Instruktion för revision av förvaltningar inom Stockholms läns landsting 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion för revision av förvaltningar inom Stockholms läns landsting 2014"

Transkript

1 Instruktion för revision av förvaltningar inom Stockholms läns landsting 2014 Version 27 aug 2014 Kontaktuppgifter för granskningsansvariga har uppdaterats. Avsnitt 1 har uppdaterats fr.o.m. tidpunkten då förvaltningarna rapporterar årsbokslut. Kapitel 4, inledande texten om räkenskaper innan avsnitt 4.1 har uppdaterats för att matcha texten i mallen för rapport över löpande granskning. Kapitel 7.1 och 8.3 har uppdaterats avseende dokumentationen av granskningen. Mall A-B och D har uppdaterats innehållsmässigt Landstingsrevisorerna Box Stockholm Besöksadress: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr:

2 Innehållsförteckning 1. TIDPLAN INLEDNING OMFATTNING OCH ANSVARIGA BEDÖMNINGAR Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat Intern styrning och kontroll Räkenskaper BEKRÄFTELSE AV ATT REVISIONSINSTRUKTIONER ERHÅLLITS GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORTEN Översiktlig granskning av delårsrapport Uttalande från förvaltningsledningen LÖPANDE GRANSKNING Rapport över löpande granskning GRANSKNING AV ÅRSBOKSLUT Clearance ÅrsbokslutsPM Rapport över årlig granskning Rapportering av efterföljande händelser Uttalande från förvaltningsledningen Årsrapport FÖRSLAG TILL REVISIONSPLAN KVALITETSUPPFÖLJNING... 9 Bilagor: A. SLL:s organisation (bifogas) B. Uttalande från förvaltningsledningen delårsrapporten (bifogas) C. Rapportmall översiktlig granskning av delårsrapport (bifogas) D. Rapportmall löpande granskning (bifogas efter uppstartsmötet) E. Clearance årsbokslutet (bifogas senare) F. ÅrsbokslutsPM (bifogas senare) G. Rapportmall över årlig granskning (bifogas senare) H. Uttalande från förvaltningsledningen (bifogas senare) I. Uttalande från juridiskt ombud (bifogas senare)

3 1. TIDPLAN Datum Händelse Hänvisning Uppstartsmöte 2012 års revision Bekräftelse av att revisionsinstruktioner erhållits Förvaltningarna rapporterar utfallet per augusti Senaste datum för nämnder och styrelser att behandla delårsrapporten Rapportering av uttalande från förvaltningsledning 6.2 och bilaga B Rapportering av översiktlig granskning av delårsrapport 6.1 och bilaga C Rapport över löpande granskning - RGIII 7 och bilaga D Rapport över löpande granskning - RGII 7 och bilaga D Rapport över löpande granskning - RGI 7 och bilaga D kl. 09:30 RG III (09.30) behandlar delåret och löpande granskning kl. 09:30 RG II (9.30) behandlar delåret och löpande granskning kl RG I (10.00) behandlar delåret och löpande granskning kl Bokslutsmöte revisionskontoret Förvaltningarna rapporterar årsbokslut Inlämning av tjänstemannabehandlad förvaltningsberättelse med bilagor Clearence årsbokslutet. Inkl signerade rapportpaket avseende resultat- och balansräkning samt noter 8.2 och bilaga E ÅrsbokslutsPM 8.3 och bilaga F Uttalande från juridiskt ombud (legal letter) 8.3 och bilaga I Senaste datum för nämnder och styrelser att behandla årsredovisningen Fastställs i samråd med granskningsansvarig Rapport över årlig granskning 8.4 och bilaga G mars 2015 Rapportering av efterföljande händelser 8.5 mars 2015 Rapportering av uttalande från förvaltningsledning 8.6 och bilaga H Norrtäljeorganisationen behandlar årsrapport för TioHundra RG I behandlar årsrapporter (LFS, IFAB) 8.7 RG III behandlar årsrapporter 8.7 RG II behandlar årsrapporter 8.7 RG I behandlar årsrapporter (LISAB, LS, KCFI, LSF) Förslag till revisionsplan maj 2015 Kvalitetsuppföljning 10 Uppstartsmöte 2015 års revision Revisorsgrupp I (RG I) ansvarar för granskningen av Landstingsstyrelsen, Landstingshuset i Stockholm AB, AB Stockholms läns Internfinans AB och Donationsfonderna. Revisorsgrupp II (RG II) ansvarar för granskningen av Hälso- och sjukvårdsnämnden, Patientnämnden, Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms läns landsting AB, Ambulansverksamheten i Storstockholm AB och Stockholm Care AB.

4 Revisorsgrupp III (RG III) ansvarar för granskningen av AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs AB, Locum AB, Kulturnämnden, Trafiknämnden, MediCarrier AB och Stiftelsen Clara. 2. INLEDNING Denna instruktion avser revisionen av förvaltningar inom Stockholms läns landsting (SLL) som leds av nämnd eller styrelse. I instruktionen används genomgående begreppet nämnd. I instruktionen används ansvarig revisor för ansvarig revisor vid anlitad revisionsbyrå och granskningsansvarig för granskningsansvarig vid revisionskontoret. Målet med den samlade revisionen av SLL-koncernen är att: Ge landstingsfullmäktige en försäkran om att den ekonomiska rapporteringen från nämnderna är rättvisande. Ge de förtroendevalda revisorerna underlag för sina bedömningar avseende den finansiella rapporteringen i nämnderna. Ge de förtroendevalda revisorerna i nämnderna underlag för bedömning av intern styrning och kontroll samt verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet. Utvärdera och rapportera eventuella brister i nämndernas administrativa rutiner och interna kontroll. Bekräfta att nämndernas årsredovisningar är i allt väsentligt korrekta, fullständiga och upprättade enligt gällande lagstiftning. Information om SLLs organisation finns på Observera att arbetsmaterial som tas fram under revisionsåret kan bli offentlig handling efter slutrevisionen. Frågor kring instruktionen ställs till Lars Åström ( ) vid revisionskontoret. 3. Omfattning och ansvariga Ansvariga för revisionen av nämnderna inom SLL framgår nedan: Nämnd Byrå Ansvarig revisor Granskningsansvarig Förvaltning för utbyggd tunnelbana Hälso- och sjukvårdsnämnden Karolinska universitetssjukhuset PWC PWC Anders Hägg Anders Hägg Koncernfinansiering EY Magnus Fagerstedt Kulturnämnden EY Johan Perols Landstingsfastigheter Stockholm EY Magnus Fagerstedt Patientnämnden PWC Anders Hägg Johan Blomberg Karin Eduards Eva Hansson Risberg/ Camilla Salomonsson / Lars Åström Camilla Graf Morin Joakim Klasa Karin Eduards

5 Stockholms läns sjukvårdsområde Trafiknämnden inkl. Färdtjänstavdelningen och Färdtjänsverksamheten PWC EY Anders Haglund Magnus Fredmer Christin Huring Emma Cars 4. Bedömningar Enligt kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. För denna prövning har de förtroendevalda revisorerna beslutat om följande områdesindelning: Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat Ekonomiskt resultat granskas av ansvarig revisor. Verksamhetsmässigt resultat granskas av granskningsansvarig. Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll granskas av såväl ansvarig revisor som granskningsansvarig. Ansvarig revisor granskar bl.a. ekonomistyrning. Granskning av ledningsnära kostnader och representation ska prioriteras och utföras av ansvarig revisor. Räkenskaper Räkenskaper granskas av ansvarig revisor. Efter utförd granskning samråder granskningsansvarig och ansvarig revisor om de omdömen som ska lämnas i förhållande till fastställda bedömningsmål och bedömningskriterier. Ingen preliminär bedömning ska lämnas i Rapport över löpande granskning. Däremot ska av kommentar framgå om granskningen har sett brister/vidtagna åtgärder som skulle kunna försämra/förbättra den slutliga bedömningen i slutet av året. En slutlig bedömning lämnas i Rapport över årlig granskning. I ansvarig revisors uppdrag ingår att följa upp tidigare års iakttagelser och rekommendationer. Granskningsansvarig tillhandahåller aktuell rekommendationslista. 4.1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat Nämnden har uppnått fullmäktiges mål samt följt de beslut, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten. Verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra. Följande bedömningsmål har fastställts för ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat: 1. Nämnden har uppnått fullmäktiges resultatkrav.

6 2. Nämnden har uppnått fullmäktiges mål för verksamheten och genomfört tilldelade uppdrag. 3. Nämndens verksamhet har bedrivits i enlighet med för verksamheten gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Följande bedömningskriterier har fastställts för ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat: Tillfredsställande Inte helt tillfredsställande Otillfredsställande Tillfredsställande Bedömningsmålen bedöms i allt väsentligt vara uppfyllda. Avvikelser kan förekomma. Inte helt tillfredsställande Bedömningsmålen bedöms delvis vara uppfyllda. Det finns större avvikelser. Otillfredsställande Bedömningsmålen bedöms inte vara uppfyllda. Det finns allvarliga avvikelser som måste åtgärdas snarast. 4.2 Intern styrning och kontroll Nämnden har ett ändamålsenligt och aktuellt system för styrning, ledning, uppföljning och kontroll som är tydligt och funktionellt. Det finns ett strukturerat arbetssätt med definierade processer och rutiner för att styra ekonomi och verksamhet. Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och säkert sätt i syfte att uppfylla fullmäktiges mål och efterleva lagar, föreskrifter m.m. Följande bedömningsmål har fastställts för intern styrning och kontroll: 1. Nämnden har i budget/verksamhetsplan fastställt ekonomiska och verksamhetsmässiga mål i linje med fullmäktiges mål och övriga uppdrag. Målen är mätbara/uppföljningsbara. 2. Nämnden följer kontinuerligt och systematiskt upp ekonomi, verksamhet och kvalitet, såväl för verksamhet i egen regi som för sådan som uppdragits åt annan att utföra, analyserar väsentliga avvikelser samt vidtar åtgärder vid behov. 3. Nämndens rapportering ger en rättvisande och tillförlitlig information om ekonomi, verksamhet och kvalitet. 4. Nämnden har fastställt en organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. 5. Nämnden har ett ändamålsenligt och aktuellt system för intern styrning och kontroll.

7 6. Nämnden genomför årligen, i enlighet med Ägarpolicyn, en systematisk utvärdering av hur väl den interna styrningen och kontrollen fungerar. (Gäller nämnder som bedrivs i bolagsliknande former). Följande bedömningskriterier har fastställts för intern styrning och kontroll: Tillräcklig Inte helt tillräcklig Otillräcklig Tillräcklig Bedömningsmålen bedöms i allt väsentligt vara uppfyllda. Brister kan förekomma. Inte helt tillräcklig Bedömningsmålen bedöms delvis vara uppfyllda. Det finns större brister. Otillräcklig Bedömningsmålen bedöms inte vara uppfyllda. Det finns allvarliga brister som måste åtgärdas snarast. 4.3 Räkenskaper Nämndens redovisning är upprättad i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed så att räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultat och ställning och kan ligga till grund för styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs. Följande bedömningsmål har fastställts för räkenskaper: 1. Nämndens räkenskaper är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed samt landstingets regler och anvisningar. 2. Nämndens delårsrapport och årsbokslut/årsredovisning ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Följande bedömningskriterier har fastställts för räkenskaper: Rättvisande Inte rättvisande Rättvisande Räkenskaperna uppfyller i allt väsentligt bedömningsmålen. Brister/förbättringsmöjligheter kan förekomma. Eventuella värderings-, klassificerings- och/eller upplysningsfel är inte av sådan karaktär att de väsentligen påverkar bilden av nämndens resultat och ställning. Inte rättvisande Räkenskaperna innehåller väsentliga brister i förhållande till bedömningsmålen..

8 5. Bekräftelse av att revisionsinstruktioner erhållits Bekräftelse på att dessa instruktioner mottagits skickas enligt tidplan till 6. Granskning av delårsrapporten Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport). Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens eller landstingets verksamhet och resultat sedan utgången av föregående räkenskapsår. Inom SLL upprättar alla nämnder och styrelser delårsrapport i enlighet med anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning. Revisionen av måluppfyllelsen utförs av granskningsansvarig. 6.1 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionen av den finansiella rapporteringen utförs av ansvarig revisor i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG 2410). Mall för rapportering i Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport bifogas. Rapporten skickas till enligt fastställd tidplan. 6.2 Uttalande från förvaltningsledningen Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning ska ledningen i samband med revisionen av delårsrapporten upprätta ett uttalande. I anslutning till anvisningarna finns en standardiserad mall för uttalandet som utgår från Bilaga 3 Exempel på uttalanden från företagsledningen till Standard för översiktlig granskning (SÖG 2410). Ledningen måste anpassa uttalandet till den egna verksamheten och därefter stämma av innehållet med ansvarig revisor innan det undertecknas. Ansvarig revisor ska skicka granskningsansvarig kopia av uttalandet när det har undertecknats av ledningen. 7. Löpande granskning 7.1 Rapport över löpande granskning Rapport över löpande granskning ska upprättas. Denna rapport hanteras som arbetsmaterial hos revisionskontoret och presenteras inte som en separat rapport för berörd revisorsgrupp. Rapporten över den löpande granskningen ska faktakontrolleras av verksamheten innan den skickas till granskningsansvarig. Observera att inga preliminära bedömningar ska lämnas i rapporten, förutom i de fall det finns något väsentligt som granskningsansvarig vid revisionskontoret bör få kännedom om. Vid faktakontrollen får eventuella förslag till preliminära bedömningar inte framgå.

9 En del i bedömningen av den interna styrningen och kontrollen är bokslutsprocessen och processer kopplade till den finansiella rapporteringen. Rapporteringen omfattar därför även bedömningar av dessa områden inklusive bedömning av kvaliteten på nämndens delårsrapport. För uppföljningen av tidigare års iakttagelser och rekommendationer tillhandahåller granskningsansvarig vid revisionskontoret aktuell A-lista och B-lista. Mall för Rapport över löpande granskning bifogas. Rapporten skickas till granskningsansvarig enligt fastställd tidplan. Till rapporten ska bifogas en sammanställning i tabellform för de granskningar som rapporteras i samband med rapport över löpande granskning med utgångspunkt från inlämnad granskningsplan (revisionsplan) för respektive objekt. För resp. granskningsfråga (kopplat till risker) ska kortfattat framgå vilken granskning som genomförts samt iakttagelser och slutsatser. Sammanställningen/dokumentationen lämnas tillsammans med övriga rapportunderlag till revisionskontoret i samband med avrapporteringen av löpande granskning. Konsulten ansvarar för att upprätta och bevara övrig dokumentation och revisionsbevis för genomförda granskningar enl. god revisionssed. Dessa ska vara tillgängliga för revisionskontoret. Granskningsansvarig kan vid behöv begära att ta del av ytterligare revisionsbevis för vissa väsentliga slutsatser eller poster. Vid behov av underhandskommunikation med berörd förvaltningsledning, om den rapport som granskningsansvarig upprättar, ska ansvarig revisor delta. Granskningsansvarig informerar ansvarig revisor om tid för underhandskommunikation. 8. GRANSKNING AV ÅRSBOKSLUT Inom Stockholms läns landsting upprättar alla nämnder och styrelser årsredovisning i enlighet med anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning. 8.1 Clearance Signerade rapportpaket (resultat- och balansräkning) för årsbokslutet bifogas rapporteringen av Clearance. Mall för rapportering av Clearance årsbokslutet bifogas. Rapporteringen skickas till och i enlighet med fastställd tidplan. 8.2 ÅrsbokslutsPM I ÅrsbokslutsPM uttalar sig ansvarig revisor om förhållanden som är väsentliga ur ett koncernrevisionsperspektiv. Innehållet ska vara avstämt med ekonomichef och om det bedöms erforderligt med ledningen för förvaltningen. Mot bakgrund av identifierade avvikelser tidigare år ska ÅrsbokslutsPM specifikt omfatta resultatet av granskningen av bilagorna ANLT (anläggningstillgångar) och PANY (pågående ny- till- och ombyggnader) i Controller. De uppgifter som rapporteras i Controller ska sålunda direkt kunna ligga till grund för och överensstämma med tilläggsupplysningar/noter i årsredovisningen.

10 Mall för ÅrsbokslutsPM bifogas. Uttalande från jurist ska insändas enligt tidplan. Av juridiska uttalanden ska framgå vilken bedömning det juridiska ombudet gör avseende utgång i tvist. Anvisningar från LSF kommer att innehålla krav på uttalande från juridiskt ombud när tvister finns. Rapportering sker till 8.3 Rapport över årlig granskning Rapport över årlig granskning ska upprättas. Denna rapport hanteras som arbetsmaterial och presenteras inte som en separat rapport för berörd revisorsgrupp. Rapporten över den årliga granskningen ska faktakontrolleras av verksamheten innan den skickas till granskningsansvarig. Observera att vid faktakontrollen får förslag till slutliga bedömningar inte framgå. För uppföljningen av tidigare års iakttagelser och rekommendationer tillhandahåller granskningsansvarig vid revisionskontoret aktuell A-lista och B-lista. Mall för Rapport över årlig granskning bifogas. Till rapporten ska bifogas en sammanställning i tabellform för de granskningar som rapporteras i samband med rapport över årlig granskning med utgångspunkt från inlämnad granskningsplan (revisionsplan) för respektive objekt. För resp. granskningsfråga (kopplat till risker) ska kortfattat framgå vilken granskning som genomförts samt iakttagelser och slutsatser. Sammanställningen/dokumentationen lämnas tillsammans med övriga rapportunderlag till revisionskontoret i samband med avrapporteringen av årlig granskning. Konsulten ansvarar för att upprätta och bevara övrig dokumentation och revisionsbevis för genomförda granskningar enl. god revisionssed. Dessa ska vara tillgängliga för revisionskontoret. Granskningsansvarig kan vid behöv begära att ta del av ytterligare revisionsbevis för vissa väsentliga slutsatser eller poster. Rapporten skickas till granskningsansvarig enligt fastställd tidplan. 8.4 Rapportering av efterföljande händelser Rapportering av efterföljande händelser ska vid behov ske skriftligen. Rapporteringen ska avse tidsperioden från det att Rapport över årlig granskning avlämnats till datum för respektive revisorsgrupps slutrevisionsmöte. Rapportering sker till och granskningsansvarig. 8.5 Uttalande från förvaltningsledningen Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning ska ledningen i samband med revisionen av årsredovisningen upprätta ett uttalande. I anslutning till anvisningarna finns en standardiserad mall för uttalandet som utgår från Bilaga 3 Exempel på uttalanden från företagsledningen till Standard för översiktlig granskning (SÖG 2410). Ledningen måste anpassa uttalandet till den egna förvaltningen och därefter stämma av innehållet med ansvarig revisor innan det undertecknas. Ansvarig revisor ska skicka granskningsansvarig kopia av uttalandet som är undertecknat av ledningen.

11 8.6 Årsrapport Årsrapport upprättas av granskningsansvarig. Ansvarig revisor ska delta vid underhandskommunikation och faktakontroll av årsrapporten med berörd förvaltningsledning. Ansvarig revisor ska delta vid revisorsgruppens slutrevisionsmöte (sammanträde angående årsrapporten). Granskningsansvarig informerar ansvarig revisor om tider för underhandskommunikation och slutrevisionsmöte. 9. Förslag till revisionsplan 2015 Utkast till revisionsplan ska distribueras till granskningsansvarig enligt fastställd tidplan och innehålla minst följande områden: Kort beskrivning av nämndens verksamhet. Förändringar i nämndens verksamhet och organisation jämfört med föregående år. Revisorernas risk- och väsentlighetsanalys inkluderande kortfattad angreppsplan för väsentliga riskområden som identifierats. Utvalda rutiner för särskild genomgång Övriga identifierade problem och frågeställningar som påverkar revisionen. 10. Kvalitetsuppföljning Under maj 2015 kommer revisionskontoret att genomföra en kvalitetsuppföljning av 2014 års revisionsarbete. En utvärdering ska göras av hur förvaltningar och bolag ser på hur anlitade revisionsbyråer genomför sitt uppdrag inom den årliga revisionen. Frågorna avser bl.a. förmåga att sätta sig in i bolagets/förvaltningens verksamhet, planering av revisionsuppdraget, revisionsteamets samarbetsförmåga och lyhördhet, tillgänglighet m.m.

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2015

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2015 Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2015 26 maj 2015 tidplan och avsnitt 10.6 10.13 uppdateras inför slutrevisionen F 1 Innehållsförteckning 1 Tidplan... 3 2 Inledning... 4

Läs mer

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2014

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2014 Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2014 Version 27 augusti 2014 Kontaktuppgifter på granskningsansvariga och granskningsbyråer har uppdaterats Avsnitt 1 som behandlar rapportering

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är

Läs mer

Granskningsplaner för samordningsförbunden

Granskningsplaner för samordningsförbunden Granskningsplaner för samordningsförbunden Stadsrevisionens revisionsplan är utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras med granskningsplaner för Göteborgs Stads

Läs mer

Nämnder m m Årsarvoden Sammanträdes- Anteckningar ersättning

Nämnder m m Årsarvoden Sammanträdes- Anteckningar ersättning Förteckning över arvoden för uppdrag i landstingets organ och bolag 2015-07-01--2016-06-30 1 Landstingsfullmäktige Ordförande 257 600 1650** **Om en ledamot under någon del av sammanträdet 1:e och 2:e

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Landstinghuset i Stockholm AB

ÅRSRAPPORT 2014. Landstinghuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2014 N Landstinghuset i Stockholm AB Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning

RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning Revisionen av Landstingsstyrelsens verksamhet under år 2006 har utgått från av de förtroendevalda revisorerna fastställd revisionsplan och

Läs mer

Upphandling av årlig revision av Karolinska Universitetssjukhuset

Upphandling av årlig revision av Karolinska Universitetssjukhuset Upphandling av årlig revision av Universitetssjukhuset Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision för Universitetssjukhuset. Detta förfrågningsunderlag med bilagor innehåller samtliga

Läs mer

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 September 2014 214-09-26 AB Stockholmshem Revisionen är utformad för att vi ska kunna avge revisionsberättelse avseende årsredovisningen

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Landstingsrevisorernas Delrapporterings - PM 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

Landstingsrevisorernas Delrapporterings - PM 2016, Landstingshuset i Stockholm AB Stockholms läns landsting i (i) Org.nr 55Ö477-9378 Verkställande Direktören SKRIVELSE 2016-11-02 LISAB 2016-0029 Styrelsen Landstingsrevisorernas Delrapporterings - PM 2016, Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting

JIL Stockholms läns landsting JIL Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2012-02-08 KD LS 1201-0101 Landstingsstyrelsen ITI-Ii I I I. i....,,n i, i 1 J J t l landsltngssfyrelsem! i 12-02---? 1 * 00 7 l Intern

Läs mer

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 8, 2014 Dnr 3.1.2-44/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i

Läs mer

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem?

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Strategisk IT i SLL Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 2 Landstingsstyrelsens förvaltning Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet LS 1308-1045

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen

Soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans Landstingsstyrelsen Soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Dnr 2005-698 2006-03-02 D 5/06

Dnr 2005-698 2006-03-02 D 5/06 Dnr 2005-698 2006-03-02 D 5/06 D 5/06 1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har uppmärksammat att Panelen för övervakning av finansiell rapportering (Övervakningspanelen) 1 har publicerat ett beslut i vilket

Läs mer

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 14, 2014 Dnr 3.1.2-50/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Uppgifter TN:s org.nr: 212100-0016 SL:s org. nr: 556013-0683, ägare: Stockholms läns landsting WÅAB:s org.nr:

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (7) Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profil

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (7) Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profil SKRIVELSE 1 (7) Landstingsstyrelsen Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profil Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Landstingsdirektören har inkommit med

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Revisorernas arbetsordning

Revisorernas arbetsordning 1 PM 2011-03-08 1 (9) Avdelningen för ekonomi och styrning Revisorernas arbetsordning Denna PM belyser vad revisorernas arbetsordning är och ger underlag för att arbeta fram eller revidera en sådan. Vad

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Presidiet har nu tillställts underlag för denna ansvarsprövning som därför kan göras enligt följande.

Presidiet har nu tillställts underlag för denna ansvarsprövning som därför kan göras enligt följande. FÖRSLAG 2013:41 1 (2) LS 1305-0688 Förslag till beslut Revisionsberättelse över Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorgs verksamhet för år 2012 samt ansvarsprövning Ärendet Vid

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 6 1 (5) HSN 1304-0474 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna

Revisionsplan 2011. Stenungsunds kommun Revisorerna Revisionsplan 2011 Stenungsunds kommun Revisorerna 1 1. Uppdrag Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Läs mer

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2015 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2015 Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2013

Läs mer

att fastställa årsredovisning 2013 för landstingets stiftelser (donationsfonder).

att fastställa årsredovisning 2013 för landstingets stiftelser (donationsfonder). Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 215-1-14 LS 1411-1294 Landstingsstyrelsen Årsredovisning 213 för landstingets stiftelser (donationsfonder) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2014

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2014 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-22 LS 1312-1538 LANDSTINGSSTYRELSEN LandstingsstyrelserJ 1 * *02' 04 0001 3 Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och för år 2014 Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 STOCKHOLM

Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 STOCKHOLM Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 STOCKHOLM Datum Dnr 2010-06-11 32-2009-0520 Kammarkollegiets årsredovisning 2009 Riksrevisionen har granskat Kammarkollegiets årsredovisning, daterad 2010-02-22.

Läs mer

Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27. Kirurgklinikens anordnande av kurser 1 (2)

Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27. Kirurgklinikens anordnande av kurser 1 (2) 1 (2) Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Kirurgklinikens anordnande av kurser Vi har genom vårt revisionskontor funnit anledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Stiftelsen Clara ÅRSRAPPORT 2013

Stiftelsen Clara ÅRSRAPPORT 2013 Stiftelsen Clara ÅRSRAPPORT 2013 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största

Läs mer

Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012

Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-05-02 LS 1203-0450 Landstingsstyrelsen 1 LANDSTINGSSTYRELSEN 12*05-22 00007 Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias

Läs mer

Granskningsplaner för samordningsförbunden

Granskningsplaner för samordningsförbunden GRANSKNINGSPLANER ÅR 2015 1 Granskningsplaner för samordningsförbunden år 2015 Stadsrevisionens revisionsplan för år 2015 är utgångspunkt för den granskning som planeras under året. Den kompletteras med

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar Handläggare: Christina Hegefjärd 1 (1) PAN 2015-12-01 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-01 PaN A1510-0031257 PaN A1510-0031157 PaN A1510-0031057 Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer

Läs mer

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionen Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 goteborg.se/stadsrevisionen 2 GÖTEBORGS STADS RÄKENSKAPER OCH BOKSLUT 2017 Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionens uppdrag

Läs mer

Granskning av. Årsredovisning 2011. Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg. Certifierad kommunal revisor

Granskning av. Årsredovisning 2011. Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapportsrapport Granskning av Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning......3

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Revisionsreglemente för Järfälla kommun

Revisionsreglemente för Järfälla kommun JÄRFÄLLA KOMMUN 2007-02-26 1 Revisionsreglemente för Järfälla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-07 84 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Granskningspromemoria 2009

Granskningspromemoria 2009 STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 10 Februari 2010 DNR 370-12/2010 Granskningspromemoria 2009 STOCKHOLMS HAMN AB Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

ÅRSRAPPORT Patientnämnden

ÅRSRAPPORT Patientnämnden ÅRSRAPPORT 2013 N Patientnämnden Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer Landstingets revisorer Grafisk formgivning: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, november 2008 Det är vi som är Revisionen i Norrbottens läns landsting Lars Hedberg (s) ordf Vanja Berglund (s) vice

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Samråd med länets handikappsorganisationer

Samråd med länets handikappsorganisationer Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1 (6) Samråd med länets handikappsorganisationer Datum Tid 13.00-14.30 Plats Närvarande Mälarsalen, Landstingshuset Toivo Heinsoo Ann Eberhardsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Granskningsplan för 2016

Kommunstyrelsen Granskningsplan för 2016 Stadsrevisionen Kommunstyrelsen Granskningsplan för 2016 goteborg.se/stadsrevisionen 2 K O M M U N S T Y R E L S E N Granskningsplan för 2016 Stadsrevisionens uppdrag är att granska och pröva om kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun 1 (5) KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE Revisionen 2015-02-23 Dnr 15-0109 Revisionsreglemente för Bollnäs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 218. Revidering har skett 2007-03-26, 66, 2008-12-15,

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II December 2006 Revisorsnämnden 2006 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2006 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen 1 (7) Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen Allmänt Ett landsting är en juridisk person som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda

Läs mer

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Östersunds kommun Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Granskningsresultat 5 Sammanfattning

Läs mer

6. SLL Juridik och upphandling Beslut 1404-0553, 1406-0714, 1409-0964, 1408-0935, 1406-0713*

6. SLL Juridik och upphandling Beslut 1404-0553, 1406-0714, 1409-0964, 1408-0935, 1406-0713* P 5 Landstingsstyrelsen 2014-10-28 LS 1401-0035 1 (1) Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 4 november 2014 1. Arbetsutskottet Protokoll 9/2014

Läs mer

Årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting

Årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-01 Landstingsstyrelsen Årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 2014:573 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Rapport nr 18/2013 Januari 2014 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Punkt 3 2014-03-26 LS1401-0035 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 8 april 2014 1 Arbetsutskottet

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 1 oktober 2014.

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 1 oktober 2014. Handläggare: Agneta Calleberg 1 (6) PaN 2014-12-09 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-10 PaN 1308-03608-30 1312-05381-54 Återföring Införande av spärrar enligt patientdatalagen Ärendet Patientnämnden behandlade

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

Avtalsvillkor. 1 Inledning. 2 Definitioner. 3 Villkorens tillämpningsområde. 4 Kvalificeringsvillkor. Egendeklaration av registrerade produkter

Avtalsvillkor. 1 Inledning. 2 Definitioner. 3 Villkorens tillämpningsområde. 4 Kvalificeringsvillkor. Egendeklaration av registrerade produkter Avtalsvillkor 1 Inledning BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA-systemet får inte innehålla ämnen med egenskaper enligt avtalade

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:118

Regeringens proposition 2013/14:118 Regeringens proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet Prop. 2013/14:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars Jan Björklund Peter Norman (Finansdepartementet)

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (6)

JIL Stockholms läns landsting i (6) JIL Stockholms läns landsting i (6) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 samt

Läs mer