Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag"

Transkript

1 Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

2 Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Vill du att ditt företag ska förnyas, utvecklas och växa? Företag som är verksamma i Finland kan få finansiering från Tekes för projekt som utvecklar produkter, tjänster, produktionsprocesser, affärskoncept, kunnande eller effektivare arbetsorganisationer. Tekes vill sporra de finansierade företagen att bilda nätverk med andra företag samt olika expert- och forskningsorganisationer. Finansieringen kanaliseras till utveckling i form av projekt och kan täcka en del av projektkostnaderna. Kostnaderna kan inkludera utgifter för såväl de egna utvecklingssatsningarna som för externa anskaffningar och tjänster. Tekes erbjuder också finansiering för övergripande affärsutveckling i nystartade innovativa företag. Syftet med finansieringen är att möjliggöra avsevärt snabbare tillväxt och internationalisering i de mest lovande småföretagen. Tillväxtbanan är en service- och finansieringshelhet för små och medelstora företag som eftersträvar snabb tillväxt och internationalisering. -> Finansiering 3

3 Vilken nytta har företaget av att anlita Tekes? Hur går det till? Tekes ger företaget bättre riskspridning på utvecklingssatsningarna. Ditt företag har möjlighet att ställa högre mål och att genomföra projekt med större resurser och i snabbare takt med hjälp av finansiering från Tekes. Våra experter hjälper dig att utvärdera och förädla din idé. De har ett brett perspektiv på affärsverksamheten inom sina respektive branscher samt ett omfattande samarbetsnätverk. Tekes ger även råd om andra finansieringskanaler och erbjuder möjligheter till internationellt samarbete. Alla kontakter behandlas strikt konfidentiellt. Ta kontakt med Tekes redan i projektets planeringsskede. Presentera gärna projektidén för en expert hos Tekes eller närmaste närings-, trafik- och miljöcentral innan du fyller i din ansökan. Finansieringsansökan kan du enkelt och bekvämt fylla i och lämna in i elektroniskt format. På det elektroniska ansökningsformuläret finns all information du behöver. Då du fyller i ansökan kan du samtidigt registrera dig som användare av vår nätservice. Via nätservicen kan du bland annat följa handläggningen av din finansieringsansökan och det finansierade projektet samt skicka in redovisningar och rapporter. 5

4 Vad kan finansieras? Med hjälp av Tekes kan du utveckla till exempel följande områden Kunder och marknader Kundanalys och marknadsanalys Affärskoncept och strategi Utveckla affärskonceptet och strategin Partnerskap och nätverk Kartläggning av finansieringskällor Produkter, tjänster och produktion Produkt- och tjänsteutveckling Utveckling av produktions- eller tjänsteprocesser Forskningssamarbete Ledarskap och personal Kunskapsutveckling Process- och organisationsutveckling Hur står Tekes till tjänst? Finansiering Sakkunskap Program inom Tekes och SHOK* Internationellt samarbete Publikationer, evenemang och nyheter För tillväxtföretag Vigo-företagsacceleratorer Tillväxtföretagstjänsten för små och medelstora företag Finansiering för nystartade innovativa företag * Strategiska Center För Vetenskap, Teknologi Och Innovation 6 7

5 Hur mycket finansiering kan man få? Så här bedömer vi ett kundföretag Tekes finansierar en del av projektkostnaderna. Tekes andel av finansieringen beror på vilket nyhetsvärde projektet har, hur långt i framtiden kommersialisering är och hur stort företaget är. Ett företag ska alltid kunna påvisa att det har förutsättningar att täcka projektets egenfinansiering. Vid finansiering från Tekes får ingen annan offentlig finansiering ingå i projektet. Bidrag beviljas främst till forsknings- och utvecklingsprojekt som genererar kunnande som företaget kan dra nytta av på lång sikt. Projektet resulterar inte i en direkt kommersialiserbar produkt utan produkten skapas senare genom att tillgodogöra sig det kunnande som har producerats. Lån är avsedda främst för projekt som genererar en kommersialiserbar produkt, tjänst eller ett nytt affärskoncept. Beroende på projektets art utgör finansieringen för små och medelstora företag, i form av bidrag, 35 eller 50 procent eller, i form av lån, högst 70 procent av projektkostnaderna. Finansieringen kan även bestå av en kombination av lån och bidrag. Lån beviljas i form av s.k. riskvilliga lån utan säkerhet. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja förberedande finansiering för utredningar som förbereder forskningsoch utvecklingsåtgärder i små och medelstora företag. Ledningens internationella kunskaper Organisering av förnyelsen och tillväxten Tillväxtvillighet och internationaliseringsplaner Kunder 3 Nuläge och kapacitet Produktportfölj och dess expansionsmöjligheter Möjligheter Kundförståelse Marknadspotential Förnya verksamhetsmodellerna på marknaden Utnyttja partnerskap och nätverk Maximal finansiering för små och medelstora företag (i procent av projektkostnaderna) Vi använder bedömningen av kunden som stöd för våra beslut. Med hjälp av profilen kan vi tillsammans se vilka styrkor och utvecklingsbehov kundföretaget har. Typ av projekt Bidrag % Lån % Internationella samprojekt inkl. förstudier 65 Forskningsintensiva och ambitiösa utvecklingsprojekt 50 Ambitiösa utvecklingsprojekt för produkter, affärsverksamhet, metoder och tjänster 35 5 eller och 70 5 Produktifiering, pilotprojekt, demonstrationer, testproduktion och validering 70 Utveckling av arbetsorganisationer 35 eller 50 Läs mer på: -> Finansiering 8 9

6 Vilka kostnader godkänns? Godtagbara kostnader i utvecklingsprojekt kan t.ex. vara företagets egna lönekostnader inklusive lönebikostnader och allmänna kostnader, resor, material och förnödenheter, utrustning under vissa förutsättningar samt externt köpta tjänster. Planeringskostnader för tillverkning, marknadsföring, internationalisering och intern utbildning kan godkännas som projektrelaterade kostnader. Dessa kostnader föregår kommersialiseringsstadiet och stärker det kunnande som behövs för att utveckla verksamheten. Kostnader för förberedelser för tillträde till marknaden och analys av utvecklingsresultaten kan utgöra endast en del av kostnaderna för det projekt som Tekes finansierar. Kostnaderna ska finnas upptagna i projektplanen. Som projektkostnader kan godkännas kostnader som uppkommit tidigast den dag då ansökan lämnades in. Anskaffningar inom ramen för ett bindande avtal som ingåtts innan ansökan lämnades in kan dock inte godkännas som projektkostnader. Utvecklingsprojekt i ett småskaligt företag Livsmedelsbranschen präglas av hård konkurrens. Dagens konsumenter är medvetna om hälsa, renhet och kvalitet när det gäller mat. Ett litet familjeföretag som satsat på specialvaror i livsmedelsbranschen startade ett projekt för att utveckla produkter utan tillsatsämnen, och ville på längre sikt även rikta in sig på exportmarknaden. Prototypen av produkten testades i samråd med bl.a. Allergi- och astmaförbundet. Inom ramen för projektet lyckades företaget utveckla specialprodukternas hållbarhet till samma nivå som standardsortimentet. Tekes var med och finansierade utvecklingen av den första specialprodukten med produktutvecklingsbidrag. När en specialserie väl hade blivit etablerad var det lättare att hitta distributionskanaler för de följande serierna, och specialprodukterna står redan nu för över 30 procent av omsättningen. Internationaliseringsanalys Ett företag hade med hjälp av finansiering från Tekes genomfört ett utvecklingsprojekt för att ta fram ett servicekoncept för hälso- och sjukvård som kunde tänkas ha förutsättningar för internationell framgång. Med Tekes finansiering lät företaget göra utförliga marknadsundersökningar i Storbritannien och Tyskland. Dessutom köpte företaget juridiska utredningar av en advokatbyrå med inriktning på internationella affärer. Med stöd av projektresultaten har företaget beslutat fortsätta sonderingarna för att hitta en lämplig samarbetspartner i Storbritannien. Projekt för utveckling av arbetsorganisation En snickeriverkstad lyckades förbättra sitt resultat med en femtedel och effektiviteten med närmare 30 procent genom att införa en ny och tydlig arbetsorganisation. Även sjukfrånvaron minskade. Inom ramen för projektet effektiverades produktionsprocesserna samtidigt som medarbetarnas befattningsbeskrivningar och ansvarsområden förtydligades och teamen fick större befogenheter att själva planera sitta arbete. Informationsflödet förbättrades genom att man införde morgonmöten för företagsledningen och teamledarna, samt tog i bruk nya radiotelefoner. Med bättre produktionsstyrning kunde överflödiga steg och arbetsmoment gallras ut. Arbetsstyckenas flöde i processen gjordes smidigare. Förbättringar infördes också i företagets resultatpremiesystem och arbetstidsbanksystem. Exempel 10 11

7 Tekes Utvecklingscentralen för Teknologi och Innovationer växel nya kunder registratorskontor Kyllikkiporten, Västra Böle, PB Helsingfors Ytterligare information: Mars 01 Print: Markprint Oy Bilder: istockphoto, Tekes