Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen"

Transkript

1 Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson (s), Ale Jan Österdahl (m), Kungsbacka Pär Göran Björkman (s), Alingsås Camilla Waltersson Grönvall (m), Lilla Edet Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Staffan Gustavsson (mp), Lerum Anne-Lie Sundling (kd), Öckerö Carola Granell (s), Stenungsund Anders Holmensköld (m), Kungälv Torsten Gustafsson (s), Tjörn Kent Vahlén (fp), Partille Claes Olsson (m), Mölndal Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 5 februari 2008, kl Plats: GR-Huset, Rum 255 och 253 OBS! Tiden för sammanträdet. Besök av Stockholms Utbildningsnämnd på GR kl Utbildningsgruppens ledamöter inbjuds även att delta i ett besök som Stockholms Utbildningsnämnd genomför på GR. Syftet med besöket är att ta del av GRs arbete inom framför allt gymnasieområdet samt att byta erfarenheter kring detta. Besöket genomförs kl Deltagande i besökspasset från Utbildningsgruppen meddelas Cecilia Salmi.

2 Samling kl med morgonkaffe. Sammanträdet i UG äger rum enligt följande arbetsordning Föredragningar Överläggning i partigrupper inkl kaffe Sammanträde Förslag till ärendelista: Föredragningar Information om gymnasievalet inför 2009/2010 (Susanne Carlström) Proposition om barnomsorgspeng samt allmän förskola för treåringar (Margrethe Kristensson) Beslutsärenden 1. Val av protokolljusterare 2. Utbildningsgruppens verksamhet 2008 (Handling bifogas) 3. Regional satsning på vuxnas lärande (Handling bifogas) 4. Förlängning av vuxavtalet för hösten 2009 (Handling bifogas) 5. Samverkansavtal för förskoleverksamhet (Bordlagt ärende i UG) 6. ESF-ansökan på grund av de stora omställningar som skett på den Västsvenska arbetsmarknaden under hösten 2008 (EUs Socialfond Utlysning nr 1, 2009) (Handling bifogas) Informationsärenden 7. Information om gymnasievalet inför 2009/ Proposition om barnomsorgspeng samt allmän förskola för treåringar 9. Utbildningsgruppens Inriktning 2010

3 10. Kompetensutveckling för skolledare, studie- och yrkesvägledare samt lärare på gymnasieskola och vuxenutbildning inom GR (GRowth) 12. Frikvotsmöten kring gymnasieintagningen påminnelse Övriga ärenden Kallelser, protokoll och övrigt material från Utbildningsgruppens sammanträden återfinns på GR Utbildnings hemsida Vid frånvaro var vänlig meddela Cecilia Salmi Med vänlig hälsning Börje Rådesjö /Peter Holmström

4 KOMMUNALFÖRBUNDET GR Utbildningsgrupp ÄRENDE 2 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom GR Utbildning 2008, benämnd Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppen föreslås besluta att godkänna förslag till verksamhetsberättelse avseende Utbildningsgruppens verksamhet Göteborg 29 januari 2009 Börje Rådesjö

5 Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2008

6 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional samverkan 8 Regionala bilder av skolan/kvalitetskartläggning 8 Utbildningsgruppens utgångspunkter och arbetsformer 9 Utfall satsningsområden Utbildningssamverkan ett öppet, gränslöst och tillgängligt utbildningslandskap Skolformer Grund- och förskola 10 Gymnasieskola Vuxenutbildning Stödverksamheter Nätverk inom utbildningsområdet 15 Intagning till gymnasieskola 15 Specialpedagogik 15 Dialog med fristående skolor 15 Studievägledning 15 Vilka preferenser styr ungdomars val till gymnasiet? 15 Utmärkelse för kvalitet och samverkan i skola arbetslivskontakter 16 Pedagogiskt Centrum regiongemensamma satsningar på kompetensutveckling Omfattning 16 Längre utbildningar 17 Skolledarutbildningar 17 Elevassistentutbildning 17 Gymnasiedagarna Siris och Salsa, samt Öppna jämförelser 18 Människa i riskzon 19 Informationstillfälle om resultatet av gymnasieutredningen 19 Kompetensutvecklingsinsatser med fokus på yrkesutbildning Inspirationsdagar vecka Konferens för fritidspedagoger 20 Skriftliga omdömen 20 Familjedaghemskonferens 20 Cope 21 Elevhälsadag 21 Skolledarkonferens om särskolefrågor 21 Upplevelsebaserat lärande Multimediastudion 22 GR skolbibliotek 22 2

7 Läromedel regiongemensamma satsningar på läromedelsförsörjning IT-/Media Läromedelsutveckling 23 Läromedelssamordning 23 Läromedelsutställning Läromedelsinformation 23 Skoldatateksnav 24 Film och Ljudbibliotek 24 Webbtjänst SLI (Svenska läromedel på Internet) 24 Digital distribution 24 Upphovsrätt 25 Skola arbetsliv regiongemensamma satsningar på lärande i arbetslivet SAK-rådet 25 Samordning grundskola 25 Samordning gymnasieskola/vuxenutbildning 26 Webbsidan Praktikplatsen.se 27 Utbildningar 27 Studiebesök 28 Entreprenörskap 28 Försäljning av praktikplatsen.se 28 3

8 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Utbildningsgruppen är GRs politiska styrgrupp för regiongemensamma satsningar på det livslånga lärandets område. Den utses av Förbundsfullmäktige och har myndighetsuppgifter för medlemskommunernas räkning. Vissa av Utbildningsgruppens verksamhetsdelar är fastställda i förbundsordningen, andra regleras i avtal, överenskommelser och avsiktsförklaringar. Utbildningsgruppens vision rymmer två utmaningar, dels gemensamma satsningar i syfte att utveckla lärmiljöer och pedagogisk kompetens hos de utbildningsverksamma i medlemskommunerna, dels arbetet med att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt. GR-kommunernas samverkan kring det livslånga lärandet är unikt för svenska förhållanden. Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete omfattande så många barn, unga och vuxna i lärande. Ca studerande i alla åldrar, uppemot lärare och drygt skolledare inbegrips, en samverkan som uppmärksammats genom åren, nu senast i den av regeringen tillsatta enmansutredning om framtidens gymnasieskola; Här ska nämnas att det finns goda exempel på hur kommuner samarbetar kring gymnasieskolan för att kunna erbjuda goda alternativ i samarbete med arbetslivet på orten. De 13 kommuner som länge samarbetat i Göteborgsområdet är ett gott exempel på detta. (saxat ur den statliga gymnasieutredningen Framtidsvägen ) Årets verksamhet i sammandrag - Verksamheten omsatte 88 mkr. Medlemsavgiften utgjorde ca 10 % av den totala omslutningen. - Inom Pedagogiskt Centrum deltog ca pedagoger, skolledare och övrig personal från ca 140 kommuner i kursverksamhet. Drygt lärare, elever, föräldrar, skolledare, studie- och yrkesvägledare besökte mässan gymnasiedagarna. Totalt erbjöds 197 kurser/seminarier och konferenser. Uppdragsutbildning har genomförts för samtliga GR-kommuner vid 51 tillfällen med ca deltagare. Upplevelsebaserat lärande (GRUL) har genomfört 60 utbildningsdagar med ca deltagare. Ett antal rollspel har genomförts kring EU- och FN-frågor. Tio nya pedagogiska spel och övningar inom ämnesområden som sexuell hälsa, hållbar utveckling, matematik, kemi, biologi, demokrati och IT har utgivits. Webbsidan som har medlemmar har haft över besök. Antalet nedladdade pedagogiska spel och övningar har varit Kursutvärderingarna innehåller fyra påståenden och resultatet visar att 92,7 % av deltagarna instämmer i de två mest positiva bedömningarna; Instämmer helt 73,9 % och Instämmer 18,8 %. 4

9 - Läromedel inköptes via GR för drygt 43 mkr under Genom miljötransporter reduceras trafikarbetet med 80 % jämfört med om kommunerna själva skulle ha hanterat läromedelsverksamheten. GR förfogar upphovsrättsligt över ett mediebibliotek bestående av artiklar till ett värde av 20 mkr. Mer än av regionens kommunala och fristående för- grund- och gymnasieskolor med en omfattning av drygt elever, innefattas av GRs läromedelsservice. Av drygt medielån utgjordes av digital distribution. - GR sköter gymnasieintagningen för samtliga 67 skolor i regionen. 30 är kommunala och 37 fristående. Totalt hanterades ca ansökningar. Andel elever som själva gjort sina val via Indranet är 70 %. Antalet besökare på Indranet fortsätter att öka, från till drygt , en ökning med 27 % jämfört med Andelen elever som är intagna på sitt förstahandsval har ökat från 81 % till 84 %. Fyllnadsgraden för de kommunala skolorna är i nivå med föregående år. När intagningen avslutades var 93 % av platserna besatta jämfört med 94 % föregående år. Andelen elever som sökt och blivit intagna i sin hemkommun fortsätter att minska för åttonde året i rad och uppgår nu till 47 %. - Uppföljnings- och utvärderingsverksamheten har utvecklats och idag finns ett omfattande statistiskt material som redovisar regionens utbildningsverksamhet på med bl.a. ca 200 diagram beskrivande samtliga skolformer, samt ca 25 kommunvisa diagram över grund- och gymnasieskola. - Webbsidan har utvecklats för att underlätta hanteringen av praktikplatser och andra arbetslivskontakter. Webbplatsen hade besök under året har haft samarbete med ca företag och arbetsplatser som erbjudit praktikplatser med sammanlagt ca praktiktillfällen till grundskoleelever i årskurs 8 och företag erbjuder även andra kontakter såsom studiebesök, informatörer mm. 5

10 3 000 APU-platser (arbetsplatsförlagd utbildning) inom sjukvård och kommunal verksamhet har förmedlats till studerande vid gymnasieskolan och vuxenutbildningen inom omvårdnadsprogrammet och barn och fritidsprogrammet. 248 handledare på arbetsplatserna har utbildats. - Tidskriften SJU8NIO som vänder sig till grundskolans ungdomar och tar upp utbildningsfrågor har en upplaga på exemplar och utkommer fyra gånger per år. Till gymnasieeleverna i år 2 och 3 distribueras tidskriften ett2tre i en årlig upplaga på exemplar. - Utbildningsgruppens webbplats hade drygt besök. - Ca barn och unga får utbildning från och med förskolan till och med gymnasieskolan och detta till en kostnad av uppemot 14 miljarder. - Inom GRs kommuner får nära vuxna utbildning i form av komvux, särvux och Svenska för invandrare (SFI) till en kostnad av drygt ca 600 mkr. Några nyckelhändelser - Skolverket, numera Statens skolinspektion, genomförde myndighetsinspektion av GRs gymnasieintagning. Fem påpekanden gjordes i inspektionsrapporten, tre var åtgärdade redan innan rapporten offentliggjordes, två åtgärdades under hösten förnyade samtliga medlemskommuner sina läromedelsavtal innebärande att samarbetet på detta område nu fortsätter ytterligare minst tre år. - Praktikplatsen.se utökades med en ny funktion, Integrationsplatsen, för hantering av verksamhetsförlagd SFI-utbildning. - Skola-arbetslivsverksamheten breddades genom samarbetet med föreningen Framtidsfrön som verkar för entreprenörskap inom grundskolan. - Teknikcollege Göteborgsregionen (TCGR) certifierades som första storstadsregion, vilket innebar att Industrikommittén granskade det regionala samarbetet mellan utbildning och arbetsliv och konstaterade att regionen uppfyllde samtliga kriterier. Det regionala Teknikcollegerådet med arbetslivet i majoritet säkerställer kvaliteten under den kommande treårsperioden. TCGR har särskilt fokus på vuxnas lärande. - GRs gymnasieintagning hanterade ansökningar till 409 utbildningar vid 67 skolor, kommunala såväl som fristående. Drygt 84 % av eleverna fick sitt förstahandsval tillgodosett. 6

11 - Drygt 400 elever har under året påbörjat en gymnasial lärlingsutbildning inom olika yrkesområden. GR är den region i Sverige där flest platser erbjuds. Utbildningarna tas fram i nära samverkan med arbetslivet och kvalitetssäkras via det regionala nätverket för lärande på arbetsplats genomfördes den årliga läromedelsutställningen på Världskulturmuséet med 46 utställande läromedelsförlag och besökande pedagoger. - Under 2008 har digitaliseringen ökat. Brukarnas lån av media i strömmande form (direktöverföring av film via internet), ökade med 20 %. Detta har möjliggjorts av att mer material köpts in med strömmande rättigheter. - Under gymnasiedagarna hade de 84 utställarna inte mindre än besökare. Ett nytt inslag för året var Det Levande Biblioteket. Här kunde besökande elever låna ett yrke i form av en person med anknytning till just detta yrke. Närmare 40 olika yrken fanns på plats under dagarna. - Inspirationsdagarna som genomfördes vecka 44 är det största enskilda kompetensutvecklingsprojekt som genomförts i Pedagogiskt Centrums regi och omfattade närmare deltagare från 43 kommuner. Vidare kan konstateras att utvecklingen mot måluppfyllelse avseende Utbildningsgruppens regionalpolitiska utbildningsmål går i önskvärd riktning. Vid en jämförelse med de två andra storstadsregionerna står sig GRs medlemskommuner väl avseende både resultat och kostnadseffektivitet. När det gäller de kvalitativa målen är den operativa verksamhet som Utbildningsgruppen bedriver helt inriktad på att stödja processer i medlemskommuner och på skolor som verkar i visionens riktning samt för att nå den måluppfyllelse som de regionalpolitiska utbildningsmålen anger. 7

12 Framtida utmaningar Regional samverkan I många sammanhang lyfts satsningar på det livslånga lärandet upp som den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för ett land/en region. Den globala konkurrensen hårdnar successivt. Ska Sverige som en liten, exportberoende nation klara konkurrensen i framtiden är satsningar på det livslånga lärandet den mest verkningsfulla åtgärden. Slutsatser vilka accentuerats hösten 2008 när den globala finanskrisen och en mycket djup lågkonjunktur drabbade världen, Sverige och inte minst Göteborgsregionen. I snart sagt alla sammanhang lyfts vikten av livslångt lärande, av kompetensutveckling, av höga förädlingsvärden upp. Västsverige står inför stora utmaningar härvidlag och utbildningssystemen kommer att sättas på hårda prov framgent. En sådan utmaning förutsätter samverkan utbildningsaktörer och skolhuvudmän emellan. Satsningar på det livslånga lärandet är kvalificerade och kostnadskrävande. Samarbete är kostnadseffektivt och kvalitetsutvecklande. Det är denna insikt som är och har varit fundamentet i Utbildningsgruppens arbete, något som i den uppkomna situationen kan bli till ett viktigt bidrag i alla strävanden att säkerställa en hållbar tillväxt och fortsatt välfärd. Regioner som har en välutbildad befolkning är attraktiva, drar till sig investeringar och växer och utvecklas därmed snabbt. Regioner av detta slag har också större förutsättningar att möta krav på omställning, flexibilitet, interorganisatorisk samverkan såväl som att hantera utmaningar som segregation, mångfaldens möjligheter och demokratins utveckling. Rader ovan är saxade ur Utbildningsgruppens förslag till inriktning 2010 och får väl idag sägas ha full relevans. Den regionala samverkan som etablerats och utvecklats GRs 13 medlemskommuner emellan kan komma att betyda mycket när det nu bl.a. gäller att möta krav på omställning, flexibilitet och interorganisatorisk samverkan. Regionala bilder av skolan/kvalitetskartläggning För att öka måluppfyllelse och kvalitet har verksamheten under året följts upp och utvärderats. Resultaten visas på webbplatsen Uppföljning, Utvärdering och Utveckling (U3). Här finns tabeller och diagram för samtliga skolformer och på så sätt skapas fortlöpande bilder av skolverksamheten i regionen. Uppgifterna bygger i huvudsak på nationell statistik från Skolverket och Statistiska centralbyrån (SCB), men även insamling av eget material redovisas kontinuerligt. Storstadsregionjämförelsen har uppdaterats, rapporten visar på en jämförelse av de tre storstadsregionernas nyckeltal inom utbildningssektorn. Göteborgsregionen står sig fortfarande mycket väl i jämförelsen och i flera fall med bäst resultat, vilket kort redovisas nedan. GRs medlemskommuner som grupp har: Högst andel elever som är behöriga till universitet och högskola. Högst andel behöriga elever till gymnasieskolan. Lägst kostnad för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Lägst andel elever på Individuella programmet (IV-programmet). Högst andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom fyra år. 51 % av 30-åringarna inom GR har eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel för riket är 44 %. 8

13 Utbildningsgruppens utgångspunkter och arbetsformer Utbildningsgruppens insatser är efterfrågestyrda och målgruppsfokuserade och syftar till att bidra till att nå de regionalpolitiska utbildningsmålen. Gruppens utvecklingsarbete sker i interorganisatorisk samverkan med ett stort antal organisationer. Vid sidan av detta är de nätverk som etablerats av central betydelse för måluppfyllelsen. Detta förhållningssätt skapar rationalitetsvinster. Resurser och kompetens tillförs, det bidrar till delaktighet och till den förankring som förutsätts för att regional samverkan skall förbli hållfast över tid. GR är en arena för sambruk, där regionen som helhet utgör ett större underlag än varje enskild kommun för att tillhandahålla bredd, djup och kvalitet i olika former av service till regionens utbildningsanordnare. Samverkansavtal, regiongemensamma satsningar på kompetensutveckling av ledare och pedagoger, IT-/Media- och läromedelssamarbetet, insatser i syfte att öka kvaliteten i kontakterna mellan skola och arbetsliv är exempel på detta. Vidare är GR en katalysator, ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte, där spjutspetskunnande och goda exempel i enskilda kommuner kan göras tillgängliga för och tillämpbara i andra kommuner. Ett stort antal nätverk med ledande företrädare på utbildningsområdet träffas fortlöpande på GR för idé- och erfarenhetsutbyte. Utbildningsgruppens webbplats har en stor yta för kvalitetsjämförelser, verksamhetsredovisningar och annat av intresse för den strategiska styrningen och ledningen av utbildningsverksamhet. I frågor där GRs medlemskommuner kan samagera skapas regional styrka. Regionens samlade tyngd ger större genomslag mot omvärlden i utbildningsfrågor, där kommunerna har gemensamma intressen att bevaka, än vad dessa skulle kunna åstadkomma genom enskilt agerande. Under 2008 har fokus i detta avseende legat på dels medverkan i kvalitetsutvecklingen av lärarutbildningen vid Göteborgs universitet, dels i en dialog med statsmakten i samband med de reformer på utbildningsområdet som nu initieras. Följande remisser har behandlats under året; - Gymnasieutredningen - Yrkeshögskoleutredningen - VFU i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. 9

14 UTFALL - SATSNINGSOMRÅDEN 2008 Satsningarna och dessas utfall redovisade nedan är det strategiska, regionala bidraget syftande till att verka i visionens riktning och till stöd för arbetet med måluppfyllelse. Den pedagogiska utmaningen i Utbildningsgruppens vision återfinns i förbundsordningen men också i avtal som reglerar samverkan kring skola och arbetslivskontakter samt avseende benchmarking och läromedelssamordning. Även arbetet med att skapa det öppna utbildningslandskapet är accentuerat i förbundsordningen. Regionala samverkansavtal finns för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, naturbruksgymnasiet och vuxenutbildningen. Överenskommelser kring interkommunala ersättningar finns för samtliga de skolformer som kommuner ansvarar för. De regionalpolitiska utbildningsmålen, förslag till Inriktning 2010 samt regionala statistiska bilder av utbildningslandskapet finns presenterade på adress (www.grkom.se/utbildning2010). UTBILDNINGSSAMVERKAN ett öppet, gränslöst och tillgängligt utbildningslandskap Skolformer Grund- och förskola Utbildningsgruppens mål att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt har under året fördjupats, då det dels har tagits beslut om en interkommunal ersättning för förskola, obligatorisk särskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt avseende ISGR. Ett uppdrag har också redovisats med förslag till samverkansavtal för förskoleverksamhet inom GR. I de olika nätverken sker ett aktivt erfarenhetsutbyte, där såväl ny forskning som nya lagar och styrdokument tas upp till behandling. Detta sker ofta i samverkan med universitet, Skolverket och Västra Götalandsregionen. 10

15 Gymnasieskola Samverkansavtalet GRs gymnasiesamverkansavtal har fortsatt rönt intresse från andra regioner, t.ex. Mitt Dalarna, Kommunerna i Stockholms län, Region Skåne, Region Värmland, Kronobergs län och Sjuhärads kommunalförbund. Modellen har också beskrivits som ett gott exempel i regeringens utredning om gymnasieskolan Framtidsvägen. De regionalt sökbara programinriktade individuella programmen (PRIV-utbildningarna) (70 platser) i Göteborg och det individuella programmet med inriktning autism (IVSO-inriktning mot autismspektrumstörning) (14 platser) i Partille har i stort sett utnyttjats. Ca 400 regionalt sökbara platser med stor andel lärande på arbetsplats har besatts. Regional garanti för Byggprogrammet inriktning byggnadsplåt i Göteborg och Hantverksprogrammet inriktning silversmide i Lerum har använts men endast för ett fåtal platser. Också prislistan har rönt uppmärksamhet från andra regioner. Bland annat lyftes den fram som ett gott exempel under tre konferenser arrangerade av Sveriges kommunalekonomers förening. Yrkesutbildning På grund av stora elevkullar med ett starkt intresse för yrkesutbildning har diskussioner om dimensionering varit intensiva. GR har lyckats väl med att upprätthålla ett brett utbud av yrkesutbildning tack vare regional samverkan. I samtliga nätverk med koppling till gymnasieskolans yrkesutbildning har frågan om yrkeslärarbehovet tagits upp under året. GR bjöd in den nationella utredningen om yrkeslärarutbildningen till samtal under utredningens gång. Samtal har också förts med Göteborgs universitet för att öka möjligheterna att rekrytera. Dessutom har GR deltagit i ett EU-projekt, Integration of Workplace Learning in Vocational Teacher Education (IWOLTE) där syftet är att utveckla former för att dels utbilda handledare dels rekrytera nya yrkeslärare genom att arbetsplatsförlägga delar av utbildningen. 11

16 Lärande på arbetsplats/företagsförlagda gymnasiet GRs nätverk för lärande på arbetsplats har bidragit till regional kvalitetsutveckling kring lärlingsutbildning. Diskussioner har förts i nätverken kring antagningsproceduren, avtalsfrågor, arbetsplatsförlagt lärande i förhållande till bedömning och betygsättning, uppföljning och samverkan med arbetsmarknadens parter liksom avseende behovet av ny kompetens för yrkeslärare. Informationsmaterial har tagits fram i samband med försöksverksamheten. Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med regionala företrädare för arbetslivet. Beslut har också fattats om att arrangera ett regionalt lärlingsråd under våren Teknikcollege inom Göteborgsregionen Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för kompetenscentra som erbjuder ungdomar och vuxna tekniska och processinriktade utbildningar på alla nivåer med inriktning mot teknikintensiva branscher. Inom Teknikcollege samverkar kommuner, skolor, utbildningsanordnare och företag kring utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Hit hör vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, KY och yrkeshögskoleutbildning. Utbildningarna är kopplade till de regionala teknikföretagens profil. Arbetet med Teknikcollege har intensifierats och GRs regionala ansökan till Industrikommittén om att få ingå i konceptet Teknikcollege granskades och godkändes i april. Lokala ansökningar från Göteborgsregionens tekniska gymnasium/göteborgs Tekniska College och från SKF Tekniska gymnasium/skf Kompetenscentrum godkändes samtidigt. I det regionala Teknikcollegerådet har arbetslivets företrädare en arena för att diskutera kompetensutveckling i nära samverkan med leverantörerna av utbildning. Göteborgsregionen utmärker sig för en ovanligt stor del vuxenutbildning inom det regionala Teknikcollegerådets verksamhet. 12

17 Regionala yrkesutbildningscentra GR Utbildning beviljades medel från Myndigheten för skolutveckling för att utveckla kvaliteten inom yrkesutbildningen ur ett regionalt perspektiv inom fyra nationella program: Omvårdnadsprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet, Handelsprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet. Insatsen, som genomförts i nätverksform, omfattar såväl gymnasieskolan som vuxenutbildning inom dessa program/sektorer. Vård- och omsorgscollege Vård- och omsorgscollege (VOC) är en samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetslivet inom vård- och omsorg på regional nivå. Inom VOC samverkar kommuner, landsting, privata vårdföretag och fackliga organisationer med olika utbildningsanordnare på gymnasial och eftergymnasial nivå. Under året har arbetet med att informera om, och skriva en regional ansökan om Vård- och Omsorgscollege genomförts. Detta arbete har skett i nära samverkan mellan avnämare och utbildare alltifrån gymnasial till eftergymnasial nivå. Gemensamma gymnasiet De gemensamt anordnade kurserna inom ramen för Gemensamma gymnasiet ska vara s.k. smala nationella kurser, som eleverna annars inte skulle få tillfälle att läsa, på grund av t.ex. få deltagare, att kursen är för kostnadskrävande att anordna eller att lärarkompetensen för kursen saknas på den aktuella skolan. Kurserna skall företrädesvis anordnas på onsdagar på, för eleverna i den aktuella undervisningsgruppen, centralt placerad skola. Liksom under tidigare år omfattar det gemensamma gymnasiet ett stort antal språkkurser, vilket underlättar inför möjligheten att tillgodoräkna sig meritpoäng inom språk inför antagning till Högskolan Nytt från 2008 är att: Skolorna kan erbjuda ett fast utbud av kurser inom det Gemensamma Gymnasiet i samband med respektive skolas ordinarie val av valbara kurser och individuellt val. Respektive anordnarskola väljer själv vilken eller vilka kurser man vill erbjuda sina elever. Kärnämneskurser på distans erbjuds elever som t.ex. vid skolbyte inte får studieplanen att stämma överens. Möjligheten till breddningskurser i tekniska ämnen skapats. Kurser som stödjer genomförandet av lärande på arbetsplats erbjuds. Nytt administrativt verktyg har tagits fram för registrering av kurser, deltagare, betyg och kontaktpersoner mm. 13

18 Vuxenutbildning Policyn för vuxnas lärande från 2007 har styrt arbetet och kontakterna med ett antal regioner i landet har utvecklats. Under året har arbetats med att samla, systematisera, samt sprida kunskap och erfarenheter från regionala samverkansprocesser avslutades ett riksomfattande projekt med, över tio regioner i landet, som haft som syfte att skapa en fungerande infrastruktur för vuxnas lärande med koppling till lokal och regional utveckling och tillväxt. Denna satsning har finansierats av Nationellt Centrum För Flexibelt Lärande (CFL). Under året har det 2004 påbörjade samverkansavtalet för vuxnas lärande, innehållande ett 30-tal regionrekryterande yrkesutbildningar, gått in i en ny etapp. Samarbete med arbetslivet, genom det regionala kompetensrådet, har upprätthållits vilket givit värdefull input i arbetet med avtalet. Arbetet i den under året avlämnade utredningen kring fristående vuxenutbildning har följts påbörjades ett arbete för att utveckla och fördjupa samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen. GR-området har en sammanhållen arbetsmarknad som utvecklas bäst av samverkande kommuner när det gäller kompetensutveckling inom yrkesutbildningar. Idén bygger på att nyttja den fulla kapaciteten av både utbildningsresurser och intresserade studerande, samt att härigenom optimera de kommunala resurserna ur både ett ekonomiskt och ett kvalitetsutvecklingsperspektiv. Under året marknadsfördes Göteborgsregionens gemensamma yrkesutbildningar för vuxna via annonser i Metro, PunktSE och GP. En gemensam katalog trycktes upp och ett seminarium för studie- och yrkesvägledare hölls i april. I april gjordes också en så kallad sampling tillsammans med tidningen PunktSE, där handutdelare under två morgontimmar, i Göteborgsregionens 13 kommuner, delade ut exemplar av katalogen tillsammans med tidningen i vilken även annonsering gjordes. Intresset för entreprenörskap är stort på alla områden. 12 av GRs 13 kommuner anmälde sig som deltagare till kompetensutveckling inom entreprenöriellt lärande. Fortbildningen genomförs även under 2009 och 2010 med totalt tio utbildningsdagar. Ett EU-studiebesök av transnationell karaktär med besökare från sju länder genomfördes, vilket gav ett mycket positivt gensvar från besökarna. Vuxenutbildningen i sex av GRs kommuner presenterades, vilket innebar en god marknadsföring av GR-samverkan kring vuxnas lärande. Ett administrativt stöd (Alvis) har under året upphandlats och implementeras i kommunernas verksamhet. 14

19 Kommunernas arbete med svenska för invandrare (SFI) har inventerats. Under året genomfördes en effektstudie, dvs. en uppföljning av de studerande vid GRgemensamma yrkesutbildningar i form av en enkätundersökning under våren Denna genomförs vartannat år. Stödverksamheter Nätverk inom utbildningsområdet Inom ramen för Utbildningsgruppens arbete utbyts erfarenheter och kunskaper kring skol- och utbildningsfrågor av gemensamt intresse i ett tjugotal nätverk med drygt 300 ledamöter. Dessa nätverk har under året genomfört ca 170 möten. Varje nätverk har en beskrivning av syfte och verksamhet samt vilka ledamöter som ingår i nätverket. Arbetsmaterialet finns redovisat på hemsidan. Intagning till gymnasieskola Utbildningsgruppen genomför intagningen till gymnasieskola för kommunerna och för regionens samtliga fristående gymnasieskolor. Verksamheten styrs av målsättningarna att eleverna ska få sitt förstahandsval tillgodosett och att kommunernas gymnasieorganisation ska vara optimalt fylld, dvs. elev och ekonomi står i centrum. Under året har arbetats med att vidareutveckla kommunernas uppföljningsansvar jämte ungdomsuppföljningssystemet GRUUS. Under året har intagningsarbetet varit föremål för inspektion av Skolverket och sedermera Statens skolinspektion. I en konstruktiv process och tillsammans med medlemskommunernas utbildningsanordnare har de synpunkter som lyftes fram korrigerats. Specialpedagogik GR-specialen är ett nyhetsbrev i specialpedagogiska frågor som utkommer fyra gånger/år. Det distribueras till alla skolor samt till personer som anmält sig som prenumeranter. Dialog med fristående skolor Under året har ett antal mötesplatser för rektorer vid fristående grund- och gymnasieskolor genomförts. Dessa forum är uppskattade och de flesta av de fristående skolorna inom regionen har varit representerade. Studievägledning Under rubriken Hur kan vi få en vägledning till för alla? inbjöds studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare som arbetar med vägledning till en vägledarkonferens. Konferensen syftade till att utgöra ett första steg i en mer frekvent dialog mellan vägledningens olika delar. Intresset för konferensen var stort och en uttalad avsikt finns att träffar av liknande slag kommer arrangeras med kontinuitet framöver. Vilka preferenser styr ungdomars val till gymnasiet? Under hösten gavs utbildningscheferna jämte skolledarna möjlighet att delta i en hearing kring vilka preferenser som styr ungdomars val till gymnasiet, där tre aktörer; Sveriges kommuner och landsting (SKL), Skolverket och Svenskt Näringsliv, presenterade sina nyckeltal. Göteborgs stad redovisade en utredning på temat ungdomars preferenser i samband med valet till gymnasieskolan. Diskuterades kring hur uppgifterna förhåller sig till varandra och hur de kan användas vid elevernas val till gymnasieskolan. 15

20 Utmärkelse för kvalitet och samverkan i skola - arbetslivskontakter Under hösten offentliggjordes en aktivitet där grundskolor, gymnasieskolor och arbetsplatser, som arbetar framsynt med skola-arbetslivskontakter kommer att premieras. Denna aktivitet, Utmärkelsen kvalitet och samverkan i skola-arbetslivskontakter, arrangeras av ett antal arbetsmarknadsorganisationer i Göteborgsregionen, och är ytterligare ett sätt att utveckla och driva arbetet med skola-arbetslivskontakter framåt. PEDAGOGISKT CENTRUM - regiongemensamma satsningar på kompetensutveckling Omfattning Inom kursverksamheten har Pedagogiskt Centrum (PC) erbjudit brukarna i GR-kommunerna ett brett utbud kopplat till skolutvecklingsområdet. Innehållet i detta utbud tas fram bl.a. i samverkan med GRs olika nätverk och genom en referensgrupp med representanter för GR-kommuner. Antalet deltagare var ca för kursverksamheten och drygt under mässan gymnasiedagarna. Kursdeltagare från ca 140 kommuner i Sverige har registrerats. Uppdragsutbildning har genomförts vid 51 tillfällen för ca personer. Utbildningarna har genomförts efter beställning från kommuner och enskilda skolor. Utbudet, som ofta erbjuds i integrerade grupper, har spänt över hela det livslånga lärandet. 16

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det?

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret Delbetänkande av Nationella Lärlingskommittén Stockholm 2009 SOU 2009:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Idéskola för yrkesutbildning

Idéskola för yrkesutbildning Utvärderingen av Idéskola för yrkesutbildning -slutrapport Joakim Nilsson 2008-10-31 Innehållsförteckning Ett Inledning...3 Projektets bakgrund och den omgivande verkligheten... 3 Metod och material...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer Lunds utbildnings- förvaltning år 2002 Kvalitets- redovisning LUNDS KOMMUN Frivilliga skolformer INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 SÄRSKILDA SATSNINGAR... 4 GYMNASIESKOLA... 7 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Att inte följa den förväntade vägen

Att inte följa den förväntade vägen Att inte följa den förväntade vägen En studie om ungdomar utanför gymnasieskolan och om det kommunala uppföljningsansvaret Marianne Lundgren Jan Magnusson Rapport 3:2009 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter

Läs mer

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm

Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Slutversion certifieringsdatum 2011-09-20 Kontaktperson för styrgruppen: Lars Åke Gustafsson socialchef Socialförvaltningen Falköpings

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer