Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat"

Transkript

1 Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Rikspolisstyrelsen / PVS/ INFO/Sektionen för ärendehantering December 2008

2 ANVISNINGAR 2 (19) Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA INNEHÅLL 1 INLEDNING HUR SKA MAN BÖRJA? STRUKTUR? Arkivbildare vad är det? Serie och volym? ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Varför ska vi använda det gamla sättet? Huvudavdelningar, underrubriker och serier? Vad innehåller huvudavdelningarna? Ingen sekretess i förteckningen FÖRTECKNANDET STEG FÖR STEG Arkivbildare och KLARA User Arkiv Behörigheter Serier Volymer Trädstruktur Registrering av volymer i serier som redan finns FÖRHANDSGRANSKA OCH UTSKRIFTER Förhandsgranska / Skriva ut Etiketter... 18

3 ANVISNINGAR 3 (19) 1 Inledning Detta är en kortfattad genomgång av arkivförtecknande i KLARA och den struktur som för närvarande ska användas vid förtecknande av arkiv, dvs. det allmänna arkivschemat 1. Anvisningarna hänvisar till följande dokument: Arkivhandbok för polismyndigheterna (se Intrapolis, RPS hemsida under länken Dokument/Handböcker ) Klara Användarhandledning från KnowIT FAP 182-1, bilaga 2 Du bör ha tillgång till dessa dokument när du läser Anvisningarna. Det är en fördel om du först har läst igenom kapitel 2 i Arkivhandbok för polismyndigheterna. Grundkurser i arkivförtecknande hålls bl.a. av landsarkiven och SIPU, Mariebergs arkivbyrå m.fl. privata företag. Om du inte har förtecknat arkiv tidigare är det bra om du först har gått en grundläggande kurs. 2 Hur ska man börja? Huvudsyftet med arkivförteckningen är att den ska vara en sökingång till arkivet. Innan du börjar använda KLARA måste du göra en inventering och besvara följande frågor: - När tillkom myndigheten? (dvs. från vilken tidpunkt ska förteckningen gälla) - Hur ser myndighetens organisation ut idag och hur har den förändrats under årens lopp? - Finns det redan en eller flera arkivförteckningar? - Förvaras hela arkivet hos myndigheten eller har någon del levererats till landsarkivet? - Vilka delarkiv (se nedan) förekommer? - Vilka serier (se nedan) innehåller arkivet? - Vilka gallringsbeslut finns (se Arkivhandbok för polismyndigheterna, bilaga 5) 1 Arkivlagen (1990:786), arkivförordningen (1991:446), Riksarkivets föreskrifter RA- FS 1991:1 (ändr i RA-FS 1997:4), Arkivhandbok för polismyndigheterna

4 ANVISNINGAR 4 (19) - Hur är arkivet ordnat i stort? Ytterligare frågor att ta ställning till är bl.a.: - Är det möjligt att förteckna hela polismyndighetens arkiv i en enda förteckning -.eller är det mer lämpligt att dela upp arkivet i flera delarkiv och förteckna vart och ett för sig? Vanligen är det mest lämpligt från återsöknings- och praktisk synpunkt att dela upp polismyndighetens arkiv och förteckna delarkiv efter myndighetens interna organisation, t.ex. efter polisområde/distrikt. Delförteckningarna dokumenterar tillsammans hela myndighetens arkiv. Resonemang kring delarkiv, se kapitel 2 i Arkivhandbok för polismyndigheterna. För att det ska vara möjligt att förteckna ett arkiv krävs alltså ett omfattande förarbete. Handlingarna ska vara ordnade, lagda i arkivboxar och uppställda i serier i kronologisk ordning. Du måste med andra ord ha en mycket god överblick över arkivbildningen på myndigheten och veta hur stukturen ska se ut före det att arkivet förtecknas. Det är administratörens (behörigheten Klara User) ansvar att ordna denna struktur i KLARA, dvs. att förbereda och registrera delarkiv och serier som ska förtecknas på volymnivå. 3 Struktur? Arkivbildare: Polismyndigheten i X-län Arkiv Central enhet Arkiv Polisområde 1 Arkiv Polisomr. 2 osv. Arkiv Länskrim osv. Serie Serie Volymer Volymer Serie Volymer Serie Volymer

5 ANVISNINGAR 5 (19) 3.1 Arkivbildare vad är det? Arkivbildaren är den myndighet utifrån vars verksamhet arkivet har bildats, t.ex. Polismyndigheten i x-län. Vid omorganisationen av polisväsendet under 1990-talet bildades länsvisa polismyndigheter i landet. Före omorganisationen fanns flera polismyndigheter per län. Var och en av dessa är egna arkivbildare. Huvudregeln är att olika arkivbildare inte ska blandas samman vid arkivförtecknandet. I samband med omorganisationen till länspolismyndigheter överfördes och införlivades vissa handlingar tillhörande de gamla polismyndigheterna i de nya myndigheternas arkiv. Det dokumenterades och geno m- fördes efter beslut från Riksarkivet. Det kan alltså förekomma att vissa handlingar från de upphörda polismyndigheterna ska förtecknas i länspolismyndigheternas arkiv. Du måste känna till avgränsningen mellan olika arkivbildare, t.ex. gamla och nya polismyndigheten, före det att arkivet ska förtecknas. 3.2 Serie och volym? En serie består av handlingar som är av liknande slag eller hör samman, t.ex. handlingar till K-diariet, diarier, verifikationer, Polisstyrelsens protokoll, handlingar till projekt. Varje serie har en serierubrik och tilldelas ett seriesignum, dvs. en unik identitet enligt det allmänna arkivschemat (se nedan). Handlingar som hör till en serie läggs samman till volymer, t.ex. genom att de binds in eller vanligen genom att de läggs tillsammans i en arkivbox. 4 Allmänna arkivschemat 4.1 Varför ska vi använda det gamla sättet? Det allmänna arkivschemat används för förtecknande av statliga arkiv. Riksarkivet kommer inom kort att föreskriva om en ny princip för ordnande och förtecknande (processorienterad arkivredovisning).

6 ANVISNINGAR 6 (19) Ett gott råd är att använda det allmänna arkivschemat till dess att Riksarkivet har meddelat nya föreskrifter och då ta ställning till från vilket år myndigheten ska övergå till det nya sättet att förteckna arkiv. 4.2 Huvudavdelningar, underrubriker och serier? Det allmänna arkivschemat innehåller följande fasta huvudavdelningar. A B C D E F G Ö PROTOKOLL ARKIVEXEMPLAR AV UTGÅENDE HANDLINGAR DIARIER REGISTER OCH LIGGARE INKOMNA HANDLINGAR ÄMNESORDNADE HANDLINGAR RÄKENSKAPER ÖVRIGA HANDLINGAR Under huvudavdelningarna upprättas serier och vid behov underrubriker som numreras löpande i en viss systematisk ordning. Exempel från en central enhet på en polismyndighet A PROTOKOLL (fast huvudavdelning) A1 Polisstyrelsens protokoll (serie med seriesignum A1) A2 Polisnämndens protokoll (serie med seriesignum A2) A3 A3A A3B A3C A4 A5 Osv Protokoll från möten med fackliga företrädare (underrubrik) Protokoll vid MBL-förhandlingar (serie med seriesignum A3A) Protokoll vid skyddsrond (serie med seriesignum A3B) Arbetsmiljökommitténs protokoll (serie.) Protokoll från möten med länspolismästarna MITTSAM Protokoll från polismästarmöten 4.3 Vad innehåller huvudavdelningarna? Exempel på vilka serier som kan förtecknas under de olika huvudavdelningar hittar du i bilaga 2 till FAP och i avsnitt i Arkivhandboken. Observera att bilagan till FAP:en och avsnittet i Arkivhandboken endast tar upp ett exempel på hur en struktur kan byggas upp.

7 ANVISNINGAR 7 (19) Exemplet utgår från att polismyndighetens arkiv är förtecknat i en enda arkivförteckning, vilket i flertalet fall inte är lämpligt från återsökningseller praktisk synpunkt. De seriesignum som har valts i exemplet för de olika serierna är alltså inte huggna i sten. Du kan mycket väl använda andra seriesignum inom ramen för en huvudavdelning i din förteckning. Här följer en kort sammanfattning av vilka slags serier med handlingar som hör till respektive huvudavdelning. För mer utförlig information, se hänvisningen till FAP och Arkivhandbok ovan. A PROTOKOLL Med protokoll avses myndighetens egna protokoll, t.ex. polisstyrelseprotokoll, som vanligen är ordnade med bilagor i egna sviter. Observera att FU-protokoll inte hör hemma här eftersom de ingår i K-ärendet som förtecknas under huvudavdelning F, ämnesordnade handlingar. Detsamma gäller protokoll från möten i projekt och arbetsgrupper som vanligen har ett tidsbegränsat uppdrag. Återsökningen försvåras om protokollen i dessa fall skulle brytas ut från sitt sammanhang och förtecknas särskilt under A. B ARKIVEXEMPLAR AV UTGÅENDE HANDLINGAR Hit hör upprättade handlingar, dvs. handlingar som myndigheten har framställt vanligen för att sprida på olika sätt. Några exempel är lokala föreskrifter, order och personaltidningar. C DIARIER Här förtecknas diarier och alla register till diarierna. Även om det finns en huvudavdelning D för register och liggare, ska register till diarierna förtecknas i sitt sammanhang med diarierna under denna avdelning. D REGISTER OCH LIGGARE Polismyndigheterna har en mängd olika register och liggare varav många inte längre används. Observera att även dessa ska förtecknas. Här förtecknas även vissa IT-system som har samma funktion som ett register, t.ex. hittegodssystemet. E INKOMNA HANDLINGAR Hit förs handlingar som inkommit till myndigheten och som inte diarieförts, t.ex. på grund av att de endast inkommer för kännedom. Inkomna handlingar som föranleder en åtgärd från myndigheten diarieförs normalt. Akter till ett diarium förtecknas under F, ämnesordnade handlingar. F ÄMNESORDNADE HANDLINGAR Stora delar av polismyndighetens arkiv förtecknas under F. Hit hör serierna med K- ärenden, akter till diarierna, handlingar i projekt och arbetsgrupper, grundhandlingar till KUR m.fl. IT-system, personalakter m.m. Även om handlingar som hör till t.ex. ett projekt eller en arbetsgrupp med ett visst tidsbegränsat uppdrag, innehåller protokoll, diarier, register, upprättade och inkomna handlingar så ska handlingar till projektet förtecknas samlat under huvudavdelning F. G RÄKENSKAPSHANDLINGAR Idag har PAC i Linköping tagit över mycket av polismyndigheternas hantering och därmed även arkivering av räkenskapshandlingar. RPS Kirunaenhet tar hand om ord-

8 ANVISNINGAR 8 (19) nande och arkivering av verifikationer. Observera att en hänvisning till PAC respektive Kirunaenheten vid RPS måste läggas in i de serier som berörs. Ö ÖVRIGA HANDLINGAR Hit förs handlingar som inte inkommit eller upprättats som ett led i myndighetens verksamhet med som ändå dokumenterar myndighetens verksamhet, t.ex. pressklipp. Observera att även sådana serier som har upphört idag men som tidigare har förts och ingår i arkivet ska förtecknas, t.ex. ingripandemeddelanden som numera har ersatts av KC-polis och händelserapporter. Serier ska upprättas även för handlingar som i dagsläget har gallrats ut med stöd av gallringsbeslut. Volymer kan i så fall av naturliga skäl inte registreras. En hänvisning till gallringsbeslutet registreras i stället i seriens anmärkningsfält. Arkivförteckningen ska vara en beskrivning av myndighetens arkivbildning och även redovisa serier som inte längre tillförs handlingar. Det är en fördel för överskådligheten att upphörda serier tas upp först under respektive huvudavdelning. 4.4 Ingen sekretess i förteckningen Alla som vill ska få ta del av myndighetens arkivförteckning, t.ex. allmänheten, journalister och forskare. Arkivförteckningen ska vara offentlig. Uppgifter som registreras i förteckningen får därför inte omfa t- tas av sekretess. Tänk på att det inte är nödvändigt att i arkivförteckningen registrera namn eller andra personuppgifter avseende personer som ingår i en förundersökning, t.ex. namn på personer som har förhörts i utredningen. Det framgår av handlingarna i K-ärendet. Anteckna i stället t.ex. nummer på förhöret eller datum, om det är nödvändigt för att kunna särskilja volymer i samma utredning åt i förteckningen. 5 Förtecknandet steg för steg Denna beskrivning av hur KLARA används är mycket kortfattad. En mer detaljerad beskrivning av funktioner i KLARA hittar du i Anvä n- darhandledning för KLARA som tagits fram av av KnowIT. 5.1 Arkivbildare och KLARA User Din länspolismyndighet ligger redan upplagd som arkivbildare i KLA- RA. Om du vill registrera fler arkivbildare, t.ex. polismyndigheter som upphörde vid länspolismyndighetens bildande, ska du kontakta Carina

9 ANVISNINGAR 9 (19) Blomqvist på RPS via GW. RPS lägger då upp en ny arkivbildaren och knyter behörigheter till den. (Denna rutin gäller tills vidare men kan komma att ändras). Administratören (behörigheten Klara User) kan lägga upp arkiv under en arkivbildare och välja vilka personer som ska ha behörighet att läsa eller både läsa och skriva i arkivets förteckning. Administratören ansvarar också för att se till att den som ska arbete med Klara får behörighet till systemet och en introduktion i hur man arbetar med det. 5.2 Arkiv Skapa ett nytt Arkiv (dvs. delarkiv under arkivbildaren) genom att klicka på arkivbildaren och välj fliken Arkiv. Klicka därefter på lilla pilen till höger. Nu kan du registrera arkivets namn (i detta exempel City polismästardistrikt) och andra uppgifter om arkivet. I fält som har en liten GRÖN PIL till vänster kan du välja uppgifter från en vallista. Högerklicka på pilen och välj Slå upp så kommer en

10 ANVISNINGAR 10 (19) vallista fram. (OBS att få upp vallista genom att klicka på gröna pilen fungerar inte så bra i KLARA men kommer att rättas till i nästa uppgradering) ARKIVTYP: Skriv NAD-arkiv i fältet (eller välj NAD-arkiv från vallistan som kommer upp när du klickar på pilen). Det betyder att allmänna arkivschemat ska användas. (NAD står för Nationella Arkivdatabasen som finns på Riksarkivet och som utgår från det allmänna arkivschemat). Institutionskod och beståndskod kan du hoppa över. SPARA genom att klicka på ikonen som ser ut som en diskett under Redigera-menyn högst upp på sidan (alternativt kortkommande Ctrl + S). När Arkivet är sparat kan du börja registrera serier och därefter volymer. 5.3 Behörigheter Lägg till behörigheter till ett arkiv genom att klicka på fliken Behörighet sedan du öppnat aktuellt arkiv. Skapa en ny rad genom att klicka på den lilla pilen längst till vänster. Skriver du dit en stjärna och som i exemplet ovan, och tilldelar behörigheten Läs och Skriv så betyder det att alla som är inlagda som användare i KLARA både kan läsa och skriva. Om du vill begränsa behörigheten till vissa speciella medarbetare skriver du in hela deras personnummer, med ett helt årtal och utan bindesträck till de sista fyra siffrorna för var och en som ska ha behörigheten.

11 ANVISNINGAR 11 (19) 5.4 Serier Spara det registrerade arkivet så får du tillgång till fliken Serier. Ny serie kan registreras när du klickar på pilen till höger. Registrera uppgifter om serien (i detta fall Protokoll Polisområde 1). SERIESIGNUM: Klicka på fyrkanten till höger i fältet signum. En ruta för val av signum visar sig. Välj fast huvudavdelning och klicka på nästa längst ner. KLARA visar nu nästa signum som står på tur.

12 ANVISNINGAR 12 (19) Om signum ska innehålla fler bokstäver, t.ex. A1ab eller F1B, så skriv dit det i fältet Signum längst ned och klicka OK. SPARA uppgifter om serien genom att klicka på ikonen som ser ut som en diskett under Redigera-menyn högst upp på sidan (alternativt kortkommande Ctrl + S). 5.5 Volymer När en serie är registrerad och sparad kan du börja registrera de volymer som hör till serien.

13 ANVISNINGAR 13 (19) 1. Klicka på pilen längst till höger för att börja registrera volymer. 2. När en volym har registrerats klart (och hela raden är blåmarkerad), tryck på knappen INSERT på tangentbordet för att få en ny rad för nästa volym. 3. För Automatisk volymnumrering: klicka på Verktyg i menyraden högst upp i KLARA. Välj Numrera volymer automatiskt. Varje ny rad får då nästa löpnummer som står på tur. (Om volymnumren inte är löpande utan har tillägg av bokstäver för att skilja olika volymer med samma nummer åt, t.ex. volym 3a, 3b och 3c, är det bara att skriva in bokstäverna i volymnumreringsraden. Observera att du bör ha det i minnet om du vill numrera om volymerna i efterhand.) SORTERA: Klicka på vald plats i kolumnrubriken till volymregistreringsdelen för att sortera volymerna kronologiskt efter tid eller efter volymnummer beroende på vilken kolumnrubrik du klickar på.

14 ANVISNINGAR 14 (19) INFOGA VOLYM: Genom att markera volymen ovanför den rad du vill infoga i volymregistreringen och klicka på Redigera i den översta menyn i KLARA, kan du lägga till en eller flera volymer. Ange också fr.o.m. vilket volymnummer KLARA ska sortera om i ordningen. I exemplet ovan ska 3 volymer infogas och KLARA ska numrera de nya volymerna från 5 och framåt. Tre volymer har lagts till efter volym nr 4 (markerade med gul liten pil).

15 ANVISNINGAR 15 (19) Nu måste ordningen på volymnumreringen rättas till. Gör så här: 1. Markera alla volymer som ska numreras om genom att hålla ner muspekaren och dra pekaren nedåt. Släpp musknappen när volymerna är markerade. 2. För muspekaren till det blåmarkerade området och högerklicka på musen. Välj Numrera markerade volymer från menyn som visar sig. RADERA VOLYM: Klicka på volymnummer så att volymraden blir blåmarkerad. Klicka på krysset X högst upp i volyminmatningsfälten. Just den volymen markeras då med ett kryss. Det innebär att volymen är raderad även om den inte försvinner förrän du har sparat eller när du har avslutat arbetspasset och går in i systemet nästa gång. Ångrar du dig så markera volymraden och klicka på krysset igen så tas det bort. ÖVRIGA FUNKTIONER: Se KLARA Användarhandledning.

16 ANVISNINGAR 16 (19) 5.6 Trädstruktur Trädstrukturen till vänster hänger inte alltid med i svängarna. För att uppdatera den klickar du på ikonen högst upp på menyraden i KLARA. När du har sparat och avslutar systemet blir det med automatik korrekt ordning i trädstrukturen. För att se alla Arkiv som registrerats under en Arkivbildare i trädstrukturen till vänster, klickar du på plustecknet före Arkivbildarens namn. Vill du se alla serier som förtecknats till ett Arkiv, klicka på plustecknet före Arkivets namn. 5.7 Registrering av volymer i serier som redan finns Administratören på din myndighet kan redan ha lagt upp Arkiv (delarkiv till arkivbildaren polismyndigheten) och serier som du får i uppdrag att förteckna volymer till. Gå direkt till serie genom att klicka på rätt Arkiv i trädstrukturen till vänster. Klicka på plustecknet bredvid Arkivets namn och välj den serie du ska arbeta med genom att dubbelklicka på den. Nu är det bara att fortsätta registrering av volymer som hör till serien. 6 Förhandsgranska och utskrifter 6.1 Förhandsgranska / Skriva ut För att se hur t.ex. en serie eller etiketter ser ut vid utskrift gör så här. 1. Gå till den serie du vill granska/skriva ut.

17 ANVISNINGAR 17 (19) 2. Klicka på skrivarikonen högst upp i KLARA:s menyrad 3. Välj vad du vill förhandsgranska/skriva ut: Arkivförteckning, Tom arkivförteckning (kan användas om du först vill förteckna volymer manuellt) eller Etiketter. Klicka i smårutorna för val av vilka uppgifter som ska synas. 4. Välj t.ex. Förhandsgranska i fältet för Destination och tryck OK. Exempel på ett förteckningsblad under förhandsgranskning

18 ANVISNINGAR 18 (19) 6.2 Etiketter Det finns i dagsläget två olika typer av A4-ark med självhäftande och arkivgodkända etiketter att köpa. Formaten skiljer sig dock åt. Den övre marginalen är antingen 1,4 eller 2 cm. 2 Genom att kryssa i rutor i Förhandsgransknings / Utskriftsmenyn kan du välja vad som ska synas på etiketten och vilken övre marginal etiketterna ska ha beroende på vilken etikettyp som används. Exempel på förhandsgranskning av etiketter i KLARA.. 2 Några exempel på företag som säljer arkivgodkända etiketter är: Cont in Europe AB, Museiservice i Dalarna och ABM-produkter.

19 ANVISNINGAR 19 (19) UTSKRIFTER I ÖVRIGT: Utskrift av arkivförteckning, innehållsförteckning m.m. se KLARA Användarhandledning.

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Riksarkivet (RA) inspekterade den 2 oktober 2014 arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/2444 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping Inledning Riksarkivet

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt

Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt 1 (7) Tillsynsavdelningen Ulrica Hofverberg 2015-10-20 Dnr RA 232-2015/8287 Örebro tingsrätt Box 383 701 47 Örebro 1 Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt Riksarkivet inspekterade den 8 oktober

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om postbehandling och diarieföring vid polismyndigheterna;

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS 2012-04-12 Gemensamma Förvaltningen Version 1.0 Högskolekansliet Åsa Enmyren, arkivarie ARKIVHANDBOK. - För institutionspersonal

HÖGSKOLAN I BORÅS 2012-04-12 Gemensamma Förvaltningen Version 1.0 Högskolekansliet Åsa Enmyren, arkivarie ARKIVHANDBOK. - För institutionspersonal 2012-04-12 Gemensamma Förvaltningen Version 1.0 Högskolekansliet Åsa Enmyren, arkivarie ARKIVHANDBOK - För institutionspersonal INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Högskolans arkivorganisation... 3 Allmän

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

ISP-verktyget i WebOodi

ISP-verktyget i WebOodi ISP-verktyget i WebOodi WebOodi har ett ISP-verktyg med vilket du kan skapa en individuell studieplan (ISP) på nätet. Med ISP-verktyget kan du kontrollera vilka studieperioder som hör till dina examensfordringar

Läs mer

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverkets avdelning Inspektion Nord, distriktet Falun (INF) den 4 juni 2013 Närvarande Från distriktet Falun (INF): administratör verksarkivarie Från Riksarkivet:

Läs mer

Arkivhandbok för Karolinska Institutet

Arkivhandbok för Karolinska Institutet Arkivhandbok för Karolinska Institutet Diarienummer: 1-814/2014 Version: 1.0 Fastställd: 2014-12-15 Giltig fr.o.m.: 2014-12-15 Arkivhandboken innehåller övergripande riktlinjer gällande arkivering vid

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Registrera anläggning sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

KeyControl Sök person, nyckel eller cylinder

KeyControl Sök person, nyckel eller cylinder 5 Sök person, nyckel eller cylinder 5.1 Sök person Det finns två huvudmetoder att söka person. Metod 1. Genom att bara skriva in t ex namn eller anställningsnummer direkt på tangentbordet. Sökning sker

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 1 (5) Bilaga 5 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2009-12-23 Dnr RA 231-2009/4114 T Ståhle

Tillsynsavdelningen 2009-12-23 Dnr RA 231-2009/4114 T Ståhle 1 (7) Tillsynsavdelningen T Ståhle Inspektion av arkivvården vid Rättsmedicinalverket Rättsmedicinalverket inspekterades av Riksarkivet den 11 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Bilaga 8.1. Arkivering av pappersjournaler ARKIVHANDBOK 1.0 2014-01-17. Landstingsarkivet. Besöksadress: Björnkullavägen 14

Bilaga 8.1. Arkivering av pappersjournaler ARKIVHANDBOK 1.0 2014-01-17. Landstingsarkivet. Besöksadress: Björnkullavägen 14 ARKIVHANDBOK Bilaga 8.1 1.0 20140117 Arkivering av pappersjournaler Landstingsarkivet Besöksadress: Björnkullavägen 14 Postadress: Box 4151, 141 04 Huddinge Telefon: 08737 27 10 ARKIVHANDBOK 1 (13) Innehållsförteckning

Läs mer

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 1 DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT Erik Kalström - Datatal AB Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 2 1 Starta Call Center Agent... 3 2 Logga in... 4 3 Användargränssnitt... 5 3.1 Samtal

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska källmaterialet

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 1 (5) Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Lund Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete, den 17 september 2014

Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete, den 17 september 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete, den 17 september 2014 Närvarande: Från Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete: Från Riksarkivet: Angelica

Läs mer

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten Utfo rarenheten Innehåll 1 Ta emot och fördela uppdrag... 2 1.1 Fördelabild... 5 2 Återkalla insats tillfälligt... 8 3 Omfördela insats... 10 4 Rätta verkställighet... 12 5 Skapa ny journal, om det ej

Läs mer

Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95

Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95 Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95 Suggdata, arbetslista Det har tillkommit en möjlighet att välja om bilden Analysbegränsningar skall visas då man tar fram en

Läs mer

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Innehållsförteckning: 1 FÖRBEREDELSER INFÖR TURNERINGSSTART... 2 1.1 HUR SKA RESULTATREGISTRERING SKE?... 2 1.2 SKA RULLANDE RESULTATSKÄRMAR ANVÄNDAS?...

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Rev. 1 Manual Revaq Portal Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk...

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund 1 (2) Beslut Datum 2013-05-14 Dnr HLA 23-2013/6110 Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Jämtlands län Riksarkivet

Läs mer

Instruktion för suggringsnav

Instruktion för suggringsnav Instruktion för suggringsnav Innehåll 1. Registrering av vilka suggor som skall sändas till en viss satellit 2. Skapa en lista på suggorna att sända med till satelliten 3. Skapa suggkort att sända med

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM

Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM En förutsättning för en ekonomisk mjölkproduktion är att det är rätt antal djur i ladugården. Tomma platser kostar pengar. Överbeläggning å andra sidan är ofta

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline.

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Förutsättning: Du vill kunna gå in på Genlines inskannade kyrkoboksidor för att söka efter en viss händelse, t.ex. ett födelsedatum.

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern handledare utan anställning på MIUN så använder du

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

- Verkställa gallring.

- Verkställa gallring. Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 5.1.1-2082/2015 Sida 1 (7) 2015-05-20 SSA 2015:06 Hantering av allmänna handlingar hos Farsta stadsdelsförvaltning Närvarande från stadsdelsförvaltningen:

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning Användarmanual Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-17 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Kommunikation och MAS/MAR/SAS informationsöverföring

Läs mer

MANUAL FÖR NORSTEDTS BYRÅ (1.1)

MANUAL FÖR NORSTEDTS BYRÅ (1.1) MANUAL FÖR NORSTEDTS BYRÅ (1.1) 1 Ord och begrepp i Byrå... 5 Snabbkommandon... 5 Lägga upp en ny klient... 6 Räkenskapsår... 6 Skapa ett nytt räkenskapsår 6 Ta bort ett räkenskapsår 7 Förkorta och förlänga

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) i Örebro den 23 april 2009.

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) i Örebro den 23 april 2009. Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) i Örebro den 23 april 2009. Närvaro: se bilaga Förelägganden. 1. FMTM ska, med hänvisning till

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Mawik Medlemsregister. Användarmanual

Mawik Medlemsregister. Användarmanual Mawik Medlemsregister Användarmanual INLEDNING Innehållsförteckning INLEDNING... 2 OM DENNA MANUAL... 2 Bilder från programmet... 2 Manualens innehåll... 2 STARTA PROGRAMMET... 3 MODULER OCH FLIKAR...

Läs mer

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb.

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb. Logga in Gå in på www.servera.se Klicka på Inventeringswebben. Eller klicka på Tjänster i menyn och välj Inventering. Logga in på Skriv in ditt användarnamn och lösenord. Första gången har du fått det

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Växjö universitet Växjö universitet inspekterades av Riksarkivet den 25 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg arkivvården vid

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

Rutin Löneöversyn AcadeMedia Det är i denna rutin som du gör din årliga löneöversyn av dina medarbetares löner.

Rutin Löneöversyn AcadeMedia Det är i denna rutin som du gör din årliga löneöversyn av dina medarbetares löner. 1(11) Handledning till lönesättande chefer inför den årliga löneöversynen I varje fönster ligger en hjälptext överst. Läs den gärna först. Vid kostnadsställefördelad personal är det endast chefen som står

Läs mer

Skapa ett register över din grupp/klass

Skapa ett register över din grupp/klass SYDSOL Handledning CW 2000-02-23 Skapa ett register över din grupp/klass Syfte: Att göra ett register i ClarisWorks och hantera olika informationer om en grupp/klass Pedagogens viktigaste uppgift är att

Läs mer