Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf Ks 49 Au 74 Dnr KS/ Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att lyfta ärendet till Kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. har beslutat att överlämna slutredovisningar till Kommunstyrelsen av färdigställda investeringsprojekt inom vatten- och avloppsverksamheten, samt delredovisningar av större pågående projekt i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse daterad Bakgrund Kommunens nämnder ska till Kommunfullmäktige redovisa färdigställda investeringsprojekt som överstiger 10 basbelopp. har i skrivelse daterad sammanställt slutredovisning för färdigställda projekt inom skattefinansierad verksamhet. De projekt som redovisas har en budget på kronor och redovisar ett under skott på kronor. För den taxefinansierade verksamheten avser redovisningen färdigställda investeringsprojekt samt delredovisningar för pågående projekt med en total budget på kronor. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Förvaltningschef Lars Strandlund redovisade vissa projekt och noterade att projekten med relativt små marginaler under- eller överskridit budget. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

3 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 17 TN 26 Dnr TN/ Slutredovisningar och delredovisningar av investeringsprojekt Controller Lisbeth Oskarsson har inkommit med tjänsteskrivelse daterad med slutredovisningar av färdigställda investeringsprojekt samt inom vatten- och avloppsverksamheten delredovisningar av större pågående projekt. s förslag till s beslut: att överlämna slutredovisningar till Kommunstyrelsen av färdigställda investeringsprojekt samt inom vatten- och avloppsverksamheten delredovisningar av större pågående projekt i enlighet med upprättad tjänsteskivelse. beslutar att överlämna slutredovisningar till Kommunstyrelsen av färdigställda investeringsprojekt samt inom vatten- och avloppsverksamheten delredovisningar av större pågående projekt i enlighet med upprättad tjänsteskivelse. Expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomichef Agneta Johansson Controller Lisbeth Oskarsson Akten Justerandes sign Adress: Strömstads kommun Strömstad Telefon: Fax: Nämndens E-postadress: Kommunens webbsida på internet:

4 Tjänsteskrivelse 1 (2) TN - Tekniska Dnr TN/20xx-xxxx Lisbeth Oskarsson, Slut- och delredovisningar för investeringsprojekt. Slutredovisning för färdigställda och avslutade projekt. För de projekt som delredovisas avses pågående investeringar där vissa delar kan tas i bruk. Delredovisning medger att en jämnare kapitalkostnad kan redovisas löpande. Främst inom taxefinansierad verksamhet så att en förutsättningar finns för en korrekt taxesättning. Slutredovisning för färdigställda projekt; Skattefinansierad verksamhet Slutredovisning av projekt enligt bilaga Beslutad budget KF Underskott kronor kronor kronor Två projekt som saknar budget är åtgärder Vettlandsbron -171 tkr samt åtgärder kring plankorsningen Ringvägen som avbröts 311 tkr. Övriga projekt med större avvikelser från budget är nedläggning tomrör -73 tkr, uppgradering parkeringsautomater -79 tkr, omdisponering bryggor i Kebalviken -67 tkr samt Fender 4 med -100 tkr. Pågående projekt som delredovisas är väganslutning Prästängen-Drivnäs ( medel finns 2012), räcke o belysning Strömsån, utbyte av bryggor samt reparationer av kajer och pirer. Taxefinansierad verksamhet För taxefinansierad verksamhet är det delredovisningar för pågående projekt. Delredovisningar av projekt enligt bilaga kr Beslutad budget KF kr Pågående projekt kr Strömstads kommun Besöksadress: (fax) Karlsgatan 51 TN - Tekniska Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

5 2 (2) Delredovisningen avser projekten avloppspumpstationer, reinvesteringar avlopp, åtgärder brutet vatten Österröd, etapp3 Båsen-Rossö, VA Stensvik, ledningar Koster samt VA Saltö-Tjärnö. Slutredovisningar kommer att lämnas så snart projekten är färdigställda i sin helhet. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Lisbeth Oskarsson controller Strömstads kommun (växel) Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

6 Slutredovisning av investeringsprojekt Sammandrag - Bokslut 2011 Skattefinansierad verksamhet 2012 Beslutad Utfall Pågående budget KF projekt Geotekn. undersökning ny infart Gatu Tillgänglighetsanpassning Gatu Nedläggn tomrör Gatu Båtbommar Hamn Rostskyddsbehandling Bojarfärjan Gatu Uppgradering parkeringsautomater Gatu Kebalviken, omdisp av bryggor hamn Fender Summa Övriga åtgärder Vettlandsbron O Gatu Plankorsning Ringvägen O Gatu j Summa O Delredovisade projekt som pågår - överförs till Väganslutning Prästäng-Drivnäs del redovisning Räcke, belysning Strömsån Gatu delredovisning Utbyte av bryggor Hamn delredovisning Reparation av kajer o pirer hamn delredovisning Summa

7 Slutredovisning av investeringsprojekt Sammandrag - Bokslut 2011 Taxefinansierad verksamhet Vatten-och avloppsverksamheten öf till 2012 Beslutad Utfall Pågående budget KF projekt Avloppspumpstationer Delredovisning Reinvestering avlopp Delredovisning Brutet vatten Delredovisning VA Båsen-Rossö etapp I o II Etapp III pågår VA Stensvik Delredovisning Ledningar Koster Delredovisning VA Tjärnö-Saltö Bidrag Delredovisning

8 SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Geoteknisk undersökning avseende ny infart Del av driftsättning. ering pågår under Trafikverket tar över projektet för samordning med cirkulation Holkedalen. Strömstad kommun delar kostnaden för projektet med Trafikverket (50/50) Kommer att slutföras under hösten år Budget Investeringskostnad Lars Strandlund Conny Hansson Gatuchef

9 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Tillgänglighetsanpassning Platser som blivit anpassade: Skeppsbroplatsen/Lasarettsgatan Strandpromenaden/Badhusgatan Busshållplats vid Järnvägsstationen div mindre projekt. 20 år... Budget 2011 Investeringskostnad Lars Strandlund Conny Hansson Gatuchef

10 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Nedläggning av tom rör Bredband har installerats på Valemyr och Bojarskolan. Räddningstation har fått ytterliggare en förbilndelse (uppgraderad säkerhet) Österröd miljöstation och reningsverk har uppgraderats med bred band från Fjällskivlingen. Diverse uppgradering av bef tom rör har utförts. Kvarstår en kostnad på kr för tom rör från Trafikverket (Skee till Drivnäsvägen) 33 år Budgeterade investeringsutgifter 2008 Budgeterade investeringsutgifter 2010 Budgeterade investeringsutgifter 2011 Investeringskostnader 2010 Investeringskostnader 2011 Nettokostnader Lars Strandlund Conny Hansson Gatuchef

11 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Båtbommar Driftsättning har gjorts år 2007 på större delen av projektet. Ar 2007 kvarstod ytterligare båtbommar som utförts under 2011 i samband med. omdisponering av bryggor i Kebalviken. 20 år Budgeterade investeringsutgifter 2007 Redovisade investeringskostnader 2007 Redovisade investeringskostnader 2011 Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader Lars 8trandlund Rolf Massleberg Verksamhetschef hamn

12 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Rostskyddsbehandling Bojarfärjan Bojarfärjan har rostskydsbehandlats och uppgraderats. Budget överskreds pga utbyte av div elektronik. Färjan kommer förhoppningsvis att fungera ytterligare 3-5 år. I framtida Canningprojekt bör bro tas med för att färja ska utgå. 10 år Budgeterade investerings utgifter Redovisade investeringskostnader Budgeterade investerings intäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader Lars Strandlund Conny Hansson Gatuchef

13 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Uppgradering parkeringsautomater Uppgradering av parkeringsmätare för att uppfylla bankernas kravatt kunna använda chipet i kortläsningen. Uppgradering utförd och uppfyller bankkravet ställt Nytt krav har uppkommit till en kostnad på 1500 kr/automat. (Vi har 33 st) (Tillkommande kostnad tas på driften( 50 tkr)) 10 år Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringskostnader Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader

14 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Kebalviken, omdisponering av bryggor Omdisponering av bryggor har slutförts. Isvintern 2010/2011 medförde ökade kostnader för genomförandet. 20 år Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringskostnader Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader Lars 8trandlund Rolf Massleberg Avdelningschef hamn

15 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Fender 4 Investeringskostnader från 2010 har driftsatts under års kostnader är tillkommande arbeten i samma projekt. Investeringsbudgeten är omdisponering av medel från proj (toalett Laholmen) samt projekt (proj av reservramp färjeläget) För byggandet var mängden armeringsjärn och betong högre än vad som kunde förutses i upphandlingen. Dessutom medförde arbetet skador på errosionsskyddet som måste åtgärdas. Utbyte av fender 4 på färjeläget utgör en nödvändig uppgradering av gammal fender. 20 år Budgeterade investeringsutgifter 2010 Redovisade investeringskostnader 2010 Redovisade investeringskostnader 2011 Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader Lars Strandlund Rolf Massleberg Verksamhetschef hamn

16 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Vettlandsbron ets underskott finansieras med medel från rensning av Vettlandsån. Brovalvet har injekterats och fogats för att kunna uppgraderas i bärighet.(från 4 ton till ton) Detta har utförts på ett sådant sätt att man inte förstört kulturvärdet av bron. Detta är nu enda vägen till fastigheterna på Strandhemsvägen där kommunen är väghållare. 33 år Budgeterade investeringsutgifter 2011 Investeringskostnader 2010 Investeringskostnader 2011 Driftbidrag från staten 2011 o Nettokostnader Lars Strandlund Conny Hansson Gatuchef

17 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Plankorsning Ringvägen et avbröts efter oacceptabelt kostnadsläge. Nedlagda kostnader inledningsvis är därmed ofinansierade. 33 år Budgeterade investeringsutgifter 2011 Investeringskostnader 2010 Investeringskostnader 2011 o Lars Strandlund Conny Hansson Gatuchef

18 IOELREOOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer GC-väg, vägasnlutning Prästängen-Drivnäs Del av driftsättning. et fortsätter Är projekt ihop med VA-Taxa totalt belopp 7,5 milj(gata 5 + VA 2,5 milj) et är tyngt av projekteringskostnader. et är i fullgång och slutförs hösten Prognos mot budget -300 tkr 20 år Budget 2011 Investeringskostnad Lars Strandlund Conny Hansson. Gatuchef

19 IOELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Räcke, belysning Strömsån Räcke utbytt vid gc banan vid Konsum år 2010 Belysningsprojekt Strömsån år 2011 Diverse kostnader tkr 800 tkr 90 tkr et utvärderas inom kort och projektet fortsätter år 2012 och framåt. Restrerande belopp överflyttas till år 2012 (415 tkr) 33 år Budgeterade investerings utgifter 2007 Budgeterade investerings utgifter 2008 Budgeterade investeringsutgifter 2011 Investeringsutgifter 2009 Investeringsutgifter 2010 Investeringsutgifter 2011 Nettokostnader Lars Strand lund Conny Hansson Gatuchef

20 IDELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Utbyte av bryggor Aterstående investeringsmedel överföres till 2012 Utbyte av bryggor har främst skett i Hålkedalskilen och Bojarkilen. Fortsatt utbyte kommer att genomföras i enlighet med plan. 20 år Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Investeringskostnader 2009 Investeringskostnader Lars Strandlund Rolf Massleberg Hamnchef

21 IDELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Reparation av kajer och pirer Reparation av färjeläget och Torskholmskajen i enlighet med besiktningsprotokoll. Uppgradering av fenderverk på Skeppsbropiren. Fortsatta arbeten sker i enlighet med plan. Aterstående investeringsmedel överförs till 2012 Budget 2010 Budget 2011 Summa år Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringskostnader Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader Lars Strand lund Rolf Massleberg Avd.chef

22 Slutredovisning av investeringsprojekt Sammandrag - Bokslut 2011 Taxefinansierad verksamhet Vatten-och avloppsverksamheten öf till 2012 Beslutad Utfall Pågående budget KF projekt Avloppspumpstationer Delredovisning Reinvestering avlopp Delredovisning Brutet vatten Delredovisning VA Båsen-Rossö etapp I o II Etapp III pågår VA Stensvik Delredovisning Ledningar Koster Delredovisning VA Tjärnö-Saltö Bidrag Delredovisning

23 IDELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Avloppspumpstationer Renovering av gamla avloppspumpstationer Vi har ca 110 st pumpstationer i våran drift. Arligen försöker vi att renovera 3-5 st pumpstationer. Driftsättning av del av projektet per Ej nyttjade investeringsmedel kr överföres till år Budgeterade investeringsutgifter 2010 Budgeterade investeringsutgifter 2011 Redovisade investeringskostnader 2010 Redovisade investeringskostnader 2011 Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader Lars 8trandlund Jerry Johansson VA- chef

24 I DELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Reinvesteringar avloppsledningar Relining av avloppsledningar enligt underhållsplan. Ärligt utrymme 2 mkr.driftsättning av årets underhållsarbeten. Reliningen sker med flexibla foder. (strumpa) 820 meter har reliningnats på Oslovägen och 240 meter vid Surbrunnsområdet. Ej nyttjade investeringsmedel kr överföres till år år Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringskostnader Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader Lars Strandlund Jerry Johansson VA-chef

25 IOELREOOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Brutet vatten Österröd Driftsättning av del i pågående projekt. Resterande projektmedel kr öf till 2012 Budget är en omdisponering av investeringsmedel från dagvattenpumpstation i Myren Brutet vatten in till avloppsreningsverket på Österöd. Vi har byggt en tryckstegringstation med ca 40 m3 tank under denna. Asfaltering sker under våren år Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringskostnader Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader Lars Strandlund. Jerry Johansson VA-chef

26 IOELREOOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer VA Båsen-Rossö etapp I o II Resterande projektmedel skall finansiera etapp 3 inom området. Budget 2003 Budget 2004 Omdisponering Budget 2009 Budget 2010 Summa 25 år 50 år Pumpstation Ledningsnät Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringskostnader Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader l etapp 1 o 2 * Lars Strandlund Jerry Johansson VA-chef

27 IOELREOOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Vatten-och avlopp Stensvik.( Driftsättning av projektet har skett under 2011, Upparbetade kostnader 2010 har driftsatts som en delavskrivning då beräkningen av kapitalkostnader sker på vad som faktiskt lagts ner i projektet. Detta utgör en jämnare belastning vid beräkningen av brukningstaxan. SO år Budgeterade investeringsutgifter 2010 Budgeterade investeringsutgifter 2011 Redovisade investeringskostnader Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader S SOO 000 -S ,I Lars Strandlund Jerry Johansson VA-chef

28 IDELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Ledningar Sydkoster Under 2011 har driftsättning gjorts med kr samt kr. Kostnader för uppförandet av byggnad för Kosterhavet påverkar både kostnader och intäkter med kr och får inget nettoeffekt. Resterande medel kr överförs till 2012 redovisning: Under flera år har det gjorts olika investeringar på Koster. Vi har gjort ett nytt rensintag på reningsverket Långegärde. Kostnad ca 4,5 miljoner Avloppsreningsverket Ekenäs har lagts ner och ett nytt ledningsnät (ca 2,5 km ledning) till Långegärde har byggts. Kostnad ca 12 miljoner Två st Osmosanläggningar(avsaltningsanläggningar) ca 3,0 miljoner 50 år Budgeterade investerings utgifter 2008 Budgeterade investerings utgifter 2009 Budgeterade investeringar 2010 Redovisade investeringskostnader 2008 Driftbidrag från staten 2008 Redovisade investeringskostnader 2009 Redovisade investeringskostnader 2010 Redovisade investeringskostnader 2011 Investerings utgifter proj Budgeterade investerings intäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader

29 I DELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT nummer Vatten-och avlopp Tjärnö-Saltö Bidrag från Naturvårdsverket Förändrade förutsättning gör att del av bidraget skall återbetalas till Naturvårdsverket Resterande investeringsmedel överförs till 2012 Del 1 av 2 har byggts fram till den stora parkeringen på Saltö Del2 projekteras år Budgeterade investeringsutgifter 2009 Redovisade investeringskostnader 2010 Redovisade investeringskostnader 2011 Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Nettokostnader o Lars Strandlund Jerry Johansson VA-chef

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 60 Ks 90 Au 99 KS/2015 0218 Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (33) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 96 KS/2012-0343 Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00

Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00 Föredragningslista 21 augusti 2013 Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 29 augusti kl 17.00 Program: Ekonomiskpolitisk debatt Talarordning; 1:MP,

Läs mer

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010.

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010. ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 14 Ks 143 Au 141 Dnr 121/2010-042 Ekonomisk prognos 3 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön, kl. 14.00-17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-02, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-10 ^T' Blad 26 Ks 54 Au 48 Dnr 42/2012/042 Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Syftet med kompletteringsbudgeten är

Läs mer

STRÖMSTAD KOMMUN. Tekniska nämnden. ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet

STRÖMSTAD KOMMUN. Tekniska nämnden. ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet STRÖMSTAD KOMMUN Tekniska nämnden ÅRSREDOVISNING 2013 Skattefinansierad verksamhet Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 2011 2012 2013 Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr 50 806 54 372 51 792

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2014-09-30 1 (13)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2014-09-30 1 (13) Sidnr 1 (13) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum, kl 08.00-11.05 Ulf Gustafsson (S) Peter Sövig (STP) Bengt Simonsson-Fröjd (S), tjänstgörande ersättare Rune Sandin

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten

Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:12 Dnr. KS 2015/0018 Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05 ande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september 2011. Ordförande Staffan Sjöblom

Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september 2011. Ordförande Staffan Sjöblom 1 (19) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.25 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Lars

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl. 08.15-11.50 Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg Roger Hansson Bengt Johansson Stig Samuelsson Gunilla Josefsson kl. 08.15-11.20

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan 15.00

SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan 15.00 KALLELSE 2012-03-05 1 (4) STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Plats/tid SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan 15.00 Sammanträdet kommer att inledas

Läs mer