Kommunstyrelsen 25 november

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 25 november 2013 6"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november Paragraf Diarienummer KS-2013/ Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB ( SB ) bildar ett gemensamt bolag som hyr och driver SRV:s förbehandlingsanläggning i Sofielund i Huddinge innefattande att SB bygger en biogasanläggning i anslutning till nämnda anläggning samt godkännande av arrendeavtal för del av fastigheten Gladö 76:5 i Huddinge Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Huvudavtal mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB rörande dels bildandet av ett gemensamt bolag (Scandinavian Biogas Recycling AB), som ska hyra och driva SRV återvinning AB:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels uppförandet av biogasanläggning inom samma område, godkänns; se bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Bolagsordning för Scandinavian Biogas Recycling AB godkänns i enlighet med bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Avtal om anläggningsarrende mellan Huddinge kommun och Scandinavian Biogas Sofielund AB godkänns i enlighet med bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Huddinge kommun godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV återvinning AB:s hemställan i enlighet med bilaga 4 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Kommunstyrelsens beslut för egen del Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att, i samband med att avtalet mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels Internationel AB godkänns och i dialog med SRV:s styrelse, verka för etablerandet av fler tankställen för biogas på Södertörn. Kommunstyrelsen ska också verka för att ett eventuellt framtida ledningsnät dras så att gas levereras till tankställen i Huddinge kommun. Sammanfattning SRV återvinning AB (nedan förkortat SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB (nedan förkortat SB ) har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om ett samarbete vad gäller dels SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels om uppförandet av en biogasanläggning inom samma område. SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

2 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november Paragraf Diarienummer KS-2013/ SB ( Koncernen ). SRV och SB har nu enats om ett huvudavtal som utgör bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Enligt huvudavtalet föreslås ett avtalspaket enligt vilket parternas samarbete huvudsakligen ska bestå av följande delar: a) Något av bolagen i Koncernen förvärvar ett lagerbolag ( Bolaget ) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV; b) Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning; c) Bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning; d) Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas; e) SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen. Avtalet är för sin giltighet beroende av att ägarna har godkänt avtalet (se punkten 5.1 i huvudavtalet). Sådant godkännande ska lämnas senast den 31 december Vidare är avtalet villkorat av att SB (i realiteten Scandinavian Biogas Sofielund AB, nedan förkortat SBS ) och Huddinge kommun senast den 31 december 2013 ingår arrendeavtal för del av fastigheten Gladö 76:5; se bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Överläggning Ordföranden yrkar med instämmande från Ann-Marie Högberg (S) och Marica Lindblad (MP) på ett tillägg i föreliggande förslag där kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att, i samband med att avtalet mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB godkänns och i dialog med SRV:s styrelse, verka för etablerandet av fler tankställen för biogas på Södertörn. Kommunstyrelsen ska också verka för att ett eventuellt framtida ledningsnät dras så att gas levereras till tankställen i Huddinge kommun. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall dels till föreliggande förslag, dels till föreliggande förslag med ordförandens tilläggsyrkande och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat bifalla föreliggande förslag med ordförandens tilläggsyrkande. Beslutet delges SRV återvinning AB Scandinavian Biogas Fuels International AB Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB ( SB ) bildar ett gemensamt bolag som hyr och driver SRV:s förbehandlingsanläggning i Sofielund i Huddinge innefattande att SB bygger en biogasanläggning i anslutning till nämnda anläggning samt godkännande av arrendeavtal för del av fastigheten Gladö 76:5 i Huddinge Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Huvudavtal mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB rörande dels bildandet av ett gemensamt bolag (Scandinavian Biogas Recycling AB), som ska hyra och driva SRV återvinning AB:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels uppförandet av biogasanläggning inom samma område, godkänns; se bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Bolagsordning för Scandinavian Biogas Recycling AB godkänns i enlighet med bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Avtal om anläggningsarrende mellan Huddinge kommun och Scandinavian Biogas Sofielund AB godkänns i enlighet med bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Huddinge kommun godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV återvinning AB:s hemställan i enlighet med bilaga 4 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Sammanfattning SRV återvinning AB (nedan förkortat SRV ) och Scandinavian Biogas Fuels International AB (nedan förkortat SB ) har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om ett samarbete vad gäller dels SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds återvinningsanläggning och dels om uppförandet av en POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) biogasanläggning inom samma område. SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till SB ( Koncernen ). SRV och SB har nu enats om ett huvudavtal som utgör bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Enligt huvudavtalet föreslås ett avtalspaket enligt vilket parternas samarbete huvudsakligen ska bestå av följande delar: a) Något av bolagen i Koncernen förvärvar ett lagerbolag ( Bolaget ) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV; b) Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning; c) Bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning; d) Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas; e) SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen. Avtalet är för sin giltighet beroende av att ägarna har godkänt avtalet (se punkten 5.1 i huvudavtalet). Sådant godkännande ska lämnas senast den 31 december Vidare är avtalet villkorat av att SB (i realiteten Scandinavian Biogas Sofielund AB, nedan förkortat SBS ) och Huddinge kommun senast den 31 december 2013 ingår arrendeavtal för del av fastigheten Gladö 76:5; se bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Det gemensamma bolag som ska hyra SRV:s förbehandlingsanläggning har firman Scandinavian Biogas Recycling AB (nedan förkortat SBR ). Aktierna i detta ska till 40 % ägas av SRV. För bolaget har upprättats en bolagsordning; se bilaga 6 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november SRV:s styrelse hemställer i skrivelse daterad den 11 november 2013 att kommunfullmäktige godkänner att SRV får starta ett gemensamägt bolag, där SRV ska äga 40 % av aktierna, vars syfte ska vara att ta över driften av SRV:s förbehandlingsanläggning samt hela ansvaret för hanteringen av den slurry som framställs i anläggningen, att kommunfullmäktige godkänner upprättat huvudavtal och bolagsordning för det gemensamägda bolaget, samt för Huddinge kommuns del, upprättat arrendeavtal Gladö 76:5, samt

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) att kommunfullmäktige godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i hemställan. Till hemställan har även fogats följande handlingar: Övergripande tidsplan inklusive vissa definierade milstenar med möjlighet för respektive part att avsluta samarbetet se bilaga 5 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Övergripande beskrivning av biogasanläggningen se bilaga 6 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Scandinavian Biogas Fuels International AB:s koncernstruktur och ägarstruktur se bilaga 7 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Huddinge kommun godkänner det upprättade huvudavtalet. Det föreslås också att kommunen godkänner arrendeavtalet och förslaget till bolagsordning. Slutligen föreslås att kommunen godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV:s hemställan; se bilaga 4 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Beskrivning av ärendet Botkyrka kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Nynäshamns kommun och Salems kommun är ägare till SRV. SRV:s verksamhet skall omfatta insamling och transport av avfall och material för återanvändning, återvinning och energiutvinning och drift av anläggningar för återvinning, behandling och deponering eller annan därmed förenlig verksamhet som kan komma att erfordras. Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har i deldom den 13 oktober 2009 lämnat SRV tillstånd enligt miljöbalken att motta, mellanlagra, sortera och behandla högst ton matavfall, park- och trädgårdsavfall, varav ton genom rötning och ton genom kompostering. Tillståndet innefattar uppförande och drift av en anläggning för rötning av högst ton biologiskt lättnedbrytbart avfall per år samt till de övriga åtgärder som krävs för den fortsatta och förändrade verksamheten. De i tillståndet lovgivna anläggningarna ska ha satts igång senast före utgången av år SRV och SB har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om ett samarbete vad gäller dels SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielunds

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) återvinningsanläggning och dels om uppförandet av biogasanläggning inom samma område. SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till SB ( Koncernen ). SRV och SB har nu enats om ett huvudavtal som utgör bilaga 1 till föreliggande tjänsteutlåtande. Enligt huvudavtalet föreslås ett avtalspaket enligt vilket parternas samarbete huvudsakligen ska bestå av följande delar: a) Något av bolagen i Koncernen förvärvar ett lagerbolag ( Bolaget ) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV; b) Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning; c) Bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning; d) Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas; e) SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen. Avtalet är för sin giltighet beroende av att ägarna har godkänner detsamma. Sådant godkännande skall lämnas senast den 31 december Vidare är avtalet villkorat av att SB (i realiteten SBS) och Huddinge kommun senast den 31 december 2013 ingår arrendeavtalet för del av fastigheten Gladö 76:5. Det kan antecknas, att avsikten är att SBR och SBS ska verka under SRV:s gällande miljötillstånd. Enligt vad kommunen inhämtat är tillstånd enligt miljöbalken inte knutna till en viss verksamhetsutövare utan till verksamheten. Om en tillståndspliktig verksamhet bedrivs av annan än den som fått tillståndet, ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet; se 32 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avsikten enligt huvudavtalet är att SBS och SBR ska söka nya miljötillstånd för respektive bolags verksamhet (se punkterna respektive i huvudavtalet). Huvudavtalet innehåller i övrigt de övergripande bindande principerna för samarbetet. Enligt punkten 5.3 i huvudavtalet gäller att i händelse av att ett eller flera villkor i avtalet inte uppfylls senast vid den tid som angivits, så skall huvudavtalet och Avtalspaketet såvida inte parterna skriftligen kommer överens om annat falla och vara utan verkan. I sådant fall skall parterna gemensamt och så långt som möjligt avveckla sitt samarbete utan att

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) förorsaka ytterligare kostnader. Faller avtalet på det sätt som nu sagts, skall ingen av parterna bära något ansvar för det faktum att huvudavtalet faller och är utan verkan, och förbinder sig att inte framställa några anspråk mot någon part. I huvudavtalet anges dessutom i punkten att parterna har en ömsesidig rätt att säga upp hela avtalspaketet om inte däri specificerade avfallsvolymer uppnås. Hela paketet är beroende av att det finns tillräckliga avfallsmängder. När det gäller den mängd avfall/mängd slurry som krävs så är dessa mängder angivna i punkten 2.2 i Avtal leveransvillkor Slurry & Rejektvatten. Huruvida angivna mängder går att uppnå kan kommunstyrelsens förvaltning inte ha någon uppfattning om. Det anges i nyssnämnda avtal att vid avvikande årsvolymer/månadsvolymer ska SBS få ersättning av SBR enligt de grunder som anges i substratavtalet; se avtalet enligt punkten 12 ovan. Brister i skyldigheten att leverera Slurry till angivna volymer och kvalitet samt i skyldigheten att motta rejektvatten ska ersättas av SBR. Här kan erinras om att ägarna till SBR är skyldiga att tillskjuta rörelsekapital i förhållande till storleken på respektive parts aktieinnehav. Hela avtalspaketet vilar alltså på huruvida angivna mängder avfall/mängder slurry kan uppnås. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Huddinge kommun godkänner det träffade huvudavtalet i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november Vidare föreslås att förslaget till arrendeavtal mellan kommunen och SBS godkänns. Kommunen föreslås även godkänna förslaget till bolagsordning för SBR. Slutligen föreslås att kommunen godkänner den affärsuppgörelse som beskrivs i SRV:s hemställan; se bilaga 4 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 11 november SRV ansvarar i övrigt tillsammans med SB för innehållet i och hanteringen av avtalen i Avtalspaketet. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (6) Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Bilagor 1. Huvudavtal mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB 2. Bolagsordning för Scandinavian Biogas Recycling AB 3. Arrendeavtal mellan Huddinge kommun och Scandinavian Biogas Sofielund AB 4. Hemställan från SRV återvinning AB daterad den 11 november Övergripande tidsplan inklusive vissa definierade milstenar med möjlighet för respektive part att avsluta samarbetet 6. Övergripande beskrivning av biogasanläggningen 7. Scandinavian Biogas Fuels International AB:s koncernstruktur och ägarstruktur Beslutet delges SRV återvinning AB Scandinavian Biogas Fuels International AB

9 Detta huvudavtal ( Avtalet ) har ingåtts den dag som nedan anges mellan 1. SRV återvinning AB, , Box 1173, Huddinge ( SRV ), och 2. Scandinavian Biogas Fuels International AB, , Holländargatan 21 A, Stockholm, ( SB ) 1. INLEDNING OCH BAKGRUND 1.1 SRV är ett ledande företag inom avfallshantering och återvinning i södra Stockholmsregionen och ägs av fem kommuner på Södertörn Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn ( Ägarna ). 1.2 SB är moderbolag i en koncern bestående av helägda dotterbolag till SB ( Koncernen ). Koncernen producerar och distribuerar biogas i Sverige och Sydkorea. 1.3 Parterna har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om ett fördjupat samarbete dem emellan, och har med anledning därav förhandlat fram ett avtalspaket ( Avtalspaketet ), som villkorats av Ägarnas godkännande, och som fogats härtill som Bilaga Enligt Avtalspaketet skall parternas samarbete huvudsakligen bestå av följande delar: (a) (b) (c) (d) (e) Bolag i Koncernen förvärvar ett lagerbolag ( Bolaget ) och säljer 40 procent av aktierna i Bolaget till SRV; Bolaget hyr SRV:s förbehandlingsanläggning; Bolag i Koncernen ingår arrendeavtal med Huddinge kommun, där SB har för avsikt att uppföra en biogasanläggning; Bolaget överlåter all slurry som framställs vid Bolagets förbehandlingsanläggning till bolag i Koncernen, som använder slurryn för att framställa biogas; SRV tillhandahåller vissa kringtjänster till Bolaget och bolag i Koncernen, samt köper viss mängd biogas från bolag i Koncernen. 1.5 Sedan SRV överlämnat Avtalspaketet till Ägarna för granskning, har Ägarna återkommit med önskemål om vissa kompletteringar, i enlighet med vad som anges i detta Avtal. 1.6 För parternas samarbete skall gälla den övergripande tidsplan som fogats härtill som Bilaga 1, och som bl. a. anger när de olika avtalen som ingår i Avtalspaketet skall ingås, när för samarbetet gällande villkor senast skall vara uppfyllda, när arbetet med att uppföra erforderliga anläggningar mm skall inledas och senast vara slutförda, mm. 2. AVTALSDOKUMENT Detta Avtal består av detta Avtal jämte det härtill fogade bilagor, enligt vad som anges nedan: Bilaga 1 Bilaga 2 Övergripande tidsplan, inklusive vissa definierade milstenar med möjlighet för respektive part att avsluta samarbetet Arrendeavtal med Huddinge kommun

10 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 1.3 Övergripande beskrivning av Biogasanläggningen Koncernstruktur och ägarstruktur i SB Godkännande av pantsättning Bolagets preliminära Finansiella plan Bolagsordning för Bolaget Avtalspaketet Oaktat vad som må anges i Avtalspaketet, så skall i händelse av motstridighet mellan vad som anges i Avtalet och i Avtalspaketet, det som anges i Avtalet, jämte de härtill bifogade bilagorna, anses äga företräda och utgöra gällande överenskommelse mellan parterna i detta Avtal. I händelse av motstridighet mellan Avtalet och övriga bilagor, eller mellan bilagorna, skall Avtalet äga företräde, och bilagorna i den ordning de förtecknats ovan. SB förbinder sig att säkerställa samtliga Bolag i Koncernen iakttar vad som anges i denna punkt, oavsett vilket enskilt bolag i Koncernen som är part i relevant avtal i Avtalspaketet. 3. ÖVERGRIPANDE BINDANDE PRINCIPER FÖR SAMARBETET 3.1 Parterna är ense om att en grundläggande förutsättning för parternas samarbete är att SB förbinder sig att uppföra en biogasanläggning ( Biogasanläggningen ) i anslutning till SRVs anläggning i Sofielund, Huddinge kommun, i enlighet med vad som närmare anges i detta Avtal, och med beaktande av den tidsplan som fogats härtill som Bilaga 1. Av tidsplanen framgår även förutsättningar och villkor för parternas åtaganden enligt detta Avtal, och för det fall vissa definierade förutsättningar och villkor inte uppfylls, äger respektive part säga upp samarbetet utan påföljd, såvida inte parterna då kommer överens om annat. 3.2 Biogasanläggningen skall uppföras på mark som av SB arrenderas av Huddinge kommun enligt vad som närmare anges i det arrendeavtal som bifogats härtill som Bilaga 2. Arrendeavtalet skall ingås vid den tidpunkt som överenskoms mellan Huddinge kommun och SB. 3.3 Biogasanläggningen skall i allt väsentligt uppföras i enlighet med de specifikationer som anges i Bilaga SB är moderbolag i Koncernen, och äger samtliga aktier i de i Koncernen ingående dotterbolagen och utövar rättsligt bestämmande inflytande över samtliga dotterbolag i Koncernen. Förutsatt att alla delar i Avtalet och Avtalspaketet uppfyllts, garanterar SB under en period från detta Avtals ingående till två (2) år efter Biogasanläggningens driftstagande såsom för egen skuld det korrekta fullgörandet av samtliga förpliktelser som dotterbolagen i Koncernen har åtagits sig i Avtalspaketet, och garanterar att samtliga dotterbolag i Koncernen skall vara bundna av de villkor som framgår av detta Avtal och härtill knutna bilagor. 3.5 Ägarna av SB, och ägarstruktur av Koncernen framgår av Bilaga 4. SB och SRV förbinder sig att under en tid från detta avtals ingående till två (2) år efter Biogasanläggningens driftstagande inte överlåta, upplåta panträtt eller andra rättigheter vad gäller aktierna i Bolaget. Dock skall SRV äga rätt att överlåta aktierna till annat bolag i SRVs koncern. 3.6 På motsvarande sätt förbinder sig SB att efter att under en period från detta Avtals

11 ingående till två (2) år efter att Biogasanläggningen tagits i drift inte heller överlåta eller på annat sätt upplåta rättigheter till Biogasanläggningen, inklusive aktierna i det bolag som kommer att bedriva rörelse med Biogasanläggningen, samt även det till Biogasanläggningen knutna arrendekontraktet med Huddinge kommun. 3.7 SRV är dock medvetet om att SB kan komma att behöva använda sig av sådana aktier och/eller anläggningstillgångar såsom säkerhet i förhållande till finansiärerna till Biogasanläggningen, och skall inte oskäligen förvägra eller fördröja godkännande av åtgärder som nu sagts. SB har begärt godkännande i enlighet med vad som anges i Bilaga 5 härtill. 3.8 SB är skyldigt att genast underrätta SRV för det fall det finns risk för att SB kommer på obestånd, kommer att behöva söka företagsrekonstruktion eller på annat sätt hamnar i en situation som innebär risk för Biogasanläggningen kommer hamna i annans hand. Under en period motsvarande två år från det att Biogasanläggningen tagits i bruk, skall SB på begäran av SRV lämna sådan skälig ekonomisk och finansiell information som SRV rimligen kan behöva för att kunna följa SBs verksamhet. Denna skyldighet skall inte omfatta konfidentiell information som avser relationen mellan SRV och SB specifikt (såsom vinstmarginaler eller liknande), vars röjande skulle kunna leda till skada för SB. I sådant fall skall dock sådan information göras tillgänglig på en aggregerad basis, eller, som så begärs av SRV, genom att SRV äger låta auktoriserad revisor kontrollera informationen, varvid sådan auktoriserad revisor skall vara bunden av tystnadsplikt, och endast göra informationen tillgänglig för SRV på sådant sätt att SB ej vållas skada. 4. KOMPLETTERINGAR AV AVTALSPAKETET Parterna är ense om att följande kompletteringar och ändringar skall anses vara tillämpliga på respektive avtal ingående i Avtalspaketet, oavsett om de förs in i Avtalspaketet eller ej. 4.1 Aktieägaravtalet för Bolaget Parterna är ense om att omfattningen av Bolagets verksamhet som den är beskriven i aktieägaravtalet bör utvärderas från ett kommunalrättsligt perspektiv, och att verksamheten inte får bedrivas på sådant sätt att den står i strid med från tid till annan gällande kommunalrättsliga principer Parterna är ense om att Bolaget skall kapitaliseras av parterna i enlighet med och på det sätt som framgår av den preliminära finansiella plan som bifogas som Bilaga 6. Utöver vad som framgår av Bilaga 5 har parterna, såvida de inte kommer överens om annat, inga skyldigheter att tillföra Bolaget ytterligare kapital. Parterna skall så snart de kan upprätta en affärsplan och budget som skall ersätta den finansiella planen. Affärsplan och budget skall uppdateras årligen och fastställas av styrelsen i Bolaget. Parterna skall tillse att Bolaget utövar sin verksamhet på det sätt som framgår av den från tid till annan antagna affärsplanen och budgeten Aktieägaravtalets punkt 4.4 skall anses innehålla en ömsesidig rätt att säga upp Avtalspaketet om inte däri specificerad avfallsvolym har uppnåtts. Sådan uppsägning skall medföra att parternas samarbete upphör och att Avtalspaketet skall vara utan verkan, utan att någon part kan göra gällande någon påföljd med anledning därav. Tid för denna ömsesidiga rätt framgår av tidsplanen i Bilaga För Bolaget skall den bolagsordning som fogats härtill som Bilaga 7 äga tillämpning För följande frågor, vare sig de behandlas i styrelsen eller av bolagsstämma i Bolaget, skall giltigt beslut förutsätta SRV eller SRV:s styrelseledamöters (beroende på om beslutet fattas

12 av bolagsstämma eller av styrelsen) biträde: (a) Beslut om antagande eller ändring av affärsplan och/eller budget, jämväl beslut som innebär ansenligt avsteg från gällande affärsplan eller budget; (b) (c) (d) (e) (f) (g) Beslut om ändring av kapitalstruktur för Bolaget (inklusive nyemissioner av aktier eller andra värdepapper); Beslut om ingående av avtal med part eller med part närstående; Beslut om upptagande av lån eller andra krediter, beslut om ställande av säkerheter såsom pant eller borgen; Beslut om ingående av avtal av väsentlig natur eller av ovanlig beskaffenhet; Beslut som innebär att verksamheten ändras i väsentlig omfattning, eller som innebär att Bolagets verksamhetsort ändras; samt Beslut om anställning, uppsägning eller avsked av verkställande direktör eller medlemmar i ledningsgrupp För det fall parterna inte kommer överens i fråga som omfattas av sådan vetorätt som avses i föregående punkt, skall frågan avföras från dagordningen. Om endera parten insisterar, kan frågan eskaleras till respektive parts verkställande direktör som skall försöka komma överens i frågan. Om inte heller parterna genom sina verkställande direktörer kan lösa frågan skall den avföras från dagordningen, dock att frågan på begäran av endera part kan hänskjutas till avgörande av en av parterna gemensamt utsedd oberoende expert. Kan parterna inte enas om en sådan expert, skall den på begäran av part utses av ordföranden för Stockholms Handelskammare, eller av person som denne utser. Kostnaderna för experten skall delas lika mellan parterna. Expertens beslut skall vara bindande för parterna, dock att part äger hänskjuta frågan till slutligt avgörande i enlighet med tvistlösningsbestämmelsen i detta Avtal Punkterna i aktieägaravtalet skall således inte tillämpas För att styrelsen i Bolaget skall vara beslutsför krävs att i vart fall en av de styrelseledamöter som nominerats av SRV har infunnit sig till styrelsemötet Aktieägaravtalet skall äga tillämpning så länge som part innehar aktier i Bolaget Punkten 16.1 skall anses ange att respektive part skall säkerställa kapitalbehovet i Bolaget i relation till partens relativa aktieinnhav i Bolaget, och inte pro rata parte. 4.2 Ramavtalet mellan SRV och Scandinavian Biogas Sofielund AB Parterna är ense om att ramavtalets omfattning skall prövas mot tillämpliga kommunalrättsliga principer De styr- och driftsgrupper som enligt ramavtalet skall sättas upp, kan ej fatta beslut som förändrar ramavtalet eller underliggande bilagor. Ändringar skall beslutas av parternas respektive VD, vara skriftliga och bifogas ramavtalet som tillägg till detsamma Parterna skall gemensamt underrätta berörda miljömyndigheter om samarbetet Parterna skall samarbeta rörande miljöfrågor, särskilt kring frågor rörande inom vilken tid

13 nytt miljötillstånd skall sökas, och skall i övrigt komma överens om bl a frågor om ansvar för brott mot miljötillstånd, samt definiera tillämpliga gränssnitt och ansvarsområden för respektive part. Om endera parten finner det nödvändigt, skall parterna ingå särskilt avtal härom Parterna skall särskilt beakta att nu tillämpligt miljötillstånd löper ut 2014, och skall tillse att ansökan om förlängning av detsamma inlämnas i god tid före planerad driftssättning. 4.3 Ramavtalet mellan SRV och Bolaget Vad som angivits i punkten 4.2 skall även äga tillämpning i vad gäller ramavtalet mellan SRV och Bolaget. 5. VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET 5.1 Detta Avtal är för sin giltighet beroende av att Ägarna har godkänt Avtalet. Sådant godkännande skall lämnas senast den 31 december Avtalet är villkorat av att SB och Huddinge kommun senast den 31 december 2013 ingår arrendeavtal enligt Bilaga I händelse av att ett eller flera villkor inte uppfylls i enlighet med vad som angivits ovan, senast vid den tid som angivits ovan, så skall detta Avtal och Avtalspaketet såvida inte parterna skriftligen kommer överens om annat falla och vara utan verkan. I sådant fall skall parterna gemensamt och så långt som möjligt avveckla sitt samarbete utan att förorsaka ytterligare kostnader. Faller Avtalet på det sätt som nu sagts, skall ingen av parterna bära något ansvar för det faktum att Avtalet faller och är utan verkan, och förbinder sig att inte framställa några anspråk mot någon part. 6. UPPHÖRANDE AV AVTALET OCH AVTALSPAKETET OCH FÖLJDER DÄRAV 6.1 Parterna skall äga rätt att säga upp detta Avtal, och Avtalspaketet, till omedelbart upphörande för det fall parternas samarbete härunder inte väsentligen följer den tidsplan som är fogad härtill som Bilaga 1. Vid sådan uppsägning skall parternas samarbete upphöra, utan att någon part äger rikta anspråk mot den andre parten eller någon annan med anledning av sådan uppsägning, oaktat vad som må angivas i Avtalspaketet. Parterna skall dock gemensamt och i samråd vidta sådana skäliga åtgärder som krävs för att avveckla samarbetet med så lite kostnader för var och en av parterna och för Ägarna. 6.2 Vid sådan uppsägning som avses i punkten 6.1 ovan skall SB även erbjuda Huddinge kommun att säga upp arrendeavtalet. 7. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 7.1 Avtalspaketet skall anses vara en integrerad del av detta Avtal, varvid vad som anges i detta Avtal och dess övriga Bilagor skall anses äga företräde i alla delar. Med beaktande av vad som nu sägs, skall i Avtalspaketet ingående övriga avtal och dokument i övrigt anses gälla i enlighet med sina respektive ordalydelser. 7.2 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska varasvenska språket. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. * * * * * * * * * * * *

14 PLATS: DATUM: PLATS: DATUM SRV återvinning AB Scandinavian Biogas Fuels International AB Namn: Titel: Namn: Titel:

15 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: Firma Bolagets firma är Scandinavian Biogas Recycling AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Huddinge kommun, Stockholms län. Bolagsstämma ska även kunna hållas i Stockholm. 3 Verksamhet Bolaget ska bedriva verksamhet bestående i behandling organiskt avfall och organiska produkter, samt försäljning av avfall och av behandlat organiskt avfall och organiska produkter. Verksamheten skall bedrivas på affärsmässig grund. 3 a Kommunal kompetens Verksamheten i bolaget ska ligga inom ramen för den kommunala kompetensen. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor. 5 Antal Aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 500 och högst stycken. 6 Styrelse och revisorer Styrelsen består av 1-10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Består styrelsen av 1-2 ledamöter skall minst 1 suppleant utses. Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. 8 Öppnande av stämma Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts. 9 Årsstämma Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma. 1) Val av ordförande vid stämman; 2) Upprättande och godkännande av röstlängd; 3) Godkännande av dagordning; 4) Val av en eller två justeringsmän; 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

16 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7) Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer; 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; 9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 10 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 11 Hembud Har aktie övergått till annan, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet skall ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 12 Ändringar av bolagsordningen Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i SRV återvinning AB:s ägarkommuner gett sitt medgivande till detta. * * * * * * * *

17 LEGAL# v3 Mellan Huddinge kommun, org. nr , genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen, och Scandinavian Biogas Sofielund AB, org. nr , nedan kallad arrendatorn, träffas följande AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE för del av kommunens fastighet Gladö 76:5 i Huddinge kommun 1 Arrendeställe mm Arrendeområdet utgör en areal om ca m 2 av fastigheten Gladö 76:5. Området har på bifogad kartbilaga, bilaga 1, markerats med röd skraffering. 2 Användning Området skall av arrendatorn användas för avfallshantering för gasproduktion, rötning av organiskt material, gasbehandling, uppgradering, utflakning och/eller rördistribution av gas. Inom området får även andra för gasproduktion och gashanteringens erforderliga verksamheter bedrivas. Området får stängslas in. På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. 3 Arrendetid Arrendetiden gäller fr.o.m. den första dagen i den kalendermånad som följer efter den kalendermånad då det i 3 a nedan angivna villkoret om Arrendenämndens godkännande har uppfyllts, och löper därefter t.o.m Om avtalet inte sagts upp senast 2 år före arrendetidens utgång fortsätter avtalet att gälla 5 år i sänder. Skulle Arrendatorn på grund av nya lagar, förordningar eller myndighetsbeslut bli förhindrat att på Arrendeobjektet fortsätta rörelsen, är Arrendatorn berättigad att skriftligen säga upp Arrendeavtalet till upphörande i förtid med en uppsägningstid på 3 år. 3 a Förtida uppsägning och villkor för avtalets giltighet Kommunen äger rätt att säga upp detta avtal till upphörande om Arrendatorn inte senast den 1 juli 2016 har uppfört en biogasanläggning på arrendeområdet, allt i enlighet den tidsplan och den övergripande beskrivningen av Biogasanläggningen som är fogade till huvudavtal träffat mellan SRV återvinning AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB och som bl.a. reglerar biogasproduktion inom aktuellt arrendeområde. Sådan uppsägning ska ske med iakttagande av minst 3 månaders uppsägningstid. Detta avtals giltighet är villkorad av att Arrendenämnden i Stockholms län godkänner ovan angivna rätt för jordägaren till förtida uppsägning.

18 LEGAL# v3 4 Avgift, betalningssätt Den årliga arrendeavgiften uppgår till kronor. Avgiften inbetalas årsvis i förskott senast den 31 december varje år på kommunens plusgirokonto Avgiften för arrendetiden från detta avtals undertecknande till 31 december 2013 skall regleras så att arrendeavgiften för 2013 motsvarar antalet dagar kvar av året. Arrendeavgiften skall betalas innan tillträde sker till arrendeområdet. 5 Avgiftsreglering Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex med 1980 som basår) för oktober månad år 2012 (314,59). För varje följande årsskifte skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella årsskiftets början. Avgiften skall aldrig sättas lägre än den årliga avgiften enligt 4. Part äger rätt att begära omprövning av i vad mån utgående arrendeavgift är marknadsmässig eller ej. Sådan omprövning får dock endast ske under det kallenderår vilket inträffar 10 år efter det att arrendatorn har undertecknat arrendeavtalet, samt vid varje möjlighet att säga upp avtalet enligt 3. Avgiften skall dock aldrig sättas lägre än den årliga avgiften enligt 4. 6 Fastighetsskatt På arrendestället belöpande fastighetsskatt avseende mark ingår i arrendeavgiften. Fastighetsskatt belöpande på av arrendatorn uppförda byggnader och anläggningar skall betalas av arrendatorn. Om arrendestället erhåller eget taxeringsvärde skall den på Arrendestället belöpande fastighetsskatten dock betalas av arrendatorn. 7 Moms Om kommunen är eller blir skattskyldig för mervärdesskatt (moms) för upplåtelsen skall arrendatorn utöver arrendeavgiften även erlägga moms med vid varje tid gällande skattesats. 8 Ränta och betalningspåminnelse Vid försenad avgiftsbetalning skall arrendatorn erlägga dels dröjsmålsränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen och förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

19 LEGAL# v3 9 Upplåtelse i andra hand I enlighet med vad som följer av 8 kap 19 jordabalken, får arrendatorn inte utan kommunens skriftliga medgivande upplåta annan nyttjanderätt till arrendestället eller del av detta än vad som anges i 2 i detta avtal. 10 Överlåtelse Arrendatorn får överlåta arrenderätten till bolag inom koncernen Scandinavian Biogas Fuels International AB utan medgivande från kommunen men ska skriftligen informeras på förhand. Arrendatorn får icke, utöver vad första stycket denna paragraf tillåter, överlåta arrenderätten utan skriftligt medgivande från kommunen. 11 Solidariskt ansvar Koncernen Scandinavian Biogas Fuels International AB, org.nr ansvarar solidariskt med arrendatorn för alla rättigheter och skyldigheter i detta avtal. 12 Arrendets skick och skötsel Arrendestället utarrenderas i det skick det befinner sig på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället jämte var därpå finns i ett vårdat skick. Arrendatorn hävdar att arrendeområdet enligt arrendatorns egna mätningar delvis är förorenat. SRV återvinning AB har tidigare bedrivit verksamhet inom området. Mot denna bakgrund har SRV återvinning AB gjort en särskild utfästelse om att inom arrendeområdet där biogasanläggningen är planerad att uppföras, schakta bort de förorenade massorna och återställa marken till vad som krävs för industriändamål. Denna utfästelse är villkorad av att byggnationen av biogasanläggningen påbörjas senast Om arrendatorn för sin verksamhet kräver stängsel, nyanläggningar, ombyggnad eller upprustning avseende vägar, gator, vatten och avloppsanläggningar, el-anläggningar eller annan teknisk försörjning skall sådana åtgärder bekostas och ombesörjas av arrendatorn. Arrendatorn svarar även för all drift av tekniska anläggningar inom området samt av anläggningar utanför området om verksamheten kräver sådana. 13 Tillstånd etc Arrendatorn ansöker och bekostar erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. I de fall arrendatorn ej ansökt om erforderliga myndighetstillstånd enligt vad som särskilt föreskrives i lag ansvarar arrendatorn för viten och avgifter som härvid kan uppkomma. 14 Byggnader och andra lovpliktiga åtgärder Lov att uppföra byggnad eller annan anläggning skall sökas hos samhällsbyggnadsnämnden, samtidigt ska kommunens skriftliga medgivande via mark och exploateringsavdelningen inhämtas.

20 LEGAL# v3 15 Tillkommande nyttigheter Om det tillkommer ytterligare kommunala nyttighet, eller ytterligare upprustning eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder på tillfartsvägen, och det kan objektivt konstateras att sådan nyttighet kommer arrendestället tillgodo skall arrendatorn erlägga skälig ersättning till kommunen. Ersättningens storlek och de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna skall fastställas i förhandling mellan parterna innan åtgärderna utförs, och betalning ske senast ett år efter åtgärdens färdigställande. 16 Infart till området Arrendeområdet ligger inne i ett område vilket till stor del arrenderas av SRV återvinning AB. Infart sker från den allmänna gatan via ett markområde kommunen äger, markerat med blå begränsningslinje i bilaga 1. Arrendatorn har rätt att anlägga underhålla och utnyttja detta område för väg tillsammans med andra aktörer i området. Området får inhägnas, alla aktörer vilka har behov av transporter genom området skall ha fullt tillträde till området och nycklar till eventuella grindar eller dylikt.. Kostnaderna förenat med detta område fördelas mellan arrendatorn och alla aktörer vilka har behov av transporter genom området. 17 Miljöfarlig eller miljöstörande verksamhet Arrendatorn ansvarar för att tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken dess förordningar och föreskrifter eller tillståndspliktig verksamhet enligt annan myndighet ej bedrivs på arrendestället utan giltiga tillstånd. Arrendatorn svarar för de kostnader som kan föranledas av de åtgärder som kan påfordras enligt gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning samt för skada som arrendatorn genom sin verksamhet kan förorsaka, eller har förorsakat, grannar, omgivande mark och vatten jämväl, sedan avtalet upphört att gälla eller avträde skett. 18 Marksanering Arrendatorn ansvarar för att arrendestället återlämnas i sådant skick att marken utan restriktioner kan användas för industriändamål enligt vid frånträdet gällande detaljplan. Arrendatorn ansvarar för att i samband med detta avtals undertecknande förvissa sig om markens beskaffenhet och eventuell kostnadsfördelning för marksanering med tidigare verksamhetsutövare inom arrendestället. Upplysningsvis är två av de tidigare verksamhetsutövarna SWEROC AB och SRV ÅTERVINNING AB. 19 Ansvar Arrendatorn förbinder sig vidare att hålla kommunen skadeslös för eventuellt skadestånd och därmed sammanhängande kostnader som kan drabba kommunen på grund av arrendatorns verksamhet och nyttjande av Arrendestället. Arrendatorn skall skyndsamt underrättas om krav skulle riktas mot kommunen som hänför sig till arrendatorns verksamhet. Kommunen skall

21 LEGAL# v3 samråda med arrendatorn inför eventuella förlikningsförhandlingar med tredje man och inför eventuell rättegång. Kommunen är inte ansvarig för skada på Arrendestället eller arrendatorn tillhörig egendom som orsakas av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje man eller allmänheten. 20 Ledningar, intrång mm Arrendatorn medger att kommunen eller annan som därtill har dennes tillstånd får framdraga och vidmakthålla ledningar inom arrendestället. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av anläggande och nyttjande men är berättigad till ersättning för direkta skador som härvid kan uppkomma. 21 Inskrivning Detta avtal får inte inskrivas. 22 Återställande Arrendatorn är vid frånträdet av arrendestället skyldig att inom avtalstiden på egen bekostnad ha tagit bort på området gjorda anläggningar och iordningställa arrendestället i det skick marken uppläts eller i det skick som kan godtas av kommunen. Arrendatorn äger inte rätt till ersättning för nedlagt arbete eller material på arrendestället. Fastighetsägaren är ej skyldig vid Arrendeavtalets upphörande att inlösa Arrendatorns byggnader, anläggningar eller lös egendom ovan eller under mark på Arrendeobjektet. Arrendeobjektet skall vid avträdet återställas i fullt avröjt skick. 23 Avträdesersättning Bestämmelserna i 11 kap 5-6a Jordabalken om rätt till ersättning med anledning av arrendets upphörande skall inte gälla för det fall kommunen säger upp avtalet för att arrendeområdet skall användas till annat ändamål i enlighet med vid tidpunkten gällande detaljplan. Någon intresseavvägning enligt 11 kap. 5 första stycket punkten 2 Jordabalken skall inte göras. Ej heller kommer någon markanvisning ske för nytt arrendeställe vid arrendets upphörande. 24 Avträdesbesiktning Vid frånträde skall arrendatorn och kommunen göra gemensam besiktning, för vilken arrendatorn skall kalla kommunen (mark- och exploateringsavdelningen). Besiktningen ska ske på kontorstid vid ljust och snöfritt tillfälle inom avtalstiden. Har ej besiktning skett har kommunen rätt att ta ut ett vite motsvarande den årliga arrendeavgiften för arrendestället, per påbörjad 6 månaders period besiktningen uteblir.

22 LEGAL# v3 25 Drift Arrendatorn svarar för och bekostar arrendeställets drift och underhåll. Förekommande förbrukningsavgifter och anslutningsavgifter skall erläggas enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. 26 Besiktning under drift Kommunen, eller annan som kommunen anlitat, äger om så anses behövligt besiktiga arrendestället. Arrendatorn är ovillkorligen skyldig att inom utsatt tid ställa sig till efterrättelse enligt vad som efter sådan besiktning skriftligen meddelats av kommunen. Arrendatorn svarar för samtliga åtgärder och övrigt som härvid ålägges arrendatorn. Detta gäller även meddelande om marksanering. 27 Avtalsändring Ändringar eller tillägg i detta avtal ska upprättas skriftligen för att gälla. 28 Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras genom skiljemannaförfarande. Länets arrendenämnd ska vara skiljenämnd. 7(7) Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Huddinge datum För Huddinge kommun. Charlotta Thuresson. Mattias Carlswärd Ort datum För Scandinavian Biogas Sofielund AB.. Ort datum Scandinavian Biogas Fuels International

23 LEGAL# v3 AB.. Dnr: KS-2013/ Lr Arrendeavtal Bilaga 1 Skala ca 1:3000 (A4) Huddinge kommun. Koordinatsystem: PLAN Sweref HÖJD RH2000

24

25

26

27 Bilaga 1 till huvudavtal Tidsplan Senaste datum: Milsten 1 SRV ägarkommuner godkänner huvudavtalet -SBS erhåller arrendeavtal från Huddinge kommun Milsten 2 SBS bedömer att man säkerställt tillräckliga leveransavtal av biogas Milsten 3 SBS erhåller finansiering för biogasanläggningen Leverans av matavfall från Stockholm stad påbörjas Milsten 4 SBS och SRV bedömer att SRV och SBR har säkerställt erforderlig avfallsvolym SRV köper 40% av aktierna i SBR -SBR aktiveras som gemensamt ägt bolag och övertar driften av förbeh.anl. -Hyresavtalet träder i kraft Tidpunkt P: Uppförandet av biogasanläggningen påbörjas P + 16 månader P + 24 månader -Rötkammare kan börja fyllas med slurry och rötning påbörjas och uppstart biogasanläggningen börjar Produktion av biogas påbörjas Investeringsperiod för att uppnå full slurryproduktion i SBR avslutad

28 -World class Cutting-edge Biogas technology! Scandinavian Biogas Fuels Presentation Scandinavian Biogas Sofielund

29 Sofielund Biogas Grundfakta 2 Scandinavian Biogas och SRV har tillsammans utvecklat ett projekt som förbinder en behandlingsanläggning för matavfall med en biogasproduktionsanläggning. Biogasanläggningen är designad för att producera 8,1 MNm 3 biometan årligen I första byggsteget, med möjligheter att fördubbla produktionen med begränsad tillkommande investering. Förutom matavfall kommer andra avfalls- och restprodukter att användas för produktionen, t.ex. kasserade matoljor, glyceroler mm. Restprodukten från biogasanläggningen skall certifieras för att kunna återföras till t.ex. lantbruk I andra steget övervägs möjligheten att använda även skogsbiprodukter och avfall från jordbruk, t.ex. skadat spannmål Inledningsvis kommer biogasen att levereras via trailer, för att möjliggöra en lokal distribution inom SRV ägarkommuner. Det kommer även att finnas en tankstation på Sofielund. På sikt kan en rörledning vara aktuell, om det lokala rörnätet byggts ut i tillräcklig omfattning.

30 Scandinavian Biogas Sofielund, SBS, - Projektupplägg 3 Den planerade designen möjliggör en flexibel och utbyggbar anläggning där ytterligare rötkammare och processkapacitet enkelt kan byggas till I framtiden.

31 Sofielund Biogas Recycling, SBR 4 SRV och SBF bildar ett gemensamt bolag, SBR, för att säkerställa flödet av matavfall, främst från kommuner söder om Stockholms kommun SBR hyr förbehandlingsanläggningen av SRV SBR och SBS kommer tillsammans att sysselsätta ca personer

32 Scandinavian Biogas Sofielund investering SBF kommer att investera totalt ca 140 MSEK i första byggsteget mellan Q och Q Investeringen sker i det helägda dotterbolaget Scandinavian Biogas Sofielund AB, SBS. Andra byggsteget kommer att omfatta ca 60 MSEK under Dessutom tillkommer behov av rörelsekapital i SBS och SBR om ca 10 MSEK totalt. 5

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10)

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10) Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL mellan Sala kommun och Heby kommun 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Parter. 3 2. Definitioner.... 3 3. Bakgrund 4 4. Bolaget och dess Verksamhet... 4 5. Styrelse...

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag.

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENRÖSET I UPPSALA NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Stenröset i Uppsala har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps 1(20) Emission av obligationslån 2013/2017 ISIN SE0005190253 om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) OBLIGATIONSVILLKOR 1. Definitioner 1 dessa villkor ( Villkoren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-02-06 >." ~' : s t LI 0 23 (25) Dnr 2013/123 40 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

KOMMUNPARTIET. Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

KOMMUNPARTIET. Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo KOMMUNPARTIET Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo Fråga Till kommunstyrelseordförande. Vid det senaste KS mötet den 6 november informerades vi om att oplanerade kostnader redan uppkommit vad gäller förberedelsen

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer