Fler exporterande företag,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler exporterande företag,"

Transkript

1 Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, tjänster tjänster och produkter och produkter inom smartainom elnätsmarta elnät En strategi från forskning till internationalisering En strategi från forskning till internationalisering

2 KONTAKT Albin Carlén Projektledare internationalisering

3 Smarta elnät löser globala energiutmaningar I regeringens exportstrategi lyfts området energi fram som en av de globala samhällsutmaningar där Sverige har stort kunnande, stor förmåga och god potential för ökad svensk export. Smarta elnät har central betydelse när globala energiutmaningar ska lösas. I ljuset av det beslutade regeringen att starta Forum för smarta elnät hösten Tidigare utredningar har dragit slutsatsen att svenska företag har goda möjligheter att ta del av den internationella marknaden genom den breda och djupa kompetens som finns i Sverige. Mot den bakgrunden har en strategi från forskning till internationalisering för smarta elnät tagits fram av Forum för smarta elnät. Strategin har ett speciellt fokus på små och medelstora företag. På vår hemmamarknad finns ett behov av ökad flexibilitet i elnätet genom smarta elnät som är en förutsättning för internationalisering. Det handlar bland annat om att ge förutsättningar för nya affärsmodeller för flexibla tjänster, att utveckla marknaden för systemtjänster och att göra insatser för IT-säkerhet och integritet. En strategi och rekommendationer för detta har tagits fram av Forum för smarta elnät och lanserades hösten Hemmamarknadens positiva utveckling är viktig för att kunna konkurrera globalt och öka exporten. Forskning, innovation och affärer en process som hänger ihop För att Sverige ska kunna upprätthålla och utveckla sin konkurrenskraft samt utveckla smarta elnät till en tillväxtbransch internationellt, krävs en tydlig nationell strategi som inkluderar hela processen från forskning och innovation till internationalisering. Strategin smarta elnät från forskning till internationalisering handlar därför inte bara om traditionellt exportfrämjande riktat mot näringslivet, utan också om andra förutsättningar och aktörer som krävs för att branschen ska växa utanför Sverige. Inte minst när det gäller forskning och innovation. Strategin bidrar till ett av de effektmål som Forum för smarta elnät satt upp för sitt arbete: Sverige har till antal och variation fler exporterande företag, tjänster och produkter inom smarta elnät Rekommendationerna i den här skriften kopplas också till regeringens mål och olika grupper för ökad export, och bygger på samarbete med andra initiativ från forskning till internationalisering med koppling till smarta elnät. Skriften är en sammanfattning av strategin Smarta elnät från forskning till internationalisering. Syftet med sammanfattningen är att väcka ditt engagemang. Den innehåller också riktade frågor till dig i företag eller organisationer inom smarta elnätsbranschen. Hur vill du påverka och engagera dig? Vill du ta del av strategin i sin helhet, kan du ladda ner den på 3 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

4 Tre teman för rekommendationerna Strategin Smarta elnät från forskning till internationalisering är indelad i tre olika teman som tillsammans innehåller åtta rekommendationer. 1. Smarta elnätsbranschen, tillsammans med olika nyckelaktörer, prioriterar och väljer fokus i ett antal länder, dessa är Danmark, Indien, Kina, Norge, Storbritannien, Tyskland, USA. 2. Branschen och nyckelaktörer kraftsamlar i de prioriterade länderna i ett gemensamt branschinitiativ 3. Nya arbetssätt och partnerskap inom exportfinansiering leder till fler finansierade affärer på internationella marknader 4. Mer resurser och nya arbetssätt leder till bättre möjligheter att testa ny teknik på internationella marknader 5. Bättre analysarbete av EU-reglering ger mer konkurrenskraftiga förutsättningar för svenska företag 6. Tydligare information och prioritering ökar branschens genomslag inom standardisering 7. Genom tydligare information och prioritering påverkar svenska aktörer EU:s forskningsprogram och internationella forskningssamarbeten 8. En digital kunskapsplattform för internationalisering gör Sverige känt Forum för smarta elnät är en samlande kraft för strategin, men för att rekommendationerna ska genomföras, behövs ett utvecklat samarbete i smarta elnätsbranschen. Tillsammans åstadkommer vi resultat. 4 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

5 Strategin är indelad i tre olika teman Förutsättningar för att branschen ska växa Metoder för strategiskt främjande Metod för att visa upp Sverige internationellt Strategin Smarta elnät från forskning till internationalisering 5 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

6 METODER FÖR STRATEGISKT FRÄMJANDE Smarta elnätsbranschen, tillsammans med olika nyckelaktörer, prioriterar och väljer fokus i ett antal länder Som ett litet land med begränsade resurser behöver Sverige kraftsamla och styra sitt arbete med att öka exporten efter strategiska överväganden. De ska bygga på utländska marknaders behov i kombination med analyser av branschens och forskningens styrkeområden samt intressen i Sverige. Smarta elnätsbranschen tillsammans med olika aktörer inom exportområdet behöver analysera och välja att satsa på ett antal prioriterade länder. Sverige behöver också våga välja fokus på teknik- eller tjänsteområde på de prioriterade marknaderna och ska bara satsa brett om det är motiverat. Fokus ska vara där Sverige har en chans att konkurrera och vara tydligt förankrade i behoven på den utländska marknaden. Det vill säga, efterfrågan måste vara styrande. Forum för smarta elnät har tagit fram en metod för att prioritera länder baserad på svenska styrkeområden och intressen samt vilka länder som är intressanta för Sverige. Metoden består av tre delar: 1. En marknadsanalys som prioriterar bland 40 länder 2. En företagskartläggning av svenska företag, svenska styrkeområden, hinder och exportmarknader 3. Ett antal landstrategier där svenska styrkeområden inom forskning och innovation har vägts in. Strategierna innehåller också en plan för ökad export och sammanfattar de viktigaste aktörerna. 6 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

7 En marknadsanalys som prioriterar För att prioritera marknader har en modell använts som mäter marknadsattraktivitet och enkelhet att ta sig in på en marknad, i kombination med att företagen tyckt till. De länder som är prioriterade är Danmark, Indien, Kina, Norge, Storbritannien, Tyskland, USA. Forum för smarta elnät kommer också att arbeta med de andra länderna, men inte ha en lika aktiv roll och i första hand de länder som har en snabb utveckling. Marknadens attraktionskraft HÖG Elmarknad 70% Prioriterade marknader Makrodata 30% LÅG LÅG HÖG Enkelhet för marknadsinträde Handelsrelationer 50% Företagsklimat 50% 7 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

8 En företagskartläggning fördelad på svenska styrkeområden I företagskartläggningen identifierades vilka hinder som finns för internationalisering inom smarta elnät samt vilka marknader som företagen är mest intresserade av. Företagen har delats in i åtta olika kategorier enligt International Energy Agencys, IEA, indelning inom smarta elnät och inkluderat en kategori för cybersäkerhet. Lagring har integrerats i flera av områdena. SLUTSATSER I FÖRETAGSKARTLÄGGNINGEN Antalet identifierade företag i branschen har ökat med 54 procent till 214 företag sedan den senaste företags kartläggningen Även omsättningen i branschen har ökat. De flesta företagen är verksamma i Europa och prioriterar europeiska marknader de närmsta två åren. Två tredjedelar av företagen är mikro eller små. 25 procent av företagen har ingen export alls idag. Merparten av företagen upplever i stor utsträckning att de har en världsledande lösning, men endast få har patent. När det gäller Sveriges styrkeområden har energitjänster i byggnader stärkts sedan 2013 och företagen upplever även lagring och laddinfrastruktur för elbilar som områden med stark utveckling. Dessutom kvarstår styrkor inom kraftteknik, kommunikation och mätare. Generellt har Sverige en bredd av kompetens som sträcker sig över alla områden. Energitjänster i byggnader har gått om avancerad mätinfrastruktur som den kategori med flest antal företag. 8 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

9 Landstrategier baserade på styrkeområden och plan för ökad export Till att börja med är prioriterade länder i fokus för arbetet med ökad export under åren För att lyckas är långsiktighet en framgångsfaktor. Därför kommer Forum för smarta elnät även att jobba för att sätta strukturer och bygga samarbeten som kan fortgå längre än till För att identifiera vad som är viktigt kommer arbetet att göras tillsammans med företagen och andra organisationer inom branschen. Som ett led i arbetet kommer flera fokusgrupper att starta där företagen har möjlighet att delta. Sverige kommer att välja en tydlig inriktning mot utvalda teknik- och/eller tjänsteområden i de prioriterade länderna genom att landstrategier tas fram för marknaderna under hösten 2017 och våren Det är aktörerna inom smarta elnätsbranschen som ska ges möjlighet att definiera och driva sina intressen. Forum för smarta elnät som samlande kraft och andra samordnande aktörer ska skapa strukturer och mötesplatser som gör det möjligt. Vill du veta om du finns på våra listor över branschaktörer? Har du idéer kring hur vi kan lyfta exporten i de prioriterade länderna? Vad är viktigt för dig i de olika länderna? Hur vill du engageras och bidra i arbetet? Kontakta oss och berätta! 9 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

10 METODER FÖR STRATEGISKT FRÄMJANDE Branschen och nyckelaktörer kraftsamlar i de prioriterade länderna i ett gemensamt branschinitiativ Alla aktörer inom området smarta elnät behöver växla upp för att öka exporten. Rekommendationen är att arbeta systematiskt tillsammans i ett gemensamt branschinitiativ. Initiativet ska samla branschen för ökad innovation och fler affärer i de prioriterade länderna. Företagens behov avgör vilka insatser som ska göras. Det kan bland annat vara att analysera behov, samarbeta med lokala partners och dela erfarenheter i de prioriterade länderna. De största utmaningarna för företagen är marknadsmognad och tillgång till affärskontakter. Även andra aspekter som marknadskunskap, standarder, korruption, konkurrens nämns. De stora företagen i Sverige dominerar exporten inom smarta elnät. Samtidigt är det små och medelstora företag som står för den snabbaste tillväxten och skapar många av de nya jobben. Båda grupperna behövs och behöver samarbeta mer internationellt för att Sverige ska öka sin export. Tyngdpunkten bör ligga på att stötta företagen med information och konkreta insatser som branschen själv definierar. Som ett litet exportberoende land behöver Sverige ha fungerande samarbete och dialog mellan det offentliga, näringslivet, akademin och institut för att lyckas internationellt. Sverige är redan idag aktiva, men det kan göras ännu mer strukturerat och riktat. Deltagande organisationer och företag behöver driva och sätta agendan i de branschinitiativ som startas. Det vill säga, de anger behov av kunskap och utbyte och tar reda på vilka behov som krävs för de utvalda marknaderna. Smarta elnätsbranschen bör också dra nytta av befintliga internationella samarbeten för de prioriterade marknaderna för ökad export. Vill du veta mer om arbetet? Hur vill du engageras och bidra i arbetet? Vilka arenor för erfarenhetsutbyte eller nya mötesplatser behöver du? Kontakta oss och berätta! 10 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

11 Akademi och kluster Forum för smarta elnät Internationella organisationer och initiativ Företag och branschorganisationer Främjandeorganisationer Internationell plattform för främjande Utländska partners Myndigheter Branschen efterfrågar fler nätverk och mötesplatser där olika aktörer kan mötas och utbyta erfarenheter. Arbetet med att lyfta exporten kräver skräddarsydda lösningar där branschens behov står i centrum. 11 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

12 METODER FÖR STRATEGISKT FRÄMJANDE Nya arbetssätt och partnerskap inom exportfinansiering leder till fler finansierade affärer på internationella marknader Sverige har en infrastruktur för exportfinansiering och täcker allt ifrån förstudier till större exportaffärer. Men företagen vittnar om att kunskapen om möjligheterna är svårtillgänglig. Sverige behöver arbeta mer systematiskt med att identifiera affärsmöjligheter, där svenska leverantörer tillsammans med svensk och internationell exportfinansiering kan matchas med kundernas behov på internationella marknader. Forum för smarta elnät kommer att ta fram en metod för att få fler finansierade affärer i de prioriterade länderna med hjälp av exportfinansiering. Arbetet kommer att utföras tillsammans med olika företag, finansiärer och beställare/kunder. Metoden kretsar kring tre delar: 1. Ökad kunskap: Företagen i Sverige och på de internationella marknaderna behöver mer kunskap om vilka möjligheter till finansiering som finns och hur man kan ta del av dem. 2. Ökat erfarenhetsutbyte och expertstöd: Mer aktiv dialog mellan leverantörer, finansiärer och kunderna med stöd av erfarna experter. 3. Bättre anpassade lösningar för exportfinansiering: Analysera vilka eventuella brister Sverige har i förhållande till konkurrentländerna, vilka områden som har utvecklingsbehov och ta fram förslag på nya lösningar för finansiering. Har du erfarenheter av exportfinansiering som du vill dela med dig av? Har du idéer om hur Sverige kan arbeta mer aktivt med exportfinansiering? Vilka behov har du och hur vill du engagera dig? Hur kan ni bidra? Kontakta oss och berätta! 12 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

13 METODER FÖR STRATEGISKT FRÄMJANDE Mer resurser och nya arbetssätt leder till bättre möjligheter att testa ny teknik på internationella marknader Möjligheten för svenska företag att testa ny teknik i verklig miljö på olika marknader är avgörande för innovation och affärer. Svenska företag berättar att utländska kunder ofta ställer krav på att komponenter, delsystem eller system ska vara testade i förhållandena som gäller på deras hemmamarknad. Därför är test och demonstration på internationella marknader en viktig pusselbit för att utveckla och kommersialisera teknik och system som leder till exportframgångar. Flera stora demonstrationsprojekt har genomförts i Sverige genom åren och flera projekt och program finns i Sverige. De har allt större fokus på små och medelstora företag. Branschen bedömer att små och medelstora företag behöver engageras mer. Dessutom behöver möjligheterna stärkas utanför Sverige. Forum för smarta elnät kommer att se över möjligheterna mot internationella marknader tillsammans med branschen och andra nyckelaktörer. Därför behövs: 1. Möjligheter till nationella och internationella projekt- samt programutlysningar tydliggöras 2. Ökad finansiering för test- och demonstrationsprojekt 3. Bättre spridning av projektresultat internationellt. Har du erfarenheter av test och demonstration som du vill dela med dig av? Har du idéer om hur Sverige kan arbeta mer aktivt med test och demonstration internationellt? Vilka behov har du och hur vill du engagera dig? Kontakta oss och berätta! 13 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

14 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BRANSCHEN ATT VÄXA Bättre analysarbete av EU-reglering ger mer konkurrenskraftiga förutsättningar för svenska företag Det saknas idag analyser av konsekvenser för lagförslag inom EU som rör den svenska elmarknaden. Exempel på det är regler för Energy Communities, lagring och kapacitetsmarknader. Analys av olika förhandlingsalternativs direkta eller indirekta påverkan på svenska företag och smarta elnätsbranschen behöver göras. Nya lagförslag som förbereds är ofta omfattande och det finns anledning att få en bild av vilka arbetsgrupper och kommittéer som jobbar med förslagen. Forum för smarta elnät kommer därför att göra en fördjupad analys av vilka arbetsgrupper och kommittéer som bör prioriteras i arbetet med exempelvis lagförslaget Ren energi för alla i Europa för att främja svenska intressen inom smarta elnät. Hur ser dina intressen ut? Vilka behov har du och hur vill du engagera dig? Kontakta oss och berätta! 14 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BRANSCHEN ATT VÄXA Tydligare information och prioritering i branschens arbete med standardisering Standardiseringsfrågor är nära kopplade till exportfrågor, dels på europeisk nivå, dels på en global marknad där fri rörlighet är en viktig förutsättning för ökad konkurrenskraft och tillväxt. Ofta samarbetar statliga organ, tillverkare och användare för att utveckla standarder. Det finns ett behov av att tillsammans med branschen och viktiga nationella och internationella standardiseringsorganisationer, arbeta för att svenska innovationer ska utgöra basen för nya standarder som kan ge konkurrensfördelar och tillträde till större marknader. Forum för smarta elnät kommer därför i samarbete med standardiseringsorganisationer verka för att samla de mest relevanta aktörerna, driva på frågorna och sprida kunskap. Syftet är att öka Sveriges inflytande. Hur ser dina intressen ut? Vilka behov har du och hur vill du engagera dig? Kontakta oss och berätta! 15 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

16 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BRANSCHEN ATT VÄXA Genom tydligare information och prioritering påverkar svenska aktörer EU:s forskningsprogram och internationella forskningssamarbeten Näringsliv, akademi och offentliga organisationer kan påverka hur EU:s framtida forskningsprogram och internationella forskningssamarbeten utformas. Påverkansarbetet är viktigt för svensk export, eftersom mycket kunskap och resurser fördelas. Genom att agera mer strategiskt kan Sverige påverka inriktningen på kommande finansiering- och forskningssamarbeten inom EU och globalt. Fler dörrar för finansiering av viktiga forsknings- och innovationsprojekt kan öppnas för svenska aktörer genom exempelvis ökad samordning och prioritering. Idag är det svårt att överblicka vilka grupperingar som är viktiga och därför kommer Forum för smarta elnät att börja med att göra en genomgång av alla relevanta grupper inom EU:s forskningsprogram samt internationella forskningssamarbeten som har betydelse för smarta elnät. Har du erfarenhet av att påverka? Hur vill du bidra och engageras? Kontakta oss och berätta! 16 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

17 METOD FÖR ATT VISA UPP SVERIGE INTERNATIONELLT En digital kunskapsplattform för internationalisering gör Sverige känt Smarta elnätsbranschen är diversifierad och spridd över flera teknikområden och branscher, vilket skapar ett behov av samordning, information och mötesplatser. Bilden av Sverige spelar stor roll som stöd för export och internationalisering. I olika internationella sammanhang är det viktigt med ett starkt och tydligt varumärke och marknadsföring av vad Sverige kan inom smarta elnät. Det är även angeläget att förmedla den svenska visionen för omvärlden på ett sätt som skapar intresse. Smarta elnätsbranschen behöver förmedla en bild av kompetens, företag samt forskning och innovation mot utländska marknader inom smarta elnät. Rekommendationen är att ta fram en kunskapsplattform. Som en del av plattformen föreslås också ett digitalt showroom, som ska vara en interaktiv visualisering av vad Sverige kan och som används internationellt, vid till exempel mässor. Forum för smarta elnät är en samlande kraft och har rollen som mötesplats för bred samverkan mellan berörda aktörer, vilket också är viktigt för att branschen ska kunna utvecklas. Hur ser dina intressen ut? Vilka behov har du och hur vill du engagera dig? Kontakta oss och berätta! 17 FLER EXPORTERANDE FÖRETAG, TJÄNSTER OCH PRODUKTER INOM SMARTA ELNÄT

18 Forum för smarta elnät är en samlande kraft för ett intelligentare energisamhälle. Vi motiverar, informerar och planerar för utveckling av smarta elnät som bidrar till ökad kundinflytande samt en effektivare och mer hållbar energianvändning. Vår vision för en hållbar värld är att i samverkan, lokalt och globalt, är det enkelt att bidra till ett hållbart energisystem där Sverige är en internationell förebild i utvecklingen av smarta elnät. Forum för smarta elnät, Energimyndigheten Rosenlundsgatan 9, 2 tr Stockholm Telefon: E-post:

Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch?

Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch? Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch? Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Innovation och nya marknader SEK Svensk Elstandard, 18 april 2013 Disposition Samordningsrådets

Läs mer

Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar. Rémy Kolessar Avdelningschef

Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar. Rémy Kolessar Avdelningschef Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar Rémy Kolessar Avdelningschef Långsiktig vision för elsystemet Sveriges elsystem möjliggör 100 procent förnybar el med god leveranssäkerhet

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete Datum 2016-11-09 Godkänd av Gunilla Nordlöf Upprättad av Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra

Läs mer

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Vindkraftsstrategi Om strategin En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Gemensam målbild och strategi för forskning, stöd och insatser Baserad på intern och extern kunskap samt kartläggning

Läs mer

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Samordningsrådet och dess arbete Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Dialogforum - smarta elnät som tillväxtbransch för små och medelstora företag 9 september 2013 Våra utmaningar

Läs mer

Samordningsrådet för smarta elnät. vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling

Samordningsrådet för smarta elnät. vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling Maria Khorsand, Ordförande Hållbarhetsdagarna, 5-6 februari 2013, Stockholm Utmaningar Omställningen till ett hållbart energisystem kräver

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät

Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Smartgridkonferansen 2014, Fornebu 10 september 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Micro Workshop. Wifi: Karlstad CCC Guest

Micro Workshop. Wifi: Karlstad CCC Guest Micro Workshop Wifi: Karlstad CCC Guest http://tinyurl.com/smartws Question 1 http://tinyurl.com/smartws What are the challenges and possibilities with Smart Specialisation in Sweden? Grupp 1 - Samarbeten

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus MN 17-2007 Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus Sammanfattning Västra Götalandsregionens miljönämnd har för avsikt att starta

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 och kommunikation som verktyg JanErik Odhe, Stål & Verkstad Anders Olsson Region Värmland Kommunikation som verktyg Tydlighet i förväntan från regionen? Hur uppkom

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Yttrande över Forskning och innovation för ett hållbart energisystem (Dnr: N2012/6345/E)

Yttrande över Forskning och innovation för ett hållbart energisystem (Dnr: N2012/6345/E) Näringsdepartementet 114 85 Stockholm 2012-05-13 Yttrande över Forskning och innovation för ett hållbart energisystem (Dnr: N2012/6345/E) Teknikföretagen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter ASSET 14 April Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter 1 Vi arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande 2 Programmet Miljödrivna marknader Löptid: 2011 Totala

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut?

Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut? Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut? Kirsten Krause, inno Scandinavia AB www.inno-group.com Slide 1 inno Scandinavia AB Riddargatan 17 114 57 Stockholm

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Internationalisering i svenska små och medelstora företag

Internationalisering i svenska små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Internationalisering i svenska små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2011 Mando Bolagsform: Aktiebolag Huvudkontor: Stockholm Marknad: Sverige,

Läs mer

Samordningsrådet för smarta elnät

Samordningsrådet för smarta elnät Samordningsrådet för smarta elnät Svenskt Näringsliv - SKGS Elmarknadsgrupp 2013-01-16 Kommittédirektivet och samordningsrådets arbete så här långt Utmaningar Omställningen till ett hållbart energisystem

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning. Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson

Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning. Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson Energimyndighetens mål: ett hållbart energisystem Helhetssyn är nyckeln Från forskning

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Miljö-Klimat-Energi. Region Östergötland. Dagens tema, , Anita Jernberger

Miljö-Klimat-Energi. Region Östergötland. Dagens tema, , Anita Jernberger Miljö-Klimat-Energi Region Östergötland Dagens tema, 2016-09-22, Anita Jernberger Tre planeringsnivåer (för regional utveckling) Strategisk nivå (Politikens arena) Anger mål, beslutar om strategier och

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source Programbeskrivning - bilaga B Effektlogik för lett till ökad samverkan synergieffekter mellan alla nationella FoI-aktiviteter på området tydligt bidragit till hållbar tillväxt lösningar på samhällsutmaningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Varför en svensk strategi för standardisering? Sverige behöver en nationell strategi för standardisering. Utan en tydlig gemensam målsättning riskerar vi

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer