Utbildningsgruppens verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsgruppens verksamhet"

Transkript

1 Utbildningsgruppens verksamhet 2008

2 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional samverkan 8 Regionala bilder av skolan/kvalitetskartläggning 8 Utbildningsgruppens utgångspunkter och arbetsformer 9 Utfall satsningsområden Utbildningssamverkan ett öppet, gränslöst och tillgängligt utbildningslandskap Skolformer Grund- och förskola 10 Gymnasieskola Vuxenutbildning Stödverksamheter Nätverk inom utbildningsområdet 15 Intagning till gymnasieskola 15 Specialpedagogik 15 Dialog med fristående skolor 15 Studievägledning 15 Vilka preferenser styr ungdomars val till gymnasiet? 15 Utmärkelse för kvalitet och samverkan i skola arbetslivskontakter 16 Pedagogiskt Centrum regiongemensamma satsningar på kompetensutveckling Omfattning 16 Längre utbildningar 17 Skolledarutbildningar 17 Elevassistentutbildning 17 Gymnasiedagarna Siris och Salsa, samt Öppna jämförelser 18 Människa i riskzon 19 Informationstillfälle om resultatet av gymnasieutredningen 19 Kompetensutvecklingsinsatser med fokus på yrkesutbildning Inspirationsdagar vecka Konferens för fritidspedagoger 20 Skriftliga omdömen 20 Familjedaghemskonferens 20 Cope 21 Elevhälsadag 21 Skolledarkonferens om särskolefrågor 21 Upplevelsebaserat lärande Multimediastudion 22 GR skolbibliotek 22 2

3 Läromedel regiongemensamma satsningar på läromedelsförsörjning IT-/Media Läromedelsutveckling 23 Läromedelssamordning 23 Läromedelsutställning Läromedelsinformation 23 Skoldatateksnav 24 Film och Ljudbibliotek 24 Webbtjänst SLI (Svenska läromedel på Internet) 24 Digital distribution 24 Upphovsrätt 25 Skola arbetsliv regiongemensamma satsningar på lärande i arbetslivet SAK-rådet 25 Samordning grundskola 25 Samordning gymnasieskola/vuxenutbildning 26 Webbsidan Praktikplatsen.se 27 Utbildningar 27 Studiebesök 28 Entreprenörskap 28 Försäljning av praktikplatsen.se 28 3

4 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Utbildningsgruppen är GRs politiska styrgrupp för regiongemensamma satsningar på det livslånga lärandets område. Den utses av Förbundsfullmäktige och har myndighetsuppgifter för medlemskommunernas räkning. Vissa av Utbildningsgruppens verksamhetsdelar är fastställda i förbundsordningen, andra regleras i avtal, överenskommelser och avsiktsförklaringar. Utbildningsgruppens vision rymmer två utmaningar, dels gemensamma satsningar i syfte att utveckla lärmiljöer och pedagogisk kompetens hos de utbildningsverksamma i medlemskommunerna, dels arbetet med att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt. GR-kommunernas samverkan kring det livslånga lärandet är unikt för svenska förhållanden. Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete omfattande så många barn, unga och vuxna i lärande. Ca studerande i alla åldrar, uppemot lärare och drygt skolledare inbegrips, en samverkan som uppmärksammats genom åren, nu senast i den av regeringen tillsatta enmansutredning om framtidens gymnasieskola; Här ska nämnas att det finns goda exempel på hur kommuner samarbetar kring gymnasieskolan för att kunna erbjuda goda alternativ i samarbete med arbetslivet på orten. De 13 kommuner som länge samarbetat i Göteborgsområdet är ett gott exempel på detta. (saxat ur den statliga gymnasieutredningen Framtidsvägen ) Årets verksamhet i sammandrag - Verksamheten omsatte 88 mkr. Medlemsavgiften utgjorde ca 10 % av den totala omslutningen. - Inom Pedagogiskt Centrum deltog ca pedagoger, skolledare och övrig personal från ca 140 kommuner i kursverksamhet. Drygt lärare, elever, föräldrar, skolledare, studie- och yrkesvägledare besökte mässan gymnasiedagarna. Totalt erbjöds 197 kurser/seminarier och konferenser. Uppdragsutbildning har genomförts för samtliga GR-kommuner vid 51 tillfällen med ca deltagare. Upplevelsebaserat lärande (GRUL) har genomfört 60 utbildningsdagar med ca deltagare. Ett antal rollspel har genomförts kring EU- och FN-frågor. Tio nya pedagogiska spel och övningar inom ämnesområden som sexuell hälsa, hållbar utveckling, matematik, kemi, biologi, demokrati och IT har utgivits. Webbsidan som har medlemmar har haft över besök. Antalet nedladdade pedagogiska spel och övningar har varit Kursutvärderingarna innehåller fyra påståenden och resultatet visar att 92,7 % av deltagarna instämmer i de två mest positiva bedömningarna; Instämmer helt 73,9 % och Instämmer 18,8 %. 4

5 - Läromedel inköptes via GR för drygt 43 mkr under Genom miljötransporter reduceras trafikarbetet med 80 % jämfört med om kommunerna själva skulle ha hanterat läromedelsverksamheten. GR förfogar upphovsrättsligt över ett mediebibliotek bestående av artiklar till ett värde av 20 mkr. Mer än av regionens kommunala och fristående för- grund- och gymnasieskolor med en omfattning av drygt elever, innefattas av GRs läromedelsservice. Av drygt medielån utgjordes av digital distribution. - GR sköter gymnasieintagningen för samtliga 67 skolor i regionen. 30 är kommunala och 37 fristående. Totalt hanterades ca ansökningar. Andel elever som själva gjort sina val via Indranet är 70 %. Antalet besökare på Indranet fortsätter att öka, från till drygt , en ökning med 27 % jämfört med Andelen elever som är intagna på sitt förstahandsval har ökat från 81 % till 84 %. Fyllnadsgraden för de kommunala skolorna är i nivå med föregående år. När intagningen avslutades var 93 % av platserna besatta jämfört med 94 % föregående år. Andelen elever som sökt och blivit intagna i sin hemkommun fortsätter att minska för åttonde året i rad och uppgår nu till 47 %. - Uppföljnings- och utvärderingsverksamheten har utvecklats och idag finns ett omfattande statistiskt material som redovisar regionens utbildningsverksamhet på med bl.a. ca 200 diagram beskrivande samtliga skolformer, samt ca 25 kommunvisa diagram över grund- och gymnasieskola. - Webbsidan har utvecklats för att underlätta hanteringen av praktikplatser och andra arbetslivskontakter. Webbplatsen hade besök under året har haft samarbete med ca företag och arbetsplatser som erbjudit praktikplatser med sammanlagt ca praktiktillfällen till grundskoleelever i årskurs 8 och företag erbjuder även andra kontakter såsom studiebesök, informatörer mm. 5

6 3 000 APU-platser (arbetsplatsförlagd utbildning) inom sjukvård och kommunal verksamhet har förmedlats till studerande vid gymnasieskolan och vuxenutbildningen inom omvårdnadsprogrammet och barn och fritidsprogrammet. 248 handledare på arbetsplatserna har utbildats. - Tidskriften SJU8NIO som vänder sig till grundskolans ungdomar och tar upp utbildningsfrågor har en upplaga på exemplar och utkommer fyra gånger per år. Till gymnasieeleverna i år 2 och 3 distribueras tidskriften ett2tre i en årlig upplaga på exemplar. - Utbildningsgruppens webbplats hade drygt besök. - Ca barn och unga får utbildning från och med förskolan till och med gymnasieskolan och detta till en kostnad av uppemot 14 miljarder. - Inom GRs kommuner får nära vuxna utbildning i form av komvux, särvux och Svenska för invandrare (SFI) till en kostnad av drygt ca 600 mkr. Några nyckelhändelser - Skolverket, numera Statens skolinspektion, genomförde myndighetsinspektion av GRs gymnasieintagning. Fem påpekanden gjordes i inspektionsrapporten, tre var åtgärdade redan innan rapporten offentliggjordes, två åtgärdades under hösten förnyade samtliga medlemskommuner sina läromedelsavtal innebärande att samarbetet på detta område nu fortsätter ytterligare minst tre år. - Praktikplatsen.se utökades med en ny funktion, Integrationsplatsen, för hantering av verksamhetsförlagd SFI-utbildning. - Skola-arbetslivsverksamheten breddades genom samarbetet med föreningen Framtidsfrön som verkar för entreprenörskap inom grundskolan. - Teknikcollege Göteborgsregionen (TCGR) certifierades som första storstadsregion, vilket innebar att Industrikommittén granskade det regionala samarbetet mellan utbildning och arbetsliv och konstaterade att regionen uppfyllde samtliga kriterier. Det regionala Teknikcollegerådet med arbetslivet i majoritet säkerställer kvaliteten under den kommande treårsperioden. TCGR har särskilt fokus på vuxnas lärande. - GRs gymnasieintagning hanterade ansökningar till 409 utbildningar vid 67 skolor, kommunala såväl som fristående. Drygt 84 % av eleverna fick sitt förstahandsval tillgodosett. 6

7 - Drygt 400 elever har under året påbörjat en gymnasial lärlingsutbildning inom olika yrkesområden. GR är den region i Sverige där flest platser erbjuds. Utbildningarna tas fram i nära samverkan med arbetslivet och kvalitetssäkras via det regionala nätverket för lärande på arbetsplats genomfördes den årliga läromedelsutställningen på Världskulturmuséet med 46 utställande läromedelsförlag och besökande pedagoger. - Under 2008 har digitaliseringen ökat. Brukarnas lån av media i strömmande form (direktöverföring av film via internet), ökade med 20 %. Detta har möjliggjorts av att mer material köpts in med strömmande rättigheter. - Under gymnasiedagarna hade de 84 utställarna inte mindre än besökare. Ett nytt inslag för året var Det Levande Biblioteket. Här kunde besökande elever låna ett yrke i form av en person med anknytning till just detta yrke. Närmare 40 olika yrken fanns på plats under dagarna. - Inspirationsdagarna som genomfördes vecka 44 är det största enskilda kompetensutvecklingsprojekt som genomförts i Pedagogiskt Centrums regi och omfattade närmare deltagare från 43 kommuner. Vidare kan konstateras att utvecklingen mot måluppfyllelse avseende Utbildningsgruppens regionalpolitiska utbildningsmål går i önskvärd riktning. Vid en jämförelse med de två andra storstadsregionerna står sig GRs medlemskommuner väl avseende både resultat och kostnadseffektivitet. När det gäller de kvalitativa målen är den operativa verksamhet som Utbildningsgruppen bedriver helt inriktad på att stödja processer i medlemskommuner och på skolor som verkar i visionens riktning samt för att nå den måluppfyllelse som de regionalpolitiska utbildningsmålen anger. 7

8 Framtida utmaningar Regional samverkan I många sammanhang lyfts satsningar på det livslånga lärandet upp som den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för ett land/en region. Den globala konkurrensen hårdnar successivt. Ska Sverige som en liten, exportberoende nation klara konkurrensen i framtiden är satsningar på det livslånga lärandet den mest verkningsfulla åtgärden. Slutsatser vilka accentuerats hösten 2008 när den globala finanskrisen och en mycket djup lågkonjunktur drabbade världen, Sverige och inte minst Göteborgsregionen. I snart sagt alla sammanhang lyfts vikten av livslångt lärande, av kompetensutveckling, av höga förädlingsvärden upp. Västsverige står inför stora utmaningar härvidlag och utbildningssystemen kommer att sättas på hårda prov framgent. En sådan utmaning förutsätter samverkan utbildningsaktörer och skolhuvudmän emellan. Satsningar på det livslånga lärandet är kvalificerade och kostnadskrävande. Samarbete är kostnadseffektivt och kvalitetsutvecklande. Det är denna insikt som är och har varit fundamentet i Utbildningsgruppens arbete, något som i den uppkomna situationen kan bli till ett viktigt bidrag i alla strävanden att säkerställa en hållbar tillväxt och fortsatt välfärd. Regioner som har en välutbildad befolkning är attraktiva, drar till sig investeringar och växer och utvecklas därmed snabbt. Regioner av detta slag har också större förutsättningar att möta krav på omställning, flexibilitet, interorganisatorisk samverkan såväl som att hantera utmaningar som segregation, mångfaldens möjligheter och demokratins utveckling. Rader ovan är saxade ur Utbildningsgruppens förslag till inriktning 2010 och får väl idag sägas ha full relevans. Den regionala samverkan som etablerats och utvecklats GRs 13 medlemskommuner emellan kan komma att betyda mycket när det nu bl.a. gäller att möta krav på omställning, flexibilitet och interorganisatorisk samverkan. Regionala bilder av skolan/kvalitetskartläggning För att öka måluppfyllelse och kvalitet har verksamheten under året följts upp och utvärderats. Resultaten visas på webbplatsen Uppföljning, Utvärdering och Utveckling (U3). Här finns tabeller och diagram för samtliga skolformer och på så sätt skapas fortlöpande bilder av skolverksamheten i regionen. Uppgifterna bygger i huvudsak på nationell statistik från Skolverket och Statistiska centralbyrån (SCB), men även insamling av eget material redovisas kontinuerligt. Storstadsregionjämförelsen har uppdaterats, rapporten visar på en jämförelse av de tre storstadsregionernas nyckeltal inom utbildningssektorn. Göteborgsregionen står sig fortfarande mycket väl i jämförelsen och i flera fall med bäst resultat, vilket kort redovisas nedan. GRs medlemskommuner som grupp har: Högst andel elever som är behöriga till universitet och högskola. Högst andel behöriga elever till gymnasieskolan. Lägst kostnad för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Lägst andel elever på Individuella programmet (IV-programmet). Högst andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom fyra år. 51 % av 30-åringarna inom GR har eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel för riket är 44 %. 8

9 Utbildningsgruppens utgångspunkter och arbetsformer Utbildningsgruppens insatser är efterfrågestyrda och målgruppsfokuserade och syftar till att bidra till att nå de regionalpolitiska utbildningsmålen. Gruppens utvecklingsarbete sker i interorganisatorisk samverkan med ett stort antal organisationer. Vid sidan av detta är de nätverk som etablerats av central betydelse för måluppfyllelsen. Detta förhållningssätt skapar rationalitetsvinster. Resurser och kompetens tillförs, det bidrar till delaktighet och till den förankring som förutsätts för att regional samverkan skall förbli hållfast över tid. GR är en arena för sambruk, där regionen som helhet utgör ett större underlag än varje enskild kommun för att tillhandahålla bredd, djup och kvalitet i olika former av service till regionens utbildningsanordnare. Samverkansavtal, regiongemensamma satsningar på kompetensutveckling av ledare och pedagoger, IT-/Media- och läromedelssamarbetet, insatser i syfte att öka kvaliteten i kontakterna mellan skola och arbetsliv är exempel på detta. Vidare är GR en katalysator, ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte, där spjutspetskunnande och goda exempel i enskilda kommuner kan göras tillgängliga för och tillämpbara i andra kommuner. Ett stort antal nätverk med ledande företrädare på utbildningsområdet träffas fortlöpande på GR för idé- och erfarenhetsutbyte. Utbildningsgruppens webbplats har en stor yta för kvalitetsjämförelser, verksamhetsredovisningar och annat av intresse för den strategiska styrningen och ledningen av utbildningsverksamhet. I frågor där GRs medlemskommuner kan samagera skapas regional styrka. Regionens samlade tyngd ger större genomslag mot omvärlden i utbildningsfrågor, där kommunerna har gemensamma intressen att bevaka, än vad dessa skulle kunna åstadkomma genom enskilt agerande. Under 2008 har fokus i detta avseende legat på dels medverkan i kvalitetsutvecklingen av lärarutbildningen vid Göteborgs universitet, dels i en dialog med statsmakten i samband med de reformer på utbildningsområdet som nu initieras. Följande remisser har behandlats under året; - Gymnasieutredningen - Yrkeshögskoleutredningen - VFU i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. 9

10 UTFALL - SATSNINGSOMRÅDEN 2008 Satsningarna och dessas utfall redovisade nedan är det strategiska, regionala bidraget syftande till att verka i visionens riktning och till stöd för arbetet med måluppfyllelse. Den pedagogiska utmaningen i Utbildningsgruppens vision återfinns i förbundsordningen men också i avtal som reglerar samverkan kring skola och arbetslivskontakter samt avseende benchmarking och läromedelssamordning. Även arbetet med att skapa det öppna utbildningslandskapet är accentuerat i förbundsordningen. Regionala samverkansavtal finns för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, naturbruksgymnasiet och vuxenutbildningen. Överenskommelser kring interkommunala ersättningar finns för samtliga de skolformer som kommuner ansvarar för. De regionalpolitiska utbildningsmålen, förslag till Inriktning 2010 samt regionala statistiska bilder av utbildningslandskapet finns presenterade på adress (www.grkom.se/utbildning2010). UTBILDNINGSSAMVERKAN ett öppet, gränslöst och tillgängligt utbildningslandskap Skolformer Grund- och förskola Utbildningsgruppens mål att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt har under året fördjupats, då det dels har tagits beslut om en interkommunal ersättning för förskola, obligatorisk särskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt avseende ISGR. Ett uppdrag har också redovisats med förslag till samverkansavtal för förskoleverksamhet inom GR. I de olika nätverken sker ett aktivt erfarenhetsutbyte, där såväl ny forskning som nya lagar och styrdokument tas upp till behandling. Detta sker ofta i samverkan med universitet, Skolverket och Västra Götalandsregionen. 10

11 Gymnasieskola Samverkansavtalet GRs gymnasiesamverkansavtal har fortsatt rönt intresse från andra regioner, t.ex. Mitt Dalarna, Kommunerna i Stockholms län, Region Skåne, Region Värmland, Kronobergs län och Sjuhärads kommunalförbund. Modellen har också beskrivits som ett gott exempel i regeringens utredning om gymnasieskolan Framtidsvägen. De regionalt sökbara programinriktade individuella programmen (PRIV-utbildningarna) (70 platser) i Göteborg och det individuella programmet med inriktning autism (IVSO-inriktning mot autismspektrumstörning) (14 platser) i Partille har i stort sett utnyttjats. Ca 400 regionalt sökbara platser med stor andel lärande på arbetsplats har besatts. Regional garanti för Byggprogrammet inriktning byggnadsplåt i Göteborg och Hantverksprogrammet inriktning silversmide i Lerum har använts men endast för ett fåtal platser. Också prislistan har rönt uppmärksamhet från andra regioner. Bland annat lyftes den fram som ett gott exempel under tre konferenser arrangerade av Sveriges kommunalekonomers förening. Yrkesutbildning På grund av stora elevkullar med ett starkt intresse för yrkesutbildning har diskussioner om dimensionering varit intensiva. GR har lyckats väl med att upprätthålla ett brett utbud av yrkesutbildning tack vare regional samverkan. I samtliga nätverk med koppling till gymnasieskolans yrkesutbildning har frågan om yrkeslärarbehovet tagits upp under året. GR bjöd in den nationella utredningen om yrkeslärarutbildningen till samtal under utredningens gång. Samtal har också förts med Göteborgs universitet för att öka möjligheterna att rekrytera. Dessutom har GR deltagit i ett EU-projekt, Integration of Workplace Learning in Vocational Teacher Education (IWOLTE) där syftet är att utveckla former för att dels utbilda handledare dels rekrytera nya yrkeslärare genom att arbetsplatsförlägga delar av utbildningen. 11

12 Lärande på arbetsplats/företagsförlagda gymnasiet GRs nätverk för lärande på arbetsplats har bidragit till regional kvalitetsutveckling kring lärlingsutbildning. Diskussioner har förts i nätverken kring antagningsproceduren, avtalsfrågor, arbetsplatsförlagt lärande i förhållande till bedömning och betygsättning, uppföljning och samverkan med arbetsmarknadens parter liksom avseende behovet av ny kompetens för yrkeslärare. Informationsmaterial har tagits fram i samband med försöksverksamheten. Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med regionala företrädare för arbetslivet. Beslut har också fattats om att arrangera ett regionalt lärlingsråd under våren Teknikcollege inom Göteborgsregionen Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för kompetenscentra som erbjuder ungdomar och vuxna tekniska och processinriktade utbildningar på alla nivåer med inriktning mot teknikintensiva branscher. Inom Teknikcollege samverkar kommuner, skolor, utbildningsanordnare och företag kring utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Hit hör vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, KY och yrkeshögskoleutbildning. Utbildningarna är kopplade till de regionala teknikföretagens profil. Arbetet med Teknikcollege har intensifierats och GRs regionala ansökan till Industrikommittén om att få ingå i konceptet Teknikcollege granskades och godkändes i april. Lokala ansökningar från Göteborgsregionens tekniska gymnasium/göteborgs Tekniska College och från SKF Tekniska gymnasium/skf Kompetenscentrum godkändes samtidigt. I det regionala Teknikcollegerådet har arbetslivets företrädare en arena för att diskutera kompetensutveckling i nära samverkan med leverantörerna av utbildning. Göteborgsregionen utmärker sig för en ovanligt stor del vuxenutbildning inom det regionala Teknikcollegerådets verksamhet. 12

13 Regionala yrkesutbildningscentra GR Utbildning beviljades medel från Myndigheten för skolutveckling för att utveckla kvaliteten inom yrkesutbildningen ur ett regionalt perspektiv inom fyra nationella program: Omvårdnadsprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet, Handelsprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet. Insatsen, som genomförts i nätverksform, omfattar såväl gymnasieskolan som vuxenutbildning inom dessa program/sektorer. Vård- och omsorgscollege Vård- och omsorgscollege (VOC) är en samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetslivet inom vård- och omsorg på regional nivå. Inom VOC samverkar kommuner, landsting, privata vårdföretag och fackliga organisationer med olika utbildningsanordnare på gymnasial och eftergymnasial nivå. Under året har arbetet med att informera om, och skriva en regional ansökan om Vård- och Omsorgscollege genomförts. Detta arbete har skett i nära samverkan mellan avnämare och utbildare alltifrån gymnasial till eftergymnasial nivå. Gemensamma gymnasiet De gemensamt anordnade kurserna inom ramen för Gemensamma gymnasiet ska vara s.k. smala nationella kurser, som eleverna annars inte skulle få tillfälle att läsa, på grund av t.ex. få deltagare, att kursen är för kostnadskrävande att anordna eller att lärarkompetensen för kursen saknas på den aktuella skolan. Kurserna skall företrädesvis anordnas på onsdagar på, för eleverna i den aktuella undervisningsgruppen, centralt placerad skola. Liksom under tidigare år omfattar det gemensamma gymnasiet ett stort antal språkkurser, vilket underlättar inför möjligheten att tillgodoräkna sig meritpoäng inom språk inför antagning till Högskolan Nytt från 2008 är att: Skolorna kan erbjuda ett fast utbud av kurser inom det Gemensamma Gymnasiet i samband med respektive skolas ordinarie val av valbara kurser och individuellt val. Respektive anordnarskola väljer själv vilken eller vilka kurser man vill erbjuda sina elever. Kärnämneskurser på distans erbjuds elever som t.ex. vid skolbyte inte får studieplanen att stämma överens. Möjligheten till breddningskurser i tekniska ämnen skapats. Kurser som stödjer genomförandet av lärande på arbetsplats erbjuds. Nytt administrativt verktyg har tagits fram för registrering av kurser, deltagare, betyg och kontaktpersoner mm. 13

14 Vuxenutbildning Policyn för vuxnas lärande från 2007 har styrt arbetet och kontakterna med ett antal regioner i landet har utvecklats. Under året har arbetats med att samla, systematisera, samt sprida kunskap och erfarenheter från regionala samverkansprocesser avslutades ett riksomfattande projekt med, över tio regioner i landet, som haft som syfte att skapa en fungerande infrastruktur för vuxnas lärande med koppling till lokal och regional utveckling och tillväxt. Denna satsning har finansierats av Nationellt Centrum För Flexibelt Lärande (CFL). Under året har det 2004 påbörjade samverkansavtalet för vuxnas lärande, innehållande ett 30-tal regionrekryterande yrkesutbildningar, gått in i en ny etapp. Samarbete med arbetslivet, genom det regionala kompetensrådet, har upprätthållits vilket givit värdefull input i arbetet med avtalet. Arbetet i den under året avlämnade utredningen kring fristående vuxenutbildning har följts påbörjades ett arbete för att utveckla och fördjupa samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen. GR-området har en sammanhållen arbetsmarknad som utvecklas bäst av samverkande kommuner när det gäller kompetensutveckling inom yrkesutbildningar. Idén bygger på att nyttja den fulla kapaciteten av både utbildningsresurser och intresserade studerande, samt att härigenom optimera de kommunala resurserna ur både ett ekonomiskt och ett kvalitetsutvecklingsperspektiv. Under året marknadsfördes Göteborgsregionens gemensamma yrkesutbildningar för vuxna via annonser i Metro, PunktSE och GP. En gemensam katalog trycktes upp och ett seminarium för studie- och yrkesvägledare hölls i april. I april gjordes också en så kallad sampling tillsammans med tidningen PunktSE, där handutdelare under två morgontimmar, i Göteborgsregionens 13 kommuner, delade ut exemplar av katalogen tillsammans med tidningen i vilken även annonsering gjordes. Intresset för entreprenörskap är stort på alla områden. 12 av GRs 13 kommuner anmälde sig som deltagare till kompetensutveckling inom entreprenöriellt lärande. Fortbildningen genomförs även under 2009 och 2010 med totalt tio utbildningsdagar. Ett EU-studiebesök av transnationell karaktär med besökare från sju länder genomfördes, vilket gav ett mycket positivt gensvar från besökarna. Vuxenutbildningen i sex av GRs kommuner presenterades, vilket innebar en god marknadsföring av GR-samverkan kring vuxnas lärande. Ett administrativt stöd (Alvis) har under året upphandlats och implementeras i kommunernas verksamhet. 14

15 Kommunernas arbete med svenska för invandrare (SFI) har inventerats. Under året genomfördes en effektstudie, dvs. en uppföljning av de studerande vid GRgemensamma yrkesutbildningar i form av en enkätundersökning under våren Denna genomförs vartannat år. Stödverksamheter Nätverk inom utbildningsområdet Inom ramen för Utbildningsgruppens arbete utbyts erfarenheter och kunskaper kring skol- och utbildningsfrågor av gemensamt intresse i ett tjugotal nätverk med drygt 300 ledamöter. Dessa nätverk har under året genomfört ca 170 möten. Varje nätverk har en beskrivning av syfte och verksamhet samt vilka ledamöter som ingår i nätverket. Arbetsmaterialet finns redovisat på hemsidan. Intagning till gymnasieskola Utbildningsgruppen genomför intagningen till gymnasieskola för kommunerna och för regionens samtliga fristående gymnasieskolor. Verksamheten styrs av målsättningarna att eleverna ska få sitt förstahandsval tillgodosett och att kommunernas gymnasieorganisation ska vara optimalt fylld, dvs. elev och ekonomi står i centrum. Under året har arbetats med att vidareutveckla kommunernas uppföljningsansvar jämte ungdomsuppföljningssystemet GRUUS. Under året har intagningsarbetet varit föremål för inspektion av Skolverket och sedermera Statens skolinspektion. I en konstruktiv process och tillsammans med medlemskommunernas utbildningsanordnare har de synpunkter som lyftes fram korrigerats. Specialpedagogik GR-specialen är ett nyhetsbrev i specialpedagogiska frågor som utkommer fyra gånger/år. Det distribueras till alla skolor samt till personer som anmält sig som prenumeranter. Dialog med fristående skolor Under året har ett antal mötesplatser för rektorer vid fristående grund- och gymnasieskolor genomförts. Dessa forum är uppskattade och de flesta av de fristående skolorna inom regionen har varit representerade. Studievägledning Under rubriken Hur kan vi få en vägledning till för alla? inbjöds studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare som arbetar med vägledning till en vägledarkonferens. Konferensen syftade till att utgöra ett första steg i en mer frekvent dialog mellan vägledningens olika delar. Intresset för konferensen var stort och en uttalad avsikt finns att träffar av liknande slag kommer arrangeras med kontinuitet framöver. Vilka preferenser styr ungdomars val till gymnasiet? Under hösten gavs utbildningscheferna jämte skolledarna möjlighet att delta i en hearing kring vilka preferenser som styr ungdomars val till gymnasiet, där tre aktörer; Sveriges kommuner och landsting (SKL), Skolverket och Svenskt Näringsliv, presenterade sina nyckeltal. Göteborgs stad redovisade en utredning på temat ungdomars preferenser i samband med valet till gymnasieskolan. Diskuterades kring hur uppgifterna förhåller sig till varandra och hur de kan användas vid elevernas val till gymnasieskolan. 15

16 Utmärkelse för kvalitet och samverkan i skola - arbetslivskontakter Under hösten offentliggjordes en aktivitet där grundskolor, gymnasieskolor och arbetsplatser, som arbetar framsynt med skola-arbetslivskontakter kommer att premieras. Denna aktivitet, Utmärkelsen kvalitet och samverkan i skola-arbetslivskontakter, arrangeras av ett antal arbetsmarknadsorganisationer i Göteborgsregionen, och är ytterligare ett sätt att utveckla och driva arbetet med skola-arbetslivskontakter framåt. PEDAGOGISKT CENTRUM - regiongemensamma satsningar på kompetensutveckling Omfattning Inom kursverksamheten har Pedagogiskt Centrum (PC) erbjudit brukarna i GR-kommunerna ett brett utbud kopplat till skolutvecklingsområdet. Innehållet i detta utbud tas fram bl.a. i samverkan med GRs olika nätverk och genom en referensgrupp med representanter för GR-kommuner. Antalet deltagare var ca för kursverksamheten och drygt under mässan gymnasiedagarna. Kursdeltagare från ca 140 kommuner i Sverige har registrerats. Uppdragsutbildning har genomförts vid 51 tillfällen för ca personer. Utbildningarna har genomförts efter beställning från kommuner och enskilda skolor. Utbudet, som ofta erbjuds i integrerade grupper, har spänt över hela det livslånga lärandet. 16

17 Längre utbildningar Tre längre utbildningar har genomförts vid 33 tillfällen under Deltagarantalet har varit ca 700 och har omfattat: Kommunal introduktionsutbildning för skolledare, Röda tråden (en serie föreläsningar om läs- och skrivutveckling) och Elevassistentutbildning. Skolledarutbildningar Kommunal introduktionsutbildning för nytillträdda rektorer/motsvarande har genomförts under vår- och höstterminen Utbildningen har omfattat 90 klocktimmar med 20 deltagare. Under höstterminen 2008 har en Rekryteringsutbildning genomförts för personal som är intresserade av att bli ledare inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Utbildningen har varit en uppdragsutbildning för kommunerna Ale, Härryda, Kungsbacka och Mölndal. Kursen har haft 25 deltagare. Elevassistentutbildning Under våren och hösten genomfördes under åtta föreläsningsdagar och tre nätverksträffar en utbildning för elevassistenter/resurspersoner, som arbetar med elever vilka läser efter särskolans kursplaner. Utbildningen som syftade till att ge en fördjupad pedagogisk kompetens för att arbeta med elever med utvecklingsstörning togs fram i nära samverkan med särskolenätverket inom GR. Gymnasiedagarna 2008 års gymnasiedagar var den största någonsin. 84 utställare fanns på plats och dryga besökare räknades in under utställningens tre dagar. Intresset för att medverka på Gymnasiedagarna sprider sig över Sverige och förutom Göteborgsregionens kommunala och fristående gymnasieskolor, fanns ett antal gymnasieskolor med riksintag representerade. 17

18 En nyhet för årets gymnasiedagar var Det Levande Biblioteket, ett bibliotek där besökande elever kunde låna ett yrke i form av person med anknytning till just detta yrke. 110 personer från närmare 40 olika yrken fanns på plats under dagarna. I genomsnitt fanns det 23 yrken att låna vid varje enskilt tillfälle. Drygt 500 lån registrerades under dagarna och ca elever tog chansen att låna ett yrke. Göteborgsregionens studie- och yrkesvägledare samlades i år i en gemensam monter för att tillsammans kunna möta alla de frågor som är en del i valprocessen för elever i skolår 9. Siris och Salsa samt Öppna jämförelser Under verksamhetsåret har två mötesplatser ägt rum som handlar om jämförelser av olika nyckeltal på skolområdet. Siris och Salsa är Skolverkets verktyg för att göra mer nyanserade jämförelser mellan skolor. Deltagarna fick möjlighet att pröva på detta redskap under ledning av personal från Skolverket. Öppna jämförelser är en rapport som årligen ges ut av Sveriges kommuner och landsting. De beskriver resultat och resurser för samtliga kommuner i landet för såväl grund- som gymnasieskola. Målgrupp för mötesplatserna är skolledare, kvalitetsutvecklare samt ekonomer från medlemskommunerna. 18

19 Människa i riskzon (MIR) Människa i riskzon (MIR) är en seminarieserie som startade hösten 2005 för olika yrkeskategorier från skola, individ- och familjeomsorg, funktionshinderverksamhet samt kultur och fritid. Projektet stöds ekonomiskt av Ungdomsstyrelsen. Höstens MIR-dag hade rubriken Ungdomar som inte går i skolan - Vilka är de, vad gör vi? Seminariedagen ägde rum i Mölndals stadshus och samlade ca 100 personer från olika yrkeskategorier som arbetar med ungdomar. OnlineSkolan är ett alternativ för ungdomar mellan år när den vanliga skolan inte längre ser några möjligheter för eleven att följa en reguljär skolgång. Informationstillfälle om resultatet av gymnasieutredningen I samarbete med Skolporten erbjöd PC ett informationstillfälle kring gymnasieutredningen med regeringens särskilda utredare Anita Ferm. Bakgrunden, underliggande överväganden och inte minst motiven för förslaget redovisades för skolpolitiker, skolchefer samt chefer för kommunala och fristående skolor. Utredningen som har mötts av stora förväntningar inom gymnasieskolan, högskolan och inte minst branschorganisationerna presenterades i Göteborg veckan efter det att den överlämnats till utbildningsministern och arrangemanget lockade över 400 deltagare. En intervju som gjordes med utredaren i anslutning till dagen finns att se på GR Utbildnings hemsida. Kompetensutvecklingsinsatser med fokus på yrkesutbildning Tre olika insatser har genomförts för att stötta kompetensutvecklingen för yrkesutbildare. Under våren 2008 genomfördes en större utbildningsdag Yrkesutbildning i Fokus med cirka 500 deltagare. Ett stort antal seminarier fokuserade dels på nyheter inom yrkesutbildningsområdet, dels på de resultat som framkommit under det nationella Idéskoleprojektet. Konferensen stöttades med medel från Myndigheten för skolutveckling. Under konferensen certifierades också GR som Teknikcollegeregion. Under hösten genomfördes dels en kompetensutvecklingsdag kring Teknikcollege för ett 60-tal berörda. De medverkande representerade olika verksamheter inom Teknikcollege Göteborgsregionen (TCGR). 19

20 För att också stötta utvecklingen av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning arrangerades en konferens för lärare som nu bedriver lärlingsutbildning. Cirka 50-talet personer deltog i utbildningsdagen. Inspirationsdagar vecka 44 I samråd med Centrum för skolutveckling i Göteborgs kommun, beslutades i slutet av februari månad att GR Utbildning genom PC skall erbjuda ett kompetensutvecklingsprogram under vecka 44. Totalt erbjöds mer än 30 olika inslag, på såväl hel- som halvdagar. I samband med detta erbjöds också en heldag kring sex- och samlevnad i skolan. Den senare genomfördes på uppdrag av Västra Götalandsregionen som också finansierade detta inslag. Inspirationsdagarna är det största enskilda kompetensutvecklingsprojekt som genomförts i PCs regi och omfattade närmare deltagare från 43 kommuner. Med denna omfattning och med positiva utvärderingar planeras Inspirationsdagarna vecka 44 att framgent vara ett stående inslag i PCs utbud. Konferens för fritidspedagoger PC erbjöd för första gången fritidspedagogerna en heldagskonferens. Syftet med dagen vara att fritidspedagoger från olika skolor och kommuner skulle mötas och inspireras i sitt fortsatta arbete. Ca 170 deltagare lyssnade på en föreläsning om utagerande barn samt en om hur man stärker och utvecklar yrkesrollen och hur man motverkar nedslitning. Skriftliga omdömen Från och med höstterminen ska skriftliga omdömen ges till alla elever i grundskolan. Det genomfördes under hösten två föreläsningar om individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen med totalt 497 deltagare. Familjedaghemskonferens För tionde året i rad arrangerade PC en konferens för personal inom familjedaghemsverksamhet som samlade 380 deltagare. Årets upplaga som var förlagd till Lisebergsteatern innehöll dels ett inslag för att stärka personalen i sin relation till barnen, dels ett inslag kring barns språk och böcker samt en föreläsning om mat och vårt sätt att leva med den. 20

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2007

Utbildningsgruppens verksamhet 2007 Utbildningsgruppens verksamhet 2007 1 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens årsberättelse 2007 Den studerandes behov och önskemål skall sättas i främsta rummet 4 Årets verksamhet i sammanfattning 4-5

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Regional satsning på vuxnas lärande

Regional satsning på vuxnas lärande PM 2008-11-18 Förslag till Regional satsning på vuxnas lärande Bakgrund och motiv Den arbetsgrupp som tillsatts för att på Utbildningsgruppens uppdrag ta fram ett underlag som ger möjlighet för Utbildningsgruppen

Läs mer

Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet

Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2008 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev.

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Fastställd i februari 2002 Rev. 2011-10-06 2 Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen är enligt de statliga och kommunala styrdokumenten

Läs mer

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare APU - omvårdnad/sjukvård Syftet med avtalet är att höja kvaliteten inom omvårdnadsprogrammet genom att förbättra den arbetsplatsförlagda utbildningen både i

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Inriktning för Utbildningsgruppen 2010 Verksamhet och framtidsperspektiv

Inriktning för Utbildningsgruppen 2010 Verksamhet och framtidsperspektiv Inriktning för Utbildningsgruppen 2010 Verksamhet och framtidsperspektiv Inriktning för Utbildningsgruppen 2010 Styrgruppens roll Utbildningsgruppen är GRs politiska styrgrupp för regiongemensamma satsningar

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 Förslag till Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 25 oktober 2007, kl 14.00-17.00 Plats: GR-Huset, rum 135 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009)

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå Förslag 030128 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter - Sahlgrenska universitetssjukhuset omfattar följande sjukhus;

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Utbildningsgruppens arbete. Utdrag ur: Tio år med GR

Det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Utbildningsgruppens arbete. Utdrag ur: Tio år med GR Det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Utbildningsgruppens arbete Utdrag ur: Tio år med GR Göteborgsregionens kommunalförbund 1995 2004 1 Det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 18 september 2008, kl 13.00-16.00 Plats: Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå Sidan 1 av 6 Förslag 2003-06-12 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter: - Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läs mer

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 Förslag till Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale,

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Information Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i GR

Information Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i GR Samverkansavtal Information Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i GR UC 2003-10-24 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar påp det livslånga lärandet l en regional framgångsfaktor

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Industrikommittén Industrikommitten består av arbetsgivarorganisationer branschorganisationer fackförbund. Industrins offert till Sverige nov

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2010/2011 2011/2013 löper vidare för de elever som påbörjat en utbildning i

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 1. Bakgrund Inom GR finns sedan 1997 ett avtal gällande gymnasiesamverkan inom Göteborgsregionens intagningsområde

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 15 maj 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 och 253 Ledamöter Marie Lindén (v), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (m), Göteborg

Läs mer

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn!

Välkommen till GR:s nystartade nätverk inom Servicesektorn! 080908 Till: Ansvariga för utbildningar inom Handel/Turism/Hotell o Restaurang inom gymnasieskolan samt motsvarande personer inom Vuxenutbildningen. Inbjudna: En skolledare och en lärare per ingående program

Läs mer

GÖTEBORG 16 mars 2011

GÖTEBORG 16 mars 2011 GÖTEBORG 16 mars 2011 Birgitta Gladh Carlsson sekreterare i Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU 2011:8 Utredningens uppdrag i korthet Gymnasial

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2

Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2 Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2 Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och dess tretton medlemskommuner. Avtal i

Läs mer

GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex

GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex Monica Sandorf 2005-03 03-10 Samverkansavtal inom vuxenutbildning 2005-03-10 2 Samverkansavtal inom vuxenutbildning Bakgrund och motiv Framgångsfaktor

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM KFY 2000 - Kompetensutveckling för yrkesverksamma Detta var KFY 2000 EU finansierat projekt mellan Metall & Verkstadsindustrierna Kartläggning hos industriföretag

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Nyckeltal. uppföljning och utvärdering inom skolan

Nyckeltal. uppföljning och utvärdering inom skolan Nyckeltal uppföljning och utvärdering inom skolan 2004 Innehåll Förord... 3 Utbildningsgruppen en kort presentation... 4 Om källmaterialet... 5 Om uppföljning och utvärdering... 5 Kommungrupperingar...

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Regionalpolitiska utbildningsmål ett arbetsmaterial

Regionalpolitiska utbildningsmål ett arbetsmaterial Regionalpolitiska utbildningsmål ett arbetsmaterial Inledning De stora förändringar som idag sker inte minst på utbildningsområdet medför att behovet av regional samverkan, idé- och erfarenhetsutbyte är

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Göteborgsregionen GR

Göteborgsregionen GR Göteborgsregionen GR Tretton medlemskommuner 900 000 invånare Omsätter knappt 200 Mkr GR s förbundsstyrelse - regionalpolitiska utbildningsmål Prioriterat område: barn i behov av särskilt stöd GRs verksamhetsidé

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet

Läs mer

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända Utbildningsgruppen 2016-12-01 Ålder: Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, boende i GR-kommun, 2016-11-30 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 47,7%

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Skol-IT-gruppen. IT som redskap i lärandet. ... med övertygelsen att. kommer att vara en prioriterad fråga i samtliga GR-kommuner åren framöver

Skol-IT-gruppen. IT som redskap i lärandet. ... med övertygelsen att. kommer att vara en prioriterad fråga i samtliga GR-kommuner åren framöver Skol-IT-gruppen... med övertygelsen att IT som redskap i lärandet kommer att vara en prioriterad fråga i samtliga GR-kommuner åren framöver Bo-Staffan Josefsson Lars Björn aktuella frågor En-till-en Digital

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Uppdrag till nätverk och grupper inom GR Utbildning

Uppdrag till nätverk och grupper inom GR Utbildning Uppdrag till nätverk och grupper inom GR Utbildning Nätverk/Grupp Sekreterare Uppdrag - Kontinuerligt Uppdrag - tillfälliga Utbildningschefsnätverket utgörs av kommunernas förvaltningschefer för förskola,

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer