Framtidsforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsforum 2014-2023"

Transkript

1 Framtidsforum Fritidsnämnden

2 Innehåll sida Bakgrund & revideringsarbetet 3 Dokumentbeskrivning 4 Prioriteringsgrupp 1 5 Prioriteringsgrupp 2 7 Prioriteringsgrupp 3 10 Totalsammanställning 13 Övrigt 15 Sammanfattning 16 2

3 Bakgrund & revideringsarbetet Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2007 att genomföra ett programarbete med syfte att belysa behov avseende kommunens fritidsanläggningar och fritidsverksamheter. Ett uppdrag gavs att ta fram en handlingsplan för att forma Karlshamns kommuns fritidsverksamhet de närmsta 10 åren. Arbetet resulterade i en handlingsplan med namnet Framtidsforum I handlingsplanen kartlades kommunens behov av drift, underhåll samt investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar. För att hålla Framtidsforum aktuellt så finns ett mål att revidera handlingsplanen vartannat år. I aktuellt revideringsarbete har 26 föreningar deltagit, där varje förening har getts möjlighet att framföra sina behov utifrån den egna föreningens perspektiv. En stor del av arbetet har även genomförts ur ett föreningssamverkansperspektiv där föreningar diskuterat gemensamma behov och arbetet fram förslag gruppvis. Karlshamns kommun vill rikta ett stort tack till föreningslivet som gjort ett fantastiskt förarbete och visat ett stort engagemang. Ett stort tack riktas även till SISU Idrottsutbildarna som varit starkt delaktiga i arbetet och även de visat ett stort engagemang. Remissförfarandet Under februari månad skickades Framtidsforum Samrådsförslag ut på remiss till alla föreningar som varit med i förhandsarbetet samt till berörda politiska nämnder i Karlshamns kommun. Martin Eliasson Fritidskonsulent 3

4 Dokumentbeskrivning Förslagen på åtgärder är lagda i prioriteringsordningen 1-3. Vissa åtgärder är prioriterade beroende på förutsättningar där vissa saker måste ske före andra av rent tekniska skäl men även för att få en viss spridning för att möjliggöra förändringarna belastningsmässigt för den kommunala organisationen. Åtgärderna som ryms inom Framtidsforum ska ses som en handlingsplan för de kommande 10 åren. Det är således inte beslutat att åtgärden kommer att vara påbörjad eller utförd under denna tidsperiod, men intentionerna med det fortsatta arbetet kommer att utgå ifrån detta. Delar av de beskrivna åtgärderna är redan beslutade och påbörjade. Dessa finns ändå med i handlingsplanen för att vissa på helheten. Alla kostnader avseende nya anläggningar eller underhåll av befintliga är bara uppskattningar och kan därför bli både större och mindre. 4

5 Prioriteringsgrupp 1 Anläggning Åtgärd Investering/Underhåll Ökad driftskostnad Asarums IP Renovering klubbhus kr kr Jössarinken Byggstart av träningshall kr kr Jössarinken Renovering tak och fasad kr - Mörrums IP Renovering klubbhus kr - Norrevångskolan Spontanidrottsplats kr kr Stenbackaskolan (ABC) Renovering gymnastiksal kr - Stenbackaskolan (ABC) Spontanidrottsplats kr kr Tennishallen Renovering yttertak kr - Väggahallen Renovering skyttehall/spegelsal och kr - diverse underhåll Vägga IP Parkeringsplatser kr kr Totalt kr kr Kommentarer Jössarinken Byggstart av träningshall Mörrums GoIS IK, Mörrums Konståkningsklubb, Karlshamns Curlingklubb och Korpen är föreningar som bedriver verksamhet på is. Dessa föreningar skall samsas om de isytor som finns att tillgå i kommunen. I nuläget finns det få möjligheter för att dessa föreningar skall kunna bedriva sin verksamhet med målsättning att öka medlemsantal och tillväxt. Med uppförandet av en ny ishall bredvid nuvarande Jössarinken ökar antalet träningstimmar för isföreningarna. Förslag är då att Väggarinken avvecklas. Även om Väggarinken läggs ner kommer antalet stora isytor att bli desamma, men då Väggarinken enbart är öppen 12 veckor per säsong i jämförelse med Jössarinken som är öppen ungefär 40 veckor så kommer en ny ishall att ge möjlighet till cirka fler verksamhetstimmar per säsong. Ytterligare utredning kring framtiden för Jössarinkens lilla bana behöver göras. Dels vilka tekniska lösningar och möjligheter det finns att samköra isaggregatet med de två andra hallarna men även om det finns andra användningsområde för anläggningen. I Framtidsforum föreslogs en curlinghall i centrala Karlshamn. Men då Karlshamns Curlingklubb i dagsläget är en vilande förening så kan deras eventuella verksamhet inrymmas på de nya isytorna. 5

6 Stenbackaskolan (ABC) Renovering av gymnastiksal Vid uppförandet av det nya bildningscentret vid nuvarande Stenbackaskolan behövs även en omfattande renovering av gymnastiksalen med bland annat golvbyte, målning, tillgänglighetsanpassning och allmän upprustning. Vägga IP - Parkeringsplatser Med tanke på Väggaområdets önskade utveckling så finns ett behov av fler parkeringsplatser. Även Väggabadets ökade besöksantal har gjort att behovet av fler parkeringsplatser redan finns i dagsläget. I ett första steg kan därför fler asfalterade parkeringsplatser iordningställas sydost om Vägga Södra vilket ger en närhet både till Vägga IP, Väggahallen samt Väggabadet. Spontanidrottsplatser Stenbackaskolan (ABC) & Norrevångskolan Spontana fysiska aktiviteter är viktiga inslag för en bättre folkhälsa. Åtgärder för att öka förutsättningarna för barn och unga att utföra spontana fysiska aktiviteter kan vara genom att anlägga spontana idrottsplatser på olika platser i kommunen. Dessa platser kan även skapa eller underhålla ett intresse att utföra aktiviteter i föreningsform. Förslaget att anlägga spontanidrottsplatsen i Asarum är vid Stenbackaskolan där det finns en naturlig genomströmning av människor. I Mörrum är förslaget vid Norrevångskolan. 6

7 Prioriteringsgrupp 2 Anläggning Åtgärd Investering/Underhåll Ökad driftskostnad Hunnemara Iordningställande av arrangemangsyta kr kr Jössarinken Belysning Stora banan kr - Jössarinken Renovering av läktare, omklädningsrum och off-ice kr kr ytor Mörrums IP Gräsplan på befintlig grusplan kr kr Norrevång Idrottshall Golvbyte kr - Väggahallen Ny ventilation samt övergripande renovering kr - Vägga IP Flytt av gräsplan Vägga Norra till Vägga Östra kr kr (konstgräsplan) Österslättskolan Byggstart för rink med plastis kr kr Totalt kr kr Kommentarer Jössarinken Renovering av läktare, omklädningsrum och off-ice ytor Jössarinken är i stort behov av renovering där exempelvis omklädningsrum och läktare kan nämnas. I samband med renoveringen bör även möjligheter till fysträning för isidrotterna ses över. Detta skulle ge isföreningarna möjlighet till anpassad fysträning men även avlasta och frigöra mer träningstider i övriga idrottshallar. 7

8 Väggahallen Ny ventilation samt övergripande renovering Väggahallens omklädningsrum, toaletter, belysning och ventilation är i stort behov av renovering. I samband med renovering av Väggahallen bör tillgängligheten till anläggningen förbättras med upplysta promenadstråk som sammanlänkar anläggningen med andra anläggningar i närheten, med parkeringar samt med Väggaskolan. Vägga IP Flytt av gräsplan Vägga Norra till Vägga Östra (konstgräsplan) Fotbollen är en utbredd föreningsverksamhet som sysselsätter många av kommunens ungdomar. Flertalet av kommunens föreningar ser behov av en fullstor konstgräsplan centralt. De konstgräsplaner som finns täcker inte behoven för ungdomsfotbollen och idrottshallarna är i princip fullbokade av inomhusidrotterna under vinterhalvåret. Att anlägga en konstgräsplan på Vägga Östra (befintlig grusplan) skulle frigöra fler träningstider och större möjligheter för fotbollsföreningarna att bedriva verksamhet året runt. Den ersätter även planen vid Vägga Norra där förslaget är att bygga ut Väggahallen (se prioriteringsgrupp 3). 8

9 Österslättskolan Plastis Enligt beslut så ska Väggarinken ersättas med plastis. För att skapa yta för utbyggnad av Väggahallen så skulle en plastisyta kunna placeras vid spontanidrottsplatsen vid Österslättskolan. Plastisens placering vid spontanidrottsplatsen är utifrån ett folkhälsoperspektiv då detta är en plats för allmänhetens spontana utövande. Isföreningarna i kommunen ser inte plastisen som ett användningsområde för sina verksamheter. Hunnemara Iordningställande av arrangemangsyta Vägga Östra är idag den naturliga platsen för cirkus och liknande arrangemang. Vid uppförandet av en konstgräsplan på området förbereds därför en flytt av arrangemangsplats till Hunnemara med tillbehörande el- och vattenförsörjning. Likt Vägga Östra så kommer även föreningar ges möjlighet att hyra ytan. 9

10 Prioriteringsgrupp 3 Anläggning Åtgärd Investering/Underhåll Ökad driftskostnad Asarums IP Asfaltering av parkeringsyta kr kr Bellevueparken Diverse åtgärder utomhusscenen kr - Hällaryds IP Byggstart träningsplan 7- manna kr kr Svängsta (plats ej planerad) Spontanidrottsplats kr kr Väggahallen Byggstart för tillbyggnad/anläggning med idrottshall, träningssalar, kr kr löparbana, omklädningsrum, kanslier Vägga IP Tennisbanor kr kr Väggabadet Byggstart för inomhusanläggning med boule- och tennishall kr kr Totalt kr kr Kommentarer Svängsta Spontanidrottsplats Spontana fysiska aktiviteter är viktiga inslag för en bättre folkhälsa. Åtgärder för att öka förutsättningarna för barn och unga att utföra spontana fysiska aktiviteter kan vara genom att anlägga spontana idrottsplatser på olika platser i kommunen. Dessa platser kan även skapa eller underhålla ett intresse att utföra aktiviteter i föreningsform. Spontanidrottsplatsen i Svängsta bör placeras vid en naturlig samlingsplats, exempelvis nära centrum eller vid en skola. 10

11 Väggahallen Tillbyggnad av idrottsanläggning Den generella uppfattningen av föreningar som bedriver verksamhet i inomhushallar inom kommunen är att tider för träning är starkt begränsade. Många föreningar har idag önskemål om fler tider. För att främja föreningarnas tillväxt bör kommunen sträva efter att kunna erbjuda föreningarna lokaler som i största mån är anpassade för den specifika aktiviteten samt kunna möjliggöra träningstider som tillgodoser föreningarnas behov. Att upprätta en ny anläggning i direkt anslutning till Väggahallen skulle medföra en avlastning på de andra anläggningarna och frigöra fler träningstider. Att centralisera aktiviteter ger ökade möjligheter till samarbete föreningarna emellan och kan stärka föreningsverksamheten i kommunen i stort. Förutom en ny idrottshall (fullmåttshall) som kan användas av många olika idrotter så kan anläggningen även rymma lokaler för brottning, kampsport, mindre träningssalar, löparbana, omklädningsrum och kanslier. En utbyggnad av detta slag öppnar för föreningsverksamheten men ger även den enskilda medborgaren, vilken kanske står utanför föreningsverksamhet, möjligheter att utöva fysisk aktivitet på egen tid. Hallen ska då även vara möjlig att nyttjas av skolorna i kommunen. Att utnyttja området i anslutning till Väggahallen för en utökning av idrottsanläggningar ger ekonomiska fördelar för drift- och underhållskostnader där exempelvis vaktmästeri blir koncentrerat till ett ställe. 11

12 Vägga IP Tennisbanor Karlshamns Tennisklubb bedriver idag sin utomhusverksamhet i Kollevik. Investeringsbehovet i de fyra banor som finns på anläggningen är så omfattande att det kan likställas med anläggande av helt nya banor. Det kan då anses fördelaktigt att anlägga nya tennisbanor på Vägga IP istället för att rusta upp de gamla i Kollevik. Väggaområdet är idag bas för andra racketsporter så som badminton och bordtennis. Att centralisera aktiviteter som är av liknande slag ger ökade möjligheter till samarbete föreningarna emellan. Då även en inomhustennishall är planerad vid Väggabadet så skulle föreningen kunna koncentrera sin verksamhet till ett område. Väggabadet Inomhusanläggning med boule- och tennishall Att vid Väggabadet anlägga en tennis- och boulehall ger området ytterligare förutsättningar att vara tillgängligt för alla. Att kunna erbjuda aktiviteter för alla åldrar, kön och ursprung ger möjligheter att skapa social gemenskap och bredda underlaget för möjliga besökare i området. Badanläggningen kan tillsammans med de andra aktiviteterna ge ett helhetskoncept där nöje, avkoppling och rekreation står i fokus. Både tennis- och boulehallen kan användas både för träningsoch tävlingsbruk, men även vara tillgängliga för allmänheten. 12

13 Totalsammanställning Prioriteringsgrupp 1 Anläggning Åtgärd Investering/Underhåll Ökad driftskostnad Asarums IP Renovering klubbhus kr kr Jössarinken Byggstart av träningshall kr kr Jössarinken Renovering tak och fasad kr - Mörrums IP Renovering klubbhus kr - Norrevångskolan Spontanidrottsplats kr kr Stenbackaskolan (ABC) Renovering gymnastiksal kr - Stenbackaskolan (ABC) Spontanidrottsplats kr kr Tennishallen Renovering yttertak kr - Väggahallen Renovering skyttehall/spegelsal och kr - diverse underhåll Vägga IP Parkeringsplatser kr kr Totalt kr kr Prioriteringsgrupp 2 Anläggning Åtgärd Investering/Underhåll Ökad driftskostnad Hunnemara Iordningställande av arrangemansyta kr kr Jössarinken Belysning Stora banan kr - Jössarinken Renovering av läktare, omklädningsrum och off-ice kr kr ytor Mörrums IP Gräsplan på befintlig grusplan kr kr Norrevång Idrottshall Golvbyte kr - Väggahallen Ny ventilation samt övergripande renovering kr - Vägga IP Flytt av gräsplan Vägga Norra till Vägga Östra kr kr (konstgräsplan) Österslättskolan Byggstart för rink med plastis kr kr Totalt kr kr 13

14 Prioriteringsgrupp 3 Anläggning Åtgärd Investering/Underhåll Ökad driftskostnad Asarums IP Asfaltering av parkeringsyta kr kr Bellevueparken Diverse åtgärder utomhusscenen kr - Hällaryds IP Byggstart träningsplan 7- manna kr kr Svängsta (plats ej planerad) Spontanidrottsplats kr kr Väggahallen Byggstart för tillbyggnad/anläggning med idrottshall, träningssalar, kr kr löparbana, omklädningsrum, kanslier Vägga IP Tennisbanor kr kr Väggabadet Byggstart för inomhusanläggning med boule- och tennishall kr kr Totalt kr kr Totalsammanställning Investering/Underhåll Ökad driftskostnad Totalt kr kr Alla kostnader avseende nya anläggningar eller underhåll av befintliga är bara uppskattningar och kan därför bli både större och mindre. Andra faktorer som exempelvis konjunkturläge kan också påverka kostnaderna. 14

15 Övrigt Se över kollektivtrafiken i syfte att underlätta transporten mellan olika aktiviteter och mellan aktiviteten och hemmet. Många aktiva, både ungdomar och vuxna, är beroende av en god kommunikation till träningsanläggningar för att över huvudtaget kunna utöva sin idrott eller aktivitet. Många föreningar som äger och driver sina egna anläggningar ser stora utmaningar i skötesel och underhåll av dessa. Detta gäller såväl ekonomiskt som tidmässigt. Föreningar föreslår därför att kommunen upprättar en servicepool som föreningar kan använda sig av vid behov av hjälp med röjning, målning, underhållsarbete etc. Önskemålet bör utredas ytterligare för att undersöka möjligheterna till en servicepool för föreningar med egna anläggningar. Djursportsföreningarna i kommunen utgör en stor del av de föreningar som äger och driver sina egna anläggningar. För att underlätta samverkan, skapa goda möjligheter för att utvecklas och för att enklare kunna rikta resurser så är förslaget med ett gemensamt djursportcenter intressant. Kommunen bör därför skapa en samrådsgrupp med berörda föreningar för att mer ingående utreda förutsättningar och möjligheter för ovanstående. Tillsammans med ett varierande utbud av fritids- idrottsaktiviteter, trygga och upplysta promenadstråk som knyter samman aktiviteterna och ett vackert, havsnära naturlandskap är Väggaområdet i Karlshamn ett unikt område. Ett område som står i framkant för fritid, idrott och rekreation. Ett område Karlshamns kommun medborgare kan känna sig stolta över. 15

16 Sammanfattning Karlshamns kommun vill återigen tacka alla föreningar och andra berörda som varit med och bidragit till arbetet med den reviderade upplagan av Framtidsforum. Revideringen har till största del utgått från idéer, behov och önskemål från Karlshamns kommuns föreningsliv. Då enbart fem enskilda föreningar har lämnat synpunkter på samrådsförslaget så har vi valt att besvara dessa direkt till berörd förening. De som önskar att ta del av dessa handlingar ombeds att kontakta fritidsenheten. Som handlingsplan är Framtidsforum ett viktigt dokument för Karlshamns kommun fortsatta arbete gällande planering av drift, underhåll samt investeringar av idrotts- och fritidsanläggningar. Även om inte alla av de föreslagna åtgärderna i dagsläget är klara och beslutade att genomföras så visar det ändå på våra mål och ambitioner. Ser man till Framtidsforum så är idag 36 av de 47 åtgärdspunkterna genomförda eller påbörjade. För att behålla aktualiteten i detta dokument bör ett nytt revideringsarbete påbörjas

Teknik- & fritidsnämnden Framtidsforum 2009-2017

Teknik- & fritidsnämnden Framtidsforum 2009-2017 1 Teknik- & fritidsnämnden Framtidsforum 2009-2017 2 Innehåll sid Inledning 3 Bakgrund intentioner 4 Dokumentbeskrivning 5 Uppdragets frågeställningar 6 Samrådshandling årsvis med sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 2015-09-30 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/130-829 Fritidsnämnden Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå natur- och trafiknämnden att

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 Innehållsförteckning Sid 1.Bakgrund Skogås Rackethall. 1 2. Skogås översikt. 2 3. Den nya hallen, en multihall! 2 4. Ny lokalisering. 3 5.

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2009 Kommunens idrotts- och gymnastiksalar

KUNDUNDERSÖKNING 2009 Kommunens idrotts- och gymnastiksalar 1 (16) 2010-02-24 KUNDUNDERSÖKNING 2009 Kommunens idrotts- och gymnastiksalar Torekovs gymnastiksal Mia Lundström-Svensson Administratör 100224\t:\tek\park & fritid\fritid\idrottshallar\enkät\kundundersökning

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning

Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2014-03-20 Mats Grufman 08-590 973 03 Dnr: mats.grufman@upplandsvasby.se KFN/2013:57 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Förslag

Läs mer

Nya idrottsanläggningar i Ekängen. Ekängens IF

Nya idrottsanläggningar i Ekängen. Ekängens IF Nya idrottsanläggningar i Ekängen Ekängens IF 1 Bakgrund Styrelsen i Ekängens IF har under 2012 utvärderat flera alternativ till lösningar på bristen på anläggningar i Ekängen Efter ett besök hos Lindö

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Sjuntorps sim- och idrottsanläggning och Granngårdens motionsanläggning hösten 2010

Redovisning av enkäter genomförda vid Sjuntorps sim- och idrottsanläggning och Granngårdens motionsanläggning hösten 2010 Redovisning av enkäter genomförda vid s sim- och idrottsanläggning och s motionsanläggning hösten Januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid s simoch idrottsanläggning

Läs mer

Ahova Lood (S), ordförande Anna Roos (KV) Bruno Granath (C), tjänstgörande ersättare

Ahova Lood (S), ordförande Anna Roos (KV) Bruno Granath (C), tjänstgörande ersättare Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2012-02-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet, Arbets- och näringslivskontoret, kl. 13.15 15.40 Beslutande Ahova Lood (S), ordförande Anna Roos (KV) Bruno

Läs mer

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden Checklista Hållbar utveckling vad gäller sociala och ekonomiska aspekter. De ekologiska aspekterna tas upp i Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Sociala

Läs mer

Medborgarförslag om mötesplatser i bostadsområdet Björkskatan

Medborgarförslag om mötesplatser i bostadsområdet Björkskatan Fritidsnämnden 2008 06 04 54 124 Fritidsnämndens arbetsutskott 2008 05 21 35 73 mötesplatsbjörx.p06 Dnr 08.77 008 Medborgarförslag om mötesplatser i bostadsområdet Björkskatan Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige

Läs mer

Flytt av verksamheten vid Västerleds fritidsgård

Flytt av verksamheten vid Västerleds fritidsgård BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SO C IA LTJÄN ST O C H F RI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-03-14 SDN 2012-04-19 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 08-508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Förvaltningens

Läs mer

Utveckling av Kvarnängen

Utveckling av Kvarnängen Utveckling av Kvarnängen Enkät publicerad på webben mellan 2011-10-08 och 2011-10-17 Totalt 40 svar 1 På vilket sätt tar du dig oftast till Kvarnängen? Med bil Cyklar Med lokaltrafiken Går 2 Hur fungerar

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Borås - Sveriges föreningsvänligaste kommun 2012?

Borås - Sveriges föreningsvänligaste kommun 2012? Borås - Sveriges föreningsvänligaste kommun 2012? Innehåll Borås...3 Hållbarhet och delaktighet...4 Säkra och trygga föreningar...5 Aktivitetsplatser...6 Föreningsdrift...6 Föreningsbidrag till sociala

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (198) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Certifiering av föreningar. Öppen idrott & Idrott åt alla

Certifiering av föreningar. Öppen idrott & Idrott åt alla Certifiering av föreningar Öppen idrott & Idrott åt alla Nya sätt för föreningarna att möta nya behov Eskilstuna kommun vill hjälpa föreningslivet att utveckla sin verksamhet och samtidigt kvalitetssäkra

Läs mer

Resultat av förstudie kring Stråhallen

Resultat av förstudie kring Stråhallen Tjänsteskrivelse 1 (3) KFN 2016.0049 Handläggare Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Resultat av förstudie kring Stråhallen Sammanfattning Syftet med en förstudie gällande Stråhallen är att belysa

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningens prioriteringar avseende investeringar och reinvesteringar i verksamheten 2013-2015

Kultur- och fritidsförvaltningens prioriteringar avseende investeringar och reinvesteringar i verksamheten 2013-2015 Dnr KFN-2012-597 Dpl 10 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Strategisk Stab Tjänsteskrivelse 2012-11-20 Anders Holmquist, 054 540 2520 anders.holmquist@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden Kultur-

Läs mer

Svar på skrivelse från Leif Kroon (kd) angående inomhushall för bandy. Idrottsförvaltningen föreslår idrottsnämnden besluta att

Svar på skrivelse från Leif Kroon (kd) angående inomhushall för bandy. Idrottsförvaltningen föreslår idrottsnämnden besluta att Idrottsförvaltningen Planeringsavdelningen Handläggare: Hans Eriksson Tfn: 08-508 26754 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-06-30 IdN: 2006-08-22 Nr 14 Till Idrottsnämnden Svar på skrivelse från Leif Kroon

Läs mer

Inledning. Nedan följer en sammanställning över de olika frågor/områden som kom fram i diskussionerna samt kommentarer och förslag till åtgärder.

Inledning. Nedan följer en sammanställning över de olika frågor/områden som kom fram i diskussionerna samt kommentarer och förslag till åtgärder. 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-05-22 Dnr 2014-143 Kultur- och fritidskontoret Martin Averhed Inledning Den 5 februari 2014 träffades föreningsrepresentanter, tjänstemän och politiker på Linköping

Läs mer

Tennisbana pa a ngen i Sjö berg Ö nskema l fra n böenden

Tennisbana pa a ngen i Sjö berg Ö nskema l fra n böenden Tennisbana pa a ngen i Sjö berg Ö nskema l fra n böenden Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Beskrivning av förslag... 4 2.1 Tennisplan... 4 2.2 Bollplank vid tennisplan... 4 3 Intressenter... 5 3.1 Sollentuna

Läs mer

6 Kultur- och fritidsnämnden

6 Kultur- och fritidsnämnden 6 Kultur- och fritidsnämnden Under kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ligger kulturverksamheter (bibliotek, musikskola, Gunnes gård, allmänkultur, kommunens konstsamling, föreningar och bidrag),

Läs mer

Bidrag och Riktlinjer

Bidrag och Riktlinjer Fritidsenheten Till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun Uppdaterad 2015-11-25 Innehåll Målsättning/policy 1-2 Allmänna bestämmelser 3-4 Trygga ungdomsmiljöer 4 Lokalt aktivitetsbidrag 5 Startbidrag

Läs mer

Så tycker partierna i Stockholm om skridsko

Så tycker partierna i Stockholm om skridsko Så tycker partierna i Stockholm om skridsko Eftersom vi just nu har flera frågor inom skridskosporten som ligger på politikernas bord och det snart är val så gick skridskoföreningarna tillsammans med skridskoförbundet

Läs mer

Spontanidrott för vilka?

Spontanidrott för vilka? 2011-05-11 SIDAN 1 Spontanidrott för vilka? En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret Ulf Blomdahl Forskningsledare, Idrottsförvaltningen, Stockholms

Läs mer

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg 1 (11) PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg Bakgrund och Syfte Denna parkeringsutredning är genomförd på uppdrag av Värmdö kommun och syftar till att klargöra parkeringsbehovet kring Gustavsbergs

Läs mer

Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor

Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Innehållsförteckning Barnkonventionen och idrotten VILL... 2 Riktlinjernas syfte... 2 Allmänna fördelningsregler...

Läs mer

med godkännande lägga informationen till handlingarna

med godkännande lägga informationen till handlingarna Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-10-30 Vår referens Rebecka Olofsson Utvecklingssekreterare rebecka.olofsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Slutrapport av organiserad spontanfotboll i Rosengård

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun Hästhagens fritidshem VT 2015 Våra ledstjärnor Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattande beslut. Vi är medskapande och tar

Läs mer

AirDome Multisporthall på Svartbäckens BP

AirDome Multisporthall på Svartbäckens BP AirDome Multisporthall på Svartbäckens BP Generell brist på fullstora idrottshallar (se svt/abc inslag från 26/5-14 samt uppropet www.hallar.nu Få halltider för fotbollslag och andra idrotter Inga konstgräsplaner

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE ANLÄGGANDE AV EN 11- MANNA OCH EN 7-MANNA KONSTGRÄSFOTBOLLSPLAN PÅ ÄLVSJÖ IP

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE ANLÄGGANDE AV EN 11- MANNA OCH EN 7-MANNA KONSTGRÄSFOTBOLLSPLAN PÅ ÄLVSJÖ IP IDROTTSFÖRVALTNINGEN PLANERINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-11-24 IDN 2008-12-16 NR 9 Handläggare: Hans Eriksson Telefon: 08-508 26754 Till Idrottsnämnden INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE ANLÄGGANDE

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

IFK Luleå vill vara framgångsrika och föredömliga även utanför fotbollsplanen.

IFK Luleå vill vara framgångsrika och föredömliga även utanför fotbollsplanen. Samhällsengagemang IFK Luleå vill vara framgångsrika och föredömliga även utanför fotbollsplanen. Samhällsengagemang och ansvar är viktiga värden för oss och vi vill med vår verksamhet bidra till ett bättre

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

PROTOKOLL Fritidsnämnden 2016-03-17

PROTOKOLL Fritidsnämnden 2016-03-17 sid 1 av 19 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 15:25, ájournering 14:35-14:50 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M), t.o.m. 21 Siri Näslund Ledamot (S) Anna Kälvestam

Läs mer

Enkät till föreningar, december 2013. Enkäten skickades ut till 92 föreningar. Totalt 59 föreningar har svarat på minst en fråga.

Enkät till föreningar, december 2013. Enkäten skickades ut till 92 föreningar. Totalt 59 föreningar har svarat på minst en fråga. Enkät till föreningar, december 2013 Enkäten skickades ut till 92 föreningar. Totalt 59 föreningar har svarat på minst en fråga. Fråga 1. Tycker du att vi ska fortsätta med de stora föreningsträffarna?

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

FÖRSTUDIE. Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort

FÖRSTUDIE. Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort FÖRSTUDIE Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort 1 Sammanfattning Det har valts ut några lämpliga platser i förstudien för odlingslotter med bra lägen och förutsättningar på ett antal olika

Läs mer

Aktivitetslokal i Fisksätra centrum

Aktivitetslokal i Fisksätra centrum 2015-09-08 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/157-828 Fritidsnämnden Aktivitetslokal i Fisksätra centrum Förslag till beslut 1. Aktivitetslokalen i Fisksätra ska vara tillgänglig för föreningar som i samverkan

Läs mer

Medborgarförslag om ombyggnad av Sala Idrottshall

Medborgarförslag om ombyggnad av Sala Idrottshall ?'~ &t!2g~ ""SALA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2012-05-02 18 (24) 123 Medborgarförslag om ombyggnad av Sala Idrottshall Dnr2011/149 INLEDNING Lasse Röman,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Konstgräsplaner

Tjänsteskrivelse. Konstgräsplaner Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-02-26 Vår referens Marja-Leena Ruuska Lokalsamordnare marja-leena.ruuska@malmo.se Tjänsteskrivelse Konstgräsplaner FRI-2014-4085 Sammanfattning Fritidsförvaltningen

Läs mer

Strategisk plan 2012-2015

Strategisk plan 2012-2015 Strategisk plan 2012-2015 1 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2008-05-16 Henrik Stenwall Upprättat utkast till styrelsekonferensen på Ulvön. 1.1 2008-06-21 Henrik Stenwall Ändringar utförda

Läs mer

Detaljplan för Väghyveln 9 m.fl. UTÖKAD ANVÄNDNING FÖR PALMCRANTZSKOLAN Östersunds kommun

Detaljplan för Väghyveln 9 m.fl. UTÖKAD ANVÄNDNING FÖR PALMCRANTZSKOLAN Östersunds kommun Detaljplan för Väghyveln 9 m.fl. UTÖKAD ANVÄNDNING FÖR PALMCRANTZSKOLAN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1813/2011 Dnr planmodul: P 11/0028 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har hållits tillgänglig för granskning

Läs mer

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Östersunds kommun Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Granskningsresultat 5 Sammanfattning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING 1 (5) Detaljplan för fastigheterna Hartvigsgård 27 och 28 inom Backen i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län HANDLINGAR Detaljplanen omfattar följande handlingar: Denna planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PROTOKOLL Fritidsnämnden 2015-12-04

PROTOKOLL Fritidsnämnden 2015-12-04 sid 1 av 27 Plats och tid: Årydssalen, klockan 08:15 10:55 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Siri Näslund Ledamot (S) Anna Kälvestam Ledamot (M) Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) Mikael Erdtman

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. 2015-05-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. Sammanfattning Fritidsnämnden

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid Fotograf: Erik Hellquist Taxor 2016 Kultur & Fritid Biblioteket Utskrifter, kopiering och fax Utskrift från datorer (inkl. moms) 2:- per sida Kopiering svart/vitt (inkl. moms) 2:- per A4 enkelsidigt -

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 2011-03-21 1 (10) Dnr Kst 2010/325 PROGRAMSAMRÅD PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 Planområdets läge Kommunledningskontoret

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås Helena Hansson Tel 021-39 23 68 DP 1650 2008-04-15 Dnr 06:10227-BN 540 Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-05-20. Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-05-20. Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 84 Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2011-11-02 Kontaktperson fastighetskontoret Ira Lagercrantz Fastighetsavdelningen Till Underhållsenheten fastighetsnämnden Telefon: 08-508 27 612 2011-11-22

Läs mer

ABCDE. Stadsdelsförvaltning. Remissvar angående Förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten. Förskola, skola fritid och kultur

ABCDE. Stadsdelsförvaltning. Remissvar angående Förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten. Förskola, skola fritid och kultur Farsta Stadsdelsförvaltning Förskola, skola fritid och kultur TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2004-04-06 DNR 000334 2004 Handläggare: Lars Lindgren Tfn: 08-508 18 250 Till Farsta stadsdelsnämnd Remissvar angående

Läs mer

Motionsidrott för glädje och gemenskap

Motionsidrott för glädje och gemenskap Motionsidrott för glädje och gemenskap Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöksadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Lär

Läs mer

Ansökan om anläggningsbidrag för renovering av klubbstugan; Borgstena IF

Ansökan om anläggningsbidrag för renovering av klubbstugan; Borgstena IF TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Mikael Hedberg, 033-35 73 77 Datum 2016-01-07 Diarienummer 2015/FF0317 805 Ansökan om anläggningsbidrag för renovering av klubbstugan; Borgstena IF Förslag till beslut Fritids- och

Läs mer

PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG

PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG Sommarro 1:29, Sommarro 1:3, Fyrklövern och Treklövern inom Sommarro, Karlstads kommun Dnr SBN-2011-177 Bakgrund 2015-05-20 godkände stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER STADSLEDNINGSKONTORET STABEN SID 1 (5) 2010-01-18 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER Kollektivtrafik Under medborgardialogerna har frågan vad är bra med

Läs mer

Tjänsteskrivelse Konstgräsplan Össeby IP, äskande om investering

Tjänsteskrivelse Konstgräsplan Össeby IP, äskande om investering ÅSA BORGLUND SID 1/10 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Konstgräsplan Össeby IP, äskande om investering Förslag till beslut Fritidsnämnden vill

Läs mer

Fritidsnämndens Fördelningsprinciper med öppethållande

Fritidsnämndens Fördelningsprinciper med öppethållande GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2016 Fritidsnämndens Fördelningsprinciper med öppethållande 2016 malmo.se/foreningsliv 1 Fritidsnämndens Fördelningsprinciper med öppethållande 2016 Innehåll Inledning 4 Huvudprinciper

Läs mer

INLEDNING 1. Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby

INLEDNING 1. Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby INLEDNING 1 Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby Genomförd i juni 2015 Örebro kommun, Sam 405/2015 2 SAMMANSTÄLLNING AV MEDBORGARDIALOG

Läs mer

Tjänsteskrivelse Underhåll av utomhusanläggningar under vinterhalvåret

Tjänsteskrivelse Underhåll av utomhusanläggningar under vinterhalvåret INGELA JANSSON SID 1/5 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FN Tjänsteskrivelse Underhåll av utomhusanläggningar under vinterhalvåret Förslag till beslut Förvaltningen föreslår fritidsnämnden

Läs mer

Minnesanteckningar från Vallentuna IP-råd 2013-06-04

Minnesanteckningar från Vallentuna IP-råd 2013-06-04 SID 1/5 Minnesanteckningar från Vallentuna IP-råd 2013-06-04 Närvarande: Mattias Staaf, Vallentuna Damfotboll Johan Svärd, VBK Fotboll Lars Lundkvist, VBK Fotboll Håkan Björk, Ormsta HC Jerri Bergström,

Läs mer

GE DIN GÅRD ETT LYFT!

GE DIN GÅRD ETT LYFT! GE DIN GÅRD ETT LYFT! TRÄDGÅRDSINGENJÖRERNA NATALIA & MAJA Trädgårdsingenjörerna Natalia Andersson och Maja Schmidt är utbildade vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp strax utanför Malmö. Sedan 2010

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning Fritidskontoret Enhet/Handläggare Stefan Herre Eriksson Datum Beteckning 2013-04-22 FRN2013.0011 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning I det goda samhället ska så många medborgare

Läs mer

RAPPORT UPPSALA KOMMUN SKOLFASTIGHETER AB

RAPPORT UPPSALA KOMMUN SKOLFASTIGHETER AB RAPPORT NYA TIUNDASKOLAN uppdragsnummer 3413444102 Beskrivning av träd runt tiundaskolan samt bedömning huruvida de omfattas av biotopskydd - underlag för ansökan om biotopskyddsdispens 2015-03-26 Reviderad

Läs mer

Arbetsmaterial 2013-08-20

Arbetsmaterial 2013-08-20 REGION GOTLAND Översyn av bidrag Förslag till ny fördelningsmodell Arbetsmaterial 2013-08-20 2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning av nyheter i stödsystemet... 3 Kultur- och fritidsnämndens kriterier...

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 DNR: 2014/KS0061 GRANSKNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-11-06 Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl.

Läs mer

Nöjd Hyresgäst Byggebo 2011 Helhetsbedömning

Nöjd Hyresgäst Byggebo 2011 Helhetsbedömning Helhetsbedömning 0 0 0 0 0 0 0 Totalt, n= 1 Kikebo totalt, n= 2 Kristineberg totalt, n= 3 BV 1, n=2 3 BV 2, n= 3 BV 3, n=0 BV, n=3 2 2 BV, n= 3 BV, n= 3 Betyg - "Helnöjda" Betyg 3- - "Varken eller" Betyg

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Okt 2015 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER

Okt 2015 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Okt 2015 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Sidan 2 REGLER FÖR UTHYRNING AV LOKALER Allmänt Kultur och Fritidsförvaltningen (KFF) hyr ut lokaler,

Läs mer

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidskontoret Enhet/Handläggare Sören Karlström Datum Beteckning 2007-11-12 07/0032 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Elisetorpsvägen 19 B Kommun Burlöv Storlek 3 rum (2 sovrum) / 78 m² Område Arlöv Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Elisetorpsvägen 19 B Kommun Burlöv Storlek 3 rum (2 sovrum) / 78 m² Område Arlöv Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Burlöv Storlek 3 rum (2 sovrum) / 78 m² Område Arlöv Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Bra förening med stort utbud bl.a lekplatser, tennisbana, fotbollsplan, bandybana/basketplan,

Läs mer

Frånvarande Vallentuna Tennisklubb Vallentuna Konståkning Bällsta FF. 1. Föregående anteckningar (godkänns)

Frånvarande Vallentuna Tennisklubb Vallentuna Konståkning Bällsta FF. 1. Föregående anteckningar (godkänns) SID 1/5 Minnesanteckningar Vallentuna IP-råd 9 dec 2014 Deltagande Vallentuna Damfotboll, Linda Kransén samt Anders Bydén VBK fotboll, Janne Söderström samt Lasse Lundkvist Vallentuna Friidrottsklubb,

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

REMISS. REMISS Vision Kvibergs Park. Idrott & förening

REMISS. REMISS Vision Kvibergs Park. Idrott & förening REMISS Vision Kvibergs Park Idrott & förening Kvibergs Park är Sveriges främsta mötesplats där idrott, hälsa, kultur och utbildning förenas. Här skapas glädje, gemenskap och meningsfull fritid som bidrar

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Gamla Långholmen ska topprenoveras

Gamla Långholmen ska topprenoveras B omagasinet 3/2012 Gamla Långholmen ska topprenoveras Den gamla arbetarlängan Långholmen på Vallonvägen 31 ska topprustas. Våren 2013 ska tre trerummare, varav två etagevåningar vara inflyttningklara.

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING Kommunens idrotts- och gymnastiksalar

KUNDUNDERSÖKNING Kommunens idrotts- och gymnastiksalar 1 (17) 2008-12-16 KUNDUNDERSÖKNING Kommunens idrotts- och gymnastiksalar Östra Karups gymnastiksal Mia Lundström-Svensson Administratör 081216\t:\tek\park & fritid\fritid\idrottshallar\enkät\kundundersökning

Läs mer

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera

Läs mer

All-Aktivitetshus i gamla skjortfabriken

All-Aktivitetshus i gamla skjortfabriken All-Aktivitetshus i gamla skjortfabriken I skjortan ska det finnas plats för lek och allvar, idrott, kultur och samhällsbyggare. Där möts unga och gamla, från Vadsbro och Afrikas horn. Där vaknar nya intressen,

Läs mer

PROTOKOLL Tekniskt utskott

PROTOKOLL Tekniskt utskott 1 (14) Paragrafer 27-36 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.30-00-15.00 Beslutande Kerstin Persson (S) Johan Pettersson (S) Carl-Axel Wilhelmsson (C) Kenneth Dådring (M) 27-33, 35-36 Jörgen

Läs mer

Backsippan. Höjdarläge i Åstorp

Backsippan. Höjdarläge i Åstorp Backsippan Höjdarläge i Åstorp Ljusa och bekväma bostadsrätter med inflyttning hösten 2017 Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma. Läge för ett skönare boende Nu är det läge för dig som vill

Läs mer

Ändring av detaljplan för LJUSÅSEN i Smedjebackens kommun, Dalarnas län

Ändring av detaljplan för LJUSÅSEN i Smedjebackens kommun, Dalarnas län Ändring av detaljplan för LJUSÅSEN i Smedjebackens kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 Illustrationskarta i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

EKONOMISK BESKRIVNING. Bostadsrättsföreningen Botkyrka Hantverkshus III

EKONOMISK BESKRIVNING. Bostadsrättsföreningen Botkyrka Hantverkshus III Brf Botkyrka Hantverkshus III Sid 1 (7) EKONOMISK BESKRIVNING av Bostadsrättsföreningen Botkyrka Hantverkshus III organisationsnummer 716418-2037 Brf Botkyrka Hantverkshus III Sid 2 (7) EKONOMISK BESKRIVNING

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Mårdstigen 13 Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Bergshamra Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Mårdstigen 13 Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Bergshamra Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Bergshamra Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Topprenoverad trerums gavellägenhet med ljusinsläpp från tre väderstreck.

Läs mer

4/16 Yttrande över motion "WiFi & mobilanslutning på Nynäs" Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Nämnden för kultur, utbildning och 2016-03-11 4/16

4/16 Yttrande över motion WiFi & mobilanslutning på Nynäs Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Nämnden för kultur, utbildning och 2016-03-11 4/16 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-03-11 KN-KUS16-0019-2 4/16 Yttrande över motion "WiFi & mobilanslutning på Nynäs" Diarienummer:

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015

Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015 Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015 Innehåll 1. Inledning...................................3 2. Vision för idrotten i Linköping.................4 3. Idrottspolitiskt program för Linköpings

Läs mer