Ursprunglig ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuben 4, registrerades den 29/ hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ursprunglig ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuben 4, registrerades den 29/9 1980 hos Länsstyrelsen i Stockholms län."

Transkript

1 REVIDERAD EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TUBEN 4 Ursprunglig ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuben 4, registrerades den 29/ hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Föreningen har till ändamål att äga och förvalta fastigheten tomt nr 4 i kvarteret Tuben med adress Rådmansgatan 80, Stockholm, samt att däri åt sina medlemmar upplåta bostä der och andra lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden. Följande ekonomiska plan med tillhörande tabeller är upprättad enligt erhållna uppgifter avse ende tidpunkten samt med beaktande av kända och erfarenhetsmässigt bedömda kostnader vid samma tidpunkt. FASTIGHETSDATA Tomtareal: 590 m2 Tomträtt: Byggnadsår: Nybyggnadsår 1886 Ombyggd Vind inredd Gatuhus, plan: 6 plan ovan källare, inkl vind Gå.rdshus, plan: 1 plan, f d tvättstuga Antal bostadslägenheter: 18 st inki vindslägenheter Antal lokaler: 4 st Antal garage: Samtliga bostadslägenheter är bebodda. Två vindslägenheter är under uppförande och beräknas vara klara för inflyttning TAXERINGS VÄRDE Taxeringsår: 1988 Byggnad: kronor Mark: kronor Totalt: kronor

2 BRANDFöRSÄKRINGS VÄRDE Försäkringsvärde: Försäkringsbolag: Fullvärde Brandkontoret TOTAL ANSKAFFNINGSKOSTNAD Köpeskilling: Lagfartskostnad: Föreningsbildning: Totalt: kr kr kr kr BYGGNADSBESKRIVNING På tomten finns uppfört en byggnad med en huvuddel mot gatan samt en flygelbyggnad mot gården. Byggnaden är inredd med sex bostadsvåningar ovan en källarvåning.på vindsplanet i gatuhuset pågår ombyggnad för inredning av två bostadslägenheter. Lägenhetsförråden har flyttats till källarvåningen. På gården finns en byggnad i en våning. Byggnaden var vid uppförandet utrustad som tvättstuga, men används nu som uthyrningslokal. 1 källaren inrymmes i huvudsak lägenhetsförråd, tvättstuga samt undercentral för f]ärrvärme. Bottenvåningarna upptas helt av lokaler som uthyres som kontor. Varnngarna 1-5 inrymmer sammanlagt 18 st bostadslägenheter, varav 4 st 1 gardsflygeln Den sammanlagda bostadsarean uppgår till m2. Husen är uppförda på grundmurar av natursten med ytterväggar, lägenhetsskiljande väggar, trapphusvaggar samt i ovngt barande vaggar av tegel, som pa synliga ytor putsats Detta galler inte vindsplanet, vars väggar uppförts med uppreglade gipsskivor som endera tapetserats eller målats. Innerväggar är i huvudsak s k kloasångväggar respektive nya väggar i regelutförande med be klädnad av gipsskivor. Bjälkiag över källaren ~är av tegel; övriga bjälkiag är av trä. Det översta bjälkiaget, vindsbjälklaget är brandisolerat med tegel, s k brandbotten. Ovanpå denna ligger ett nytt gjutet betonggolv för vindslägenheterna. Taket är av träkonstruktion med plåttäckning. Nya takicupor och altaner har byggts för vinds lägenheterna. Takkuporna är byggda av träregelverk och beklädda med plåt. Altanerna är ut förda i plåt med betonggolv. Altanväggarna är beklädda med panel på träregelverk.

3 Gatufasaden är putsad i av finhuggen granit. kvaderindelning och med dragna lister mellan våningarna. Sockeln är Gårdsfasaderna är slätputsade och avfärgade. Sockeln är av nubbsten. Trapphusen har golv av kalksten och vit marmor respektive keramiska plattor i mönster. Planoch sättsteg är av kalksten. Trapphuset på vinden har den gamla brandbotten som ytskikt. Lägenhetsdörrarna är av mahogny med målade foder. Lägenhetsdörrarna på vinden är utförda i brandklassat stål, s k säkerhetsdörrar. Hiss för 4 personer är installerad i gatuhuset och uppdragen till vinden i samband med vindsin redningen. Golven i bostadslägenhetema är av ekparkett i de stora rummen och av furu eller linoleum i övriga rum. Vindslägenheterna har enbart ekparkett. Badrum har i regel golv av santrade plattor, keramiska plattor i vindslagenheterna Fönstren, som byttes i samband med ombyggnaden, är inåtgående och kopplade. Vindslägen heterna har nya fönster. Utrustningen i kök består i allmänhet av rostfri diskbänk, elspis, kylskåp samt skåp- och bänkinredning i normal omfattning. Vindslägenhetern har en högre standard. Till lägenheterna hör källarförråd.

4 SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN AV BETYDELSE FÖR BEDÖMANDE AV FÖRE NINGENS VERKSAMHET OCH BOSTADSRÄTTSHAVARNAS EKONOMISKA FÖRPLIKTELSER. A. För bostadsrätten skall erläggas årsavgift till bestridande av löpande utgifter som amorteringar och räntor på lån, skatter, försäkringspremier, kostnader för fastighetens förvaltning, underhåll samt för vatten och avlopp, elektrisk kraft, renhållning och trappstädning, mm. Årsavgiften skall beräkinas så, att den i förhållande till lägenhetens grundavgift kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader samt dess avsättning till fonder. Inom föreningen skall bildas följande fonder: fond för yttre underhåll dispositionsfond B. 1 övrigt hänvisas till föreningens stadgar och av vilka bland annat framgår vad som gäller vid föreningens upplösning eller likvidation. Stockholm den /..~ ~- Margaretha Hedberg,/ Kai Honkanen / //.i i/ ~ ~ ~ Bengt Elmerstad

5 INTYG Undertecknade, vilka för det ändamål som avses i kap 3, 2 bostadsrättslagen granskat förestå ende ekonomiska plan för BRF TUBEN 4, RÅDMANsGATAN 80, STOCKHOLM, får här med avgiva följande intyg: De faktiska uppgifter som lämnas i planen stämmer överens med innehållet i handlingar samt i övrigt med av oss kända förhållanden. tillgängliga Planen innehåller uppgifter i samtliga de hänseenden som är av betydelse för bedömande av föreningens verksamhet. 1 planen gjorda beräkningar är vederhäftiga. På grund av den företagna granskningen kan vi som ett allmänt omdöme uttala att planen enligt vår uppfattning vilar på tillförlitliga grunder. Stockholm den / 1991 Av boverket förklarade behöriga med avseende å hela riket att utfärda intyg angående ekono miska planer enligt kap 3, 3 bostadsrättslagen.

6 Bilaga 1 Lnr Plan Beskr Typ Bry Hry Andel Gru avg Årsavg Hyror m2 m2 % kr kr kr 004 by 1 rok bost 40 3, tr 4 rok bost 107 7, ltr 2rkv bost 31 2, tr 4 rok bost 98 7, tr 4 rok bost 107 7, tr 2 rkv bost 31 2, tr 4rok bost 98 7, tr 4rok bost 107 8, tr 2 rkv bost 31 2, tr 4 rok bost 98 7, tr 4rok bost 107 8, tr 2rkv bost 31 2, tr 4 rok bost 98 7, tr 1 rok bost 40 3, tr Irok bost 40 3, tr 1 rok bost 40 3, tr 3 rok bost 97 8, tr 3 rok bost by 1 r kontor by 3 r kontor by 3 r kontor by 1 r lager SUMMA:

7 B~Iaga 2 SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER 1991 Area Antal Hyresrätt: Bostadsrätt: Lokaler: Garage: SUMMA: INTÄKTER Kronor Kr/zn2 Lokalhyror ,05 Hyror övr 0 Årsavgifter ,02 Räntor,00 Räntebidrag,00 Ovrigt,00 SUMMA ,92 KOSTNADER 1 Räntor ,56 2Amort ,16 3 Fast skatt ,97 4Ink skatt,00 5Adm ,97 6 Förs ,72 7 Skötsel ,38 8 Rep ,43 9 Underhåll ,30 10 Fast el ,86 11 VA-avgifter ,80 12 Sophämtn ,77 13 Värme ,88 l4sotning ,34 15 Outhyrt,00 16 Fondavs ,78 17 Avskrivn amort SUMMA ,92

8 BHaga 3 BUDGETSPECIFIKATION KAPITALKOSTNADER Bank Skuld Rta i % Rta i kr Amort Summa Trygg Hansa , Räntebidrag 0 SUMMA: