Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan"

Transkript

1 Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan

2 Europeisk referensram för kvalifikationer, EQF, en av verktygen för att uppnå målen Europa 2020 Utbildningssystem och arbetsmarknadens regelverk skiljer sig åt mellan de europeiska länderna. synliggör de kvalifikationer som personer kan uppnå genom formell utbildning eller genom lärande på annat sätt. två huvudmålen är att främja medborgarnas rörlighet mellan länder och stimulera deras livslånga lärande.

3 Europeisk referensram för kvalifikationer Kärnan i EQF är åtta referensnivåer. Varje referensnivå ska återge vilken kunskap, färdighet och kompetens en person ska ha uppnått för att erhålla kvalifikationen helt oberoende av hur dessa resultat uppnåtts. De åtta nivåerna spänner över hela skalan av kvalifikationer, från dem som inhämtas i grundskolan till den högsta nivån på akademisk och yrkesinriktad utbildning. Det bör vara möjligt för kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet att kopplas till referensramen. Tydliga kvalitetssäkringsprinciper och informationsutbyte ska bidra till att skapa ömsesidigt förtroende.

4 Utgångspunkten för framtagandet av ett svenskt kvalifikationsramverk, NQF Den svenska regeringens önskemål i utvecklingen av ett svenskt NQF har varit att utifrån EQF skapa ett kvalifikationsramverk som skulle täcka det offentliga utbildningssystemets kvalifikationer men även gör det möjligt för andra kvalifikationer att kopplas till ramverket. Slutsats Den nationella referensramen för kvalifikationer bör ligga så nära den europeiska som möjligt. Den nationella ramen bör ges samma grundläggande struktur som den europeiska. Den nationella ramens kategorier och bedömningsuttryck ska ges en generell utformning som tillåter inplacering av vunna erfarenheter och kunskaper och samtidigt vara ett verktyg i framtida förändringar. Den nationella ramen ska ha öppenhet och beredskap att inkludera kvalifikationer från alla typer av lärande på samtliga nivåer. Den nationella ramen ska utformas så att den underlättar den kompetensutveckling som hela tiden försiggår i ut bildning och arbetsliv. Den nationella ramen bör omprövas med jämna tidsintervall.

5 Begrepp i förslaget till ett svenskt i NQF Resultat av lärande definieras som det en individ vet, förstår och kan göra när en lärandeprocess är avslutad. Kvalifikationerna ska bedömas utifrån sina kvaliteter, inte utifrån var eller hur de är förvärvade. Kunskaper är resultat av tillgodogörande av information genom lärande. Kunskaper utgörs av fakta, principer, teorier och praxis som är kopplade till ett arbets- eller studieområde. Kunskaper kan vara erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska. De kan ha förvärvats utvecklade i praktiska situationer i vardagsliv och arbetsliv eller i olika studiesituationer. Färdighet är förmåga att tillämpa kunskaper och beprövad erfarenhet för att utföra uppgifter och lösa problem. Färdigheterna beskrivs som kognitiva (som inbegriper användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande och innovativa lösningar) eller praktiska (som inbegriper manuell skicklighet och användningen av metoder, material, verktyg och redskap ). Kompetens är förmåga att använda kunskaper och färdigheter, att samarbeta och ta ansvar i arbetseller studiesituationer samt i yrkesrelaterad och personlig utveckling. Ansvar och självständighet är centrala begrepp.

6 Begrepp i förslaget till ett svenskt i NQF Formellt lärande är ett lärande som äger rum i en organiserad och strukturerad omgivning och som tydligt är utformat som lärande i termer av ämnen/områden, tid och resurser. Formellt lärande är avsiktligt. Det formella lärandet regleras av lagar, förordningar och föreskrifter och ger i vissa fall examen eller utbildningsbevis som erkänns av det offentliga utbildningssystemet. Tillsyn, inspektion och uppföljning genomförs av myndigheter. Det icke-formella lärandet påminner om det formella lärandet men regleras inte av några av staten eller myndigheter fastställda lagar, förordningar eller föreskrifter. Detta lärande pågår i studiecirklar, på arbetsplatser, inom organisationer etc. I många branscher utfärdas av branschen erkända certifikat eller diplom efter ett genomfört icke-formellt lärande. Eventuell tillsyn, inspektion eller uppföljning genomförs av den egna branschen eller av branschen erkända organisationer. Det informella lärandet pågår fortlöpande i hemmet, på fritiden, under ledighet etc. Detta lärande är inte organiserat eller strukturerat och kan vara oavsiktligt. Validering kommer att vara ett viktigt instrument för att utvärdera kvalifikationer efter det informella lärandet.

7 Begrepp i förslaget till ett svenskt i NQF Full Fit innebär att resultat av lärande, ska stämma helt med deskriptorernas kvalifikationer på en bestämd nivå. Om Full Fit inte föreligger ska en helhetsbedömning av deskriptorernas kvalifikationer göras så att den nivå som bäst motsvarar de sammanvägda kvalifikationerna väljs Best Fit. Deskriptorerna under kategorierna kunskap, färdighet och kompetens ska visa på grundläggande kvaliteter som i progression blir alltmer fördjupade. De ska leda såväl till större ansvarstagande som till en ökad förmåga att agera med självständighet och med utvecklingsansvar för eget och andras arbete och lärande.

8 Begrepp i förslaget till ett svenskt i NQF De kvalifikationer som beskrivs i nivåerna 1-3 kan sammanfattas med begrepp som grundläggande och elementära kunskaper med en tilltagande fördjupning och i deskriptorn kompetens med ökande förmåga till självständighet, ansvarstagande och värdering av egna och andras resultat. Nivåerna 4-6 kännetecknas av ökad fördjupning och specialisering, utvecklat kritiskt tänkande och förmåga att leda. De kvalifikationer som beskrivs i nivåerna 7 och 8 kan närmast sammanfattas med begreppet spetskompetens. Sådana kvalifikationer kännetecknas av en mycket avancerad kunskap inom ett arbets- eller studieområde, en mycket högt utvecklad förmåga att utföra uppgifter och lösa problem av olika slag och i skiftande miljöer samt en mycket högt utvecklad förmåga att agera med ansvar och självständighet, fatta beslut, kommunicera och leda.

9 Förslag till inplacering av det offentliga utbildningssystemets examina och andra utbildningar i NQF Nivå Kunskaper Färdigheter Kompetens Examen/utbildning (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) ( utföra uppgifter och lösa problem) (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) 1 Kan visa: Kan: Kan: Grundsärskola Grundläggande allmänna kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, förståelse för det väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde. Utföra rutinmässiga uppgifter inom ett arbets- eller studieområde, följa enkla instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde. Under ledning utföra enkla uppgifter, samarbeta med andra under ledning. Gymnasial särskola Grundläggande särvux Gymnasial särvux 2 Kan visa: Breddade kunskaper inom ett arbetseller studieområde, kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas. Kan: Tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter, följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde, söka och bearbeta fakta inom flera arbetseller studieområden. Kan: Utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter, samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat, värdera hur de egna uppgifterna utförts.

10 Förslag till inplacering av det offentliga utbildningssystemets examina och andra utbildningar i NQF 3 Kunskaper Färdigheter Kompetens Examen/utbildning (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) (utföra uppgifter och lösa problem) (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Kan visa: Kan: Kan: Grundskolan (Skola 2011) Kunskaper som krävs för att utföra uppgifter inom ett arbets- eller studieområde, kunskap om olika arbetssätt för att samla, systematisera och redovisa information. Välja och använda information med hjälp av anvisade metoder, verktyg och material, utföra uppgifter såväl på egen hand som i grupp inom givna tidsramar, på egen hand söka och bearbeta Ta ansvar för sitt lärande och för att tilldelade uppgifter slutförs, värdera egna och gemensamma resultat, värdera information från olika källor. Specialskolan Grundläggande vuxenutbildning information, kommunicera erfarenheter och kunskaper på det egna språket.

11 Förslag till inplacering av det offentliga utbildningssystemets examina och andra utbildningar i NQF 4 Kunskaper Färdigheter Kompetens Examen/utbildning (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) (utföra uppgifter och lösa problem) (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Kan visa: Fördjupade kunskaper inom ett arbetseller studieområde, kunskaper om modeller och metoder inom ett arbets- eller studieområde. Kan: Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde, följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna tidsramar, kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde. Kan: Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt, självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling, kritiskt värdera och förhålla sig självständig till valet av källor, värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat, ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete. Gymnasieexamen (Gy 2011) Gymnasial vuxenutbildning Yrkeshögskoleexamen (förslag)

12 Förslag till inplacering av det offentliga utbildningssystemets examina och andra utbildningar i NQF 5 Kunskaper (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) Färdigheter (utföra uppgifter och lösa problem) Kompetens (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Examen/utbildning Kan visa: Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna arbets- eller studieområdet, kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbetseller studieområde. Kan: Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter, lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde, kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller studieområde på minst ett främmande språk. Kan: Självständigt behandla innehåll i ett arbetseller studieområde som leder till vidare lärande och professionell utveckling, övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda projekt. Teknikprogrammets 4 år Yrkeshögskoleexamen (förslag)

13 Förslag till inplacering av det offentliga utbildningssystemets examina och andra utbildningar i NQF 6 Kunskaper Färdigheter Kompetens Examen/utbildning (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) (utföra uppgifter och lösa problem) (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Kan visa: Avancerade kunskaper inom arbetsområdets eller studiernas huvudområde, insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling, djup kunskap inom någon del av området samt orientering i områdets aktuella forsknings/ utvecklingsfrågor. Kan: Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter, kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller studieområdet i såväl nationella som internationella sammanhang. Kan: Värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter, tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller studieområdet, ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling i arbetet. Högskoleexamen Kandidatexamen Yrkesexamina enligt examensordningen, bilaga 2 till HF på grundnivå Konstnärliga examina enligt examensordningen, bilaga 2 till HF på grundnivå Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen (förslag)

14 Förslag till inplacering av det offentliga utbildningssystemets examina och andra utbildningar i NQF 7 Kunskaper Färdigheter Kompetens Examen/utbildning (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) (utföra uppgifter och lösa problem) (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Kan visa: Mycket avancerad kunskap inom ett arbets- eller studieområde, djup kunskap inom områdets forsknings- och utvecklingsmetoder, fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. Kan: Delta i forsknings-/utvecklingsarbete, identifiera och formulera frågeställningar, analysera, värdera och lösa avancerade och komplexa uppgifter, kommunicera forskningens/områdets kunskapsbas och slutsatser i såväl nationella som internationella sammanhang. Kan: Värdera ett arbets- eller studieområdes information, fakta och metoder med hänsyn till relevanta aspekter, identifiera behov av ytterligare kunskap, värdera ett områdes möjligheter och begränsningar, ta ansvar för och leda ett eget arbets- eller studieområde, ta ansvar för resultatet av eget forsknings-/ utvecklingsarbete. Magisterexamen Masterexamen Yrkesexamina enligt examensordningen, bilaga 2 till HF på avancerad nivå Konstnärliga examina enligt examensordningen, bilaga 2 på avancerad nivå Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen (förslag)

15 Förslag till inplacering av det offentliga utbildningssystemets examina och andra utbildningar i NQF 8 Kunskaper Färdigheter Kompetens Examen/utbildning (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) (utföra uppgifter och lösa problem) (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Kan visa: Den mest avancerade och systematiska kunskapen inom ett arbets-, studie och forskningsområde, aktuell specialistkunskap inom ett väl avgränsat delområde och överblick över angränsande områden, behärskande av metoder för kunskapsutveckling i allmänhet och med det specifika arbets-, studie- eller forskningsområdets metoder i synnerhet. Kan: Analysera, syntetisera och kritiskt granska och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, planera och genomföra utvecklingseller forsknings- arbete och andra kvalificerade uppgifter, kommunicera resultat av utveckling och forskning i såväl nationella som internationella sammanhang. Kan: Utvärdera arbets- eller studieområdets forskningseller utvecklingsarbete, skapa och välja egna forskningars/innovations/ utvecklingsuppgifter, värdera det kvalificerade utvecklingsarbetets eller vetenskapens möjligheter och begränsningar, ta ansvar för hur resultat av utveckling eller forskning används, ta ansvar för/leda professions- och verksamhetsutveckling. Licentiatexamen Doktorsexamen Konstnärliga examina enligt examensordningen, bilaga 2 på forskarnivå

16 Hur kan NQF användas? Högskoleverkets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne NQF nivå Kunskaper Färdigheter Kompetens NQF 5 Exempel från ämnet Bygg och anläggning Kan visa: Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, Kan: Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter, lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde, Kan: Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som leder till vidare lärande och professionell utveckling, Bygg och anläggning Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om minst ett yrke inom anläggning, husbyggnad, måleri, plåtslageri eller om minst ett specialyrke i byggoch anläggningsbranschen Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom minst ett yrke inom anläggning, husbyggnad, måleri, plåtslageri eller inom minst ett specialyrke i bygg- och anläggningsbranschen, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

17 Styra kopplingen mellan Sveriges fastställda ramverk och EQF

18 Styra kopplingen mellan Sveriges fastställda ramverk och EQF Uppdraget är att koppla/referera den svenska NQF mot EQF 10 kriterier ska uppfyllas för att kopplingen ska godkännas Exempel Kvalifikationerna ska ha ett tydligt lärande resultat Kvalifikationerna ska vara kvalitetssäkrade Det svenska ramverket NQF ska ägas av en nationell godkänd myndighet Internationella experter ska vara involverade

19 Viktiga kom ihåg! Ramverket EQF/NQF ersätter inte utbildningssystemets styrdokument. En kvalifikationsnivå är inte samma sak som en examen, men olika examina är inplacerade på olika kvalifikationsnivåer i NQF. Ramverket EQF/NQF ersätter inte det offentliga utbildningssystemets antagningssystem till högre utbildning. En kvalifikation som är inplacerad i NQF ger inte per automatik access till nästa NQF nivås utbildning/examina.

20 Ramverkets möjligheter några exempel Verktyg för arbetslivet att definiera sina kvalifikationsbehov. Verktyg för olika branscher att identifiera vilka kvalifikationer branschen har tillgång till. Verktyg för regioner att definiera vilka kvalifikationer som regionen bör satsa på för att utveckla regionen.

21 Ramverkets möjligheter några exempel För utbildningssystemet: att lägga sig på rätt nivå i olika utbildningar, mer focus på lärande resultatet, mindre på betyg och olika pedagogiska metoder, validera av tidigare kvalifikationer inför en utbildningsinsats. För individen får alla* sina kvalifikationer synliggjorda, motiv för ett fortsatt lärande, validera av tidigare kvalifikationer inför påbörjandet av en utbildning, validering mot en kvalifikation i arbetslivet, en ny möjlighet om lärandet i det offentliga utbildningssystemet inte varit helt lyckat. * = förutsätter att kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet kan inkluderas i NQF

22 Förslag till modell för att göra det möjligt att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemets till NQF Nationellt råd för kvalifikationer Myndigheten för yrkeshögskolan föreslår att till den ansvariga myndigheten kopplas ett nationellt råd för kvalifikationer. Myndigheten föreslår att rådet ska bestå av en permanent del och en icke permanent del Den permanenta delen av rådet ska följande organisationer och myndigheter ingå: Högskoleverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Folkbildningsrådet, Arbetsförmedlingen, Svenskt näringsliv, Företagarna, Sveriges kommuner och landsting, SACO, TCO, LO och SFS, SUHF och YH-förbundet. Den icke permanenta delen av rådet ska företrädas av den bransch/det område som är föremål för prövning

23 Förslag till modell för att göra det möjligt att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemets till NQF Arbetsprocessen Myndigheten för yrkeshögskolan beskriver en modell för hur ansökningar och arbetsprocess kring besluten kan utformas. Ansökan Beredning av myndighetens sekretariat Behandling av det nationella rådet Beslut av myndigheten utifrån det nationella rådets rekommendation Kostnader ansökande bransch/organisation eller motsvarande svarar själv för egna kostnader som kan uppstå vid ansökningsförfarandet. Den ansvariga myndigheten tillförs medel för de kostnader som ett sekretariat, möten med det nationella rådet, anlitande av experter och kvalitetssäkring m.m. medför. Beslutets varaktighet 4 år + 4 år Kvalitetssäkring och uppföljning den ansvariga myndigheten Möjlighet att överklaga - nej

24 Förslag till modell för att göra det möjligt att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemets till NQF Nationella kvalitetskriterier Myndigheten för yrkeshögskolan fick av regeringen den 28 juni 2012 uppdrag att utveckla nationella kvalitetskriterier för ett svenskt kvalifikationsramverk. Myndigheten ska ansvara för att utveckla nationella kvalitetskriterier, dvs. kriterier som måste uppfyllas om en kvalifikation ska få anslutas till den nationella referensramen. Vid fullgörandet av uppdraget ska myndigheten samråda med berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 november 2012.

25 Förslag till modell för att göra det möjligt att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemets till NQF Nationella kvalitetskriterier - förslag Läranderesultat Learning Outcomes Kvalifikationen måste ha tydliga läranderesultat. Det innebär att målet med lärandet ska stämma väl överens med deskriptorerna på den NQF-nivå som ägaren av kvalifikationen vill inplacera sin kvalifikation. Kvalifikationens ägare måste beskriva hur lärandet är tänkt att leda till det läranderesultat som kvalifikationen avser och/eller hur uppnådda läranderesultat prövas. Kvalifikationens läranderesultat ska ha en nationell legitimitet och relevans inom arbetslivet, föreningslivet eller utbildningsvärlden, vilket måste framgå och bekräftas i ansökan.

26 Förslag till modell för att göra det möjligt att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemets till NQF Nationella kvalitetskriterier - förslag Ägaren av kvalifikationen Ägare av en kvalifikation som kan få anslutas till det svenska ramverket för kvalifikationer kan vara enskild fysisk person eller juridisk person t.ex. en statlig myndighet, kommun, landsting, folkhögskola, studieförbund, ideell organisation, branschorganisation eller fackligt förbund. Kvalifikationens ägare ska vara erkänd av andra inom det verksamhetsområde som kvalifikationen avser. Kvalifikationens ägare ska ha en stabilitet när det gäller ekonomi och kontakten med det verksamhetsområde som kvalifikationen avser. Om ägandeformen ändras ska detta meddelas till ansvarig myndighet och det nationella rådet för kvalifikationer för en eventuell ny prövning.

27 Förslag till modell för att göra det möjligt att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemets till NQF Nationella kvalitetskriterier - förslag Kvalitet och kvalitetssäkring Kvalifikationens ägare ska i ansökan utifrån givna riktlinjer visa hur ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs för att nå den avsedda kvalifikationen. Kvalifikationens ägare ska ange hur man tänker kvalitetssäkra kvalifikationens läranderesultat och hur man säkerställer att detta kan uppnås. Kvalifikationen bör ha en sådan utformning att den stödjer valideringen av reell kompetens motsvarande den kvalifikation som avses.

28 Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan?

29 Yrkeshögskolan och T4 Varför ett fjärde år på teknikprogrammet? Antalet examinerade högskoleingenjörer motsvarar inte arbetslivets behov. Arbetslivet efterfrågar fler tekniker. Gymnasieingenjörer var en bra utbildning som utbildningsministern till vissa delar vill återinföra.

30 Yrkeshögskolan och T4 Försöksverksamhet från 2011 till gymnasieskolor deltar. Profiler: Teknik och tillverkning Utgång konstruktion och produktutveckling Utgång produktions- och automationsteknik Samhällsbyggande Utgång produktionsledning bygg och anläggning Utgång installationsteknik VVS Utgång elkonstruktion, IT Utgång infrastruktur Utgång mjukvarudesign

31 Yrkeshögskolan och T4 Yrkeshögskolan och T4 konkurens eller komplement? Nationellt programråd som leds av Skolverket Sveriges Byggindustrier, Teknikföretagen, Almega, Sveriges ingenjörer, Industriarbetsgivarna, IF Metall, VVS-företagen och EIO. Programrådet har bistått Skolverket med synpunkter och råd inför uttagningen av de 22 skolor som beviljats tillstånd att bedriva T4 som försöksverksamhet.

32 Yrkeshögskolan och T4 Yrkeshögskolan och T4 konkurens eller komplement? Kvalifikationsnivån NQF 5 Examensmålen för T4 stämmer väl överens med deskriptorerna för NQF-nivå 5. Detta betyder inte att T4 är detsamma som en yrkeshögskoleexamen. Skolverkets utvärdering får visa vart de framtida gymnasieingenjörerna tar vägen: Fortsatta studier akademiska eller yrkeshögskolan Arbetslivet

33 Yrkeshögskolan och T4 Yrkeshögskolan och T4 konkurens eller komplement? Antagna inför HT 2011 Skola Ort Profil Antagna Tullängsskolan Örebro Innovation och produktion 22 Brinellgymnasiet Nässjö Innovation och produktion 13 Kattegattgymnasiet Halmstad Innovation och produktion 6 Birger Sjöbergsgymnasiet Vänersborg Innovation och produktion 13 Högbergsskolan Ludvika Innovation och produktion 0 54 Tumbagymnasiet Botkyrka Informationsteknik 12 Berzeliusskolan Linköping Informationsteknik 8 Soltorgsgymnasiet Borlänge Informationsteknik 6 Älvkullegymnasiet Karlstad Samhällsbyggande 30 Skanskaskolan Växjö Samhällsbyggande Totalt antal studerande

34 Yrkeshögskolan och T4 Yrkeshögskolan och T4 konkurens eller komplement? Studieplatser inför HT 2012 Skolor Ort Innovation och produktion KonProd ProdAuto Infrastruktur Rinmangymnasiet Eskilstuna Curt Nicolin Gymnasiet Finspång 30 Informationsteknik Mjukvarudesign Samhällsbyggande Prod. Ledning Hässleholms tekniska skola Hässleholm Balderskolan Skellefteå Rönningegymnasiet Salem 24 Uddevalla gymnasium Uddevalla 15 Sundsvalls gymnasium Västermalm Sundsvall 15 Dragonskolan Umeå 30 Njudungsgymnasium Vetlanda Bromma Gymnasium Stockholm 30 Totalt per inriktning Totalt antal platser 254

35 Yrkeshögskolan och T4 Yrkeshögskolan och T4 konkurens eller komplement? Studieplatser inför HT 2012 Totalt 534 platser Ca 300 antagna (allt ännu inte inrapporterat) Vad har hänt med de som gick ut våren 2012? 1/3 i arbete, 1/3 vidare studier eller sabbatsår, 1/3 ej inrapporterat. 72 av 83 som gick Samhällsbyggnad i arbete motsvarande utbildningen. Innovation och produktion även här flera i arbete motsvarande utbildningen IT inrapporteringen ännu inte klar.

36 Yrkeshögskolan och T4 Yrkeshögskolan och T4 konkurens eller komplement? Erfarenheter kring den första utbildningsomgången. Eleverna nöjda med APL. Företagen nöjda med eleverna kan ej det som de gamla gymnasieingenjörerna kunde. Gymnasieskolorna har utvecklats inom följande: kontakterna med företagen, handledarskapet ute på företagen, stärka känslan av eftergymnasial utbildning (egna lokaler och blockläsning), APL. På vissa håll är det svårt att etablera utbildningen i konkurens med annan liknande utbildning, t ex YH, högskoleingenjörer.

37 Yrkeshögskolan och T4 Yrkeshögskolan och T4 konkurens eller komplement - framtidsscenario? Examinerade gymnasieingenjörer inom försöksverksamheten VT 2012 ev. 140 VT 2013 ev. 520 VT 2014 ev. 520 Examinerade gymnasieingenjörer efter försöksverksamheten 10 procent av teknikeleverna (ca 6000 teknikelever/år) T4 = 600/år 15 procent av teknikeleverna (ca 6000 teknikelever/år) T4 = 900/år Inom Yrkeshögskolan avslutade Ky och Yh-utbildningar under 2014 Informationsteknik ca 350 platser Samhällsbyggande ca 430 platser Innovation och produktion ca 430 platser

38 Yrkeshögskolan och T4 Yrkeshögskolan och T4 konkurens eller komplement? Arbetslivets engagemang krävs Deltagande får beviljas om huvudmannen eller utbildningsanordnaren 1. har etablerat ett samarbete med det lokala eller regionala arbetslivet och har ett lokalt programråd för denna försöksverksamhet, Klarar det lokala arbetslivet av att engagera sig i både en yrkeshögskoleutbildning och i en T4-utbildning?

39 Yrkeshögskolan och T4 Yrkeshögskolan och T4 konkurens eller komplement - uppföljning? Under maj 2012 genomför Skolverket en uppföljning av alla T4-skolor Hösten 2012 en uppföljning på individnivå var tar de ny gymnasieingenjörerna vägen? Skolverksrapport till regeringen december 2012

40 Tack för att ni lyssnat

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Europeisk referensram för kvalifikationer, EQF, en av verktygen för att uppnå målen Europa 2020 Utbildningssystem och arbetsmarknadens

Läs mer

Att synliggöra kvalifikationer ViS konferens 19-20 mars 2012

Att synliggöra kvalifikationer ViS konferens 19-20 mars 2012 Att synliggöra kvalifikationer ViS konferens 19-20 mars 2012 Europa 2000 Köpenhamnsprocessen - fördjupat europeiskt samarbete om yrkesutbildning Resolution om ett ökat europeiskt samarbete inom yrkesutbildningsområdet,

Läs mer

1 (16) Datum: 2012-09-28 Diarienr: YH 2012/1343

1 (16) Datum: 2012-09-28 Diarienr: YH 2012/1343 1 (16) Datum: 2012-09-28 Diarienr: YH 2012/1343 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förtydligande av deskriptorer och beskrivning av skillnader mellan nivåer i förslaget till ett svenskt

Läs mer

Gemensamma europeiska verktyg för ökad mobilitet och kvalitet i yrkesutbildning.

Gemensamma europeiska verktyg för ökad mobilitet och kvalitet i yrkesutbildning. Gemensamma europeiska verktyg för ökad mobilitet och kvalitet i yrkesutbildning. Bengt Landfeldt Internationella programkontoret Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Köpenhamnsprocessen - fördjupat

Läs mer

Att synliggöra kvalifikationer. yhmyndigheten.se

Att synliggöra kvalifikationer. yhmyndigheten.se Att synliggöra kvalifikationer Konferens den 24 oktober 2012 Program 09.30 10.00 Kaffe och registrering 10.00 10.15 Myndigheten för yrkeshögskolan nya uppdrag kring det svenska ramverket Stefan Skimutis,

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

För att kunna beakta inkomna synpunkter måste de vara myndigheten tillhanda elektroniskt eller skriftligt senast den 29 oktober 2012.

För att kunna beakta inkomna synpunkter måste de vara myndigheten tillhanda elektroniskt eller skriftligt senast den 29 oktober 2012. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (6) Datum: 2012-09-28 Diarienr: YH2012/1345 FÖRSLAG Nationella kvalitetskriterier Er organisation/myndighet/bransch ges här möjlighet att lämna synpunkter på föreliggande utkast

Läs mer

Färdigheter. (utföra uppgifter och lösa problem) Utföra rutinmässiga uppgifter inom ett arbets- eller studieområde,

Färdigheter. (utföra uppgifter och lösa problem) Utföra rutinmässiga uppgifter inom ett arbets- eller studieområde, FUs kansli Madeleine Rietschel Susanna Carling Palmér Bilaga 1 Yrkeshögskolemyndigheten har regeringens uppdrag att arbeta fram förslag till Nationellt Ramverk för Kvalifikationer (NQF) utifrån The European

Läs mer

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (10) Datum: 2011-09-01

Läs mer

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet några reflektioner från Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Vad är kunskap? Kunskapssyn och kunskapsformer Läroplanens fyra F Fakta Förståelse

Läs mer

Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF

Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (8) Datum: 2012-10-05 Diarienr: YH2012/1344 FÖRSLAG Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF Er organisation/myndighet/bransch ges här

Läs mer

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan MYH/SUHF 2015-09-17 Dnr (MYH) 2014/3999, (SUHF) 14/052 Rapport (REV) Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan Uppdraget SUHF:s presidium och Myndigheten

Läs mer

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Det livslånga lärandet i Sverige Utbildning/lärande utanför det offentliga utbildningssystemet Nya nationella och internationella

Läs mer

SeQF Sveriges referensram för kvalifikationer

SeQF Sveriges referensram för kvalifikationer SeQF Sveriges referensram för kvalifikationer Bakgrund Vad är yrkeskunnande Det livslånga lärandet Vad är referensramen MYH s uppdrag Ansökan om nivåplacering Beslut om den Svenska referensramen SeQF Åtta

Läs mer

SeQF och ansökan YH. myh.se

SeQF och ansökan YH. myh.se SeQF och ansökan YH Hur hänger SeQF ihop med YH? Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 3 Referensramen består av åtta nivåer som finns i bilaga 1 till denna förordning.

Läs mer

EU-verktyg för utveckling av Yrkeshögskolan. myh.se

EU-verktyg för utveckling av Yrkeshögskolan. myh.se EU-verktyg för utveckling av Yrkeshögskolan EU - verktygen EU 2000 Köpenhamnsprocessen yrkesutbildning börjar komma i fokus EU 2010 Olika EU-verktyg är framtagna t.ex. EQAVET, ECVET, EQF EU 2020 Strategiska

Läs mer

Referensramen för examina inom högskolan och SeQF. Janerik Lundquist

Referensramen för examina inom högskolan och SeQF. Janerik Lundquist Referensramen för examina inom högskolan och SeQF Janerik Lundquist 2015 11 11 European Qualifications Framework EQF EQF är en gemensam europeisk referensram som knyter samman olika länders kvalifikationssystem.

Läs mer

2016 - version 1.0. Från resultat av lärande till SeQF - En handbok För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet www.seqf.

2016 - version 1.0. Från resultat av lärande till SeQF - En handbok För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet www.seqf. 2016 - version 1.0 Från resultat av lärande till SeQF - En handbok För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet www.seqf.se 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 4 Centrala

Läs mer

Delaktiga i framtagandet av en svensk referensram, SeQF. seqf.se

Delaktiga i framtagandet av en svensk referensram, SeQF. seqf.se Delaktiga i framtagandet av en svensk referensram, SeQF Begrepp i den svenska referensramen SeQF De kvalifikationer som beskrivs i nivåerna 1-3 kan sammanfattas med begrepp som grundläggande och elementära

Läs mer

1 (8) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1345

1 (8) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1345 1 (8) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1345 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende utveckling av nationella kvalitetskriterier, som måste uppfyllas om en kvalifikation ska få anslutas till

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

En svensk referensram för kvalifikationer vad är det och hur kan det användas? seqf.se

En svensk referensram för kvalifikationer vad är det och hur kan det användas? seqf.se En svensk referensram för kvalifikationer vad är det och hur kan det användas? Vad är kunskap? Vad är yrkeskunnande? En kombination av Kunskaper. Färdigheter och Kompetenser inom det arbets-/yrkesområde

Läs mer

Förslag till ett svenskt kvalifikationsramverk

Förslag till ett svenskt kvalifikationsramverk Förslag till ett svenskt kvalifikationsramverk Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2010 1 (23) Datum: 2010-10-04 Diarienr: YH 2010/YH2042 Återrapportering av regeringsuppdrag 2010 Förslag

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Kompetensförsörjning och matchning

Kompetensförsörjning och matchning Kompetensförsörjning och matchning Arbetslivet behov, utbildningens innehåll och individens kompetens. Hur kan de europeiska verktygen vara ett stöd för samverkan mellan arbetslivet och utbildningsystemet?

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm

Utbildningsdepartementet Stockholm Utbildningsdepartementet Stockholm Utredningsavd Thomas Furusten YTTRANDE 2002-04-16 En ny yrkeshögskoleutbildning inriktning, utformning och kvalitetskriterier. Slutbetänkande av Utredningen om kortare

Läs mer

Teknikbärare (ID 06)

Teknikbärare (ID 06) Kompetenskrav Myndigheter Entreprenör Konsulter Kompetenskrav Branschorganisation Utbildare Kompetenskrav Infrastrukturhållare Gemensamma krav och fristående tester Access kontroll Teknikbärare (ID 06)

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2014 Ansökan ska ha inkommit till Skolverket senast den 21 februari 2014

Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2014 Ansökan ska ha inkommit till Skolverket senast den 21 februari 2014 Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2014 Ansökan ska ha inkommit till Skolverket senast den 21 februari 2014 7 Gröna fält ska fyllas i Grå fält fylls i automatiskt Nya huvudmän börjar med

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Remissvar Förslag till en nationell referensram för kvalifikationer med koppling till det offentliga utbildningssystemet

Remissvar Förslag till en nationell referensram för kvalifikationer med koppling till det offentliga utbildningssystemet PM 2011-04-27 Remissvar Förslag till en nationell referensram för kvalifikationer med koppling till det offentliga utbildningssystemet Studentråd har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till

Läs mer

En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken. seqf.se

En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken. seqf.se En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken Vad är kunskap? Vad är kunskap? Kunskapssyn och kunskapsformer Läroplanens fyra F Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet Aristoteles Vetande Kunnande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Program 13.15 Apl i styrdokumenten 14.00 Gruppdiskussion och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE

GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE 2010 www.fritidsledare.se GEMENSAM UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNING I SVERIGE Styrdokument för lokal utbildningsplanering 2010 Fritidsledarskolorna

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Validering Vad, varför och hur

Validering Vad, varför och hur Validering Vad, varför och hur Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolan Myndighetens uppdrag avseende validering Ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Hur EU stödjer interna0onellt utbyte inom yrkesutbildningar

Hur EU stödjer interna0onellt utbyte inom yrkesutbildningar Hur EU stödjer interna0onellt utbyte inom yrkesutbildningar Bengt Landfeldt Avdelningen för interna=onellt samarbete Verktyg för ökad mobilitet och livslångt lärande Verktyg för interna0onella samarbeten

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24 Kommittédirektiv Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå Dir. 2016:24 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i NATIONALEKONOMI Economics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

Förslag. relevanta. bra grund. krävs för. bakom de.

Förslag. relevanta. bra grund. krävs för. bakom de. 1( (5) Remissvar 2011-02-28 Högskoleverket hsv@hsv.se Förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen Remiss

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

version 1.0. Anvisningar till ansökan om nivåplacering till SeQF För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet

version 1.0. Anvisningar till ansökan om nivåplacering till SeQF För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet 2016 - version 1.0 Anvisningar till ansökan om nivåplacering till SeQF För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet www.seqf.se 1 2 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/630

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007,

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Gemensamma europeiska verktyg

Gemensamma europeiska verktyg Gemensamma europeiska verktyg Stockholm Skrivarstuga Erasmus+ 2014-02-17 Bengt Landfeldt Nationellt Europass center ECVET expert team De gemensamma europeiska verktygen PRIORITIES Erasmus+ Promoting stronger

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen. Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen

Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen. Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen Problembilden (Skolverkets statistik) Problembilden med lärare i yrkesämnen, några exempel från yrkesämnen Lärare i ämne/ämnen % utan ped. högskoleexamen

Läs mer

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning P Handläggare: Styrelsen Datum: 01-0-0 Dnr: O1-/11 Följebrev till Proposition : SFS syn på tillträde till högre utbildning Inledning Under året har frågor om tillträde till högskolan diskuterats flitigt.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer - NQF.

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer - NQF. YH2000, v1.0, 2010-10-18 1 (6) Dnr: YH2011/498 FÖRSLAG från Myndigheten för yrkeshögskolans Arbetsgrupp koppla kvalifikationer till NQF Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

2. Behörighet och förkunskapskrav

2. Behörighet och förkunskapskrav Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; Utkom från trycket den 1 mars 2011 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING. Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING. Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23 1 Ämnesområde I ämnet ingår redovisning, finansiering, investering, kostnads- och intäktsanalys,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Datavetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Datavetenskap 1(6) Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Datavetenskap (Doctoral studies in Computer Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Anvisningar till ansökan om nivåplacering till SeQF För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet

Anvisningar till ansökan om nivåplacering till SeQF För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet 2016 - version 1.1 uppdaterad 2016-06-22 Anvisningar till ansökan om nivåplacering till SeQF För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet www.seqf.se 1 2 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i MATEMATIK Mathematics Studieplanen är utfärdad den 8 december 2015 (dnr ORU 5.1-04970/2015). 1 Med stöd av 6 kap. 26 högskoleförordningen

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

1.0 Kortfattade landsrapporter

1.0 Kortfattade landsrapporter 1.0 Kortfattade landsrapporter Detta avsnitt består av 27 kortfattade landsrapporter som presenterar de huvudsakliga lärlingsutbildningarna och praktikprogrammen i varje medlemsstat. Rapporterna ger en

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet; SFS 2006:1405 Utkom från trycket den 19 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Regeringen

Läs mer

Yttrande angående EU-kommissionens förslag till en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF)

Yttrande angående EU-kommissionens förslag till en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF) Dnr 157u, 2005,07 2005-12-08 Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande angående EU-kommissionens förslag till en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF)

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande KaPitel 3 Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande Det är svårt att i den vetenskapliga litteraturen hitta stöd för att individuella kompetensutvecklingsinsatser i form av några föreläsningar

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens

Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens Innehåll Inledning... 2 Valideringsprocessen... 2 Valideringsresultatet... 3 Bakgrund till stödmaterialet... 3

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska = Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 18 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Utbildningar. www.yhgavleborg.se

Utbildningar. www.yhgavleborg.se Behandlingspedagog Integrationspedagog Kulturkommunikatör Medicinsk sekreterare Tandsköterska Affärsinriktad redovisningsekonom Lönekonsult Avancerad GIS-användare IT-säkerhetstekniker Etisk hackare Javautvecklare

Läs mer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Agenda 13.00 13.30 Rundvandring och information Stenungsund Presentationsrunda, Anteckningar från föregående möte och lokala råd 13.30 14.00 Presentationsrunda

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i BIOMEDICIN Biomedicine Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för hälsa, medicin och vård den 8 maj 2007 (dnr CF 62-259/2007).

Läs mer

Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen

Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen Ny legitimation skapar kaos I januari 2012 började reglerna för introduktionsår gälla alla nyutbildade lärare. För att bli legitimerad

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer