VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FÖRENINGEN NORDEN VÄSTERBOTTEN NORDISKT INFORMATIONSKONTOR I UMEÅ

2 2 INNEHÅLL BAKGRUND...3 ORGANISATION...4 Styrelse Revision Valberedning Arbetsutskott Skolmedlemmar Biblioteksmedlemmar Personal Lokaler INFORMATIONSVERKSAMHET...6 Kontakt med media PROGRAMVERKSAMHET/KURSER...7 Årsstämma Nordens Dag Nordiskt Gästabud Kura Skymning ÖVRIG VERKSAMHET & PLANERING...8 Nordisk kulturfond Grannspråk Informationsmöte om Nordplus Idékonferens BALANSRÄKNING KONTORET...10 RESULTATRÄKNING KONTORET...11 KASSARAPPORT NORDEN VÄSTERBOTTEN...12 Text och foto: Ulf Lassén Layout: Kristin Stenmark

3 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 BAKGRUND Det Nordiska Informationskontoret i Umeå etablerades Informationskontoren i Norden finns på följande platser: Umeå och Göteborg i Sverige, Alta och Arendal i Norge, Vasa och Jyväskylä i Finland, Flensburg i Sydslesvig samt Akureyri på Island. Dessutom finns det informationskontor i de Baltiska staterna samt i Ryssland som finansieras med medel från Nordiska ministerrådet. Varje kontor har under åren utvecklat sin egen profil med utgångspunkt från Nordiska ministerrådets direktiv att: 1. Informera om det officiella nordiska samarbetet. 2. Koordinera respektive regions nordiska aktiviteter. 3. Verka som distriktsorgan för Nordenföreningarna i respektive land. Informationskontorets inriktning har präglats av ett nära samarbete med Nordiskt Informationskontor i Vasa och Kvarkenrådet var informationskontorets trettioförsta verksamhetsår. Nordiska ministerrådet har sedan starten deltagit i finansieringen av informa tionskontoren, förutsättningen är dock att lokala eller regionala finansiärer satsar lika mycket. I finansieringen av Umeåkontoret har sedan starten Umeå kommun och Västerbottens läns landsting deltagit. Landstingets del har från 2011 övertagits av Region Västerbotten. Nordiskt Informationskontors dagliga verksamhet är av naturliga skäl integrerat med Föreningen Nordens distriktskontor. Arbets uppgifterna sammanfaller ofta och syftet är i mångt och mycket detsamma. Den fortsatta redovisningen är därför sammantagen och visar på vår totala verksamhet.

4 4 ORGANISATION Styrelse Föreningen Nordens Väster bottensdistrikt är huvudman för Nordiskt Informationskontor i Umeå. Medlemmar i distriktet är lokalavdel ningar na i Dorotea, Bjurholm-Nordmaling, Lycksele, Skellefteå och Umeå. Antalet enskilda medlemmar, inklusive skol- och biblioteksmedlemmar, i distriktet har varit 325 (förra året 306). Distriktsstyrelsen har haft följande sammansättning 2012: Ordförande Jan-Erik Lundberg Umeå Vice ordförande Bo Nilsson Bjurholm Sekr. & kassör Ulf Lassén Umeå Övriga ledamöter Maarit Kalela-Brundin Lycksele Yngve Lundström Skellefteå Per-Olof Marklund Skellefteå Thora Stefansson Dorotea Kaarina Streiffert Umeå Olivia Ekman (FNUF) Umeå Suppleanter Stig Barrestål Bjurholm Kjell Bergmark Skellefteå Bertil Eriksson Dorotea Kristin Stenmark Umeå Rune Åkerlund Lycksele Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Revision Revisorer Nils Abrahamsson Umeå Anders Carlbaum Umeå Revisorsuppleanter Göran Nilsson Umeå Bertil Pettersson Umeå Nordiskt informationskontors bokföring granskas av LR-Revision. Valberedning Sammankallande Kirsi Abrahamsson Umeå Eva Conradzon Umeå Adjungerad tjänsteman Ulf Lassén

5 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Arbetsutskott Ledamöter i arbetsutskottet har varit Jan-Erik Lundberg, Bo Nilsson, Ulf Lassén samt Kristin Stenmark. Arbetsutskottet har sammanträtt med oregelbundna mellanrum. Skolmedlemmar Föreningen Norden i Västerbotten har haft 7 medlemsskolor under 2012, vilket är detsamma som året innan. Biblioteksmedlemmar Föreningen Norden har ett speciellt medlemskap för bibliotek. I Västerbotten har vi 10 biblioteksmedlemmar var det 9 stycken. Personal Verksamhetsansvarig på Nordiskt Informationskontor har under året varit Ulf Lassén. Kristin Stenmark är anställd som informationsassistent/webbansvarig (halvtid). Kontoret har varit drabbad av sjukfrånvaro under året. Verksamhetsledaren har varit sjukskriven till 50 procent under 9 månader. Informationskontorets fakturerings- och löneutbetalningsrutiner har utförts av Ulf Lassén. Bokföringen har N.A. Ekonomi genomfört och LR-Revision har granskat bokföringen. Lokaler Informationskontoret hyr lokaler av Umeå kommun i samma byggnad där Umeå Stadsbibliotek är beläget. Kontoret har till sitt förfogande två arbetsrum och ett eget entréutrymme med plats för materialexponering och små interna möten. Ett större sammanträdesrum finns att boka på samma våningsplan.

6 6 INFORMATIONSVERKSAMHET Informationsverksamheten vid Nordiskt Informationskontor riktar sig till skolor, organisationer, massmedia, myndigheter, institutioner och givetvis allmänheten. Kontoret ger bland annat upplysning om Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet, Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord, andra bilaterala fonder, EU:s territoriella samarbete i regionen och Föreningen Nordens verksamheter. Information om nyutgivna nordiska böcker, nordiska fonder, stödordningar, kurskataloger och konferensprogram har marknadsförts inte bara på kontorets informationsdel utan även till läroinrättningar, organisationer med flera inom Västerbottens län. I syfte att bredda det nordiska samarbetet har Informationskontoret varit allmänheten, organisationer och myndigheter till hjälp med diverse upplysningar. Upplysningar om olika nordiska fonder, stöd i samband med ansökningar och information om allehanda nyttiga adresser och kontaktpersoner i Norden, t ex i samband med olika nordiska projekt, är återkommande uppgifterna på kontoret. Dagens effektiva IT-teknik underlättar informationskontorets arbete avsevärt, både när det gäller att nå ut med information och när det handlar om tillgång till aktuella nyheter från t ex Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. Informationskontoret producerar Norden informerar som är ett axplock av nyheter hämtade från Nordiska rådet - Nordiska ministerrådets hemsida norden.org. Norden informerar sänds ut digitalt, en gång i månaden, till politiker, förvaltningar, massmedia och organisationer i regionen. Vidare produceras Nordennytt i Umeå som är ett medlemsblad för Föreningen Nordens lokalavdelning i Umeå. Informationskontoret har under året fortsatt utveckla sin webbplats nordeninfo-umea.se och för det ändamålet har ny modernare dator införskaffats. På hemsidan finner besökaren generell information om kontorets verksamhet, aktuella arrangemang, fotoreportage från resor och evenemang etc. Från hemsidan kan man dessutom länka sig till andra nordensidor. Kontoret startade dessutom en sida på facebook i april. Kontakt med media Massmedia spelar en stor roll i arbetet med information. Under det gångna året har det informerats i såväl press som radio om Nordiskt Informationskontor, Föreningen Norden och vår verksamhet.

7 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 PROGRAMVERKSAMHET Årsstämma 12 ombud, styrelseledamöter och gäster deltog vid årsstämman på Ansia konferensanläggning i Lycksele den 13 mars. Dessvärre måste dagens underhållare Kent Ottosson lämna återbud på grund av sjukdom. Nordens Dag Nordiskt Gästabud Nordens Dag den 23 mars är dagen då grunden för det officiella nordiska samarbetet, Helsingforsavtalet, undertecknades. Nordens Dag har uppmärksammats av lokalavdelningarna i distriktet. Traditionellt brukar man fira Nordens Dag med Nordiskt Gästabud. Två av distriktets avdelningar valde att arrangera gästabud vid andra tillfällen. I Lycksele (bilden) valde de Finlands självständighetsdag och i Bjurholm bjöds det på isländsk buffé den 30 september i samband med avdelningens 30-årsjubileum. Kura Skymning Årets tema var Mångfald i Norden och över hela Norden lästes högt ur Miika Nousiainens bok "Hallonbåtsflyktingen". Föreningen Nordens lokalavdelningar i Dorotea, Lycksele, Bjurholm, Nordmaling, Skellefteå och Umeå arrangerade trivsamma högläsningskvällar tillsammans med biblioteken på orterna. Lokalavdelningarnas hemsidor Bjurholm/Nordmaling Dorotea Lycksele Skellefteå Umeå

8 8 ÖVRIG VERKSAMHET OCH PLANERING Nordisk kulturfond De nordiska informationskontoren har ett särskilt kontrakt med Nordiska kulturfonden om att stå till förfogande med information och handledning för organisationer och enskilda gällande finansiering av nordiska samarbetsprojekt och fondens regelverk. Tillsammans med de övriga nordiska informationskontoren deltog Ulf i ett seminarium i Nordisk kulturfonds lokaler i Köpenhamn under månadsskiftet februari mars. Grannspråk Lektionsförslag i danska och norska En helt ny lärarhandledning med 40 förslag på hur man kan arbeta med danska och norska på olika stadier med hjälp av webbresurser, kortfilm, litteraturutdrag med mera. Materialet har skapats av Föreningen Norden och Skolverket. Nordiskt informationskontor i Umeå medverkade under seminariet som hade lockat ett 40-tal lärare från hela länet. Informationsmöte om Nordplus På temat internationellt lärande i de nordiska och baltiska länderna anordnades ett samarbete med Europa direkt i Västerbotten en regional informationsdag om programmet Nordplus Informationsmötet ägde rum i Bibliotekshuset i Umeå i slutet av januari. Nordplus ger stöd åt projekt som har som mål att främja nordiskt språk och kultur och ömsesidig nordisk-baltisk språklig och kulturell förståelse. Nordplus är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram. Nordiskt informationskontoret i Umeå deltog under dagen.

9 9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Bo Andersson Idékonferens Under Föreningen Nordens Västerbottensdistrikts konferens i Bjurholm i slutet av oktober deltog Per Stattin från Studieförbundet Vuxenskolan och Föreningen Nordens generalsekreterare Bo Andersson. Per Stattin redogjorde för Vuxenskolans nya organisation i länet och de olika samarbetsmöjligheter som finns mellan studieförbundet och Föreningen Norden. Han gjorde deltagarna uppmärksamma på Vuxenskolans nya studiecirkel Medlemsmodellen som vänder sig till styrelser i föreningar och organisationer. Bo Andersson talade engagerat om Föreningen Norden Sveriges aktuella inriktningsprogram Vi vill mer! om ökat samarbete i Norden. Föreningen Norden finns i alla de fem Nordiska länderna och de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Som ett exempel nämnde Bo ett projekt inom Nordjobb där Föreningarna Norden i Sverige och Norge varit behjälpliga i Söderhamn i samband med den stora ungdomsarbetslösheten. Ett projekt som resulterade i att ett 30-tal ungdomar fick arbete i Norge. Föreningen Norden Sverige har haft en stor genomlysning av sina verksamheter, något som resulterat i att under kommande femårsperiod kommer det att göras många förändringar inom organisationen. Inger Henricson och Per Stattin Verksamheten bedrivs enligt de direktiv som uppställts av Föreningar na Nordens Förbund och som godkänts av Nordiska Ministerrådet Jan-Erik Lundberg, ordförande Ulf Lassén, verksamhetsansvarig