Särö Väg- & Villaägareföreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särö Väg- & Villaägareföreningar"

Transkript

1 Särö Väg- & Villaägareföreningar Kallelse till årsmöte Datum: Måndag 7 April 2014 Tid: Plats: Säröhus Bilagor: Dagordning Uttaxering (förord till debiteringslängd) för räkenskapsåret 2014 Motioner från medlemmarna Styrelsens förslag om stadgeändring Styrelsens förslag om BK-klassning Valberedningens förslag Informationsbrev till medlemmarna Information om fiberanslutning Skrivelser som finns att studera på Säröhus åtta dagar före mötet: Årsredovisningar Utgifts- och inkomststat Debiteringslängd Kommunens avtal för Kattegattleden (Särö Danska Väg) Sida 1 av 3

2 Särö Väg- & Villaägareföreningar Kallelse till årsmöte Dagordning Särö Vägförening 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av dagordning. 3. Val av ordförande. 4. Val av sekreterare. 5. Fråga om mötet varit stadgeenligt utlyst. 6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet. 7. Upprättande av närvarolista/röstlängd. 8. Presentation av årsredovisningen 9. Revisionsberättelsen 10. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt vinstdisposition. 11. Ansvarsfrihet för styrelsen. 12. Arvode till styrelsen och revisorerna. 13. Föreningens vägar, planerade åtgärder för Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för Godkännande av uttaxering. 16. Styrelsens förslag till debiteringslängd inklusive kostnad för andelstal Avser perioden Behandling av inkomna motioner från medlemmarna. a. Motion om öppnande av Särö Danska Väg för trafik. 18. Behandling av förslag från styrelsen. a. Stadgeändring b. BK-klassning av föreningens vägar c. Godkännande av kommunens avtal för Kattegattleden (Särö Danska Väg) 19. Valberedningens förslagsskrivelse. a. Val av styrelseledamöter och suppleanter b. Val av revisorer och revisorssuppleanter c. Val av valberedning 20. Rätt att teckna föreningen. 21. Övriga frågor 22. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. Sida 2 av 3

3 Särö Väg- & Villaägareföreningar Kallelse till årsmöte Dagordning Särö Villaägareförening 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av dagordning. 3. Val av ordförande. 4. Val av sekreterare. 5. Fråga om mötet varit stadgeenligt utlyst. 6. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet. 7. Upprättande av närvarolista/röstlängd. 8. Presentation av årsredovisningen 9. Revisionsberättelsen 10. Fastställande av resultat- och balansräkningarna. 11. Vinstdisposition. 12. Ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Bestämmande av inkomst- och utgiftsstat. 14. Fastställande av årsavgift för medlemskap. 15. Arvoden till styrelse och revisorer 16. Behandling av inkomna motioner från medlemmarna. 17. Behandling av förslag från styrelsen. 18. Valberedningens förslagsskrivelse. a. Val av föreningens tillika styrelsens ordförande. b. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. c. Val revisorer och revisorssuppleanter. d. Val av valberedning. 19. Rätt att teckna föreningen. 20. Övriga frågor 21. Meddelanden av tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 22. Mötet avslutas Välkomna! Peder Kierkemann - Sekreterare Sida 3 av 3

4 Särö Vägförening Datum: Förord till debiteringslängd Uttaxering för räkenskapsåret 2014 Särö Vägförenings ansvar, för skötsel av vägar och parkområden, grundar sig på följande lantmäteriförrättning (omprövning): - Lantmäterimyndighetens i Hallands Län omprövning 2001 (registrerad med Dnr N 99750). Styrelsen kommer att föreslå föreningens ordinarie stämma (årsstämman) följande: 1. Att fastställa den utgifts- och inkomststat som utgör grunden för utdebiteringen. 2. Att fastställa utdebitering om 1000 kr per andel. (Normal fastighet belastas med två andelar). 3. Att fastställa upprättad debiteringslängd inklusive detta förord. Betalningsskyldighet åligger den, som på förfallodagen är lagfaren ägare till respektive fastighet och gäller även om ingen särskild uppmaning härom kommit ägaren till del. Vi är tacksamma om ägarskifte meddelas oss, speciellt om detta äger rum under tiden mellan debiteringsutskick och förfallodag för avgiften. Detta förord jämte debiteringslängden har jämlikt kallelsen stått till medlemmarnas förfogande före årsstämman Särö den Sven Hallin Ordförande Rosella Akselsen Kassör Särö Väg- & Villaägareföreningar c/o Rosella Akselsen (Kassör) Vid frågor kontakta: Bg: Hans Ygbergsväg 1 Information på föreningens hemsida: Väg Org.nr Särö Ordförande: Sven Hallin Villa Org nr

5 Särö Vägförening Datum: Motion till Särö Vägförening Motion om öppnandet av Särö Danska Väg för trafik förbi drivingrangen. Av både miljöskäl såväl som av säkerhetsskäl bör vägen öppnas för trafik. Den omväg för de boende och de som besöker de boende på Danska Vägen samt Solallén skapar onödiga utsläpp från fordon som skall till eller från Kungsbacka. Av säkerhetsskäl bör vägen öppnas så att vägen till Kungsbacka Sjukhus blir så kort som möjligt. Vid en utryckning för eldsvåda alternativt ambulans är tiden avgörande och bör beaktas då Räddningstjänsten kommer från Kungsbacka. Särö Christina von Schwerin Solallen 9 Bakgrund Halva Särö Danska Väg stängdes för trafik 2006 av flera anledningar: Vägens underbyggnad är så dålig att vägbanan vid denna tidpunkt blivit mycket dålig, risk för skador på fordon fanns samt att skadeståndsanspråk skulle kunna komma att belasta vägföreningen. Vägen användes i stor utsträckning som genomfart vilket inte uppskattades, varken av de boende, eller de som promenerade och cyklade längs vägen, då hastigheten ibland blev hög. En överenskommelse träffades med Kungsbacka Kommun där föreningen fick bidrag till omasfaltering för anpassning av vägen för GC- (Gång & Cykel) trafik. Styrelsens besvarar motionen Sedan vägsträckan stängts för biltrafik har nyttjandet av GC-trafikanter ökat, Särö Golfklubb har öppnat en reception vid driving rangen samt anlagt övningsfält för juniorer. Att åter öppna denna smala väg som genomfartsled skulle utsätta de som rör sig i området, unga som gamla, för ökad risk. Av denna anledning motsätter sig även Golfklubben öppnande av vägen. Efter samtal med Kungsbacka Kommun har vi fått bekräftat att samtliga utryckningsfordon är utrustade med den nyckel som krävs för att öppna bommen, något hinder föreligger inte. Att åter öppna vägen för trafik skulle med tanke på den dåliga underbyggnaden medföra avsevärt ökade underhållskostnader, Förslag till beslut Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen. Särö Väg- & Villaägareföreningar c/o Rosella Akselsen (Kassör) Vid frågor kontakta: Bg: Hans Ygbergsväg 1 Information på föreningens hemsida: Väg Org.nr Särö Ordförande: Sven Hallin Villa Org nr

6 Särö Vägförening Förslag till stämman Datum: Förändring av 11, underhålls- & förnyelsefond, i Vägföreningens stadgar Bakgrund För att förtydliga vad den avsättning som årligen görs avser föreslår styrelsen dels att en smärre ändring av första styckets nuvarande lydelse görs, dels genom tillägg av ett andra stycke till 11 i stadgarna. Vid årsmötet 2006 beslutades att ett lån skulle upptas för omasfaltering av de vägar som föreningen förvaltar. Anledningen till detta var att de avgifter som tidigare uttaxerats inte stod i proportion till de faktiska kostnader som det löpande vägslitaget innebär. I samband med detta beslutades även om höjning av avgiften. Vid årsmötet 2007 beslutades om att höja den årliga avsättningen för framtida underhåll enligt 11. Efter en omasfaltering beräknas den ekonomiska livslängden för denna åtgärd till år. Den avsättning som årligen görs skall följaktligen avse den förbrukade delen av en sådan omasfaltering. Föreslagen ändring i 11 skall förtydliga detta: Nuvarande lydelse: 11 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND Ordinarie årsstämma fastställer den summa som årligen skall avsättas till föreningens underhålls- och förnyelsefond genom fastställt förslag till utgifts- och inkomststat (se 8:6). Lydelse med föreslagen ändring: 11 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND Ordinarie årsstämma fastställer den summa som årligen skall avsättas till föreningens underhålls- och förnyelsefond, genom att fastställa det av styrelsen upprättade förslaget till utgifts- och inkomststat (se 8:6). Avsättningen för framtida underhåll skall avse upplupna kostnader för det normala slitage som löpande sker på föreningens vägar och baseras på bedömd ekonomisk livslängd för nedlagda underhållskostnader med justering för förändringar i prisnivå. Beslut För att förtydliga avsikten med Underhålls- och Förnyelsefonden föreslås att Särö Vägförening vid årsstämman beslutar om följande: 1. Att godkänna föreslagen stadgeändring Sida 1 av 1

7 Särö Vägförening Förslag till stämman Datum: Ändrad BK-klassning av föreningens vägar Bakgrund Det allmänna vägnätet är indelat i tre klasser, BärighetsKlasser - BK. BK1 för högsta fordonsvikter tillåtna enligt EG bestämmelserna BK2 och BK3 för övriga vägnätet eller vid särskilda lokala viktbegränsningar. Speciella regler vid tjällossning. Enskilda vägar omfattas inte av viktreglerna i trafikförordningen, utan de blir vad det intilliggande vägnätet tillåter om inget annat angivits. För Särö Vägförenings del blir det BK1, dvs. högsta klass. Det är vägföreningarna själva som beslutar om vilka bärighetsklasser, BK, som skall gälla för deras vägar. Vägarna på Särö är inte byggda med tanke på de höga belastningar som gäller för det övriga allmänna vägnätet. Den smala vägbredden medför att belastningen kommer långt ute på kanterna där underlaget är svagast, vilket lätt medför sprickbildning och följdskador. Även fordonens hastighet inverkar liksom ökad påverkan vid tjällossning. BK3 innebär att tung trafik begränsas till fordon med max 8 tons axeltryck fram och för fordon med enkelaxel till max 8 tons axeltryck bak respektive 12 ton för fordon med dubbla bakaxlar s.k. boggi. Fastighetsägare som behöver transport med tyngre fordon än vad BK3 tillåter söker dispens från vägföreningen genom att maila Beslut För att begränsa skador föreslås att Särö Vägförening vid årsstämman beslutar om följande: 1. Styrelsen skall verka för att BK3 införs på Särö vägförenings vägnät. 2. Skyltar BK3 monteras efter tillstånd från Kungsbacka Kommun. 3. Informationen förs in på hemsidan. Mer information Skyltar Väghållaren har i princip bara rätt att sätta upp en typ av skylt utan att höra med kommunen och det är förbud mot motortrafik. Skylten kan dock inte sättas upp på en vägsträcka som får bidrag. Vad det gäller övriga skyltar krävs det lokala trafikföreskrifter. Inom tättbebyggt område är det kommunen via nämnden för Teknik som är beslutsfattare. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som tar beslut. Bärighetsklasser Information om bärighetsklasser finns på hemsidan där alla regler är dokumenterade. Här finns några länkar: https://nvdb2012.trafikverket.se/setransportnatverket Sida 1 av 1

8 Särö Vägförening och Särö Villaägareförening. Valberedningens förslag till årsmötet April 7:de Uppdrag Namn Mandattid år Styrelse båda föreningarna Valt t.o.m. årsmöte Förslag Ordförande Peder Kierkemann 2 - Nyval till 2016 Kassör Rosella Akselsen Omval till 2016 Ledamot Mårten Carlquist Omval till 2016 Ledamot Ulf Lindhe Ledamot Elisabeth Kastman Krantz 2 - Nyval till 2016 Suppleant Lars Eklund Omval till 2015 Suppleant Birgit Johansson Omval till 2015 Suppleant Johan Ekberg 1 - Nyval till 2015 Suppleant Christian Düring 1 - Nyval till 2015 Uppdrag Namn Mandattid år Revisorer Särö Vägförening Valt t.o.m. årsmöte Förslag Revisor 1 Jan Folcker Revisor 2 Mikael Lindahl 2 - Nyval till 2016 Suppleant Ulf Askeroth Suppleant Nils-Gustav Paulson Uppdrag Namn Mandattid år Revisorer Särö Villaägareförening Valt t.o.m. årsmöte Förslag Revisor 1 Jan Folcker Revisor 2 Mikael Lindahl 2 - Nyval till 2016 Suppleant Ulf Askeroth Suppleant Nils-Gustav Paulson Valberedning båda föreningarna Uppdrag Namn Mandattid år Valt t.o.m. årsmöte Förslag Ledamot Ivar Akselsen Omval till 2015 Ledamot Lennart Bäckman Omval till 2015 Ledamot Ulf Torstensson 1 - Nyval till 2015 Suppleant Ulf Järnberg Omval till 2015 Ivar Akselsen SV SÄF Styrelse Förslag 2014.doc

9 Särö Vägförening Datum: Vi hälsar er välkomna som medlemmar i Särö Vägförening och vi vill ge er en kort information om föreningen. Särö Vägförenings uppdrag är att sköta om och bekosta väghållningen för vägarna och vägområdena på Särön som genom lantmäteriförrättning förklarats vara föreningens att skydda och bevara Säröns unika kulturmiljö som av staten är klassat som riksintresse. Vi vill uppmärksamma er på följande som är viktigt att känna till: 1. Tunga fordon sliter mer på vägarna, vägföreningen tar därför ut en slitageavgift vid ny- och ombyggnation och renoveringar av fastighet. Se aktuella ersättningar på hemsidan Fastighetsägaren ska före byggnationsstart meddela Särö Vägförening för gemensam besiktning av vägen. Efter byggnation ska fastighetsägaren åter kontakta Vägföreningen för slutbesiktning. 2. För att minimera olycksfallsrisk och andra olägenheter för omgivningen ska fastighetsägaren se till att klippa häckar och annan växtlighet som hänger ut i vägområdet. Vägområdet ska vara fritt 0,6 m från asfaltkanten och ha en fri höjd på 4,5 m. Gatlyktorna ska ha fritt sken över vägbanan. 3. Medlemskap i Särö Vägförening är obligatoriskt för fastighetsägare på Särön. 4. Information skickas i första hand via epost. Anmäl därför din epostadress till Du kan också välja att bli medlem i Särö Villaägareförening. Medlemskapet är frivilligt. Läs mer om Villaföreningens uppdrag på vår hemsida Årsmötet äger rum mars/april varje år där du har stora möjligheter att påverka och engagera dig. För ytterligare information gå gärna in på vår hemsida Särö mars 2014 Styrelsen i Särö Vägförening Särö Väg- & Villaägareföreningar c/o Rosella Akselsen (Kassör) Vid frågor kontakta: Bg: Hans Ygbergsväg 1 Information på föreningens hemsida: Väg Org.nr Särö Ordförande: Sven Hallin Villa Org nr

10 Särö Villaägareförening Datum: Information om fiberanslutning av fastigheterna på Särö Särö Villaägareförening har efter önskemål på tidigare årsmöten undersökt möjligheterna att etablera ett fiberoptiskt nätverk för internet, TV och telefoni på Särö. Vi har varit in kontakt med ett flertal entreprenörer för anslutning till (Kungsbacka Stadsnät) eller (Telia-/Skanova-ägt alternativ). De konkurrerande kostnadsförslag vi erhållit indikerar avsevärt högre kostnad per fastighet för anläggande av stamnät till fastighetsgränsen, kostnaden därutöver belastas varje fastighetsägare individuellt. Vi anser därför att Telias nuvarande erbjudande är konkurrenskraftigt och att föreningen inte kan sänka kostnaderna genom eget arbete. Eftersom anmälningstiden går ut innan årsmötet vill vi här informera om fördelarna med att ansluta sin fastighet. 1. Detta är den teknik som inom några år skall ersätta den gamla telefonledningen. Efter 2016 kan man inte längre reparera telefonstationerna runt om i landet. Telenätet kommer därför att släckas ner successivt från 2016, men på vissa orter kommer detta att ske tidigare (detta har redan påbörjats). Inom en 5-årsperiod kan vi räkna med att förlora telefoni- och internetanslutningen via de koppartrådar våra fastigheter är anslutna till idag. 2. Fiber är det absolut säkraste, tryggaste och stabilaste sättet att få TV, bredband och telefon. 3. Fiber är absolut störningsfritt. Påverkas ej av annan elektronik i närheten, åska eller annan yttre påverkan. (man slipper t.ex. att dra ur "jacket" vid åska, eftersom fiber inte kan leda ström) 4. Fiber har i princip en helt obegränsad kapacitet vilket innebär att man kan ta del av det omfattande tjänsteutbud som finns idag och att man utan problem klarar ökat nyttjande i framtiden. 5. Man gör en bra investering i villan då säkert nästkommande ägare med största sannolikhet vill ha denna installation. Då det blir mycket dyrare att göra installationen senare så det innebär det en fördel vid försäljning. En fiberinstallation räknas som en förbättringsåtgärd i fastigheten så installationskostnaden är avdragsgill vid reavinstbeskattningen. 6. Fiber kommer inom ett par år att betraktas som "standard" i bostäder, att då sälja en fastighet som saknar internetanslutning kan liknas vid att sälja en fastighet utan kommunalt vatten & avlopp idag. 7. Mobilt bredband kommer aldrig att kunna konkurrera med fiber vare sig det gäller stabilitet, trygghet, kapacitet eller säkerhet. Mobilt bredband kommer endast att vara ett komplement för den som vill vara mobil, men då med en betydligt lägre standard på uppkopplingen. 8. Säröborna har nu fått erbjudande om att teckna sig för ett rabatterat erbjudande i denna första installation. Det kommer troligen att bli dyrare att göra en installation längre fram, då vi inte kan dra nytta av en stor antal hushåll installerar samtidigt. Den lösning vi nu kommit fram till med Telia Open Net är enligt vår bedömning den enklaste och billigaste lösningen för medlemmarna. Särö Villaägareföreningen ämnar i och med detta erbjudande inte att arbeta vidare med en egen lösning utan vi rekommenderar intresserade villaägare att ta vara på möjligheten att ansluta sin fastighet. Anmälan måste vara gjord senast den 30/3, man kan även ansluta sig senare men installationskostnaden kommer då sannolikt att vara avsevärt högre. För mer information kontakta: Mats Lidström Områdesansvarig Teamleader, Telia Öppen Fiber Tel: Alternativt styrelsen enligt nedan. Särö Väg- & Villaägareföreningar c/o Peder Kierkemann (Sekreterare) Vid frågor kontakta: Bg: James Keillers väg 6 Information på föreningens hemsida: Väg Org.nr Särö Ordförande: Sven Hallin Villa Org nr