Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639"

Transkript

1 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Försäkring 4. Taxeringsvärde 5. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv 6. Finansieringsplan 7. Beräkning av föreningens årliga kostnader och intäkter samt ekonomisk prognos 8. Redovisning av lägenheterna 9. Känslighetsanalys för årsavgiften 10.Underhållsbehov 11. Särskilda förhållanden av betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet och bostadsrättshavarnas ekonomiska förpliktelser. l2.intyg enligt 3 kap 2 Bostadsrättslagen Bilaga: Besiktningsutlåtande

2 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Långreven 14 har sitt säte i Stockholms stad i Stockholms län och registrerades hos PRV den 19 september 2002, med registreringsnummer Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Föreningen avser att förvärva fastigheten Stockholm Långreven 14 med tillhörande byggnad innehållande totalt 32 bostadslägenheter och 1 förråd. A v bostadslägenheterna är 2 för närvarande outhyrda. Den ena kommer att upplåtas med bostadsrätt till Iris AB, den andra kommer att upplåtas med bostadsrätt och säljas av föreningen efter tillträdet. Lägenheterna ämnar upplåtas med bostadsrätt till föreningens medlemmar på tillträdesdagen vilken beräknas infalla den 1 december De lägenheter som bebos av personer med hyresrätt, som inte önskar bli medlemmar, kommer att fortsätta hyras ut med hyresrätt. De personer, vilka bostadsrätter beräknas upplåtas till, har egen, god kännedom, om förhållandena i fastigheten. Beträffande fastighetens skick kan för övrigt hänvisas till besiktning utförd av Göran Gentzschein, Densia AB, se bilaga. I enlighet med vad som stadgas i 3 kap. l bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i planen grundar sig ifråga om kostnaderna för fastighetsförvärv på avtalad köpeskilling. Angivna kostnader för förvärvet är slutliga. Beräkning av föreningens årliga kapitalkostnader och driftskostnader grundar sig på bedömningar gjorda augusti månad Budgeten är lagd på helårsbasis. Verkliga kostnader och intäkter för räkenskapsåret 2003 kommer att stå i direkt proportion till den del av år 2003 som återstår då föreningen har tillträtt fastigheten, med undantag av vissa förvaltningskostnader. Enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen skall en anläggningstillgång skrivas av systematiskt över anläggningens livslängd. Sådan bokföringsmässig avskrivning är inte resultatpåverkande i den ekonomiska planen.

3 2. Beskrivning av fastigheten Fastighets beteckning: Adress: Långreven 14 i Stockholms kommun. Metargatan 5 i Sofia församling. Tomtens areal: l 325 kvadratmeter. Dispositionsrätt: Äganderätt. Bostadsarea: Totalt l 127 kvadratmeter. Lokalarea/förråd: Antal våningar: Värdeår: Garage och P-platser: Hissar: Portkodsystem: Värmesystem: Servitutlgemensamhetsanl: Övrigt: Totalt 65 kvadratmeter. 4 plan ovan mark samt källare Inga. Nej. Ja. Fjärrvärme Inga servitut eller skyldigheter att ingå i gemensamhetsanläggningar finns i fastigheten. Förråd (l st per lägenhet) på vinden. I övrigt hänvisas till den tekniska utredningen. Se bilaga. 3. Försäkring Fastigheten kommer att hållas fullvärdesförsäkrad. 4. Taxeringsvärde Taxeringsvärde Taxeringsvärde Totalt bostäder lokaler Basvärden år 2000 Mark Byggnad kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr Omr.tal 1,70 1,56 Taxeringsvärde kr kr Il kr

4 5. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Kostnader för förvärv Köpesumma: Lagfartskostnad Pantbrevsavgift: Delsumma: Övr förvärvskostnader och disponibla medel: Reparationsfond Summa kr kr kr kr kr kr kr 6. Finansieringsplan Lån Ränta rörlig Ränta bunden 3 år Summa lån brf Insatser Upplåtelseavgift Belopp kr kr kr kr kr Säkerhet Räntesats Amortering Räntekostnad/år pantbrev 3,24% Okr år kr pantbrev 4,50% Okr år kr kr Summa finansiering kr (Insatsernas fördelning mellan bostadsrätterna framgår av avsnitt 8.)

5 7. Beräkning av föreningens årliga kostnader och intäkter antagen inflation 2 % Intäkter Ar! l J 1 ~ 2!! Årsavgifter Hyror lägenheter Hyror lokaler Summa intäkter Direkta kostnader Städning, entreprenad E1kostnad Värmekostnader Vattenkostnader Sophämtning Fastighetsförsäkring Övrigt lo 404 -lo 612 -lo S:a direkta kostnader Bruttovinst Personalkostnader Styrelsearvode O O O O O O O S:a Personalkostnader O O O O O O O Förvaltningskostnader Ek förvaltningskostnader mm Tekn förv./fastighetsskötsel -lo 000 -lo 200 -lo 404 -lo Il S:a Förvaltningskostnader Resultat före finansiella poster Finansiella kostnader Räntekostnader S:a Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning rep.fondiyttre fond Resultat före skatt Skatt Fastighetsskatt Inkomstskatt O O O O O O O S:a Skatt Redovisat resultat O Q Q Q Q Q Q

6 8. Redovisning av lägenheterna Lgh Alla Igh Alla Igh Faktiskt Faktisk Årsavgift Årshyra Trappor nr Rum Yta Andelstal Insats Andelstal Insats per månad per månad nb I I rok 26 2,340% kr 3,439% kr l 527 kr nb 2 l rak 38 3,330% kr 4,894% kr kr nb 3 I rak 36 3,150% kr 2607 kr nb 4 I rok 32 2,880% kr 4,233% kr l 880 kr nb 5 I rok 32 2,880% kr 4,233% kr l 880 kr nb 6 l rak 38 3,330% kr 4,894% kr kr nb 7 l rak 38 3,330% kr 4,894% kr kr nb 8 l rok 35 3,150% kr 4,630% kr 2056 kr l tr 9 l rak 32 2,880% kr 4,233% kr l 880 kr l tr 10 l rok 38 3,330% kr 4,894% kr kr l tr 11 l rak 38 3,330% kr 4,894% kr kr l tr 12 I rok 35 3,150% kr 2648 kr l tr 13 l rak 35 3,150% kr 4,630% kr 2056 kr l tr 14 l rok 38 3,330% kr 4,894% kr kr l tr 15 l rok 36 3,150% kr 2607 kr l tr 16 I rok 32 2,880% kr 4,233% kr l 880 kr 2 tr 17 I rak 32 2,880% kr 4,233% kr l 880 kr 2 tr 18 I rok 38 3,330% kr 2744 kr 2 tr 19 l rak 38 3,330% kr 2742 kr 2tr 20 I rak 35 3,150% kr 2538 kr 2 tr 21 l rak 35 3,150% kr 4,630% kr 2056 kr 2 tr 22 l rok 38 3,330% kr 2744 kr 2 tr 23 l rak 36 3,150% kr 4,630% kr 2056 kr 2tr 24 l rok 32 2,880% kr 4,233% kr l 880 kr 3tr 25 I rok 32 2,880% kr 2793 kr 3 tr 26 I rok 38 3,330% kr 4,894% kr kr 3 tr 27 l rak 38 3,330% kr 4,894% kr kr 3 tr 28 l rok 35 3,150% kr 4,630% kr 2056 kr 3 tr 29 l rak 35 3,150% kr 4,630% kr 2056 kr 3 tr 30 l rok 38 3,330% kr 2855 kr 3tr 31 l rok 36 3,150% kr 2607 kr 3tr 32 l rak 32 2,880% kr 4,233% kr l 880 kr Summa ,000% kr 100,000% kr kr kr Källare l 600 kr Summa 65 l 600 kr * Lägenhet nr 2 och 7 står idag utan hyresgäster. Lägenhet 2 kommer att upplåtas med bostadsrätt till Iris AB. Föreningen kommer vid tillträdet att uppta ett rörligt lån motsvarande insatsen för lägenhet 7 för att efter tillträdet upplåta lägenheten med bostadsrätt till köpare på den öppna marknaden. Upplåtelseavgiften beräknas bli ca kronor.

7 9. Känslighetsanalys får årsavgiften Arsavgift om : Ar II Antagen inflationsnivå (2%) och l. Dagens räntenivå Dagens räntenivå + 1% Dagens räntenivå + 2% Dagens räntenivå + 3% Dagens räntenivå- 1% Dagens räntenivå - 2% Dagens räntenivå- 3% Dagens räntenivå och 8. Antagen inflationsnivå + 1% Antagen inflationsnivå + 2% Antagen inflationsnivå - 1% II. Antagen inflationsnivå - 2%

8 10. Underhållsbehov Besiktning i enlighet med bostadsrättslagen 9 kap 20 har utförts av Göran Gentzschein, Densia AB. Besiktningen har som huvudsakligt syfte att bedöma det underhållsbehov som det åligger föreningen att utföra och bekosta. Kostnaden for det nära förestående underhållsbehovet, som framgår i underhållsbesiktningen, täcks av extra upptaget lån i samband med förvärvet. Il. Särskilda förhållanden av betydelse för bedömande av föreningens verksamhet och bostadsrättshavarnas ekonomiska förpliktelser a) Upplåtelseavgift kan uttagas efter beslut av styrelsen. b) Bostadsrättshavarna skall inbetala insatser. För bostadsrätt i föreningens hus betalas dessutom, på tider som av styrelsen bestäms, en av styrelsen fastställd årsavgift. Årsavgiften avvägs så, att den i förhållande till lägenhetens andelstal kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader samt dess avsättning till fonder. c) I övrigt hänvisas till föreningens stadgar och av vilka bl.a. framgår vad som gäller vid föreningens upplösning eller likvidation. d) De i denna ekonomiska plan lämnade uppgifterna angående fastighetens utförande, beräknade kostnader och intäkter m.m. hänför sig till vid tidpunkten for planens upprättande kända förutsättningar. Stockholm BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÅNGREVEN 14 Anna Forsslund Glenn Kozlov Stefan Moberg Ann-Charlotte Rydberg

9 12. Intyg Undertecknade, vilka får det ändamål som avses i 3 kap 2 bostadsrättslagen granskat förestående ekonomiska plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 organisationsnummer , får härmed avge följande intyg. Planen innehåller de upplysningar som är av betydelse får bedömandet av fåreningens verksamhet. De faktiska uppgifter som lämnats i planen stämmer överens med innehållet i tillgängliga handlingar enligt bifogad fårteckning och i övrigt med fårhållanden som är kända får oss. Vidare intygas att fårutsättningarna i l kap 5 bostadsrättslagen är uppfyllda. På grund av den fåretagna granskningen kan vi som ett allmänt omdöme uttala att i den ekonomiska planen gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar. Stockholm Stockholm Sören Birkeland Advokat Kjell Karlsson Advokat Advokatfirman Carler Box Stockholm Delta Advokatbyrå Box Stockholm AB Telefon Telefon Ol AvBoverket fårklarade behöriga, avseende hela riket, att utfårda intyg angående ekonomiska planer. FÖRTECKNING ÖVER TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR VID INTYGSGIVNINGEN A V DENNA EKONOMISKA PLAN Registreringsbevis får bostadsrättsfåreningen Stadgar får bostadsrättsfåreningen Fastighetsdatautdrag Taxeringsbevis Förteckning över lägenheter Förteckning över specifikationer avseende driftskostnader får värme-, vatten- och elförbrukning

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq.

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq. Orq.nr 769621-0215 396934/12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar,

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183 1. Allmänna forutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten och lägenheterna 3. Kostnader för förvärv av fastigheten 4. Finansieringsplan

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN /449615/13 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN BoKlok Apotekaren Växjö Växjö kommun GRG NR 769623~5139 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Kråkbärsvägen 1A-H, Umeå Bostadsrättsföreningen Aspgärdan, 904 34 UMEÅ, org. nr: 769627-1068 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Forellgränd 1-72 och Trålargränd 1-61, Järfälla Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Glädjen i Viksjö biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR Kalmar kommun Org. nr 769621-1577 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 B. Beskrivning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Örebro kommun Organisationsnummer 769629-3864 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Bravallagatan 7, Stockholm Bostadsrattsfdreningen Stengodset Bravalla, 113 36 Stockholm, orgnr: 769604-5439. Denna ekonomiska plan bar upprattats med foljande

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Boverket Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Boverket

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Förskottet 4 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD Org.nr: 769621-8218 Karlstad kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna förutsättningar... 2 B. Beskrivning av fastigheterna... 3 C. Kostnader

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ursprunglig ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuben 4, registrerades den 29/9 1980 hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ursprunglig ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuben 4, registrerades den 29/9 1980 hos Länsstyrelsen i Stockholms län. REVIDERAD EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TUBEN 4 Ursprunglig ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuben 4, registrerades den 29/9 1980 hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Föreningen har

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun Kostnadskalkyl FÖR bostadrättsföreningen Sommerwind Org. nr 769624-8173 Uppsala Kommun Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 3-5 C. Beräknade kostnader för

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 (769623-7622) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av

Läs mer