Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003"

Transkript

1 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/ Bakgrund Inom GR finns sedan 1997 ett avtal gällande gymnasiesamverkan inom Göteborgsregionens intagningsområde och för 2001/2002 finns ett samverkansavtal även för gymnasiesärskolan. Tidigare samverkansavtal utgör grunden, men på grund av särskolans specifika skolform och förutsättningar anpassat därefter. 2. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av kommunerna i Göteborgsregionens intagningsområde. Parterna enas om att intagningsområdet utgör samverkansområde vad avser intagning till gymnasieutbildning som ej anordnas i elevens hemkommun eller i elevens hemlandsting. Avtalet bygger på innehållet i skollagens kapitel 5 och 6, vilka bland annat reglerar dels elevens rättigheter att erbjudas utbildning på nationellt eller specialutformat program, dels elevens rätt att tas emot som sökande till dessa utbildningar, dels kommunernas skyldighet att erbjuda och ta emot elev på utbildning inom nationellt eller specialutformat program. 3. Samarbetsformer Samverkan sker genom samråd och möten på politiker och/eller tjänstemannanivå. Samarbetet omfattar intagning av elever inom det gemensamma intagningsområdet. Då ett nationellt program eller gren/inriktning på sådant program inte anordnas i elevens hemkommun utgör intagningsområdet elevområde för utbildningen under förutsättning att utbildningen anordnas i någon annan kommun inom intagningsområdet. Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information om de utbildningar som avses i avtalet. Samråd kring berörda utbildningar Med utbildningar inom detta avtal avses primärkommunala nationella program och inriktningar i gymnasiesärskolan samt specialutformade program, lokala inriktningar och övriga utbildningar som kommunerna i intagningsområdet anordnar. Utbildningsanordnaren beslutar om förläggning och dimensionering av de utbildningar som man är huvudman för. Avseende förändringar av utbildningsutbudet inom kommunerna; nyetableringar, reduktion av utbildningar / platser, mm, ansvarar och beslutar den enskilda kommunen. Sådana förändringar som berör en eller flera i samverkansområdet ingående kommuner, ska alltid och i god tid innan de beslutas och genomförs föregås av information till och samråd i GRs Utbildningsgrupp. Detta i syfte att ge samtliga i samverkansområdet ingående kommuner möjlighet att via GRs Utbildningsgrupp lägga synpunkter på de planerade förändringarna innan dessa beslutas och genomförs. Om GRs Utbildningsgrupp finner den föreslagna förändringen olämplig från ett regionalpolitiskt utbildningsperspektiv förbinder sig den kommun där förändring av detta slag föreslås, att bereda GRs Utbildningsgrupp möjlighet att i den aktuella kommunen redovisa sin ståndpunkt innan beslut om förändring fattas i aktuell kommunal nämnd eller styrelse. 1

2 Hemkommunen har uppföljningsansvar under hela studietiden. Ett beredningsorgan/- gymnasiesärskolegrupp med sakkunniga ska finnas, där regionens samtliga kommuner bör finnas med. Intagning till gymnasiesärskolan Intagningsorganisationen inom samverkansområdet är gemensam för de kommuner som ingår i samverkansområdet och har Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som huvudman. Den enskilda kommunen genomför utredning om vem som har rätt till gymnasiesärskola. Kommunen handhar också inskrivning av elev på gymnasiesärskola. Beslut om intagning fattas av GRs Utbildningsgrupp, som dessutom är regional intagningsnämnd. Utbildningsgruppen är ansvarig för intagningen till de utbildningar som genomförs i intagningsområdets kommuner. Samråd sker dessförinnan med samverkansområdets förvaltningschefer på utbildningsområdet eller motsvarande eller av dessa förvaltningschefer utsedda. Samråd sker också vid andra tillfällen under året då behov av överläggningar finns. Under avtalsperioden förbereds arbetsrutiner för övergång mellan obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan. Enhetliga rutiner för ansökningsförfarande i intagningsområdet ska finnas. Information om utbildningar Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till elever och föräldrar samt övriga berörda om de utbildningar som avses i avtalet. Denna information ges såväl kommunalt som regionalt. En gemensam katalog över utbildningsutbudet ska finnas. 4. Utbildningarnas kvalitet Innan en utbildning tas med i avtalet ska att antal uppgifter redovisas till GR som underlag för samråd i Utbildningschefsgruppen. Dessa uppgifter specificeras i bilaga 1. Om Utbildningsgruppen bedömer att kvalitetsbrister föreligger i någon del av det utbildningsutbud som detta samverkansavtal omfattar förbinder sig den kommun där dessa brister anses föreligga att bereda GRs Utbildningsgrupp möjlighet att i den aktuella kommunen redovisa sin ståndpunkt. Om berörd kommun vidimerar framförd kritik förbinder sig kommunen att i GRs Utbildningsgrupp redovisa de åtgärder som beslutas vidtas för att eliminera de kvalitetsbrister som påtalats av GRs Utbildningsgrupp. En del i varje kommuns kvalitetsredovisning bör utgöras av en regional kvalitetsredovisning som fokuserar på ett regionalt gymnasieskolperspektiv. Rapportering ska ske från utbildarkommun till hemkommun per 15/10 och 15/4 eller så snart möjligt angående: - elever som bedöms ha försvårad studiesituation eller liknande, stor frånvaro eller avbryter studier, - elever som behöver fler än fyra år för att avsluta sina studier, - programbyte eller avbrutna studier. Varje kommun svarar för ovanstående rapportering till GRs kontaktperson. 2

3 5. Ekonomiska förutsättningar Prislista Interkommunala ersättningar betalas i enlighet med en för Göteborgsregionen gemensam prislista (bilaga 2). Samverkansavtalet reglerar interkommunal ersättning även för lokala inriktningar. Avstämningsdatum Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år med avstämningsdatum den 15 september och den 15 januari. Studieavbrott - förlängd gymnasiesärskoleutbildning För elev som avbryter studierna i annan kommun före avstämningsdatum resp termin debiteras hemkommunen ingen kostnad. För elev som avbryter utbildningen efter avstämningsdatum erlägger hemkommunen hela terminsbeloppet. Samråd sker med hemkommun vid studieavbrott alternativt förlängd gymnasiesärskoleutbildning. Resor Elevs hemkommun svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola och/eller eventuellt inackorderingstillägg. Varje kommun som anordnar särskola är skyldig att så långt som möjligt organisera särskolan så att ingen elev blir tvungen att bo utanför det egna hemmet på grund av skolgång. Även i övrigt skall vid utformningen av särskoleverksamheten beaktas vad som ur kommunikationssynpunkt är ändamålsenligt för eleverna (skollagen 6 kap 6 ). I lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade finns föreskrifter om stöd och service i form av boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet (SFS:1993:800). Elever med specifika, individuella behov Elevs individuella behov regleras genom överenskommelse mellan berörda kommuner. Om elev har specifika, individuella behov av extra stöd och/eller resurser, ska utbildarkommunen kontakta hemkommunen för godkännande innan extra kostnader faktureras. Ansvarsförsäkring Kostnader för reguljär ansvarsförsäkring hanteras enligt nu gällande rutiner, dvs mottagande kommun tecknar ansvarsförsäkring för elev för vilken det utgår interkommunal ersättning. Investeringar För investeringskostnader ansvarar anordnande kommun. 6. Särskilda verksamheter reglerade genom detta avtal Avhopp till individuellt program vid studier i annan kommun I enlighet med försöksverksamhet som pågår sedan hösten 1998 gäller, beträffande gällande lagregel om att elev ska hänvisas till hemkommun vid avhopp efter gällande avstämningsdatum, följande: Varje fall prövas individuellt med utgångspunkt från elevens önskemål och eleven ges rätt att stanna kvar på individuellt program i utbildningskommunen terminen ut. 3

4 Betalningsansvar för kommuner vid elevflytt mellan kommuner I enlighet med försöksverksamhet som pågår sedan hösten 1998 gäller, beträffande en situation som inte ekonomiskt regleras genom skollagen, att elev har rätt att fullfölja påbörjad utbildning i annan kommun i samverkansområdet enligt följande exempel: En elev flyttar mellan två kommuner i Göteborgsregionen. Båda kommunerna anordnar själva, eller genom samverkansavtal, den utbildning eleven påbörjat. Eleven väljer att gå kvar i den f d hemkommunen eller därmed jämställd kommun enligt samverkansavtalet. Den nya hemkommunen påtar sig betalningsansvar tills eleven fullgjort utbildningen. Intagning till inriktning samt inriktningsgaranti Varje kommun, som så önskar, beslutar om att inrätta gren/inriktningsgaranti. Detta ska meddelas GR senast 1 april. Samverkansavtalet gäller generellt från år ett. Om en utbildning ska omfattas först från år två, måste detta tydligt framgå i avtalet. Vid val till gren/inriktning i år två måste dock likvärdighet vid intagning gälla för alla elever inom samverkansområdet. 7. Ökad rörlighet för skolans personal Ett perspektiv som ska beaktas genom samverkansavtalet avser regionens skolledares, lärares och övrig personals, inom det kommunala skolväsendet, förutsättningar att beviljas tjänstledighet för arbete i annan kommun inom Göteborgsregionens kommunalförbund. I samverkansavtalet slås tydligt fast, att denna grupp ges generösa möjligheter att, utan restriktioner, tillfälligt byta arbetsplats för verksamhet i annan kommun inom samverkansområdet. Denna rörlighet ska uppmuntras av arbetsgivare inom regionen och om utfallet av denna tjänstgöring i annan kommun är gott kan detta ligga till grund för premiering av den enskilde och därigenom positivt påverka dennes anställningsförhållanden. Frågan utvecklas och hanteras under innevarande avtalsperiod av en arbetsgrupp med representanter från regionens personalchefer, förvaltningschefer inom utbildningsområdet samt GR Utbildning. 8. Gemensam kompetensutveckling av skolans personal Kompetensutveckling av personal inom gymnasiesärskolan ska ingå som en naturlig del i GR Utbildnings utbildningsutbud för de anställda inom gymnasiesärskolan. 9. Avsiktsförklaring inför kommande avtal Inför kommande avtal ska utredas följande: Kostnader för elevs skolgång och boende på annan ort ses över. Problematiken kring korttidstillsynen ses över. Korttidstillsynen berör främst de individuella programmen, vilka inte ingår i samverkansavtalet. 10. Uppföljning De kommuner som omfattas av detta samverkansavtal förbinder sig att till GRs Utbildningsgrupp årligen redovisa elevströmmarna efter fullföljd gymnasieutbildning. Detta i syfte att över tid och i samverkan / dialog kommunerna emellan skapa ett så relevant gymnasiesärskoleutbildningsutbud som möjligt. 4

5

6

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Handbok för gymnasieantagning 2015-2016 GÄLLANDE BESTÄMMELSER SAMT KOMMENTARER OM MOTTAGANDE/ANTAGNING TILL GYMNASIESKOLAN

Handbok för gymnasieantagning 2015-2016 GÄLLANDE BESTÄMMELSER SAMT KOMMENTARER OM MOTTAGANDE/ANTAGNING TILL GYMNASIESKOLAN Handbok för gymnasieantagning 2015-2016 GÄLLANDE BESTÄMMELSER SAMT KOMMENTARER OM MOTTAGANDE/ANTAGNING TILL GYMNASIESKOLAN 1 2 Förord Föreliggande handbok innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av förberedelse för fortsatta studier eller egen försörjning efter gymnasiesärskoleutbildning Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattning...

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-09-18 Sida 231 av 248 198 Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov En arbetsgrupp med representanter för skola,

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente STRÖMSTADS KOMMUN Skolskjutsreglemente Antagen 2006-12-20, BUN Reviderad 2007-09-13, BUN Reviderad 2010-09-13, BUN Reviderad 2011-03-10, BUN Reviderad 2014-06-05, BUN Reviderad 2014-08-28, BUN REGLER OCH

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Översyn av organisationen för studie- och yrkesvägledning samt organisation av skola-arbetslivskontakter inom grundskolan.

Översyn av organisationen för studie- och yrkesvägledning samt organisation av skola-arbetslivskontakter inom grundskolan. 1 (1) GÖTEBORGS STADSKANSLI TJÄNSTEUTLÅTANDE Rnr 104/02 Koncernledningsstaben Utfärdat Livslångt lärande 2002-03-20 Dnr 0839/01 Lill Backlund Tfn: 031-61 11 68 e-post lill.backlund@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och Meddelande 2007:8 handikappomsorgen Länsstyrelsen Halland Meddelande 2007:8 ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M-2007/8-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri,

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer