PRV. 865 p. BEVIS Ekonomisk plan. Patent- och registreringsverket Bolagsavdelningen Sundsvall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRV. 865 p. BEVIS Ekonomisk plan. Patent- och registreringsverket Bolagsavdelningen 851 81 Sundsvall"

Transkript

1 PRV PATENT - OCH REGISTRERINGSVERKET BEVIS Ekonomisk plan 865 p Härmed intygas att bifogad ekonomisk plan är registrerad hos Patent- och registreringsverket. Stmdsvall Patent- och registreringsverket Bolagsavdelningen Sundsvall (växel) (kundservice) (kundservice 4:55 kr/min) (telefax)

2 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN LA VETTEN 11 org nr Inneliggande ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker. l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Renoveringsbehov och uppskattade kostnader härför 4. Försäkring 5. Taxeringsvärde 6. Anskaffningskostnad 7. Finansieringsplan 8. Beräkning av föreningens årliga utgifter a) Kapitalkostnader b) Driftskostnader c) Fastighetsskatt d) Fondavsättningar 9. Beräkning av föreningens årliga intäkter 10. Tabell l Lägenhetsförteckning i vilken redovisas: lägenhetsarea, antal rum, insatser, årsavgifter 11. Särskilda förhållanden av betydelse för bedömande av föreningens verksamhet och bostadsrättshavarnas ekonomiska förpliktelser 12. Intyg enligt 3 kap 2 bostadsrättslagen Planen har upprättats med biträde av Jur kand Urban Wiman Juristfirman Urban Wiman AB Karlbergsvägen STOCKHOLM Tel Telefax

3 Brf Lavetten Il Ekonomisk plan Sid l l. ALLMÄNNA FÖRUTSÄ TTNINGAR Bostadsrättsföreningen Lavetten 11 i Stockholms stad, registrerades den 2 februari 1996 med organisationsnummer Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att till dem upplåta lägenheter med nyttjanderätt i föreningens hus under obegränsad tid. Föreningen har ombildats från bostadsförening till bostadsrättsförening. Registreringen härav gjordes ovan nämnda dag. I samband därmed upprättades en förenklad ekonomisk plan. Föreningen upprättade den l juli 1998 en ny ekonomisk plan. Skälet härför var avsikten att upplåta ytterligare bostadsrätter på vindsplanet I villkoren för upplåtelsen avsågs att bostadsrättshavaren skulle inreda lägenheterna. Föreningens hus har under senare år genomgått renoveringar varav närmare framgår under punkt 3 nedan. Upplåtelser av bostadsrättema tilllägenheterna nr: s 41, 42, 43, 44 och 45 skedde under Inredningen av lägenheterna håller nu på att slutföras och beräknas bli klar vid utgången av augusti Lägenhetemas slutliga storlek och rumsindelning har förändrats i förhållande till vad som antogs vid upplåtelsetidpunkten. I enlighet med villkoren i upplåtelseavtalet skall därför en ny plan upprättas. Här redovisade händelser inom föreningen innebär förändringar som är av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet. Styrelsen har därför till fullgörande av skyldigheten enligt 3 kap 4 bostadsrättslagen upprättat en ny ekonomisk plan. Den nya planen grundar sig på årsredovisningen för 1998 och av styrelsen upprättad budget för Planen redovisar under punkt lo nedan lägenheternas slutliga storlek och insats. Uppgifterna i planen avseende fastighetens anskaffningskostnad utgör den slutliga beräknade kostnaden. Beräkningen av föreningens årliga kapital- och driftskostnader grundar sig på vid tiden för planens upprättande kända förhållanden. Inflyttning i de färdigställda lägenheterna för boende beräknas ske under andra och tredje kvartalet 1999.

4 Brf Lavetten 11 Ekonomisk plan Sid 2 2. Beskrivning av fastigheten OBJEKT Fastighet Adress stadsdel Stad Län MARK Area Planbestämmelser Ändamål Max bygghöjd Vatten och avlopp Gas Värme Dispositionsrätt Läge, område Service o kommunikationer Attraktivitetsbedömning Lavetten 11 Drottningholmsvägen l och 3, Stockholm Kronobergsgatan 9, Stockholm Kungsholmen Stockholm Stockholm m2 Detaljplan, f d stadsplan, A 0180 E A Bostäder samt lokaler i gatuplanet Bottenvåning, 5 våningsplan samt vind Ansluten till kommunens allmänna nät Ansluten till kommunens allmänna nät Centralvärme och varmvatten från fjärrvärme. Anläggningen styrs av regelautomatik. Äganderätt Väl och högt belägen vid Kronobergsparken, centrala Kungsholmen All kommersiell och allmän service samt allmänna kommunikationer (buss o T -bana) finns nära inom gångavstånd Mycket gott för bostäder Forts...

5 Brf Lavetten Il Ekonomisk plan Sid 3 BYGGNAD Gathus källare Huskropp med bottenvåning, 5 våningsplan av sten/trä med samt inredd vind Bostadsyta 3.985,4 kvm Lokalyta 344 kvm Byggnadsår Ombyggnadsår 1991 och Grundläggning Murar mot berg Källarbjälklag Betong med stålbalkar. Bjälklag Trä. Vindsbjälklaget täckt av tegel som brandskydd. Ytterväggar Tegel Bärande innerväggar Tegel Yttertak Skiffer mot gata samt målad plåt mot gård Fasadbehandling Puts gata/gård Väggbehandling Puts med sedvanlig målningsbehandling i trapphus l i lägenheterna målning eller tapet Fönster Kopplade bågar med glas, inåtgående Balkonger Mot gatan: Tre lägenhetsbalkonger. Betongplattor mellan stålbalkar. Smidesräcken. Mot gård: En lägenhetsbalkong. Lättmetall, upphängd på fasad; Fem lägenhetsaltaner; Åtta vädringsbalkonger, betongplattor mellan stålbalkar, smidesräcken Entreer 3 mot gata, 3 mot gård Trapphus 3, port med kodlås och porttelefon, plan/stegbeläggning av konststen, keramikplattor Forts...

6 Brf Lavetten 11 Ekonomisk plan Sid 4... forts beskrivning byggnad Hiss 2 för 3 personer, l för 2 personer. En hiss i varje trapphus Källare Källarförråd i två plan, med rymliga förråd till samtliga lägenheter, iordningställda 1998 Sophantering Lättillgängligt, ventilerat soprum med sopkarusell och inkast från gården. Grovsoprum. Tvättstuga Gemensam tvättstuga med moderna tvättmaskiner och torkskåp Uppvärmning Vattenburen centralvärme och varmtappvatten i alla lägenheter Installationer Kakelugnar l öppna spisar Centralantenn för radio och TV Ventilation Självdrags-och mekanisk ventilation Anslutningar V a, el och gas till allmänna nätet El-utrustning Lägenheterna har sedan 1991 nya matarledningar för trefas Gemensamma utrymmen Tvättstuga, se ovan Föreningslokal ca 60 kvm, iordningställd 1998 Gemensamhetsanläggningar Skyldighet att ingå i sådana föreligger ej Servitut Fastigheten är inte belastad med kända servitut Nyttjanderätt Expropriation för tunnelbana fullbordad Lägenheter inredning Planlösning Tidstypisk standard Modern Gol v beläggningar Sällskapsrum- Parkett l trä Sovrum - parkett l heltäckande matta l linoleum/trä Kök - linoleum l plastmatta l trä Hallar - trä l parkett l linoleum Forts...

7 Brf Lavetten 11 Ekonomisk plan Sid 5... forts beskrivning byggnad Köksinredning Bad l Duschrum Underhåll Lokaler Delvis ursprunglig och delvis utbytt skåpinredning, gas- o elspisar, rostfria diskbänkar, kyl l frys Golv - klinker, keramiska plattor, plastmatta, golvvärme Väggar - kakel/ målade Inredning - badkar l dusch, wc-stol, tvättställ Inredningen varierar starkt. Bostadsrättshavaren svarar enligt stadgama för det egna inre underhållet. Sju affärslokaler av varierande storlek och standard. Samtliga utom en är försedda med tvättrum och WC. Lokalerna är uthyrda på sedvanliga kontraktsvillkor. 3. Renoveringsbehov stamledningar för vatten och avlopp har bytts under Samtidigt har elförsörjningen tilllägenheterna förbättrats med nya el-stigare och tre-fas elektricitet. Samtliga fönster och ytterdörrar har renoverats Skiffertaket mot gatan är omlagt Plåttaket mot gården är målat Återstående större renoveringsbehov omfattar enligt en av styrelsen 1999 gjord bedömning l) ommålning och renovering av trapphus och på sikt 2) tvättning och avfärgning av fasaderna. Ommålningen av trapphusen skall göras under andra kvartalet Tvättning och avfärgning av fasader avses ej bli utfört inom de närmaste åren. 4. Försäkring Fastigheten är och kommer att vara fullvärdesförsäkrad.

8 B rf Lavetten 11 Ekonomisk plan Sid 6 5. TAXERINGSVÄRDE 1999 Bostäder Lokaler BYGGNAD MARK SUMMA ANSKAFFNINGSKOSTNAD Bokf fastighet Ombyggnad Reparation Disp medel (UB 31 / ) (UB 31 / ) (Slam- och elrenoveringar) Reparationer (Fönsterrenovering, pågående renovering vind, källare, tak, m m) Inredning vind SUMMA Reparationer Se ovan under punkt 3. Kommentar Uppgifterna om bokfört värde, ombyggnad och disp medel har hämtats ur årsredovisningen för Uppgifterna om kostnaden för inredning av vind ur upplåtelseavtal FINANSIERINGSPLAN Insatser Insatser Summa insatser (UB 31/ Alla lägenheter exklusive vindsplanet) (lgh 41, 42, 43, 44 och 45) (Alla lägenheter inklusive vindsplanet) Upplåtelseavgifter Insatser alla lgh:r.b.åo. SUMMA ( ) (UB 31 / ) (Insatser alla lägenheter, uppåtelseavgiter och lån) Kommentar Uppgifterna om insatser och lån har hämtats ur årsredovisningen för Förteckning lån Belopp Rta % Rta kr Am ort Bindning stadshypotek ,30 % o Fast till 30 april 2002 Lån 1 AB Spintab ,80 % o Fast till 5 dec 2001 Lån 2 AB Spintab ,52 % o Fast till 7 mars 2000 Lån 3 AB Spintab ,21 % Fast till 24 juni 2004 Lån 4 AB Spintab ,50 % o Rörlig ränta, uppsägning 90 dagar Summa

9 Brf Lavetten 11 Ekonomisk plan Sid 7 8. BERÄKNING AV FÖRENINGENs ÅRLIGA KOSTNADER (per helår) ÅR a) Kapitalkostnader Räntor Amortlavskrivni ng b) Drift o underhåll Löner Arvoden Arb avg Frbr mtrl Konsultarv Förvaltning Diverse El Va avi Värme Renh sopor Fast skötsel sotning Reparationer Hissar Försäkr Säkerhet Kabel-Tv Övrigt /Oförutsett Inkomstskatt Delsumma o o c) Fast skatt* dl Fond avs (yttre) rul...qqq llil..q.qq llil..q.qq llil..q.qq SUMMA *Kommentar Efter inredningen av vinden kommer fastigheten att bli föremål för särskild fastighetstaxering. Taxeringsvärdet kan då komma att höjas med åtföljande högre fastighetsskatt. För närvarande är det svårt att med tillräcklig grad av tillförlitlighet beräkna höjningen. 9. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER (per helår) Arsavgifter Lokalhyror Räntor skattereduktion o o o Räntebidrag o o o SUMMA o o LIKVIDITET per 31/ L el--.. ~

10 Brf Lavetten 11 Ekonomisk plan Sid LÄGENHETsFÖRTECKNING Kronobergsgatan tr 2 1 tr 3 2 tr o tr 3 tr 3 tr 4 tr 4 tr 6 tr tr Drottningholmsvägen tr tr tr tr tr tr tr tr tr 20 4 tr tr 22 4 tr tr 6 tr fattning 3 RoKB/D Wc 3 RoKB/D Wc 3 RoKB/D Wc 3 RoKB/D Wc 3 RoKB/D Wc 3/ 3/ 1 5 RoKB/D Wc 5 RoKB/D Wc 5 RoKB/D Wc 5 RoKB/D Wc 5 RoKB/D Wc 4/5 RoKB/D Wc 3/ Yta 125,O 85,0 125,0 87, 0 125,0 87,0 125,O 87, 0 125,0 87,0 137,0 138,4 132,0 48,0 121,O 136,O 48, 0 121,O 136,0 48, 0 121,O 136,0 48,0 121.o 136,0 48, 0 121,O 170.o 136,0 Insatser alla lgh Årsavgift Årsavg per mån H y ro r Lgh Vånings- Omplan Upplåtelseavgift Drottningholmsvägen tr 2 7 tr 1 RoKB/D Wc 2 8 tr 1 RoKB/D Wc tr 3 O 2 tr 1 RoKB/D Wc tr 1 RoKB/D Wc tr 3 tr 3 tr 4 tr 4 tr 4 tr 1 RoKB/D Wc 1 RoKB/D Wc 1 RoKB/D Wc 1 RoKB/D Wc b_1 SUMMA 6 tr t RoKB/D Wc 1 RoKB/D Wc 3/ 54,0 40,0 45,0 56,0 40,0 45,0 56,0 40,0 45,0 56,0 40,0 45,0 56, 0 40,0 45,0 122.o 344, , Bostäder Lokaler 3 985,4 344,0

11 Brf Lavetten Il Ekonomisk plan Sid Särskilda förhållanden av betydelse för bedömande av föreningens verksamhet och bostadsrättshavaroas ekonomiska förpliktelser A. Årsavgifter skall erläggas för bostadsrätterna till bestridande av löpande utgifter bestående av räntor och amorteringar för föreningens lån, skatter, försäkringspremier och drift av fastigheten. Årsavgiften skall beräknas så att den i förhållande tilllägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader samt dess avsättning till fonder. B. Inom föreningen skall följande fonder bildas: - Fond för yttre underhåll - Dispositionsfond C. Upplåtelseavgift kan uttagas efter beslut av styrelsen. D. I övrigt hänvisas till föreningens stadgar av vilka bland annat framgår vad som gäller vid föreningens upplösning eller likvidation. Stockholm den 25 augusti 1999 Bostadsrättsföreningen Lavetten 11 r- /l,, l l Anne Siöcrona l. l l...

12 12. INTYG Undertecknade, vilka för det ändamål som avses i 3 kap 2 bostadsrättslagen granskat förestående ekonomiska plan för Bostadsrättsföreningen Lavetten 11 i Stockholm, får härmed avge följande intyg. Planen innehåller de upplysningar som är av betydelse för bedömandet av föreningens verksamhet. Förutsättningar för registrering enligt l kap 5 bostadsrättslagen är uppfyllda. De faktiska uppgifter som lämnats i planen stämmer överens med innehållet i tillgängliga handlingar och i övrigt med förhållanden som är kända för oss. I planen gjorda beräkningar är vederhäftiga. På grund av den företagna granskningen kan vi som ett allmänt omdöme uttala att planen enligt vår uppfattning vilar på tillförlitliga grunder. Stockholm den 5 oktober 1999 Kjell Karlsson Jur kand r Px"" _ /0]~ -,;: /~.J;cf/ tc~~~/r ' 't:jo~~. Sören B1rkelan Jur kand Advokatfirman Delta AB Box Stockholm Telefon OJ Telefax Advokatfirman Carler Box 7557 l Stockholm Telefon Telefax A v Bo verket förklarade behörig, avseende hela riket, att utfärda intyg angående planer.

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq.

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq. Orq.nr 769621-0215 396934/12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar,

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Bravallagatan 7, Stockholm Bostadsrattsfdreningen Stengodset Bravalla, 113 36 Stockholm, orgnr: 769604-5439. Denna ekonomiska plan bar upprattats med foljande

Läs mer

Ursprunglig ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuben 4, registrerades den 29/9 1980 hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ursprunglig ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuben 4, registrerades den 29/9 1980 hos Länsstyrelsen i Stockholms län. REVIDERAD EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TUBEN 4 Ursprunglig ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuben 4, registrerades den 29/9 1980 hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Föreningen har

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket Ekonomisk plan Brf Södrabruket 2010-04-21 VÄRDERINGSBYRÅN AB Brf. Södrabruket Sida 2 av 18 Brf. Södrabruket Ekonomisk plan enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Bostadsrättsföreningen Södrabruket org.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183 1. Allmänna forutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten och lägenheterna 3. Kostnader för förvärv av fastigheten 4. Finansieringsplan

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR Kalmar kommun Org. nr 769621-1577 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 B. Beskrivning

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN /449615/13 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN BoKlok Apotekaren Växjö Växjö kommun GRG NR 769623~5139 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Forellgränd 1-72 och Trålargränd 1-61, Järfälla Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Glädjen i Viksjö biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). , BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN Nacka kommun, Stockholms län Org.nr: 769625-6374 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2013-02-26 (version 26 j) EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Kråkbärsvägen 1A-H, Umeå Bostadsrättsföreningen Aspgärdan, 904 34 UMEÅ, org. nr: 769627-1068 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Geten 31

Ekonomisk plan för Brf Geten 31 Ekonomisk plan för Brf Geten 31 Döbelnsgatan 58, 60 samt Tulegatan 49, Stockholm Bostadsrättsföreningen Geten 31, 113 52 Stockholm, org. nr: 769615-3290 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN Innehållsförteckning Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 2 C. Beräknade kostnader för föreningens

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer