version 1.0. Anvisningar till ansökan om nivåplacering till SeQF För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "version 1.0. Anvisningar till ansökan om nivåplacering till SeQF För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet"

Transkript

1 version 1.0 Anvisningar till ansökan om nivåplacering till SeQF För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet 1

2 2 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/630 ISBN-nr: Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2016

3 Förord Dessa anvisningar har sin utgångspunkt i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande samt Myndigheten för yrkeshögskolans, föreskrifter, MYHSF, om ansökan om nivåplacering av kvalifikationer i den svenska referensramen, föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete för utfärdare av kvalifikationer och föreskrifter om resultat av lärande för utfärdare av kvalifikationer. Detta är den första versionen av anvisningarna, som gäller tills en ny version utkommer. Här kan ni som utfärdare av en kvalifikation utanför det offentliga utbildningssystemet se vilka frågor ni ska besvara när ni ansöker om nivåplacering av kvalifikationen. Se anvisningarna som ett stöd i arbetet med er ansökan. I ansökningsformuläret är det endast möjligt att skriva in text. Med den tekniska lösning som idag används är det tyvärr ännu inte möjligt att lägga in bilder, diagram eller dokument. Om ni vill bilägga dokument gör ni det genom att maila till och då uppge det diarienummer i ämnesraden som ni får via mail när ni har skickat in er ansökan. Vi rekommenderar er att skriva den text som ska användas i ansökan i ett separat dokument för att sedan kopiera in texten i ansökningsformuläret. Även om myndigheten har ett bra säkerhets- och backupsystem så kan problem förekomma med uppkoppling mot nätet som ligger utanför vårt ansvarsområde. För att ni på ett så smidigt och effektivt sätt ska ange korrekt information i ansökningsformuläret, rekommenderar vi er först att ta del av den information som finns i dessa anvisningar innan ni påbörjar arbetet med ansökan. I själva webbansökan finns enbart instruktioner kring hur formuläret ska fyllas i. I dessa anvisningar finns information kring hur frågorna ska besvaras, vad ni behöver tänka på och vilka krav som ställs. Annat material exempelvis förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, olika rapporter och föreskrifter publicerade av Myndigheten för yrkeshögskolan och som kan används som stöd vid ansökan hittar ni på Det är viktigt att notera att i den svenska referensramen för kvalifikationer är det kvalifikationer, exempelvis ett slutbetyg, ett certifikat eller ett diplom, som nivåplaceras. Det handlar inte om att nivåplacera individuella eller personliga resultat av lärande. En person kan efter ett visst lärande ha tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för en viss kvalifikation exempelvis ett slutbetyg, ett certifikat eller ett diplom. Är kvalifikationen nivåplacerad i SeQF kommer det att framgå i det certifikat eller diplom som personen erhåller efter att lärandet är avslutat. Nivåbeskrivningarna i referensramen, det vill säga deskriptorerna kunskaper, färdigheter och kompetenser, har anpassats till svenska förhållanden för att de ska spegla de förhållanden som gäller för arbetslivet och utbildningssystemen i landet. Genom att den svenska referensramen, SeQF, kopplas till den europeiska referensramen, EQF, blir de kvalifikationer som är nivåplacerade i den svenska referensramen även gångbara i de övriga 39 länderna i Europa som ställt sig bakom rekommendationen om EQF. Det förekommer att man likställer en examen med en viss kvalifikationsnivå i referensramen. Till exempel är kandidatexamen inplacerad på SeQF-nivå 6 vilket kan uppfattas att det bara är kandidatexamen som kan nå SeQF-nivå 6. Så är inte fallet, andra kvalifikationer kan också nivåplaceras på SeQF-nivå 6, exempelvis en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. För att undvika detta missförstånd har regeringen valt att i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande redovisa referensramen och de inplacerade kvalifikationerna i separata bilagor. 3

4 Innehållsförteckning Förord 2 Innehåll 4 Bra att veta innan ni ansöker 6 Vad är en referensram för kvalifikationer? 6 Vad är en kvalifikation? 6 Ansökningsprocessen 6 Ansökningsavgift 6 Komplettering av ansökan 6 Rådet för den nationella referensramen 6 Kommunicering och yttrande av förslag till beslut 6 Beslutslängd 7 Överklagande 7 Publicering av kvalifikation 7 Kvalifikationsbevis 7 Granskning av kvalifikationer 7 Regleringar 7 Lag 7 Förordningar 7 Föreskrifter 7 Användarkonto på Mina sidor 8 Ansökan om nivåplacering 8 Kontaktperson 8 Ansökningsavgift 8 Namn på kvalifikation 8 Verksamhetsområde 8 Kvalifikationsområde 8 Resultat av lärande 8 Examen eller motsvarande 9 Välj kvalifikationsnivå och motivering till nivåplaceringen 9 Kunskaper 9 Färdigheter 9 Kompetenser 10 Legitimitet i verksamhetsområdet 10 Examinationsformer eller motsvarande 10 Examinatorer eller motsvarande 10 Systematisk kvalitetssäkring 10 Utfärdare av en kvalifikation 10 4

5 Centrala begrepp 11 Resultat av lärande 11 Kvalifikation 11 Deskriptorer 11 Kunskaper 11 Färdigheter 11 Kompetenser 11 Formellt lärande 11 Icke-formellt lärande 11 Informellt lärande 11 Bäst överensstämmer och Helt överensstämmer 12 Kvalifikationsbevis 12 Utfärdare av en kvalifikation 12 Bilaga 1. SFS 2015:

6 Bra att veta innan ni ansöker Vad är en referensram för kvalifikationer? Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bygger på den europeiska referensramen för kvalifikationer, EQF European Qualifications Framework, som 39 europeiska länder är anslutna till. Både EQF och SeQF syfte är att stimulera det livslånga lärandet där resultat av lärande innefattar det en individ vet, förstår och kan när en lärandeprocess är över. Kvalifikationerna ska bedömas utifrån sina kvaliteter, inte var eller hur kunskaperna, färdigheterna och kompetensen är förvärvade. Referensramarna ska även göra det lättare att jämföra kvalifikationer från både studier och arbetsliv mellan de 39 länder som är anslutna till EQF, detta för att öka mobiliteten i Europa. Vad är en kvalifikation? En kvalifikation är ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Det dokumenterade resultatet av lärande synliggörs i exempelvis ett diplom, examensbevis, certifikat eller intyg. Resultat av lärande säger ingenting om i vilket sammanhang lärandet har skett, det kan vara genom formellt, icke-formellt och informellt lärande. Det är det bedömda och dokumenterade resultatet av lärandet som är det viktiga. Ansökningsprocessen De aktörer som utfärdar en kvalifikation utanför det offentliga utbildningssystemet har genom förordningen nu möjlighet att ansöka om att få ett beslut om att nivåplacering sin kvalifikation i den svenska referensramen. Ni som är utfärdare av en kvalifikation och vill nivåplacera er kvalifikation i SeQF gör er ansökan till MYH via Mina Sidor som är en webbaserad ansökningsportal. För att kunna ansöka om nivåplacering behöver organisationen ha ett användarkonto på Mina sidor. Där anger ni bland annat er kontaktinformation samt ekonomiska och formella uppgifter. Efter det att ni fått era inloggningsuppgifter kan ni påbörja själva ansökan om nivåplacering av er kvalifikation. Ansökningsavgift MYH tar ut en ansökningsavgift om SEK per ansökan som ska vara inbetald och registrerad hos myndigheten innan myndighetens handläggning av ansökan kommer att påbörjas. Inbetalningen gör ni på MYH:s bankgironummer: Vid inbetalningen ska ni ange det referensnummer som ni fick via när ni skickade in ansökan via Mina Sidor. Komplettering av ansökan Om ansökan anses vara otydlig eller ofullständig kommer MYH att begära in kompletteringar av uppgifter i ansökan. Rådet för den nationella referensramen Enligt MYH:s instruktion ska det inom myndigheten finnas ett rådgivande organ som benämns Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer och som ska bistå myndigheten med underlag inför beslut om vilken nivå en kvalifikation motsvarar enligt 4 och 9 förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Rådet ska bestå av en ordförande och högst 14 andra ledamöter. Ordföranden ska vara myndighetschefen eller den som myndighetschefen bestämmer. Ledamöterna i Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer utses av myndigheten efter samråd med berörda myndigheter och organisationer. Ledamöterna utses för en period på sex år. När MYH bedömer att ansökan är komplett kommer MYH att inhämta underlag från Rådet för den nationella referensramen. Rådet bistår myndigheten med underlag inför beslut. Kommunicering och yttrande av förslag till beslut Innan ett beslut fattas kommer ett förslag till beslut att skickas till er för yttrande. I det utskicket kommer det att framgå att ni som utfärdare av kvalifikationen som ansöker om nivåplacering av er kvalifikation kan välja att godkänna det beslut som MYH har för avsikt att fatta. Ni kan också, om beslutet går er emot, välja att återkalla er ansökan. Beslutslängd Beslut om nivåplacering av kvalifikationer i referensramen gäller i 10 år. Överklagande Beslut som är fattat av MYH som går er emot kan ni välja att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Se särskilda rutiner för detta på 6

7 Publicering av kvalifikation Om MYH fattar beslut om nivåplacering av er kvalifikation, kommer kvalifikationen och den information ni angett i ansökan om er kvalifikation att publiceras på webbplatsen för Sveriges referensram för kvalifikationer, Under de närmaste åren kommer alla kvalifikationer som finns publicerade på denna webbplats att kopplas till nationella och internationella databaser, detta för att synliggöra alla nivåplacerade kvalifikationer för den nationella och internationella arbetsmarknaden och utbildningssystemen. Kvalifikationsbevis Ett kvalifikationsbevis kommer att genereras utifrån de uppgifter ni angett i ansökan. Kvalifikationsbeviset är det dokument där det framgår vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som kvalifikationen avser. Här återfinns även uppgifter om utfärdaren av kvalifikationen, verksamhetsområde, kvalifikationsområde och beskrivning av utfärdarens förhållande till kvalifikationen. I kvalifikationsbeviset återfinns ett referensnummer som är unikt för varje kvalifikation som är nivåplacerad i referensramen. Det åligger dig som utfärdare av kvalifikationer att se till att referensnumret till den nivåplacerade kvalifikationen finns med i de certikat, diplom, intyg eller motsvarande som individens erhåller efter en examination, validering eller motsvarande. Ni ska i samma dokument ange vilken SeQF och EQF-nivå kvalifikationen avser. Granskning av kvalifikationer MYH kommer vid behov, eller vid minst ett tillfälle under den period beslutet avser granska att ni som utfärdaren av kvalifikationen upprätthåller den nivå på kvalifikationen i referensramen som anges i beslutet, och att kraven på systematiskt kvalitetsarbete är uppfyllda. Regleringar Lag: Lag (2015:478) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgift för ansökan om att få beslut som avser kvalifikationer för livslångt lärande Förordningar: Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan Förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan Föreskrifter: MYHFS 2016:1 - Föreskrifter om resultat av lärande för utfärdare av kvalifikationer MYHFS 2016:2 - Föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete för utfärdare av kvalifikationer MYHFS 2016:3 - Föreskrifter om ansökan om nivåplacering av kvalifikationer i den svenska referensramen Användarkonto på Mina Sidor För att kunna ansöka om nivåplacering behöver organisationen ha ett användarkonto på Mina sidor. Det gör ni genom att registrera den organisation ni företräder i formuläret som återfinns via länken Ansök om användarkonto för er organisation på minasidor.myh.se. Har organisationen redan ett användarkonto för andra tjänster på Mina sidor måste ni ansöka om den nya rollen Kvalifikationsansökan SeQF. Blanketten undertecknas av behörig företrädare/firmatecknare för er organisation och skickas till Myndigheten för yrkeshögskolan, Box 145, Västerås. När myndigheten granskat och godkänt ansökan om användarkonto, skickar vi e-post till den som ni uppgett som fullmaktshavare med instruktioner om hur användarkontot aktiveras. På Mina sidor kan sedan fullmaktshavaren registrera enheter och användare i organisationen. Den användare som ska skapa ansökan om nivåplacering behöver ha rollen Hantera ansökan SeQF. En del av den information som ni uppger på ansökningsblanketten för Användarkonto/Registrera organisation kommer automatiskt att föras över till webbansökan när ni skapar en ny ansökan om att få nivåplacera er kvalifikation i den svenska referensramen. Om någon av dessa uppgifter är felaktiga, kontakta MYH:s SeQF-handläggare som hanterar ansökan om nivåplacering av kvalifikationer i SeQF på Myndigheten för yrkeshögskolan, telefon

8 Ansökan om nivåplacering Kontaktperson Här anger ni kontaktuppgifter till den person som myndigheten fortsättningsvis kommer att ha kontakt med gällande denna Kvalifikationsansökan SeQF. Tänk på att ange arbetsplatsens adressuppgifter, då dessa inte alltid är samma som er organisation. Det är också viktigt att uppge rätt e-post adress då myndigheten vanligtvis kontaktar er via e-post. Under bedömningsprocessen kommer ni även att få mailutskick direkt från Mina Sidor. Det kan exempelvis handla om bekräftelse av inskickad ansökan, påminnelse om inbetalning av ansökningsavgift, begäran om komplettering eller yttrande. Ansökningsavgift För att kunna påbörja beredningen av er ansökan ska utfärdaren av kvalifikationen betala in ansökningsavgiften, se mer om detta under kapitlet Ansökningsprocessen. Namn på kvalifikation Här ska ni inledningsvis namnge er kvalifikation. Tänk på att det namn ni ger kvalifikationen kommer att synliggöras dels på kvalifikationsdokumentet, kvalifikationsbeviset och i en sökbar databas. Kvalifikationsdokumentet är ett diplom, certifikat, utbildningsbevis eller motsvarande vilket är det dokument som utfärdas till individen. Namnet på den dokumenterade kvalifikationen ska därför vara detsamma som namnet på den sökta kvalifikationen. Namnet får betydelse i olika sammanhang och rekommenderas därför inte vara för långt. Undvik namn som är alltför generella. Det är en fördel om kvalifikationens namn anger vad kvalifikationen syftar till, till exempel en yrkesroll. Verksamhetsområde Med verksamhetsområdet menas övergripande arbets- eller verksamhetsområde så exempelvis byggsektorn eller friskvård. Här väljer ni det verksamhetsområde som passar er kvalifikation bäst. Om ni är osäker så ange det alternativ ni anser ligger närmast er kvalifikation. Kvalifikationsområde Kvalifikationsområdet är mer specifikt än verksamhetsområde, det kan exempelvis vara en yrkestitel, ett behörighetscertifikat eller en auktorisation för ett visst arbets- eller verksamhetsområde. Om ni är osäker ange det alternativ ni anser ligger närmast er kvalifikation. Resultat av lärande Utgångspunkten när ni beskriver er kvalifikations kunskaper, färdigheter och kompetenser är referensramen (se bilaga 1) och den nivå ni önskar inplacera er kvalifikation på. Referensramen beskriver kvalifikationer på ett generellt sätt för att täcka både arbetslivets och utbildningssystemets resultat av lärande. Ange på ett så tydligt och detaljerat sätt er kvalifikations kunskaper, färdigheter och kompetenser. Myndigheten arbetar med att ett första utkast av en handbok i hur man kan uttrycka resultat av lärande där syftet är att ta fram riktlinjer och kriterier för hur man formulerar resultat av lärande på en viss kvalifikationsnivå. Handboken kommer att publiceras under våren 2016 på Examen eller motsvarande I en rullist finns exempel på hur resultatet av lärandet dokumenteras, se nästa sida. Det kan vara ett certifikat, diplom eller ett intyg. Välj det begrepp i rullistan som passar er kvalifikation bäst. OBS i rullistan finns det offentliga utbildningssystemets examina, markerade med ett * och i fet stil, dessa ska ni inte välja. Dessa examina ligger i rullistan för att de tillsammans med de nya nivåplacerade kvalifikationerna ska kunna publiceras på 8

9 Auktorisation * Betyg Svenska för invandrare Certifikat Diplom Examen * Examina på avancerad nivå * Examina på forskarnivå * Examina på grundnivå Gesällbrev Gymnasieexamen * Gymnasieingenjörsexamen * Gymnasiesärskolebevis Kursintyg * Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Licens Mästarbrev * Slutbetyg från grundskolan * Slutbetyg från grundsärskolan * Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning * Slutbetyg från gymnasieskolan * Slutbetyg från specialskolan * Studieomdöme allmän kurs Utbildningsbevis Yrkesbevis * Yrkeshögskoleexamen Yrkeslegitimation Välj kvalifikationsnivå och motivering till nivåplaceringen Enligt Förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer ska en kvalifikation motsvara den nivå i referensramen som bäst överensstämmer med de kunskaper, färdigheter och kompetenser som kvalifikationen representerar. Här ska ni också ange motiven till er kvalifikations nivåplacering. Exempel: Om ni anser att kvalifikationen motsvarar exempelvis SeQF-nivå 5 i referensramen motiverar ni detta med utgångspunkt från referensramens deskriptorer (kunskaper, färdigheter och kompetenser). Kvalifikationen har till exempel specialiserade kunskaper inom verksamhetsområdet och kräver självständighet av den som erhållit ett certifikat, diplom eller motsvarande som bevis för det resultat av lärande som motsvarar kvalifikationen. Kunskaper Här beskriver ni så detaljerat som möjligt kvalifikationens resultat av lärande i form av kunskaper. Utgångspunkten för beskrivningen är den kvalifikationsnivå i referensramen som ni vill inplacera er kvalifikation på. Referensramen hittar ni längst ner i detta dokument. Exempel: Anta att kvalifikationen motsvarar SeQF-nivå 4, då ska ni så tydligt som möjligt beskriva vad exempelvis fördjupade kunskaper innebär för ert verksamhetsområde. Kunskaper kan vara konkreta, praktiska och eller teoretiska. Kunskaper om något innebär att man vet och har kännedom om något, till exempel kunskaper om friskvård kan innebära att man vet något om hälsobringande insatser. Kunskaper i något innebär att man kan hantera området, till exempel så innebär kunskaper i hudvård sannolikt att man är hudterapeut eller har någon form utbildning inom området hudterapi. Färdigheter Här skriver ni så detaljerat som möjligt kvalifikationens färdigheter. Utgångspunkten för beskrivningen är den kvalifikationsnivå i referensramen som ni vill inplacera er kvalifikation på. Exempel: Om vi även här utgår från SeQF-nivå 4, ska ni här så tydligt som möjligt beskriva vad det till exempel innebär att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ert verksamhetsområde. Med relevanta menas att man har sådana färdigheter inom verksamhetsområdet att metoderna och verktygen som väljs är de som är accepterade och gångbara inom det verksamhetsområde som avses. Kompetenser Här skriver ni så detaljerat som möjligt kvalifikationens resultat av lärande i form av kompetenser. Utgångspunkten för beskrivningen är den kvalifikationsnivå i referensramen som ni vill inplacera er kvalifikation på. Exempel: Vi fortsätter med SeQF-nivå 4 som exempel. Ordet självständighet har en central roll på denna nivå. Vad innebär det för ert verksamhetsområde? Betyder det att ert verksamhetsområde kräver helt självständigt agerande i verksamheten? Eller handlar det om att ta initiativ och lyfter och driver frågor? 9

10 Legitimitet i verksamhetsområdet Med legitimitet menas att ni företräder och accepteras i det verksamhetsområde som kvalifikationen avser. Kvalifikationen ska ha den kvalitet och innehåll som verksamhetsområdet i stort använder och efterfrågar. Exempel: Legitimitet kan innebära att branschen själv bedriver utbildning mot den kvalifikation som avses. Det kan också innebära att en viss bransch accepterar en kvalifikation som branschen själv inte äger men använder i sin verksamhet. Examinationsformer eller motsvarande Ange den eller de examinationsformer eller motsvarande som passar kvalifikationen bäst. Motsvarande kan här innebära validering. Exempel: Ni anger vilka former man använder för att bedöma resultat av lärande för den avsedda kvalifikationen. Det kan exempelvis vara ett skriftligt prov, praktiskt prov eller en validering. Examinatorer eller motsvarande Här ska ni ange den eller de examinatorer eller motsvarande som passar kvalifikationen bäst. Motsvarande kan här innebära valideringsutförare. Exempel. Här anger ni vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser de som genomför examinationen eller exempelvis valideringen har. Systematisk kvalitetssäkring Kryssa i om ni har ett befintligt system för kvalitetssäkring eller inte. Om ett sådant finns,ska ni kortfattat beskriva det. Om ni inte redan har ett kvalitetssäkringssystem, ska ni beskriva hur ni tänker bedriva ert systematiska kvalitetssäkringsarbete. Oavsett om ni har ett kvalitetssäkringssystem eller inte ska ni beskriva kvalitetssäkringsarbetet utifrån följande faser: Planering Genomförande Utvärdering Översyn hur planerar ni ert kvalitetsarbete, hur ser genomförandet ut, hur utvärderar ni ert genomförda kvalitetsarbete, vilka slutsatser drar ni av utvärderingen och hur kommer dessa slutsatser att påverka ert fortsatta kvalitetsarbete. Dessa ovanstående fyra faser är centrala i en europeiska referensramen för kvalitetssäkring, EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training). MYH rekommenderar er som ansvarig utfärdare av kvalifikationen ha ett system med sammanställda uppgifter över de individer som via examination eller motsvarande erhållit er kvalifikation. Skälet till denna rekommendation är att det ska vara möjligt för exempelvis en arbetsgivare att stämma av om en individs kvalifikationsbevis stämmer. Utfärdare av en kvalifikation Här beskriver ni er organisation eller motsvarande samt redogör för ert förhållande till den kvalifikation ni utfärdar. Exempel: Är ni som utfärdare av kvalifikationen en del av den bransch/organisation/myndighet som använder kvalifikationen, eller är ni fristående från branschen/organisationen/myndigheten men utfärdar kvalifikationer som används av dessa. 10

11 Centrala begrepp Bäst överensstämmer Principen om Bäst överensstämmer (best fit) ska ses i relation till begreppet Helt och Helt överensstämmer (full fit). Helt överensstämmer innebär att resultat av lärande ska överensstämmer stämma helt med deskriptorernas kvalifikationer på en bestämd nivå. Om Helt överensstämmer inte föreligger ska en helhetsbedömning av deskriptorernas kvalifikationer göras så att den nivå som bäst motsvarar de sammanvägda kvalifikationerna väljs Bäst överensstämmer. I 3 förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer uttrycks Best Fit enligt följande: En kvalifikation ska anses motsvara den nivå i referensramen som bäst överensstämmer med de kunskaper, färdigheter och kompetenser som kvalifikationen representerar. Deskriptorer Formellt lärande Färdigheter Icke-formellt lärande Informellt lärande Kompetenser Kunskaper Deskriptorerna i den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande utgörs av tre kategorier; kunskaper, färdigheter och kompetenser. Formellt lärande är ett lärande som äger rum i en organiserad och strukturerad omgivning och som tydligt är utformat som lärande i termer av ämnen/områden, tid och resurser. Formellt lärande är avsiktligt. Det formella lärandet regleras av lagar, förordningar och andra föreskrifter och ger exempelvis examensbevis, utbildningsbevis eller motsvarande som erkänns av det offentliga utbildningssystemet. Kvalitetssäkring i form av tillsyn och annan granskning genomförs av myndigheter. Färdigheter är förmåga att tillämpa kunskaper och beprövad erfarenhet för att utföra uppgifter och lösa problem. Färdigheterna beskrivs som kognitiva (som inbegriper användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande och innovativa lösningar) eller praktiska (som inbegriper manuell skicklighet och användningen av metoder, material, verktyg och redskap). Det icke-formella lärandet påminner om det formella lärandet men regleras inte några av staten eller myndigheter fastställda lagar, förordningar eller andra föreskrifter. Detta lärande pågår i studiecirklar, på arbetsplatser, inom organisationer etcetera. I många branscher utfärdas erkända certifikat eller diplom efter ett genomfört icke-formellt lärande. Eventuell tillsyn, inspektion eller uppföljning genomförs av den egna branschen eller av branschen erkända organisationer. Det informella lärandet pågår fortlöpande på arbetsplatsen, i hemmet, på fritiden, under ledighet etcetera. Detta lärande är inte organiserat eller strukturerat och kan vara oavsiktligt. Validering kommer att vara ett viktigt instrument för att synliggöra reell kompetens som erhållits genom efter det informella och icke-formella lärandet och som kan erkännas i form av kvalifikationer. Kompetenser är förmåga att använda kunskaper och färdigheter, att samarbeta och ta ansvar i arbets- eller studiesituationer samt i yrkesrelaterad utveckling. Ansvar och självständighet är centrala begrepp. Kunskaper är resultat av tillgodogörande av information genom lärande. Kunskaper utgörs av fakta, principer, teorier och praxis som är kopplade till ett arbetseller studieområde. Kunskaper kan vara erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska. De kan ha förvärvats och utvecklats i praktiska situationer i vardagsliv och arbetsliv eller i olika studiesituationer. 11

12 Kvalifikation Kvalifikationsbevis Resultat av lärande Utfärdare av en kvalifikation Validering Ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Exempel på en kvalifikation kan vara ett slutbetyg, ett certifikat eller ett diplom. De kvalifikationer som återfinns utanför det offentliga utbildningssystemet och som vid prövning och beslut nivåplaceras i den nationella referensramen ska i ett kvalifikationsbevis ha en angiven SeQF och EQF-nivå. Kvalifikationsbeviset kommer att ha ett nationellt standardiserat utseende och layout, där det bland annat framgår vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser kvalifikationen avser. Kvalifikationsbeviset är en bilaga till själva dokumentet om kvalifikationen (kvalifikationsdokument) som exempelvis kan vara ett certifikat, diplom eller utbildningsbevis. Begreppet resultat av lärande definieras som det en individ vet, förstår och kan göra när en lärandeprocess är avslutad. I referensramen är resultat av lärande summan av kunskaper, färdigheter och kompetens. Den nationella referensramen för kvalifikationer speglar kvalifikationer som förvärvats såväl inom som utanför det offentliga utbildningssystemet samt lärande som erhållits genom arbetslivserfarenhet eller på annat sätt. Utfärdaren av en kvalifikation kan vara olika aktörer. Det kan vara en branschorganisation som har tagit fram exempelvis ett certifikat, intyg eller diplom som krävs för en viss yrkesroll inom branschen. Det kan också vara en utbildningsanordnare som genomför en utbildning som leder till en kvalifikation inom en viss bransch. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats 1. En valideringsprocess omfattar både kompetenskartläggning, som har en utforskande ansats för att identifiera individens reella kompetens, och kompetensbedömning som har en kontrollerande ansats för att bedöma och erkänna individens reella kompetens jämfört med uppställda kriterier (till exempel en kvalifikation). 1 Skollag (201:800) 12

13 Bilaga 1 - SFS 2015:545 Nivå Kunskaper (erfarenhetsbaserade och/ eller teoretiska) Färdigheter (utföra uppgifter och lösa problem) Kompetenser (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Nivå 1 Kan visa: Grundläggande allmänna kunskaper inom ett arbetseller studieområde, förståelse för det väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde. Utföra rutinmässiga uppgifter inom ett arbets- eller studieområde, följa enkla instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde. Under ledning utföra enkla uppgifter, samarbeta med andra under ledning. Nivå 2 Kan visa: Breddade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas. Tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter, följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde, söka och bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden. Utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter, samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat, värdera hur de egna uppgifterna utförts. Nivå 3 Kan visa: Kunskaper som krävs för att utföra uppgifter inom ett arbets- eller studieområde, kunskap om olika arbetssätt för att samla, systematisera och redovisa information. Välja och använda information med hjälp av anvisade metoder, verktyg och material, utföra uppgifter såväl på egen hand som i grupp inom givna tidsramar, på egen hand söka och bearbeta information, Ta ansvar för sitt lärande och för att tilldelade uppgifter slutförs, värdera egna och gemensamma resultat, värdera information från olika källor kommunicera erfarenheter och kunskaper på det egna språket. 13

14 Nivå 4 Kan visa: Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, kunskaper om modeller och metoder inom ett arbetseller studieområde. Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett arbetseller studieområde, följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna tidsramar, Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt, självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling, kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde. kritiskt värdera och förhålla sig självständig till valet av källor, värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat, ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete. Nivå 5 Kan visa: Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna arbets- eller studieområdet, kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbetseller studieområde. Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter, lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde, kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller studieområde på minst ett främmande språk. Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som leder till vidare lärande och professionell utveckling, övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda projekt. Nivå 6 Kan visa: Avancerade kunskaper inom arbets- eller studieområde, insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling, djup kunskap inom någon del av området samt orientering i områdets aktuella forskningsoch utvecklingsfrågor. Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter, kommunicera åtaganden och lösningar inom arbetseller studieområdet i såväl nationella som internationella sammanhang Värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter, tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller studieområdet ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling i arbetet. 14

15 Nivå 7 Kan visa: Mycket avancerad kunskap inom ett arbets- eller studieområde, djup kunskap inom områdets forskningsoch utvecklingsmetoder, fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- eller utvecklingsfrågor. Delta i forsknings- eller utvecklingsarbete, identifiera och formulera frågeställningar, analysera, värdera och lösa avancerade och komplexa uppgifter, kommunicera forskningens eller områdets kunskapsbas och slutsatser i såväl nationella som internationella sammanhang. Värdera ett arbets- eller studieområdes information, fakta och metoder med hänsyn till relevanta aspekter, identifiera behov av ytterligare kunskap, värdera ett områdes möjligheter och begränsningar, ta ansvar för och leda ett eget arbets- eller studieområde, ta ansvar för resultatet av eget forsknings-eller utvecklingsarbete. Nivå 8 Kan visa: Den mest avancerade och systematiska kunskapen inom ett arbets-, studie och forskningsområde, aktuell specialistkunskap inom ett väl avgränsat delområde och överblick över angränsande områden, behärskande av metoder för kunskapsutveckling i allmänhet och med det specifika arbets-, studieeller forskningsområdets metoder i synnerhet. Analysera, syntetisera och kritiskt granska och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, planera och genomföra utvecklings- eller forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter, kommunicera resultat av utveckling och forskning i såväl nationella som internationella sammanhang. Utvärdera arbets- eller studieområdets forsknings- eller utvecklingsarbete, skapa och välja egna forsknings-, innovations eller utvecklingsuppgifter, värdera det kvalificerade utvecklingsarbetets eller vetenskapens möjligheter och begränsningar, ta ansvar för hur resultat av utveckling eller forskning används, ta ansvar för eller leda professions- och verksamhetsutveckling. 15

16 16

Anvisningar till ansökan om nivåplacering till SeQF För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet

Anvisningar till ansökan om nivåplacering till SeQF För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet 2016 - version 1.1 uppdaterad 2016-06-22 Anvisningar till ansökan om nivåplacering till SeQF För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet www.seqf.se 1 2 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Färdigheter. (utföra uppgifter och lösa problem) Utföra rutinmässiga uppgifter inom ett arbets- eller studieområde,

Färdigheter. (utföra uppgifter och lösa problem) Utföra rutinmässiga uppgifter inom ett arbets- eller studieområde, FUs kansli Madeleine Rietschel Susanna Carling Palmér Bilaga 1 Yrkeshögskolemyndigheten har regeringens uppdrag att arbeta fram förslag till Nationellt Ramverk för Kvalifikationer (NQF) utifrån The European

Läs mer

SeQF och ansökan YH. myh.se

SeQF och ansökan YH. myh.se SeQF och ansökan YH Hur hänger SeQF ihop med YH? Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 3 Referensramen består av åtta nivåer som finns i bilaga 1 till denna förordning.

Läs mer

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Europeisk referensram för kvalifikationer, EQF, en av verktygen för att uppnå målen Europa 2020 Utbildningssystem och arbetsmarknadens

Läs mer

SeQF Sveriges referensram för kvalifikationer

SeQF Sveriges referensram för kvalifikationer SeQF Sveriges referensram för kvalifikationer Bakgrund Vad är yrkeskunnande Det livslånga lärandet Vad är referensramen MYH s uppdrag Ansökan om nivåplacering Beslut om den Svenska referensramen SeQF Åtta

Läs mer

En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken. seqf.se

En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken. seqf.se En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken Vad är kunskap? Vad är kunskap? Kunskapssyn och kunskapsformer Läroplanens fyra F Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet Aristoteles Vetande Kunnande

Läs mer

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Det livslånga lärandet i Sverige Utbildning/lärande utanför det offentliga utbildningssystemet Nya nationella och internationella

Läs mer

Delaktiga i framtagandet av en svensk referensram, SeQF. seqf.se

Delaktiga i framtagandet av en svensk referensram, SeQF. seqf.se Delaktiga i framtagandet av en svensk referensram, SeQF Begrepp i den svenska referensramen SeQF De kvalifikationer som beskrivs i nivåerna 1-3 kan sammanfattas med begrepp som grundläggande och elementära

Läs mer

En svensk referensram för kvalifikationer vad är det och hur kan det användas? seqf.se

En svensk referensram för kvalifikationer vad är det och hur kan det användas? seqf.se En svensk referensram för kvalifikationer vad är det och hur kan det användas? Vad är kunskap? Vad är yrkeskunnande? En kombination av Kunskaper. Färdigheter och Kompetenser inom det arbets-/yrkesområde

Läs mer

Referensramen för examina inom högskolan och SeQF. Janerik Lundquist

Referensramen för examina inom högskolan och SeQF. Janerik Lundquist Referensramen för examina inom högskolan och SeQF Janerik Lundquist 2015 11 11 European Qualifications Framework EQF EQF är en gemensam europeisk referensram som knyter samman olika länders kvalifikationssystem.

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

1 (16) Datum: 2012-09-28 Diarienr: YH 2012/1343

1 (16) Datum: 2012-09-28 Diarienr: YH 2012/1343 1 (16) Datum: 2012-09-28 Diarienr: YH 2012/1343 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förtydligande av deskriptorer och beskrivning av skillnader mellan nivåer i förslaget till ett svenskt

Läs mer

Att synliggöra kvalifikationer ViS konferens 19-20 mars 2012

Att synliggöra kvalifikationer ViS konferens 19-20 mars 2012 Att synliggöra kvalifikationer ViS konferens 19-20 mars 2012 Europa 2000 Köpenhamnsprocessen - fördjupat europeiskt samarbete om yrkesutbildning Resolution om ett ökat europeiskt samarbete inom yrkesutbildningsområdet,

Läs mer

Gemensamma europeiska verktyg för ökad mobilitet och kvalitet i yrkesutbildning.

Gemensamma europeiska verktyg för ökad mobilitet och kvalitet i yrkesutbildning. Gemensamma europeiska verktyg för ökad mobilitet och kvalitet i yrkesutbildning. Bengt Landfeldt Internationella programkontoret Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Köpenhamnsprocessen - fördjupat

Läs mer

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Europeisk referensram för kvalifikationer, EQF, en av verktygen för att uppnå målen Europa 2020 Utbildningssystem och arbetsmarknadens

Läs mer

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet

Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet Yrkeslärarnas roll i det svenska utbildningssystemet några reflektioner från Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Vad är kunskap? Kunskapssyn och kunskapsformer Läroplanens fyra F Fakta Förståelse

Läs mer

En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Utbildningsdepartementet Remisspromemoria En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 1 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Författningsförslag... 5 2.1 Förordning om referensram

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens 2017-02-23 Aleksandra Sjöstrand Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Varför validering? Jag kontaktade universitetet så fort

Läs mer

Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Förslag i Remisspromemoria

Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Förslag i Remisspromemoria Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Förslag i Remisspromemoria Stockholms universitet 23/9 2014 Carina Lindén, Viktiga utgångspunkter De nationella utbildningssystemen har formats

Läs mer

2016 - version 1.0. Från resultat av lärande till SeQF - En handbok För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet www.seqf.

2016 - version 1.0. Från resultat av lärande till SeQF - En handbok För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet www.seqf. 2016 - version 1.0 Från resultat av lärande till SeQF - En handbok För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet www.seqf.se 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 4 Centrala

Läs mer

Kompetensförsörjning och matchning

Kompetensförsörjning och matchning Kompetensförsörjning och matchning Arbetslivet behov, utbildningens innehåll och individens kompetens. Hur kan de europeiska verktygen vara ett stöd för samverkan mellan arbetslivet och utbildningsystemet?

Läs mer

SeQF - vad gäller praktiskt för utbildningsanordnare. Sven-Owe Eriksson och Stefan Skimutis Stockholm

SeQF - vad gäller praktiskt för utbildningsanordnare. Sven-Owe Eriksson och Stefan Skimutis Stockholm SeQF - vad gäller praktiskt för utbildningsanordnare Sven-Owe Eriksson och Stefan Skimutis Stockholm 2016-04-07 Vad är yrkeskunnande? En kombination av Kunskaper, Färdigheter och Kompetenser inom det arbets-/yrkesområde

Läs mer

Remisspromemoria. Utbildningsdepartementet

Remisspromemoria. Utbildningsdepartementet Remisspromemoria 2016-07-12 Utbildningsdepartementet Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande Sammanfattning Under hösten

Läs mer

1 (8) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1345

1 (8) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1345 1 (8) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1345 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende utveckling av nationella kvalitetskriterier, som måste uppfyllas om en kvalifikation ska få anslutas till

Läs mer

För att kunna beakta inkomna synpunkter måste de vara myndigheten tillhanda elektroniskt eller skriftligt senast den 29 oktober 2012.

För att kunna beakta inkomna synpunkter måste de vara myndigheten tillhanda elektroniskt eller skriftligt senast den 29 oktober 2012. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (6) Datum: 2012-09-28 Diarienr: YH2012/1345 FÖRSLAG Nationella kvalitetskriterier Er organisation/myndighet/bransch ges här möjlighet att lämna synpunkter på föreliggande utkast

Läs mer

Svar på SIS-Remiss Kvalitetsledning Validering av individuell kompetens

Svar på SIS-Remiss Kvalitetsledning Validering av individuell kompetens Komm2016/00409-2 2016-03-07 Valideringsdelegationen 2015 2019 U 2015:10 Kanslichef Elin Landell 08-405 34 57 076-811 33 90 elin.landell@regeringskansliet.se SIS Swedish Standards Institute Att: Tina Bohlin

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna

Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna Bilaga Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna Nationell kvalifikationsnivå/nivå enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer Nivå 1 Examina,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken. myh.se

En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken. myh.se En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken En svensk referensram för kvalifikationer - i praktiken Västerås 2016-03-03 09.30 10.00 Registrering 10.00-12.00 Förmiddagens gemensamma program

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap Sid 20/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i odontologisk vetenskap U 2015/139 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Införande av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande SeQF, Regeringsuppdrag 4. Återrapportering 2015

Införande av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande SeQF, Regeringsuppdrag 4. Återrapportering 2015 Införande av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande SeQF, Regeringsuppdrag 4 Återrapportering 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/1371 ISBN: 978-91-87073-57-1

Läs mer

Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF

Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (8) Datum: 2012-10-05 Diarienr: YH2012/1344 FÖRSLAG Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF Er organisation/myndighet/bransch ges här

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Hur EU stödjer interna0onellt utbyte inom yrkesutbildningar

Hur EU stödjer interna0onellt utbyte inom yrkesutbildningar Hur EU stödjer interna0onellt utbyte inom yrkesutbildningar Bengt Landfeldt Avdelningen för interna=onellt samarbete Verktyg för ökad mobilitet och livslångt lärande Verktyg för interna0onella samarbeten

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Teknikbärare (ID 06)

Teknikbärare (ID 06) Kompetenskrav Myndigheter Entreprenör Konsulter Kompetenskrav Branschorganisation Utbildare Kompetenskrav Infrastrukturhållare Gemensamma krav och fristående tester Access kontroll Teknikbärare (ID 06)

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet 2013-09-05 Bengt Landfeldt Avdelningen för internationellt samarbete Ökad kvalité i elevers globala lärande Workshop 2013-09-05 Ny myndighet: Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Lokal examensordning för Försvarshögskolan

Lokal examensordning för Försvarshögskolan 1 (13) Lokal examensordning för Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2016-04-01 Fastställd av rektor 2011-03-01 Reviderad 2012-06-28 Reviderad 2013-06-26 Reviderad 2015-05-19 Reviderad 2016-03-29 Box 27805,

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

På väg mot en kvalifikation

På väg mot en kvalifikation På väg mot en kvalifikation SeQF-konferens 11 november 2015 På väg mot en kvalifikation Cristina Pontis, undervisningsråd, Skolverket Mot en yrkesexamen? Person A: Yrkesprogram på gymnasieskolan Person

Läs mer

Samrådsmöte. Den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk. Stockholm

Samrådsmöte. Den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk. Stockholm Samrådsmöte Den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk Stockholm 2016-04-27 https://www.myh.se/verksamhetsomraden/tolkutbildning ar/for-utbildningsanordnare/samradsmote-kontakttolk- 2016/ Program

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Eftergymnasial utbildningsnivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet YH Stödpedagog med nationellt innehåll Vad har hänt sedan förra NKR I oktober 2015 Regionala dialoger

Läs mer

Tillträde till yrkeshögskolan

Tillträde till yrkeshögskolan Tillträde till yrkeshögskolan Presentation av en ny handbok YH-väst 2015-10-09 A. Bernharth Tillträde till utbildningen - en vanlig kritikpunkt vid tillsynen av YH Bland annat därför kom...... regeringsuppdraget

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Förslag till ett svenskt kvalifikationsramverk

Förslag till ett svenskt kvalifikationsramverk Förslag till ett svenskt kvalifikationsramverk Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2010 1 (23) Datum: 2010-10-04 Diarienr: YH 2010/YH2042 Återrapportering av regeringsuppdrag 2010 Förslag

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2015-01-15

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2015-01-15 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2015-01-15 1 Ämnesområde Teknisk psykologi behandlar mänskliga förmågor och beteenden vid design och användning av teknik

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2011-09-26 Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen 1.1 Licentiatexamen För licentiatexamen

Läs mer

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 1-90 hp, ingår i Lärarlyftet Special Teacher Education Programme Utbildningsplanen avser uppdragsutbildning inom ramen för Skolverkets

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK TFN-ordförande 2016-02-11 1 Ämnesområde Genus och teknik omfattar studier av människa, teknik och organisation i arbetslivet ur ett genusperspektiv.

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK TFN-ordförande 2014-04-24 Ämnet bytte namn 2014-03-25 (re-beslut 77-14) från Biokemisk och kemisk processteknik till Biokemisk

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen. Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen

Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen. Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen Problembilden (Skolverkets statistik) Problembilden med lärare i yrkesämnen, några exempel från yrkesämnen Lärare i ämne/ämnen % utan ped. högskoleexamen

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24)

Yttrande över departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-12 LS 2016-0932 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Gemensamma europeiska verktyg

Gemensamma europeiska verktyg Gemensamma europeiska verktyg Stockholm Skrivarstuga Erasmus+ 2014-02-17 Bengt Landfeldt Nationellt Europass center ECVET expert team De gemensamma europeiska verktygen PRIORITIES Erasmus+ Promoting stronger

Läs mer

Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige

Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige Stockholm City Conference Center, Stockholm 24 oktober 2012 Carina Lindén, Upplägg Fördjupat samarbete inom yrkesutbildningen i EU och konkreta

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Linda Wiklund Omvärldsanalytiker Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Dnr: L 2015/143 Fastställd av FUN: 2015-10-08 Versionsnr: 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras som teknik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 1 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Validering synliggör det informella lärandet

Validering synliggör det informella lärandet Validering synliggör det informella lärandet Hur länkar man ihop validering med SeQF på ett relevant och effektivt sätt? SeQF-konferens 11 november 2015 Det informella lärandets karaktär Ett stort antal

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-11 Dnr 512-1913-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket 2010-02-16 1 Att ta tillvara kompetens Allt viktigare (internationellt och i Sverige), t.ex. EQF Genom

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan MYH/SUHF 2015-09-17 Dnr (MYH) 2014/3999, (SUHF) 14/052 Rapport (REV) Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan Uppdraget SUHF:s presidium och Myndigheten

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller

Fastighetsbranschens yrkesroller 2012 Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom branschen finns stora möjligheter,

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

EU-verktyg för utveckling av Yrkeshögskolan. myh.se

EU-verktyg för utveckling av Yrkeshögskolan. myh.se EU-verktyg för utveckling av Yrkeshögskolan EU - verktygen EU 2000 Köpenhamnsprocessen yrkesutbildning börjar komma i fokus EU 2010 Olika EU-verktyg är framtagna t.ex. EQAVET, ECVET, EQF EU 2020 Strategiska

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer