ÅRSRAPPORT Landstinghuset i Stockholm AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Landstinghuset i Stockholm AB"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 N Landstinghuset i Stockholm AB

2 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret. Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt ansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de själva, anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret ingår att genomföra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper. I årsrapporter för nämnder och styrelser sammanfattar revisionskontoret den granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hemsida De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till

3 RK Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2014 Landstingshuset i Stockholm AB Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade att överlämna rapporten till styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB för kännedom och med möjlighet till yttrande senast Paragrafen justerades omedelbart. Kenneth Strömberg Ordförande Anne Fahl Sekreterare Landstingsrevisorerna Box Stockholm Besök oss: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr:

4 RK Revisionskontoret Sammanfattande bedömning Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) I den årliga revisionen prövas om verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt, om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande. För LISAB lämnas ingen bedömning av området ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat med anledning av att styrelsen för bolaget har begränsade möjligheter att påverka detta. Bedömning för år 2014: Intern styrning och kontroll Tillräcklig X Inte helt tillräcklig Otillräcklig Räkenskaper Rättvisande X Inte rättvisande Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat Det ekonomiska resultatet uppgår till -588,6 mnkr. Resultatet förklaras i huvudsak av lämnade koncernbidrag på 610,7 mnkr, varav Danderyds sjukhus erhållit 271 mnkr, Södersjukhuset AB 247 mnkr och Waxholms Ångfartygs AB 175 mnkr. Justerat för koncernposter uppgår bolagets resultat till -20,2 mnkr. LISAB, som har till uppgift att äga och förvalta aktier i helägda aktiebolag inom Stockholms läns landsting (utom ABSL) har av fullmäktige tilldelats ett resultatkrav på -31,3 mnkr för LISAB:s utfall som moderbolag styrs dock av resultaten i dotterbolagen. Styrelsen för bolaget har därmed begränsade möjligheter att påverka det ekonomiska resultatet. Fram till och med 2014 har styrelsen även haft ett begränsat verksamhetsansvar, som innebär att äga och förvalta aktier i aktiebolagen inom Stockholms läns landsting samt finansiellt samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett ändamålsenligt sätt. För LISAB lämnas därför ingen bedömning av ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat. Intern styrning och kontroll Den interna styrningen och kontrollen bedöms, utifrån genomförd granskning, vara tillräcklig. Räkenskaper Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och ställning. Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande. 1

5 Revisionskontoret INNEHÅLL 1 ÅRETS GRANSKNING EKONOMISKT RESULTAT INTERN STYRNING OCH KONTROLL Uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer Revisionens bedömning RÄKENSKAPER Årsredovisningen Räkenskaper Auktoriserade revisorns bedömning KONCERNEN LANDSTINGSHUSET I STOCKHOLM AB Bedömning... 4 Bilaga 1 Bilaga 2 Uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer Bedömningsmål och bedömningskriterier

6 1 Årets granskning I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Den årliga revisionen omfattar granskning och bedömning av ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat, intern styrning och kontroll samt räkenskaper. Revisionen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, landstingets regler och anvisningar, riktlinjer för bolagsrevision och samordnad revision inom SLL samt god revisionssed för kommunal verksamhet. I granskningen har lekmannarevisorerna biträtts av landstingets revisionskontor. Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den auktoriserade revisorn granskar räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Den interna styrningen och kontrollen granskas gemensamt. Revision har utförts enligt ABL 9 kap. under ledning av auktoriserad revisor Magnus Fagerstedt vid Ernst & Young AB. Under granskningsåret har ömsesidig information delats och samverkan skett mellan bolagets lekmannarevisorer och dess auktoriserade revisor. 2 Ekonomiskt resultat I den årliga revisionen prövas om verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt, om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande. För LI- SAB lämnas ingen bedömning av området ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat med anledning av att styrelsen för bolaget har begränsade möjligheter att påverka detta. Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) ägs av Stockholms läns landsting och är moderbolag för landstingets helägda aktiebolag (utom ABSL). Styrelsen ansvarar enligt specifika ägardirektiv för att löpande följa och analysera den ekonomiska utvecklingen i bolagen och rapportera bedömningar och förslag till ägaren. Styrelsen beslutar om koncernbidrag och aktieägartillskott. LISAB ska biträda dotterbolagen och dotterdotterbolagen i deklarationsfrågor, andra mellanhavanden med skattemyndigheten samt i bolagsrättsliga frågor. LISAB ansvarar för att dotterbolags och dotterdotterbolags bolagsordningar hålls aktuella genom att till fullmäktige framlägga förslag till förändringar. LISAB har inga egna anställda utan redovisning och administration hanteras inom landstingsstyrelsens förvaltning. Ekonomiskt resultat Budget 2014 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar och -31,3-20,2-17,6 finansnetto Resultat före bokslutsdisposition och skatt -31,3-20,2-17,6-0 69,5 Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag ,7 0 Återföring av nedskrivning - 16,1 218,5 Utdelning - 26,2 4,1 Skatt Resultat efter bokslutsdisposition och skatt ,6 274,5 Balansomslutning (mnkr)

7 Det ekonomiska resultatet uppgår till -588,6 mnkr. Resultatet förklaras i huvudsak av lämnade koncernbidrag på 610,7 mnkr, varav Danderyds sjukhus erhållit 271 mnkr, Södersjukhuset AB 247 mnkr och Waxholms Ångfartygs AB 175 mnkr. Justerat för koncernposter uppgår bolagets resultat till -20,2 mnkr och avser främst räntekostnader på intern inlåning inom koncernen. LISAB, som har till uppgift att äga och förvalta aktier i helägda aktiebolag inom Stockholms läns landsting (utom ABSL) har av fullmäktige tilldelats ett resultatkrav på -31,3 mnkr för LISAB:s utfall som moderbolag styrs dock av resultaten i dotterbolagen. Av totalt koncernbidrag på 610,7 mnkr till dessa bolag men även till övriga bolag, förklaras 349,6 av ökad pensionskostnad på grund av Finansinspektionens beslut i oktober 2014 om en sänkning av diskonteringsräntan. Detta innebär en ökning av pensionsskulden för landstingets bolag. Landstingsledningen har beslutat att bolag inom LISAB-koncernen ska erhålla ett kapitaltillskott i form av koncernbidrag med motsvarande belopp. Det resultat efter bokslutsdisposition och skatt som redovisats till Bolagsverket respektive till fullmäktige uppgår till -588,6 mnkr. LISAB har skattemässiga underskottsavdrag och behöver därför göra en bedömning av eventuell skattefordran. Koncernen har tidigare år inte betalat någon inkomstskatt på grund av möjligheten att besluta om koncernbidrag. LISAB gör bedömningen att inkomstskatt inte kommer att behöva betalas de närmaste åren och redovisar därför inte någon uppskjuten skattefordran på skattemässigt underskottsavdrag. LISAB är på koncernnivån indirekt berört av ett av de långsiktiga mål som fullmäktige beslutat om, nämligen en ekonomi i balans. Målet är uppnått på koncernnivån. För LISAB lämnas ingen bedömning av området ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat med anledning av att styrelsen för bolaget har begränsade möjligheter att påverka detta. 3 Intern styrning och kontroll I detta avsnitt görs en bedömning av hur styrelsen och verkställande direktören tar ansvar för den interna styrningen och kontrollen. Bedömningen omfattar även om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och säkert sätt så att fullmäktiges mål uppfylls samt att lagar, föreskrifter m.m. följs. Bedömningsmålen och bedömningskriterierna framgår av bilaga 2. Granskningen av den interna styrningen och kontrollen har genomförts av revisionskontoret och auktoriserad revisor. Styrelsen har fastställt intern kontrollplan för 2014, upprättad utifrån dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Styrelsen har i december genomfört en uppföljning av intern kontrollplanen och vidtagna åtgärder. Under året har åtta styrelsemöten, varav tre per capsulam, genomförts där bland annat ekonomiska rapporter, budget och fastställande av delårsrapport, årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och styrdokument behandlats. Under ett av mötena har den auktoriserade revisorn deltagit och redogjort för revisionen av LISAB i samband med årsredovisningen. Den löpande granskningen 2014 avrapporterades till ledningen i revisionens delrapporterings- PM. Auktoriserad revisor konstaterade då inte några avsteg från gällande lagar, föreskrifter eller riktlinjer. Inte heller i samband med granskning av årsredovisningen har några avvikelser noterats. 2

8 Enligt Skatteverkets bedömning är räntekostnader inte avdragsgilla till den del lånen avser förvärv av delägarrätter inom Stockholms läns landsting. Skatteverket har under året beslutat att inte medge avdrag för räntor på interna lån som upptagits för förvärv av delägarrätter från Stockholms läns landsting. Den auktoriserade revisorn har tagit del av bedömningen och följer upp hanteringen i deklarationen. Den auktoriserade revisorn bedömer att det finns tillfredsställande rutiner för upprättande av bokslut och koncernredovisning. K3- regelverket har under året implementerats och granskningen av detta har inte föranlett några noteringar. Inga väsentliga avvikelser i redovisning av pensioner eller värdering och redovisning av aktier i dotterbolag har noterats. Den auktoriserade revisorn har tagit del av beräkning av koncernbidrag samt ackumulerade underskottsavdrag. Granskning av koncernredovisning har genomförts utan väsentliga iakttagelser. 3.1 Uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer I bilaga 1 framgår hur tidigare lämnad rekommendation har hanterats. 3.2 Revisionens bedömning Den interna styrningen och kontrollen bedöms, utifrån genomförd granskning, sammantaget vara tillräcklig. 4 Räkenskaper I detta avsnitt görs en bedömning av om styrelsens och verkställande direktörens redovisning är upprättad i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed så att räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Bedömningsmålen och bedömningskriterierna framgår av bilaga 2. Granskningen av räkenskaperna har genomförts av den auktoriserade revisorn. 4.1 Årsredovisningen Koncernen har i bokslutet för 2014 övergått till att tillämpa BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I samband med övergången har inga poster i moderbolaget identifierats som påverkas av lättnadsregler (frivilliga undantag från kravet på retroaktiv tillämpning). Ingångsbalansräkning för moderbolaget har upprättats men redovisas inte som tilläggsupplysning eftersom den inte påverkar de fastställda balans- och resultaträkningarna per Korrigeringar som skett av den utgående balansen redovisas direkt mot eget kapital i enlighet med huvudregeln vid övergången till K Räkenskaper LISAB införde vid bokslutet 2013 en ny rutin som innebär att bolaget har återfört sådana nedskrivningar som inte längre är aktuella, dvs. i de fall där återvinningsvärdet (eget kapital) överstiger det redovisade värdet (anskaffningsvärde + aktieägartillskott ackumulerad nedskrivning). Denna rutin har tillämpats även under Auktoriserade revisorns bedömning Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och ställning. Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande. 3

9 5 Koncernen Landstingshuset i Stockholm AB Koncernen består av 11 helägda aktiva dotterbolag och ett vilande bolag, Huddinge Universitetssjukhus AB. Vidare finns ett antal vilande dotterdotterbolag och ett intressebolag, BB Stockholm AB, samägt av Stockholms läns landsting (SLL), (49 procent) och Praktikertjänst AB (51 procent). Nedan följer koncernens helägda aktiva dotterbolag: Danderyds sjukhus AB Södersjukhuset AB S:t Eriks ögonsjukhus AB Ambulansjukvården i Stockholm AB Stockholm Care AB Södertälje sjukhus AB Folktandvården Stockholm AB AB Stockholm läns landstings Internfinans Locum AB MediCarrier AB Waxholms Ångfartygs AB Årsredovisningen och koncernredovisningen som upprättats är upprättad enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och innehåller uppgifter enligt nedan. Resultaträkning LISAB Koncernen (mnkr) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelsens resultat Finansnetto och skatt ÅRETS RESULTAT Balansräkning LISAB-koncernen (mnkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar -varav Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar/pensioner Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Bedömning Räkenskaperna för koncernen bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande. 4

10 Bilaga 1 Sammanställning och uppföljning av lämnade rekommendationer avseende tidigare år och innevarande år: Landstingshuset i Stockholm AB Granskningsår Rekommendation Åtgärdat Ja Delvis Nej Kommentar 2011 (ÅR) LISAB bör tillse att dokumenterad information om dotterbolagens skattestatus finns tillgänglig. X LSF Ekonomi och finans har stött AISAB i en skrivning till Skatteverket avseende inkomstskattstatus. AISAB konstateras vara fullt skatteskyldiga i likhet med övriga bolag. 5

11 BEDÖMNINGSMÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR 2014 Bilaga 2 Intern styrning och kontroll Nämnden/styrelsen har ett ändamålsenligt och aktuellt system för styrning, ledning, uppföljning och kontroll som är tydligt och funktionellt. Det finns ett strukturerat arbetssätt med definierade processer och rutiner för att styra ekonomi och verksamhet. Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och säkert sätt i syfte att uppfylla fullmäktiges mål och efterleva lagar, föreskrifter m.m. Bedömningsmål: 1. Nämnden/styrelsen har i budget/verksamhetsplan fastställt ekonomiska och verksamhetsmässiga mål i linje med fullmäktiges mål och övriga uppdrag. Målen är mätbara/uppföljningsbara. 2. Nämnden/styrelsen följer kontinuerligt och systematiskt upp ekonomi, verksamhet och kvalitet, såväl för verksamhet i egen regi som för sådan som uppdragits åt annan att utföra, analyserar väsentliga avvikelser samt vidtar åtgärder vid behov. 3. Nämndens/styrelsens rapportering ger en rättvisande och tillförlitlig information om ekonomi, verksamhet och kvalitet. 4. Nämnden/styrelsen har fastställt en organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. 5. Nämnden/styrelsen har ett ändamålsenligt och aktuellt system för intern styrning och kontroll. 6. Nämnden/styrelsen genomför årligen, i enlighet med Ägarpolicyn, en systematisk utvärdering av hur väl den interna styrningen och kontrollen fungerar. Bedömningskriterier: Tillräcklig Bedömningsmålen bedöms i allt väsentligt vara uppfyllda. Brister kan förekomma. Inte helt tillräcklig Bedömningsmålen bedöms delvis vara uppfyllda. Det finns större brister. Otillräcklig Bedömningsmålen bedöms inte vara uppfyllda. Det finns allvarliga brister som måste åtgärdas snarast. Räkenskaper Nämndens/styrelsens redovisning är upprättad i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed så att räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultat och ställning och kan ligga till grund för styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs. Bedömningsmål: 1. Nämndens/styrelsens räkenskaper är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed samt landstingets regler och anvisningar. 2. Nämndens/styrelsens delårsrapport och årsbokslut/årsredovisning ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Bedömningskriterier: Rättvisande Räkenskaperna uppfyller i allt väsentligt bedömningsmålen. Brister/förbättringsmöjligheter kan förekomma. Eventuella värderings-, klassificerings- och/eller upplysningsfel är inte av sådan karaktär att de väsentligen påverkar bilden av nämndens/styrelsens resultat och ställning. Inte rättvisande Räkenskaperna innehåller väsentliga brister i förhållande till bedömningsmålen. 6