PROTOKOLL Fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Fritidsnämnden 2016-03-17"

Transkript

1 sid 1 av 19 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 15:25, ájournering 14:35-14:50 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M), t.o.m. 21 Siri Näslund Ledamot (S) Anna Kälvestam Ledamot (M) Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) Per Atmander Ledamot (MP) Tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare: Övriga: Christer Martinsson (S) tjg för Vakant (S) Emma Mattsson (S) tjg för Mikael Erdtman (S) Mohamed Albuhaisi (L) tjg för Artur Hulu (M) tjg för Henrik Häggblad Magnus Sandgren (C) (M) fr.o.m. 22 Artur Hulu (M) 20-21, Magnus Arvidsson (M) 20-32, Gertrud Solding (SD) 20-32, Thomas Johansson (S) 20-32, Gun Hedlund (MP) Förvaltningschef Daniel Wäppling 20-32, gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 20-25, fritids- och simhallschef Thomas Nilsson 20-32, ekonom Lisbeth Sunesson 20-21, distriktsidrottschef Blekinge Idrottsförbund Patrik Nilsson 20, idrottskonsulent SISU Per- Henric Lindersson 20, sekreterare Christina Svensson Utses att justera: Christer Martinsson Paragrafer: Justeringsdatum: Sekreterare Ordförande Justerande Christina Svensson Andreas Saleskog Christer Martinsson

2 sid 2 av 19 Anslag/Bevis Organ: Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för Rådhuset protokollet: Underskrift:

3 Innehållsförteckning sid 3 av Information från SISU idrottsutbildarna / s ekonomi - information / Redovisning av arbetsmiljö, fritidsnämndens ansvarsområde 2016/ Yttrande över samråd om detaljplan för Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 m.fl i Mörrum 2016/ Yttrande över samråd om detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 (Asarums centrum) 2016/ Förslag till Karlshamns - Tag bort björnlokorna i en permanent 2016/ Iordningställande av fler utomhusbanor för tennis 2015/ Ändring taxa i AAK-hallen 2014/ Lönebidrag Högadals IS 2016/ Information från presidiet / Handlingar för kännedom - mars / Beslutsuppföljning mars / Förvaltningschefen informerar /... 19

4 sid 4 av Information från SISU idrottsutbildarna / s beslut att godkänna informationen Distriktsidrottschef Patrik Nilsson från Blekinge Idrottsförbund och idrottskonsulent Per- Henric Lindersson från SISU idrottsutbildarna informerar om sin verksamhet och de bidrag som föreningar har möjlighet att söka. Under våren 2016 kommer följande projekt genomföras Rökfria idrottsmiljöer Satsning på värdegrundsarbetet Utbildning krishantering i föreningar

5 sid 5 av s ekonomi - information / s beslut att godkänna informationen Ekonom Lisbeth Sunesson informerar om fritidsnämndens förvaltning och ekonomi samt bakgrunden till redovisningarna.

6 sid 6 av Redovisning av arbetsmiljö, fritidsnämndens ansvarsområde 2016/837 s beslut att godkänna redovisningen Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppföljning enligt gemensamt fastställda parametrar 1-6 för Karlshamns 1. Sjukfrånvaron 2015 statistik per nämnd redovisas Total genomsnittlig sjukfrånvaro för hela samhällsbyggnadsförvaltningen ligger på 19,1 dagar/anställd. Jfr med hela ens 24,2. Under 2015 skedde en minskning på samhällsbyggnad med 1,3 dag/anställd, vilket i omfattning motsvarar drygt en årsarbetare. En anledning till minskningen är att ett flertal rehabiliteringar av långtidssjuka avslutades under Korttidsfrånvaron ökar dock och samhällsbyggnad fortsätter att aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron. 2. Företagshälsovårdens insatser 2015 Den årliga volymen är enligt avtalet med Avonova totalt 4000 timmar. Utfallet på resursutnyttjandet för 2015 är fördelat: a) rehabilitering 43 % b) förebyggande 41 % c) löpande 16 %. Fördelningen är ungefär densamma som under Under 2014 skedde en ökning på rehabiliteringstjänster och en minskning på förebyggande arbete vilket kan bero på utvecklingen i sjukfrånvaro. Behovet av timmar för beteendevetare ökar och inför 2016 hade resurserna överskridits med 300 timmar och förvaltningarna har uppmanats till restriktivitet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2015 nyttjat 7 % av de totala timmarna till olika former av stödinsatser. 3. Arbetsskador sammanställning redovisas Antalet arbetsskador har under de senaste sex åren varierat mellan st. 4. Tillbud Arbetsplatserna ansvarar för att åtgärder görs utifrån de tillbud som anmäls. Arbetsgivaren upplever att det lämnas in få rapporter. Facken och arbetsgivaren påminner kontinuerligt medarbetarna om värdet i att anmäla. 5. AHA-enkäten Medarbetarna har fått resultaten återkopplade, arbetsplatserna har analyserat sina resultatet och arbetet med att upprätta handlingsplaner är i gång på flertalet arbetsplatser. 6. Skyddsronder/arbetsmiljöronder

7 sid 7 av 19 Inga anmärkningsvärda arbetsmiljöproblem har framkommit vid de som hittills genomförts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Personalhandläggare Berith Håkansson Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Ekonom Lisbeth Sunesson

8 sid 8 av Yttrande över samråd om detaljplan för Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 m.fl i Mörrum 2016/833 s beslut att anta yttrandet som nämndens eget Ansökan om planläggning av fastigheterna Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 m.fl. avser att möjliggöra för en utökning av byggrätten och verksamheten för fastigheten Mörrum 67:74. Planen syftar även till att möjliggöra för privata fastighetsägare att utöka sin tomtmark och att utreda möjligheten till bostäder och vård på fastigheten Mörrum 67:1. Parkenheten vill att de naturvärden som finns i området i form av grövre ekar ska beaktas. Utifrån denna ståndpunkt, ställer sig Parkenheten positiva till de föreslagna planangivelserna. Naturvärdena skyddas genom att markområdet i plan avsätts som prickad mark (marken får ej förses med byggnad). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Byggnadsnämnden Utredningsingenjör Linnéa Persson Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson

9 sid 9 av Yttrande över samråd om detaljplan för Asarum 1:4 och 1:13 (Asarums centrum) 2016/834 s beslut att anta yttrandet som nämndens eget Detaljplanen avser att möjliggöra för en central knutpunkt i Asarum och plats för till exempel ett torg och att nya byggnader upprättas. Berörda fastigheter är Asarum 1:4, 1:81, 4:5, 43:1, 1:13, 1:15, 1:31, 1:33, 1:45, 1:46, 1:86, 1:89, 1:92, 1:116, 2:96, 5:9, 6:14, 14:6 samt 42:3. Parkenheten anser att det i anslutning till Prästgårdsalléns norra trädrad bör avsättas en sammanhängande yta, där ingrepp och åverkan ovan eller i mark endast får ske i yttersta nödfall. Dessa ingrepp ska då ske i samråd med och under kontinuerlig tillsyn av behörig tjänsteman från Parkenheten. Ytan som avses, breder ut sig längs med nämnda trädrad samt sträcker sig fem meter norrut från den närliggande fastighetsgränsen räknat det vill säga den gräns där det i dags läge finns ett stängsel. Se bilaga 1. I övrigt kommer önskemål och ansökningar om schakt eller likvärdiga ingrepp i al mark i eller i anslutning till Prästgårdsallén, hänvisas till och behandlas utifrån gällande grävbestämmelser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Byggnadsnämnden Parkingenjör Dan Pålsson Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson

10 sid 10 av Förslag till Karlshamns - Tag bort björnlokorna i en permanent 2016/49 s beslut att ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta med nuvarande skötselåtgärd att ge förvaltningschefen i uppdrag att upprätta en skötselplan och samråda med berörda fastighetsägare Jätteloka Det finns flera arter storväxta lokor i Sverige, bl. a. jätteloka (jättebjörnloka), Heracleum mantegazzianum och den mindre björnlokan, Heracleum sibiricum. Jättelokan är en invasiv art i Sverige, medan björnlokan är naturligt förekommande. Båda innehåller furokumariner som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning, vilket kan leda till kraftig hudirritation, rodnad eller brännblåsor. I det aktuella området gäller det jättelokan, som blommar i juli-augusti. De vita blommorna sitter i flockar, som kan bli en halv meter i diameter. Jättelokan är flerårig och producerar tusentals frön (vanligen st) från varje planta, vilka kan överleva många år (minst 5 år) i marken innan de gror vid gynnsamma förhållanden. Jättelokan är en främmande art som etablerat sig i Sverige och saknar därför några naturliga fiender i naturen. Detta innebär att den har lätt att föröka sig och att den tränger ut annan växtlighet genom sina höga, täta bestånd. Utbredningen av jätteloka i det aktuella området är stor. Området har till största delen en våtmarksliknande karaktär, är fuktigt till blöt och består huvudsakligen av organogena jordarter med låg bärighet. Området kräver därför en manuell skötsel, ofta med hjälp av röjsåg, vilken är försedd med klinga för att begränsa stänk av växtsaft. Skötsel av området har genomförts på detta sätt flera gånger per år i tre år. En mindre yta i områdets norra del är något torrare och utgörs av en gräsyta, vilken klipps regelbundet. Bestämmelser Bekämpning av jättelokan regleras i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:31) om bekämpning av jättelokan, med stöd av förordning (2006:817) om växtskydd m.m.. I författningen föreskrivs att en eller länsstyrelse i samråd med kan upprätta en bekämpningsplan för jättelokan. När en bekämpningsplan finns kan länsstyrelsen fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att bekämpa växten. Europaparlamentets och rådets förordning om invasiva arter, vilken trädde i kraft den 1 januari Möjliga bekämpningsmetoder Mekanisk bekämpning (slåtter eller liknande och jordbearbetning) bör påbörjas så tidigt som möjligt under våren och därefter pågå under några år tills det är säkert att fröbanken i marken är utarmad och inga nya plantor växer upp.

11 sid 11 av 19 Slåtter eller liknande Det bästa sättet att bekämpa ett fåtal plantor av jättelokan är att kapa av stjälken under tillväxtpunkten, minst 10 cm under markytan eller gräva upp plantan. Slåtter eller liknande, som slår av stjälken ovan markytan dödar inte plantan, men kan vara nödvändigt som inledande bekämpning vid etablerade bestånd. Plantorna slås med fördel när de när de är på väg att blomma, eftersom plantorna då förlorar mest energi. Jättelokan måste slås ett flertal gånger per år då den sätter nödskott. Det är viktigt att slåtter eller liknande görs innan plantorna går i frö, då en enda planta kan ge upphov till tusentals nya plantor under en säsong. Blommor och knoppar måste föras bort och brännas utan att riskera att fröa av sig. Bete Långvarigt, kontinuerligt bete, med främst får och/eller kor, kan tillsammans med slåtter eller liknande utrota jättelokan. Betesdjuren bör släppas på tidigt på säsongen när plantorna är späda eller efter slåtter eller liknande har genomförts. Äldre exemplar av växten ratas av betesdjuren. Jordbearbetning Upprepad jordbearbetning, genom t.ex. plöjning, kultivator eller jordfräs är mest lämplig i områden där jättelokan helt dominerar och som inte hyser någon värdefull natur. Kemisk bekämpning Kemisk bekämpning med glyfosfat och triclopyr bör så långt som möjligt undvikas. Vid större bestånd kan dock kemisk punktbekämpning, genom stämpling eller avstrykning vara nödvändig. Detta medför, rätt genomfört att preparatet hamnar på rätt ställe, med rätt mängd. Även kemisk bekämpning bör genomföras på våren, när jättelokorna är max cm. Behandlingen måste även här upprepas senare under våren samt längre fram på säsongen i kombination med att plantorna slås. Regler kring vilka preparat som får användas ska följas. Kemisk bekämpning måste utföras av personal med rätt behörighet. För att mekanisk eller kemisk bekämpning ska vara framgångsrik måste alla drabbade markägare inom området samverka. Enstaka åtgärder utan plan och samordning kommer inte att lyckas. Val av bekämpningsmetod Att kapa stjälken under markytan är inte ett alternativ i det aktuella fallet, då utbredningen av jättelokan i området är stor. Jordbearbetning går inte att genomföra i det aktuella området, då markförhållandena är fuktiga till blöta med stort inslag av organiskt material, som har dålig bärighet. Kemisk bekämpning bör inte utföras i området på grund av dess närhet till ytvatten. Betesdjur i närheten av tättbebyggt område kan ibland vara förenat med negativa åsikter hos de närboende, vilket ställer extra stora krav på djurhållaren. Dessutom krävs investeringar i form av stängsel m.m. Tillgången till betesdjur kan också vara ett problem. Min bedömning är att en bekämpningsplan bör upprättas för det aktuella området enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:31) om bekämpning av jättelokan. Detta bör göras tillsammans med berörda fastighetsägare och i samråd med Länsstyrelsen.

12 sid 12 av 19 Vidare gör jag bedömningen att den mest lämpliga bekämpningsmetoden i aktuellt område är kontinuerlig slåtter med lämpliga redskap, vilken genomförs under några år. Slåttern ska påbörjas på våren och därefter ytterligare några gånger under vår och sommar. Slåttern ska göras innan plantorna hinner fröa av sig. Om slåttern görs under blomning måste blommor och knoppar tas omhand och brännas utan att de hinner fröa av sig. Slåtter kan med fördel kombineras med betesdjur. Beslutet skickas till Förslagsställaren Förvaltningschef Daniel Wäppling Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Miljöingenjör Jesper Bergman

13 sid 13 av Iordningställande av fler utomhusbanor för tennis 2015/3716 s beslut att ge förvaltningschefen i uppdrag att årligen starta upp en grustennisbana i Mörrum, en i Svängsta samt en i Kollevik att driften fortlöpande ska skötas av respektive förening Karlshamns Tennisklubb har inkommit med en skrivelse avseende hjälp med iordningställande av sina utomhusbanor till normal standard. Initialt behöver de hjälp med iordningställande av 3 banor. Tidigare säsong har klubben fått hjälp av Karlshamns att renovera delar av banorna i Kollevik, vilket har gjorts väldigt framgångsrikt. Inför säsong 2014 fattade fritidsnämnden beslut att starta upp tennisbanorna i Kollevik istället för Mörrum (2013/ ). Karlshamns har hjälpt Karlshamns Tennisklubb att starta upp en bana i Kollevik både 2014 och 2015 samt att båda banorna i Mörrum har startats upp både 2014 och Vidare beslutade fritidsnämnden (2014/2527) att hjälpa Svängsta Tennisklubb att starta upp deras bana inför säsongen 2015 med motkravet att få statistik över nyttjandegraden under sommaren Under perioden juni-september 2015 nyttjades tennisbanorna i Mörrum och Svängsta 120 timmar per bana. Detta får ses som en hög nyttjandegrad som berikar och stimulerar till en aktiv fritid i Mörrum och Svängsta. Tennisbanorna i Kollevik nyttjas frekvent av föreningens ungdomar men hyrs även ut till privatpersoner. Fritidsenheten föreslår därför att starta en grustennisbana i Mörrum, en en i Svängsta samt en i Kollevik. Den fortlöpande driften av banorna sköts därefter av respektive förening (Karlshamns Tennisklubb, Svängsta Tennisklubb och Mörrums GoIS Fotbollsklubb). Kostnaden för att starta varje bana är ca kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Förvaltningschef Daniel Wäppling Ekonom Lisbeth Sunesson Karlshamns Tennisklubb Svängsta Tennisklubb Mörrums GoIS FK

14 sid 14 av Ändring taxa i AAK-hallen 2014/4111 s beslut att föreslå fullmäktige att ändra taxan i AAK-hallen till samma taxa som Vägga A- hallen för föreningar som faller under taxegrupp 1 Ett förslag har inkommit från Carlshamns Innebandyklubb -85, att man inför samma taxa i AAK-hallen som i Vägga A-hall. Hyrorna är i dagsläget: Vägga A-hall, 54 kr/timme, måndag-fredag samt 88 kr/timme lördag-söndag. AAK-hallen, 166 kr/timme måndag-söndag. Fritidsenheten ställer sig positiva till att föreningar som faller under taxeklass 1 betalar samma summa i AAK-hallen som i Vägga. Intäkter 2015 för Vägga A-hall kr. AAK-hallen kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Carlshamns Innebandyklubb -85 Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson Ekonom Lisbeth Sunesson

15 sid 15 av Lönebidrag Högadals IS 2016/794 s beslut att Högdals IS beviljas bidrag till trygghetsanställning 75 % för anvisad person, enligt gällande normer, under dennes tid i föreningen att lönebidraget utgår från och med Högadals IS ansöker i skrivelse om bidrag till trygghetsanställning för anvisad person. Ansökan avser en 75 % tjänst. Fritidsenheten bedömer att det finns utrymme för att bevilja bidrag till en 75 % tjänst inom befintlig budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Högadals IS Ekonom Lisbeth Sunesson Föreningskonsulent Peter Larsson Assistent Susanne Håkansson

16 29 Information från presidiet / sid 16 av 19 s beslut att godkänna informationen Ordförande Andreas Saleskog (S) informerar från seminariumet Träffpunkt idrott i Göteborg.

17 sid 17 av Handlingar för kännedom - mars /28 s beslut att godkänna redovisningen Till fritidsnämnden redovisas inkomna och upprättade handlingar till och med

18 sid 18 av Beslutsuppföljning mars /28 s beslut att godkänna redovisningen Redovisning av beslutsuppföljning för fritidsnämnden t.o.m. mars Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med beslutsuppföljning. Beslutet skickas till Ordförande Andreas Saleskog (S) Förvaltningschef Daniel Wäppling Fritids- och simhallschef Thomas Nilsson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Föreningskonsulent Peter Larsson

19 32 Förvaltningschefen informerar / sid 19 av 19 s beslut att godkänna informationen Förvaltningschef Daniel Wäppling informerar från fritidsnämndens verksamhetsområde samt om kommande projekt i förvaltningen.

PROTOKOLL Fritidsnämnden 2015-12-04

PROTOKOLL Fritidsnämnden 2015-12-04 sid 1 av 27 Plats och tid: Årydssalen, klockan 08:15 10:55 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Siri Näslund Ledamot (S) Anna Kälvestam Ledamot (M) Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) Mikael Erdtman

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20 sid 1 av 5 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 14:30 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson V Ordf (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17 sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15 - Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (198) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Fritidsnämnden

PROTOKOLL Fritidsnämnden sid 1 av 16 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 15:00, ájournering 14:10-14:30 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M) Siri Näslund Ledamot (S) Anna Kälvestam Ledamot

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-05-22 Sida 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Hörnet kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S) Christina Johansson (S) Lars Bohman (S) ersättare för Krister

Läs mer

PROTOKOLL Fritidsnämnden Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M)

PROTOKOLL Fritidsnämnden Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M) sid 1 av 19 Plats och tid: Årydssalen, klockan 08:15 10:20, ajournering 09:15-09:25 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M) Petrus Eriksson Vice Ordförande (S) Siri Näslund

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson Sammanträdesprotokoll 1(12) 2009-03-18 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

PROTOKOLL Fritidsnämnden

PROTOKOLL Fritidsnämnden sid 1 av 19 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 15:35 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M) Siri Näslund Ledamot (S) 35-48 Anna Kälvestam Ledamot (M) Görgen Lennarthsson

Läs mer

Jämshögs Gästgivargård

Jämshögs Gästgivargård Sida 1 Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare Jämshögs Gästgivargård Mats Lindstén Per-Olof Larsen Carl-Eric Birgersson Bengt-Åke Karlsson Olle Olsson Gert Gustavsson Nelly Alvarsson Torsten Cairenius

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-02-12 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Marie Pehrsson (M), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Marie Pehrsson ANSLAG/BEVIS

Folkhälsorådet 2015-02-12 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Marie Pehrsson (M), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Marie Pehrsson ANSLAG/BEVIS Folkhälsorådet 2015-02-12 1 Plats och tid Kommunhuset i Vara, 12 februari 2015, klockan 08.30-12.00 ande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Marie Pehrsson (M), KS Thore Agneta Svenson Edvardsson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-05-05 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl 13.15-15.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Läs mer

PROTOKOLL Fritidsnämnden

PROTOKOLL Fritidsnämnden sid 1 av 18 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 15:05, ájournering 14:10-14:30 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M) Siri Näslund Ledamot (S) Anna Kälvestam Ledamot

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 7.30-12 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92. Eira Bring, verksamhetschef Birgitta Ratcovich, sektionschef 74,75 Kerstin Rehn-Ivsjö, sekreterare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92. Eira Bring, verksamhetschef Birgitta Ratcovich, sektionschef 74,75 Kerstin Rehn-Ivsjö, sekreterare 92 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Ewa Svensson (s) Juhani Kujansivu (s) Theo Zickbauer

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Tid och plats Onsdagen den 17 juni kl. 18.30-21.15 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande Ledamöter Ann-Sofie Fridehjelm (S) ordförande Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-08

Sammanträdesdatum 2014-10-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Bjurbäcksgården matsal, kl. 08:30 11:00 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annchristin Rosell, (S) Stig Skruvik, (S) Anders Fransson,

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 10 december 2015, kl. 13.30-14.40. Jonas Åkesson, skolchef Veronica Nilsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 10 december 2015, kl. 13.30-14.40. Jonas Åkesson, skolchef Veronica Nilsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 13.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Madeleine

Läs mer

Nämnden för Service. ajournering 08:35 09:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Klockan 08:30 11.35

Nämnden för Service. ajournering 08:35 09:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Klockan 08:30 11.35 Nämnden för Service SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Klockan 08:30 11.35 ajournering 08:35 09:00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14:00-18:30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14:00-18:30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14:00-18:30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Åsa Ahlström (M) ledamot Bengt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-06-08 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-06-08 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-06-08 Sida 1 (7) Plats och tid Möllegården Kultur, kl. 19:00 20.45 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Margareta Abelsson (s) 1:e vice ordf Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra Kommunhuset 13:30-16.00 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Bekämpningsplan för jätteloka. (Heracleum mantegazzianum) Godkänd av kommunstyrelsen 2011-12-19

Bekämpningsplan för jätteloka. (Heracleum mantegazzianum) Godkänd av kommunstyrelsen 2011-12-19 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET (Heracleum mantegazzianum) Godkänd av kommunstyrelsen 2011-12-19 Samhällsbyggnadskontoret 2011 Text och bild: Ann-Charlotte Abrahamsson Kartor och layout: Jörgen Vargmark för Jätteloka

Läs mer

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Tid och plats Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.45-19.30 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande ledamöter Bo Blixt (S), ordförande Margit Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 9 mars 2016 kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge 2014-12-19 1 (13) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-13 Plats Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge Tid 08:30 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M),

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden

PROTOKOLL Tekniska nämnden sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15-16:30, ajournering 14:45-15:10 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro N/F Niclas Andrén (M) N Tobias Svensson (S) N Monia Persson (M) ej 2 N Kent Hansson (M) N Eva Tengeland (M)

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Maria Roos (S) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Maria Roos (S) Sten Göran Claesson (SD) 2015-04-20 Sida 1 (av 18) Tid 2015-04-22, kl 18.30-20.30 Plats Beslutande Ledamöter Biblioteket, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Maria Roos (S) Sten Göran Claesson

Läs mer

Framtidsforum 2014-2023

Framtidsforum 2014-2023 Framtidsforum 2014-2023 Fritidsnämnden Innehåll sida Bakgrund & revideringsarbetet 3 Dokumentbeskrivning 4 Prioriteringsgrupp 1 5 Prioriteringsgrupp 2 7 Prioriteringsgrupp 3 10 Totalsammanställning 13

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 2012-07-20 Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 20 juli 2012, klockan 09:00 10:00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Gunnar Schoberg (C), ordförande Ahova Lood (S) Kjell Wåxnäs (M) Bruno Granath (C) Ingemar Andersson (S) Tord Wahlström (KV) Niclas Erlandsson (FP)

Gunnar Schoberg (C), ordförande Ahova Lood (S) Kjell Wåxnäs (M) Bruno Granath (C) Ingemar Andersson (S) Tord Wahlström (KV) Niclas Erlandsson (FP) Arbets- och näringslivsnämnden 2009-12-15 118 Plats och tid Hörsalen, Cenrumhuset kl. 13.15 16.15 Beslutande Gunnar Schoberg (C), ordförande Ahova Lood (S) Kjell Wåxnäs (M) Bruno Granath (C) Ingemar Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Paragrafer 90 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 18.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-03-03

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-03-03 Datum: Tisdagen den 3 mars 2015 Tid: 18.00 21.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 17, omedelbar justering Utses att justera: Carina Andersson (C) Underskrifter: Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19 Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 15.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Erik M Svensson (S) Maj

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2010-01-28 Sida 1

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2010-01-28 Sida 1 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2010-01-28 Sida 1 (11) Plats och tid B-rummet 3 vån, kl. 18:30 Beslutande Jan Hansson, ordförande Bo-Arne Hansson Staffan Kromnow Zita Petersson Håkan Dahlgren

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 8 september 2015 kl. 10:00 15:00 Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Birgit Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Björn Moum (M), ordförande Erica Nåhdin (S), ersättare för Lars-Åke Bergstrand (S) Astrid-Marie Jonsson (C),

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande.

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande. 2016-05-25 1(14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46 Paragrafer 72-80 Utses att justera Vidar Lundbäck Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-31 Underskrifter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00-12:30 Paragrafer 24-43 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00-12:30 Paragrafer 24-43 Beslutande Socialnämnden 2014-03-05 1 (24) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00-12:30 Paragrafer 24-43 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen sid 1 av 6 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 17:00 - Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) Annika Westerlund 1:a vice Ordförande (S) Gertrud Ivarsson 2:a vice Ordförande (C) Elin Petersson Ledamot

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-15:15. Á journering kl 14:20-14:45. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9)

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Plats och tid Lärcentrum rum 203, kl. 9.00-10.15 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Niclas Erlandsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Yrkeshögskolan Kungsbacka Klockan 16:30-19.40 ande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Marianne Pleijel (M), förste vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Protokoll 2011-02-01

Protokoll 2011-02-01 2011-02-01 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-02-01, klockan 17:30-19:10 Beslutande Katarina Hansson (S) ej 17 Britt Gelin (S), 17 Sven-Inge Carlsson (S) Christer Fallén

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Måndag 14 december 2015 kl. 10:00 13:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Siri Sjögren

Läs mer

Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV)

Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2012-10-25 1 (11) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset, kl. 13:15 14:50 Beslutande Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Plats och tid SÄS Skene, sjukvårdskansliet klockan 08:30-11:10 Beslutande S Hanne Jensen ersätter Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.30 Sammanträdet ajourneras kl 15.10-15.15 ande Ann Persson, s Göte Eklund, c Stig Andersson, s Hans Johansson,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1 Vård- och omsorgsnämnden 2009-10-22 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-10-22 kl 08.00-11.45 Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson (C) Torbjörn Kock

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-03-20 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB

Folkhälsorådet 2015-03-20 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB Folkhälsorådet 2015-03-20 1 Plats och tid Nästegårdsskolan Kvänum, 20 mars 2015, klockan 09.15-12.00 Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Emma Svenson Larsson(S), (M),

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (16) Plats och tid Selma, 2016-02-16, kl. 17.00 18.40 Beslutande Se nästa sida. Övriga närvarande Malin Klasson, Utvecklingsingenjör gata/trafik, 13-16 Håkan Svensson, Driftchef, 13-16 Julia

Läs mer

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Helen Holmgren, förvaltningschef Annica Arvidsson, sekreterare

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Helen Holmgren, förvaltningschef Annica Arvidsson, sekreterare 1(11) Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 09.00-12.00 ande Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Ersättare Linnéa Kihlström (kd) Anneli Ericsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 13 maj 2015 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering: 10.35-11.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Henric Forsberg

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19 Datum: Tisdagen den 19 april 2016 Tid: 17.30 18.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 25 april, klockan 16.00 Paragrafer: 19-26 Utses att justera: Christian Samuelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Miljönämnden Plats och tid Yxningen, kommunhuset kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jonas Palmqvist, (M), ordförande, Ulf Dahl, (S), vice ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16 Innehåll Sammanträdesdag 56 Godkännande av ärendelista... 67 57 Budget 2016... 68 58 Statusrapport... 69 59 Ansökan om dispens från anställningsstopp...

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2015-11-13 1 Plats och tid Vara Kommunhus, 13 november 2015, klockan 08.30-12.00 Beslutande Dan Hovskär (KD) HSNÖ Irene Karlsson (C) BIN Peter Persson (S) MBN Thore Agneta Svenson Edvardsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kulturhuset, Grästorp, kl 12.00 17:15 Beslutande Ordinarie Tobias Leverin (C) Jens Persson (S) Eva Tengeland (M) Michael Ruud (M) Madelene Vinberg (C) Johanna Ekekrantz (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Ajournering 16:40-17. Christina Nordberg, ekonom 47 Nils Forsberg, praktikant 48-49. Christina Corin (MP)

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Ajournering 16:40-17. Christina Nordberg, ekonom 47 Nils Forsberg, praktikant 48-49. Christina Corin (MP) Nämnden för Miljö & Hälsoskydd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 15:30 18:30 Ajournering 16:40-17 ande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Eva Glansén (KD), vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.50 Ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Birgitta Nilsson (under 30) samt Elisabet Jonsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare 27-33 Elisabet Jonsson

Birgitta Nilsson (under 30) samt Elisabet Jonsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare 27-33 Elisabet Jonsson 1(10) Plats och tid Vårsta 09.00 11.45 ande Ledamöter Carina Svedberg, ordförande (S) Agneta S. Palm, vice ordförande (SPF) Lars Östberg (PRO) Lars Sjöström PRO Bengt Fransson (PRO) Solveig Näslund (SPRF)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.00. - 21.00. Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande Carl von Friesendorff (M) vice ordförande Björn Abelson (S)

Läs mer

Datum 2012-04-23. Leif Welander, förvaltningschef Ahti Jantunen, byggnadsinspektör Ulla-Beth Larsson, sekreterare Ewa-Karin Skagerlind, assistent

Datum 2012-04-23. Leif Welander, förvaltningschef Ahti Jantunen, byggnadsinspektör Ulla-Beth Larsson, sekreterare Ewa-Karin Skagerlind, assistent SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-04-23 Sida 1(9) Plats och tid Hjortkvarns skola, kl 09.00-14.40 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors, (s) Kari Räihä, (v) Mattias Björklund, (m) Krister Eklund, (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-08 1 (27)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-08 1 (27) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-08 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 15.00-18.20 Beslutande Bengt Holmqvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Ingemar Andersson (FP) Madelaine Karlsson

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.05 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v.ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer