Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna"

Transkript

1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ^T' Blad 26 Ks 54 Au 48 Dnr 42/2012/042 Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Syftet med kompletteringsbudgeten är att till år 2012 överföra ej utnyttjade investeringsramar från år 2011 samt övriga anslag från tidigare år där tidsförskjutning skett av planerade investeringar. Fr o m år 2008 har kommunfullmäktige beslutat ge nämnderna och styrelsen ramanslag för investeringar, vilket innebär att nämnderna själva har kunnat fördela investeringsanslag samt, i de fall detta varit nödvändigt, omprioritera anslag inom ramen. I samband med beslut om Strategisk och ekonomisk plan för åren , beslutades att " kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret. De totala skattefinansierade investeringarna under respektive kalenderår får högst uppgå till den ram som angetts för respektive år. För år 2012 uppgår ramen till kronor. Om investeringar inte slutförts under kalenderåret, och kompletteringsbudget beslutas, kommer nästkommande års budget att reduceras med motsvarande belopp så investeringsramen inte överskrids". För år 2012 har beslutats om investering inom fritids- och kulturnämndens investeringsbudget avseende konstgräs uppgående till kronor. Under år 2012 kommer endast cirka kronor att ianspråktas för projektering m m. En minskning av fritids- och kulturnämndens investeringsram för år 2012 föreslås ske med kronor. Önskemålen uppgår totalt till kronor, varav kronor för va-verksamhet. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för år 2012 uppgår till kronor varav budgeten för va-verksamhet uppgår till kronor samt för exploateringsverksamhet till kronor. För skattefinansierad verksamhet uppgår ramen till kronor. Med reducering av fritids- och kulturnämndens investeringsram med kronor innebär önskemålen tillsammans med årsbudgeten för år 2012 att investeringsnivån uppgår till kronor för år 2012 jämfört med den beslutade ramen på kronor för år 2012, vilket innebär ett överskridande av beslutade ramar år 2012 med kronor. 1 Ordförandes sign. JusteJaades sign. Sekrets sit. Utdrarisbettyrkan f fl

2 SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 27 För skattefinansierad verksamhet uppgår önskemålen tillsammans med beslutad budget för år 2012 till kronor, vilket är ett överskridande med kronor jämfört med beslutad budget för år 2012, kronor. För avgiftsfinansierade investeringar uppgår den totala begärda budgeten för år 2012 till kronor jämfört med beslutad budget på kronor, vilket är ett överskridande på kronor. För att uppnå den beslutade investeringsnivån för år 2012, totalt kronor behövs reduceringar i 2012 års budget med kronor, varav kronor för skattefinansierad verksamhet och kronor för avgiftsfinansierad verksamhet. Förslaget till kompletteringsbudget överensstämmer med den beslutade nivån för investeringar år Vid sammanträdet redogör ekonomichef för ärendet. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Kompletteringsbudgeten för år 2012 godkänns. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Juste red e sign. Sekreterarens sign. U dr gs s 1If ^Jj'

3 Kompletteringsbudget 2012 Investeringar, tkr Nämnd Budget- Begärt i Budget Revidering Förslag Summering Kommentarer till kompletteringsbudget avvikelse kompa bud 2012 budget KS AU Budget & komp! Nämnd 2012 budget Kommunstyrelsen * Skyltar, kanalisation mm Barn- och utbildningsnämnden ** DigiLär projektet, digitalisering av klassrum och utbytesinventarier Fritids- och kulturnämnden Ej avslutade projekt, 300 tkr prof konstgräs Socialnämnden *** Full utbyggnad av vht-system, Nytruck upphandl. ej klar, Tidrapp.system Tekniska nämnden totalt varav summa skattefinansierade mkr dammluckor Herrgårdsbron, 1,4 mkr Fisktrappa -varav va-verksamhet Rönnen 1,6 mkr och Hällarna 0,8 mkr -varav exploateringsområden varav skattefinansierade fastighet Ombyggnation tak, väggputs och skalskydd Rådhuset 1,3 mkr. KF för strategiska investeringar KF-salen Summa nämnder och KF för strateg invest Enligt beslutad årsbudget för år 2012 uppgår det totala utrymmet för skattefinansierade investeringar till 29,1 mkr. Totalt inklusive investeringar i affärsverksamhet uppgår investeringsnivån för år 2012 till 39,1 mkr. * Skyltar 1400, fiber Medåker 675, podiet KF 100 ** Digilär *** Truck 400, verksamhetssystem 248 Nettoinvesteringar som begärs överföras till år 2012 uppgår till 17,5 mkr. Varav va: 2,4 mkr. Om begärda investeringar enligt kompletteringsbudget överförs till år 2012 kommer den totala investeringsnivån att uppgå till 48,8 mkr, varav va, 7,4 mkr.

4 INVESTERINGSRAMARNAS INNEHÅLL ÅR 2012 Inv.budget Plan Plan KF för strategiska investeringar Kommunstyrelsen Påbörja fiber 1,5 mkr, It-miljonen 1 mkr, 2 skyltar 1 mkr Barn- och utbildningsnämnden Utökat anslag för fortsatt införande av DigiLär på Vasa 3 mkr Fritids- och kulturnämnden Ekbacken konstgräs och omklädningsrum 8 mkr Socialnämnden Tekniska nämnden Va-verksamhet Exploateringsområden övrigt Varav 5 mkr till stabiliseringsåtgärder Summa Varav skattefinansierade investeringar Varav av ' tsfinansierade investeringar Utrymme för skattefinansierade invest Att ta bort eller låna till

5 Kompletteringsbudget 2012 Investeringar Överskott inkomster =+ NÄMND : Fullmäktige och kommunstyrelsen Underskott _- Överskott utgifter =+ Underskott _- Tkr - Projekt Text Begärt i komp[ bud 2012 Konto ID Aktivitet Motpart Budgetavvikelse 2011 Budget 2012 AU:s förslag KORTA KOMMENTARER KF strategisk investering 310,0 310,0 Ej avslutat projekt kf-salen Skyltar 1 409, ,0 pågående projekt, ksau Kanalisation 0,0 166,0 Pågående projekt -24 a kopiatorer -100 till samförl IT-investering 0,0 10, Samförlä nin fiber Medåker 676,0 576,0 Pågående projekt. 100,0 från kanalisation Anslag KS-salen 100,0 100, Inköp av kopiatorer 0,0-100,0 Tas från kanalisation Ram, kommunstyrelsen 3 500,0 Ram, kommunfullmäktige 0,0 Dammluckor Datorer och trådlöst nätverk Summa : 2495,0 2495, ,0 1

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 3 BUN 2 Dnr 15/ Au 2 Kompletteringsbudget 2012 Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra anslag som avser pågående projekt, som inte slutförts. I skolchef Thomas Lindbergs tjänsteskrivelse daterad framgår att det handlar om tre olika typer av projekt. Dessa tre är DigiLärprojektet, digitalisering av klassrum samt utbytesinventarier. Kopia av protokoll enligt MBL 11 förhandlingar delas ut vid sammanträdet. Barn - och utbildningsnämndens beslut 1. Återstående medel på sammanlagt kronor begärs överförda i kompletteringsbudgeten för år Skickas till: Ekonomikontoret/ kommunfullmäktige (kompletteringsbudget 2012) Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbest -14`x/ h

7 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn-och utbildningsförvaltningen Skolchef Thomas Lindberg Datum Beteckning/Dnr Dnr 15/ Kompletteringsbudget 2012 Investeringsbudget I investeringsbudgeten för år 2010 avsatte kommunfullmäktige kronor för att elever i årskurserna 7-9 i grund- och grundsärskolan skulle få bärbara datorer under en treårsperiod. Återstående medel på kronor inom DigiLärprojektet samt medel för digitalisering av klassrum, projekt 96450, och utbytesinventarier, projekt 96101, 96401, och 96801, på sammanlagt kronor begärs över till budget Totalt återstår kronor av investeringsbudgeten från år 2011, som i sin helhet begärs över till budget Thomas Lindberg Skolchef

8 Barn- och utbildningsförvaltningen PROTOKOLL Kompletteringsbudget år Förhandling enligt MBL 11. Plats: Barn- och utbildningskontoret. Tid: Kl ,10 Närvarande: Birgitha Algefors, LR Karin Cladin, Lärarförbundet Tina Persson, Skolledarförbundet Anne Gustafsson, Vision Gudrun Lindblom-Wiberg, Vårdförbundet Thomas Lindberg, skolchef Lars Antonsson, skolsekreterare 1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling. 2 Arbetsgivarens förslag enligt tjänsteskrivelsen Arbetstagarorganisationerna accepterar arbetsgivarens förslag. 4 Förhandlingarna avslutas i enighet , kl Vid protokollet Lars Antonsson Skolsekreterare Justeras för artsgivaren Thomas Lindberg Skolchef arbetstagarorganisationerna Birgitha Algefors, L Karin Cla, Lärarförbundet Tiha Persssgn Skolledarförbundet Anne Gu tafsson, Vision blomer g\ Vårdförbundet

9 Fritids- och kulturnämnden Ekonom Marianne Bäcklund Marianne. TJÄNSTESKRIVELSE Datum Kompletteringsbudget 2012 Investeringsbudget 2011 års investeringsbudget för fritid och kulturnämnden uppgick till kr, varav årsbudget kr och kompletteringsbudget från år tkr. På projekt skyltar återstår kr. Projekt är ett förvaltningsövergripande anslag där kr återstår kr finns kvar på projekt Digital bio/teater, detta är rester av ett statsbidrag från Filminstitutet till den digitala bion. Totalt återstår kr av investeringbudgeten från år 2011, som i sin helhet begärs över till budget 2012 för investering i ej avslutat projekt Ishallen och Medborgarhus. Konstgräs För 2012 fanns ett anslag på kr för projekt konstgräs. Projektet har skjutits framåt i tiden och dessa medel återgår till fullmäktiges förfogande med undantag av kr som anslås för att utreda hur projektet ska utföras. Dessa medel kan budgetmässigt läggas antingen på fritidkulturförvaltningen eller kommunstyrelseförvaltningen. Maria Fredlun Marianne Bäcklund Ordförande fritids- och kulturnämnden Ekonom Postadress Besöksadress Telefon Fax Internt Bankgiro Org.nr Box 45 Kapellgatan 19C vx www. arboga.se Arboga arboga.se

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 5 SN 13 Dnr 14/ SNAU 16 Kompletteringsbudget 2012 Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra anslag som avser pågående projekt, som inte slutförts. Förvaltningen förordar att anslag på 1847,5 tkr får föras över till Detta gäller det nya verksamhetssystemet Magna Cura. Beloppet avser även upphandling av en truck till Arbetsmarknadsenheten. Verksamheten för vård och omsorg utreder ett nytt tidrapporteringssystem i samarbete med IT-enheten. Utredningen beror på om inköpet kan göras nu eller om det måste vänta på att Arboga har digital telefoni. Tjänsteskrivelse daterad den 26 januari 2012 redovisas för nämnden. Socialnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige De föreslagna anslagen begärs överförda i kompletteringsbudgeten för år Skickas till: Kommunfullmäktige Ekonom Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

11 Socialförvaltningen Ekonom Emma Söderhäll TJÄNSTESKRIVELSE Datum Kompletteringsbudget år 2012 Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra anslag som avser pågående projekt, som inte slutförts. För socialnämndens del är det relativt få anslag som på detta sätt behöver överföras. Förvaltningen förordar att nedanstående anslag får föras över till ,5 tkr i kvarvarande investeringsmedel Alla delar i det nya verksamhetssystemet är fortfarande inte klara utan uppbyggnad sker fortfarande. De verksamheter som är kvar nu är arbetsmarknadsenheten och verksamheten för funktionshindrade. Arbetsmarknadsenheten med hjälp av upphandlingsenheten har under 2011 påbörjat en upphandling av en ny truck för cirka 400 tkr. Upphandlingen är ännu inte slutförd. Verksamheten för vård och omsorg utreder ett nytt tidrapporteringssystem i samarbete med IT-enheten. Det måste utredas om vi kan köpa det nu eller om vi måste vänta på att Arboga har digital telefoni. Investeringskostnaden för detta beräknades i årsbudget till tkr. Förslag till beslut De i tjänsteskrivelsen föreslagna anslagen överförda i kompletteringsbudgeten för år Emma Söderhäll Ekonom

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 9 TN 5 Dnr 97/ Finansiering av årsöverskridande projekt Tekniska förvaltningen redovisar förslag till finansiering av årsöverskridande investeringsprojekt. Förslaget har inarbetats i tekniska nämndens årsredovisning 2011 avseende investeringar och utgör underlag för kompletteringsbudget Tekniska nämndens beslut Redovisat förslag till finansiering av årsöverskridande projekt godkänns. Skickas till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Ekonomen Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande I; 35

13 Tekniska nämnden, finansiering av Överskott (+) me del gliga årsöverskridande projekt 2012 Utfall 2011 underskott () Medtages till 2012 medel 2011 (kompletteringsbudget) Ja Kommentarer upprättade i anslutning till bokslut, Fastighetsinvesteringar, skattefinansierad 91512, Fastighetsrivningar Rivningar inom fastighetsbeståndet som är kvar i kommunens ägo , Rådhusets entreförbäitr Finansiering av utredningen inför byggnationen 91617, Enk.avhj.hinder off.lokaler tkr avser de lokaler som är kvar i kommunens ägo 91909, Rådhuset skalskydd Pågår. Förbättring av skalskyddet på Rådhuset. Bättre dörrar, grind i inner gården, digital låssystem. Elslingor i stuprör och rännor för att förhindra 91910, Rådhuset elslingor tak isbildning och stopp i rör. Risken för framtida vattenskador minskar , Rådhuset behovsstyrn belysn Behovsstyrd belysning inom Rådhuset, dvs automatisk släckning av belysningen. Installation har påbörjats , Ombyggn tak och ytterväggar Rådhuset Ombyggnation av tak och väggputs för att förhindra vattenskador, mögelbildning och ras av puts Uppsättning av ställning för takombyggnation möjliggör även omputsning och eventuellt fönsterbyte. Översiktlig förstudie klar , Ombyggn lokal för parkpersonal Ombyggnation och anpassning av delar av timmerhuset på Rådhusgården till personalutrymme. Nuvarande personalutrymme vid Herrgårdsbron berörs av ombyggnation av dammluckorna , Ej specificerade projekt Finansierar ovanstående projekt. Summa skattefinansierad för fastigheterna, tekniska förvaltningen

14 Tekniska nämnden, finansiering av årsöverskridande projekt 2012 (kompletteringsbudget) Ttillgängliga medel 2011 Utfall 2011 Överskott + underskott 2011 Medtages till 2012 Kommentarer upprättade i anslutning till bokslut, Skattefinansierad 91137, Guldsmeden 26 rivning Shell , Fisktrappa Herrg.bron , Dammluckor Herrg.bron Rivning av gamla Shellmacken pågår. Återställningsarbeten kommer att utföras under Kostnaden beräknas till 2,8 Mkr. Bidrag från LONA motsvarande 1,4 Mkr har sökts. Upphandling pågår. Projektet kommer att pågå även Upphandlingsarbete pågår. Projektet kommer att pågå även Summa skattefinansierad, tekn.förv VA-avdelningen, avgiftsfinansierad 91652, Expl VA Rönnen ledninsgarb VA-arbeten i området Rönnen , Hällarna, endast VA Projektering av södra delen avledningsnätet pågår verken, Ledningsnätet Etapp 1, Etapp 2 samt utredning av kvaliteten på nya brunnen Miljötillståndet för anläggande av nytt reningsverk ej klart. Utredningar och projekteringar måste fortsätta Summa VA Summa skattefinansierad, tekn.förv Summa VA Summa tekniska förvaltningen ,