Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen"

Transkript

1 Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson (s), Ale Jan Österdahl (m), Kungsbacka Pär Göran Björkman (s), Alingsås Camilla Waltersson Grönvall (m), Lilla Edet Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Staffan Gustavsson (mp), Lerum Anne-Lie Sundling (kd), Öckerö Carola Granell (s), Stenungsund Anders Holmensköld (m), Kungälv Torsten Gustafsson (s), Tjörn Kent Vahlén (fp), Partille Claes Olsson (m), Mölndal Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 5 februari 2008, kl Plats: GR-Huset, Rum 255 och 253 OBS! Tiden för sammanträdet. Besök av Stockholms Utbildningsnämnd på GR kl Utbildningsgruppens ledamöter inbjuds även att delta i ett besök som Stockholms Utbildningsnämnd genomför på GR. Syftet med besöket är att ta del av GRs arbete inom framför allt gymnasieområdet samt att byta erfarenheter kring detta. Besöket genomförs kl Deltagande i besökspasset från Utbildningsgruppen meddelas Cecilia Salmi.

2 Samling kl med morgonkaffe. Sammanträdet i UG äger rum enligt följande arbetsordning Föredragningar Överläggning i partigrupper inkl kaffe Sammanträde Förslag till ärendelista: Föredragningar Information om gymnasievalet inför 2009/2010 (Susanne Carlström) Proposition om barnomsorgspeng samt allmän förskola för treåringar (Margrethe Kristensson) Beslutsärenden 1. Val av protokolljusterare 2. Utbildningsgruppens verksamhet 2008 (Handling bifogas) 3. Regional satsning på vuxnas lärande (Handling bifogas) 4. Förlängning av vuxavtalet för hösten 2009 (Handling bifogas) 5. Samverkansavtal för förskoleverksamhet (Bordlagt ärende i UG) 6. ESF-ansökan på grund av de stora omställningar som skett på den Västsvenska arbetsmarknaden under hösten 2008 (EUs Socialfond Utlysning nr 1, 2009) (Handling bifogas) Informationsärenden 7. Information om gymnasievalet inför 2009/ Proposition om barnomsorgspeng samt allmän förskola för treåringar 9. Utbildningsgruppens Inriktning 2010

3 10. Kompetensutveckling för skolledare, studie- och yrkesvägledare samt lärare på gymnasieskola och vuxenutbildning inom GR (GRowth) 12. Frikvotsmöten kring gymnasieintagningen påminnelse Övriga ärenden Kallelser, protokoll och övrigt material från Utbildningsgruppens sammanträden återfinns på GR Utbildnings hemsida Vid frånvaro var vänlig meddela Cecilia Salmi Med vänlig hälsning Börje Rådesjö /Peter Holmström

4 KOMMUNALFÖRBUNDET GR Utbildningsgrupp ÄRENDE 2 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom GR Utbildning 2008, benämnd Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppen föreslås besluta att godkänna förslag till verksamhetsberättelse avseende Utbildningsgruppens verksamhet Göteborg 29 januari 2009 Börje Rådesjö

5 Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2008

6 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional samverkan 8 Regionala bilder av skolan/kvalitetskartläggning 8 Utbildningsgruppens utgångspunkter och arbetsformer 9 Utfall satsningsområden Utbildningssamverkan ett öppet, gränslöst och tillgängligt utbildningslandskap Skolformer Grund- och förskola 10 Gymnasieskola Vuxenutbildning Stödverksamheter Nätverk inom utbildningsområdet 15 Intagning till gymnasieskola 15 Specialpedagogik 15 Dialog med fristående skolor 15 Studievägledning 15 Vilka preferenser styr ungdomars val till gymnasiet? 15 Utmärkelse för kvalitet och samverkan i skola arbetslivskontakter 16 Pedagogiskt Centrum regiongemensamma satsningar på kompetensutveckling Omfattning 16 Längre utbildningar 17 Skolledarutbildningar 17 Elevassistentutbildning 17 Gymnasiedagarna Siris och Salsa, samt Öppna jämförelser 18 Människa i riskzon 19 Informationstillfälle om resultatet av gymnasieutredningen 19 Kompetensutvecklingsinsatser med fokus på yrkesutbildning Inspirationsdagar vecka Konferens för fritidspedagoger 20 Skriftliga omdömen 20 Familjedaghemskonferens 20 Cope 21 Elevhälsadag 21 Skolledarkonferens om särskolefrågor 21 Upplevelsebaserat lärande Multimediastudion 22 GR skolbibliotek 22 2

7 Läromedel regiongemensamma satsningar på läromedelsförsörjning IT-/Media Läromedelsutveckling 23 Läromedelssamordning 23 Läromedelsutställning Läromedelsinformation 23 Skoldatateksnav 24 Film och Ljudbibliotek 24 Webbtjänst SLI (Svenska läromedel på Internet) 24 Digital distribution 24 Upphovsrätt 25 Skola arbetsliv regiongemensamma satsningar på lärande i arbetslivet SAK-rådet 25 Samordning grundskola 25 Samordning gymnasieskola/vuxenutbildning 26 Webbsidan Praktikplatsen.se 27 Utbildningar 27 Studiebesök 28 Entreprenörskap 28 Försäljning av praktikplatsen.se 28 3

8 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Utbildningsgruppen är GRs politiska styrgrupp för regiongemensamma satsningar på det livslånga lärandets område. Den utses av Förbundsfullmäktige och har myndighetsuppgifter för medlemskommunernas räkning. Vissa av Utbildningsgruppens verksamhetsdelar är fastställda i förbundsordningen, andra regleras i avtal, överenskommelser och avsiktsförklaringar. Utbildningsgruppens vision rymmer två utmaningar, dels gemensamma satsningar i syfte att utveckla lärmiljöer och pedagogisk kompetens hos de utbildningsverksamma i medlemskommunerna, dels arbetet med att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt. GR-kommunernas samverkan kring det livslånga lärandet är unikt för svenska förhållanden. Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete omfattande så många barn, unga och vuxna i lärande. Ca studerande i alla åldrar, uppemot lärare och drygt skolledare inbegrips, en samverkan som uppmärksammats genom åren, nu senast i den av regeringen tillsatta enmansutredning om framtidens gymnasieskola; Här ska nämnas att det finns goda exempel på hur kommuner samarbetar kring gymnasieskolan för att kunna erbjuda goda alternativ i samarbete med arbetslivet på orten. De 13 kommuner som länge samarbetat i Göteborgsområdet är ett gott exempel på detta. (saxat ur den statliga gymnasieutredningen Framtidsvägen ) Årets verksamhet i sammandrag - Verksamheten omsatte 88 mkr. Medlemsavgiften utgjorde ca 10 % av den totala omslutningen. - Inom Pedagogiskt Centrum deltog ca pedagoger, skolledare och övrig personal från ca 140 kommuner i kursverksamhet. Drygt lärare, elever, föräldrar, skolledare, studie- och yrkesvägledare besökte mässan gymnasiedagarna. Totalt erbjöds 197 kurser/seminarier och konferenser. Uppdragsutbildning har genomförts för samtliga GR-kommuner vid 51 tillfällen med ca deltagare. Upplevelsebaserat lärande (GRUL) har genomfört 60 utbildningsdagar med ca deltagare. Ett antal rollspel har genomförts kring EU- och FN-frågor. Tio nya pedagogiska spel och övningar inom ämnesområden som sexuell hälsa, hållbar utveckling, matematik, kemi, biologi, demokrati och IT har utgivits. Webbsidan som har medlemmar har haft över besök. Antalet nedladdade pedagogiska spel och övningar har varit Kursutvärderingarna innehåller fyra påståenden och resultatet visar att 92,7 % av deltagarna instämmer i de två mest positiva bedömningarna; Instämmer helt 73,9 % och Instämmer 18,8 %. 4

9 - Läromedel inköptes via GR för drygt 43 mkr under Genom miljötransporter reduceras trafikarbetet med 80 % jämfört med om kommunerna själva skulle ha hanterat läromedelsverksamheten. GR förfogar upphovsrättsligt över ett mediebibliotek bestående av artiklar till ett värde av 20 mkr. Mer än av regionens kommunala och fristående för- grund- och gymnasieskolor med en omfattning av drygt elever, innefattas av GRs läromedelsservice. Av drygt medielån utgjordes av digital distribution. - GR sköter gymnasieintagningen för samtliga 67 skolor i regionen. 30 är kommunala och 37 fristående. Totalt hanterades ca ansökningar. Andel elever som själva gjort sina val via Indranet är 70 %. Antalet besökare på Indranet fortsätter att öka, från till drygt , en ökning med 27 % jämfört med Andelen elever som är intagna på sitt förstahandsval har ökat från 81 % till 84 %. Fyllnadsgraden för de kommunala skolorna är i nivå med föregående år. När intagningen avslutades var 93 % av platserna besatta jämfört med 94 % föregående år. Andelen elever som sökt och blivit intagna i sin hemkommun fortsätter att minska för åttonde året i rad och uppgår nu till 47 %. - Uppföljnings- och utvärderingsverksamheten har utvecklats och idag finns ett omfattande statistiskt material som redovisar regionens utbildningsverksamhet på med bl.a. ca 200 diagram beskrivande samtliga skolformer, samt ca 25 kommunvisa diagram över grund- och gymnasieskola. - Webbsidan har utvecklats för att underlätta hanteringen av praktikplatser och andra arbetslivskontakter. Webbplatsen hade besök under året har haft samarbete med ca företag och arbetsplatser som erbjudit praktikplatser med sammanlagt ca praktiktillfällen till grundskoleelever i årskurs 8 och företag erbjuder även andra kontakter såsom studiebesök, informatörer mm. 5

10 3 000 APU-platser (arbetsplatsförlagd utbildning) inom sjukvård och kommunal verksamhet har förmedlats till studerande vid gymnasieskolan och vuxenutbildningen inom omvårdnadsprogrammet och barn och fritidsprogrammet. 248 handledare på arbetsplatserna har utbildats. - Tidskriften SJU8NIO som vänder sig till grundskolans ungdomar och tar upp utbildningsfrågor har en upplaga på exemplar och utkommer fyra gånger per år. Till gymnasieeleverna i år 2 och 3 distribueras tidskriften ett2tre i en årlig upplaga på exemplar. - Utbildningsgruppens webbplats hade drygt besök. - Ca barn och unga får utbildning från och med förskolan till och med gymnasieskolan och detta till en kostnad av uppemot 14 miljarder. - Inom GRs kommuner får nära vuxna utbildning i form av komvux, särvux och Svenska för invandrare (SFI) till en kostnad av drygt ca 600 mkr. Några nyckelhändelser - Skolverket, numera Statens skolinspektion, genomförde myndighetsinspektion av GRs gymnasieintagning. Fem påpekanden gjordes i inspektionsrapporten, tre var åtgärdade redan innan rapporten offentliggjordes, två åtgärdades under hösten förnyade samtliga medlemskommuner sina läromedelsavtal innebärande att samarbetet på detta område nu fortsätter ytterligare minst tre år. - Praktikplatsen.se utökades med en ny funktion, Integrationsplatsen, för hantering av verksamhetsförlagd SFI-utbildning. - Skola-arbetslivsverksamheten breddades genom samarbetet med föreningen Framtidsfrön som verkar för entreprenörskap inom grundskolan. - Teknikcollege Göteborgsregionen (TCGR) certifierades som första storstadsregion, vilket innebar att Industrikommittén granskade det regionala samarbetet mellan utbildning och arbetsliv och konstaterade att regionen uppfyllde samtliga kriterier. Det regionala Teknikcollegerådet med arbetslivet i majoritet säkerställer kvaliteten under den kommande treårsperioden. TCGR har särskilt fokus på vuxnas lärande. - GRs gymnasieintagning hanterade ansökningar till 409 utbildningar vid 67 skolor, kommunala såväl som fristående. Drygt 84 % av eleverna fick sitt förstahandsval tillgodosett. 6

11 - Drygt 400 elever har under året påbörjat en gymnasial lärlingsutbildning inom olika yrkesområden. GR är den region i Sverige där flest platser erbjuds. Utbildningarna tas fram i nära samverkan med arbetslivet och kvalitetssäkras via det regionala nätverket för lärande på arbetsplats genomfördes den årliga läromedelsutställningen på Världskulturmuséet med 46 utställande läromedelsförlag och besökande pedagoger. - Under 2008 har digitaliseringen ökat. Brukarnas lån av media i strömmande form (direktöverföring av film via internet), ökade med 20 %. Detta har möjliggjorts av att mer material köpts in med strömmande rättigheter. - Under gymnasiedagarna hade de 84 utställarna inte mindre än besökare. Ett nytt inslag för året var Det Levande Biblioteket. Här kunde besökande elever låna ett yrke i form av en person med anknytning till just detta yrke. Närmare 40 olika yrken fanns på plats under dagarna. - Inspirationsdagarna som genomfördes vecka 44 är det största enskilda kompetensutvecklingsprojekt som genomförts i Pedagogiskt Centrums regi och omfattade närmare deltagare från 43 kommuner. Vidare kan konstateras att utvecklingen mot måluppfyllelse avseende Utbildningsgruppens regionalpolitiska utbildningsmål går i önskvärd riktning. Vid en jämförelse med de två andra storstadsregionerna står sig GRs medlemskommuner väl avseende både resultat och kostnadseffektivitet. När det gäller de kvalitativa målen är den operativa verksamhet som Utbildningsgruppen bedriver helt inriktad på att stödja processer i medlemskommuner och på skolor som verkar i visionens riktning samt för att nå den måluppfyllelse som de regionalpolitiska utbildningsmålen anger. 7

12 Framtida utmaningar Regional samverkan I många sammanhang lyfts satsningar på det livslånga lärandet upp som den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för ett land/en region. Den globala konkurrensen hårdnar successivt. Ska Sverige som en liten, exportberoende nation klara konkurrensen i framtiden är satsningar på det livslånga lärandet den mest verkningsfulla åtgärden. Slutsatser vilka accentuerats hösten 2008 när den globala finanskrisen och en mycket djup lågkonjunktur drabbade världen, Sverige och inte minst Göteborgsregionen. I snart sagt alla sammanhang lyfts vikten av livslångt lärande, av kompetensutveckling, av höga förädlingsvärden upp. Västsverige står inför stora utmaningar härvidlag och utbildningssystemen kommer att sättas på hårda prov framgent. En sådan utmaning förutsätter samverkan utbildningsaktörer och skolhuvudmän emellan. Satsningar på det livslånga lärandet är kvalificerade och kostnadskrävande. Samarbete är kostnadseffektivt och kvalitetsutvecklande. Det är denna insikt som är och har varit fundamentet i Utbildningsgruppens arbete, något som i den uppkomna situationen kan bli till ett viktigt bidrag i alla strävanden att säkerställa en hållbar tillväxt och fortsatt välfärd. Regioner som har en välutbildad befolkning är attraktiva, drar till sig investeringar och växer och utvecklas därmed snabbt. Regioner av detta slag har också större förutsättningar att möta krav på omställning, flexibilitet, interorganisatorisk samverkan såväl som att hantera utmaningar som segregation, mångfaldens möjligheter och demokratins utveckling. Rader ovan är saxade ur Utbildningsgruppens förslag till inriktning 2010 och får väl idag sägas ha full relevans. Den regionala samverkan som etablerats och utvecklats GRs 13 medlemskommuner emellan kan komma att betyda mycket när det nu bl.a. gäller att möta krav på omställning, flexibilitet och interorganisatorisk samverkan. Regionala bilder av skolan/kvalitetskartläggning För att öka måluppfyllelse och kvalitet har verksamheten under året följts upp och utvärderats. Resultaten visas på webbplatsen Uppföljning, Utvärdering och Utveckling (U3). Här finns tabeller och diagram för samtliga skolformer och på så sätt skapas fortlöpande bilder av skolverksamheten i regionen. Uppgifterna bygger i huvudsak på nationell statistik från Skolverket och Statistiska centralbyrån (SCB), men även insamling av eget material redovisas kontinuerligt. Storstadsregionjämförelsen har uppdaterats, rapporten visar på en jämförelse av de tre storstadsregionernas nyckeltal inom utbildningssektorn. Göteborgsregionen står sig fortfarande mycket väl i jämförelsen och i flera fall med bäst resultat, vilket kort redovisas nedan. GRs medlemskommuner som grupp har: Högst andel elever som är behöriga till universitet och högskola. Högst andel behöriga elever till gymnasieskolan. Lägst kostnad för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Lägst andel elever på Individuella programmet (IV-programmet). Högst andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom fyra år. 51 % av 30-åringarna inom GR har eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel för riket är 44 %. 8

13 Utbildningsgruppens utgångspunkter och arbetsformer Utbildningsgruppens insatser är efterfrågestyrda och målgruppsfokuserade och syftar till att bidra till att nå de regionalpolitiska utbildningsmålen. Gruppens utvecklingsarbete sker i interorganisatorisk samverkan med ett stort antal organisationer. Vid sidan av detta är de nätverk som etablerats av central betydelse för måluppfyllelsen. Detta förhållningssätt skapar rationalitetsvinster. Resurser och kompetens tillförs, det bidrar till delaktighet och till den förankring som förutsätts för att regional samverkan skall förbli hållfast över tid. GR är en arena för sambruk, där regionen som helhet utgör ett större underlag än varje enskild kommun för att tillhandahålla bredd, djup och kvalitet i olika former av service till regionens utbildningsanordnare. Samverkansavtal, regiongemensamma satsningar på kompetensutveckling av ledare och pedagoger, IT-/Media- och läromedelssamarbetet, insatser i syfte att öka kvaliteten i kontakterna mellan skola och arbetsliv är exempel på detta. Vidare är GR en katalysator, ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte, där spjutspetskunnande och goda exempel i enskilda kommuner kan göras tillgängliga för och tillämpbara i andra kommuner. Ett stort antal nätverk med ledande företrädare på utbildningsområdet träffas fortlöpande på GR för idé- och erfarenhetsutbyte. Utbildningsgruppens webbplats har en stor yta för kvalitetsjämförelser, verksamhetsredovisningar och annat av intresse för den strategiska styrningen och ledningen av utbildningsverksamhet. I frågor där GRs medlemskommuner kan samagera skapas regional styrka. Regionens samlade tyngd ger större genomslag mot omvärlden i utbildningsfrågor, där kommunerna har gemensamma intressen att bevaka, än vad dessa skulle kunna åstadkomma genom enskilt agerande. Under 2008 har fokus i detta avseende legat på dels medverkan i kvalitetsutvecklingen av lärarutbildningen vid Göteborgs universitet, dels i en dialog med statsmakten i samband med de reformer på utbildningsområdet som nu initieras. Följande remisser har behandlats under året; - Gymnasieutredningen - Yrkeshögskoleutredningen - VFU i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. 9

14 UTFALL - SATSNINGSOMRÅDEN 2008 Satsningarna och dessas utfall redovisade nedan är det strategiska, regionala bidraget syftande till att verka i visionens riktning och till stöd för arbetet med måluppfyllelse. Den pedagogiska utmaningen i Utbildningsgruppens vision återfinns i förbundsordningen men också i avtal som reglerar samverkan kring skola och arbetslivskontakter samt avseende benchmarking och läromedelssamordning. Även arbetet med att skapa det öppna utbildningslandskapet är accentuerat i förbundsordningen. Regionala samverkansavtal finns för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, naturbruksgymnasiet och vuxenutbildningen. Överenskommelser kring interkommunala ersättningar finns för samtliga de skolformer som kommuner ansvarar för. De regionalpolitiska utbildningsmålen, förslag till Inriktning 2010 samt regionala statistiska bilder av utbildningslandskapet finns presenterade på adress (www.grkom.se/utbildning2010). UTBILDNINGSSAMVERKAN ett öppet, gränslöst och tillgängligt utbildningslandskap Skolformer Grund- och förskola Utbildningsgruppens mål att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt har under året fördjupats, då det dels har tagits beslut om en interkommunal ersättning för förskola, obligatorisk särskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt avseende ISGR. Ett uppdrag har också redovisats med förslag till samverkansavtal för förskoleverksamhet inom GR. I de olika nätverken sker ett aktivt erfarenhetsutbyte, där såväl ny forskning som nya lagar och styrdokument tas upp till behandling. Detta sker ofta i samverkan med universitet, Skolverket och Västra Götalandsregionen. 10

15 Gymnasieskola Samverkansavtalet GRs gymnasiesamverkansavtal har fortsatt rönt intresse från andra regioner, t.ex. Mitt Dalarna, Kommunerna i Stockholms län, Region Skåne, Region Värmland, Kronobergs län och Sjuhärads kommunalförbund. Modellen har också beskrivits som ett gott exempel i regeringens utredning om gymnasieskolan Framtidsvägen. De regionalt sökbara programinriktade individuella programmen (PRIV-utbildningarna) (70 platser) i Göteborg och det individuella programmet med inriktning autism (IVSO-inriktning mot autismspektrumstörning) (14 platser) i Partille har i stort sett utnyttjats. Ca 400 regionalt sökbara platser med stor andel lärande på arbetsplats har besatts. Regional garanti för Byggprogrammet inriktning byggnadsplåt i Göteborg och Hantverksprogrammet inriktning silversmide i Lerum har använts men endast för ett fåtal platser. Också prislistan har rönt uppmärksamhet från andra regioner. Bland annat lyftes den fram som ett gott exempel under tre konferenser arrangerade av Sveriges kommunalekonomers förening. Yrkesutbildning På grund av stora elevkullar med ett starkt intresse för yrkesutbildning har diskussioner om dimensionering varit intensiva. GR har lyckats väl med att upprätthålla ett brett utbud av yrkesutbildning tack vare regional samverkan. I samtliga nätverk med koppling till gymnasieskolans yrkesutbildning har frågan om yrkeslärarbehovet tagits upp under året. GR bjöd in den nationella utredningen om yrkeslärarutbildningen till samtal under utredningens gång. Samtal har också förts med Göteborgs universitet för att öka möjligheterna att rekrytera. Dessutom har GR deltagit i ett EU-projekt, Integration of Workplace Learning in Vocational Teacher Education (IWOLTE) där syftet är att utveckla former för att dels utbilda handledare dels rekrytera nya yrkeslärare genom att arbetsplatsförlägga delar av utbildningen. 11

16 Lärande på arbetsplats/företagsförlagda gymnasiet GRs nätverk för lärande på arbetsplats har bidragit till regional kvalitetsutveckling kring lärlingsutbildning. Diskussioner har förts i nätverken kring antagningsproceduren, avtalsfrågor, arbetsplatsförlagt lärande i förhållande till bedömning och betygsättning, uppföljning och samverkan med arbetsmarknadens parter liksom avseende behovet av ny kompetens för yrkeslärare. Informationsmaterial har tagits fram i samband med försöksverksamheten. Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med regionala företrädare för arbetslivet. Beslut har också fattats om att arrangera ett regionalt lärlingsråd under våren Teknikcollege inom Göteborgsregionen Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för kompetenscentra som erbjuder ungdomar och vuxna tekniska och processinriktade utbildningar på alla nivåer med inriktning mot teknikintensiva branscher. Inom Teknikcollege samverkar kommuner, skolor, utbildningsanordnare och företag kring utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Hit hör vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, KY och yrkeshögskoleutbildning. Utbildningarna är kopplade till de regionala teknikföretagens profil. Arbetet med Teknikcollege har intensifierats och GRs regionala ansökan till Industrikommittén om att få ingå i konceptet Teknikcollege granskades och godkändes i april. Lokala ansökningar från Göteborgsregionens tekniska gymnasium/göteborgs Tekniska College och från SKF Tekniska gymnasium/skf Kompetenscentrum godkändes samtidigt. I det regionala Teknikcollegerådet har arbetslivets företrädare en arena för att diskutera kompetensutveckling i nära samverkan med leverantörerna av utbildning. Göteborgsregionen utmärker sig för en ovanligt stor del vuxenutbildning inom det regionala Teknikcollegerådets verksamhet. 12

17 Regionala yrkesutbildningscentra GR Utbildning beviljades medel från Myndigheten för skolutveckling för att utveckla kvaliteten inom yrkesutbildningen ur ett regionalt perspektiv inom fyra nationella program: Omvårdnadsprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet, Handelsprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet. Insatsen, som genomförts i nätverksform, omfattar såväl gymnasieskolan som vuxenutbildning inom dessa program/sektorer. Vård- och omsorgscollege Vård- och omsorgscollege (VOC) är en samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetslivet inom vård- och omsorg på regional nivå. Inom VOC samverkar kommuner, landsting, privata vårdföretag och fackliga organisationer med olika utbildningsanordnare på gymnasial och eftergymnasial nivå. Under året har arbetet med att informera om, och skriva en regional ansökan om Vård- och Omsorgscollege genomförts. Detta arbete har skett i nära samverkan mellan avnämare och utbildare alltifrån gymnasial till eftergymnasial nivå. Gemensamma gymnasiet De gemensamt anordnade kurserna inom ramen för Gemensamma gymnasiet ska vara s.k. smala nationella kurser, som eleverna annars inte skulle få tillfälle att läsa, på grund av t.ex. få deltagare, att kursen är för kostnadskrävande att anordna eller att lärarkompetensen för kursen saknas på den aktuella skolan. Kurserna skall företrädesvis anordnas på onsdagar på, för eleverna i den aktuella undervisningsgruppen, centralt placerad skola. Liksom under tidigare år omfattar det gemensamma gymnasiet ett stort antal språkkurser, vilket underlättar inför möjligheten att tillgodoräkna sig meritpoäng inom språk inför antagning till Högskolan Nytt från 2008 är att: Skolorna kan erbjuda ett fast utbud av kurser inom det Gemensamma Gymnasiet i samband med respektive skolas ordinarie val av valbara kurser och individuellt val. Respektive anordnarskola väljer själv vilken eller vilka kurser man vill erbjuda sina elever. Kärnämneskurser på distans erbjuds elever som t.ex. vid skolbyte inte får studieplanen att stämma överens. Möjligheten till breddningskurser i tekniska ämnen skapats. Kurser som stödjer genomförandet av lärande på arbetsplats erbjuds. Nytt administrativt verktyg har tagits fram för registrering av kurser, deltagare, betyg och kontaktpersoner mm. 13

18 Vuxenutbildning Policyn för vuxnas lärande från 2007 har styrt arbetet och kontakterna med ett antal regioner i landet har utvecklats. Under året har arbetats med att samla, systematisera, samt sprida kunskap och erfarenheter från regionala samverkansprocesser avslutades ett riksomfattande projekt med, över tio regioner i landet, som haft som syfte att skapa en fungerande infrastruktur för vuxnas lärande med koppling till lokal och regional utveckling och tillväxt. Denna satsning har finansierats av Nationellt Centrum För Flexibelt Lärande (CFL). Under året har det 2004 påbörjade samverkansavtalet för vuxnas lärande, innehållande ett 30-tal regionrekryterande yrkesutbildningar, gått in i en ny etapp. Samarbete med arbetslivet, genom det regionala kompetensrådet, har upprätthållits vilket givit värdefull input i arbetet med avtalet. Arbetet i den under året avlämnade utredningen kring fristående vuxenutbildning har följts påbörjades ett arbete för att utveckla och fördjupa samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen. GR-området har en sammanhållen arbetsmarknad som utvecklas bäst av samverkande kommuner när det gäller kompetensutveckling inom yrkesutbildningar. Idén bygger på att nyttja den fulla kapaciteten av både utbildningsresurser och intresserade studerande, samt att härigenom optimera de kommunala resurserna ur både ett ekonomiskt och ett kvalitetsutvecklingsperspektiv. Under året marknadsfördes Göteborgsregionens gemensamma yrkesutbildningar för vuxna via annonser i Metro, PunktSE och GP. En gemensam katalog trycktes upp och ett seminarium för studie- och yrkesvägledare hölls i april. I april gjordes också en så kallad sampling tillsammans med tidningen PunktSE, där handutdelare under två morgontimmar, i Göteborgsregionens 13 kommuner, delade ut exemplar av katalogen tillsammans med tidningen i vilken även annonsering gjordes. Intresset för entreprenörskap är stort på alla områden. 12 av GRs 13 kommuner anmälde sig som deltagare till kompetensutveckling inom entreprenöriellt lärande. Fortbildningen genomförs även under 2009 och 2010 med totalt tio utbildningsdagar. Ett EU-studiebesök av transnationell karaktär med besökare från sju länder genomfördes, vilket gav ett mycket positivt gensvar från besökarna. Vuxenutbildningen i sex av GRs kommuner presenterades, vilket innebar en god marknadsföring av GR-samverkan kring vuxnas lärande. Ett administrativt stöd (Alvis) har under året upphandlats och implementeras i kommunernas verksamhet. 14

19 Kommunernas arbete med svenska för invandrare (SFI) har inventerats. Under året genomfördes en effektstudie, dvs. en uppföljning av de studerande vid GRgemensamma yrkesutbildningar i form av en enkätundersökning under våren Denna genomförs vartannat år. Stödverksamheter Nätverk inom utbildningsområdet Inom ramen för Utbildningsgruppens arbete utbyts erfarenheter och kunskaper kring skol- och utbildningsfrågor av gemensamt intresse i ett tjugotal nätverk med drygt 300 ledamöter. Dessa nätverk har under året genomfört ca 170 möten. Varje nätverk har en beskrivning av syfte och verksamhet samt vilka ledamöter som ingår i nätverket. Arbetsmaterialet finns redovisat på hemsidan. Intagning till gymnasieskola Utbildningsgruppen genomför intagningen till gymnasieskola för kommunerna och för regionens samtliga fristående gymnasieskolor. Verksamheten styrs av målsättningarna att eleverna ska få sitt förstahandsval tillgodosett och att kommunernas gymnasieorganisation ska vara optimalt fylld, dvs. elev och ekonomi står i centrum. Under året har arbetats med att vidareutveckla kommunernas uppföljningsansvar jämte ungdomsuppföljningssystemet GRUUS. Under året har intagningsarbetet varit föremål för inspektion av Skolverket och sedermera Statens skolinspektion. I en konstruktiv process och tillsammans med medlemskommunernas utbildningsanordnare har de synpunkter som lyftes fram korrigerats. Specialpedagogik GR-specialen är ett nyhetsbrev i specialpedagogiska frågor som utkommer fyra gånger/år. Det distribueras till alla skolor samt till personer som anmält sig som prenumeranter. Dialog med fristående skolor Under året har ett antal mötesplatser för rektorer vid fristående grund- och gymnasieskolor genomförts. Dessa forum är uppskattade och de flesta av de fristående skolorna inom regionen har varit representerade. Studievägledning Under rubriken Hur kan vi få en vägledning till för alla? inbjöds studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare som arbetar med vägledning till en vägledarkonferens. Konferensen syftade till att utgöra ett första steg i en mer frekvent dialog mellan vägledningens olika delar. Intresset för konferensen var stort och en uttalad avsikt finns att träffar av liknande slag kommer arrangeras med kontinuitet framöver. Vilka preferenser styr ungdomars val till gymnasiet? Under hösten gavs utbildningscheferna jämte skolledarna möjlighet att delta i en hearing kring vilka preferenser som styr ungdomars val till gymnasiet, där tre aktörer; Sveriges kommuner och landsting (SKL), Skolverket och Svenskt Näringsliv, presenterade sina nyckeltal. Göteborgs stad redovisade en utredning på temat ungdomars preferenser i samband med valet till gymnasieskolan. Diskuterades kring hur uppgifterna förhåller sig till varandra och hur de kan användas vid elevernas val till gymnasieskolan. 15

20 Utmärkelse för kvalitet och samverkan i skola - arbetslivskontakter Under hösten offentliggjordes en aktivitet där grundskolor, gymnasieskolor och arbetsplatser, som arbetar framsynt med skola-arbetslivskontakter kommer att premieras. Denna aktivitet, Utmärkelsen kvalitet och samverkan i skola-arbetslivskontakter, arrangeras av ett antal arbetsmarknadsorganisationer i Göteborgsregionen, och är ytterligare ett sätt att utveckla och driva arbetet med skola-arbetslivskontakter framåt. PEDAGOGISKT CENTRUM - regiongemensamma satsningar på kompetensutveckling Omfattning Inom kursverksamheten har Pedagogiskt Centrum (PC) erbjudit brukarna i GR-kommunerna ett brett utbud kopplat till skolutvecklingsområdet. Innehållet i detta utbud tas fram bl.a. i samverkan med GRs olika nätverk och genom en referensgrupp med representanter för GR-kommuner. Antalet deltagare var ca för kursverksamheten och drygt under mässan gymnasiedagarna. Kursdeltagare från ca 140 kommuner i Sverige har registrerats. Uppdragsutbildning har genomförts vid 51 tillfällen för ca personer. Utbildningarna har genomförts efter beställning från kommuner och enskilda skolor. Utbudet, som ofta erbjuds i integrerade grupper, har spänt över hela det livslånga lärandet. 16

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2008 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional samverkan

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2007

Utbildningsgruppens verksamhet 2007 Utbildningsgruppens verksamhet 2007 1 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens årsberättelse 2007 Den studerandes behov och önskemål skall sättas i främsta rummet 4 Årets verksamhet i sammanfattning 4-5

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen i Tid: Fredag 4 februari 2000, kl 08.30-15.15 Plats: Regionens hus, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Sarah Isberg, Härryda, Ordförande Lars-Eric Persson, Kungsbacka, Ordförande Kjell Frövenholt, Ale Kenneth

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR

Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR 051004 Anteckningar från nätverksträff för gymnasierektorer inom GR Datum: Tisdag 4 oktober Tid: 13.00-16.00 Deltagande: Roy J, Ale, Bo L, Alingsås, Lars O, Torbjörn C och Peter J Göteborg, Jan Ö, Härryda,

Läs mer

Göteborgsregionen GR

Göteborgsregionen GR Göteborgsregionen GR Tretton medlemskommuner 900 000 invånare Omsätter knappt 200 Mkr GR s förbundsstyrelse - regionalpolitiska utbildningsmål Prioriterat område: barn i behov av särskilt stöd GRs verksamhetsidé

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 1. Bakgrund Inom GR finns sedan 1997 ett avtal gällande gymnasiesamverkan inom Göteborgsregionens intagningsområde

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC)

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) 2009-06-05 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) Tid: Fredagen 5 juni 2009, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från Framtidsseminarium i Vuxenutbildningsgruppen från inarium i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Måndag 14 juni2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 4, Göteborg, Rum Himalaya Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 8 februari 2006, kl 08.30-12.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Margaretha

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

GR Förbundsstyrelsen Samverkansavtal Gymnasieskolan 2002/2003-2005/2006 2001-04-06 Bilaga 5

GR Förbundsstyrelsen Samverkansavtal Gymnasieskolan 2002/2003-2005/2006 2001-04-06 Bilaga 5 Ytterligare fördjupning av gymnasiesamarbetet i Göteborgsregionen Politisk viljeinriktning inför samverkansavtalet för gymnasieskolan 2002-2006 (Bilaga 5) Bakgrund Utbildningsgruppen har sedan starten

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april 2006, kl 08.30-12.00 Plats: Mölndals Museum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Margaretha Löfving, Göteborg Lars Hansson,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 20 augusti, kl 8.30-12.00 Plats: GR, lokal Vinga (rum 135) Deltagare Jan Magnusson, Öckerö (för & grund, gymn & vux), Ordförande Cecilia Knutsson,

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 9 februari 2007, kl 08.30-16.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Staffan Johansson, Tjörn (för & grund), Ordförande Yvonne Barkstedt, Öckerö

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 12 september 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Kungsbacka Deltagare Stefan Ericsson, Göteborg, Ordförane Anna Gullberg, Alingsås Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Hillevi Ottosson (m), Kungsbacka, vice ordförande

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009-12-02 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 25 november 2009, kl 13.00 på Utbildningscentrum i Skärhamn.

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2012 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2012 3 Utbildningsgruppens utgångspunkter 3 Utbildningsgruppens strategier 4 Årets verksamhet i sammandrag

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

GRs projektredovisning för

GRs projektredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Box 5073 402 22 Göteborg Organisationsnummer 222000-0265 K-person på GR är Lotta Wall Kontaktperson på Dialoga är Maj Bjurving Medel rekvireras till Göteborgsregionens

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2015-01-14 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 14 januari 2015, kl. 08.30-11.45 Plats: GR, lokal Pater Noster Deltagare Martin Nordström,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Från Göteborgs certifieringsceremoni Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner Drygt 50 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Utmaningar för Göteborgsregionen 2/3 av personalen inom kommunal vård

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket.

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket. NLK Den 28:e april genomfördes en konferens med tydlig regional prägel vid gamla Slagthuset i Malmö. Utbildningschef Matz Nilsson berättade om sin vision om hur Malmö stads unga befolkning ska beredas

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer