Kommunstyrelsen 25 november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 25 november 2013 6"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november Paragraf Diarienummer KS-2013/ Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB ( SB ) bildar ett gemensamt bolag som hyr och driver SRV:s förbehandlingsanläggning i Sofielund i Huddinge innefattande att SB bygger en biogasanläggning i anslutning till nämnda anläggning samt godkännande av arrendeavtal för del av fastigheten Gladö 76:5 i Huddinge Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Huvudavtal mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB rörande dels bildandet av ett gemensamt bolag (Scandinavian Biogas Recycling AB), som ska hyra och driva SRV återvinning AB:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels uppförandet av biogasanläggning inom samma område, godkänns; se bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Bolagsordning för Scandinavian Biogas Recycling AB godkänns i enlighet med bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Avtal om anläggningsarrende mellan Huddinge kommun och Scandinavian Biogas Sofielund AB godkänns i enlighet med bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Huddinge kommun godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV återvinning AB:s hemställan i enlighet med bilaga 4 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Kommunstyrelsens beslut för egen del Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att, i samband med att avtalet mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels Internationel AB godkänns och i dialog med SRV:s styrelse, verka för etablerandet av fler tankställen för biogas på Södertörn. Kommunstyrelsen ska också verka för att ett eventuellt framtida ledningsnät dras så att gas levereras till tankställen i Huddinge kommun. Sammanfattning SRV återvinning AB (nedan förkortat SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB (nedan förkortat SB ) har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om ett samarbete vad gäller dels SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels om uppförandet av en biogasanläggning inom samma område. SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

2 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november Paragraf Diarienummer KS-2013/ SB ( Koncernen ). SRV och SB har nu enats om ett huvudavtal som utgör bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Enligt huvudavtalet föreslås ett avtalspaket enligt vilket parternas samarbete huvudsakligen ska bestå av följande delar: a) Något av bolagen i Koncernen förvärvar ett lagerbolag ( Bolaget ) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV; b) Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning; c) Bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning; d) Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas; e) SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen. Avtalet är för sin giltighet beroende av att ägarna har godkänt avtalet (se punkten 5.1 i huvudavtalet). Sådant godkännande ska lämnas senast den 31 december Vidare är avtalet villkorat av att SB (i realiteten Scandinavian Biogas Sofielund AB, nedan förkortat SBS ) och Huddinge kommun senast den 31 december 2013 ingår arrendeavtal för del av fastigheten Gladö 76:5; se bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Överläggning Ordföranden yrkar med instämmande från Ann-Marie Högberg (S) och Marica Lindblad (MP) på ett tillägg i föreliggande förslag där kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att, i samband med att avtalet mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB godkänns och i dialog med SRV:s styrelse, verka för etablerandet av fler tankställen för biogas på Södertörn. Kommunstyrelsen ska också verka för att ett eventuellt framtida ledningsnät dras så att gas levereras till tankställen i Huddinge kommun. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall dels till föreliggande förslag, dels till föreliggande förslag med ordförandens tilläggsyrkande och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat bifalla föreliggande förslag med ordförandens tilläggsyrkande. Beslutet delges SRV återvinning AB Scandinavian Biogas Fuels International AB Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB ( SB ) bildar ett gemensamt bolag som hyr och driver SRV:s förbehandlingsanläggning i Sofielund i Huddinge innefattande att SB bygger en biogasanläggning i anslutning till nämnda anläggning samt godkännande av arrendeavtal för del av fastigheten Gladö 76:5 i Huddinge Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Huvudavtal mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB rörande dels bildandet av ett gemensamt bolag (Scandinavian Biogas Recycling AB), som ska hyra och driva SRV återvinning AB:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels uppförandet av biogasanläggning inom samma område, godkänns; se bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Bolagsordning för Scandinavian Biogas Recycling AB godkänns i enlighet med bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Avtal om anläggningsarrende mellan Huddinge kommun och Scandinavian Biogas Sofielund AB godkänns i enlighet med bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Huddinge kommun godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV återvinning AB:s hemställan i enlighet med bilaga 4 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Sammanfattning SRV återvinning AB (nedan förkortat SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB (nedan förkortat SB ) har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om ett samarbete vad gäller dels SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels om uppförandet av en POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) biogasanläggning inom samma område. SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till SB ( Koncernen ). SRV och SB har nu enats om ett huvudavtal som utgör bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Enligt huvudavtalet föreslås ett avtalspaket enligt vilket parternas samarbete huvudsakligen ska bestå av följande delar: a) Något av bolagen i Koncernen förvärvar ett lagerbolag ( Bolaget ) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV; b) Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning; c) Bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning; d) Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas; e) SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen. Avtalet är för sin giltighet beroende av att ägarna har godkänt avtalet (se punkten 5.1 i huvudavtalet). Sådant godkännande ska lämnas senast den 31 december Vidare är avtalet villkorat av att SB (i realiteten Scandinavian Biogas Sofielund AB, nedan förkortat SBS ) och Huddinge kommun senast den 31 december 2013 ingår arrendeavtal för del av fastigheten Gladö 76:5; se bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Det gemensamma bolag som ska hyra SRV:s förbehandlingsanläggning har firman Scandinavian Biogas Recycling AB (nedan förkortat SBR ). Aktierna i detta ska till 40 % ägas av SRV. För bolaget har upprättats en bolagsordning; se bilaga 6 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november SRV:s styrelse hemställer i skrivelse daterad den 11 november 2013 att kommunfullmäktige godkänner att SRV får starta ett gemensamägt bolag, där SRV ska äga 40 % av aktierna, vars syfte ska vara att ta över driften av SRV:s förbehandlingsanläggning samt hela ansvaret för hanteringen av den slurry som framställs i anläggningen, att kommunfullmäktige godkänner upprättat huvudavtal och bolagsordning för det gemensamägda bolaget, samt för Huddinge kommuns del, upprättat arrendeavtal Gladö 76:5, samt

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) att kommunfullmäktige godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i hemställan. Till hemställan har även fogats följande handlingar: Övergripande tidsplan inklusive vissa definierade milstenar med möjlighet för respektive part att avsluta samarbetet se bilaga 5 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Övergripande beskrivning av biogasanläggningen se bilaga 6 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Scandinavian Biogas Fuels International AB:s koncernstruktur och ägarstruktur se bilaga 7 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Huddinge kommun godkänner det upprättade huvudavtalet. Det föreslås också att kommunen godkänner arrendeavtalet och förslaget till bolagsordning. Slutligen föreslås att kommunen godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV:s hemställan; se bilaga 4 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Beskrivning av ärendet Botkyrka kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Nynäshamns kommun och Salems kommun är ägare till SRV. SRV:s verksamhet skall omfatta insamling och transport av avfall och material för återanvändning, återvinning och energiutvinning och drift av anläggningar för återvinning, behandling och deponering eller annan därmed förenlig verksamhet som kan komma att erfordras. Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har i deldom den 13 oktober 2009 lämnat SRV tillstånd enligt miljöbalken att motta, mellanlagra, sortera och behandla högst ton matavfall, park- och trädgårdsavfall, varav ton genom rötning och ton genom kompostering. Tillståndet innefattar uppförande och drift av en anläggning för rötning av högst ton biologiskt lättnedbrytbart avfall per år samt till de övriga åtgärder som krävs för den fortsatta och förändrade verksamheten. De i tillståndet lovgivna anläggningarna ska ha satts igång senast före utgången av år SRV och SB har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om ett samarbete vad gäller dels SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) återvinningsanläggning och dels om uppförandet av biogasanläggning inom samma område. SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till SB ( Koncernen ). SRV och SB har nu enats om ett huvudavtal som utgör bilaga 1 till föreliggande tjänsteutlåtande. Enligt huvudavtalet föreslås ett avtalspaket enligt vilket parternas samarbete huvudsakligen ska bestå av följande delar: a) Något av bolagen i Koncernen förvärvar ett lagerbolag ( Bolaget ) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV; b) Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning; c) Bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning; d) Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas; e) SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen. Avtalet är för sin giltighet beroende av att ägarna har godkänner detsamma. Sådant godkännande skall lämnas senast den 31 december Vidare är avtalet villkorat av att SB (i realiteten SBS) och Huddinge kommun senast den 31 december 2013 ingår arrendeavtalet för del av fastigheten Gladö 76:5. Det kan antecknas, att avsikten är att SBR och SBS ska verka under SRV:s gällande miljötillstånd. Enligt vad kommunen inhämtat är tillstånd enligt miljöbalken inte knutna till en viss verksamhetsutövare utan till verksamheten. Om en tillståndspliktig verksamhet bedrivs av annan än den som fått tillståndet, ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet; se 32 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avsikten enligt huvudavtalet är att SBS och SBR ska söka nya miljötillstånd för respektive bolags verksamhet (se punkterna respektive i huvudavtalet). Huvudavtalet innehåller i övrigt de övergripande bindande principerna för samarbetet. Enligt punkten 5.3 i huvudavtalet gäller att i händelse av att ett eller flera villkor i avtalet inte uppfylls senast vid den tid som angivits, så skall huvudavtalet och Avtalspaketet såvida inte parterna skriftligen kommer överens om annat falla och vara utan verkan. I sådant fall skall parterna gemensamt och så långt som möjligt avveckla sitt samarbete utan att

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) förorsaka ytterligare kostnader. Faller avtalet på det sätt som nu sagts, skall ingen av parterna bära något ansvar för det faktum att huvudavtalet faller och är utan verkan, och förbinder sig att inte framställa några anspråk mot någon part. I huvudavtalet anges dessutom i punkten att parterna har en ömsesidig rätt att säga upp hela avtalspaketet om inte däri specificerade avfallsvolymer uppnås. Hela paketet är beroende av att det finns tillräckliga avfallsmängder. När det gäller den mängd avfall/mängd slurry som krävs så är dessa mängder angivna i punkten 2.2 i Avtal leveransvillkor Slurry & Rejektvatten. Huruvida angivna mängder går att uppnå kan kommunstyrelsens förvaltning inte ha någon uppfattning om. Det anges i nyssnämnda avtal att vid avvikande årsvolymer/månadsvolymer ska SBS få ersättning av SBR enligt de grunder som anges i substratavtalet; se avtalet enligt punkten 12 ovan. Brister i skyldigheten att leverera Slurry till angivna volymer och kvalitet samt i skyldigheten att motta rejektvatten ska ersättas av SBR. Här kan erinras om att ägarna till SBR är skyldiga att tillskjuta rörelsekapital i förhållande till storleken på respektive parts aktieinnehav. Hela avtalspaketet vilar alltså på huruvida angivna mängder avfall/mängder slurry kan uppnås. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Huddinge kommun godkänner det träffade huvudavtalet i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Vidare föreslås att förslaget till arrendeavtal mellan kommunen och SBS godkänns. Kommunen föreslås även godkänna förslaget till bolagsordning för SBR. Slutligen föreslås att kommunen godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV:s hemställan; se bilaga 4 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november SRV ansvarar i övrigt tillsammans med SB för innehållet i och hanteringen av avtalen i Avtalspaketet. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Bilagor 1. Huvudavtal mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB 2. Bolagsordning för Scandinavian Biogas Recycling AB 3. Arrendeavtal mellan Huddinge kommun och Scandinavian Biogas Sofielund AB 4. Hemställan från SRV återvinning AB daterad den 11 november Övergripande tidsplan inklusive vissa definierade milstenar med möjlighet för respektive part att avsluta samarbetet 6. Övergripande beskrivning av biogasanläggningen 7. Scandinavian Biogas Fuels International AB:s koncernstruktur och ägarstruktur Beslutet delges SRV återvinning AB Scandinavian Biogas Fuels International AB

9 Detta huvudavtal ( Avtalet ) har ingåtts den dag som nedan anges mellan 1. SRV återvinning AB, , Box 1173, Huddinge ( SRV ), och 2. Scandinavian Biogas Fuels International AB, , Holländargatan 21 A, Stockholm, ( SB ) 1. INLEDNING OCH BAKGRUND 1.1 SRV är ett ledande företag inom avfallshantering och återvinning i södra Stockholmsregionen och ägs av fem kommuner på Södertörn Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn ( Ägarna ). 1.2 SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till SB ( Koncernen ). Koncernen producerar och distribuerar biogas i Sverige och Sydkorea. 1.3 Parterna har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om ett fördjupat samarbete dem emellan, och har med anledning därav förhandlat fram ett avtalspaket ( Avtalspaketet ), som villkorats av Ägarnas godkännande, och som fogats härtill som Bilaga Enligt Avtalspaketet skall parternas samarbete huvudsakligen bestå av följande delar: (a) (b) (c) (d) (e) Bolag i Koncernen förvärvar ett lagerbolag ( Bolaget ) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV; Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning; Bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning; Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas; SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen. 1.5 Sedan SRV överlämnat Avtalspaketet till Ägarna för granskning, har Ägarna återkommit med önskemål om vissa kompletteringar, i enlighet med vad som anges i detta Avtal. 1.6 För parternas samarbete skall gälla den övergripande tidsplan som fogats härtill som Bilaga 1, och som bl. a. anger när de olika avtalen som ingår i Avtalspaketet skall ingås, när för samarbetet gällande villkor senast skall vara uppfyllda, när arbetet med att uppföra erforderliga anläggningar mm skall inledas och senast vara slutförda, mm. 2. AVTALSDOKUMENT Detta Avtal består av detta Avtal jämte det härtill fogade bilagor, enligt vad som anges nedan: Bilaga 1 Bilaga 2 Övergripande tidsplan, inklusive vissa definierade milstenar med möjlighet för respektive part att avsluta samarbetet Arrendeavtal med Huddinge kommun

10 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 1.3 Övergripande beskrivning av Biogasanläggningen Koncernstruktur och ägarstruktur i SB Godkännande av pantsättning Bolagets preliminära Finansiella plan Bolagsordning för Bolaget Avtalspaketet Oaktat vad som må anges i Avtalspaketet, så skall i händelse av motstridighet mellan vad som anges i Avtalet och i Avtalspaketet, det som anges i Avtalet, jämte de härtill bifogade bilagorna, anses äga företräda och utgöra gällande överenskommelse mellan parterna i detta Avtal. I händelse av motstridighet mellan Avtalet och övriga bilagor, eller mellan bilagorna, skall Avtalet äga företräde, och bilagorna i den ordning de förtecknats ovan. SB förbinder sig att säkerställa samtliga Bolag i Koncernen iakttar vad som anges i denna punkt, oavsett vilket enskilt bolag i Koncernen som är part i relevant avtal i Avtalspaketet. 3. ÖVERGRIPANDE BINDANDE PRINCIPER FÖR SAMARBETET 3.1 Parterna är ense om att en grundläggande förutsättning för parternas samarbete är att SB förbinder sig att uppföra en biogasanläggning ( Biogasanläggningen ) i anslutning till SRVs anläggning i Sofielund, Huddinge kommun, i enlighet med vad som närmare anges i detta Avtal, och med beaktande av den tidsplan som fogats härtill som Bilaga 1. Av tidsplanen framgår även förutsättningar och villkor för parternas åtaganden enligt detta Avtal, och för det fall vissa definierade förutsättningar och villkor inte uppfylls, äger respektive part säga upp samarbetet utan påföljd, såvida inte parterna då kommer överens om annat. 3.2 Biogasanläggningen skall uppföras på mark som av SB arrenderas av Huddinge kommun enligt vad som närmare anges i det arrendeavtal som bifogats härtill som Bilaga 2. Arrendeavtalet skall ingås vid den tidpunkt som överenskoms mellan Huddinge kommun och SB. 3.3 Biogasanläggningen skall i allt väsentligt uppföras i enlighet med de specifikationer som anges i Bilaga SB är moderbolag i Koncernen, och äger samtliga aktier i de i Koncernen ingående dotterbolagen och utövar rättsligt bestämmande inflytande över samtliga dotterbolag i Koncernen. Förutsatt att alla delar i Avtalet och Avtalspaketet uppfyllts, garanterar SB under en period från detta Avtals ingående till två (2) år efter Biogasanläggningens driftstagande såsom för egen skuld det korrekta fullgörandet av samtliga förpliktelser som dotterbolagen i Koncernen har åtagits sig i Avtalspaketet, och garanterar att samtliga dotterbolag i Koncernen skall vara bundna av de villkor som framgår av detta Avtal och härtill knutna bilagor. 3.5 Ägarna av SB, och ägarstruktur av Koncernen framgår av Bilaga 4. SB och SRV förbinder sig att under en tid från detta avtals ingående till två (2) år efter Biogasanläggningens driftstagande inte överlåta, upplåta panträtt eller andra rättigheter vad gäller aktierna i Bolaget. Dock skall SRV äga rätt att överlåta aktierna till annat bolag i SRVs koncern. 3.6 På motsvarande sätt förbinder sig SB att efter att under en period från detta Avtals

11 ingående till två (2) år efter att Biogasanläggningen tagits i drift inte heller överlåta eller på annat sätt upplåta rättigheter till Biogasanläggningen, inklusive aktierna i det bolag som kommer att bedriva rörelse med Biogasanläggningen, samt även det till Biogasanläggningen knutna arrendekontraktet med Huddinge kommun. 3.7 SRV är dock medvetet om att SB kan komma att behöva använda sig av sådana aktier och/eller anläggningstillgångar såsom säkerhet i förhållande till finansiärerna till Biogasanläggningen, och skall inte oskäligen förvägra eller fördröja godkännande av åtgärder som nu sagts. SB har begärt godkännande i enlighet med vad som anges i Bilaga 5 härtill. 3.8 SB är skyldigt att genast underrätta SRV för det fall det finns risk för att SB kommer på obestånd, kommer att behöva söka företagsrekonstruktion eller på annat sätt hamnar i en situation som innebär risk för Biogasanläggningen kommer hamna i annans hand. Under en period motsvarande två år från det att Biogasanläggningen tagits i bruk, skall SB på begäran av SRV lämna sådan skälig ekonomisk och finansiell information som SRV rimligen kan behöva för att kunna följa SBs verksamhet. Denna skyldighet skall inte omfatta konfidentiell information som avser relationen mellan SRV och SB specifikt (såsom vinstmarginaler eller liknande), vars röjande skulle kunna leda till skada för SB. I sådant fall skall dock sådan information göras tillgänglig på en aggregerad basis, eller, som så begärs av SRV, genom att SRV äger låta auktoriserad revisor kontrollera informationen, varvid sådan auktoriserad revisor skall vara bunden av tystnadsplikt, och endast göra informationen tillgänglig för SRV på sådant sätt att SB ej vållas skada. 4. KOMPLETTERINGAR AV AVTALSPAKETET Parterna är ense om att följande kompletteringar och ändringar skall anses vara tillämpliga på respektive avtal ingående i Avtalspaketet, oavsett om de förs in i Avtalspaketet eller ej. 4.1 Aktieägaravtalet för Bolaget Parterna är ense om att omfattningen av Bolagets verksamhet som den är beskriven i aktieägaravtalet bör utvärderas från ett kommunalrättsligt perspektiv, och att verksamheten inte får bedrivas på sådant sätt att den står i strid med från tid till annan gällande kommunalrättsliga principer Parterna är ense om att Bolaget skall kapitaliseras av parterna i enlighet med och på det sätt som framgår av den preliminära finansiella plan som bifogas som Bilaga 6. Utöver vad som framgår av Bilaga 5 har parterna, såvida de inte kommer överens om annat, inga skyldigheter att tillföra Bolaget ytterligare kapital. Parterna skall så snart de kan upprätta en affärsplan och budget som skall ersätta den finansiella planen. Affärsplan och budget skall uppdateras årligen och fastställas av styrelsen i Bolaget. Parterna skall tillse att Bolaget utövar sin verksamhet på det sätt som framgår av den från tid till annan antagna affärsplanen och budgeten Aktieägaravtalets punkt 4.4 skall anses innehålla en ömsesidig rätt att säga upp Avtalspaketet om inte däri specificerad avfallsvolym har uppnåtts. Sådan uppsägning skall medföra att parternas samarbete upphör och att Avtalspaketet skall vara utan verkan, utan att någon part kan göra gällande någon påföljd med anledning därav. Tid för denna ömsesidiga rätt framgår av tidsplanen i Bilaga För Bolaget skall den bolagsordning som fogats härtill som Bilaga 7 äga tillämpning För följande frågor, vare sig de behandlas i styrelsen eller av bolagsstämma i Bolaget, skall giltigt beslut förutsätta SRV eller SRV:s styrelseledamöters (beroende på om beslutet fattas

12 av bolagsstämma eller av styrelsen) biträde: (a) Beslut om antagande eller ändring av affärsplan och/eller budget, jämväl beslut som innebär ansenligt avsteg från gällande affärsplan eller budget; (b) (c) (d) (e) (f) (g) Beslut om ändring av kapitalstruktur för Bolaget (inklusive nyemissioner av aktier eller andra värdepapper); Beslut om ingående av avtal med part eller med part närstående; Beslut om upptagande av lån eller andra krediter, beslut om ställande av säkerheter såsom pant eller borgen; Beslut om ingående av avtal av väsentlig natur eller av ovanlig beskaffenhet; Beslut som innebär att verksamheten ändras i väsentlig omfattning, eller som innebär att Bolagets verksamhetsort ändras; samt Beslut om anställning, uppsägning eller avsked av verkställande direktör eller medlemmar i ledningsgrupp För det fall parterna inte kommer överens i fråga som omfattas av sådan vetorätt som avses i föregående punkt, skall frågan avföras från dagordningen. Om endera parten insisterar, kan frågan eskaleras till respektive parts verkställande direktör som skall försöka komma överens i frågan. Om inte heller parterna genom sina verkställande direktörer kan lösa frågan skall den avföras från dagordningen, dock att frågan på begäran av endera part kan hänskjutas till avgörande av en av parterna gemensamt utsedd oberoende expert. Kan parterna inte enas om en sådan expert, skall den på begäran av part utses av ordföranden för Stockholms Handelskammare, eller av person som denne utser. Kostnaderna för experten skall delas lika mellan parterna. Expertens beslut skall vara bindande för parterna, dock att part äger hänskjuta frågan till slutligt avgörande i enlighet med tvistlösningsbestämmelsen i detta Avtal Punkterna i aktieägaravtalet skall således inte tillämpas För att styrelsen i Bolaget skall vara beslutsför krävs att i vart fall en av de styrelseledamöter som nominerats av SRV har infunnit sig till styrelsemötet Aktieägaravtalet skall äga tillämpning så länge som part innehar aktier i Bolaget Punkten 16.1 skall anses ange att respektive part skall säkerställa kapitalbehovet i Bolaget i relation till partens relativa aktieinnhav i Bolaget, och inte pro rata parte. 4.2 Ramavtalet mellan SRV och Scandinavian Biogas Sofielund AB Parterna är ense om att ramavtalets omfattning skall prövas mot tillämpliga kommunalrättsliga principer De styr- och driftsgrupper som enligt ramavtalet skall sättas upp, kan ej fatta beslut som förändrar ramavtalet eller underliggande bilagor. Ändringar skall beslutas av parternas respektive VD, vara skriftliga och bifogas ramavtalet som tillägg till detsamma Parterna skall gemensamt underrätta berörda miljömyndigheter om samarbetet Parterna skall samarbeta rörande miljöfrågor, särskilt kring frågor rörande inom vilken tid

13 nytt miljötillstånd skall sökas, och skall i övrigt komma överens om bl a frågor om ansvar för brott mot miljötillstånd, samt definiera tillämpliga gränssnitt och ansvarsområden för respektive part. Om endera parten finner det nödvändigt, skall parterna ingå särskilt avtal härom Parterna skall särskilt beakta att nu tillämpligt miljötillstånd löper ut 2014, och skall tillse att ansökan om förlängning av detsamma inlämnas i god tid före planerad driftssättning. 4.3 Ramavtalet mellan SRV och Bolaget Vad som angivits i punkten 4.2 skall även äga tillämpning i vad gäller ramavtalet mellan SRV och Bolaget. 5. VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET 5.1 Detta Avtal är för sin giltighet beroende av att Ägarna har godkänt Avtalet. Sådant godkännande skall lämnas senast den 31 december Avtalet är villkorat av att SB och Huddinge kommun senast den 31 december 2013 ingår arrendeavtal enligt Bilaga I händelse av att ett eller flera villkor inte uppfylls i enlighet med vad som angivits ovan, senast vid den tid som angivits ovan, så skall detta Avtal och Avtalspaketet såvida inte parterna skriftligen kommer överens om annat falla och vara utan verkan. I sådant fall skall parterna gemensamt och så långt som möjligt avveckla sitt samarbete utan att förorsaka ytterligare kostnader. Faller Avtalet på det sätt som nu sagts, skall ingen av parterna bära något ansvar för det faktum att Avtalet faller och är utan verkan, och förbinder sig att inte framställa några anspråk mot någon part. 6. UPPHÖRANDE AV AVTALET OCH AVTALSPAKETET OCH FÖLJDER DÄRAV 6.1 Parterna skall äga rätt att säga upp detta Avtal, och Avtalspaketet, till omedelbart upphörande för det fall parternas samarbete härunder inte väsentligen följer den tidsplan som är fogad härtill som Bilaga 1. Vid sådan uppsägning skall parternas samarbete upphöra, utan att någon part äger rikta anspråk mot den andre parten eller någon annan med anledning av sådan uppsägning, oaktat vad som må angivas i Avtalspaketet. Parterna skall dock gemensamt och i samråd vidta sådana skäliga åtgärder som krävs för att avveckla samarbetet med så lite kostnader för var och en av parterna och för Ägarna. 6.2 Vid sådan uppsägning som avses i punkten 6.1 ovan skall SB även erbjuda Huddinge kommun att säga upp arrendeavtalet. 7. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 7.1 Avtalspaketet skall anses vara en integrerad del av detta Avtal, varvid vad som anges i detta Avtal och dess övriga Bilagor skall anses äga företräde i alla delar. Med beaktande av vad som nu sägs, skall i Avtalspaketet ingående övriga avtal och dokument i övrigt anses gälla i enlighet med sina respektive ordalydelser. 7.2 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska varasvenska språket. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. * * * * * * * * * * * *

14 PLATS: DATUM: PLATS: DATUM SRV återvinning AB Scandinavian Biogas Fuels International AB Namn: Titel: Namn: Titel:

15 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: Firma Bolagets firma är Scandinavian Biogas Recycling AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Huddinge kommun, Stockholms län. Bolagsstämma ska även kunna hållas i Stockholm. 3 Verksamhet Bolaget ska bedriva verksamhet bestående i behandling organiskt avfall och organiska produkter, samt försäljning av avfall och av behandlat organiskt avfall och organiska produkter. Verksamheten skall bedrivas på affärsmässig grund. 3 a Kommunal kompetens Verksamheten i bolaget ska ligga inom ramen för den kommunala kompetensen. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor. 5 Antal Aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 500 och högst stycken. 6 Styrelse och revisorer Styrelsen består av 1-10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Består styrelsen av 1-2 ledamöter skall minst 1 suppleant utses. Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. 8 Öppnande av stämma Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts. 9 Årsstämma Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma. 1) Val av ordförande vid stämman; 2) Upprättande och godkännande av röstlängd; 3) Godkännande av dagordning; 4) Val av en eller två justeringsmän; 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

16 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7) Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer; 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; 9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 10 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 11 Hembud Har aktie övergått till annan, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet skall ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 12 Ändringar av bolagsordningen Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i SRV återvinning AB:s ägarkommuner gett sitt medgivande till detta. * * * * * * * *

17 LEGAL# v3 Mellan Huddinge kommun, org. nr , genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen, och Scandinavian Biogas Sofielund AB, org. nr , nedan kallad arrendatorn, träffas följande AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE för del av kommunens fastighet Gladö 76:5 i Huddinge kommun 1 Arrendeställe mm Arrendeområdet utgör en areal om ca m 2 av fastigheten Gladö 76:5. Området har på bifogad kartbilaga, bilaga 1, markerats med röd skraffering. 2 Användning Området skall av arrendatorn användas för avfallshantering för gasproduktion, rötning av organiskt material, gasbehandling, uppgradering, utflakning och/eller rördistribution av gas. Inom området får även andra för gasproduktion och gashanteringens erforderliga verksamheter bedrivas. Området får stängslas in. På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. 3 Arrendetid Arrendetiden gäller fr.o.m. den första dagen i den kalendermånad som följer efter den kalendermånad då det i 3 a nedan angivna villkoret om Arrendenämndens godkännande har uppfyllts, och löper därefter t.o.m Om avtalet inte sagts upp senast 2 år före arrendetidens utgång fortsätter avtalet att gälla 5 år i sänder. Skulle Arrendatorn på grund av nya lagar, förordningar eller myndighetsbeslut bli förhindrat att på Arrendeobjektet fortsätta rörelsen, är Arrendatorn berättigad att skriftligen säga upp Arrendeavtalet till upphörande i förtid med en uppsägningstid på 3 år. 3 a Förtida uppsägning och villkor för avtalets giltighet Kommunen äger rätt att säga upp detta avtal till upphörande om Arrendatorn inte senast den 1 juli 2016 har uppfört en biogasanläggning på arrendeområdet, allt i enlighet den tidsplan och den övergripande beskrivningen av Biogasanläggningen som är fogade till huvudavtal träffat mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB och som bl.a. reglerar biogasproduktion inom aktuellt arrendeområde. Sådan uppsägning ska ske med iakttagande av minst 3 månaders uppsägningstid. Detta avtals giltighet är villkorad av att Arrendenämnden i Stockholms län godkänner ovan angivna rätt för jordägaren till förtida uppsägning.

18 LEGAL# v3 4 Avgift, betalningssätt Den årliga arrendeavgiften uppgår till kronor. Avgiften inbetalas årsvis i förskott senast den 31 december varje år på kommunens plusgirokonto Avgiften för arrendetiden från detta avtals undertecknande till 31 december 2013 skall regleras så att arrendeavgiften för 2013 motsvarar antalet dagar kvar av året. Arrendeavgiften skall betalas innan tillträde sker till arrendeområdet. 5 Avgiftsreglering Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex med 1980 som basår) för oktober månad år 2012 (314,59). För varje följande årsskifte skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella årsskiftets början. Avgiften skall aldrig sättas lägre än den årliga avgiften enligt 4. Part äger rätt att begära omprövning av i vad mån utgående arrendeavgift är marknadsmässig eller ej. Sådan omprövning får dock endast ske under det kallenderår vilket inträffar 10 år efter det att arrendatorn har undertecknat arrendeavtalet, samt vid varje möjlighet att säga upp avtalet enligt 3. Avgiften skall dock aldrig sättas lägre än den årliga avgiften enligt 4. 6 Fastighetsskatt På arrendestället belöpande fastighetsskatt avseende mark ingår i arrendeavgiften. Fastighetsskatt belöpande på av arrendatorn uppförda byggnader och anläggningar skall betalas av arrendatorn. Om arrendestället erhåller eget taxeringsvärde skall den på Arrendestället belöpande fastighetsskatten dock betalas av arrendatorn. 7 Moms Om kommunen är eller blir skattskyldig för mervärdesskatt (moms) för upplåtelsen skall arrendatorn utöver arrendeavgiften även erlägga moms med vid varje tid gällande skattesats. 8 Ränta och betalningspåminnelse Vid försenad avgiftsbetalning skall arrendatorn erlägga dels dröjsmålsränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen och förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

19 LEGAL# v3 9 Upplåtelse i andra hand I enlighet med vad som följer av 8 kap 19 jordabalken, får arrendatorn inte utan kommunens skriftliga medgivande upplåta annan nyttjanderätt till arrendestället eller del av detta än vad som anges i 2 i detta avtal. 10 Överlåtelse Arrendatorn får överlåta arrenderätten till bolag inom koncernen Scandinavian Biogas Fuels International AB utan medgivande från kommunen men ska skriftligen informeras på förhand. Arrendatorn får icke, utöver vad första stycket denna paragraf tillåter, överlåta arrenderätten utan skriftligt medgivande från kommunen. 11 Solidariskt ansvar Koncernen Scandinavian Biogas Fuels International AB, org.nr ansvarar solidariskt med arrendatorn för alla rättigheter och skyldigheter i detta avtal. 12 Arrendets skick och skötsel Arrendestället utarrenderas i det skick det befinner sig på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället jämte var därpå finns i ett vårdat skick. Arrendatorn hävdar att arrendeområdet enligt arrendatorns egna mätningar delvis är förorenat. SRV återvinning AB har tidigare bedrivit verksamhet inom området. Mot denna bakgrund har SRV återvinning AB gjort en särskild utfästelse om att inom arrendeområdet där biogasanläggningen är planerad att uppföras, schakta bort de förorenade massorna och återställa marken till vad som krävs för industriändamål. Denna utfästelse är villkorad av att byggnationen av biogasanläggningen påbörjas senast Om arrendatorn för sin verksamhet kräver stängsel, nyanläggningar, ombyggnad eller upprustning avseende vägar, gator, vatten och avloppsanläggningar, el-anläggningar eller annan teknisk försörjning skall sådana åtgärder bekostas och ombesörjas av arrendatorn. Arrendatorn svarar även för all drift av tekniska anläggningar inom området samt av anläggningar utanför området om verksamheten kräver sådana. 13 Tillstånd etc Arrendatorn ansöker och bekostar erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. I de fall arrendatorn ej ansökt om erforderliga myndighetstillstånd enligt vad som särskilt föreskrives i lag ansvarar arrendatorn för viten och avgifter som härvid kan uppkomma. 14 Byggnader och andra lovpliktiga åtgärder Lov att uppföra byggnad eller annan anläggning skall sökas hos samhällsbyggnadsnämnden, samtidigt ska kommunens skriftliga medgivande via mark och exploateringsavdelningen inhämtas.

20 LEGAL# v3 15 Tillkommande nyttigheter Om det tillkommer ytterligare kommunala nyttighet, eller ytterligare upprustning eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder på tillfartsvägen, och det kan objektivt konstateras att sådan nyttighet kommer arrendestället tillgodo skall arrendatorn erlägga skälig ersättning till kommunen. Ersättningens storlek och de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna skall fastställas i förhandling mellan parterna innan åtgärderna utförs, och betalning ske senast ett år efter åtgärdens färdigställande. 16 Infart till området Arrendeområdet ligger inne i ett område vilket till stor del arrenderas av SRV återvinning AB. Infart sker från den allmänna gatan via ett markområde kommunen äger, markerat med blå begränsningslinje i bilaga 1. Arrendatorn har rätt att anlägga underhålla och utnyttja detta område för väg tillsammans med andra aktörer i området. Området får inhägnas, alla aktörer vilka har behov av transporter genom området skall ha fullt tillträde till området och nycklar till eventuella grindar eller dylikt.. Kostnaderna förenat med detta område fördelas mellan arrendatorn och alla aktörer vilka har behov av transporter genom området. 17 Miljöfarlig eller miljöstörande verksamhet Arrendatorn ansvarar för att tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken dess förordningar och föreskrifter eller tillståndspliktig verksamhet enligt annan myndighet ej bedrivs på arrendestället utan giltiga tillstånd. Arrendatorn svarar för de kostnader som kan föranledas av de åtgärder som kan påfordras enligt gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning samt för skada som arrendatorn genom sin verksamhet kan förorsaka, eller har förorsakat, grannar, omgivande mark och vatten jämväl, sedan avtalet upphört att gälla eller avträde skett. 18 Marksanering Arrendatorn ansvarar för att arrendestället återlämnas i sådant skick att marken utan restriktioner kan användas för industriändamål enligt vid frånträdet gällande detaljplan. Arrendatorn ansvarar för att i samband med detta avtals undertecknande förvissa sig om markens beskaffenhet och eventuell kostnadsfördelning för marksanering med tidigare verksamhetsutövare inom arrendestället. Upplysningsvis är två av de tidigare verksamhetsutövarna SWEROC AB och SRV ÅTERVINNING AB. 19 Ansvar Arrendatorn förbinder sig vidare att hålla kommunen skadeslös för eventuellt skadestånd och därmed sammanhängande kostnader som kan drabba kommunen på grund av arrendatorns verksamhet och nyttjande av Arrendestället. Arrendatorn skall skyndsamt underrättas om krav skulle riktas mot kommunen som hänför sig till arrendatorns verksamhet. Kommunen skall

21 LEGAL# v3 samråda med arrendatorn inför eventuella förlikningsförhandlingar med tredje man och inför eventuell rättegång. Kommunen är inte ansvarig för skada på Arrendestället eller arrendatorn tillhörig egendom som orsakas av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje man eller allmänheten. 20 Ledningar, intrång mm Arrendatorn medger att kommunen eller annan som därtill har dennes tillstånd får framdraga och vidmakthålla ledningar inom arrendestället. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av anläggande och nyttjande men är berättigad till ersättning för direkta skador som härvid kan uppkomma. 21 Inskrivning Detta avtal får inte inskrivas. 22 Återställande Arrendatorn är vid frånträdet av arrendestället skyldig att inom avtalstiden på egen bekostnad ha tagit bort på området gjorda anläggningar och iordningställa arrendestället i det skick marken uppläts eller i det skick som kan godtas av kommunen. Arrendatorn äger inte rätt till ersättning för nedlagt arbete eller material på arrendestället. Fastighetsägaren är ej skyldig vid Arrendeavtalets upphörande att inlösa Arrendatorns byggnader, anläggningar eller lös egendom ovan eller under mark på Arrendeobjektet. Arrendeobjektet skall vid avträdet återställas i fullt avröjt skick. 23 Avträdesersättning Bestämmelserna i 11 kap 5-6a Jordabalken om rätt till ersättning med anledning av arrendets upphörande skall inte gälla för det fall kommunen säger upp avtalet för att arrendeområdet skall användas till annat ändamål i enlighet med vid tidpunkten gällande detaljplan. Någon intresseavvägning enligt 11 kap. 5 första stycket punkten 2 Jordabalken skall inte göras. Ej heller kommer någon markanvisning ske för nytt arrendeställe vid arrendets upphörande. 24 Avträdesbesiktning Vid frånträde skall arrendatorn och kommunen göra gemensam besiktning, för vilken arrendatorn skall kalla kommunen (mark- och exploateringsavdelningen). Besiktningen ska ske på kontorstid vid ljust och snöfritt tillfälle inom avtalstiden. Har ej besiktning skett har kommunen rätt att ta ut ett vite motsvarande den årliga arrendeavgiften för arrendestället, per påbörjad 6 månaders period besiktningen uteblir.

22 LEGAL# v3 25 Drift Arrendatorn svarar för och bekostar arrendeställets drift och underhåll. Förekommande förbrukningsavgifter och anslutningsavgifter skall erläggas enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. 26 Besiktning under drift Kommunen, eller annan som kommunen anlitat, äger om så anses behövligt besiktiga arrendestället. Arrendatorn är ovillkorligen skyldig att inom utsatt tid ställa sig till efterrättelse enligt vad som efter sådan besiktning skriftligen meddelats av kommunen. Arrendatorn svarar för samtliga åtgärder och övrigt som härvid ålägges arrendatorn. Detta gäller även meddelande om marksanering. 27 Avtalsändring Ändringar eller tillägg i detta avtal ska upprättas skriftligen för att gälla. 28 Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras genom skiljemannaförfarande. Länets arrendenämnd ska vara skiljenämnd. 7(7) Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Huddinge datum För Huddinge kommun. Charlotta Thuresson. Mattias Carlswärd Ort datum För Scandinavian Biogas Sofielund AB.. Ort datum Scandinavian Biogas Fuels International

23 LEGAL# v3 AB.. Dnr: KS-2013/ Lr Arrendeavtal Bilaga 1 Skala ca 1:3000 (A4) Huddinge kommun. Koordinatsystem: PLAN Sweref HÖJD RH2000

24

25

26

27 Bilaga 1 till huvudavtal Tidsplan Senaste datum: Milsten 1 SRV ägarkommuner godkänner huvudavtalet -SBS erhåller arrendeavtal från Huddinge kommun Milsten 2 SBS bedömer att man säkerställt tillräckliga leveransavtal av biogas Milsten 3 SBS erhåller finansiering för biogasanläggningen Leverans av matavfall från Stockholm stad påbörjas Milsten 4 SBS och SRV bedömer att SRV och SBR har säkerställt erforderlig avfallsvolym SRV köper 40% av aktierna i SBR -SBR aktiveras som gemensamt ägt bolag och övertar driften av förbeh.anl. -Hyresavtalet träder i kraft Tidpunkt P: Uppförandet av biogasanläggningen påbörjas P + 16 månader P + 24 månader -Rötkammare kan börja fyllas med slurry och rötning påbörjas och uppstart biogasanläggningen börjar Produktion av biogas påbörjas Investeringsperiod för att uppnå full slurryproduktion i SBR avslutad

28 -World class Cutting-edge Biogas technology! Scandinavian Biogas Fuels Presentation Scandinavian Biogas Sofielund

29 Sofielund Biogas Grundfakta 2 Scandinavian Biogas och SRV har tillsammans utvecklat ett projekt som förbinder en behandlingsanläggning för matavfall med en biogasproduktionsanläggning. Biogasanläggningen är designad för att producera 8,1 MNm 3 biometan årligen I första byggsteget, med möjligheter att fördubbla produktionen med begränsad tillkommande investering. Förutom matavfall kommer andra avfalls- och restprodukter att användas för produktionen, t.ex. kasserade matoljor, glyceroler mm. Restprodukten från biogasanläggningen skall certifieras för att kunna återföras till t.ex. lantbruk I andra steget övervägs möjligheten att använda även skogsbiprodukter och avfall från jordbruk, t.ex. skadat spannmål Inledningsvis kommer biogasen att levereras via trailer, för att möjliggöra en lokal distribution inom SRV ägarkommuner. Det kommer även att finnas en tankstation på Sofielund. På sikt kan en rörledning vara aktuell, om det lokala rörnätet byggts ut i tillräcklig omfattning.

30 Scandinavian Biogas Sofielund, SBS, - Projektupplägg 3 Den planerade designen möjliggör en flexibel och utbyggbar anläggning där ytterligare rötkammare och processkapacitet enkelt kan byggas till I framtiden.

31 Sofielund Biogas Recycling, SBR 4 SRV och SBF bildar ett gemensamt bolag, SBR, för att säkerställa flödet av matavfall, främst från kommuner söder om Stockholms kommun SBR hyr förbehandlingsanläggningen av SRV SBR och SBS kommer tillsammans att sysselsätta ca personer

32 Scandinavian Biogas Sofielund investering SBF kommer att investera totalt ca 140 MSEK i första byggsteget mellan Q och Q Investeringen sker i det helägda dotterbolaget Scandinavian Biogas Sofielund AB, SBS. Andra byggsteget kommer att omfatta ca 60 MSEK under Dessutom tillkommer behov av rörelsekapital i SBS och SBR om ca 10 MSEK totalt. 5

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Styrdokument Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.17) Godkänd av kommunstyrelsen, 88 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunstyrelsen,

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-09-28 Ks/2015:249 Sida 1(3) Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Förslag till

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-01-20 26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Styrdokument Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 326 2 (6) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:183-107 2016-03-16 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB Förslag till beslut

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL].

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL]. Bolagsordning 1 (2) Bolagsordning 1 Firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet 4 Räkenskapsår 5 Aktiekapital 6 Antal aktier 7 Styrelsen 8 Revisor Bolagets firma är [FIRMAN]. Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT].

Läs mer

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-03-21 KS 2013/0251 Kommunfullmäktige Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB

Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB Utlåtande 2005:201 RI (Dnr 023-3860/2005) Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD12/02899 Uppdnr 356 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge.

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge. BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid årsstämman den 10 maj 2017 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kf 28 Fastställd av Kf 28 Den 2016-04-25 Ks 60 Au 46 Dnr 2016.127 003 Revidering av bolagsordning för Wessman Barken Vatten & Återvinning AB (WBAB)

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings AB

Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings AB \of emmunassurans Syd Försäkrings AB 2011-02-09 ftrucetn, 101Q, vu Till delägande kommuner i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:17 Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2013 (Utl 2013:57) (Jfr Kfs 2006:04)

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Köp av aktier i Industrikompetens i Östergötland AB

Köp av aktier i Industrikompetens i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Industrikompetens i Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB

Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB Tjänsteutlåtande 0 Österåker Näringslivs- och utvecklingsenheten Till Kommunfullmäktige Datum 2016-01-18 Dnr KS 2016/0025 Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer