området får även andra för gasproduktion och gashanteringens erforderliga verksamheter bedrivas. Området får stängslas in. På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. 3 Arrendetid Arrendetiden gäller fr.o.m. den första dagen i den kalendermånad som följer efter den kalendermånad då det i 3 a nedan angivna villkoret om Arrendenämndens godkännande har uppfyllts, och löper därefter t.o.m Om avtalet inte sagts upp senast 2 år före arrendetidens utgång fortsätter avtalet att gälla 5 år i sänder. Skulle Arrendatorn på grund av nya lagar, förordningar eller myndighetsbeslut bli förhindrat att på Arrendeobjektet fortsätta rörelsen, är Arrendatorn berättigad att skriftligen säga upp Arrendeavtalet till upphörande i förtid med en uppsägningstid på 3 år. 3 a Förtida uppsägning och villkor för avtalets giltighet Kommunen äger rätt att säga upp detta avtal till upphörande om Arrendatorn inte senast den 1 juli 2016 har uppfört en biogasanläggning på arrendeområdet, allt i enlighet den tidsplan och den övergripande beskrivningen av Biogasanläggningen som är fogade till huvudavtal träffat mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB och som bl.a. reglerar biogasproduktion inom aktuellt arrendeområde. Sådan uppsägning ska ske med iakttagande av minst 3 månaders uppsägningstid. LEGAL# v3 Detta avtals giltighet är villkorad av att Arrendenämnden i Stockholms län godkänner ovan angivna rätt för jordägaren till förtida uppsägning.

13 4 Avgift, betalningssätt Den årliga arrendeavgiften uppgår till kronor. Avgiften inbetalas årsvis i förskott senast den 31 december varje år på kommunens plusgirokonto Avgiften för arrendetiden från detta avtals undertecknande till 31 december 2013 skall regleras så att arrendeavgiften för 2013 motsvarar antalet dagar kvar av året. Arrendeavgiften skall betalas innan tillträde sker till arrendeområdet. 5 Avgiftsreglering Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex med 1980 som basår) för oktober månad år 2012 (314,59). För varje följande årsskifte skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella årsskiftets början. Avgiften skall aldrig sättas lägre än den årliga avgiften enligt 4. Part äger rätt att begära omprövning av i vad mån utgående arrendeavgift är marknadsmässig eller ej. Sådan omprövning får dock endast ske under det kallenderår vilket inträffar 10 år efter det att arrendatorn har undertecknat arrendeavtalet, samt vid varje möjlighet att säga upp avtalet enligt 3. Avgiften skall dock aldrig sättas lägre än den årliga avgiften enligt 4. 6 Fastighetsskatt På arrendestället belöpande fastighetsskatt avseende mark ingår i arrendeavgiften. Fastighetsskatt belöpande på av arrendatorn uppförda byggnader och anläggningar skall betalas av arrendatorn. Om arrendestället erhåller eget taxeringsvärde skall den på Arrendestället belöpande fastighetsskatten dock betalas av arrendatorn. 7 Moms Om kommunen är eller blir skattskyldig för mervärdesskatt (moms) för upplåtelsen skall arrendatorn utöver arrendeavgiften även erlägga moms med vid varje tid gällande skattesats. 8 Ränta och betalningspåminnelse LEGAL# v3 Vid försenad avgiftsbetalning skall arrendatorn erlägga dels dröjsmålsränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen och förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

14 9 Upplåtelse i andra hand I enlighet med vad som följer av 8 kap 19 jordabalken, får arrendatorn inte utan kommunens skriftliga medgivande upplåta annan nyttjanderätt till arrendestället eller del av detta än vad som anges i 2 i detta avtal. 10 Överlåtelse Arrendatorn får överlåta arrenderätten till bolag inom koncernen Scandinavian Biogas Fuels International AB utan medgivande från kommunen men ska skriftligen informeras på förhand. Arrendatorn får icke, utöver vad första stycket denna paragraf tillåter, överlåta arrenderätten utan skriftligt medgivande från kommunen. 11 Solidariskt ansvar Koncernen Scandinavian Biogas Fuels International AB, org.nr ansvarar solidariskt med arrendatorn för alla rättigheter och skyldigheter i detta avtal. 12 Arrendets skick och skötsel Arrendestället utarrenderas i det skick det befinner sig på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället jämte var därpå finns i ett vårdat skick. Arrendatorn hävdar att arrendeområdet enligt arrendatorns egna mätningar delvis är förorenat. SRV återvinning AB har tidigare bedrivit verksamhet inom området. Mot denna bakgrund har SRV återvinning AB gjort en särskild utfästelse om att inom arrendeområdet där biogasanläggningen är planerad att uppföras, schakta bort de förorenade massorna och återställa marken till vad som krävs för industriändamål. Denna utfästelse är villkorad av att byggnationen av biogasanläggningen påbörjas senast Om arrendatorn för sin verksamhet kräver stängsel, nyanläggningar, ombyggnad eller upprustning avseende vägar, gator, vatten och avloppsanläggningar, el-anläggningar eller annan teknisk försörjning skall sådana åtgärder bekostas och ombesörjas av arrendatorn. Arrendatorn svarar även för all drift av tekniska anläggningar inom området samt av anläggningar utanför området om verksamheten kräver sådana. 13 Tillstånd etc Arrendatorn ansöker och bekostar erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. I de fall arrendatorn ej ansökt om erforderliga myndighetstillstånd enligt vad som särskilt föreskrives i lag ansvarar arrendatorn för viten och avgifter som härvid kan uppkomma. LEGAL# v3 14 Byggnader och andra lovpliktiga åtgärder Lov att uppföra byggnad eller annan anläggning skall sökas hos samhällsbyggnadsnämnden, samtidigt ska kommunens skriftliga medgivande via mark och exploateringsavdelningen inhämtas.

15 15 Tillkommande nyttigheter Om det tillkommer ytterligare kommunala nyttighet, eller ytterligare upprustning eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder på tillfartsvägen, och det kan objektivt konstateras att sådan nyttighet kommer arrendestället tillgodo skall arrendatorn erlägga skälig ersättning till kommunen. Ersättningens storlek och de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna skall fastställas i förhandling mellan parterna innan åtgärderna utförs, och betalning ske senast ett år efter åtgärdens färdigställande. 16 Infart till området Arrendeområdet ligger inne i ett område vilket till stor del arrenderas av SRV återvinning AB. Infart sker från den allmänna gatan via ett markområde kommunen äger, markerat med blå begränsningslinje i bilaga 1. Arrendatorn har rätt att anlägga underhålla och utnyttja detta område för väg tillsammans med andra aktörer i området. Området får inhägnas, alla aktörer vilka har behov av transporter genom området skall ha fullt tillträde till området och nycklar till eventuella grindar eller dylikt.. Kostnaderna förenat med detta område fördelas mellan arrendatorn och alla aktörer vilka har behov av transporter genom området. 17 Miljöfarlig eller miljöstörande verksamhet Arrendatorn ansvarar för att tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken dess förordningar och föreskrifter eller tillståndspliktig verksamhet enligt annan myndighet ej bedrivs på arrendestället utan giltiga tillstånd. Arrendatorn svarar för de kostnader som kan föranledas av de åtgärder som kan påfordras enligt gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning samt för skada som arrendatorn genom sin verksamhet kan förorsaka, eller har förorsakat, grannar, omgivande mark och vatten jämväl, sedan avtalet upphört att gälla eller avträde skett. 18 Marksanering Arrendatorn ansvarar för att arrendestället återlämnas i sådant skick att marken utan restriktioner kan användas för industriändamål enligt vid frånträdet gällande detaljplan. Arrendatorn ansvarar för att i samband med detta avtals undertecknande förvissa sig om markens beskaffenhet och eventuell kostnadsfördelning för marksanering med tidigare verksamhetsutövare inom arrendestället. Upplysningsvis är två av de tidigare verksamhetsutövarna SWEROC AB och SRV ÅTERVINNING AB. 19 Ansvar LEGAL# v3 Arrendatorn förbinder sig vidare att hålla kommunen skadeslös för eventuellt skadestånd och därmed sammanhängande kostnader som kan drabba kommunen på grund av arrendatorns verksamhet och nyttjande av Arrendestället. Arrendatorn skall skyndsamt underrättas om krav skulle riktas mot kommunen som hänför sig till arrendatorns verksamhet. Kommunen skall

16 samråda med arrendatorn inför eventuella förlikningsförhandlingar med tredje man och inför eventuell rättegång. Kommunen är inte ansvarig för skada på Arrendestället eller arrendatorn tillhörig egendom som orsakas av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje man eller allmänheten. 20 Ledningar, intrång mm Arrendatorn medger att kommunen eller annan som därtill har dennes tillstånd får framdraga och vidmakthålla ledningar inom arrendestället. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av anläggande och nyttjande men är berättigad till ersättning för direkta skador som härvid kan uppkomma. 21 Inskrivning Detta avtal får inte inskrivas. 22 Återställande Arrendatorn är vid frånträdet av arrendestället skyldig att inom avtalstiden på egen bekostnad ha tagit bort på området gjorda anläggningar och iordningställa arrendestället i det skick marken uppläts eller i det skick som kan godtas av kommunen. Arrendatorn äger inte rätt till ersättning för nedlagt arbete eller material på arrendestället. Fastighetsägaren är ej skyldig vid Arrendeavtalets upphörande att inlösa Arrendatorns byggnader, anläggningar eller lös egendom ovan eller under mark på Arrendeobjektet. Arrendeobjektet skall vid avträdet återställas i fullt avröjt skick. 23 Avträdesersättning Bestämmelserna i 11 kap 5-6a Jordabalken om rätt till ersättning med anledning av arrendets upphörande skall inte gälla för det fall kommunen säger upp avtalet för att arrendeområdet skall användas till annat ändamål i enlighet med vid tidpunkten gällande detaljplan. Någon intresseavvägning enligt 11 kap. 5 första stycket punkten 2 Jordabalken skall inte göras. Ej heller kommer någon markanvisning ske för nytt arrendeställe vid arrendets upphörande. 24 Avträdesbesiktning LEGAL# v3 Vid frånträde skall arrendatorn och kommunen göra gemensam besiktning, för vilken arrendatorn skall kalla kommunen (mark- och exploateringsavdelningen). Besiktningen ska ske på kontorstid vid ljust och snöfritt tillfälle inom avtalstiden. Har ej besiktning skett har kommunen rätt att ta ut ett vite motsvarande den årliga arrendeavgiften för arrendestället, per påbörjad 6 månaders period besiktningen uteblir.

17 25 Drift Arrendatorn svarar för och bekostar arrendeställets drift och underhåll. Förekommande förbrukningsavgifter och anslutningsavgifter skall erläggas enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. 26 Besiktning under drift Kommunen, eller annan som kommunen anlitat, äger om så anses behövligt besiktiga arrendestället. Arrendatorn är ovillkorligen skyldig att inom utsatt tid ställa sig till efterrättelse enligt vad som efter sådan besiktning skriftligen meddelats av kommunen. Arrendatorn svarar för samtliga åtgärder och övrigt som härvid ålägges arrendatorn. Detta gäller även meddelande om marksanering. 27 Avtalsändring Ändringar eller tillägg i detta avtal ska upprättas skriftligen för att gälla. 28 Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras genom skiljemannaförfarande. Länets arrendenämnd ska vara skiljenämnd. 7(7) Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Huddinge datum För Huddinge kommun. Charlotta Thuresson. Mattias Carlswärd Ort datum För Scandinavian Biogas Sofielund AB LEGAL# v3.. Ort datum Scandinavian Biogas Fuels International

18 AB.. Dnr: KS-2013/ Lr Arrendeavtal Bilaga 1 Skala ca 1:3000 (A4) Huddinge kommun. Koordinatsystem: PLAN Sweref HÖJD RH2000 LEGAL# v3

19 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 7(19) Kf 168 Kf / Förslag till upphandlingspolicy och riktlinjer för Nynäshamns och Haninge kommun Ärendebeskrivning Förvaltningen fick på nämndens sammanträde i oktober 2012 i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ny upphandlingspolicy för Haninge och Nynäshamns kommun. På nämndens sammanträde i mars 2013 presenterades ett utkast till policy och riktlinjer som förvaltningen sedan arbetade vidare med. Utgångspunkten för arbetet har varit att renodla policyn till att endast handla om det strategiska och mest central frågorna som rör upphandling och istället beskriva hur det mer praktiska går till i riktlinjerna. På nämndens sammanträde i maj 2013 fattades beslut om att förslag på upphandlingspolicy samt riktlinjer skulle skickas ut på remiss till samtliga nämnder och bolag internt in kommunerna samt även externt till ett antal utvalda remissinstanser. Vid remisstidens utgång hade 17 remissvar inkommit till förvaltningen. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 oktober Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag på upphandlingspolicy för Nynäshamns och Haninge kommun. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 november 2013, 230. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag på upphandlingspolicy för Nynäshamns och Haninge kommun.

20 Kommunstyrelseförvaltningen Ärendenummer: 186/ Kommunstyrelsen Förslag till upphandlingspolicy och riktlinjer för Nynäshamns och Haninge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Godkänna förslag på upphandlingspolicy för Nynäshamns och Haninge kommun. Bakgrund Förvaltningen fick på nämndens sammanträde i oktober 2012 i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ny upphandlingspolicy för Haninge och Nynäshamns kommun. På nämndens sammanträde i mars 2013 presenterades ett utkast till policy och riktlinjer som förvaltningen sedan arbetade vidare med. Utgångspunkten för arbetet har varit att renodla policyn till att endast handla om det strategiska och mest central frågorna som rör upphandling och istället beskriva hur det mer praktiska går till i riktlinjerna. På nämndens sammanträde i maj 2013 fattades beslut om att förslag på upphandlingspolicy samt riktlinjer skulle skickas ut på remiss till samtliga nämnder och bolag internt in kommunerna samt även externt till ett antal utvalda remissinstanser. Vid remisstidens utgång hade 17 remissvar inkommit till förvaltningen. Sammanfattning av remissvaren Den fråga som engagerat remissinstanserna mest är frågan om det i policy och riktlinjer ska ställas krav på att kommunernas avtalade leverantörer har kollektivavtal eller inte. Majoriteten av remissinstanserna är överens om att det råder rättslig osäkerhet i frågan. Åsikterna om huruvida kravet på kollektivavtal ska kvarstå eller inte delar remissinstanserna i två grupper men en majoritet av Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1390.109 Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

EKONOMISTYRNINGSPOLICY

EKONOMISTYRNINGSPOLICY EKONOMISTYRNINGSPOLICY Reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16 128 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-04-23 60 Innehåll 1 Inledning och syfte 3 2 Ansvarsfördelning 3 2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 3

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER FÖR UDDEVALLA KOMMUN

EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER FÖR UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2010-11-10, 290 och reviderad efter kommunfullmäktige 2013-06-12, 76 1. Allmänt Ekonomistyrningsprinciperna utgör ett

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Koloniträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad med- lemmen,

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status ARRENDEAVTAL Laddningsstationer efter E4 Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1 Status Granskad Abrahamsson, Mattias 2015-05-22 Godkänd Lundgren, Nils 2015-05-22 LIPS Generell mall

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-08-11 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antaget av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 Detta ägardirektiv avser Bostads AB Svedalahem, nedan kallat

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 Kf 109/2003 Dnr Ks 2012/155 Med stöd av kommunfullmäktiges i Simrishamns kommun beslut den 22 september 2003, kommunfullmäktiges i Sjöbo kommun beslut

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 1992-05-19, 244. Ändrat av kommunfullmäktige 1993-04-27, 67. Ändrat av kommunfullmäktige 1998-04-23, 53 Ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer